بهترین سکس عمرم با مصطفی

آآاااااههههههه اه اه بکن بکن بکن بکن.....جرم بده اااااه
یهو از خواب پرییدم اوفف خدایااااا
این چند شب گذشته کلآ تو خواب داشتم با مصطفی سکس میکردم با این که خواب و رویا بود ولی حسابی خیس میشدمو حال میکردم مصطفی یکی از پسرای دوست بابام بود یه هیکل ورزشی قد بلند دیونه اش بودم یه پوست گندمی موهای قهوه ایی تیره با اون چشمای درشت مشکیش ....
البته از خودمم بگم که کمتر از اون نیستم یه دختر ریزه با پوست سفید و یه موی پر پشت پرکلاغی چشمای آبی
از اینا که بگذریم میرسیم به مصطفی عزیزم این عشق قهرمانم از همون موقعها که میومدن خونمون حسابی خودشو تو دلم جا کرده بود البته اونم کمتر از من نبود دور از چشم بقیه یه کرمایی میریخت ولی راستش درسته من شیطون بودم ولی خوب یه ترسایی تو دلم بود
یه شب که اومده بودن خونمون بابا و عمو مجید رفتن بیرون که یکم به قول خودشون حرفای مردونه بزنن مامانمو خاله پروین هم داشتن تو آشپزخونه کارایه شامو انجام میدادن
مصطفی اومد کنارم نشست و گوشیشو بهم داد گفت اینو بخون خیلی باحاله منم از ش گرفتمو گفتم : بزار ببینم
دیدم تو گوشیش نوشته مریم جون دوستت دارم منو تو دریایه چشات جا بده
من کلا مخم هنگ کرد اندازه یه دیقه به صفحه گوشی نگا کردم بعدشم به مصطفی یه نگاه خاص تو چشماش بود نمیدونم چم شده بود تو دلم غوغا بود یه لبخند خیلی محو رو لبام بود لباشو چسبوند به گوشم گفت دیونتم
وایی خدایا چی شنیدم ؟ خوابم یا بیدار؟ یعنی چیکار کنم الان؟ در کل ذوق مرگ شدم
بعدشم ازم فاصله گرفت و رفت روبروم نشست با صدای مامانم از اون محیط فرار کردم اون شب فقط با نگاه و حرفایه معمولی گذشت وقتی رفتن دیگه فکر مصطفی منو ول نمیکرد فکر چشماش فکر اون حرفاش
فردا صبحش بهم اس داد منم جواب دادم کم کم با هم اس بازی میکردیم دیگه کاملا بهش وابسته بودم از وقتی صبح چشام باز میشد باهم اس بازی میکردیم تا وقتی که میخوابیدم اونم تازه باید صداشو میشنیدم که بهم میگفت بخواب مریمم شبت قشنگ
ولی کلن هیچ حرف سکسی بهم نمیزدیم فقط در حد بوس بودیم
تا اینکه یه روز بهم گفت میخوام بیرون ببینمت منم قبول کردمو بخاطر اینکه احتمال میدادم شاید یکم همو دست کاری کنیم رفتم حموم و خودمو حسابی صاف و صوف کردم البته اینم بگم بدنه کم مویی دارم خلاصه از حموم اومدم بیرون چون سفیدم مشکی خیلی بهم میاد یه تیپکلا مشکی زدمو یه آرایش که خیلی کم بود موهامو یه طرف ریختم رو صورتم عینک افتابیمو برداشتمو رفتم سر کوچه واستاده بودم که دیدم مصطفی هم کلی خوشتیپ کرده نشستم تو ماشین باهاش که دست دادم آروم دستمو برد کنار لبش و یه بوس کوچولو رو دستام کاشت خودمو لوس کردمو گفتم: فقط دستام پس لوپام چی؟
اونم گفت : چشم مریمم یه بوس داغ و ابدارم رو گونم کاشت تو ماشین کلا دستامو تو دستاش گرفته بود
رسیدیم به خونه گفت خونه دوستمه با این که بهش اعتماد داشتم ولی بازم دودل بودم دلو زدم به دریا رفتیم داخل کلید داشت
توی خونه نسبتا شیک بود یه دست مبل با یه ساعت بزرگ با یه خواب بزرگ رفتیم تو اتاق خواب رفت و پرید رو تخت و بهم گفت بیا اینجا ببینم خانوم حانوما
منم مانتومو کندمو پرید تو بغلش چه جایه امنی بود چه آرامشی بهم میداد سرمو بوسید زیر چونمو گرفت و توچشمام نگاه کرد توبهم گفت من دارم تو دریایه چشات غرق میشم هر چند ثانیه یه نگاه کوچیک به لبام مبنداخت چشامو بستم گرمایه لباشو رو لبام احساس کردم چشامو باز کردم لباشو از رو لبام برداشت گفت ببخشید
قبل از اینکه بخواد حرف دیگه ایی بزنه یه بوس گداشتم رو لباش اونم لبامو کشید تو دهنش چه لبای شیرینی داشت داشتم دیونه میشودم سرمو گرفته بود تو دستاشو لبامو میک میزد آروم آروم رفت سمت گوشم نرمه گوشمو لیس میزد یه آههههه بلند کشیدم که دوباره این کارو کرد رفت سمت گلوم لیس میزد گردنمو و منو دیونه تر از بل کرده بود تیشرتمو با یه حرکت در آورد حالا من با یه سوتین مشکی و جفت سینه کوچیکو سفید جلوش بودم بهم گفت این کوچولوهارو کجا قایم کردی منم یه لبخند کوچیک زدم اونم آروم سینه هامو از سوتین در اورد اول بوشون کرد دلم ترکید گفتم نکنه بویه یه چیز بد میده که دیدم چشاشو بسته آروم زبونشو کشید رو سینم دیگه هیچی حالیم نبود نفسام تند تند شده بود نوکشو گذاشت تو دهنش و میک میزد منم دیونه وار نفس میکشیدم با یه دست دیگه اش هم اون یکی سینه مو میمالید وای چه حس قشنگی بود سرشو بلند کرد و تیشرت خودشم در آورد وای چه هیکلی داشت یه مو هم نداشت معلوم بود اونم مثل من صافو صوف کرده بود بند سوتینمو باز کرد سینهامو تو دستاش گفته بود و شیکممو پر بوس کرد بهم گفت عاشق عطر تنتم منم که داشتم هی پیچو تاب میخوردم و نفس نفس میزدم دکمه شلوارمو باز کرد زیپشو کشید پایین با یه حرکت شلوارمو از پام کند دستشو گداشت رو کوسم و من داشتم از شهوت میمردم و گر گرفته بودم داغ داغ بودم یکم روی شورت برام مالید بعد آروم شورتمو از پام در اورد یه کس تپل سفید بدون یدونه مو
پاهامو از هم باز کرد و یه لیس از سر تا پا زد که دیگه تو این عالم نبودم برام میخوردو میک میزد چوچولو داشتم حال میکردم واسه خودم انگشتشو میزاشت تو کوسمو در میاور منم سینه هامو گرفته بودمو چنگ میزدم فقط ااااااهههههه اه اه میکردم که یهو یه لذت کل تنمو گرفتو دیگه بی حال بودم مصطفی اومد بالا پیشم گفت مریمم چطور بود منم خیلی اروم و لهسته میگفتم مرسی مرسی مرسی عشقم
تو بغلش گم میشدم نازم میکزدو قبربون صدقه ام میرفت حالم که جا اومد بلند شدم گفتم حالا نوبت منه که هنرمو نشونت بدم گفت این منو اینم تو ببینم چیکار میکنی از گوشاش شروع کردم اروم میبوسیدمش اونقد اروم که تمام بدنش یخ میکرد با نفسام گلوشو بازی میدادم اروم امدم پایین وسط سینه هاش دوتا بوس ابدار رو جوجوهاش کردم بدنشو لیس میزدم بدون اینکه لبامو از تنش جدا کنم رفتم پایین رسیدم به شلوارش کمربند............دکمه...... زیپ
شلوارشو کشیدم پایین از زیر شورت که کیر بزرگی داشت کشیدم پایین شورتشو کیرش عین فنر پرید بیرون بزرگ بود اانصافا اولش باهاش بازی کردم بعد یه زبون کلی از سر تا دسته زدم بهش واقعا که خوشم اومده بود سرشو گداشتم تو دهنم و یک میک زدم که دیدم آهش در اومد گداشتمش تو دهنم و هی بالا و پایین میکردم یه وقتایی خودش میرفت تا ته گلوم که عوقم میگررفت بعد درش اورد گفت بخواب رو تخت خوابیدمو کیرشو گداشت لای پامو تند تند تلمبه مبزد که یهو آبش اومد و. درش آورد و ریخت رو شیکمم اومد تو بغلمو تند تند بوسم میکرد و میگفت عاشقتم عشقم....
نظر بدید لفطآ

نوشته: مریم

2.785715
نمره شما: هیچ :میانگین 2.8 (14 رأی )

41 نظر

مثل اینکه بعضی از دوستان

نوشته .خایه های رُستم. در 15. August 2012 - 13:48

مثل اینکه بعضی از دوستان ناراحت شدن و بهم گفتن دیگه داستانارو نقد نکنم !
باشه که این بچه جلقی ملقی ها اینقدر کس شر واستون آپ کنن که حالتون بهم بخوره !
من دیگه زیر داستانی نقد نمی زارم !
-------------------------------------------------------------
داستانت در حد تحمل بود ! فقط این جمله آخریه چیه ؟
"نظر بدید لفطآ "
نظر بدیم لفطأ ؟
حیف که دیگه نقد نمیکنم ، وگرنه خوب سوژه ای بودی !
بــــــــــــــــدرود . . . .

Chera admin mano bloch karde?

نوشته nimbuzz در 15. August 2012 - 13:48

Chera admin mano bloch karde?

Chera admin mano block karde?

نوشته nimbuzz در 15. August 2012 - 13:49

Chera admin mano block karde?

madar jende kiri tar azin

نوشته sasan_sa در 15. August 2012 - 13:50

madar jende kiri tar azin dastan nemishod benvisi???? khob ye lapayee dadi shod sex?

من نمیدونم دوستان چرا فکر

نوشته mehdi-karaj در 15. August 2012 - 14:00

من نمیدونم دوستان چرا فکر میکنند چون سایت سکسی هست باید فحش بدن ! نقد بدون فحش نمیشه ؟!
دوست عزیز داستانتون بد نبود اما نگارشتون ضعیف بود ! انگار دو شخصیت داستان دارن یک وظیفه رو انجام میدن ! هیچ هیجانی توش نبود . به امید داستنهای بهتر از شما ...

کسشعر محض بود هیچ حرفی برای

نوشته taymer در 15. August 2012 - 14:24

کسشعر محض بود هیچ حرفی برای گفتن ندارم چون ارزش نداره

یه هیکل ورزشی وقدبلند که من

نوشته لولوی جوان در 15. August 2012 - 14:38

یه هیکل ورزشی وقدبلند که من دیونشم
لباشوچسبوندبه لبم گفت دیونتم
دیونه چیه؟دیوونه ای کیو دیونه یه گیاه گوشتخواره
خاله ریزه شنیده بودیم اما دخترریزه رودیگه نه حتما دختر خاله ریزه ای
دلم ترکید
دلت ترکید؟بادکنک بود دلت؟
دل بادکنکی
بدنت باغچه س؟که میشه توش کاشت؟اگه اینطوره منم یه پیاز دارم کاشتمش توچشت
شرتمو دراوردیه کس تپل بدون یه مو از سرتا پا یه لیس زد
کس جدیده؟سروپا داره؟خل الخالق
جوجودیگه چیه؟شماها آدمین؟کستون که سروپا داره سینتونم که جوجوداره دیگه نمیدونم چی بگم
....
داستان بدی نبودقابل باوربود تقریبا

کیری ترین داستان

نوشته sanaz_373 در 15. August 2012 - 15:03

کیری ترین داستان

اگه داستان سکسی بود پس چرا

نوشته parvazi در 15. August 2012 - 16:03

اگه داستان سکسی بود پس چرا این همه از عشق و عاشقی گفتی.

خیلی بد بود. انگار یک خاطره تعریف کردی.

داستان از زبون پسر بود کاملا

نوشته manyknm44 در 15. August 2012 - 16:18

داستان از زبون پسر بود کاملا مشخص و واضح
اولا همش توصیف بدنه دختره بود نه پسره
دوما لذت حرفیدن در مورد اندامای دختره مشهود تر از پسره بود
با اجازه مهندس گل پسر و مبحث علمی تخم
تخم پر کلاغ
تخم والدراما
تخم زیپ شلوار کونیا
تازه از تخم دراومده
تخمی تخیلی
گوات
دیگه ننویس...

بفرما مانی جان اجازه مام دست

نوشته مهندس گل پسر در 15. August 2012 - 16:21

بفرما مانی جان
اجازه مام دست شماس Smile

ajaaaabbbb ozr mikham age ye

نوشته mehrshad.bahal در 15. August 2012 - 16:29

ajaaaabbbb

ozr mikham age ye dastesh to dast shoma bode va dast digasham be farmon boode paas che jori dande avaz mikarde ?????????

بد نبود من خوشم اومد فقط باید

نوشته alsex در 15. August 2012 - 16:29

بد نبود من خوشم اومد فقط باید غلط املاهاتو کم کنی خوب بود ولی خداییش راست بود

خیلی ساده بود اصلا هیجان و

نوشته kolah ghermezi در 15. August 2012 - 16:41

خیلی ساده بود اصلا هیجان و لذت نداشت ولی واسه شروع خوب بود

(بدون موضوع)

نوشته alisix در 15. August 2012 - 17:21

S)

کاملا دروغ بود به نظر من یه

نوشته mdiah در 15. August 2012 - 17:37

کاملا دروغ بود
به نظر من یه عده ای دارن با طرح این داستانای ساخته گی فقط کیر مارو چنار میکنن! اگه دقت کنید تو اکثر داستانها و حتی عکسها ساختگی بودننشون تابلوه!!

kolan malidi!!!!

نوشته x53 در 15. August 2012 - 18:20

kolan malidi!!!!

خوب بود عزیزم قشنگ بود من ه

نوشته behnood_m در 15. August 2012 - 18:58

خوب بود عزیزم قشنگ بود من ه راست کردم...

خوب بود عزیزم قشنگ بود من که

نوشته behnood_m در 15. August 2012 - 18:59

خوب بود عزیزم قشنگ بود من که راست کردم...

نمیدنم چی بگم

نوشته mani ashegh در 15. August 2012 - 19:30

نمیدنم چی بگم

دوست عزیز با ای دی خایه

نوشته بازرس دودو در 15. August 2012 - 21:31

دوست عزیز
با ای دی خایه رستم
حقیقتا از نقد هات بیشتر از داستان لذت میبرم .
این جا هم ملک پدری هیچ کس نیست که بگن بمون یا برو
هرکی ناراحته می تونه نیاد .
داداش بنویس که خیلی کارت درسته .

اما

داستان خیلی فاجعه بود 8 صفحه نقد لازم داشت حوصله ندارم .
ولی یه مطلب درمورد داستان قبلی که طرف قطر کیرش 8 سانت و طولش 20 سانت بود . حدود یه لیتر خون تو رگاش باید جمع بشه که کیر به این ابعاد نیم خیز بشه . یعنی هر وقت میخواد بکنه باید 3 واحد خون بزنه !!!
این بابا یا عدد سرش نمیشه ؟ یا قطر نمیدونه چیه ؟ یا کیر ندیده ؟ یا کونیه !!

خوب بود

نوشته Mahmood7174 در 15. August 2012 - 21:35

خوب بود

من عاشق این قسمت ازسایتم

نوشته zizi.golo در 15. August 2012 - 22:11

من عاشق این قسمت ازسایتم اونقدمیخندم خیلی باهاله مخصوصااین قسمت تخم شناسی عالیه بازم ازبن چیزابنویسین

من مثل بقیه نیستم و خیلی فحش

نوشته kfc hot در 15. August 2012 - 22:21

من مثل بقیه نیستم و خیلی فحش نمیدم از داستانت خوشم اومد احساسی بودو عاشقانه حاااااااااااااااااااال کردم

من تازه عضوشدم نمیدونم چطوری

نوشته zizi.golo در 15. August 2012 - 22:22

من تازه عضوشدم نمیدونم چطوری راجع به داستانانظربدم کمکم کنیدباتشکد

sex pesar ba pesar kheili

نوشته siamak r در 15. August 2012 - 22:38

sex pesar ba pesar kheili bade ........... nakhoondam

زیبا بوی ...............موفق

نوشته adel.F در 15. August 2012 - 23:20

زیبا بوی ...............موفق باشی Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin

خوب که نگفتی از کسم بهش دادم

نوشته Amir II در 16. August 2012 - 0:18

خوب که نگفتی از کسم بهش دادم بازم جای شکر داره کم دروغ گفتی

در فحش لذتی ‌ست که در خواب

نوشته بازرس دودو در 16. August 2012 - 0:26

در فحش لذتی ‌ست که در خواب نیست!!
اصلا اگه فحش نبود نسل بشر تا الان 20 بار منقرض شده بود . فکر کنید چقدر روزگار سخت میگذشت اگر ناسزا وجود نداشت .
ای خوشم میاد فحشای جدید و دست اول نثار این ابنه ای های بی صفت میکنین .
راهتان پر رهرو و یادتان جاودان باد .
به امید روزی که هر شهوانی یک سبک جدید فحش داشته باشه و هی فحشای " مهندس " رو کش نره !!
راستی "کسنوشت " رو من به فرهنگ لغات شهوانی اضافه کردم استفاده از اون با ذکر یا بدون ذکر منبع بلامانع است !!!

کیر ناپلئون بناپارت تو لاپات

نوشته Nopoleon 70 در 16. August 2012 - 2:10

کیر ناپلئون بناپارت تو لاپات

خایه های رستم وکیرگردآفرید

نوشته جغدشب در 16. August 2012 - 2:44

خایه های رستم وکیرگردآفرید توکونت.

"سياه و سفيد" دخترى با پوستى

نوشته آريزونا در 16. August 2012 - 4:18

"سياه و سفيد"
دخترى با پوستى سفيد ، موهاى سياه و تيپهايش هميشه سفيد و سياه..
هدف اصلى اين داستان كه در ابهام نهفته بود و متاسفانه از ديد منتقدين پنهان ماند همان سياه و سفيد در حال انقراض و براى جلوگيرى از شكار اين حيوان يعنى گورخر نوشته شده..

کیرکله اسم مصطفی بکار نبر

نوشته mo30-1992 در 16. August 2012 - 4:27

کیرکله اسم مصطفی بکار نبر کونده بی کون

خيلي ساده و صميمي و قابل باور

نوشته eisikouskoun در 16. August 2012 - 5:56

خيلي ساده و صميمي و قابل باور بود. من ياد سكس‌هاي اولم افتادم.

جالب نبود دیگه ننویس. . . . .

نوشته takavarjoon در 16. August 2012 - 20:22

جالب نبود دیگه ننویس. . . . . . . . . . . .
فکر کنم پسر هستی و این ماجرا رو یکی از دوستات برات تعریف کرده و اومدی اینجا گذاشتی. رفتید خونه دوستش و لخت شدید و سکس کردید و تموم. مثلا که چی بشه حالا؟ تخمی منطقی بود دیگه ننویس.

گوات نه عزیزم درستش گواده کیر

نوشته King_of_hell_boys در 17. August 2012 - 1:59

گوات نه عزیزم درستش گواده
کیر عربا از ازل تا ابد تو کون نویسنده داستان.
کولر اسپلیت تو کست جنده با این داستانت

مواظب غلطهاي املاييت باش

نوشته Siamak-f14 در 17. August 2012 - 6:10

مواظب غلطهاي املاييت باش وبيشتر از اينها به خواننده داستانت احترام بذار ,سعي كن از كليشه تاجايي كه ممكنه بپرهيزي ,چونكه امروزه بيشتر مردم بسيار زيركتر از آني هستند كه فكر ميكني وهمين موضوع موجب ميشود كه دستي دستي داستانهاي خودتو هرچه بيشتر باور ناپذير تراز قبل بكني/ واما جناب زي زي قولو كه بدليل اينكه عضو جديد سايت تشريف دآرند ,در آداب وترتيبات وچگونگي نظريدن ! درمورد آثار سايرين دچار مشكلاتي هستند كه براي فائق آمدن برآن مشكلات تقاضاي ياري كرده اند كه بنده نيز در اين باب احساس مسئوليت نموده وكمك خود را بدين شرح تقديم ميكنم : دوست گرامي كافيست كه باتقويت اعتمادبنفستان وباكمال آرامش شروع به خواندن داستانها وهمچنين نقد و نظرهاي مربوطه كرده ومطمئن باشيد كه پس از مدت كوتاهي لم كار بدستتان آمده بطوريكه درخواهيد يافت كه بطور ناخودآگاه داراي نظر خاص خودتان درباره داستانهايي كه خوانده ايد ميباشيد كه بااندكي دقت ميتوانيد نظرخودتان رابصورت كامنت ارائه كنيد_

سلام مریم جون اگه بازهم

نوشته msfa_59_60 در 24. August 2012 - 19:03

سلام مریم جون اگه بازهم داستان داری برام ایمیل می کنی ؟
zibajoon

عالی بود عالی

نوشته samosamsam در 6. September 2012 - 13:46

عالی بود عالی

خیلی تخمی بود

نوشته nonas در 14. September 2012 - 1:45

:Sp :Sp خیلی تخمی بود

bacheha man taze ozv 6odam.

نوشته icyman در 16. September 2012 - 5:27

bacheha man taze ozv 6odam. ye soal dashtam! alan nevisandeye in dastan hatman ozve tu in site? mishe barash peygham dad! pishapish mersi az komaketun!