سکس زنم و حسن بلوچ

من افشين ۲۵ ساله هستم و زنم رويا ۲۱ سالشه.من و رويا دو ۲ سالی ميشه که ازدواج کرديم و زندگی خوبی هم داريم .زندگی ما با عشق و علاقه شروع شده و هنوز هم مثل روزهای اول آشناييمون واسه همديگه تازگی داريم .ما حدود يک سال که از زندگيمون گذشته بود و تقريبا تمام روشهای سکس رو استفاده کرده بوديم و ديگه به نوعی دلزده شده بوديم.و من هميشه خواهان تنوع بوده و هستم.

بيشتر مواقع که من و رويا با هم فيلمهای سکسی می ديديم من ازديدن صحنه هايی که يه مرد سياه کير کلفت و سياهشو تو کس و کون يه زن سفيد می کرد واقعا لذت می بردم و هميشه دوست داشتم که شاهد رفتن يه کير سياه و کلفت تو کون و کس رويا باشم ولی می ترسيدم در اين مورد نظرمو به رويا بگم ومی ترسيدم که شايد در روابط من و رويا خللی ايجاد کنه.تا اينکه يه بار که داشتيم با رويا سکس می کرديم

و تقريبا هردو مون داشتيم اينو ابراز می کرديم من به رويا گفتم کاش می شد تو سکسمون يه تنوعی داشته باشيم اونم حرف منو تاييد کرد . در همين لحظه فيلم به اونجايی رسيده بود که من خيلی خوشم می اومد. به رويا گفتم که رويا من خيلی دوست دارم شاهد اين باشم که يه زن سفيد توسط يه مرد سياه کرده بشه و حاضرم کلی پول بدم بدم تا اين صحنه رو از نزديک ببينم و رويا به شوخی طوری که من ناراحت نشم گفت که : دوست داری اون زن هم من باشم؟

و من هم که حسابی ذوق زده شده بودم گفتم خوب اگه زنم خودش راضی باشه که خيلی خوب می شه و واقعا لذت می برم. و با اين اوضاع هر دومون به اين نتيجه رسيديم که مشکلی در اين زمينه نداريم.اون شب رو تا صبح نخوابيديم و تصبح در مورد اين ماجرا صحبت کرديم و به اين فکر افتاديم که شخص مورد نظر رو از کجا و چطوری پيدا کنيم که من يادم اومد تو کار خونه يکی از دوستام يه کارگر بلوچ هست که هم خيلی قوی هيکل و چهار شونه و سياه و کير کلفت هست و اينو به رويا گفتم و به رويا قول دادم که هر طور شده شب بعد اون کارگر رو به خونه بيارم و به کارمون برسيم. وای که از اون لحظه هردومون در انتظار بوديم و لحظه شماری می کرديم.

تا اينکه روز بعد، بعد از ظهر به کارخونه دوستم رفتم . کار خونه تعطيل بود به قسمت خوابگاه کارگران رفتم و اون بلوچ رو پيدا کردم و بهش گفتم که يه مقدار امشب کار داريم و می خوايم اسباب کشی کنيم و بهت احتياج داريم . و کرايه خوبی هم بهت ميديم.شب ميام دنبالت.اونم قبول کرد و من راهی خونه شدم و به رويا خبر دادم. هردومون از خوشحالی تو پوست خودمون نمی گنجيديم. و خودمونو آماده کرديم. رويا يه تاپ صورتی خيلی خوشگل با يه دامن کوتاه بدون شورت پوشيده بود که اون رونهای سفيد و گوشتالوش کير هر کسی رو راست می کرد.ساعت ۱۱ بود که رفتم دنبال اون کارگره که اسمش حسن بود. منتظر ايستاده بود . سوارش کردمو آوردمش خونه. وارد خونه شديم و اونو رو يکی از مبلها نشوندم و خودم هم رو مبل کناريش نشستم. ديدم گفت که من از کجا بايد کارمو شروع کنم . من هم گفتم يه کم صبر کن الان کارتو شروع می کنی.در همين لحظه رويا با دوتا گيلاس مشروب اومد و يکيشو به اون داد و بعد اومد جلوی من خم شد طوری که پشتش به حسن بود و مشروب رو به من داد و حسن مثل اينکه خيلی بهت زده شده بود و داشت همينطور کون رويا رو که از اتاق خارج می شد رو بدرقه می کرد. تو همين افکار بود که رويا برگشت و رفت روی پای حسن نشست و موهای حسن رو نوازش ميکرد . حسن هم نمی دونست چی کار کنه يه نگاهی به من انداخت و من هم بهش گفتم راحت باش.کار امشب تو همينه بايد زن منو جلو چشمام بکنی.طفلک باورش نمی شد. بعد از اينکه رويا يه کم با هاش ور رفت رويا بلند شد و اون تاپ و دامنو از تنش در آورد و حسن هم که خيلی حشری شده بود شروع به لب گرفتن از رويا کرد و بعد از لب گرفتن رفت سراغ سينه های سفيد و نرم رويا و شروع کرد به خوردن اونها.معلوم بود که خيلی داره حال می کنه و من هم از ديدن اين صحنه ها لذت می بردم . ديگه صدای آخ و اوخ رويا بلند شده بود که حسن بلند شد و به يکباره پيرهنشو تو تنش پاره کرد و شورت و شلوارشو تو يه چشم به هم زدن از تنش در آورد و کير سياه و کلفتش که حسابی شق شده بود افتاد بيرون. وای که چقدر کيرش کلفت و بلند بود تقريبا دو برابر کير من. کيرش ۳۰ سانتی ميشد. رويا تا اون کير سياه و کلفتو ديد از جا پريد و شروع کرد به خوردن کير حسن. با چه حرص و ولعی می خورد . رويا رو تا بحال نديده بودم که اينطوری کيرمو بخوره.وای که چه صحنه های جذابی بود و من خودم هم حسابی حشری شده بودم. رويا همچنان داشت کير سياه و کلفت حسن رو هی بيشتر و بيشتر تو دهنش فرو می کرد و حسن هم حسابی داشت حال می کرد که حسن کيرشو از دهن رويا کشيد بيرون و رفت سراغ کس رويا و با اون زبون بزرگش شروع کرد به گاييدن کس رويا.ديگه هر سه حسابی حشری شده بوديم.من هم ديگه لخت شده بودم و داشتم اين صحنه رو می ديدم و لذت می بردم. صدای رويا بلند شده بود که حسن منو بکن کسمو پاره کن کونمو جر بده .... و حسن هم بلند شد و اون کير سياه گندشو کرد تو کس رويا رويا جيغ خفيفی زد و به نفس نفس افتاد من هم ترسيدم و سريع خودمو بالا سرش رسوندم . حسن هم فوری کيرشو کشيد بيرون که ديدم رويا سرش داد زد بکن توش چرا کشيدی بيرون منو بکن کسمو پاره کن.حسن هم دوباره ولی اينبار محتاط تر کيرشو کرد تو کس رويا و شروع کرد به تلمبه زدن و هی سرعتشو بيشتر می کرد. من هم از ديدن اين صحنه يه يه کير سياه کلفت و دراز داشت کس سفيد زنمو می گاييد حسابی لذت می بردم. رويا به حسن گفت يه لحظه بکش بيرون و حسن هم اطاعت کرد و بعد حسن رو به رو خوابوند و خودش رفت رو کيرش و کير حسنو فرستاد تو کسش و شروع کرد به بالا پايين رفتن و يه کم که اينکارو انجام داد همونطور که کير حسن تو کسش بود دراز کشيد رو حسن و کونشو يه کم داد بالا و منو صدا کرد و کيرمو گرفت و شروع به ساک زدن کرد وای که ديگه صدای سه تاييمون تو اتاق پيچيده بود و داشتيم حسابی لذت می برديم. دوست داشتم اون کير سياه و کلفت رو تو کون رويا هم ببينم بلند شدم و به حسن گفتم که دوست دارم بذاره تو کون رويا . اون هم از رو رويا بلند شد و رويا هم کونشو قنبل کرد من هم گفتم که صبر کنين تا کرم بيارم که رويا گفت نه نمی خواد می خوام همينطوری منو بکنه. گفتم آخه دردت می ادکه گفت نه بهتره . منم بر گشتم و حسن هم يه کم با زبون سوراخ کون رويا رو گاييد و بعد هم يه مقدار آب دهنشو ريخت تو سوراخ کون رويا و يه کم هم رو کير خودش و کيرشو گذاشت در کون رويا هنوز کير کلفت حسن نرفته بود تو که صدای ناله رويا در اومد ولی سريع به حسن گفت کيرتو نکشی بيرون و يه کم همونطور موندند و حسن شروع کرد به آروم آروم فرو کردن اون کير سياه و کلفت تو کون سفيد و خوشگل رويا و من هم ديگه داشتم از شدت لذت ديوونه می شدم تا اينکه تموم کير گنده حسن رفت تو کون رويا. واقعا که چقدر حال می ده يه کير سياه و کلفت تو يه کون سفيد و ناز وايييييييييی که اين دو رنگ متضاد هم تو سکس کنار همديگه چقدر لذت بخشه. حسن شروع کرد به تلمبه زدن و هی سرعتشو بيشتر می کرد و سر و صدای هردوشون بلند و بلند تر ميشد و حسن می گفت:می خوام کونتو جر بدم کستو ژاره کنم و رويا هم هی داد می زد بکن منو بکن کونمو پاره کن منو محکمتر بکن و.... سه تای داشتيم لذت می برديم. من بلند شدم رفتم و کيرمو گذاشتم تو دهن رويا و رويا همينطور برام ساک می زد که احساس کردمآبم داره می اد ابمو همونجا خالی کردم. حسن هم آبش داشت می اومد به رويا گفت که کجا خاليش کنم رويا هم گفت همشو تو کونم خالی کن و فکر کنم رويا هم همون لحظه ناله ی خفيفی کشيد و افتاد رو تخت و حسن هم بعد از خالی کردن آبش همونجا روش دراز کشيد . وای که چقدر ديدنی بود دو بدن يکی سياه و يکی سفيد روی همديگه قرار داشتند و من که حسابی حال می کردم. اون شب حسن رو تا ۴ صبح نگه داشتيم و دوبار ديگه هم با رويا سکس داشت و حسابی به هر سه مون خوش گذشت.واقعا اون شب يکی از بهترين و خاطره انگيز ترين شبای زندگی من و رويا بود.

بعد از اين ماجرا ما هنوز رابطمون رو با حسن قطع نکرديم و تقريبا ماهی يکی دو بار اونو دعوت می کنيم خونه و سکس درست و حسابی ترتيب می ديم و البته نا گفته نمونه که ما با يه زوج هم تازگی ها به سکس ضربدری می پردازيم که شرح اونو تو فرصتهای بعدی براتون ارسال می کنيم

ولی اگه سکس زنتون با يه مرد کير کلفت سياه رو تجربه نکردين حتما يه بار امتحانش کنين چون خيلی بهتون می چسبه. ميگين نه امتحان کنين

3.03077
نمره شما: هیچ :میانگین 3 (65 رأی )

30 نظر

خوب حسین اقا بابت خدمتی که

نوشته سیاوش 55 در 7. September 2010 - 19:12

خوب حسین اقا بابت خدمتی که میکنند پولی هم میگیرند . جالب بود خوشم اومد ولی خانمت از پشت باید سابقه قبلی داشته که سر ضرب یه همچه کیری رو جا کرده .اونهم خشکا خشک. بنازم به کون و کپلش . بازم بنویس .

ميدوني زن رو براي چي

نوشته nam48 در 8. September 2010 - 6:12

ميدوني زن رو براي چي ميگيرن؟
كوني زن فقط براي رفع نياز جنسي نيست,زن بازيچه نيست كه مثل حيوون باهاش رفتار ميكني(البته زن تو حيوون هست خودت هم حيون هستي,البته فكرشو كه ميكنم از حيوون هم پايينتر هستي اخه حيوون اگه ببينه كسي زنشو ميگاد ننه ي اون گاينده رو ميگاد)زن پاك بايد باشه ,زن نجيب,زن نهايت همه خوبي هاست اگه اونو خوب تربيت كنيم.همين افرادي مثل شما باعث شديد جامعه به ارتفاع 1 متر گند توشه.حتي معناي كلمه غيرت به مغزتون نخورده كه هر چي كس شعر هست توش ميگذره.كس ننتو با ابليمو پر كنند.كس كش,مادرتو گايدند,...

يكي دوست داره غذايي كه ميخوره

نوشته shahvat I در 8. September 2010 - 6:45

يكي دوست داره غذايي كه ميخوره شور باشه ، يكيم بي نمك ميپسنده خيلي ها هم تندشو دوست دارن ،‌ ميتوني غذات رو تو يه رستوران شلوغ با چند تا از دوستات در كنار كلي آدم غريبه بخوري يا تو خونه تنها.
سكس هم يه نياز غريضيه كه هر كس تو اون ذائقه ي خودش رو داره
اين به نظر شما عيبي داره؟ Thinking

salam hossen joon.manam ye

نوشته amiralikhan در 8. September 2010 - 15:35

salam hossen joon.manam ye kiri mese male hassan agha daram khasti mitunam jeresh bedam
alexanderghrahambell@yahoo.com

khad to saret zaneto joloye

نوشته lionhearted در 12. September 2010 - 20:47

khad to saret zaneto joloye cheshmet gaeidan to hichi nagofti
alan dari ba zanet zendegi mikoni

بازم که توی کونی کس شعر نوشتی

نوشته 2fardin در 5. October 2010 - 20:15

بازم که توی کونی کس شعر نوشتی انقدر دروغ نگو کونی چرا میخوای زندگی مردمو بهم بریزی

اگه من جای حسن بودم کیر 30

نوشته petrose.kabir در 7. October 2010 - 17:37

اگه من جای حسن بودم کیر 30 سانتیمو توی کون تو میکردم

چند وقت پیش گفتم به خودم که

نوشته plang در 20. January 2011 - 4:36

چند وقت پیش گفتم به خودم که به اینا فحش ندم ولی نمیزارین که!کسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ننت 10یوس.بابا این زن زنا داده زر میزنه ورداشته از رو داستان (کون دادن پرستو) کپی زده اومده تحویل خلق اله داده.بد بخت چقد هم تخمی کپی کرده!اخه کونی حد اق یه ذره تنوع میدادی بهش!بازم در کل کس ننت بی غیرت

Chera barkhi adama inghader

نوشته Bikhiyal در 21. January 2011 - 1:20

Chera barkhi adama inghader haghir o past mishan ke hazeran vase lezat bordan har kari bokonan Ta jaei ke zanesho hambastar ba digaran konan , 3 nafar hichvaght vard behesht nemishan va khoda ham be anha tavajoh nadare 1.kasi ke be pedaro madarash bi ehterami kone ,2.adamaei ke haghe mardomo mikhoran 3.adamay( )دdayous yani kasi ke zanesho dar ekhtiyar digaran mizarسe.
Zan lezate shahvanish bish az ye marde vali in marde ke bayad ono kontorol kone sarkesh nashe .zane u moghaser nist .chizaei ke darmord hasan gofti joz andam va size kire hasan ke age rast gofte bashi doroste chon ke zhenetikeshon injoriye baghiye mesele khordan kos(10 be 100) va kon va .... Hamash khali bandiye chon ona az inkar kolan motanaferan , mitoni berin darmord in harfam tahghigh konin.darzemn man khodam baloucham;-) !!!

در کل با نظر همه موافقم. آدم

نوشته .@. در 27. February 2011 - 15:03

در کل با نظر همه موافقم. آدم نباید بخاطر لذت بردن ( حالا به هر قیمتی ) هر کاری بکنه. آدمی که زنش رو جلوش بکنن و لذت ببره خوکه1

kir tu kunet 1 dune na yeki

نوشته nima_2545 در 23. March 2011 - 11:39

kir tu kunet 1 dune
na yeki 100ta dune
kir tu kune bikhaye
zen jendeye avare
kir hasan ta khaye
zan lashiye bikhaye
ba kire khar dobare
tuye kone konpare

هر طور صلاحه!!!

نوشته farijab در 5. April 2011 - 3:34

هر طور صلاحه!!!

دوست عزیزم من هم آماده ام اگه

نوشته dominanaz در 14. April 2011 - 19:48

دوست عزیزم من هم آماده ام اگه خواستی میام هرجور خواستی با زنت حال می کنم dominanaz@gmail.com

دم بچه ها گرم از خجالته کووون

نوشته HEXA در 16. April 2011 - 3:06

دم بچه ها گرم از خجالته کووون گشادت در اومدن - ولی من اگه خودت خواستی در خدمتم جلوی زنت کونتو پاره کنم تا دیگه همچین کس شعر هایی نگی

دمتون گرم

نوشته sayeshab-spammer در 21. April 2011 - 21:32

دمتون گرم بچها........................
آخه کونی بی غیرت اولا که همش چرت و پرت بود ثانیا اگر راست بوده آبروی مرد ایرونی رو بردی کس کش .
خب من میگم یه کاری کن یه جنده خونه بزن مامان و خواهرات و زنت رو بذار هم کار میکنن پول میگیری هم وقتی میکننشون برو بشین نگاه کن تا خوشت بیاد

داستان که تکراری بود (کپی)

نوشته sara sweet در 24. April 2011 - 15:30

داستان که تکراری بود (کپی) ولی نظرات عالی بود و پر محتوا خوشم می آد مرد باغیرت هنوز زیاد داریم خداروشکر

فحش دادن به نویسنده این

نوشته Mani_hotest در 25. April 2011 - 4:46

فحش دادن به نویسنده این داستان مثل اینه که بری تو پیست رالی، بعد بری به کسی که داره مثلا دریفت میزنه و گاز و گوز میکنه گیر بدی بگی مگه تو فرهنگ رانندگی نداری، چرا مثل آدم اروم نمیری؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!
آقا خوب هر کی میاد تو این سایت واسه این میاد که به نوبه خودش فانتزی سکس بگیره و جنبه های فانتزی سکسش رو به نوعی ارضا کنه...
حالا یکی با سکس با آبجیش، یکی با مامانش و یکی هم مثل این نویسنده اینجوری...
کشش ندارید چرا می خونید خوب؟؟؟

مال منم کلفتو سیاهه زن کسته

نوشته cama در 8. May 2011 - 17:42

مال منم کلفتو سیاهه زن کسته مادرجنده حالا ببینم که مال من را هم بر زنت کاندید میکنی

من و شوهرم سکس ضربدری دوست

نوشته شیرین29 در 9. June 2011 - 17:44

من و شوهرم سکس ضربدری دوست داریم اگه یک زن و شوهر با مرام و با حال مثل خودمون پیدا شد برام پیام بزارین

Kone laghet bigheyrat.har

نوشته lord-loss در 23. June 2011 - 1:45

Kone laghet bigheyrat.har chizi haddi dare bisharf.

اخه کسخل تو که کیرتم

نوشته Amir_Pan در 11. August 2011 - 2:38

اخه کسخل
تو که کیرتم نبود.
میخواستی یه کون ردیفم به حسن میدادی از خجالتش در میومدی .
کیرم تو مخت که توش گهه این اراجیفو مینویسی
اگه کونت نمیخارید که کوس شعر بشنوی این داستان کیری تو نمینوشتی
کونی صفت

عالي بود اگه كونه خودت مي

نوشته reza1113 در 5. December 2011 - 15:48

عالي بود اگه كونه خودت مي ذاشت

آخر پستی و بی غیرتی بود.

نوشته Tala.samo@yahoo.com در 9. December 2011 - 11:28

آخر پستی و بی غیرتی بود.

من هرچی می خونم باورم نمی شه

نوشته titan_earth در 20. January 2012 - 1:28

من هرچی می خونم باورم نمی شه من رفتم دیگه هم به سایت های سکسی نمیام و هیچ وقت داستان سکسی نمی خونم می دونید چرا چون همش دوست دارم ببینم که دروغ میگه خوش بختانه در 90٪ مواقع دروغه ولی حالم از اون 10٪ دیگه به هم میخوره که راسته و حقیقت داره باید بگم
کس کشی هم شده افتخار و خاطره خوب کیر کونی به درد کس جنده می خوره

حتما مادر تورو هم یکی دیگه

نوشته کیر کس کون در 14. July 2012 - 13:39

حتما مادر تورو هم یکی دیگه گاییده که حروم زاده ای مثل تو به دنیا اومده.این کس شعرایی که نوشتی فقط لایق خودته.تو یه خوکی آدم نیستی

حتما مادر تورو هم یکی دیگه

نوشته کیر کس کون در 14. July 2012 - 13:44

حتما مادر تورو هم یکی دیگه گاییده که حروم زاده ای مثل تو به دنیا اومده.این کس شعرایی که نوشتی فقط لایق خودته.تو یه خوکی آدم نیستی

Midy zaneto ma ham bokonim?

نوشته Vahiedsexy در 1. October 2012 - 0:54

Midy zaneto ma ham bokonim?

بی غیرت اول اینکه بلوچا رو

نوشته yousef21 در 3. January 2013 - 2:39

بی غیرت اول اینکه بلوچا رو بدنام نکن ، هیچ بلوچی این کارو نمی کنه چون خیلی با غیرتند
اول تورو می کشت بعد زنتو.

دروغ نگو بلوچا رو بد نام نکن

نوشته yousef21 در 3. January 2013 - 2:57

دروغ نگو بلوچا رو بد نام نکن بلوچا بی غیرت نیستند . اگه بلوچ بود تو و زن تو سر می برید

cherto pert nagu azizam age

نوشته anahita abi در 27. February 2013 - 3:10

cherto pert nagu azizam age inghad az nejabat harf mizani mishe begi tu in site Chikar.mikoni aya?
harkasi ye fantezi sex dare o dus dare anjam bede k in b man ya shoma marbut nist k dekhalat konim