اولین و بهترین سکس یک پسر 15 ساله

سلام . من فردی هستم به نام علی و میخوام جریان سکس خودم رو با دختر عموم (مینو) بگم ولی اول بگم که من فقط 15 سالمه و دختر خاله ی من هم 15 سالشه ولی این دختر عموی ما جدا خیلی خوش گله و باعث میشه من هر شب خواب سکس بببینم .
جریان از اون جا شروع شد که :
من به همراه خوانواده رفته بودیم کرج خونه ی عموم (بقل خونه ی عموم خونه ی پدر بزرگم هست) و کلا همه ی فامیل اون جا بودن تمام عمو ها و عمه ها و بچه هاشون والبته مینو ! عشق من . خلاصه ما که رسیدیم مینو اینا و پسر خاله ام فرشید که بهترین پسر خاله ام هست اومده بود خونه ی مادر بزرگم اینا و داشتش با مینو xbox360 بازی میکرد ولی تا من اومدم بالا جا خورد و سریع بلند شد و اومد تو بقلم که سلام علی جون خوبی و ... ولی من حواسم به مینو بود خلاصه بعد اون مینو هم پششد و با من دست داد ولی من خواستم که مثلا از روی احوال پرسی بوسش کنم که دیدم فرشید داره میخنده و من همه چی دستم اومد . و خواهرم هم اومد تو اتاق و گفت سلام و ... وشروع کرد با مینو بازی کردن (اونا هم سنن و من با خواهرم 2 قلو) خلاصه من فرشید رو صدا زدم و گفتم :
مرتیکه به چی میخندی که اون گفت پسر جون سر من کلاه نزار خوبه خودت بهم گفتی عاشق سکس با مینو هستی دیگه سر ما رو شیره نمال (فرشید مثل داداش منه و از همه چیزه من خبر داره و من هم از همه چیز اون خبر دارم ) خلاصه دیگه اعصابم خورد شده بود که چرا نمی تونم حتی بقلش کنم (من کلا خیلی هاتم) تا کار رسید به فردای اون روز که ما رفتیم رستوران و خلاصه منو خواهرم و فرشید و البته مینو جون نشستیم سره یه میز من با فرشید هماهنگ بودم و یک دفعه سمیرا (داداش فرشید و آویزون من) که با فرشید هماهنگ بود خواهرم رو صدا زد و فرشید هم رفت دنبال اینا و من مونده بودمو مینو جون سر یه میز که مینو شروع کرد به گفتن که دیگه چه طوری علی و ... من هم تا تونستم حی حرف زدم و با این بهونه بتونم به خودش و صورتش نگاه کنم که یک دفعه به من گفت علی ؟
من گفتم جانم ؟!
گفت : یه چیزی می خوام ازت بپرسم یه دفعه تعجب کردم کیرم داشت شلوارم رو جر میداد سرخ ته دلم خالی شد و گفتم چی میخوای بپرسی ؟! گفتش که چرا الآن ذل زدی به صورتم من هم از ترس این که خونواده و اینا بفهمن گفتم هیچی ! گفت باشه و دیگه من به فرشید اس ام اس زدم که بیا اوضاع خیته و دمش گرم اون هم سریع اومد و خلاصه گذشت. تا شبش که تو خونه بودیم من نشسته بودم رو کاناپه ی داخل اتاق فرشید و داشتم با فرشید حرف میزدم که مینو اومد تو و پشتش خواهره فرشید اومد که یک دفعه دل ضعفه گرفتم رفته بود لاک زده بود اون هم چه لاکی یه لاک بنفش تیره ی خوش رنگ نمی تونستن جلوی کیرمو رو بگیرم و به فرشید سریع گفتم هوا سرده یه پتو بهم میدی اون هم که آی کیوش بالا بود سریع فهمید و رفت یه پتو آورد و من انداختو رو کیرم تا پاهام . و 2باره فرشید شروع کرد به حرف زدن ولی من هیچی نمی فهمیدم چون هواسم به پا های مینو بود دختره ی جنده عجب پا هایی داشت آدم دوست داشت پاهاشو لیس بزنه و من هم ذل زده بودم به پاهاش (البته نه این که کاملا ذل زده باشم ولی چپ چپ نگاهشون میکردم و قربون صدقه ی سلیقه ی خودم و مینو میرفتم. خلاصه بعدش رفتیم شام بخوریم که من و فرشید نشستیم بقل هم و مینو رفته بود پیش باباش اون ور ولی تو ردیف ما نشسته بود من و فرشید داشتیم با هم کل کل میکردیم سره فوتبال که یک دفعه چشمم خورد به مینو و اون هم خم شد که سالاد رو ورداره که چاک سینه هاش زد بیرون دیگه جدی داشتم میمردم و بعد شام با فرشید رفتیم تو اتاقش و شروع کردم به درد و دل و خواهش و التماس که تروخدا یه کاری بکن من دلم سکس با مینو میخواد چه کنم ! خلاصه اون شب هم گذشت که فرداش سره صبحونه بودیم که من 2باره چشمم افتاد به پاهاش و آب از دهنم راه افتاد و بیشتر صبحونه من داشتم به پاهاش نگاه میکردم که بعد صبحونه اومد آروم بهم گفت ببین 15 مین دیگه بیا تو اتاق فرشید و فرشید هم دکش کن کارت دارم .
داشتم از خوش حالی بال در میآوردم و تو فکرم تلنبه میزدم که یک دفعه اومد تو اتاق در رو بست و شراع کرد به گفتن که علی دیگه داری اعصابم رو خورد میکنی پرا سره صبحونه ذل زده بودی به پاهام ! داشتم میمردم بهم گفت می خوام برم به بابام بگم که من هم از فرصت استفاده کردم و گفتم نکن این کارو لطفا گفت نه میخوام برم بگم من هم وایسادم جلوی در و گفتم ترو خدا نگو من بی چاره میشم گفت نه و اومد دستگیره رو بده به سمت پایین و من یک دفعه دستشو گرفتم و نذاشتم گفتم هر کاری که بگی میکنم گفت نه وش روع کرد به گفتن این که اگه میخوای نگم یه شرطی داره گفتم چیه هرچی که بگی قبوله گفتش که بهم بگو چرا این رفتارو میکنی گفتم یعنی نفهمیدی گفتش چرا ولی میخوام خودت بهم بگی من هم بهش گفتم من از 8 سالگی عاشق تو بدم و از 13 سالگی طالب سکس با تو گفت جدی ؟! گفتم آره به خدا راست میگم گفتش که علی اگه زر زده باشی چی گفتم اگه زر زده باشم تا آخر عمرم برده ی تو میشم گفتش خفه بابا اگه همین الآن ارده کنم تو برده ی من میشی گفتم مثلا اراده کن ؟! یه دفعه نشست رو کاناپه و پاشو آورد بالا و گفت لیس بزن گفتم عمران وسعی کردم به پاهاش نگاه نکنم ولی یه دفعه به صورت ناخواه چشمم افتاد به پاش و به صورت نا ارادی (نمی دونم چرا) یه دفعه جلوش زانو زدمو شروع کردم به لیس زدن پاش وای که چه پای خوش مزه ای داشت هنوز مزش زیر زبونمه خیلی داشت حام میکرد ولی به نفسش قلبه کردو یه دفعه به من گفت علی پاشو این جا امن نیست یکی بیاد دهنمون سرویسه من هم یه بوسه ی کوچیک از پاش کردم و گفتم چشم سرورم و بلند شدم و آوردمش پشت در که اگه یه نفر درو باز کرد بفهمم اون ها نفهمن و بقلش کردمو یه لب ازش گرفتم ناقلا چه لبه خوش مزه ای داشت جدی خیلی فاز داد ناقلا این کاره بود خیلی خوب لب میداد و میگرفت !
و بهم گفت که امروز ناهار خونه ی مادر بزرگیم و میتونیم با یچه ها زود تر بریم بیرون یه ساندویچی چیزی بخوریم که شام خونه ی عمو بمونیم من هم گفتم اوکی و رفتیم بیرون منو فرشید و سمیرا و مینو خانوم و خواهرم هاتداگ گرفتمو همه خوردیمو رفتیم خونه
و همه داشتن میرفتن خونه ی بابا بزرگم ولی ما موندیم ولی من فرشید و سمیرا و خواهرم رو دک کردم رفتن و منو مینو موندیم اون رفته بود تو اتاق من هم دنبالش رفتم و تا اومدم تو اتاق دیدم داره لخت میشه من هم شروع کردم به لخت شدن گفت ببینم چه قدر کیر داری فنچ گفتم چشم سرورم و لخت شدم و با حرکات دست کیرمو شق کردم گفت ایول خوبه ولی من دیگه نتونستم جواب بدم چون گیره بدنش افتاده بودم وای عجب بدنی داشت اومدم بقلش و شروع کردم لب گرفتن خیلی حرفه ای بود ولی هی ناز میکرد و خودشو تو دستام میچرخوند با دستام سینه هاشو می مالیدم تا رفتم سراغ گردنش و یکی از دستامو باهاش بردم پایین تر و باهاش کسشو میمالیدمو همین طور آروم خوابوندمش روی زمین و شروع کردم به خوردن پستوناش و خلاصه رفتم پایین تر تا رسیدم به به نافش وبعد به کسش ولی اون گفت صبر کن من هم گفتم چیه گفت اول من گفتم باشه من وایسادم و اون با زبون شروع کرد به خیس کردن کیرم و بعد حسابی ساک زد و داشتم خیلی کیف میکردم خیلی خیلی خیلی خیلی خوب ساک میزد که بعدش پا شد و گفت حال کردی بهش گفتم کست گرم و خوابوندمش رو زمین و شروع کردم به لیسیدن پاهاش (من عاشق این کارم) بعد ساق پاش بعد رونش تا کسش ولی یه دونه مو هم نداشت و من هم که از مو روی بدن بدم میاد شروع کردم به لیسیدن کسش خیلی خوش مزه بود فوق العاده بود وهمین طور که لیس میزدم بو هم میکردم و خیلی هم خوش بو بود و من جدی داشتم با کسش حال میکردم اینقدر لیس زدم تا آبش اومد من هم که مطمئن بئد تمیزه تا تهشو خوردم و دیدم مینو داره مثل یه بچه گربه به خودش میپیچه و آه آه میکنه که یک دفعه داد زد جرم بده !!!. من مونده بودم مینو این حرفو زده !! !؟!؟!؟! که خلاصه کیرمو گذاشتم سر کوسش و آروم فشار دادم تو که یک دفعه داد زد آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآهههههههههههههههه و من ترسیدم ولی آروم کیرمو فشار دادم توش و یکم صبر کردم ا کیرم جا باز کرد و گفت سگ کونی جرم بده و من هم گفتم چشم بانو و تا آخر کیرمو کردم تو کسش و آروم آروم شروع کردم به تلنبه زدن خیلی حال میکرد و هی میگفت بدو جرم بده خلاصه اون قدر تلنبه زدم که دیدم داره آبم میاد بهش گفتم آبم داره میاد و کیرم سریع در آوردمو کردم تو دهنش و تا قطره ی آخر آبم رو ریختم تو دهنش و بعد دیگه هیچ کدوم دیدم نا نداریم من به زور رفتم تو آشپزخانه و 2 تا شیرینی آوردمو خوردیم تا یکم نا گرفتیم و بعد ازش یه لب گرفتم و با هم رفتیم حمام و البته باز تو حمام برام ساک زد واین سکس باعث شد که علاقه ی من به مینو بیشتر بشه و همین طور او نسبت به من و البته بعدش هم 2 باره با من سکس کرد و من هر بار که اونو میبینم باهاش سکس میکنم
مر30 از توجهتون نظر بزارید مر30.

نوشته: پسر تنها

2.333335
نمره شما: هیچ :میانگین 2.3 (6 رأی )

37 نظر

آخه دیوانه از همین حالا با

نوشته john coffee در 27. June 2012 - 1:14

|( آخه دیوانه از همین حالا با این افکار جقی که مخت میگوزه و به سن من که رسیدی هم خودت هم مخ پوکت ریدن.وقتمو تلف کردی.....

همونطور که گفتی این یه انشا

نوشته kurosh.a در 27. June 2012 - 1:24

همونطور که گفتی این یه انشا از یه بچس که...اخه نفهم مگه ندیدی اینجا ۱۸+ ساله.اون به جهنم خب الاغ تو که میخوای کس شر بنویسی حد اقل ی دفعه بخونش.اول داستان هنوز نمیدونی دختر عموته یا دختر خالت!جلوتر که میری روند داستانت به شدت کیریه.جملاتی که شدت جقی بودنت رو نشون میده اینقد زیاده حوصله ندارم بنویسمشون.یک بار بخونی داستانو خودت میفهمی.اخه با این کس شر نوشتنت به چه نتیجه ای میرسی جز فحش؟کس مغز نادون مگه مجبوری بنویسی؟جای داستان بشین مشقاتو بنویس بچه

دوستان ببخشید هم من ناشیم هم

نوشته john coffee در 27. June 2012 - 2:34

دوستان ببخشید هم من ناشیم هم سایت این روزا ناجور پیپی کرده ماشالله سرورش به داستاناش پنالتی میزنه.اگه نظرات حقیر چندبار ارسال شده ببخشین.همش ارور میده.....

من حوصله خوندن داستانای کوس و

نوشته koso در 27. June 2012 - 2:40

من حوصله خوندن داستانای کوس و شعرو ندارم عاشق نظراتیم که دوستان زیر داستانا میدن. :bigsmile:

"کلا من خیلی هاتم" به

نوشته ZimZex در 27. June 2012 - 2:43

"کلا من خیلی هاتم"
به کیررررررم که هاتی کونده
کسخل کونی فکر کردی نوبرشو اوردی با این داستان کیریت
سرشو بخور باااااو

............................

نوشته Taha 1372 در 27. June 2012 - 2:49

............................
نمیدونستم با چی شروع کنم؟
اصلا چی میتونم بگم؟
دختر عموش بود یا دختر خالش؟
سمیرا خواهر فرشید بود یا برادرش؟
مینو جنده بوده؟
پرده نداشته؟
پردشو نمیخواسته؟
کردی توش خون نیومده؟
اصلا کردی توش؟
اصلا بچه ی 15 ساله کیر داره؟
شق میکنه؟
دختر 15 ساله حرفه ای ساک میزده؟
پسره ی جقی هنوزم بگم؟
هنوزم میخوای؟
وایسا الان بچه ها میان!
فقط تا بچه ها بیان زود برو یه سر خونه بزن چون فکر کنم الان خواهرت هم داره خیلی حرفه ای واسه فرشید ساک میزنه! ولی زود برگرد، دیر نکنی که فحشا تموم میشه!
امیدوارم از این به بعد روون تر بتونی جلق بزنی که ذهنت هم روون تر و گشادتر!! ببخشید! بازتر بشه.
به قول سیلور آره داداش! واسه اینه که نمیشه با گریه فاصله ها رو پر کرد

Vaghean zabunam ghasede az in

نوشته Mastershex در 27. June 2012 - 2:55

Vaghean zabunam ghasede az in hame kos sher
Mikham bedunam be vase kos sheram nobel gozashtan?
"بعد ساق پاش بعد رونش تا کسش ولی یه دونه مو هم نداشت"
Mashalla daste adel ferdusi poram az poaht basti engar dari gozaresh midi
Kos maghze jaghi dostan madareto gaidan fosile khereft oskole madar be khata :39::39::29:

ایول طاها با نظرت حال

نوشته armin_alone در 27. June 2012 - 3:41

ایول طاها با نظرت حال کردم
............................
نمیدونستم با چی شروع کنم؟
اصلا چی میتونم بگم؟
دختر عموش بود یا دختر خالش؟
سمیرا خواهر فرشید بود یا برادرش؟
مینو جنده بوده؟
پرده نداشته؟
پردشو نمیخواسته؟
کردی توش خون نیومده؟
اصلا کردی توش؟
اصلا بچه ی 15 ساله کیر داره؟
شق میکنه؟
دختر 15 ساله حرفه ای ساک میزده؟
پسره ی جقی هنوزم بگم؟
هنوزم میخوای؟
وایسا الان بچه ها میان!
فقط تا بچه ها بیان زود برو یه سر خونه بزن چون فکر کنم الان خواهرت هم داره خیلی حرفه ای واسه فرشید ساک میزنه! ولی زود برگرد، دیر نکنی که فحشا تموم میشه!
امیدوارم از این به بعد روون تر بتونی جلق بزنی که ذهنت هم روون تر و گشادتر!! ببخشید! بازتر بشه.
به قول سیلور آره داداش! واسه اینه که نمیشه با گریه فاصله ها رو پر کرد

من فردی هستم به نام صفر زن

نوشته گنجینه در 27. June 2012 - 3:51

من فردی هستم به نام صفر زن مامانت و خواهر جندت و البته تمام فک و فامیلت . آبجیت رو دک میکردی . بیلاخ . اون یکی کونیه کی بود پسر خالت مطمئنی تو را دک نمیکرد تقه خواهرت رو بزنه . 2) شما کلا دیگه ننویس . حتی انشا واسه مدرسه هم ننویس . شده تک ماده کنی هم دیگه ننویس و به دنیای ادبیات رح کن . اینی که نوشتی بیشتر شبیه یک تراژدی بود . ( خاطرات یک پسر جقی با عکس دختر خالش ) عجب پاهایی داشت ای کاش تا زانو کرده بود تو کونت بعد تو پای گهی اون رو میلیسیدی و این طوری گه خوری نمیکردی . تا 3 سال دیگه که به سن رشد و بلوغ و عقل و خلاصه .... دیگه تو این سایت نیا واست بد آموزی داره .خیلی از اینایی که داستان کونی شدنشون رو مینویسن شرایطی مشابه تو رو تجربه کردن . به اونها هم گفتیم و توجه نکردن میاد اونروزی که تو واون مینو و خواهرت با هم یه اکیپ جنده خونه سیار تشکیل بدین . بعد یه چیز دیگه اونی که تو داری و نشون مینو دادی عزیزم کیر نیست الان در مرحله دودول یا نهایتا شمبول به سر میبره مونده حالا تا کیر شه . بقیش رو بچه های دیگه میان قهوایت میکنن من دیگه چیزی نمیگم .

جلقیات بود دیگه ننویس. . . .

نوشته takavarjoon در 27. June 2012 - 4:22

جلقیات بود دیگه ننویس. . . . . . . . . . .
ببین زیاد بهت فحش نمیدم چون بچه هستی و شاشت کف نکرده. ولی خوب نیست درس و مشقت رو ول کنی و همش جلق بزنی واسه مخت خوب نیست. اینطور که معلومه فرشید تق تو و خواهرت رو میزنه و تو هم عقده ای شدی و کارت شده جلق با پاهای مینو. کیرم تو انشایی که نوشتی. دیگه ننویس. سر در اینجا رو بخون بیسواد نوشته بالا 18 سال. داستان تخمیت به درد اینجا نمیخوره برو واسه همکلاسیهات تعریف کن و دسته جمعه جلق بزنید و کون همدیگه بذارید. دیگه اینجا نیا و دیگه ننویس.

یک و دو و سه ستاره کون تو

نوشته کفتار پیر در 27. June 2012 - 8:06

یک و دو و سه ستاره کون تو رقیب نداره
اوه اوه ببخشید جو زده شدم فکر کردم ورزشگاه آزادیه.
نخوندم رفیق.
خط اول داستانت نصف ذوقمو کور کرد اومدم با باک نصفه و نیمه بقیه ی راه رو برم اما متاسفانه توی سربالاییه خواهر و برادر فرشید بود چی بود از بس زور زدم بفهمم نصف دیگه باکم خالی شد و اومدم پای کامنتا...
نمیدونم چی بگم.
افتضاح نوشتی
جلوی دختر عموت نشستی کیر میخواد شلوارتو پاره کنه؟
والا من هرچی زور میزنم شبا خواب ببینم نمیمبینم
منظورم خواب سکسی نیست ها
خواب معمولی منظورمه
فکر کنم سرطان خواب گرفتم.اونوقت توی کس مغز هر شب خواب میبینی؟؟
خدا سهمیه ی منم داده به تو Smile
البته از بس خسته میشم انتظار دیدن خواب رو هم ندارم.
بابا من بشیم از دردام بگم بچه ها بیشتر خوششون میاد.
آخ...کاش میشد منم میزدم به سیم آخر و یه داستان بشکل درد و دل میفرستادم اولشم اسمشم میذاشتم درد و دل های گفتار پیر جلوشم یه کلوشه باز میکردم مینوشتم سکس نداره بجاش همچین پیاز و فلفل داره که نگو. Smile

نکنه به خاطر داستان خودت هم

نوشته ZedeIce در 27. June 2012 - 8:45

نکنه به خاطر داستان خودت هم جغ جق یا هرچیزه دیگه میزنی کونی پلشت

اینه که فاصله هارو نمیشه

نوشته Silver_fuck در 27. June 2012 - 9:14

اینه که فاصله هارو نمیشه باگریه پر کرد..

کیرم تو فرق سرت با این املا و

نوشته روژمان در 27. June 2012 - 10:32

کیرم تو فرق سرت با این املا و جمله بندیت
درواقع اونی که لیس میزدی و لذت میردی کیر فرشید بود نه پای مینو کس مشنگ
15ساله ی کونی اینقد کون نده که مغزت پوک شده ,,,,بروبرو مشقاتو بنوس فعلا وقت کون دادن نیست

آهاي آدمين با تو هستم آره با

نوشته Dada saeed در 27. June 2012 - 10:55

آهاي آدمين با تو هستم آره با تو!
نه حالا واقعا بي خيال خواننده هاي داستانها و اصلا همه كاربران محترم شهواني،خداييش اگه فقط اين مزخرفاتو براي اينكه خودت بخونيش آپ ميكردي هم مثل الان اينقدر حال ميكردي!
د اگه يه چيزي بهت بگم يعني واقعا اونيكه رو زبونم ميچرخه رو بخوام بگم كه يا اسپم ميشم يا كلا حساب كاربريمو بلاك ميكني و خيال خودتو راحت !
آخه آدمين جان ،عزيز برادر مگه مجبوري هر روز داستان جديد آپ كني؟ اصلا هفته اي ٥ تا داستان بيشتر نذار ولي داستان بذار نه اين كوس شعراييكه يه مشت جقيست! مينويسند و اصلا خودشون هم بقول دوستان يه بار نخوندند ببينن چه غلطي كردن!
سرشار از توهم،غلط كه تا دلت بخواد و يه كوس شعرايي كه الان به يه بچه زير ١٠ سال هم بگي باور نميكنه چه برسه اينجا كه همه اوستاي كار هستن و يكي كوچكترين سوتي رو بده بچه ها ميفهمن كه داستان از اساس دروغه!
بهرحال اي ادمين كون گشاد دل تنگ كه با اين كارات داري شهواني رو خراب ميكني اينو بدون كه الان تابستونه و بچه مدرسه ايها زياد از اين كوس شعرا ميفرستن اما عقل تو كجا رفته آخه؟
تو به اين مزخرفات ميگي داستان سكس؟
اون يكي از ركورد ٣ سال بي وقفه كون دادنش ميگه اين يكي كه هنوز دهنش بوي كير ببخشيد بوي شير ميده هم اومده از توهمات جق هاي آينده اش نوشته پس وظيفه تو ادمين خان اين وسط چيه؟
اگه قرار باشه هر كوس شعري بدستت ميرسه آپ كني كه ننه جون مهدي كروبي هم اين كار ازش مياد!

dadash boro doktore maghzo

نوشته ahv26 در 27. June 2012 - 12:35

dadash boro doktore maghzo asab maghzet najoor periyode

اومدي بگي ما هم

نوشته slash00 در 27. June 2012 - 12:53

اومدي بگي ما هم اره...
.
.
شاشيدي ترش كردي
ريدي بدترش كردي!

من با این داستان حشری شدم ولی

نوشته mimi75 در 27. June 2012 - 14:47

من با این داستان حشری شدم ولی واقعی نیس. :star:

تو مگر سگی که مین جور که

نوشته capitanmw3 در 27. June 2012 - 15:28

تو مگر سگی که مین جور که میخوردی بو هم مکردی کوس مغز برو اخه تو ابم داری کونی دیگه ننویسسسسسسسسسسسسسسسسس

مزخرف بوددیگه ننویس نه نثر

نوشته saghar.24 در 27. June 2012 - 17:28

مزخرف بوددیگه ننویس
نه نثر خوبی داشت نه نگارش نه اصلا شیوه بیانت خوب بود.اصلا نمیفهمیدم چی نوشتی .دیگه اینجوری ننویس . پژمان جان مواظب باش فلفلش زیادنشه.....فکرکنم دستپختت خوردن داره

مرسی دادا سعید.....همینه که

نوشته john coffee در 27. June 2012 - 20:48

مرسی دادا سعید.....همینه که خواننده های این سایت که انصافا هم گله کم کم حسرت داستانهای سایتهای قدیمی مث ....رو میخورن

مخلص john coffee عزيز و بقيه

نوشته Dada saeed در 28. June 2012 - 2:53

مخلص john coffee عزيز و بقيه كاربران گل شهواني هم هستيم،
و به شما و همه دوستاني كه اخيرا به سايت شهواني پيوسته اند خوش آمد ميگم و براتون آرزوي موفقيت ميكنم.

آخه كسپيتال اين چيه

نوشته سكس خشن در 28. June 2012 - 5:11

آخه كسپيتال اين چيه نوشتي.داستانت تو كونت.نافم تو چشمت.
البته همه تو سن تو اين افكار تخمي تخيلي رو دارن.
ماشالا ماشين آب پاش هم كه هستي.
در كل كير تو مغزت

آخه کسکش توی خاجه پیش نیستی

نوشته Mgh.PORN LOVER در 30. June 2012 - 2:56

آخه کسکش توی خاجه پیش نیستی که شبا جای خابه سکس خابه کیر داشتن میبینه ((کیرم داشت شلوارمو پاره میکرد)) کسکش خاجه.
راستی فرشید تو و خواهره جندتو حامله نکرد.
تو نمیتونی بشاشی بعد میگی آبم اومد کون بچه.
مامانتم مث مینو تو ساک زدن حرفه ایه یا نه؟

آخه کسکش توی خاجه پیش نیستی

نوشته Mgh.PORN LOVER در 30. June 2012 - 2:57

آخه کسکش توی خاجه پیش نیستی که شبا جای خابه سکس خابه کیر داشتن میبینه ((کیرم داشت شلوارمو پاره میکرد)) کسکش خاجه.
راستی فرشید تو و خواهره جندتو حامله نکرد.
تو نمیتونی بشاشی بعد میگی آبم اومد کون بچه.
مامانتم مث مینو تو ساک زدن حرفه ایه یا نه؟

همون هات داگ که گفتی، توو

نوشته Pourya3x در 2. July 2012 - 2:16

همون هات داگ که گفتی، توو سوراخ کونت و خواهرت

همون هات داگ که گفتی، توو

نوشته Pourya3x در 2. July 2012 - 2:19

همون هات داگ که گفتی، توو سوراخ کونت و خواهرت

مادر کسه ی دروغ گو خواهرت رو

نوشته mamad.sh در 2. July 2012 - 3:24

مادر کسه ی دروغ گو خواهرت رو بیار من بکنم یه حالی کرده باشیم کونی عوضی

قبول کن ریدی عزیزم . این

نوشته vampire2012 در 2. July 2012 - 13:37

قبول کن ریدی عزیزم .
این دختره پرده نداشت؟

قبول کن ریدی عزیزم . این

نوشته vampire2012 در 2. July 2012 - 14:05

قبول کن ریدی عزیزم .
این دختره پرده نداشت؟

دررغ بودنش که معلوم بود اون

نوشته mamad3x در 8. July 2012 - 20:11

دررغ بودنش که معلوم بود
اون مینویه جندت تو 15 سالگی پرده نداشت دیگه!؟

به هر حال سنت کمه دیگه عب نداره میبخشیم

be kir eteghad dry?age

نوشته amir.nba.3 در 16. July 2012 - 11:08

be kir eteghad dry?age bebinamet motaghedet mikonam.to ke balad nisty dastan benevisi goh mikhory menevise.kia nemitonan joloy kireto begeran?akhe kos khol dokhtar 15 sale parde nadare

be kir eteghad dry?age

نوشته amir.nba.3 در 16. July 2012 - 11:10

be kir eteghad dry?age bebinamet motaghedet mikonam.to ke balad nisty dastan benevisi goh mikhory menevise.kia nemitonan joloy kireto begeran?akhe kos khol dokhtar 15 sale parde nadare

دوست ندارم تو فحشام از کیر

نوشته alfrred در 11. September 2012 - 9:26

دوست ندارم تو فحشام از کیر استفاده کنم آخه واسه سن تو بدآموزی داره! ولی خودت مجبورم کردی : دوست داری کیرمو بدم دست مینو جونت حرفه ای ساکت بزنه تو هم بشینی نگا کنی و جلق بزنی؟! جلقی بدبخت!!! کیرم تو کونت با این داستانت

javona az 15 salegi b gaa

نوشته milad.r در 12. October 2012 - 23:11

javona az 15 salegi b gaa raftan

آقا درسته کوچیکتره ولی بهش

نوشته شر اعظم در 1. January 2013 - 1:15

آقا درسته کوچیکتره ولی بهش احترام بذار بیچاره خواسته یه چیزی در کنه نمیدونسته اصلا"دختر پرده داره ولی حالا دیگه فهمید درباره دختر خاله و دختر عمو و اینا هم بیشتر حواستو جم کن بعدش دوستان یه پسر 15 ساله حد اقل 12 سانت کیر داره شهوتشم از تو خیلی بیشتره اینهو چیزم آبش میاد خودت بلوغ دیر رس داشتی چرا میرینی به بچه ی مردم؟آقا طه

اول دستتو از رو دودولت بردار

نوشته تیغ در 2. March 2013 - 23:39

اول دستتو از رو دودولت بردار بعد بنویس اخه کونی گفت جرم بده تو زدی توش بعدش اینجا پرده نقشش چیه حالا زیر سن قانونی هستی زیاد مشکلی نیست ولی تو که میخوان کسشعر بگی قبلش برو تحقیق کن بعد کس بگو تنها جای امیدواری که داشت نگفتی قدت2 متر وکیرت 30 سانت بود به خدا میخوام یه کاری کنم کل اجدادت با کیفیت full hd بیان جلوی چشمت تکنو برقصن ولی حیف که بچه ای فقط سلام منو به خواهر و مادرت برسون برو جوجو برو درستو بخون که تو این کارا هیچی نیست