برهنه در آغوش هم

ماساکت کنار هم دراز کشیده بودیم و من داشتم به اینکه بالاخره یکی پیدا شد که دقیقا مثل خودمه و حالا خیلی از لحظاتم رو باهاش پر میکنم فکر میکردم که یهو میلاد برگشت و دستش روی سینم گذاشت و در حالی که شروع به نوازشش کرد و گفت به چی فکر میکنی؟گفتم هیچی،یکمی ناراحت شد و گفت مگه ماحالا دیگه همسر همدیگه نیستیم؟گفتم معلومه که هستیم،گفت همسرا که چیزی رو از هم پنهون نمیکنن!برای اینکه حواسش رو پرت کنم گفتم:میلاد خیلی با برنامه پیش رفتی موضوع چی بود؟گفت من از اول ترم تا حالا دنبال تو بودم و هرشب کلی تو جا برات نقشه میکشیدم و بخاطرت فیلمای سکسی دانلود میکردم و نگاه میکردم و دوسداشتم اون کارارو باهم انجام بدیم،پرسیدم حالا بهت خوش گذشت؟کمی بلند شد و لبش رو لبم گذاشت واقعا با حرارت لب میگرفت و بعدش گفت خیلی و پرسید به توچی؟سری تکون دادم
نگاش کردم حالا به دور از شوروحال سکس میتونستم خوب نگاش کنم
بدنش واقعا سفید بود و بدن سبزه من به خوبی ازش متمایز بود خیلی نرم بود با وجود اینکه اصلا چاق نبود همینطور که از پاهاش شرو کردم به نگا کردن رسیدم به کیرش که کمی بلند شده بود و کونش که واقعا مثل یه الماس میدرخشید و سینه هاش که مثل سینه یه دختر 13-14 ساله بود که یهو میلاد باشیطونی گفت:آی آقا چش چرونی ممنوع
منم با کمی عشوه گفتم ماله خودمه خب،انگار حرفم تحریکش کرد و بغلم کرد و گفت برمنکرش لعنت
دستش رو گذاشت رو شیار کونم وگفت محمود اینبار محمکتر منو بکن باشه؟جوابش رو ندادم و لباش رو در دهان گرفتم و شروع به مکیدن کردم و همزمان سینش رو مالیدم و دستم رو به طرف کیر و بعد کونش حرکت دادم و این روند رو ادامه دادم اونم خودش رو تو بغل من رها کرد بازبون زیر گلو و گوشاش رو مکیدم و به طرف سینش رفتم و همزمان کیرش رو در دست گرفتم که کم کم داشت بلند میشد آهی کشید و من رفتم پایین تر و کل شکمش رو لیس زدم و بی وقفه زبونم رو به کیرش رسوندم و حسابی لیسش زدم و همزمان و با یه روند آروم باهاش حالت 69گرفتم و وقتی کیرش رو در دهان گرفتم دیدم اونم کیر من رو تو دهنش گرفت ودستش رو روی کونم گذاشت و به طرف پایین فشار داد حالتمون خیلی لذت بخش بود و برای چند دقیقه تو همین حال موندیم تا اینکه من خودم رو جلو کشیدم و چون اون کیرم رو محکم تو دهن داشت باصدایی شهوت انگیز کیرم از دهنش بیرون کشیده شد و من کمرم رو قوس دادم سوراخم رو به طرفش گرفتم و اون هم متوجه منظورم شد و زبونش رو روی سوراخم گذاشت و مشغول لیس زدن شد منم پاهاش رو کشیدم بالا و بادست باسوراخش مشغول شدم.بعدازمدتی حالتمون رو برعکس کردم و خودم زیر قرار گرفتم و اینبار من سوراخ اون رو لیس میزدم و میلاد به من انگشت میکرد بعد از مدتی از زیرش اومدم بیرون و دمر خوابیدم جلوش دوسداشتم بازم اول اون بکنه بلند شد و نشست رو پاهام و با آب دهن کیرش رو خیس کرد و مالیدش به سوراخ کونم ومن غرق لذت شدم و تو همین حالت به زمین چنگ میزدم ولی میلاد به کارش ادامه میداد من گفتم میلاد بکن تو مردم از هوس بی اینکه جوابی بده به کارش ادامه داد و من به مرز ارضا رسیدم طاقت نیاوردم و بادست کیرش رو به خودم فشار دادم و کمی فرو شد میلاد گفت:آهاهمینو میخواستم و اینبار به آهستگی و با فشاری مداوم کیرش رو فرو کرد،بااینکه چیز زیادی از سکس اولمون نیگذشت اما هنوز هم خیلی تنگ تر از کیر اون بودم و بازهم درد لذت بخشی به سراغم اومد که با برخورد خایه هاش به بدنم دوچندان شد اون اینبار بی وقفه ولی آروم شرو کرد به تلمبه زدن،ریتمش واقعا عالی بود و مثل یه ترانه زیبا صدای برخورد ما به همدیگه تو اتاق پیچید من کونم بیشتر دادم بالا تا بیشتر فرو بره و اون همزمان با تلمبه هاش باسن من رو نوازش میکرد که به شدت به لذت من افزوده بود هرازگاهی که خسته میشد دراز میکشیدروم و تمام اعضاعمون بهم چفت میشد و بعد بازم بلند میشد و به کار ادامه میداد من چشمام رو بستم و دیگه هیچ چیز رو به جز کیر سفتی که درون کون نرم من سعی در هموار کردن راه خودش داشت رو حس نمیکردم به مرور ضرباتش محمکتر شد اما ریتمش رو حفظ کرد که لذت رو برای من بیشتر کرد گرچه دلم میخواست وحشیانه تلمبه بزنه ولی اینکارش حسابی رمانتیک بود باهمین ریتم آبش رو درمن خالی کرد و من تازه لذت سکس رو چشیدم چراکه با داغی آبش حسابی گر گرفتم ولی برام خیلی جالب بود که میلاد بی هیچ توقفی به کارش ادامه داد حتی وقتی کیرش درون من نرم و شل شده بود ومن خیلی از این کارش لذت بردم که همین مسئله باعث شد احساس ارضا به سراغم بیاد و میلاد این رو از آه واوه من فهمید کیرش رو بیرون کشید و صدایی که دراثر بیرون رفتن یه جسم 16-17سانتی از تنگترین جای بدن من ایجاد شد من رو به طرز دیوانه واری غرق لذت کرد و تا بیام به خودم بیام دیدم میلاد همه آب من رو روی سینش خالی کرد و بلافاصله مشغول سر دادن کیرم روی سنش کرد باسنم به هم فشرده شد و سعد کردم جلوش رو بگیرم ولی میلاد اوضا رو بدتر کرد و کیرم رو در دهان گرفت من دیگه داد زدم لباش رو ازم جدا کرد و گفت نمیشه که من بکنم تو نکنی و باز به کارش ادامه داد وقتی دیدم چاره ای جز تسلیم ندارم چشمام رو بست اولش حسی نداشت اما کم کم تحریک شدم و میلاد این رو از فشرده شدن باسنم فهمید و دستش رو در شیار کونم فرو برد ماساژ داد من دیگه همه چیز رو یکجا داشتم پس سعی کردم زودتر آماده بشم و کم کم کیرم تو دهن میلاد بزرگ شد و وقتی سفت شد میلاد کیرم رو لای سینش گذاشت و بااینکه سینش کاملا کیرم رو در برنمیگرفت اما صحنه جالبی بود برای لحظه ای یاد خواستش افتادم و با پا شونه هاش رو هول دادم و اون به عقب پرت شد و با حیرت به من نگاه کرد ولی من به طرفش پریدم و پاهاش رو با شدت دادم بالا یه تف روی سوراخش انداختم و کیرم روروش مالیدم و در یک لحظه کیرم رو به داخل فشار دادم میلاد باصدای بلندی گفت آآآآآآآآآآآآآخخخخخخخخخخخخ ولی من متوقف نشدم و شروع کردم به تلمبه زدن و اون به داد و فریاداش ادامه میداد خیلی زود خسته شدم و برشگردوندم و دمر خوابوندمش و بازم کیرم رو به کونش فشار دادم باور کنید هنوز انقدر تنگ بود که کیرم موقع فرو رفتن خم میشد.به کیر سبزم توی کون سفیدش نگاه کردم و خیلی خوشم امد از این هارمونی که با برخورد من به بدنش ولرزش عجیب باسنش مجموعه ای بی نظیر رو خلق میکرد طاقت نیاوردم و باسنش را در دست گرفتم تا کمتر بلرزد ولی با وجود اینکه بیشتر دلم سکسی رمانتیک میخواست باخشونت به کارم ادامه دادم تااینکه آبم رو به بیرون راه گرفت من بلافاصله خواستم بیرون بکشم اما کلاهک کیرم گیر کرد و میلاد ازدرد فریاد کشید اما باهر زحمت کیرم را دردست گرفتم و باقی ابم را روی پشتش خالی کردم که از بسته شدن باسنش فهمیدم صاحب لذت زیادی شد.متوجه شدم او ارضا نشده پس بلافاصله برشگردوندم وروی کیرش بی اینکه در من فرو رود نشستم و مشغول عقب جلو کردن شدم تا گرمی ابش را لابع لای کونم احساس کردم وپایانی روح نواز کنارش دراز کشیدم و از لزجی باسنم در اثر اب او لذت بردم
میلاد بی حال بود و حتی نمیتوانست حرف بزند بلند شدم تا ازآشپزخانه برایش اب بیاورم که متوجه لذت عجیبی که دراثر اب لیز او در شیار کونم بود شدم و با طمعنینه به طرف آشپزخانه رفتم .من هیچوقت نمیتوانم وصفی ازآن لذت بنویسم،برایش اب اوردم و بانوازش به او دادم وقتی سرحال آمد گفت عجب آتش تندی داری؟خندیدیم وبرهنه تا صبح درآغوش هم ماندیم.

نوشته: محمود

2.2
نمره شما: هیچ :میانگین 2.2 (5 رأی )

18 نظر

این داستان ها چیه. یکم سکس از

نوشته pnewsday در 11. August 2012 - 1:07

این داستان ها چیه. یکم سکس از شب زفاف. اولین سکس با شوهرتون . یا سکس با جنده رو بنویسین

بچه کونی برو جلقتو بزن میدونی

نوشته rkh در 11. August 2012 - 1:26

بچه کونی برو جلقتو بزن میدونی اینقد که جلق زدی مخت پوسیده کونی جنده کسو کس مغز

***نويسندكي-تخم كانال

نوشته مهندس گل پسر در 11. August 2012 - 2:46

***نويسندكي-تخم كانال كولركي***
راستش خواستم كامنت نذارم چون از گيو آدماي بيشرفي مثل جناب نويسنده به شدت بیزارم
ولي اين كامنتو به عشق دوست عزيزم Captain1995 ميذارم:
اولا شروعش كه اصن معلوم نبود چي به چيه؟
كير شتر شاه عباس تو كونت
" کونش که واقعا مثل یه الماس میدرخشید و سینه هاش که مثل سینه یه دختر 13-14 ساله بود که یهو میلاد باشیطونی گفت:آی آقا چش چرونی ممنوع منم با کمی عشوه گفتم ماله خودمه خب"
چي شد ديگه كون يه نره خر اينهمه تعريف كردن داره؟
جاي سيم كشي برق رو كونش نبود؟
لامپ تو كونش نبود؟
ديگه اون عشوه ي شتري چي بود؟
"بازبون زیر گلو و گوشاش رو مکیدم"
با زبونت مكيدي؟
زبونت مكش داره؟
مكنده بهش وصل كردي؟
"کمرم رو قوس دادم سوراخم رو به طرفش گرفتم و اون هم متوجه منظورم شد و زبونش رو روی سوراخم گذاشت و مشغول لیس زدن شد"
كون گهيتو كردي تو حلقش بعد اون كون گهيشو كرده تو حلقت؛جفتتون يكم گه نوش جان كرديد
حتما ميخواي بگي كليم لذت بردين؟
اين دفه كه رفتي مستراح وقتي ريدي سريع سرتو بكن تو گهتو حالشو ببر؛برو رو ابرا!
"نشست رو پاهام و با آب دهن کیرش رو خیس کرد و مالیدش به سوراخ کونم ومن غرق لذت شدم و تو همین حالت به زمین چنگ میزدم ولی میلاد به کارش ادامه میداد من گفتم میلاد بکن تو مردم از هوس"
نشست رو پاتو كيرشو كرد تو كونت؟
بشينه رو پات كه كير تو ميره بهش
حالا ديگه چه موجوداتي هستين خدا داند
كاش اولش درمورد ساختمون بدنتون حرف ميزديد؛كيرتون كجاتونه؟كونتون كجاتونه؟...
زمينو چنگ ميزديو ميگفتي بكن؟
الان اومدي اداي پورن استارا رو دربياري؟جدا خجالت نميكشي؟
" کیرش رو بیرون کشید و صدایی که دراثر بیرون رفتن یه جسم 16-17سانتی از تنگترین جای بدن من ایجاد شد من رو به طرز دیوانه واری غرق لذت کرد"
صداي چي بود؟
گوزيدي شيطون؟
خودت گوزيديو خودتم حال كردي؟
((خود گوزيو خود خندي،عجب مرد هنرمندي))
برو چند كيلو نخود بخرو آب پزشون كن؛باهم بشينيد تا آخرشو بخوريد
قول ميدم چند ساعت بعد از لذت بري فضا!

ههههههههههه

نوشته jesus-tm در 11. August 2012 - 3:40

ههههههههههه

مزخرف.

نوشته parvazi در 11. August 2012 - 13:21

|( مزخرف.

خیلی زیبا بود بازم بنویس

نوشته Gay Proud در 11. August 2012 - 13:26

خیلی زیبا بود بازم بنویس

هیوا خدایش ترکوندی گل پسر خ

نوشته manyknm44 در 11. August 2012 - 15:09

هیوا
خدایش ترکوندی گل پسر خ دوست دارم مردم از خنده. این چن جمله مهندس ارزش صدتاداستان این نویسنده گه خورو داره
کیر این عکس بغلی تو سایت که تبلیغ میکنه و احتمالا 30سانته تو حلقت کونی دیگه ننویس

سلام دوستان ممنون میشم اگر

نوشته king dani در 11. August 2012 - 15:10

سلام دوستان
ممنون میشم اگر داستان دانیال و شیما رو بخونین و نظر و رای بدید . دوست دارم بدونم کجاهای داستان ایراد داشته . خواهش میکنم داستان رو بخونید . باید داخل این سایت یه تحول اسای ایجاد کنیم . به کمکتون نیاز دارم برای این تحول

واقعا شرم اوره دو تا پسر بالغ

نوشته mamali888 در 11. August 2012 - 17:00

واقعا شرم اوره دو تا پسر بالغ اینکارو با هم بکنن .
انجام این کار یه چیزی فراتر از بیشرمیه یعنی سنگ پای قزوین در مقابل شما عین برگ گل لطیفه

manyknm44 نوش جونت

نوشته مهندس گل پسر در 11. August 2012 - 17:04

manyknm44
نوش جونت داداش
هميشه شاد باشي

bacheha ke be hesabet

نوشته Mahkame در 11. August 2012 - 17:47

bacheha ke be hesabet residan. Vali khodaei heyfe kamentayi ke "mohandes gol pesar" vase shoma ashghala mizare. Dadash shoma goleye estedadi bejane khodam.

من رادیکاتم داداش Mahkame!

نوشته مهندس گل پسر در 11. August 2012 - 18:48

من رادیکاتم داداش Mahkame!

واقعا که! مثل ادم بنویس گی

نوشته saghar.24 در 11. August 2012 - 19:54

|( واقعا که!
مثل ادم بنویس گی هست نخونیم
حالمو به هم زدی

مهندس مردم از خنده.ايول

نوشته نقي در 12. August 2012 - 2:49

مهندس مردم از خنده.ايول

عالی بود عزیزم حال کردم

نوشته pesar ashegh در 12. August 2012 - 6:48

عالی بود عزیزم حال کردم

گی بود ننویس. . . . . . . . .

نوشته takavarjoon در 13. August 2012 - 22:00

گی بود ننویس. . . . . . . . . . . .
کله کیری تاپیک مخصوص بچه کونی ها یک جای دیگه هستش برو اونجا هر گوهی میخوای بخور. حالم رو بهم زدی عوضی آشغال کله دیگه ننویس.

آخه مادر گاييده تو جق ميخواي

نوشته bega mega در 14. August 2012 - 16:50

آخه مادر گاييده تو جق ميخواي بزني ي دستت ذره بينه يه
دستت موچين حالا اومدي وقت مردم رو ميگيري

آخه مادر گاييده تو جق ميخواي

نوشته bega mega در 14. August 2012 - 16:51

آخه مادر گاييده تو جق ميخواي بزني ي دستت ذره بينه يه
دستت موچين حالا اومدي وقت مردم رو ميگيري