خیانت به یاد موندنی

من مریم هستم 20 سالمه و نامزدم حمید 25 سالشه 4 ساله که با هم هستیم ی 3 سالی هست ک حمید پرده منو زده و منو از کس میکنه .تا یادم نرفته بگم من باسن خوبی دارم گرد و بزرگ اینقدر ک چندباری بخاطرش از پسرا متلک شنیدم و سینه های بزرگی دارم رون هامم خیلی بزرگ وقتی شلوارتنگ بپوشم فوق العاده میشن و البته کسم خیلی تپل و قلنبش و سفید حمید خیلی برام میخوره عاشقشه.حمید پسر بدی نیست اما من یکم باهاش مشکل دارم مشکلمم بخاطر مسائل اقتصادی و ... .7ماه پیش یکی از دوستام آمد روی مخم و از خیانت پسرها برام گفت و ی پیشنهاد برام داشت.پیشنهادش این بود که برای تلافی خیانت احتمالی ک ممکن حمید کرده باشه شماره ی پسر رو بگیرم و باهاش سکس چت داشته باش و ی شماره بهم داد ک گفت پسر خیلی خوش هیکلیه و چندباری باهاش سکس چت داشته میگفت پسره خیلی حشریه منم ک خیلی حشری بودم و حالا ی بهونه از حمید داشتم قبول کردم و شماره رو ازش گرفتم.ی شب بهش زنگ زدم ولی کلی استرس داشتم خودمونو معرفی کردیم اولش خیلی خجالت میکشیدم و روم نمیشد زیاد وارد مسائل سکسی بشم.

بعد از 5 روز حرف زدن کم کم روم باز شد و شروع ب سکس چت کردم حسابی حال میکردیم اون از اون طرف حرف از کوس و کون من میزد و هی کیرشو میکرد توی کوس و کون من و منم از این طرف کوسمو میمالیدم و حال میکردم و اون کیرشو میمالید و از کیرش برام حرف میزد و خلاصه حال میکردیم آخرش هم ک آبمون میومد کلی قربون صدقه همدیگه میرفتیم و قطع میکردیم.در همین میون اون بارها به من اصرار کرده بود ک بیا تا ببینمت و من ک دوست نداشتم ببینمش قبول نمیکردم تا این ک ی شب توی شهوت بهش گفتم باشه ولی گفتم ک سکس نمیکنم .قرار گذاشتیم ک بیاد اصفهان.قرار گذاشتیم ک توی انقلاب کنار رودخونه همدیگرو ببینیم.روز موعود فرارسید و من با کلی التماس از مامان اجازه گرفتم و ب بهانه بیرون رفتن با دوستم نسیم از خونه زدم بیرون به حمید هم چون باهاش مشکل داشتم اصلا خبر ندادم.وقتی ب قرار رسیدم دیدم ی پسر خوش هیکل همینطور ک دوستم میگفت منتظرم بود.رفتم و خودمو معرفی کردم و رفتیم کنار رودخونه نشستیم روی ی نیمک و با هم خوش و بش میکردیم مشغول حرف زدن بودیم ک کم کم هوا تاریک شد دوروبرمون کاملا خلوت شد هیچکس نبود.سعید ی نگاهی ب اطراف انداخت و دستشو گذاشت رو رون های تپل و داغ من و شروع به فشار دادن کرد منم فقط نگاهم ب کیر قلنبش ک زیر شلوار کاملا تابلو شده بود و من کلی بخاطرش کسمو مالیده بودم بود. ولی نمی خاستم اینطوری بشه می خواستم بگم ن یهو دستشو گذاشت پشت گردنم و لباشو چسبوند ب لبام و با دستش داشت کسمو می مالید و منم از بس حشری شده بودم هیچی نگفتم وکلی لبام باد کرد از بس میمکیدشون اما چون ممکن بود کسی میدمون براهمین دیگه خودمونو کشیدیم اونطرف و سعید کیرش شق شق شده بود تازه اندازه واقعیش معلوم شده بود وای چقدر بزرگ بود دلم ضعف رفت دلم میخواست شیرجه بزنم کیرشو بخورم ولی روم نمیشد.سعید توی چشمام خیره شد و بهم گفت بریم خونه یکی از دوستام اینجا خونه دانشجویی دارن من یکم فکر کردم و چون خیلی حشری بودم ب نشونه اوکی سرم رو تکون دادم اونم دستمو گرفت و رفتیم ب سمت خونه.توی راه فکر این بودم ک ی موقع حمید چیزی نفهمه از طرفی هم نمیتونستم قید این کیر رو بزنم.

بالاخره رسیدیم توی خونه سعید بدون مقدمه دستش رو گذاشت روی کونم و کونمو میمالید منم کونمو تکون میدادم و همینطور آب از کسم میومد شرتم خیس خیس بود برگشتم و لباشو بوسیدم و اونم با دستش کرد توی شلوارم و دست گذاشت روی کسم بهم گفت چقدر آب از کست آمده فداتشم و بعد منو خوابوند روی تخت و شلوارمو از پام درآورد و از روی شرت شروع ب خوردن کسم کرد و کلی لیس روی واژنم میزد منم میگفتم وایییییییییییی سعید شورتم در بیار من دیگه حال ندارم خیلی حشریم اونم شرتمو در آورد بازبون شروع ب لیسیدن کس داغ و سفید من کرد زبونشو روی چوچورم میکشید و باهاش بازی میکرد منم هی کوسمو تکون میدادم روی دهنش و با موهای سرش بازی میردم سرش رو روی کسم فشار میدادم و پاهامو باز و بست میکردم دیگه اصلا جون توی بدنم نبود دور واژنمو لیس میزد و چوچورمو میمکید وای چ خوب کس میخورد داشتم دیوونه میشدم بلند شدم گفتم کیرتو در بیار میخوام بخورمش اونم شلوارشو در آورد و دیدم عجب کیری داره همونیه ک سالها در انتظارش بودم همونی بود ک خودش میگفت کیرش کلفت و حدودا20سانت طول داشت از بس حشری بود قرمز شده بود و تخماشم سفت شده بود کیرشو یک جا کردم توی دهنم و شروع ب ساک زدن کردم سرتاسر کیرشو لیس میزدم خیلی کیف کرده بود و دائم صداهای آه و اوه میکرد منم رفتم سراغ تخماش و حسابی براش لیس زدم و و مکیدم خیلی خوش مزه بود انگار بهشون عسل زده بود شیرین بود دلم نمیخواست ولشون کنم.کیرشو از دهنم درآورد .منو خوابوند روی تخت و تیشرتمو درآورد و سوتینمم در آورد و سینه هامو خورد سرشو میذاشت بین سینهام و میگفت مریم قربون اون سینه های گندت بشم چقد توی اینا شیر داری منم با صدای حشری گفتم شیر توش هست بخورشون تا سیر بشی قربونت برم خلاصه کلی سینه هامو بوسید و لیسید خیسشون کرده بود بلند شد و کیرشو گرفت و با سر کیرش روی واژنم میمالید منم کسم خیس خیس شده بود وقتی کیرشو میمالید روش کله بزرگ کیرشو حس میکردم بهش گفتم سعید بکنش توی کسم بکن دیگه دیوونه دارم میمیرم از شهوت پارم کن این کسو پاره کن با اون کیر کلفتت گفت باشه و کیرشو آروم هل داد توش وای عجب کیری!!!! ی جیغ کشیدم و چشام از شهوت بسته شد دستامو باز کرده بودم اونم افتاده بود ب جون سینه هامو لیشون میزدو تند تند کیرشو توی کسم عقب جلومیکرد منم دائم جیغ میزدم میگفتم بکن کسمو پاره کن واییییییی واییییی .واژنم باز باز شده بود از بس این کیر کلفت بود کلی آب کسم روی کیرش جمع شده بود سعیدم با دستش اون آب هارو از روی کیرش جمع کرد و مالید روی لبام و با انگشت کرد توی دهنم همینطور ک داشت عقب جلو میشد و من زیر کیرش داشتم تقلا میکردم و جیغ میکشیدم یهو کیرشو درآورد و آوردش طرف دهنم با این ک از کیری ک توی کسم بوده بدم میاد ولی نمیشد قید این کیرو زد برعکس خوابیدیم طوری ک اون کس منو میخورد و منم کیرشو.کیرشو توی دهنم بالا پایین میکرد وای چ حالی داشت وقتی داشت کسمو میخورد کسم داشت دل دل میکرد کیرشو از دهنم درآورد تخماشو گذاشت دم دهنم منم با کمال میل لیسشون میزدم و پاهامو روی سر سعید محکم بسته بودم بلند شد و گفت بشین روی کیرم و ی کاندوم بهم داد و منم کشیدم روی کیرش و دست گذاشتم تخت سینش و آروم خوابوندمش روی تختو کیرکلفتشو گرفتم و یکم مالیدمش دم کوسم و بعد جاشو درست کردم و نشستم روش دوباره کلفتی و گرمای کیرشو توی کسم حس کردموقعی ک رفت توش ی وووووووووی کردم اونم ی آههههههه کشید و من خوابیدم روی سینش و سینه هاموگذاشتم دم دهنش ک شیر بخوره و بالا پایین میشدم صورتشو گذاشته بودم بین سینه هام اونم تموم سینمو لیسید و هردومون داغ داغ شده بودیم و کلی عرق کرده بودیم صورتش از شهوت قرمز شده بود و توی چشمای من زل زده بود منم روی کیرش ب چپ و راست تکون میخوردم آب سفید کسم تموم روی کاندوم رو سفید کرده بود تا حالا اینقدر حشری نشده بودم با دستام با موهای سینش بازی میکردم وبا صدای حشری و آروم قربون صدقش میرفتم گفتم من خسته شدم حالا نوبت توئه اونم دستشو گذاشت روی باسنم و خودش کیرش و بالا و پایین میبرد تندتند بالا پایین میکرد منم چشامو بسته بودم لبامو بردم روی لباش و همون طور ک اون تلنبه میزد من میگفتم وایییییییییییییییییییییییییی تا یهو وایساد و کیرشو در آورد و گفت اسبی بخواب منم از خدا خ,استه دولاش دم و سرمو گذاشتم روی تخت و کونمو دادم بالا اونم یکم سوراخ کونمو خیس کرد و منم نا نداشتم مقاومت کنم کیر کلفتشو گذاشت دم سوراخ کونم و هلش داد توی سوراخ منم جیغ زدم ن سعید کونم پاره شد ی چند باری ک عقب جلوش کرد درد تبدیل ب حال شد دیگه من کونمو عقب جلو میکرد کیر کلفتم توی کون حال میده!!!! با دست واژنمو میمالید منم بی حس افتاده بودم روی تخت و فقط ناله میکرد اونم میکرد توی کونم و با دست محکم میکوبید روی باسنم باسنم داغ شده بود کیرشو در آورد و سرش رو آورد لای باسنم و با زبون سوراخ کونمو لیس میزد چند بار هم ی لیس سرتاسری از کوسم تا دم سوراخ کونم زد منم کوسمو بالا پایین میکردم دنبال کیرش میگشتم کسم داشت دل دل میکرد اونم کیرشو کرد توی کسم گفتم سعید بکن این کس مال خودته و با ولع تمام کسمو عقب جلو میکردم ک یهو ی آهههه بلندی از سعید بلد شد آبش آمد منم دیوونه شده بودم همون موقع ک آبشو توی کسم حس کردم منم ارضا شدم و همزمان با اون گفتم واییییییییی و کسمو روی کیرش چرخوندم تا تموم آبشو بریز توی کوسم.موقعی ک کیرشو در آورد و افتاد روی تخت ب خودم آمدم گفتم نکنه آبو ریخت توی کسم !!!نگاه کردم دیدم ن خدارو شکر کاندوم داشت هردومون بیحال افتادیم توی بغل هم ی لب ازش گرفتم وتخت سینشو بوسیدم و سرمو گذاشتم روی سینش و ب خیانتی ک ب حمید کرده بودم فکر کردم وقتی لباسامونو پوشیدیم بهش گفتم ک دیگه بهتره همدیگرو نبینیم چون دیگه نمخوام خیانت کنم و اونم قبول کرد و از خونه خارج شدیم ...

نوشته: مریم

3.6875
نمره شما: هیچ :میانگین 3.7 (32 رأی )

51 نظر

داستنانت بد

نوشته degidegi1 در 4. March 2012 - 15:35

داستنانت بد نبود............
از اصفهان یه دختر یا زن سکسی حشری پیام خصوصی بدن.....

داستانت بد نبود ولی آخه جنده

نوشته meloodius در 4. March 2012 - 15:46

داستانت بد نبود
ولی آخه جنده خانوم تو شهر شما اول میکنن بعد کاندوم میندازن دوباره میکنن خب یا کاندوم نمینداختی یا از همون اول سکس این کارو میکردین ولی بازم داستان خوبی بود

ممنون جنده خانوم

خوب اینو گفتی بگی جنده

نوشته bojnord در 4. March 2012 - 15:59

خوب اینو گفتی بگی جنده ای
حامله نشی اول میکنن بعد کاندوم میزارن

کس شعر بود

نوشته hadi_kon kon در 4. March 2012 - 17:25

کس شعر بود

پیش خودت چی فکر کردی

نوشته Stationary Traveller در 4. March 2012 - 18:20

پیش خودت چی فکر کردی جنده.....برای کس بودنت چه دلیلی میخوای؟؟؟؟اگه جای شوهرت بودم مطمئن باش می کشتمت 4 تیکتو می زدم 4 گوشه شهر که جنده هایی مثل تو بدونن نباید با احساسات و عواطف یه مرد بازی کرد.....مرده مثل سگ کار کنه و سگدو بزنه شکم توی نفهم کسده رو سیر کنه توی جنده هم بری کون خودتو جای دیگه بدی....بزن به چاک کونی......حالم از آدمایی مثل تو به هم می خوره...

jan maryam jon bia pm bezar

نوشته s-jojo در 4. March 2012 - 19:02

jan maryam jon
bia pm bezar khodam ba kandom mikonamet
manam az esf hastam
mail midam khososi
bia hama bebinim

چرا خیانت کردی نکبت؟ دیگه

نوشته کوروش22 در 4. March 2012 - 21:19

چرا خیانت کردی نکبت؟ دیگه نشنوم خیانت میکنیا.همچین میکنمت درس عبرتی باشه برا دیگران

من فقط پاراگراف اول را خوندم

نوشته zizi jalghi در 4. March 2012 - 22:52

من فقط پاراگراف اول را خوندم

جنده خانوم تا حمید مشکل مالی پیدا کرد

رفتی زیر یکی دیگه

تف به این همه جندگی

تف به این همه رذالت

تف تف تف تف تف تف

بیا تف ها رو جمع کن به جا کاندوم استفاده کن

حیف نام پر محتوای جنده که به تو گقتم

خیلی عالی بود تبریک میگویم

نوشته خاله میترا در 5. March 2012 - 3:03

خیلی عالی بود تبریک میگویم بهت واقعا قشنگ مینویسی وتاثیر گذار
منتظر خوندن داستان قشنگ بعدی شما هستم

اینها داستان واقعی نیست دوم

نوشته siavashy در 5. March 2012 - 4:25

اینها داستان واقعی نیست دوم اینکه این فرد برده جنسی است و نمیتونه شوهر داشته باشه چرا که با هر کسی سکس میکنه

اين مدت همه داستانها مثل

نوشته mamali888 در 5. March 2012 - 5:07

اين مدت همه داستانها مثل يارانه ها هدفمند شدن قربونش برم چند تااز كانالهاي ماهواره كه فقط زوم كردن رو مقوله خيانت اينجا هم يه عده نويسنده حرفه اي اجير شدن كه با جادوي قلم اين مسئله رو اپيدمي كنن به خدا قسم اين موارد كاملا طراحي شدن تا خيلي راحت قبح اين عمل رو از بين ببرن و به هدف خودشون كه همانا بدبين كردن زوجين ونابودي بنيان خانواده هست برسن شما رو به هر كي كه ميپرستين قسم ميدم دست از اين نوشتناي مغرضانه و جهت دار بردارين و اوضاع اجتماعي رو از اين كه هست بدتر نكنيد لطفا

از اسمش فهمیدم که یه داستان

نوشته mmmali007 در 5. March 2012 - 5:21

از اسمش فهمیدم که یه داستان کاملا تخیلی از ذهن یه
پسر یا دخترعقده ای که داره از حسودی میترکه
بیچاره جنده به اون جنده ایش اگر4سال بایکی باشه دیگه محاله بهش خیانت کنه
تویه عقده ایی هستی که فکر میکنی هرکی میاد تو شهوانی حشریه ودستش یا به کیرشه یا به کوسش
همه برای تفریح میان بیچاره خواهربرادرات حیف فهش که به تو بدم

Ta akharesh nakhoondam vaqti

نوشته Sevensins در 5. March 2012 - 7:22

Ta akharesh nakhoondam vaqti fahmidan k unjuri khianat kard shakhsiate dastan, dastane khianate mamaneto benevis k vaqe'ee bashe.

جالبه که نمیدونستی بهت خیانت

نوشته nazgool66 در 5. March 2012 - 9:07

جالبه که نمیدونستی بهت خیانت کرده برای پیشگیری اینکارو کردی.اونوقت وقتیم داره زندگیمون نابود میشه دلیلشو نمیدونیم .من اگر جای تو بودم اون دوستو می انداختم تو سطل زباله انقدر هم سر مسائل اقتصادی دعوا نمیکردم واز لحظه های زندگیم لذت میبردم واینم قبول کن که خودت میخواستی بدی فقط دنبال بهانه بودی

کاملا واضحه که پسری. بچه کونی

نوشته takavarjoon در 5. March 2012 - 9:28

کاملا واضحه که پسری. بچه کونی از کون دادنت به پسر همسایه مینوشتی بهتر بود. از کون کثیفت درش آورد کرد تو کوست؟ خیلی احمقی با این داستان تخمی تخیلیت.

شك ندارم كه تو پسري بچه كوني

نوشته Pentagon U.S.A در 5. March 2012 - 10:37

شك ندارم كه تو پسري بچه كوني ، يا خيلي عقده اي هستي و يا اينكه كوني هستي و اُب تشريف داري! راستي اگه وقت كردي از كس دادن ها و خيانت هاي مامان جونت هم بنويس بچه كوني.

آخه كوني تو پارك روي نيمكت كي

نوشته كوروش50 در 5. March 2012 - 12:31

آخه كوني تو پارك روي نيمكت كي جرات ماچ و ماچ بازي داره
تو كه براي 10 دقيقه بيرون رفتن هزارتا قسم و دروغ ميبافي
چطوري جرات رفتن به خونه دانشجويي پيدا كردي؟ (شايد 10 نفري خفتت ميكردند)

منم بیام بکنمت؟ کیرم 17 سانته

نوشته janati در 5. March 2012 - 14:10

منم بیام بکنمت؟ کیرم 17 سانته کلفتیشم 5 سانته

vaghean fekr mikoni ma

نوشته arshiyan22 در 5. March 2012 - 15:12

vaghean fekr mikoni ma ahmaghim??????

ye vaghtayi vahshatnak delam

نوشته Makhmal joon در 5. March 2012 - 23:34

ye vaghtayi vahshatnak delam vase nevisandehaye dastanhaye in site misoozeh!!!!!!!!!!!!!! akhe in cherto perta chi bood!!!!!!!!!!!!???????????????? behet khiyanat shode, sookhti! bad tooye tavahomatet be yaroo khiyanat kardi! hatman ma ham bayad bavar konim

تو متن وقتی از سكس می گفتی

نوشته Bahar jojo در 6. March 2012 - 9:12

تو متن وقتی از سكس می گفتی جزیياتش و شرحش خوب بود؛اما موضوع داستان بد بود ؛خيانت از رو حشر?¿!¡

دمت گرم من که حال کردم

نوشته حارث در 6. March 2012 - 10:47

دمت گرم من که حال کردم .Thanks خانمimagesCAA6P5AR.jpg

khub bud man ke hasgari

نوشته pooya_sexy در 6. March 2012 - 11:42

khub bud man ke hasgari shodam
darczemn unsyi kexaz khiyanat badeshun miyad ab nemibinan vagarna shenagare khubi hastan

من همون اولاشو خوندم ولی

نوشته pesar e hot در 6. March 2012 - 17:19

من همون اولاشو خوندم ولی عزیزم کسی تا حالا موفق نشده با تلفن سکس چت کنه!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟!!! بقیش رو هم حتما دوستای گلم مینویسن واست

داستان داستانت شر بود !

نوشته fu در 6. March 2012 - 18:07

داستان داستانت شر بود !

خیلی قشنگ بود از اون

نوشته motekhases در 6. March 2012 - 19:35

خیلی قشنگ بود از اون داستانهایی بود که اب منو با فوران اورد بازم بنویس

سلام اگه دوست داری دوباره

نوشته F F در 6. March 2012 - 23:38

سلام
اگه دوست داری دوباره تجربه کنی ، من هستم !
شروع از میدون انقلاب

سلام اگه دوست داری دوباره

نوشته F F در 6. March 2012 - 23:40

سلام
اگه دوست داری دوباره تجربه کنی ، من هستم !
شروع از میدون انقلاب

فارسی وان و پی ام سی و جم

نوشته barbodbarby در 7. March 2012 - 2:38

فارسی وان و پی ام سی و جم باسریالاشون که معلومه مال دولت . . . این سایت هم همینطور . . . یبار استادمون گفت هرچی جوونا فاسدترباشن بسیجی هابهونه بیشتر دارن . . . .

سلام من اهل فوحش نیستم فقط

نوشته pesare bi kos در 7. March 2012 - 12:43

سلام من اهل فوحش نیستم فقط اینارو میگم : تو دختر نیستی پسری و داهاتی با این لهجه ضایعی که داری . بعدشم آخه نامرد کذوم دختری در حین اینکه رو پسر خوابیده میتونه سینه هاشو بده بخوره؟ بعدشم آقا پسر خانوم نما دخترها تو وضعیتی که الان گفتم نمیتونن آب سفید کوسشونوببینند! برو حموم همون جق بزن بیشتر بهت میآد!

حال میکنم فقط بیام نظریات

نوشته ha dish در 8. March 2012 - 7:55

حال میکنم فقط بیام نظریات آبدار دوستان رو بخونم

وای وای عجب مملکت گل وبلبلی و ملت بامزه ایی داریم ما

خیلی پستی آدم بخاطر پول به

نوشته lx_nazi_xl در 9. March 2012 - 5:25

خیلی پستی آدم بخاطر پول به نامزدش خیانت میکنه تو که انقد تنت میخارید غلط کردی ازدواج کردی...تازه کاراتو کردی تموم شده به خیانت فکر کردی گفتی دیگه نبینیم همدیگرو
اخه ابروی هر چی دختر وزن بردی.... یجا چوبشو میخوری که بد سرت گیج میره
نامرد پست گوسفند

من فکر میکردم دخترا وقتی عاشق

نوشته lionel3800 در 10. March 2012 - 22:46

من فکر میکردم دخترا وقتی عاشق بشن بکشیشون هم خیانت نمیکنند

منم خیلی حال کردم خوش به حال

نوشته دوستدار سکس در 11. March 2012 - 18:31

منم خیلی حال کردم خوش به حال اون شد

چون داستانت خیلی خوب بود و

نوشته eliii_lover در 12. March 2012 - 22:05

چون داستانت خیلی خوب بود و کلی حال کردم کاری با خیانتت ندارم.مرسی

كير تموم شهواني تو مغزت

نوشته sami msm در 13. March 2012 - 10:27

كير تموم شهواني تو مغزت

من يه سوال ذهنمو مشغول

نوشته parva joooon در 26. March 2012 - 19:11

من يه سوال ذهنمو مشغول کرده،
اوليش: واژنم يعني چي؟ هي گفتي دست به واژنم ميزد.
2.چوچورم چيه؟ چوچورمو ليس ميزد.

خدايا سواد ندارن داستان مينويسن.

آفرین،داستانت صرفنظر از مسائل

نوشته sultan.sharq در 27. March 2012 - 3:19

آفرین،داستانت صرفنظر از مسائل اعتقادی و باور های دینی و صرفا از لحاظ نوشتاری خوب بود هم از لحاظ پرداخت موضوع هم هیجانی که بهش دادی قابل تحسین بود فقط اونی که گفتی چوچور نیست چوچوله و در ضمن نیازی نبود که به جای گفتن کس بگی واژن چون قرار نبوده مقاله پزشکی بنویسی هدفت نوشتن داستان سکسی همین .

وای... هر وقت دلم میگیره میام

نوشته maral@uk در 1. April 2012 - 6:58

وای... هر وقت دلم میگیره میام اینجا نظرات و میخونم میمیرم از خنده...خیلی با حالی هستین ...هم نظر دهنده ها...هم داستان بی سر و ته که انگار داری طنز می خونی Smile) چقدر خوبه اینجا هیچی جدی نیست...ادم مشکلات روز یاذش میره...

khak to saret ke bekhatere

نوشته sanaz26 در 1. April 2012 - 17:00

khak to saret ke bekhatere masaele eghtesadi be shoharet khianatmikoniiii hagheshe shoharet harshab yekiu bokone man halkonam dokhtareye jende

khob bood vali dg in karo

نوشته i_need_21 در 2. April 2012 - 17:10

khob bood
vali dg in karo nakon

آخ انقد بدم میاد بعضی اوسکولا

نوشته Behrooz.bigham@... در 2. July 2012 - 21:39

آخ انقد بدم میاد بعضی اوسکولا میان میگن کیرم فلان سانته بهم پیام بده. گیریم که شوهرت عوضی و خیانت کار شما باید بری بدی؟کیرم تو وجودت.کیرم تو ذات تو و اون دوست جندت.

احمق کسی هست که این داستان ها

نوشته parisa jalali در 20. July 2012 - 22:16

احمق کسی هست که این داستان ها رو باور کنه
من فقط بخاطر عکس و فیلم عضو شدم شوهرم رو هم دوست دارم و تا دلش بخواد بهش حال میدم ولی بمیرم هم خیانت نمیکنم
فقط مشکلم اینه که خیلی فیلم سکسی دوست دارم ولی شوهرم زیاد دوست نداره

خیانت پروژه ی تکراری و عادی

نوشته Peida3 در 23. September 2012 - 11:53

خیانت پروژه ی تکراری و عادی برای دختره.چیز جدیدی نخوندم.که نظر بدم

خیانت پروژه ی تکراری و عادی

نوشته Peida3 در 23. September 2012 - 11:56

خیانت پروژه ی تکراری و عادی برای دختره.چیز جدیدی نخوندم.که نظر بدم

خیلی پستی که به بهونه یه مشکل

نوشته Yanar91 در 23. January 2013 - 4:48

خیلی پستی که به بهونه یه مشکل کوچیک میری کس و کون میدی
بعد روت میشه بنویسی.

خیلی پستی که به بهونه یه مشکل

نوشته Yanar91 در 23. January 2013 - 4:51

خیلی پستی که به بهونه یه مشکل کوچیک میری کس و کون میدی
بعد روت میشه بنویسی.

واقعا خیلی پستی سر یه مشکل

نوشته Yanar91 در 23. January 2013 - 4:55

واقعا خیلی پستی سر یه مشکل کوچیک کس و کون میدی
باز روت میشه بنویسی.

نمي دنم داستان واقعيت داره يا

نوشته behdadd در 28. January 2013 - 13:47

نمي دنم داستان واقعيت داره يا تخيلي و من خودم تو اصفهان منار سي و سه پل دوس دخترم كير منو خورد البته به مدت 20ثانيه و وقتي سوار قايق مي شديم كيرم همش تو دستش بود . پس لب مي تونسته بگيره . البته اينكار شجاعت نيست. انوقتا من سنم كمتر بود سال 1384 يادش بخير . البته دوس ندارم خاطراتشو بگم .