سکس با خواهر دوست داشتنی ام

سلام اسم من اشکانه 17 سالمه اهل تهرانم خوشکل و دختر پسند . خانواده ما 4 نفره . منو بابام و مامانمو خواهر نازم . خواهرم 25 سالشه لیسانس مامایی رو میخواد بگیره خودمم دارم واسه کنکور میخونم . بزار برم سر اصل مطلب از 15 سالگی که یاد گرفتم سکس چیه و با توجه به چیزیایی که تو فیلمهای سکسی میدیم خیلی نظرم به دخترا و حتی بعضی از پسرای خوشکل عوض شد
توی سوم راهنمایی چندتا از این پسرای مامانی و نازو خوسکل!!!! که هر کی میدیدشون کپ میکردو کردم یعنی کلا ادم کننده ای شدم

اما یه روز تو اتاقم نشسته بودم داشتم درسمو میخوندم که خواهرم اومد تو اوتاقمو خیلی عصبانی منو گرفت پول بهم داد گفت سریع برو تا سر کوچه یه بسته نوار بهداشتی بخر . منم بلند زدم زیر خنده گفتم نکنه فشار وارده از پریودت خیلی زیاده که اینطوری گفتی و خندیدم اونم خندش گرفت گفت به تو چه گوزو بلندشو بینم کار دارم دیرمه باید برم کلاس دارم .... گوشاد!

اشکان: شبنم ؟
شبنم: ها چته ؟
اشکان: ببین طبق قانون دوم نیوتون که f=ma جرم تو 65 کیلو گرم ضرب دررررررر 10 که میشه 650 نیوتون در شتاب اومدنت تو اتاق که که فکر کنم حدودا ااااا؟ 2 متر بر ثانیه بوده میشه ؟؟؟؟؟
شبنم: عه عه ااااااای خداااااااا !
اشکان: شبنم 2ضرب در 650 میشه چند ؟؟؟ هان ؟
شبنم: ...
اشکان : اها 1300 نیوتون ... فهمیدم . هاهاها نمیدونم چه جور دووم اوردی 1300 نیوتون فشار بهت اومده ؟؟؟؟ هی ها هااهاهاها!
شبنم:پدر سگ.....

منم فرار کردم بیرون اونم تافت مو رو برداشت و برام پرت کرد قشنگ خورد تو کونم دنبالم دوید منم با سرعت از خونه زدم بیرون رفتم مغازه نوار بهداشتی بالدار کوچیک واسش خریدم اومدم خونه خیلی اروم رفتم دم اتاقش درو بسته بود منم گفتم بهترین موقه هست کمی بترسونمش سریع درو باز کردم پریدم تو و با صدای بلند گفتم یااااااااااااااووو !
متعصفانه تو اتاق نبود و خیت شدم !
رفتم از مامانم پرسیدم پس شبنم کو ؟
گفت: رفته کلاس
کمی به تفکر تخمی خودم فکر کردم تو دلم گفتم اینقد جلق نزدی مغزت ریده !
رفتم درسمو خوندم تا شب
از اوتاق اومدم بیرون از بس عربی خوندم با بابام عربی حرف میزدم
راستی یادم اومد نوار بهداشتیو بدم خواهرم !
کمی فکر کردم گفتم اهاااا فهمیدم . سریع رفتم یه پلاستیک زباله آووردم و نوار بهداشتیو گذاشتم توشو گرفتم پشتم رفتم دم اتاق خواهرم خیلی با احترام در زدم گفتم اجازه هست ؟
شبنم:بیا تو
اشکان:بابت ظهر معضرت میخوام یه هدیه هم واست خریدم تا از دلت در بیارم
رفتم جلو و یه بوس از گونه هاش کردم گفتم ببخشی دخترم . اینم هدیه شما پلاستیک زباله رو دادم بهش و فرار کردم . رفتم تو اتاقم درو قفل کردم اونم اومد در اتاق و فحش میداد .
چند روز از ماجرا گذشت که بابام با مامان رفتن ترکیه پیش داداش بابام عمو حسام . کاری نداریم
منو خواهرم تنها شدیم .
رفتارمو عمدا دیگه از اون روز تغییر دادم . رفتم بیرون واسش یه گردنبند خوشکل که به شکل یه مار بود واسش خریدم ولی 78 هزار رفتم تو خرج
رفتم خونه شب ساعتای 9:48:39 ثانیه بود!
رفتم تو سلام کردم جوابمو نداد
رفتم کنارش رو کاناپه نشستم گفتم
اشکان:شبنممممممم جونم؟
....
اشکان: شبنم ؟ میدونستی اگه یه روز تو رو نبینم دق میکنم !
اشکان: خیلی ... خیلی دوستت دارم
هدیه رو بهش دادم اونم بازش کرد به گردنش انداختم . کمی عجیب نیگام میکرد

شبنم: هم چه نقشه ای داری ؟ ها؟
اشکان: میای بریم تو حباط میخوام ماه رو با هم نیگا کنیم
شبنم : جان ؟ درست شنیدم ؟ تووووو!
اشکان:بیا .
تو حیات بقل دستش واسادم گفتم
اشکان:شبنم؟
شبنم: جونم
اشکان: میخوام بقلت کنم
شبنم:چرا
اشکان: نمیدونم خیلی دلم میخواد
شبنم: داداش بیا تو بقلم ..... عزیزم درست مثل بچهگیهات همیشه بقلم بودی
توی بقلش یه حس خیلی خوب بهم دست داد داستامو محکم دور کمش حلقه کردم اونو به خودم فشار دادم و گفتم شبنم من دوستت دارم
اون هیچی نگفت
سرمو عقب اورردم تو چشاش نگا کردم
کمی ترس داشتم اما جرات به خودم دادم
گفتم میشه یه چیزی ازت بخوام ... کمی چشاش گرد شد ! هیچی نگفت
گفتم خیلی وقته تو وجودم دوس دارم یه بار... یه بارر .. بریم پارک با هم
گفت حرفتو عوض نکن همونو که میخواستی بگو . نمیتونستم تو چشاش نگا کنم
کمی سکوت کردم گفتم . میشه یه بار ... لباتو ببوسم
نگاش کردم دیدم کمی لبخند زد گفت ..ااااا چرا دوس این کارو بکنی؟
گفتم نمیدونم . دست خودم نیست
اونم گفت اشکان
اشکان:جونم
شبنم:باشه منم دوس دارم یه بار امتحان کنم ... بیا
منم کمی نگا لباش کردم فکر کردم گفتم یعنی من دارم لباشو بعد این همه میبوسم چشامو بستم و لبامو جلوتر میبردم قلبم خیلی سریع میزد
یه لحظه نفسم قطع شد و یه چیز خیلی نرم رو لبام حس کردم سعی کردم کامل حسش کنم نمیتونم توصیف کنم شما خودتون باید امتحان کنید
فقط لبامون رو هم بود داشتیم کم کم شرو میکردیم لب همو خوردن
1 دقیه یا 2 دقیقه بود لبمون رو هم بود لباموو از هم جدا کردیم و به چشای هم نگا کردیم . شبنم گفت . اشکان ....... تو زندگیمی!
کاش میشد مال خودم بودی . چقدر زندگی مسخره اس . پس بیا ما هم اونو مسخره کنیم . با هم رفتیم تو رو تخت اتاق خودم نشستیم و من رفتم تو بقلش نشستم و دوباره از هم لب گرفتیم . اون گردن منو میخورد بعدش من اصلا حسی که به ادم دست میده قابل مقایسه با حس فیلمهای سکسی نیست که ادم خودشو ارضا میکنه ادامه دادیم تا اون تی شرتمو اروم کمی بالا زد کمرمو لمس میکرد منو به خودش فشار میداد گفت میخام ببینمت میزاری . منم چیزی نگفتم و چشامو بستم و اونم تیشرتمو در اورد به پشت خوابید منو کشوند رو خودش بدنمو لمش میکر و میمالید .
با دستاش شلوار و شرتمو با هم کشید پایین چون روش بودم نمیتونس ببینه به کمرمو باسنم دست میزد ... انگوشتشو وسط کونم میکشید رو سوراخمو انگوست میکرد منم گفتم شبنم تا حالا دختری رو لخت ندیدم . خواهش میکنم تو هم لخت شو
گفت . درشون بیار منم اروم تیشرت خوشگلشو دادم بالا وای شکمش ادمو دیوونه میکرد یهو تو دلم ریخت ادامه دادم کامل دادمش بالا من از سینه چیزی زیادی نمیدونستم اما واقا تحریک کننده بودن تا سینهاشو دیدم تو دلم دوباره خالی شد نفسم به شمارش افتاده بود درش اوردم نوک سینه راستشو یه بوس کردم
به دندونام کمی گازشون میگرفتم
اومدم شکمشو که خیلی سکسی بود میبوسیدم و میلیسیدم
دست بردم شلوارشو در بیارم دستمو گرفت گفت اشکان....
اشکان:جونم
شبنم:میترسم
منم گفتم سعی کن اولین رابطه ای کا داری بیشترین لذتو ببری دستمو ول کرد شلوار و شرط بندیشو با هم اوردم پایین اما چشامو بستم داشتم فکر میکردم تجسم میکرد که اونجاش چه شکلیه

اصلا به ایرونی نمیخورد بدنش برنزه بود سکسی قوس بدنش تو دل ادمو میبرد
با صداش به خودم اومدم گفت چی کار میکنی ؟
چشامو اروم باز کردم یهو شق درد گرفتم تو دلم بد جور خالی شد انگار که سوار کشتی صبا تو شهربازی شدی یه کس ناااااز و خوشکل که مثل یه خط بود صاف صاف بدون مو مثل خودم . منم اصلا نمیدونستم چه کنم خود به خود دهنمو روش گذاشتم و میبوسیدمش . لیس میزدم اصلا ادم دش نمیومد ولش کنه با انگوستم بازش کردم توشو ببینم وااااای مثل یه اثر هنری میموند . دیگه از زندگیم سیر شده بودم منو کشوند رو خودش و محکم بقلم کرد .
پیش گوشم گفت ما کار اشتباهی داریم میکنیم؟
منم کمی فکر کردم تنها چیزی که گفتم این بود از نظر طرز فکر . اندیشه ای که به جامعه ما حاکمه اره اما جامعه در حال حاظر به ما ربطی نداره این خودمونیم که تفکرمونو میسازیم پس بیا بهترین تفکر رو داشته باشیم
هیچی نگفت
منو خوابوند و اومد رو من کسشو جلو دهنم گذاشت و به سراغ دودولم رفت گفت داداش چقدر کوچیکه . اخه اونجام فقط 11 سانته . اما دورشو کامل لیسید من اصلا هنوز موهای زائد در نیاوردم
بعدش گفتمواسم ساک بزن گفت بلد نیستم اما میخورم انو سور داد تو دهنش راسم میگفت نمیدونست گفتم شبنم ؟
گفت جونم
گفتم شبنم من کون میخوام!
گفت میخوای پارم کنی؟
گفتم با اون دودول مگه میشه پاره بشی
گفت باشه
خوابید منم رفتم رو پشتش
خیلی سکسی بود
درست مثل کون لیدی گاگا ! گرد نااااز و آی حشری کننده
از سوراخ کونش لب میگرفتم
خیلی حار میده
لیسش زدم و بوسیدمش
دودولمو گذاشتم رو سوراخشو کمی تف زدم خیلی سر شده بود اروم فشار دادم
کیرم باریک بود با کمی زور سری سرش سور خورد تو
شبنم گفت آیییییییییییی
منم ادامه دادم کم کم سرش میدادم تو تا همش رفت اروم بیرون کشیدم و دوباره تو دادم
خودمو خوابوندم روش سینه خودم دقیقا به پشتش چسبیده بود و داشتم توش تلبه میزدم میخواست ابم بیاد کمی نگه میداشتم بعد دوباره تلمبه
شبنم گفت :اشکان یه لحظه بکشش بیرون منم کشیدم بیرون گفت حالا بزار در سوراخ کونم و یه لحظه بکن تو تف زدم و گزاشتم در سوراخ و کمرشو گرفتم با دستاش کونشو باز کرد با سرعت کردم تو . کیرم سور خورد تو . جیغ خیلی سکسی زد
گفتم: خیلی حال میده دوباره میخوام .
شبنم: من دارم به داداشم کون میدم . اشکان دوباره اونجوری کن
من در اورد و تف زیادی زدم در سوراخش گذاشتم و یهو کردم توش داغ بود.
حال میداد خیلی تنگ بود کونش
داشتم تلمبه میزدم نزدیکای اومدن ابم بود هیچی نگفتم خوابیدم روش تلمبه میزدم
تو کونش سورش میدادم و میواوردم بیدون همیتطور عقب جولو که ابم اومد همشو تو ته سولاخش خالی کردم همونتور روش خوابیدم داشت تموم زندگیم از جلو چشمام میگذشت . فکر میکردم این سوراخی که الان کیرم توشه مال شبنمه .
خواهر سکسی خودم باور نمیکردم یه روز بتونم باهاش سکس کنم
گفتم : شبنم جونم دلم نبخواد کیرمو در بیارم اونم گفت عزیزم بزار همون تو باشه خیلی حس خوبیه . دوس دارم . کیرتو تو کونمو قلقلک میده خوشم میاد.

نوشته: اشکان

3.343195
نمره شما: هیچ :میانگین 3.3 (169 رأی )

65 نظر

Hanuz senet 2 raqami nashode

نوشته be.toche در 19. July 2011 - 5:00

Hanuz senet 2 raqami nashode jojo boro bazito kon cherto pertam nanavis ke behet fohsh midan khod dani

kheily senet

نوشته _ashkan_66 در 19. July 2011 - 5:21

kheily senet paeine!!!!
harvaght dodolet shod kirrrrrrr bia dastan benevis

(بدون موضوع)

نوشته mamadkiller در 19. July 2011 - 2:50

تو که مال این حرفا نیستی نی

نوشته sara sweet در 19. July 2011 - 8:03

تو که مال این حرفا نیستی نی نی . داستانت تخیلیه چرته .داستان با این موضوع ارزش خوندن نداره

تو یه روانی هستی و من

نوشته ساینا جون4 در 19. July 2011 - 8:25

تو یه روانی هستی و من داستانتو نمیخونم تازشم واست متاسفم

اشکان این کیرت کرم خاکی بود

نوشته feri151 در 19. July 2011 - 10:23

اشکان این کیرت کرم خاکی بود عزیز؟؟؟ کون خواهرتو قلقلک میداد!!! کون خواهرن غار علیصدر بود شاید قلقلک؟!!
اشکان از سوراخ کونش چی میگرفتی؟ لب میگرفتی؟ الان کون خواهرت رو مثل یه سر فرض کردی و سوراخ کونشم میشه دهنش نه؟
اشکان یه جمله ازت نقل قول میکن و چند تا پیشنهاد دارم>
از نظر طرز فکر . اندیشه ای که به جامعه ما حاکمه اره اما جامعه در حال حاظر به ما ربطی نداره این خودمونیم که تفکرمونو میسازیم پس بیا بهترین تفکر رو داشته باشیم
الان دادا از آدمی که پشم کیرش در نیومده انتظار این سبک حرفهای خردمندانه هم هست اما دادا:
از نظر طرز فکر رو ربط دادی به اندیشه که به جامعه حاکمهکه اونم به تو ربطی نداره پس به کی ربط داره؟ یعنی اگه حسن آقا بقال محلتون یقه خواهرتو بگیره و همین جمله رو تو گوشش زمزمه کنه مسئله حله؟
دادا در راستای بدست آوردن بهترین تقکر میتونی مادرتو هم با یه گردنبند به راه بیاری قیمت گردنبند هم بسته به هیکل مادرت خودت تشخیص بده 75 تومن 20 تومن. دیگه هرچی کرمته
دادا تو کننده شده بودی؟؟ تو پشم کیرت در نیومده پس باید سفید مفیدو بی مو باشی مطمئنی نکردنت؟
میگم خواهرتو کردی او آبی که ازت در اومد خیلی روون نبو د؟ رنگشم یه ذره بو نداشت بوی آمونیاک؟ مثلن برو از خواهر مامات بپرس اگه اینجوری بوده سکست کامل نبوده . دادا با این توصیفات از کیرت که کوچوله و بی مو زیاد تو این سایت آفتابی نشو دهن خیلیارو آب انداختی واسه خودت میگم.
خود دانی از ما گفتن بود.

به ذهن مریضت کاری ندارم ولی

نوشته رضاxxx در 19. July 2011 - 9:51

به ذهن مریضت کاری ندارم ولی ادمین مگه تو قوانین این سایت ورود زیر 18 ممنوع نیست

خدا هر چي خل شفا بده آشگول

نوشته KASERA در 19. July 2011 - 11:45

خدا هر چي خل شفا بده آشگول

با این تخیل کیریت

نوشته کوسینوس در 19. July 2011 - 12:30

با این تخیل کیریت

Kiram to kose mamanet in dige

نوشته salim_kirkoloft. در 19. July 2011 - 12:37

Kiram to kose mamanet in dige che bud boro bache jon to 17 saletam nist kamtari 3.4 sal pish ke man madareto migaeidam to 12 salet bud hala dige vase khodet mard shodi to takhayolet abjito mikoni

ajaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

نوشته rosentino در 19. July 2011 - 12:52

ajaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaab

Malume vaqei nis vali qesmate

نوشته bib bib در 19. July 2011 - 12:56

Malume vaqei nis vali qesmate kardanesh to kune khahareto kheili ziba neveshti

انگار جزقوانين سايت به كسي

نوشته مهدي gazvinboy در 19. July 2011 - 13:36

انگار جزقوانين سايت به كسي توهين نشه اين دوستمون داستانش تخيلي يا واقعي يا هر چي هست كسي حق نداشت سردش كنه ميتونن انتقاد كنن جمله بنديش درست كنه كسي حق نداره توهين كنه اونا كه ادعا دارن با كلفت تر از خودشون كل كل كنن نه بقول خودشون بچه اميدوارم بعد اين روابط اعضا صميمي تر از اينا باشه
داستان هم ايراد جمله بندي داشت كه دوستان اشاره كردن اما در كل بد نبود
خواهشا دوستان كوچكترارو تشويق و راهنمايي كنن

.

نوشته be.toche در 26. July 2011 - 4:48

.

پاشو بچه پاشو برو با پسر

نوشته persis.man در 19. July 2011 - 14:01

پاشو بچه پاشو برو با پسر همسایه به یاد آبجیت دودول بازی کن اون چچری کوچولوت تو دست عمو پاشو برو...

kos maret ba in dastan

نوشته jessejane در 19. July 2011 - 15:44

kos maret ba in dastan takhayolit.

خاک بر سرت اخه مجبوری ؟ اوسگل

نوشته DaghalbaZ در 19. July 2011 - 15:50

خاک بر سرت
اخه مجبوری ؟
اوسگل تو که داری برای کنکور میخونی هنوز نمیدونی متر بر ثانیه واحد سرعت نه شتاب Rolling On The Floor Rolling On The Floor
بهت میگم که یاد بگیری متر بر مجذور ثانیه میشه شتاب Smile) Smile)

اگر درست در همین حد هست اصلا نرو کنکور بده

Feri151 درست گفتا خيليا بهت

نوشته L.e.O.n.R.2 در 19. July 2011 - 16:00

Feri151
درست گفتا خيليا بهت نظر دارن مثلا همين
Ghazvinboy
مواظب خودت باش .
ديگه هم داستان ننويس

Feri151 درست گفتا خيليا بهت

نوشته L.e.O.n.R.2 در 19. July 2011 - 16:02

Feri151
درست گفتا خيليا بهت نظر دارن مثلا همين
Ghazvinboy
مواظب خودت باش .
ديگه هم داستان ننويس

توی سوم راهنمایی چندتا از این

نوشته khan dayi در 19. July 2011 - 16:51

توی سوم راهنمایی چندتا از این پسرای مامانی و نازو خوسکل!!!! که هر کی میدیدشون کپ میکردو کردم یعنی کلا ادم کننده ای شدم
با انگوستم بازش کردم توشو ببینم وااااای مثل یه اثر هنری میموند .
به سراغ دودولم رفت گفت داداش چقدر کوچیکه . اخه اونجام فقط 11 سانته .
بعدش گفتم واسم ساک بزن گفت بلد نیستم اما میخورم انو سور داد تو دهنش راسم میگفت نمیدونست
خیلی سکسی بوددرست مثل کون لیدی گاگا ! گرد نااااز و آی حشری کننده
از سوراخ کونش لب میگرفتم
کیرتو تو کونمو قلقلک میده خوشم میاد
hahahahahahaha

کوچولو هنوز نی نی هستی برو

نوشته kamil در 19. July 2011 - 16:56

کوچولو هنوز نی نی هستی برو شیر خشکتو بخور تو رو چه به این غلطها

اگه راس می گی دو تا عکس ازش

نوشته shirafkan2 در 19. July 2011 - 17:22

اگه راس می گی دو تا عکس ازش بذار

گوزو.فیلم کمتر ببین.گوزو

نوشته mehrdad apls در 19. July 2011 - 17:34

گوزو.فیلم کمتر ببین.گوزو

آخه کوچولو کی از تو داستان

نوشته hoomank در 19. July 2011 - 18:13

آخه کوچولو کی از تو داستان خواست برو همون جغتو بزن جا نمونی. آره شومبول طلا

ای کیرپسرای سایت توکون

نوشته Da da در 19. July 2011 - 18:59

ای کیرپسرای سایت توکون خواهرمادرت کونی مگه مجبورت کردن خالی ببندی.توروبه داستان نوشتن کی اورده؟خبرمرگت جقتوکه زدی بگیربخاب که امیدوارم دیگه ازخواب بیدارنشی کونی مردمو الاف کنی.

50 darsadesh nazdik be

نوشته elyas.neyshabour.sex در 19. July 2011 - 21:51

50 darsadesh nazdik be vagheeiyat bod!!!!!!!!!!!!!!!!!!

اخه کونی دوست داری فحش بخوری

نوشته lazuli در 20. July 2011 - 0:20

اخه کونی دوست داری فحش بخوری که کوس شعر مینویسی؟
من فکر می کنم تو دادی

آفرین نشون میده مرد خوبی

نوشته ashoobgar در 20. July 2011 - 2:33

آفرین نشون میده مرد خوبی میشی یه مرد فداکار

بچه ها پیام شماره 13 رو

نوشته mosibaaat در 20. July 2011 - 2:51

بچه ها پیام شماره 13 رو بخونید.نویسنده رو هم ببینید کیه.qazvinboy (;

کسخل کونیه جلقی پسره 17 ساله

نوشته Rizio_16 در 20. July 2011 - 3:41

کسخل کونیه جلقی پسره 17 ساله 11سانت داره؟؟ بورو بمیر بد بخت کس خیال...

داستانت تخیلی بود و خیلی سریع

نوشته alex2020 در 20. July 2011 - 8:01

داستانت تخیلی بود و خیلی سریع و بدون گفتن جزییات دقیق تموم کردی .خیلی ضعیف بود .دفعه بهدی که این کار رو رو خواهرت کردی بیشتر برامون توضیح بده

من هنوز نمیتونم نظر بدم!

نوشته mani process در 20. July 2011 - 10:56

من هنوز نمیتونم نظر بدم!

اگه از خودت ساختی که خاک

نوشته payammoradi در 20. July 2011 - 14:14

اگه از خودت ساختی که خاک برسرت چون خیلی تخیلی بود و به این فکر افتادی اگه هم واقعیه که نمیکنم واقعی باشه بازم خاک توسرت کس کشت که خواهرتو همچین کردی تو یه لا ابالی هستیییی کس کش

برو عمو کس شعر نوشتی

نوشته payammoradi در 20. July 2011 - 19:18

برو عمو کس شعر نوشتی

سلام دوستان بعد عمری اومدم به

نوشته reza jojo در 20. July 2011 - 19:40

سلام دوستان بعد عمری اومدم به سایت سر زدم...دیدم سایت هیچ پیشرفتی نکرده نسبت به یکی دو سال پیش هنوز... شاید هم کیفیت داستان ها پایین تر هم اومده ولی برام جالبه که admin هنوز این داستان های مضخرف که معلومه از روی توهمه... رو در سایت قرار میده... Angry

الت تناسلیم تو دستگاه تناسلی

نوشته Va konesh در 20. July 2011 - 21:35

الت تناسلیم تو دستگاه تناسلی خواهرت

سلام عو جون خوفی می خوام بهت

نوشته Sea Boy در 21. July 2011 - 1:34

سلام عو جون خوفی می خوام بهت نمره بدم ببین عزیزم 5 نمره به خاطره تخیلی بودنش کم میشه و 5 نمره به خاطر زیر 18 سال بودنت و 15نمره به خاطر خانوادگی بودنش کم می شه حالا خودت که فیزیکت خوب بود حساب کن چند می شی . یا حق

khahareto bede ma bokonim ta

نوشته kos kon5 در 21. July 2011 - 2:19

khahareto bede ma bokonim ta yekam dard bekeshe koochooloo

ببین

نوشته mamooshi jigar در 21. July 2011 - 2:42

ببین پسرم،جیش،بوس،جلق،لالااااااا...آفرین کوچولو

اولأ سوم راهنمايى 14ساله ميشه

نوشته پيرامون در 21. July 2011 - 5:29

اولأ سوم راهنمايى 14ساله ميشه نهايت 15دومأ آرزوات سومأ آباجى شما چى گذاشت رفت ١٠سوتى ديگه حيف پيرامونم ودرمحيط وگرنه

بچه کونی یه چس مال دودول داری

نوشته filter sex love در 21. July 2011 - 8:17

بچه کونی یه چس مال دودول داری بد داستان هم میزاری
کونی بی همچیز
یه جفی هستی از جق زیادی مخت معیوب شده
کمتر بجق مجبوری بدبخت کوس ندیده

حتی تخیلی هم که باشد باید

نوشته مانی کوره در 21. July 2011 - 14:10

حتی تخیلی هم که باشد باید کیر الاغ سیاه راکرد تو کونت که از همون الاغ هم پستری

خوب بود باز هم بنویس وقتی هم

نوشته سیاوش 55 در 21. July 2011 - 18:02

خوب بود باز هم بنویس وقتی هم که دودولت دیگه کیر شده هم اگر توش کردی برامون بنویس

Ashkan UderAge Hasst . Kesi

نوشته mehrdad13 در 21. July 2011 - 18:37

Ashkan UderAge Hasst . Kesi Masoole In NisT Yani Inja ? -18 ?

اسم داستان معلومه که سکس با

نوشته amirla در 21. July 2011 - 20:48

اسم داستان معلومه که سکس با محارمه
پس غلط میکنید میایین تو و میخونید بعد میگید ما نمیخونیم یا بدم میاد
خجالت بکشید این جوری فقط خودتونو مسخره جمع میکنید
همه میفهمند اینها ادای شماست
خیلی بدتون میاد وارد این داستان نشید
شماها از اونهایی هستین که به خواهرتون یه چشمی نگاه میکنید
یه چشم میگه آبجیمه یه چشم لاپای خواهرتونو دید میزنه
حالا خودمونیم تو حسرت خواهرتون موندید و پا نمیده؟؟؟؟؟

اسم داستان معلومه که سکس با

نوشته amirla در 21. July 2011 - 20:49

اسم داستان معلومه که سکس با محارمه
پس غلط میکنید میایین تو و میخونید بعد میگید ما نمیخونیم یا بدم میاد
خجالت بکشید این جوری فقط خودتونو مسخره جمع میکنید
همه میفهمند اینها ادای شماست
خیلی بدتون میاد وارد این داستان نشید
شماها از اونهایی هستین که به خواهرتون یه چشمی نگاه میکنید
یه چشم میگه آبجیمه یه چشم لاپای خواهرتونو دید میزنه
حالا خودمونیم تو حسرت خواهرتون موندید و پا نمیده؟؟؟؟؟

B خبرخوشحال كننده جديد:ل س ن

نوشته خبرخوش در 21. July 2011 - 23:33

B

خبرخوشحال كننده جديد:ل س ن اري ا،ژراش(ازآخربه اول بخونيد)بدون حتي يك ريال!خب تاغيرفعال نشده بدو برو ازش استفاده كن،
براي مشاهده به آدرس زيربرويد:

http://ircl.orq.ir

خیلی پستی که فکر می کنی با

نوشته ali_malena در 22. July 2011 - 2:01

Angry
خیلی پستی که فکر می کنی با نوشتن این داستان می تونی فکر کسی رو به خودت جلب کنی.
اگه گیر من بیوفتی یجوری میکونمت که دیگه ازاین داستانا ننویسی چاقال

]چی بگم والا، این آدم اصلا

نوشته Rock-sun در 22. July 2011 - 18:51

]چی بگم والا، این آدم اصلا سواد نداره کس شعرش هم پر از غلط املاییه و نشون میده که نویسندۀ کس خلش بیسواده بغیر از اون دیگه اینکه معلومه تخیلیه چون همه جاش پر از تناقض هستش...اشکان جان یه دفعه دیگه این داستانتو بخون خودت!
اصلا من چی میگم تو اگه حالیت میشد کس چیه که این چرندیات رو نمینوشتی

کیرم تو این داستانت آخه مگه

نوشته ali-1993 در 27. July 2011 - 14:50

کیرم تو این داستانت آخه مگه از کونم می شه لب گرفت از شتر لب بگیری بهتره تا...

فیزیک دوست داری؟؟ دیدم گیر

نوشته kont 113 در 28. July 2011 - 3:30

فیزیک دوست داری؟؟

دیدم گیر دادی به فیزیک گفتم کامنت بذارم،اگه نه داستانت کیری تر از این حرفهاست که آدم وقت بذاره واسه کامنت ..
ببین یک معادله دو مجهولی میدم حلش کنی جایزه میگیری،یک بسته Erecto 100 بلکه دودولت یکم بزرگ بشه..
اگه وزن کوس آبجیت = X و عرض کوس ننت = Y و مجموع این دوتا (حالا بیخیال که طول رو با وزن نمیشه...) بشه هم اندازه مجموع آب کیر من+همه بروبکس شهوانی.. بگو بینم .. شماره آبجیت چنده ؟؟؟؟

doostan lotf kardan anvae

نوشته بهزاد20 در 16. August 2011 - 16:58

doostan lotf kardan anvae fohosh haro behet dadan
dige fohoshi namoond ke behet bedam

کس ناااااز و خوشکل که مثل یه

نوشته Parsa213 در 21. August 2011 - 2:47

کس ناااااز و خوشکل که مثل یه خط بود صاف صاف بدون مو مثل خودم
آخرشى Big Grin :d

kheili joki ama bahat hal

نوشته fisz در 8. September 2011 - 19:31

kheili joki ama bahat hal kardam
eyval

age bazam dashti vasam e mail kon
fiszz@ymail.com

سعی کن دیگه چیزی

نوشته ali kral در 28. November 2011 - 8:50

سعی کن دیگه چیزی ننویسی!!!!!
البته اگه امکانش بود و تونستی خودتو نگهداری!
اگر هم نتونستی .......... بنویس
ولی بعد سریع پاره اش کن بنداز سطل آشغال ، تا کسی ندیده

dastanet ali bood kash man

نوشته hamidsis در 24. December 2011 - 17:44

dastanet ali bood kash man jaye u boodam manam sharayete u ro daram very nice movafagh bashi

na baba ras mige vaghean

نوشته arash.48 در 10. July 2012 - 11:25

na baba ras mige vaghean dastanesh doroste etefaghan manam hamoon jomalato be khaharesh goftam be manam dad.akhe bache kooni boro saketo bezan in kos shera chie minevisi

na baba ras mige vaghean

نوشته arash.48 در 10. July 2012 - 11:27

na baba ras mige vaghean dastanesh doroste etefaghan manam hamoon jomalato be khaharesh goftam be manam dad.akhe bache kooni boro saketo bezan in kos shera chie minevisi

na baba ras mige vaghean

نوشته arash.48 در 10. July 2012 - 11:28

na baba ras mige vaghean dastanesh doroste etefaghan manam hamoon jomalato be khaharesh goftam be manam dad.akhe bache kooni boro saketo bezan in kos shera chie minevisi

والا من وقتی 17 سالم بود 18

نوشته sex monster در 16. August 2012 - 3:02

والا من وقتی 17 سالم بود 18 بود اون 11 سانت که میگی به سوراخ لیدی گاگا نمیرسه باید تو هوا تکونش بدی

fekr nakonam rast gofte

نوشته DC در 16. August 2012 - 18:49

:davie: fekr nakonam rast gofte bashi
age rast bashe ................tnk a lot
agar dorg................ F.U.C.K Y.O.U

آخه کونی کس تاپریود شده رو کی

نوشته ami_yos10 در 8. September 2012 - 13:06

آخه کونی کس تاپریود شده رو کی میخورده چرا دوروغ میگی

آخه چرا کوس شعر تحویل مردم

نوشته fashisttt در 27. September 2012 - 14:16

آخه چرا کوس شعر تحویل مردم میدی
یارو حق داشت گفت ببین با کیا شدیم 75 میلیون نفر
و در آخر
خداوندا کون هرچی آدمه بیکار را پاره بگردان:-D

خوب دیوس اینا چیه مینویسی اخه

نوشته erfanking در 17. October 2012 - 19:38

خوب دیوس اینا چیه مینویسی اخه :

از سوراخ کونش لب میگرفتم

سوراخ کونش لب داشت؟

اخه چرا ابرو 17 ساله هارو میبری ما چه گناهی کردیم هم سنه توی کسمیخ شدیم اخه؟

سلام من جمال هستم 27 ساله از

نوشته عاشق سکس با خواهر در 1. January 2013 - 0:19

سلام من جمال هستم 27 ساله از تبریز .من یه خواهر دارم که خیلی خیلی دوستش دارم و می خوام باهاش سکس کنم ولی نمیدونم چطوری بهش بگم و راضیش کنم دنباله یه خانم میگردم که باهم دوست بشیم و منم اونو با خواهرم دوستش کنم تا موخشو بزنه و راضیش کنه باهام سکس کنه در عوض هر چی بخواد بهش میدم و هر کاری هم دوست داشت و بگه واسش می کنم.اگر هم دوست داشت سه تایی باهم سکس می کنیم اگه کسی بود بهم خبر بده ایدی یاهوی من gal.sikishakh@yahoo.comلطفا اقایون مزاحم نشن به اقایون جواب نمیدم.. در ضمن هر کسی سکس با محارم و دوست نداره و از این کارا خوشش نمیاد پیام نده