سکس زوری با مامانم

نمي دونم چطور بايد اين داستانو واستون شروع کنم. داستاني که زندگي منو از هم پاشوند و باعث شد واسه هميشه رابطه من و مادرم واسه هميشه خراب شه.نمي دونم شايد هم مقصر مادرم بود که به بابام خيانت کرد و من با همون دليل به مادرم تجاوز کردم. ولي واسه هر دومون هم واضح بود که درخواست سکس من از مامانم فقط به دليل شهوتي بود که از چند سال پيش شروع شده بود و من نمي تونستم مادرم رو تو سکس ناديده بگيرم.

18 سالم بود که به صورت کاملا اتفاقي سکس مامانم رو با بابام ديدم. از اون موقع به بعد از هر فرصتي استفاده مي کردم تا بدن مامانم رو ببينم . اون يه زن چاق با پوستي واقعا سفيد و روشن بود. سينه هاي بزرگي داشت و همين باعث شده بود سينه هاش اويزون باشه .معمولا تو خونه از سوتين استفاده مي کرد و کمتر پيش ميومد که سوتين تنش نباشه اخه سينه هاش بد جور اويزون ميشد و کلا اونم يه زني بود که سعي مي کرد خودشو از من که بچه شم مخفي کنه.کم کم نظرم به مامانم عوض شده بود با اين که کاملا مذهبي به نظر ميومد ولي منم کسي نبودم که خودمو نااميد کنم.شبها موقع خواب عادت داشت که لباساشو کاملا عوض کنه و سوتينشو بالاي سرش بزاره.منم اين موقع ها خودمو به اتاقش مي رسوندم و سعي مي کردم موقع در اوردن سوتينش سينه هاي بزرگشو ببينم.شهوت من روز به روز بيشتر ميشد تا جايي که با شورتاي مامانم جلق مي زدم و ابمو مي ريختم توش.معمولا اين کارو زماني انجام ميدادم که شورتاي مامانم تو حمام بود و مطمئن ميشدم که اونارو مي خواد بشوره.

روزها همين طور مي گذشت تا رسيديم به اون روزي که کل زندگي من از هم پاشيد و ديگه رابطه من با مامانم اوني نشد که قبلا بود.روز قبل به مامانم گفته بودم که مي خوام برم مسافرت اونم ساکمو اماده کرده بود.قرار بود يکي از بچه ها بياد دنبالم و با هم بريم دنبال اون يکي دوستم.ساعت 3 بعد از ظهر بود که دم در خونه دوستم منتظر اون بوديم که بياد بيرون و راه بيوفتيم که تلفن دوستم زنگ خورد .اون ور خواهرش بود که گريه کنون به دوستم مي گفت باباش سکته کرده و بردنش بيمارستان.هر سه تامون تقريبا حل کرده بوديم و نمي دونستيم چيکار بايد بکنيم.واسه اين که دوستم يه کم اروم شه و استرابش کمتر بشه گفتم زياد ناراحت نشو مطمئنا فشارش افتاده بوده اون بدبختم هي زار زار گريه مي کرد.سريع خودمون رو به بيمارستان رسونديم و خدا رو شکر دکتر گفت چيز خاصي نشده فقط يه سکته خفيف بوده.چون دوستم دست تنها بود منو اون يکي دوستم تو بيمارستان مونديم.هوا کم کم داشت تاريک مي شد که رضا بهمون گفت شما ديگه برين خونه.از رضا خدا حافظي کرديم رفتيم خونه.تا اون موقع شب مامانم اينا فکر مي کردن که ما رفتيم مسافرت.ساعت حول هوش دوازده بود که رسيدم خونه.کليد انداختم و رفتم تو واسه اين که مامانم اينا از خواب پا نشن ارم قدم برمي داشتم .در حال رو باز کردم ديدم کسي خونه نيست.رفتم تو اتاقم و لباسامو عوض کردم .مي خواستم بخوابم که صداي باز شدن در خونه امد.پنجره اتاقو که باز کردم ديدم مامانمه با دوست بابام!اين صحنه واسم خيلي عجيب بود اخه مامانم هيچ وقت عادت نداشت با دوستاي بابام جايي تنها بره.به خودم گفتم پس بابا کوش؟تو همين بين مامانم اينا وارد خونه شده بودن و صداي خندشون همه خونه رو برداشته بود .نمي دونستم چي به هم مي گن واسه همين در اتاقو نيمه باز گذاشتم تا ببينم چه خبره که ديدم آقاي مرادی (دوست بابام)دستشو گذاشته رو سينه مامانم و داره با مامانم حرف مي زنه!!! داشتم قاطي مي کردم سريع لباسامو پوشيدم که برم تو حال و مچشون رو بگيرم که شنيدم دارن خدافظي مي کنن.تا اون موقع نمي دونستم بابام کجاست.

تا اقاي موسايي در حياط رو بست و رفت خودمو انداختم تویه هال و از پشت دست مامانم رو گرفتم و فشارش دادم.از ترس داشت سکته مي کرد.مامانم هي مي گفت ولم کن تو کي امدي و از اين حرفا که گفتم مامانم ديدم با دوست بابا چيکار مي کردي و مي خوام ابروتو ببرم و به بابا همه چيو بگم مامانم تا اين حرفو شنيد زد زيره گريه.نمي دونستم بايد چيکار کنم.از يه طرف فکر خيانت کردن مامانم که تا همين امروز صبح اونو يه زن مذهبي و وفادار مي دونستم ديوونم کرده بود از طرف ديگه نمي خواستم اين فرصتو از دست بدم.مامان مدام داشت گريه مي کرد.گفتم پاشو زود صورتتو بشور که الان بابا مياد.فعلا نمي خوام به بابا چيزي بگم.ديدم بازم نشسته رو مبل و تکون نمي خوره اين بار داد زدم گفتم پاشو جنده الان شوهر بدبختت مياد و همه چيو متوجه ميشه.ديدم مامانم با همون حالت گريه و ناراحتي گفت بابات امروز رفته ماموريت.همين کافي بود تا بدونم مامان جون مذهبي من که تا ديروز پز وفاداريشو به اينو اون ميداده تا منو بابام نبوديم با اين مرتيکه عوضي دنبال عيش و نوش خودش بوده و تو اين همه سال مرا سکار گذاشته بوده.ديگه همه چي واسه من اماده بود تا نقشه کردن مامانم رو عملي کنم.

دست مامانمو گرفتم و بردمش تو اتاقم رو تخت گفتم درست همه چيو بايد بهم بگي.از کي با اين مرتيکه بودي و تا حالا چيکار کرده باهات.اون شب مامان همه چيو گفت البته خودش مي گفت يه ساله که با هم دوست شدن و اول قصد نداشته که به بابام خيانت کنه ولي بعد به زور اون عوضي چند بار سکس داشتن با هم تا به هم علاقه پيدا کردن.تا مامانم اسم سکس رو اورد گفتم حالا نوبته منه که جرت بدم.به مامان گفتم پاشو مي خوام لختت کنم.مامانت بيشتر از اوني که از لوح رفتن قضيش با اون عوضي شوکه شه از اين حرف من شوکه شد. واسش قابل هضم نبود که پسرش کسشه بزاره واسه همين هي زور مي زد که منو منصرف کنه. کيرم داشت شق مي شد اون موقع هيچي خاليم نبود واسه همين چنتا کشيده خوابوندم تو گوش مامانم تا دست از مقاومت برداره. هي مي گفت نکن من مادرتم و از اين حرفا . زورم امده بود تا همين چند لحظه قبل با دوست بابام بوده و الان اينو بهم ميگه. نمي دونم شايد هم چون پسرش بودم واسش سخت بود که بهم کس بده. ديگه داشتم کامل لباساشو در مي اوردم.اونم مقاومتي نمي کرد تنها کاري که ازش برميومد همون گريه کردن بود.چراغ اتاقمو خاموش کردم که راحت باشه و خجالت نکشه ازم هنوز شورتش پاش بود.يه شورت سياه با يه سوتين قرمز.سوتينشو از قبل در اورده بودم.بلندش کردم سر پا تا بتونم دست کنم تو شورتش.خيلي حال ميداد .اروم هي مي گفت من مادرتم نکن اين کارو ولي من اين چيزا واسم مهم نبود.خودمم زود لخت شدم و از جلو چسبيدم بهش.قلبم داشت تند تند مي زد.کيرمو از جلو مي مالوندم به شورتش.کسش خيلي نرم بود.ديگه نمي تونستم صبر کنم.زود شورتشو در اوردم و خوابوندمش رو زمين.کيرمو که کم خيس کردم و گذاشتم تو کسش.تا کيرم رفت تو کسش مامانم يه اخ گفت و شروع کرد به نفرين کردن.ديگه واسم لذت بخش تر شده بود.هي مي گفت شيرمو حلالت نمي کنم.همون بهتر که شيرت حرومم بشه جنده عوضي.کيرمو چند بار تو کسش عقب جلو کردم و نوک سينه هاشو تو دهنم مک مي زدم.داشت ابم ميومد که رو شکم خوابوندمش و کيرم کردم تو کونش .دردش امده بود واسه همين چند بار کونشو صفت گرفت منم عصباني شدم و دو سه باري زدم تو کونش تا شلش کنه.وقتي کون گندشو شل کرد کيرمو حل دادم تو سوراخ کونش دو سه بار عقب جلو کردم تا ابم امدو همشو ريختم توش.بعدي که ارضا شدم ارم رو کون مامانم دراز کشيدم.مامانم دو سه دقيقه هيچ حرکتي نکرد ولي بعد اروم منو زد کنار و با شورتشو خودشو تميز کرد و رفت بيرون.

از اون شب به بعد ديگه هيچ وقت مامانم واسم مادري نکرد.منم قول دادم قضيشو با دوست بابام به کسي نگن.اون رفتار مامانم باعث شد واسه هميشه از اون خونه برم.ولي قبل از اون مامانم رو تهديد کردم که ديگه به بابام خيانت نکنه چون با کوچکترين موردي که ببينم مامانم رو لوح مي دم.الان يه ساله خونه نرفتم و فقط تلفني با مامان بابام حرف مي زنم.مامانم وقتي بابام خونست عادي رفتار مي کنه ولي وقتي نيست حتي جواب تلفنمو نميده..

نوشته: رضا

2.706975
نمره شما: هیچ :میانگین 2.7 (215 رأی )

75 نظر

من اگه بودم با دسته بیل جرش

نوشته nasnas در 23. August 2010 - 18:57

من اگه بودم با دسته بیل جرش میدادم و سنگسارش میکردم >)

موجوداتی مثل این نسناس بالایی

نوشته Hooman در 24. August 2010 - 0:04

موجوداتی مثل این نسناس بالایی رو باید با طالبان و آخوندها جمع کرد براشون یک کشوری وسط صحرای آفریقا تا اونجا بهشت اسلامی خودشون رو برپا کنند و بیش از این دنیا رو به گه نکشند.

bayad lo midadi ke ta abad to

نوشته elnazjon در 28. August 2010 - 5:52

bayad lo midadi ke ta abad to zahnesh bemone.............

اتفاقا خیلی هم لذت بخش و

نوشته alikiany در 28. August 2010 - 17:03

اتفاقا خیلی هم لذت بخش و متفاوته ،منم تو فکر سکس با مامانم هستم ،منتها راهشو بلد نیستم

1414

نوشته hofalala در 22. June 2011 - 13:26

1414

باید لوش میدادی چون خیانت

نوشته kiansasi در 3. October 2010 - 10:05

باید لوش میدادی چون خیانت هیجای ببخششی ندار وان اقای که نظر داده alikiany واقا کیر تو کونت با حرفی که گفتی اخه مگه ادم مادری که 9 ماه تو شکمش نگهت داشته اینهمه سال ازت نگهداری کرده اینو می گن واقعا کونی هستی

بجه ها من میگم بییان این یارو

نوشته alimesri در 4. October 2010 - 3:59

بجه ها من میگم بییان این یارو بکنیم که به مادرش فکر نکنه کلمه مادر خیلی مقدسه که بخواد در موردش سکس درست کنه Sad

واقعا اینجور زنارو که اسم

نوشته leobinhaker در 11. October 2010 - 22:54

واقعا اینجور زنارو که اسم مادر روشون نمیشه گذاشتو باید با لوله بخاری داغ بری تو کسش کیریترین چیز خیانته تو زندگی

مامان بدبخت

نوشته Mahsa_Misi در 7. November 2010 - 1:20

مامان بدبخت Drooling

آفرین پسر خوب حالا آگه دوباره

نوشته paymanmohtasham در 7. November 2010 - 18:06

آفرین پسر خوب حالا آگه دوباره دیدی مامانت داره میده به خودم بگو که همچین بکنمش که دیگه اسم کیر برندهره

بیچاره انسانیت بیجاره عشق

نوشته MOTI در 1. January 2011 - 14:16

بیچاره انسانیت بیجاره عشق بیچاره سکس گیر چه کسانی افتاده اند

به نظر من خوب كارى كردى. اما

نوشته tfateh در 7. January 2011 - 0:53

Wave به نظر من خوب كارى كردى.
اما نبايد از خونه مي رفتي تا هر وقت تو رو ديد به ياد اون شب مي افتاد و عذاب وجدان مي گرفت.

اگر خواستی می توانی از

نوشته veryhot_boy_1984 در 7. January 2011 - 18:12

اگر خواستی می توانی از راهنمائی من و دوستان استفاده کنی.
veryhot_boy_1984 @yahoo.com

اگر خواستی می توانی از

نوشته veryhot_boy_1984 در 7. January 2011 - 18:13

اگر خواستی می توانی از راهنمائی من و دوستان استفاده کنی.
veryhot_boy_1984@yahoo.com

شماره مامانت رو بده منم تبیهش

نوشته youshimitso در 28. January 2011 - 2:12

شماره مامانت رو بده منم تبیهش کنم Wink

مادر هرچی باشه مادره اصلا فکر

نوشته ayyob در 30. January 2011 - 4:40

مادر هرچی باشه مادره اصلا فکر سکس با مادر مثل خون خوک میمونه نجسه.این اقایی هم که این داستانو نوشته اگه واقعیت داشته باشه اشتباه محض کرده.میتونست خیلی بهتر مادرشو به راه درست بکشونه.حالا اون یه اشتباهی کرده بود آدمی که معصوم نیست.خواهشا اگه از نظرم خوشتون نیومد فحش ندین

تو گوه خوردي كس كش بيشرف بيا

نوشته crazy wolf در 4. February 2011 - 19:43

تو گوه خوردي كس كش بيشرف
بيا پيشم حاليت كنم

گوه خورد ي بيناموس خواهرتو جر

نوشته crazy wolf در 4. February 2011 - 19:45

گوه خورد ي بيناموس خواهرتو جر ميدم

راست ميگي بره عذر خواهي كنه

نوشته crazy wolf در 4. February 2011 - 19:46

راست ميگي بره عذر خواهي كنه

Vallah chi

نوشته Saman21 در 14. February 2011 - 0:06

Vallah chi begam.........

Man kheyli hashariyam amma in kari ke in yaroo karde door az osoole sexyie.
 Bavar kon be joone tu rast migam...

منم با عمم سکس دارم

نوشته 1202 در 13. March 2011 - 16:09

منم با عمم سکس دارم

kalameye madar va khahar

نوشته DR AGHILI در 31. March 2011 - 16:03

kalameye madar va khahar moghadase meymune avazi

کس شعر بود........

نوشته sh52 در 1. April 2011 - 22:15

کس شعر بود........

آخه کسکش خالی بند تو گه خوردی

نوشته Persianman در 8. April 2011 - 0:45

آخه کسکش خالی بند تو گه خوردی توهماتتو تف میدی اینجا . تو گه میخوری مادرتو بزنی تو سگ کی هستی لاشی . یه بار میگی اسم دوست بابات که رفیق ننت شده " مرادی" بود دو خط پائین ترش میگی " موسایی" خر خودتی بچه کونی Smile

دروغ مسخره ای بود کیرم تو

نوشته CHAKAVAK_KAVIR در 30. May 2011 - 17:48

دروغ مسخره ای بود کیرم تو دهنت

Khoobe

نوشته Vorojake_Topool در 5. June 2011 - 3:42

Khoobe

كيرم تو حلق خودتو مامان

نوشته danti در 12. June 2011 - 21:54

كيرم تو حلق خودتو مامان جندت.مامانت با آقاي مرادي امد بعد آقاي موسايي در بست رفت.كوني حد اقل كسشرم مي نويسي درست بنويس

kiram to rohe madare jendat

نوشته lord-loss در 12. June 2011 - 22:28

kiram to rohe madare jendat va toye kone to harom zade ke be mamanet chesh dashti.

خاک تو سر بی غیرتت کنم کس کش

نوشته bi janbe در 20. June 2011 - 2:01

خاک تو سر بی غیرتت کنم کس کش

خوب کاری کردی.آفرین

نوشته hossein.e3420 در 17. July 2011 - 1:00

خوب کاری کردی.آفرین

کس کش نایژتو گاییدم

نوشته lazuli در 19. July 2011 - 18:10

کس کش
نایژتو گاییدم

فقط يه سؤال دوست عزيز اگه بر

نوشته Kian XXX در 22. July 2011 - 2:17

فقط يه سؤال دوست عزيز
اگه بر حسب تصادف ميديدي كه بابات داره دوست مادرتو ميگاد چي؟
خدا وكيلي نمي گفتي: عجب باباي تيزي... دمش گرم. ؟
اين حسي كه اسمشو گذاشتيم غيرت، خيلي آشغاله دوست من.
همونقدر كه مرد به سكس و عشق و محبت نياز داره، زن هم حق داره... . Sad
بيايم تك بعدي به قضايا نگاه نكنيم. اوني كه بهش ميگيم غيرت، چيزي جز حس تملك و حسادت نيست عزيزان.
كمي بيشتر فكر كنيم.

اخه فصل كون اين همه زن

نوشته حميدرضان در 3. August 2011 - 16:56

اخه فصل كون اين همه زن و دختر چرابا.....اونم زوري؟؟؟؟ Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool

خاک تو سرت بدبخت حشری.این وسط

نوشته Mohamad Plus در 11. August 2011 - 4:46

خاک تو سرت بدبخت حشری.این وسط مامانت گناهکار نیست تو کونی گناهکاری و باید شرمنده باشی.اخه به مامان خودت تجاوز کردی؟ یعنی سکس اینقدر مهمه که مادرتو واسش فدا کردی.بدبخت جقی.کاش میشناختمت وگرنه کونت میزاستم بی ناموس

خاك تو سرت... احمق... عوضي...

نوشته f.r1988 در 14. August 2011 - 19:27

خاك تو سرت... احمق... عوضي... كوني ...الاغ... بي غيرت ... كير خر تو كونت ... كيرم تو دهنت عوضي... Angry Angry Angry
خجالت نميكشي مياي همچين مطالبي اينجا مينويسي... آخه الاغ آخه مگه كير آدم واسه مادرش بلند ميشه... واسه كسي كه خودت ازش بيرون اومدي شق كردي... خاك تو سرت كنم... Angry Angry Angry
تو افراد ديگه اي كه همچين كاري ميكنن حرومزادن... حرومزاده... هرچي بگم بهت كمه ...
كاش دم دست بودي تا پامو ميكردم تو كونت..... حرومزاده .... Angry Angry Angry

الدنگ باید همون موقع سر

نوشته hiwa13 در 12. September 2011 - 0:50

الدنگ باید همون موقع سر مامانتو اون یارو رو مذتشتی رو سینشون

داستانت که بوئ دروغ میداد ولی

نوشته hashary boy در 12. September 2011 - 7:55

داستانت که بوئ دروغ میداد ولی اگه راست باشه که خاااااااااااک برسرت وتف به غیرتت!
اگه واقعا مامانتو کردی شک نکن واقعا شک نکن که حروم زاده هستی بدبخت!

کون کش کیرم تو دماغت هم تو

نوشته nasionalism در 19. September 2011 - 16:18

Angry Angry Angry Angry Angry کون کش کیرم تو دماغت هم تو کونده ی حروم زاده یی هم مامانت جنده ی کونی کیرم تو بطن چپت مامان کن

ببینم مامانت به چند نفر

نوشته karachi در 20. September 2011 - 0:28

ببینم مامانت به چند نفر میداده به آقای مرادی یا موسایی یا . . . فکر کنم زحمت تو رو هم دوستای بابات (که بابات نیست) کشیدن.خاک تو سر تو و تف به صورت اونهایی که به بی غیرتی خودشون افتخار میکنن.میگم کیان ایکس برای اینکه ظلمی صورت نگیره هر از چند گاهی برو از مادر و خواهرات بپرس یه وقت دیدی نیاز جنسی داشتن اگه داشتن به رفیقات بگو زحمتشو بکشن

Madaret Pa Mide ?

نوشته Mamali_SheyTon در 22. September 2011 - 1:46

Madaret Pa Mide ? Cool

آخه كيري چرا داستان دروغ

نوشته Be KaR در 22. September 2011 - 2:37

آخه كيري چرا داستان دروغ مينويسي ...
اينم سوتي كه دادي يك جا گفتي آقاي مرادي ، بعد گفتي موسايي !

ديدم آقاي مرادی (دوست بابام)دستشو گذاشته رو سينه مامانم و داره با مامانم حرف مي زنه!!! داشتم قاطي مي کردم سريع لباسامو پوشيدم که برم تو حال و مچشون رو بگيرم که شنيدم دارن خدافظي مي کنن.تا اون موقع نمي دونستم بابام کجاست.

تا اقاي موسايي در حياط رو بست و رفت.....

ajab zamoneye shode.....b

نوشته jijale nanaz در 22. September 2011 - 2:58

ajab zamoneye shode.....b mamanatonam rahm nemikonin?jnde rikhte 2in shahr .khak bar sare hamchin adamaee k bkhan maadar sedashom konan

باحال بود اگر کسی راه کردن

نوشته kashima در 15. October 2011 - 10:12

باحال بود اگر کسی راه کردن مامان را بلده برام ایمیل بکنه

sanazrezai70@yahoo.com

کیرم تو خودتو مادرت

نوشته alpine75 در 23. October 2011 - 17:00

کیرم تو خودتو مادرت

ادرس میدی برم کادرت رو بکنم

نوشته hamid.looloo در 11. November 2011 - 10:52

ادرس میدی برم کادرت رو بکنم به بابات هم نمیگیم؟

سلام من آدم بی ادبی نیستم ولی

نوشته gavgav1155 در 27. November 2011 - 1:32

سلام
من آدم بی ادبی نیستم
ولی این داستانی رو که نوشتی آرش باید مادرت رام تو میشد
نه ضد تو در هر صورت داستان خوبی ننوشتی
یکی دیگه بنویس

ادم باید خیلی کثیف باشه که با

نوشته ahmad3x در 2. December 2011 - 14:36

ادم باید خیلی کثیف باشه که با مادرش سکس کنه یا حتی تو فکرش باشه.
متاسفم برات نارفیق!!!

زندگی سگیتو لجن مال کردی

نوشته آمیرزا در 22. December 2011 - 4:45

زندگی سگیتو لجن مال کردی ...
و به احتمال قوی پدرت دوست بابایه بدبخت زن جنده اته

اتفاقا بابات هم خونه آقای

نوشته aghaaye_go0oz در 12. January 2012 - 6:26

اتفاقا بابات هم خونه آقای مرادی موسایی بود خبر نداشتی
اینقدر جوگیر کسشعر نوشتن بودی و یه دستت به کیر و خایه هات بود که زیادی غلط املایی داشتی. راستی جناب جلقی، مردانگیم به کامت= کیرم دهنت

خيلي خري احمق ديگران باتو فرق

نوشته نويد روشن ........ در 8. February 2012 - 21:49

خيلي خري احمق ديگران باتو فرق ميكنند . كسي كه بامادرخودزناكند . باديگران چه ها كند

وجدانا شماره مامانتو بده

نوشته shahin20 در 7. April 2012 - 21:35

وجدانا شماره مامانتو بده بدجور تو کفم
shahinnamdari91@yahoo.com

ham to ham madaret kheyli

نوشته amir.mohsen در 12. April 2012 - 23:22

ham to ham madaret kheyli avazi va ashghal hastin.

dr_amir9036@yahoo.com

از سکس خانوادگی بدم میاد ان

نوشته ZedeIce در 14. April 2012 - 17:26

از سکس خانوادگی بدم میاد ان همه دخی و مادر بقیه ادم باید حرم زاده باشه این کار کثیفو انجام بده

salam.... dostan e aziz injor

نوشته TiTaNiC.1 در 24. April 2012 - 9:04

salam.... dostan e aziz injor adama har chi beheshon fohsh bedim taze bishtar be rishe ma mikhandan o pishe khodeshon migan ke tonestam ba in dastan hala che rast ya dorugh shakishon konam tanha rahe barkhord ba kasee ke ba maharem sex daran baykot kardane na khoondan va na hatta nazar dadan khodeshon goreshono gom mikunan o miran in nazare man bod baghiye dostan ro nemidonam .......

جا مادرت بودم جرت میدادم ک

نوشته Nafasles در 26. April 2012 - 10:46

جا مادرت بودم جرت میدادم ک هوس سکس باهاشو نکنی..

naaaaaaaaa

نوشته mehdi shobairi در 7. June 2012 - 22:03

naaaaaaaaa

سلام من تابحال به هیچکس تو

نوشته resperesion@yah... در 6. July 2012 - 14:59

سلام من تابحال به هیچکس تو این سایت نظر ندادم اما حیفم اومد باید نظر بدم اگه راست گفته باشی خیلی آشغالی که به بهانه خیانت مادرت باهاش سکس داشتی.

آخییییییییییییش دلم خنک شد

نوشته koso در 28. July 2012 - 5:16

آخییییییییییییش دلم خنک شد کامنتهای بچه هارو خوندم و دیدم این همه فحش ابدار بهت دادن. واقعا" از حیوونم پست تری . با نظر kianxxx هم کاملا" موافقم. از مردای زن فروشم متنفرم. سکس مال مجردهاست اونم یکی یکی . یعنی یه رابطه رو تموم کنی بری سر بدی حتی اگه فردای اون روز باشه. وقتی متاهلی هیچ رابطه ای دیگهایی معنی نداره. سکس با مادر و خواهر و به قول اسلام محارم معنی نداره. آخه خاک بر سر کسی که اینقدر دست و پا چلفتی که باید بره سراغ ننش. تف تو روتون ااااااااااااااااااااااااااااااااه. میشه اقایون بازم فحشش بدن؟؟؟؟؟؟؟؟؟// |(

آخییییییییییییش دلم خنک شد

نوشته koso در 28. July 2012 - 5:17

آخییییییییییییش دلم خنک شد کامنتهای بچه هارو خوندم و دیدم این همه فحش ابدار بهت دادن. واقعا" از حیوونم پست تری . با نظر kianxxx هم کاملا" موافقم. از مردای زن فروشم متنفرم. سکس مال مجردهاست اونم یکی یکی . یعنی یه رابطه رو تموم کنی بری سر بدی حتی اگه فردای اون روز باشه. وقتی متاهلی هیچ رابطه ای دیگهایی معنی نداره. سکس با مادر و خواهر و به قول اسلام محارم معنی نداره. آخه خاک بر سر کسی که اینقدر دست و پا چلفتی که باید بره سراغ ننش. تف تو روتون ااااااااااااااااااااااااااااااااه. میشه اقایون بازم فحشش بدن؟؟؟؟؟؟؟؟؟// |(

Kire qol cheraqe jado va kune

نوشته Hasansss در 14. August 2012 - 6:37

Kire qol cheraqe jado va kune ahmadinejad to dahane kasi ke az sexe ba madaresh harf mizane

همتون حل کردید ؟؟؟ چیو حل

نوشته DaNiO در 23. August 2012 - 11:43

همتون حل کردید ؟؟؟ چیو حل کردید ؟؟؟
لوح بدیش ؟؟؟ به کی می خوای لوح بدی ؟؟؟
کس کش کیریه حرومی دیگه ننویس ، با محارم ننویس
بی بی تو گاییدم ننویس ، کس کش بی غیرت
زیر دریایی اتمی تو کونت میمون

همتون حل کردید ؟؟؟ چیو حل

نوشته DaNiO در 23. August 2012 - 11:44

همتون حل کردید ؟؟؟ چیو حل کردید ؟؟؟
لوح بدیش ؟؟؟ به کی می خوای لوح بدی ؟؟؟
کس کش کیریه حرومی دیگه ننویس ، با محارم ننویس
بی بی تو گاییدم ننویس ، کس کش بی غیرت
زیر دریایی اتمی تو کونت میمون

نویسنده یک بسیجیه بچه ساله

نوشته shaghayegh_red در 26. August 2012 - 2:49

نویسنده یک بسیجیه بچه ساله

اولا ک دوروغ لود دوما شما یه

نوشته ermia 555 در 29. August 2012 - 8:10

اولا ک دوروغ لود
دوما شما یه عده حرام زاده تخم زنا هستید ک میخوایددبدمابه ناموس خودمونم عوض شه ایرانی کسی نیست ک به ناموس خودش شهوانی نگاه کنه

اولا ک دوروغ لود دوما شما یه

نوشته ermia 555 در 29. August 2012 - 8:12

اولا ک دوروغ لود
دوما شما یه عده حرام زاده تخم زنا هستید ک میخوایددبدمابه ناموس خودمونم عوض شه ایرانی کسی نیست ک به ناموس خودش شهوانی نگاه کنه

بايد جرش ميدادي جنده رو کس

نوشته the sexi king در 12. September 2012 - 3:32

بايد جرش ميدادي جنده رو کس پدر

خدا شفات بده عقب مانده ذهنی

نوشته sara.bigass در 13. September 2012 - 5:50

خدا شفات بده عقب مانده ذهنی خاک توسر مریضت
کیر هفت جدو آباد مردای این سایت تو ذهن اسهالت
گه تمام هیکل نحستو بپوشونه حیوان روانپریش
خاک بر سر برو دکتر بگو من یه فلج مغزی ام لطفا منو بکنید

اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه

نوشته حمید64 در 4. November 2012 - 2:46

اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه این اولین تاپیکی هست که اینقدر نظر داده شده بخاطر چی بخاطر یه ادم روانی که فقط دروغ نوشته و گذاشته اجرا تا امسال ما رو تحریک کنه تا واسش نظر بدیم اینجوری امتیازش میره بالا ولی اگه درست داستان کس شعر رو خونده باشین میدونید دروغه دروغه دروغه دوباره بخونید اهای ملت اخه چرا اقای مراااااااااادی بود یه دفعه شد موسااااای اخه کس کش دروغ
گو تخم حروم چرا خالی میزنی که این همه بچها فکر کنن توی خوارکونی راست میگی برو کس کش با اون دروغت خاک تو سرت کنن مراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادی کجا موسااااااااااااااااااااااااای کجا همکار باباش

تيكه اولش كه مامانتو اون يارو

نوشته گرگ سفيد در 15. December 2012 - 20:07

تيكه اولش كه مامانتو اون يارو كرده راست بود اما بقيشو موقع جق بافته بودي ننه كوني

کس شعر هم کس شعر های عقیم!!!

نوشته shahinajafi11 در 26. December 2012 - 16:51

Cool کس شعر هم کس شعر های عقیم!!! اوه به بخشیدغدیر

bi namos khar kose madar

نوشته mohamad pokere.sabz در 11. February 2013 - 1:14

bi namos khar kose madar jende potin ye sarbaze 24mah khedmat to kone avalo akharet ke enghadar dorogh goyi.

دوست مامانت آقاي مرادي

نوشته Arammm در 11. February 2013 - 1:29

دوست مامانت
آقاي مرادي بود
يا
آقاي موسايي؟
،
چرا دروغ مينويسي كه فحش بخوري

عجب

نوشته ناز کون جان در 22. October 2013 - 22:52

عجب

نمیدونم کی مجبورتون میکنه که

نوشته mehrab 565 در 30. October 2013 - 12:36

نمیدونم کی مجبورتون میکنه که یه مشت جفنگیاتو به اسم داستان بنویسید حداقل دو تا کتاب بخون بعد دست به قلم شو راست و دروغش و موضوعش بخوره تو سرت حداقل درست بنویس