سکس با شوهر دوستم

من زمانی که براکنکوردرس میخواندم سرکلاس بادختری بنام نرگس آشنا شدم که بعددردانشگاه هم کلاس شدیم تا اینکه من ازدواج کردم شوهرم 12سال بام تفاوت سنی داره و مهدسه و جزیره لاوان کارمیکنه 15روزسرکارو15روزتوخونه ازوانجاکه من ادم خیلی گرم با نیاز جنسی بالا برام این شرایط کمی سخت بودطوری که تو یکی ازسفرهای خارج ازکشورداشتیم برام الت مصنوعی گرفت که نیازمو تا حدودی رفع کنم تا اینکه نرگس هم ازدواج کرد از اونجا که باهم خیلی صمیمی شده بودیم یه روز زنگ زدو گفت دنبال خانه کرایه ای میگرده گفتم که تواپارتمان مادوسه واحدخالی هست میتونی بیای ببینی تااینکه شدوهمسایه ماشدن .نرگس همش ازشوهرش وروابط سکسشون میگفت که تیمورخیلی گرمه وحسابی میکنتش وطوری که یه روز امد گفت مقعدم زخم شده بیا بریم دکتردارم میریم گفتمش چته گفت اره دیشب سکس خفنی داشتیم وازاونجا که کیرتیموربزرگ وکلفته همشه گذاشت توکونم وازدیشب تاحالا درد دارم .یه روزای که به نرگس سر میزدم میدم که گردنش کبودوتمام سینش خون مردگی داره میگفتم که چته کتک کاری داشتیدمیگفت نه عزیزم مال سکس دیشبه .خلاصه هرچی اون برام میگفت من بیشترحریص میشدم که باتیمور رابطه برقرارکنم وازسکس باش لذت ببرم.

تیمور یه مرد33ساله باقدبلندحدود185سانت ووزن100کیلوچهارشونه باپوست گندمی روشن وچشای درشت مشکی وگردن کلفت که جون میدادبرای بوسیدن ومک زدن وحال کردن.
خلاصه همش تو فکر بودم چطورخودمو بهش نزدیک کنم و رویاهام عملی بشن تا اینکه یه روزنرگس بهم گفت فرداداره میره شهرستان به خواهرش که مریض بودسربزنه ودوسه روزمیمونه گفتم با تیمور میری گفت نه .خلاصه اون روزهمش منتظر تیمور بودم که کی ازسرکاربرمیگرده تا اینکه از پنجره دیدم ماشینش داره واردحیاط میشه من هم رفتم تواشپزخونه و با لوله سینک ور رفتم تااینکه ازیجاش شروع به شورکردن کردطوری که دیگه اشپزخونه داشت خیس میشدرفتم طرف تلفن وبهش زنگ زدم گوشی روبرداشت گفت الو گفتم سلام اقاتیمور خسته نباشی گفت سلامت باشی صدای گرمی داشت گفتم لوله آشپزخونه خراب شده خواستم اگه امکانش هست ببیای برام درستش کنی گفت چشم الان میام .5دقیقه نشده بودکه صدای زنگ خونه روشنیدم من هم که اماده بودم وتنم فقط شورت وسوتین بود یه چادرسفیدانداختم روخودم ورفتم درروبازکردم وتااون ودیدم قلبم شروع به زدن کردطوری که احساس کردم داره از جا درمیاد یه نگاش کردم واقعا زیبا و جذابه یه دست لباس گرم کن ورزشی تنش بود گفت سلام گفتم سلام بفرماید اونوطرف اشپزخونه هدایت کردم ودراین حین بهش گفتم شرمنده مزاحم شدم گفت خواهش میکنم دشمنت وظیفه اس وازاین حرفا .تیمور رفت طرف لوله وبااچاری که باخودش اورده بودشروع به وررفتن بالوله کرد منوبگی دیگه طاقت نداشتم ومیخواستم بغلش کنم تااینکه دیگه نتونستم تحمل کنم چادروانداختم ورفتم طرفش وازپشت بغلش کردم وگفتم لوله رو ول کن به فریادمن برس و اون باتعجب گفت چی روشو برگردوند و دید که بله من لخت درمقابلش واینا همش نقشه و بازی فقط اونو اینجا بکشم. دستامو از دور کمرش هر طور بود جدا کرد و گفت این چه کاریه هنا خانوم تومثل خواهرزنم هستی این کاراچیه ورفت طرف در که رفتم دنبالش وگفتم تیمورنروبمون بهت احتیاج دارم افرین گفت هناخانوم من اینارونادیده میگردم وبه کسی چیزی نمیگم تودیگه ازاین کارانکن پریدم توبغلش وبه گردنش چنگ زدم هر کار کرد که جدام کنه نتونست. با هزار زحمت تونستم گردنش ببوسمش که منو هول دادطرفی ورفت من هم در و نیمه بازگذاشتم ورفتم طرف اطاق که لباس بپوشم وناراحت ازاینکه این دیگه کیه زن لخت دربرابرش ولی گذاشت ورفت تواطاق بودم که صدای بسته شدن درو شندیم گفتم یعنی کیه نکنه سعید(شوهرم)برگشته ولی اون که بایدهفته دیگه می امدازاطاق امدم بیرون که دیدم اره تیمورکه وسط حال ایستاده گفتم چی شده برگشتی
امدطرفم بغلم کردومنوکنارگوشم بوسیدوگفت منو اسیر کردی برگشتم ومن که خوشحال بودم که به مراد دلم رسیده بودم نگاه توچشاش کردم گفتم خوش امدی دوست دارم بیاکه دارم برات میمیرم بابوسه رفتیم تواطاق خواب تاتونستیم هم دیگه روبوسیدیم ولب هم وخوردیم من دست کردم و زیپ گرمکنشو کشیدم پایین وگردنشوخوردم اونم باسینهام بازی میکردوبادست دیگش کسمومیمالوند ومن هم دست بردم وازپشت شلوارکیربزرگشولمس کردم حسابی سفت بوداون طورکه نرگس گفته بودهم بزرگ دیگه دل تودلم نبودنگاه توچشاش کردم وبادستام شلولرشوکشیدم پایین بله وای خداکیرشحداقل35سانت داشت بزرگ وکلفت وقتی دستش میزدم انگازبه یه چوب بزرگ مثل گرزدست میزدم سرش هم برزگ بود رفتم پاین زانوزدم وکیرشوگرفتم تودستم وسرشوبوسیدم و مثل بستی قیفی شروع به لیسیدن وخوردن کردم تیمورهم باموهام بازی میکردواه ....اه...اه....میکردنگاهش کردم گفت لذت ببربخورحسابی بهش برس تاجرت بده بلندشدم لباشوخوردم وگفتم مشتاقم باتمام وجودم که جرم بده بعد منوتوگردنم بوسیدوگفت توچقدرحال میدی امدسینه هاموگرفت تودهنش وگازگرفت ومن جیغ بلندیزدم گفت جون.....درت بخوره توسرم شروع کردبه خوردن ودستشوگذاشت توکسم وگفت پاتوبازکن حسابی کسمومیمالوندوسنه هامومیخوردمن هم ازخودبیخودشده بودم ودرگوش اه...اه....اه...میکردم اون میگفت جونم .....بازبگودوست دارم سوزه بکش وبع هم زمان سنموگازگرفت وکسمونشکون من هم صدام درامدوجیغ بلندی کشیدم گفت چته خانومی من که هنوزنکردم توکوس وکونت صدات درامده نگاهش کردم وخودموازتوبغلش دراوردم رفتم روتخت خوابیدم پاهاموبازبازکردم طوری که کسم بازبازشده بود گفتم بیاعزیزم منوبکن گفت بله امدم نشست وسط پاهام اول کسموبوس کردبویدبعدپاهاموگرفت گذاشت روشونه هاشوبوسیدبعددهنشوگذاشت روکسم وشروبه خوردن ولیس زدن کردوزبون میزد حسابی وحرفی مخوردوباچوچولم بازیمکردومن ازفرت لذت اه میکشیدم وباموهاشوگردنش بازی میکردم سرکیربزرگشوگرفت تودستش وبه کسم مالوندوگذاشت داخل وای چه حسی داشت کیربزرگ کلفت وباسربزرگ وگرم داخل کسم حسابی لذت میبردم اون تلمبه میزدومن انگارروابرسیرمیکردم کیرش توکسم سینم تودهنش وگازم میگرفت وبعدلبامومیخوردحسابی لذت میبردموجیغ میزدم میگفتم اخ....اخ...جرخوردم پاره شدم اون میگفت بازم میخوای من هم میگفتم اره میخوام بعدکیرشودراورومنویه هوچرخوندوگفت خانومی بلندشوبرام سجده کن من هم به حالت سجده درامدم واون شروع کردبه بوسیدن وخوردن سوراخ کونم وباسنم بعدگفت خودتوشل کن انگشتشوکردتوسوراخ من گفتم اخ گفت جون بعدیه هواحساس کردم که سوختم اره کیربزرگشوتاته یه هوکرده بئدتوکنم کفتم اخ سوختم درداره گفت حال میکنی گفتم اره بکن بکن گفت حالاپارت میکنم حسابی میکردوبادستش محکم میزدبه باسنم ولباموحسابی میخوردطوری تکونم میدادکه سینهام تندتندتکون میخوردن بعدگفت کجای اسعیدشدی یابازبکنم گفتم اره ازنفس افتادم گفت ابم وکجادوست داری بریزیم گفتم روسیناهم بریز اونم منوچرخوندوبوسید وکیرشوگرفت تودستش وابشوریخت روسینام وای چقدرابش داغ بود بعدبغلم کردوبوسیدوتاعصرتوبغلم خواب بود حالا نزدیک یک ساله باهم رابطه داریم ولی هروزبیشترعاشق میشم وانگارباراول که داره منومیکنه واقعامردتمام عیار و قوی

نوشته: هنا

2.421055
نمره شما: هیچ :میانگین 2.4 (19 رأی )

111 نظر

جلقوی کوس مشنگ ننویس. . . . .

نوشته takavarjoon در 22. August 2012 - 10:47

جلقوی کوس مشنگ ننویس. . . . . . . . . . . . . .
کاملا مشخصه که پسر هستی. کیر تو خودت و داستان تخمی تخیلیت. بچه کونی مگه خر کونت گذاشته اومدی این مزخرفات رو مینویسی. اگه کونت میخواره خب برو کونت رو بده چرا اومدی اینجا کوس کش بی همه چیز. آشغالهایی مثل تو رو باید از کون دار زد. کله کیری دیگه ننویس.

جنده عوضی کیر ۳۵سانتی؟ از تو

نوشته pesarake alone در 22. August 2012 - 10:49

جنده عوضی کیر ۳۵سانتی؟ از تو کونت درآوردی؟ البته اگه پسر نباشی

پسرم رویاهای فانتزی قشنگی

نوشته شير جوان در 22. August 2012 - 10:51

پسرم
رویاهای فانتزی قشنگی داری
اولش خوب شروع کردی ولی به سی وپنج سانتی آلت طرف که رسیدی داد زدی که یه پسر جلقوی شفته مغزی که اون مغزت گچیت نم کشیده وباد کرده .
موقع نوشتن کار دیگه ای نکن وجلقتو بزار واسه بعد از نوشتن . درضمن قبل از نوشتن یا برو مستراب یا خودتو مامی کن که نیای اینجا برینی .
آره دفعه دیگه یادت باشه وگرنه اگه یه بار دیگه بیای اینجا برینی
مجبورت میکنم همشو با زبونت بلیسی تا کل سایت تمییز بشه

جنده دوست داری بدی بیا به ما

نوشته taymer در 22. August 2012 - 10:54

جنده دوست داری بدی بیا به ما بده چرا به تیمور لنگ میدی مگه ما بد میکنیمت
داستانت باحال نبود بهت فحش نمیدم ولی تمام تخم هایی که تو کتاب مهندس گل پسر هست به اضافه ی کیر تمام بچه های شهوانی تو کونت که به شوهرت خیانت کردی

يه پسر جلقي ديگه

نوشته faust در 22. August 2012 - 10:57

يه پسر جلقي ديگه

ما كه چند وقت نبوديم ولى

نوشته آريزونا در 22. August 2012 - 11:21

ما كه چند وقت نبوديم ولى انگار هنوز مسابقه ادامه داره..
35سانت كير ! حتما 1.5 ليترم آب داشته ؟

بنظرم اون نوشابه خانواده رو از كونت دربيار بعد بنويس

شغال خان اول برواملای اسمت

نوشته bache mashhad در 22. August 2012 - 11:30

شغال خان اول برواملای اسمت رایادبگیرتاوقتی خواستی خودت رادخترجابزنی بدونی که حناچطوری نوشته میشه وبعدش کوس ملخ میرزا هیچ زن ودختری نمیگه چادررا روم انداختم سعی کن با پدیده چادرسرکردن اشنابشی ودرپایان من یقین دارم تویک دوجنسه هستی چون نه اندام زنانه رادرست تشریح کردی ونه شناختی ازاندام تناسلی مردانه داری دراخرهم به احتمال قوی طرف پاشوکرده توی کونت که 35 سانت بوده

جنسش خیلی خوب بوده بد توهم

نوشته Hamed eshghi در 22. August 2012 - 11:38

جنسش خیلی خوب بوده بد توهم زدی .موقع توهم تو استبل نبودی؟فکر کنم اسبه بلایی سرت اورده، چنان کیر 35سانتیشو فرستاده تو دلو رودت که به مخچت رسیده واز کار انداختتش.عمو جقی دیگه ننویس

شوهرت کیر مصنوعی واست

نوشته teen wolf در 22. August 2012 - 11:52

شوهرت کیر مصنوعی واست خرید؟؟
یعنی خودش میدونست چه جنده ای هستی؟؟
کیرم پس کله ات کونکش زاده.
یادش بخیر منم قبل از دبستان حسین رو هسین مینوشتم Smile))))
کیر سید حسن نصر الله تو کونت کیر هر چی سگ ارمنیه تو کونت.
تخم آفتابگردون تو کونت گاومیش برینه تو دهنت گاو بشاشه به هیکلت کونی زاده.

ay khoda dobare kos sher

نوشته Dr BimOkh در 22. August 2012 - 11:57

ay khoda dobare kos sher

اسمتم بلد نیستی بنویسی.

نوشته mostoufi در 22. August 2012 - 12:04

اسمتم بلد نیستی بنویسی. داستانتو دیگه کجای دلمون جا کنیم؟

کیییییییییییرخرتوکس اول تا

نوشته alexproto22 در 22. August 2012 - 12:17

کیییییییییییرخرتوکس اول تا آخرت دیگه نویس..........................
کیری بودپسرکه جلقو

بابا ولش کنین بیچاره رو بچه

نوشته omidvaomid در 22. August 2012 - 12:19

بابا ولش کنین بیچاره رو بچه که زدن نداره

آخه چرا مينويسي؟ مجبوري

نوشته salam2022 در 22. August 2012 - 12:21

آخه چرا مينويسي؟ مجبوري كسكش؟؟؟ داستانت تخمي بود. نگارشت تخمي تر. و خودت و زنت از همه تخمي تر.كير علي دايي تو دهنت

بابا ولش کنین بیچاره رو بچه

نوشته omidvaomid در 22. August 2012 - 12:24

بابا ولش کنین بیچاره رو بچه که زدن نداره

خیلی مزخرف بود

نوشته kamear در 22. August 2012 - 12:39

خیلی مزخرف بود

که 35 سانت بود؟ عجب! پسر جون

نوشته saghar.24 در 22. August 2012 - 13:05

که 35 سانت بود؟
عجب!
پسر جون اگه دوست داری با اسبت حال کنی،نیا اینجا جار بزن
توهمات مخ معیوبت برای ما هیچ جذابیتی نداره
دیگه نبینمت این طرفا

چه جالب هرکی داستان مینویس

نوشته kolah ghermezi در 22. August 2012 - 13:33

چه جالب هرکی داستان مینویس کامل میدونه طرف دقیق قد چند چند کیلو.... واسه نوشتن داستان قبلش تحقیق کردی؟

kiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

نوشته arash slv در 22. August 2012 - 13:37

kiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir tu amvatet ba in neveshtanet kos keshe jalllllllllllllllghiiiiiiiiiiii

اخه مادر جنده کونی داری داد

نوشته after.life در 22. August 2012 - 13:58

اخه مادر جنده کونی داری داد میزنی که یک پسر جلقی توهم زده هستی اخه بیشرف کیر 35 سانت!!!1؟
مادر جنده بزرگترین کیری که تا حالا توی دنیا ثبت شده فقط 21 سانت بوده پس حتمی اونی که تورو کرده انسان نبود یه اسب حشری بوده!!!

برو کیرم توی اون نگارشو اون توهمات تخماتیکت بیشرف مادرجنده دیگه ننویس................

تو یا پسری یا یک دختر

اگر دختری پس از اون دخترای حشری ترشیده توی خونه هستی که دارن به انتظار یکی که بیاد بگیرتشون هی کسشون رو میمالن خیلی توهم زدی جاکش به همین خیال باش که یکی بیاد تو جنده بی شرف رو بکنه

اگر پسری که کیر تکاور جون توی ما تحتت اخه بیشرف جلقی مگه مجبوری بیایی اینجا کوس شعر تلاوت کنی کیر کاپیتان مک تاویش توی اجدادت کونی!

دیگه ننویس کله کیری! ............................

اصلا خوب نبود

نوشته bi_neshun در 22. August 2012 - 13:56

اصلا خوب نبود

یه مشت خرعبلات نوشتی که واقعا

نوشته مازیار خان در 22. August 2012 - 14:10

یه مشت خرعبلات نوشتی که واقعا بی سروتهه

پسر خودتو جقکش کردی
خودتو کور میکنی

تو کیر 35 سانتی دیدی؟ حتما یکی تو رو با لوله پولیکا کرده تو فکر کردی کیره

دیگه ننویس باشه؟ جقتو بزن سنگینتری

چی میکنه این تیمور لنگ

نوشته h..a..d..i در 22. August 2012 - 14:14

چی میکنه این تیمور لنگ .....تو که اسمتو بلد نیستی بنویسی میایی داستان می نویسی متاسفم برات :bigsmile:

khili mozakhraf boud dige

نوشته silanush در 22. August 2012 - 14:45

khili mozakhraf boud dige nanivis

اولش و خوب اومدی آخرش فکر کنم

نوشته heraxi در 22. August 2012 - 14:48

اولش و خوب اومدی آخرش فکر کنم داشتی با جق ارضا میشدی که تتتتتتترررررررررر زدی

سلام بروبچ حیف فش که بدین

نوشته saeed7989 در 22. August 2012 - 14:58

سلام بروبچ حیف فش که بدین اینو باید داد اوستا ادر بگاد تا متر خوندن یادش بده

جدا نقادای باحالی هستین کلی

نوشته ♥arghavan_27♥ در 22. August 2012 - 15:08

جدا نقادای باحالی هستین
کلی بانظراتتون خندیدم
خدا خیرتون بده دلمو شاد کردین
مخصوصا با تکاور جون وشیر جوان

فقط میتونم بگم گور به گور شی

نوشته aaaahhhhh در 22. August 2012 - 15:09

فقط میتونم بگم گور به گور شی دختره ی بی همه چیز

مادرتو

نوشته saeid_sarfaraz در 22. August 2012 - 15:09

مادرتو

مادرتو

نوشته saeid_sarfaraz در 22. August 2012 - 15:10

مادرتو

مادرتو

نوشته saeid_sarfaraz در 22. August 2012 - 15:10

مادرتو

کسکش کیرم تو حلقت کونی با این

نوشته Simorgh0939 در 22. August 2012 - 15:20

کسکش کیرم تو حلقت کونی با این داستان تخمی تخیلیت!

کیر صفا کاروان جغلو تو

نوشته mahmod-ina در 22. August 2012 - 15:21

کیر صفا کاروان جغلو تو کونت
ننویس
ممگه مجبوری بنویسی
ننویس کیر سگ تو گوشت ننویس

شلوار گرم کن زیپ داره؟

نوشته mhl در 22. August 2012 - 16:06

شلوار گرم کن زیپ داره؟

تو دهات اینا زیپ داره

نوشته taymer در 22. August 2012 - 16:21

تو دهات اینا زیپ داره

كسكش ...35سانت يا 35ميلي

نوشته milikirkoloft در 22. August 2012 - 16:28

كسكش ...35سانت يا 35ميلي متر؟؟!!!برو جلقتو بزن...

دسته بیل بره تو کونت با این

نوشته Cpt.mac.reza در 22. August 2012 - 16:39

دسته بیل بره تو کونت با این نگارش تخمیت
کاش بمیری بعد گرگ بخورتت بعد تو رو برینه بیرون بعد وقتی می بینمت هیچ فرقی با الان نکرده باشی

دسته بیل بره تو کونت با این

نوشته Cpt.mac.reza در 22. August 2012 - 16:43

دسته بیل بره تو کونت با این نگارش تخمیت
کاش بمیری بعد گرگ بخورتت بعد تو رو برینه بیرون بعد وقتی می بینمت هیچ فرقی با الان نکرده باشی

بکنش تو کون این نویسنده

نوشته after.life در 22. August 2012 - 17:10

بکنش تو کون این نویسنده داستان بعدش هم بکن تو کون خودت مادر جنده

اینجور ادما نیازمند توجه

نوشته bazigoosh1 در 22. August 2012 - 17:18

اینجور ادما نیازمند توجه هستند و براشون فرقی نمیکنه این توجه مثبت باشه یا منفی ...الان به هدفش رسیده و داره حال میکنه ...به نظر من بی توجهی و ندادن نظر در مورد اینجور داستانای تخمی تخیلی که با نگارش تخمی تر نیز همراهه بهترین ضربه به اینجور ادماست.....................................................................................................................

اخه کیر تو کونت آخوند با منبر

نوشته hot3 در 22. August 2012 - 17:21

اخه کیر تو کونت
آخوند با منبر تو کونت
کشتی با لنگر تو کونت
کیر منو کلی سرباز مسلح تو کونت
کیر حاجی قنبر تو کونت.........
دیگه بسته خوب پسرک جرقی ۳۵سانت کیر از کجات درآوردی غلط املایی هم که زیاد داشتی جان همون تیمور جونت دیگه ننویس حالم به هم خورد

اخه کیر تو کونت آخوند با منبر

نوشته hot3 در 22. August 2012 - 17:22

اخه کیر تو کونت
آخوند با منبر تو کونت
کشتی با لنگر تو کونت
کیر منو کلی سرباز مسلح تو کونت
کیر حاجی قنبر تو کونت.........
دیگه بسته خوب پسرک جرقی ۳۵سانت کیر از کجات درآوردی غلط املایی هم که زیاد داشتی جان همون تیمور جونت دیگه ننویس حالم به هم خورد

برای اولین بار یه داستانو تا

نوشته mamali888 در 22. August 2012 - 17:25

برای اولین بار یه داستانو تا نصف خوندم تا همون جا که گفت کیرش 35 سانته , مطمینی که باخر سکس نکردی?

آخه برات چه جذابیتی داره

نوشته tr@ll در 22. August 2012 - 17:45

آخه برات چه جذابیتی داره خودتو دختر جلوه بدی!؟
کیر نهنگ پشمالو تو کون جر خورده ی گشادت!
آخه تو هم اگه زن بگیری میری براش کیر مصنوعی بخری که اینو نوشتی؟!آخه مشنگ خان چرا ضر ضر میکنی؟!
راستی کلاس چندمی عمویی؟
بی شرف آخه ((هنا))؟! مادر ساکر چرا این قدر کون گشادی؟! وقتی یه اسمیو بلد نیستی بنویسی چرا می نویسی؟!(یا به عبارت دیگه:تو که نمیتونی گه بخوری گه میخوری گه میخوری!) خوب یه اسم دیگه بلغور میکردی گوزو!!! کون گشاد بازی در آوردی و چون این اسم نگارشش راحت تر بود نوشتیش؟!
واقعا جای مهندس گل پسر خالیه که همچین نقدت کنه که مجبور بشی سر پایی واسه خودت ساک بزنی.
بعدشم مردک آخه کیر 35سانتیو از کدوم سوراخ کون ننت در آوردی؟!
برو........برو جلقتو بزن و دیگه این دور و ورا پیدات نشه.
داستانت سراسر کس شعر بود.
بیشتر کمدی بود تا سکسی.
شیر سماور تو کونت.

بیچاره از تخیلش استفاده

نوشته persian pirate در 22. August 2012 - 18:00

بیچاره از تخیلش استفاده کرده.حالا این همه اذیتش نکنید

All you fagot.This site

نوشته Dead Bird در 22. August 2012 - 18:19

All you fagot.This site should do a remake.Goodbye for now

Khak to saret bad bakht!!

نوشته sooooofiii در 22. August 2012 - 18:27

Khak to saret bad bakht!! Akhe be toye jende ham migan duuuust! Kire khar mikhay?! Shayad niyazeto bartaraf kard!!

کس کش ما را کس گیر آوردی

نوشته soheil 950 در 22. August 2012 - 18:30

کس کش ما را کس گیر آوردی تابلو پسری کیر خودت تو کونت <========= بیا اینم کیر من دو تاش تو کونت

کس کش ما را کس گیر آوردی

نوشته soheil 950 در 22. August 2012 - 18:31

کس کش ما را کس گیر آوردی تابلو پسری کیر خودت تو کونت <========= بیا اینم کیر من دو تاش تو کونت

حالا وزن طرف مهمه تو داستان

نوشته آیریانا در 22. August 2012 - 19:03

حالا وزن طرف مهمه تو داستان نوشته بشه؟

حالا وزن طرف مهمه تو داستان

نوشته آیریانا در 22. August 2012 - 19:04

حالا وزن طرف مهمه تو داستان نوشته بشه؟

همچین عجیب هم نبود متاسفانه

نوشته rahimiomid74 در 22. August 2012 - 20:03

همچین عجیب هم نبود
متاسفانه خود من هم همچین چیزی رو با زن همسایه تجربه کردم ؛ ولی بعدش مثل سگ پشیمون شدم و توبه کردم
نمیدونم چی شد که فریبش رو خوردم ... نکنید این کارها رو ... اگه خوب ارضا نمیشید طلاق بگیرید ولی خیانت نکنید !

دوستان سلامی

نوشته zizi.golo در 22. August 2012 - 20:03

دوستان سلامی نووجدید!ببینیدمن8ترم روانشناسی خوندم1ترمم مونده که درسم تمومشه کموبیش باهمچین افرادی . سروکارداشتم ومعضل این افرادومیدونم!اینجورادمامشکی روحی دارن ودچارکم توجهی هستن من خودم درموردسکس دارم تحقیق میکنم تواینجورسایتازیادمیرم اینجام عضوشدم فقط بخاطرداستاناشکه باروحیات افراداشنابشم ازنوع سکس وتصوراتشون!الان این داستان درحدفحش دادن نیست اعصاب خودتونوخوردنکنین به این انسان دست یاریتونودرازکنین ومشکل جنسیشوحل کنین باتشکر

همچین عجیب هم نبود متاسفانه

نوشته rahimiomid74 در 22. August 2012 - 20:06

همچین عجیب هم نبود
متاسفانه خود من هم همچین چیزی رو با زن همسایه تجربه کردم ؛ ولی بعدش مثل سگ پشیمون شدم و توبه کردم
نمیدونم چی شد که فریبش رو خوردم ... نکنید این کارها رو ... اگه خوب ارضا نمیشید طلاق بگیرید ولی خیانت نکنید !

اخه مشنگ یکی به رفیق زندگیش

نوشته halmat در 22. August 2012 - 20:12

اخه مشنگ یکی به رفیق زندگیش خیانت کنه افتخاره؟ یا باید شرم سار باشه -والا من نمیدونم چه ملخی هستی

اخه مشنگ یکی به رفیق زندگیش

نوشته halmat در 22. August 2012 - 20:14

اخه مشنگ یکی به رفیق زندگیش خیانت کنه افتخاره؟ یا باید شرم سار باشه -والا من نمیدونم چه ملخی هستی

کسکس مادرجنده مگه کیر پیوندی

نوشته MONSTERCOCK در 22. August 2012 - 20:33

کسکس مادرجنده مگه کیر پیوندی بوده 35 سانت ای تف تو کس ننت

یعنی تا این حد بت فشار اومده

نوشته MISS RAMESH در 22. August 2012 - 20:41

یعنی تا این حد بت فشار اومده بود که نمیتونستی دندون رو جیگر بزاری تا شوهرت بیاد؟
امیدوارم داستانت دروغ باشه چون با این کارت خیانت خیلی بدی کردی هم ب شوهر بیچارت هم ب اون دوست احمقت

داستانت کیری و خالی بندی بود

نوشته alisix در 22. August 2012 - 20:42

داستانت کیری و خالی بندی بود نویسنده جقی

شاشیدم تو اون دانشگاهی که تو

نوشته ارغوان ♥ در 22. August 2012 - 21:01

شاشیدم تو اون دانشگاهی که تو ازش فارغ التحصیل شدی!!!! همین بســته... درضمن داسانتم نخوندم چون لهجه ی دهاتیت تو ذوق میزد! شما که تازه با الفبای فارسی آشنا شدی لطف کن ننویس چون ریددددی!!!!!!!!!!!!!

کیرم دهنت ریدنت که هیچی چرا

نوشته محمد دکتر در 22. August 2012 - 21:21

کیرم دهنت ریدنت که هیچی چرا با لحجه نوشتی پسرک تخمی

من تا حالا اصلا فوش بار

نوشته siah lolo در 22. August 2012 - 21:22

من تا حالا اصلا فوش بار نویسنده ها نکردم < اولین بار به نویسنده مثل تو میگم برج ایفل با مجسمه خود ایفل که او بالا تو اتاق گذاشتن تو کس و کون همه اقوامت با اون کیر 35 سانتی گفتنت

آخه مادر......... قدش185بود

نوشته استعاره از سکوت در 22. August 2012 - 22:12

آخه مادر.........
قدش185بود وزنش 100کیلو من90کیلوام با قد187بازم چاقم

کیر 35سانتی

خوب دوستان شهوانی خوب ازت

نوشته after.life در 22. August 2012 - 22:48

خوب دوستان شهوانی خوب ازت پذیرایی کردن جا داره از همه یه تشکر حسابی بکنم از همه دوستان شهوانی که زدن مادر خواهر این تخم سگ دهاتی رو نفله کردن

کیر تکاور جون با اون نقد های دل نشینش توی ما تحتت

کیر مهندس گل پسر با کتاب تخم شناسیش توی امواتت

شاشیدم تو داستانت با قبر مادرت اگه مادرت مرده هم باشه میرم قبرشو میکنم انگشتمو میکنم تو کونش بیشرف تخمی

دیگه ننویس مادر ساکر ...........................

35 سانت ؟

نوشته axh در 22. August 2012 - 22:51

35 سانت ؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟دیگه از این غلتها نکن کونی

ای جای مهندس گل پسر خالیه ای

نوشته taymer در 22. August 2012 - 23:30

ای جای مهندس گل پسر خالیه ای خالیه که هر چی تخم بلده بکونه تو کونت

اقایون تو نوبت وایسین مادر

نوشته Nopoleon 70 در 23. August 2012 - 0:10

اقایون تو نوبت وایسین مادر حنا خانم به همه میرسه

من به خودم اجازه نمیدم به

نوشته Cpt.mac.reza در 23. August 2012 - 0:20

من به خودم اجازه نمیدم به دوست دخترم هم خیانت کنم چه برسه به زنی که میگیرم
از داستان های خیانت متنفرم حالا هر چی باشه
راستی ۳۵سانت مطمئنی کیر بود؟ شلنگ باغچه نبود ؟

من به خودم اجازه نمیدم به

نوشته Cpt.mac.reza در 23. August 2012 - 0:21

من به خودم اجازه نمیدم به دوست دخترم هم خیانت کنم چه برسه به زنی که میگیرم
از داستان های خیانت متنفرم حالا هر چی باشه
راستی ۳۵سانت مطمئنی کیر بود؟ شلنگ باغچه نبود ؟

دمت گرم باحال بود!!!!!(فقط

نوشته anti33 در 23. August 2012 - 1:01

دمت گرم باحال بود!!!!!(فقط واسه اینکه خود کشی
نکنی از این همه فحش نظر دادم)

دمت گرم با این همه قوه تخیل

نوشته anti33 در 23. August 2012 - 1:04

دمت گرم با این همه قوه تخیل میتونی یه داستان مثل هری باتر بنویسی اینجا ننویس استعدادت هدر میره....

midooni 35cm yani chi?? dg

نوشته arash13661988 در 23. August 2012 - 1:26

midooni 35cm yani chi??
dg kos nanevis in hame ham fosh nakhar
majboor ke nisti akhe

آفرين به تو كه تمام تلاشتو

نوشته sagharjoon در 23. August 2012 - 2:18

آفرين به تو كه تمام تلاشتو كردي و تا ميتونستي زور زدي تا بريني توو داستان.
اين هم از عواقب جلقه هاااااااااااااااااااااااااااااا
انقدر زدي كه مغزت كپكي شده.

آفرين به تو كه تمام تلاشتو

نوشته sagharjoon در 23. August 2012 - 2:21

آفرين به تو كه تمام تلاشتو كردي و تا ميتونستي زور زدي تا بريني توو داستان.
اين هم از عواقب جلقه هاااااااااااااااااااااااااااااا
انقدر زدي كه مغزت كپكي شده.

Amdin site ro hal kon. ta

نوشته Farshad73shz در 23. August 2012 - 2:55

Amdin site ro hal kon. ta delet bekhad dastan haye khub va jaleb up mikone. nemunash hamin dastan. admin jan mahze rezaye khoda aval khodet dastan ro 1 bar bekhun. bekhoda hamash az dam kos sher. ey baba. nesfe shabi ride shod to asabam.

Khaste nabashi delavar he he

نوشته Gurobe darya در 23. August 2012 - 3:05

Khaste nabashi delavar he he kos mokh

عزیزم برو 1متر بگیر دستت ببین

نوشته _bokon_ در 23. August 2012 - 3:25

عزیزم برو 1متر بگیر دستت ببین 35سانت چقده بعد بیا کسوشعر بگو!

احتمالا اسمه شوهره خودت چنگیز

نوشته striker2012 در 23. August 2012 - 3:49

احتمالا اسمه شوهره خودت چنگیز نیست!!!
این همه فحشای جورواجور دمتون گرم هرکی اومده نظر داده!!!
داستان واقعا کیری بود اما با نظرایی که دادین مردم از خنده!!!

احتمالا اسمه شوهره خودت چنگیز

نوشته striker2012 در 23. August 2012 - 3:52

احتمالا اسمه شوهره خودت چنگیز نیست!!!
این همه فحشای جورواجور دمتون گرم هرکی اومده نظر داده!!!
داستان واقعا کیری بود اما با نظرایی که دادین مردم از خنده!!!

نمیخوام از منطقدان عزیزانتقاد

نوشته prancsex در 23. August 2012 - 6:25

نمیخوام از منطقدان عزیزانتقاد کنم میدونم خلافه . اما من کیرم 21 سانته و کلفته . 31سانت فکر نکنم زیادبزرگباشه.طرف از تو فیلمای سکس یه کیر گنده انتخاب کرده اونا 31 سانت بیشتره هاااا!!!!!!!!!!!!!
البته با کمال احترام گفتم و اگه اشتباهمیکنم بازم شما به تجربه خودتون ببخشید . منم قبول دارم طرف پسره و 100% کونیه.
شایدم دختره اما ناقص الخلقه هستش!!!!!!!!

نمیخوام از منتقدان عزیزانتقاد

نوشته prancsex در 23. August 2012 - 6:29

نمیخوام از منتقدان عزیزانتقاد کنم میدونم خلافه . اما من کیرم 21 سانته و کلفته . 31سانت فکر نکنم زیادبزرگباشه.طرف از تو فیلمای سکس یه کیر گنده انتخاب کرده اونا 31 سانت بیشتره هاااا!!!!!!!!!!!!!
البته با کمال احترام گفتم و اگه اشتباهمیکنم بازم شما به تجربه خودتون ببخشید . منم قبول دارم طرف پسره و 100% کونیه.
شایدم دختره اما ناقص الخلقه هستش!!!!!!!!

سلام در مورد كير 35 سانتي

نوشته alireaza123 در 23. August 2012 - 7:04

سلام در مورد كير 35 سانتي بلوف كردي چطور تو كونت تحمل كردي

(بدون موضوع)

نوشته ZimZex در 23. August 2012 - 7:15

Plain Face

ماشاءالله دوستان سنگ تموم

نوشته haaat man در 23. August 2012 - 12:56

ماشاءالله دوستان سنگ تموم گذاشتن وازخجالتت دراومدن.
من فقط میگم دیگه این خزعبلات رو ننویس الاااااااغ

خانمی ایمیل بزار تاقرار

نوشته h1391 در 23. August 2012 - 13:55

خانمی ایمیل بزار تاقرار بذاریم خودم بیام بکنمت

چی بگم جون من یکی پیدا بشه

نوشته jimbalo در 23. August 2012 - 13:56

چی بگم جون من یکی پیدا بشه این پسره رو نکنه که اگه من بگیرمش واقعی لختش میکنم
کس شعر نوشته بچه جقی

خانمی ایمیل بزار تاقرار

نوشته h1391 در 23. August 2012 - 13:57

خانمی ایمیل بزار تاقرار بذاریم خودم بیام بکنمت

اگه گیره سلطان کیر بیفته

نوشته soltane.kir در 23. August 2012 - 14:38

اگه گیره سلطان کیر بیفته کونشو میترکونم،جرش میدم من فقط پسرمیکنم

آخه نکبت ننه کونی خودت مفهمی

نوشته mohandes21 در 23. August 2012 - 16:26

آخه نکبت ننه کونی خودت مفهمی گو نوشتی ، جلقی بیشعور تو عمرت تاحالا کس نکردی از ریدنت معلومه! آشغال کس کش کونی دیگه ننویس گوزوووووووووووووووووووووووو

آخه نکبت ننه کونی خودت مفهمی

نوشته mohandes21 در 23. August 2012 - 16:28

آخه نکبت ننه کونی خودت مفهمی گو نوشتی ، جلقی بیشعور تو عمرت تاحالا کس نکردی از ریدنت معلومه! آشغال کس کش کونی دیگه ننویس گوزوووووووووووووووووووووووو