آموزش آمپول زدن به مریم

سلام من اسمم افشینه و این خاطره بر میگرده به 6 ماه پیش
من و مریم 3 ساله با هم دوست بودیم و همش با هم بیرون میرفتیم
ولی من همش ازش خجالت میکشیدم که باهاش در مورد سکسو و از این حرفا بزنم
دوستیه ما تو سال سومش بود که من از رشته پرستاری قبول شدم ...
ترمه اولو تموم کردم تو تعطیلات پایان ترم بودم که حرف از امپول زدنو بخیه زدن و... به میون اومد
بهم گفت باید بهم یاد بدی امپول زدنو ..منم گفتم باشه .از این موضوع 1 هفته ای گذشت که بهم اس داد که من امادم کی بریم واسه آموزش ... بهش گفتم الان خونمون خالی نیست هر وقت خالی شد بهت میگم لبا ...بهم گفت نه باید امروز بهم یاد بدی و گرنه قهر میکنم ....بهش گفتم میتونی بیای خونه دوستم اونجا خالیه ...اونم از خداش بود بهم گفت اره اره باشه هر جا باشه قبول ..
سریع بع دوستم زنگ زدم که خونه دانشجوییشو خالی کنه کار دارم اونجا میخوام دختر بیارم اونم قبول کرد .با ماشین رفتم کلیدو ازش گرفتم بعد رفتم دارو خونه 3 تا امپول گرفتم 3 تا اب مقطرو 1 دونه امپول دگزا ...بعد بهش زنگ زدم گفتم امادم بیام دنبالت ؟گفت اره رفتم از سر خیابونشون سوارش کردم وقتی دیدمش نشناختمش ...یه جوری خودشو ارایش کرده بود که نگو ..با دوستش بود نگو میخواسته منو به دوستش معرفی کنه و بگه دوست پسرم اینه و پز بده ...با دوستش سلام و احوال پرسی کردمو وقتی مریم نشست تو مشین باهام دس دادو منو بوس کرد ...هنگ کرده بودم ..وی خدا این همون مریمه که 1 سال اول نمیتونستیم به چشم هم نگاه کنیم؟؟ دوستش بهم یه چشمک زد منم راس راسکی بگم سرخ شدم از خجالت بعد خداحافظی بادوستش راه افتادیم بریم خونه تو راه همش داش باهام حشری حرف میزد بهم میگفت چرا سرخ شدی و همش با دستش میزد رو قسمت داخلی رانمو منم حشری میکرد لامصب کیرم بد جور شق کرده بود یه دفعه وقتی به پام ضربه زد دستش خورد به سر کیرم .بد جور دستش سنگین بود دردم گرفت و هی میگفتم اخ اخ اخ اخ دردم گرفت یواشتر بزن بهش گفتم خوبه بزنم دم کونت دردت بگیره ....یه جوابی بهم داد دیگه محو شدم بهم گفت وای ی ی جوون میخوام
..یعنی نفهمیدم چه جوری رسیدم خونه دوستم ..تو راه اب میوه و میوه و پسته اینا خریدم تا بخوریم ..وقتی رفتیم خونه تو آسانسور بودیم و طبقه ششو زدم و رسیدسم به خونه ...
بعد یه ربع نشستن بهم گفت چرا نشستی پاشو بهم یاد بده استاد ...منم گفتم باشه ...
امپول و نیدل و پنبه الکل اوردم و اول با اب مقطر شروع کردم کشیدم تو امپول ..دو سه بار این کارو کردم و اونم همزمان این کارو کرد بهد از یاددادن هوا گیریش نوبت رسیدبه محل زدنش.. یه کاغذ در اوردم دو تا دایره کشیدم به عنوان کون بعد خوستم که شروع کنم کاغذو پاره کرد و بهم گفت وقتی طبیعیش هس چرا رو کاغذ ؟
گفتم طبیعیش کجاس؟ گفت اینجا پیش من بعد مانتوشو در اورد شلواره جینشو به زور دراورد اخ تنگ بود بعدش با یه شلوارک دراز کشیدو گفت بیا استاد تقدیم تو باد ...
بعد شلوارشو کشیدم پایین محلشو بهش یاد بدم که قسمت باشنو به چهار قسمت تقسیم میکننو و ...حرفمو قطع کرد گفت بشین رو پشت پاهام راحت باشی گفتم باشه بعد 4 قسمت کردن گفتم به قسمت بالایی میزنی و.... گفت اگه به وسطتر بزنی چی ؟ گفتم میخوره به اعصاب ساکرال و درد میگیره . نمیتونی راه بری گفت حالا تو بشین من امتحان کنم رو تو گفتم باشه دراز کشیدم و نذاشتم شلوارمو بده پایین گفتم خجالت میکشم بعد قهر کردو نشست گوشه اتاق رفتم گفتم باشه بیا ببخشید وقتی خواس امتحان کنه سوزنه جدیدو دادم بهش و وقتی خواست امتحان کنه خندیدو یه ذره فرو کرد بهم و داد زدم ااااایییی .بعدش از قصد پامو گرفتم . رو پشت دراز کشیدمو چشمامو بستم هیچی نگفت و گریه کرد و اومد بهم گفت ببخشید و معذرت میخوام .جوایشو ندادم ...
ازم لب گرفت که نگو 3 دقیقه لبمو خورد بعدش لامصب این کیره من خودمو لو داد شق شده بود در حد لالیگابهش دس زد گفت این چیه ؟با خنده گفت حتما سوزنی که بهت زدمه از این ور در اومده ...یعنی انقد خندیدم ..
کیرمو از رو شلوار مالید منم کوسشو از رو شلوار میمالیدم چشماشو بسته بود و اه میکشید بعدش شلوارمو در اورد و و روم خوابید منم با پاهام شلوارکشو در اوردم شورتش موند عجب شورتی بود ازون خطیهاش بود
شروع کردیم با هم ور رفتن ..خوابوندمش و کوشسو میخوردم لاشو باز کردم و زبونمو دورو ورش میچرخوندم با صدای اه و اوه کنان گف حواست باشه اوپن نیستا گفتم باشه
بعدش رونشو خوردم و حال میکردا بعدش پاشدو با دستش منو هول داد و نشست روم شرو کرد صورتشو مالید به کیرم وای عجب حالی میداد .گفتم ساک بزن گف نه بدم میاد گفتم یه ذره ..با اصرار سرشو کرد تو دهنش تا حالا همچین حسی نداشتم تو عرض 1 دق گفتم دارم میاد ابمو ریخت رو کاغذ دسمالی و بعدش قمبل کرد کونشو گفت یالا استاد حال بده کونش اصلا مو نداش بوش کردم بوی عطر میداد زبونم کشیدم روش یه اه کشید الانم اون اهه تو گوشمه
بهش گفتم اب دهنم خشک شده یه ابی بهش بزن تا خیس شه گرفت همشو کرد تو دهنش گف اینک تف بیا در کونش خیلی سف بود با زئر سرشو کردم تو 20 ث مون تو بعد یه ذره دیگه دادم تو گف جوووون همینه افرین استاد تلمبه هامو اروم زدم تا اذیت نشه بعدش خودشم همراه تلمبه هام عقب جلو میرف بعد حس کردم که دریچه کونش باز شده رفتم تو حالت سریع .ایییی یع حال میداد که نگو 2 دق تلمبه زدم خواس ابم بیاد مکث کردم نیومد بعدش دوباره 5 دق دیگه تلمبه زدم البته 2 دق کشیدم بیرون و ازش لب گرفتم تا زیاد اذیت نشه دوباره دادم تو بهش گفتم تنگش کن تا حال بده یه انقباضی به کونش داد که نگو یهنی رفتم تو عالم معناوتلمبه هامو سریع کردم 3 یا 4 بار ابم اومد تو کونش خالی کردم بعدش در اوردم کیرمو میمالیدم به کسش ...التماس میکرد بکن توش دارم میمیرم وووگفتم نه بده و الان زوده کوشسو میخوردم یه دفعه بهم گف برو کنار ابم داره میاد تا سرمو بکشم کنار ابش پاشید رو صورتم ...اه اه بد بود خیلی گفت بهم یکی طلب من ...منو خوابوند زمین با کونش رف رو کیرم داشتم مدل روسی میکردمش یعنی اون بالا پایین میرف ..کمرم داش قط میشد یه بار خالی شدم بعدش منو برد دستشویی کیرمو با مایع شست و اومد گفت دراز بکش ..کشیدم واسم ساک زد درس 5 دق زد سر کیرم رو حلقش بود حس میکردم بعدش ابم اومد خواستم بکشم بیرون با دستش گف نه یه حالتی داشتم انگار رو ابرا بودم بعده حال کردن اساسی یک و نیم ساعت طول کشید وقتی خواس لباساشو بپوشه شورتشو نذاشتم بپوشه گفتم این واسه من به یادگاری .خنده کردو گف باشه شلوارکو کشید بالا بعدش شلواره جینو بعدش مانتو ..تو را که بودیم دستم رو کسش بود بازی میکردم باهاش ...فک کنم اونجام ابش اومد چون شورت نداشت دستم خیس شد ..خم شدو رو کیرم یه بوسه زد از رو شلوار گف فعلا تا هفته بعد .زنگ زد به دوستش گف بیا سر خیابون اونجام ...دوستش وقتی مارو دید به مریم با چشمک گفت چی شد ... چه جورم شد ..یعنی داشتم اب میشدم سمیرا گفت (اسمه دوستش بود) ایشالا هفته بعد باهم ...مریم گف ایشالا باهم فیض میبیم اره افشین ؟؟گفتم اره ایشالا ...یعنی سمیرا داش کیف میکرد مریم پیاده شدو باهم رفتن..وقته رفتم سمیرا زبونشو اورد بیرون و یه چشمک زد و منم یه بوش فرستادم براش...
هفته بعد اون دوتارو باهم کردمش سمیرا باز بود مریم بهش حسودی میکرد کوس کردن یه حالی میداد که نگو در گوشی به مریم گفتم تو با کونت واسم عین یه کوس حال میدی مطمئن باش ..دروغکی گفتمااا کوس کجا . کون کجا
4یا 5 بار خالی شدم یع بار تو دهن مریم 4 بار تو دهن سمیرا ...سمیرا اهل سکس بود معلوم بود از کاراش مدل روسی رو خوب میزد..
یه بار تنهایی با سمیرا سکس کردم 4 ساعت یعنی 2 ساعته بودا 2 ساعت لخت باهم قلیون کشیدیم . گفتیمو خندیدیم و تو اون دو ساعت کیرمو میگرف و میگفت اینم قلیونه منه ماله منه به مریم نمیدمش ... دختره شوخی بود باهاش راحت بودم و هی منو میخندوند...

نوشته: افشین

2.11111
نمره شما: هیچ :میانگین 2.1 (18 رأی )

32 نظر

اااااااااااااااااااي بابا همش

نوشته behzad48 در 16. April 2013 - 19:15

اااااااااااااااااااي بابا همش تو فكري

کس شر

نوشته aideen1359 در 16. April 2013 - 19:46

کس شر

خیلی باحال بود ‎;)‎

نوشته elhamtak در 16. April 2013 - 20:09

خیلی باحال بود ‎;)‎

ايشالا كه هميشه شاد باشى كه

نوشته Shameless در 16. April 2013 - 23:01

ايشالا كه هميشه شاد باشى كه دل مردمو شاد ميكنى! Smile) بايد منم بخيه كنى. جير خوردم بس كه خنديدم Big Grin

راستى چه كسى و كِى اين پوزيشنو زد به اسم روسا؟!

واقعا حوصله سر بر شدن داستانا

نوشته Shiva@ در 16. April 2013 - 21:56

واقعا حوصله سر بر شدن داستانا

جونها چه تخیلاته قشنگی دارن

نوشته behi-O- در 16. April 2013 - 22:53

جونها چه تخیلاته قشنگی دارن .افرین چهار بار جلق تو نیم ساعت .رکورده خوبیه

کاغذ دستمالی نه،کسخل دستمال

نوشته Parsa1995 در 17. April 2013 - 0:01

کاغذ دستمالی نه،کسخل دستمال کاغذی
دریچه ی کونشو باز کرد؟مگه زیردریاییه؟

بيشين بينيم بااااااا.كس شعر

نوشته dooldar در 17. April 2013 - 0:41

بيشين بينيم بااااااا.كس شعر بود.كجاش خنده داشت كه روح دوستمون شاد شد خدا داند؟؟؟؟؟

نخوندم ولي از همون چند خط اول

نوشته kos baz tehran17 در 17. April 2013 - 1:47

نخوندم ولي از همون چند خط اول تابلو بود كسشره

نخوندم ولي از همون چند خط اول

نوشته kos baz tehran17 در 17. April 2013 - 1:57

نخوندم ولي از همون چند خط اول تابلو بود كسشره

وقتی به آمپول زن بگن استاد،به

نوشته off_boy در 17. April 2013 - 1:58

وقتی به آمپول زن بگن استاد،به کس شر هم میگن داستان...

وقتی به آمپول زن بگن استاد،به

نوشته off_boy در 17. April 2013 - 2:00

وقتی به آمپول زن بگن استاد،به کس شر هم میگن داستان...

جدیدا نمیشه داستان خوند از بس

نوشته حمید64 در 17. April 2013 - 2:00

جدیدا نمیشه داستان خوند از بس تکراری و بی معنی شده

استاد خودتو سریعا برسون به

نوشته Derrick Mirza در 17. April 2013 - 5:31

استاد خودتو سریعا برسون به آدرس زیر ، جماعتی كثیر منتظر شروع كلاس آموزش شما هستند .
از شهرری به سمت جاده بی بی شهربانو ، بیمارستان روانی امین آباد .

parsa خخخخخخخ Dooldar عزيز

نوشته Shameless در 17. April 2013 - 8:28

parsa خخخخخخخ
Dooldar عزيز خنده دار نبود؟!
٣ سال دهن دختره رو صاف كرده بود طورى كه با دوستش نقشه كشيده بود كه نويسنده-كه ترم اول پرستارى بود و هنوز اين چيزا رو نخونده بود- رو اغفال كنه. استاد استاد گفتنو آمپول زدنو شوخياى بچگانه و تنگ كردن دريچه و پاشيدن آب به صورت و قرار سكس سه نفره و قليون كشيو... بازم بگم؟! Crying Big Grin

پسته رو کی و کجا خوردید .

نوشته داشاکول در 17. April 2013 - 8:31

پسته رو کی و کجا خوردید . جووون . منم دلم پسته خواست

باحال بود

نوشته ته شهوت پسرحیرون در 17. April 2013 - 8:44

باحال بود

نخوندم ولی من نمیدونم این

نوشته fekr sexi در 17. April 2013 - 9:30

نخوندم ولی من نمیدونم این مریم کیه که همه گاییدنش نکنه همه مریما جنده تشریف دارن نصف داستان ها در مورد مریمه مریم خانوم کس و کونتو جمع کن .

داستان ها که همه سر و ته یه

نوشته Edriss_master در 17. April 2013 - 9:31

داستان ها که همه سر و ته یه کرباسن . من میام واسه نظرات !
با یه دست تایپ میکنی که اینطوری مینویسی؟!

یه قلیون تنه چوبی- آلبالو نعنا . توی کون جق دوستت !

نوش جونت دکتر اگر راسته برا

نوشته الاهه در 17. April 2013 - 10:53

نوش جونت دکتر اگر راسته برا من هم بیارشون
اگر هم توهم زدی راهش اینه که کمتر جلق بزنی
از طرف دوست پسر الهه

شهوانی نگو جلقانی بگو همه

نوشته jaxax در 17. April 2013 - 14:03

شهوانی نگو جلقانی بگو
همه اینایی که داستان مینویسن برای کارگردانی فیلم سکسی خوبن با این تخیلی که دارن!

استااااااااااااد !!! بوسیدی

نوشته mari joooon در 17. April 2013 - 14:11

استااااااااااااد !!! بوسیدی یَش ؟؟؟؟ Smile)

دختره تو ماشین همش با کیر طرف ور میرفته بعد که میرن توی خونه یه ربع میشینن همو نیگاه میکنن فقط !!!

تازه توی آسانسور هم که بودن دگمه ی آسانسور رو زدن این نکته ی خیلی مهمی بود که حتما باید توی داستان گفته میشد Smile) هه

آقا بلد نیستی داستان بنویسی مگه مجبوری وقت بقیه رو هدر بدی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ حیف که بلد نیستم فحش بدم ! Angry

faghat 1jomle mitunam

نوشته lady X93 در 17. April 2013 - 14:20

faghat 1jomle mitunam begam
kosam dahanet jalghurism Silly Silly Silly Silly

آخراشو خراب کردی... حالم از

نوشته 8mohsen88 در 17. April 2013 - 16:12

آخراشو خراب کردی...
حالم از خیانت بـ هم میخوره ...

خدا شفا بده

نوشته luciferrr212 در 17. April 2013 - 23:52

خدا شفا بده

کسکش جلقو دهن من تاحالا بسته

نوشته S.j atlantis در 18. April 2013 - 10:46

کسکش جلقو دهن من تاحالا بسته بوده ولی تو لاشی نذاشتی بسته بمونه.لاشی خان دوست مریم که اول باهاش اومد یهو غیب شد؟ دفعه اول 2ساعت با مریم سکس کردی؟4 5 کمر؟ دختری که تا حالا دست نخورده یهو همچین گشاد شد که تو گفتی تنگ بگیره تا بهت حال بده؟ دختره از خداش بود اب تورو بخوره که گفت یکی طلب من؟! سمیرا هم که انقد بدبخت و کف کرده بود که با مریم نقشه کشیدن که باتو سکس کنن؟!!!! با سمیرا هم یه فیلم سوپر 4 ساعته بازی کردی.اره؟!!!
ازین کسشرا زیاد بود.اینا چنتاش بود.به جون بچم اگه یه بار دیگه اسم تورو پای یه داستان دیگه ببینم زنده مردتو میارم جلو چشمات با این توهم نویسی مزخرفت.اه اه اه اه اه حالم بهم خورد

ببخشید کیر شما چشمه آب زمزمه

نوشته khoshtip2012 در 18. April 2013 - 11:26

ببخشید کیر شما چشمه آب زمزمه که آبش تموم نمیشه !!!

بابا کمر. ببخشید شما فامیل

نوشته lustman_26 در 18. April 2013 - 12:09

بابا کمر. ببخشید شما فامیل رضازاده نیستی?
الکی میگه!

کس کش تو توي کمرت درياچه

نوشته پرهام18 در 19. April 2013 - 9:07

کس کش تو توي کمرت درياچه داري؟
قني(کوني)

تا چند خط اول بیشتر

نوشته yar yas در 19. April 2013 - 11:39

تا چند خط اول بیشتر نخوندم،واقعاغلط های املائیش تو مخه.

۴ بار آب تو کونش

نوشته Rexoss در 20. April 2013 - 23:15

۴ بار آب تو کونش اومد؟!!!منظورت ایجکت منی بود؟!!
آخه سوتی!!! تو که مثلا پرستاری چرا سوتی میدی؟ فقط این نبودا!

گند زدین همه تون مث همین شما

نوشته maniyaa در 21. May 2013 - 21:54

گند زدین همه تون مث همین شما پسرا غلط کر دی سمیرا رو کردی