سکس غیر منتظره با پریسا

دوستان این داستان با تخیل و واقعیت ترکیب شده و اسم ها مستعار هستند.

من با پریسا تو نت آشنا شدم.اوایل آشناییمون زیاد با هم خوب نبودیم اصلا هم فکرشو نمیکردیم که ما یه روزی بتونیم با هم دیگه سکس داشته باشیم.
داستان من و پریسا از جایی شنیدنیه که....

اون شب من خیلی حالم گرفته شده بود.از اون روزای بود که همه چیز واست بد شانسی میاره.من اون شب با خونواده دعوام شده بود و با اعصاب خورد نشسته بودم پای کامپیوتر که شاید یکمی سرگرم بشم و یادم بره چی پیش اومده.
یاهو رو آن کردم و داشتم آف میخوندم که دیدم پریسا پی ام داد.
مکالمه من و پریسا:
پریسا:سلام.
من:سلام خوبی؟
پریسا:ممنون.منتظرت بودم
من :منتظر من؟:O
پریسا:آره میخواستم یه چیزی ازت بپرسم.
من:بپرس.
پریسا:میخواستم بدونم تا حالا با کسی سکس داشتی؟
کمی مکث کردم بعد جواب دادم:چطور؟
پریسا:بگو کار دارم.
من:خب آره.
پریسا:منم خیلی دوست دارم تجربه کنم .
من:چه جالب!چرا میخوای تجربه کنی؟
پریسا:به همون دلیلی که تو سکس کردی خب منم دوست دارم بدونم چه لذتی داره.

یکمی حرف زدیم و قرار گذاشتیم روز بعد تو پارک همدیگرو ببینیم.
(تا یادم نرفته بگم که خونه ما و پریسا اینا نزدیکه همدیگه اس.یعنی تو یه محله زندگی میکنیم)
خلاصه روز بعد رسید و من و پریسا راجع به سکس حرف زدیم.من هرچی بیشتر به پریسا از لذت سکس میگفتم تو چشماش بیشتر شهوت دیده میشد.تو همین حال و هوا بودیم که پریسا یکدفعه دستشو گذاشت رو کیرم و محکم گرفتش و گفت:میلاد میخوامش!!!منو میگی یه لحظه هم ترسیدم کسی ببینه هم شکه شده بودم و حال میکردم.دستشو از رو کیرم برداشتم و گفتم:اینجا که نمیشه یه روز بهت خبر میدم بیای پیشم.
اونم سریع قبول کرد.چند دقیقه بعد از پریسا خداحافظی کردم و به طرف خونه راه افتادم.تو راه همش سینه های قلمبه و کون گرد پریسا که از شلوار تنگ سفیدش چشمک میزد جلو چشمم بود.اون شب همش به فکرش بودم و به این که چطوری بکنمش و چیکار کنم که زودتر بیاد تا یه حالی بهش بدم.تو همین حال و هوا بودم که یکدفعه مثل اینکه خدا صدامو شنیده باشه تلفن زنگ زد و ما برای فردا ظهر ناهار خونه داییم دعوت شدیم.آقا تو کونم عروسی بود!!!
سریع تلفنو برداشتم و به پریسا اس دادم:سلام گلم یه خبر خوب واست دارم.فردا خونه واسه من و تو خالیه!!!
خلاصه سرتونو درد نیارم.من به بهونه درس و دانشگاه موندم خونه و خونواده رفتن خونه داییم.ده دقیقه بعدشم پریسا اومد.بیشرف یه شلوار قرمز پوشیده بود با یه مانتوی کوتاه مشکی که خیلی سکسی نشونش میداد.منم بی جنبه بازی در نیاوردم و راهنماییش کردم سمت پذیرایی.وقتی رو مبل نشست من رفتم واسش شربت درست کردم.رفتم پیشش و لیوان شربتو دادم دستش.یه جرعه از شربت خورد و بهم گفت:کجا مانتومو در بیارم؟منم اتاقمو نشونش دادم و رفت تا مانتوشو در بیاره.منم با خودم تجسم میکردم که بدونه مانتو چه طوریه و چی پوشیده.تو همین فکر بودم که دیدم یه پری با یه تاپ سبز جلوم وایساده!!!هیکل خوشگلی داشت سینه های معمولی با کمر باریک و کون برآمده.وقتی نیمرخ وایمیستاد برآمدگی کونش مثل دست انداز خیابونا بود!!!خلاصه این هلو اومد و نشست سر جاش و لیوان شربتشو از رو میز برداشت شروع کرد به خوردن که یهو یه ذره شربت ریخت رو سینه اشو راه افتاد و رفت وسط پستوناش!
پریسا با خجالت و انگار که هول کرده باشه گفت:دستمال میاری؟منم دیدم فرصت خوبیه گفتم دستمال میخوای چیکار؟بیا خودم پاکش میکنم!گفت چطوری؟گفتم بیا بگم!اونم پا شد اومد جلوم وایستاد منم دستاشو گرفتم و نشوندمش رو پام و لای سینه اشو لیسیدم!بوی ادکلنش و شربت خیلی شهوتیم میکرد پریسا هم انگار که خوشش اومده سرمو بیشتر فشار میداد لای سینه های خوشگلش.
دیگه کیرم داشت شلوارمو پاره میکرد از رو پام بلندش کردمو تاپشو در آوردم و بعد سوتینش.سوتین رو که در آوردم دو تا سینه توپی شکل داشتن نگام میکردن!منم با لیس زدن و مکیدنشون داشتم به حاصبشون حال میدادم.دیدم پریسا نمیتونه وایسه و خیلی حشری شده.دستشو گرفتمو بردمش روی تختم.انداختمش رو تخت و خودم خوابیدم روش و شروع کردم به خوردن سینه هاش.پریسا آه و ناله میکرد و پاهاشو رو تخت میکشید معلوم بود خیلی حشریه.منم وقتی اینو دیدم رفتم رو لباش و ازش یه لب تپل گرفتم.از گردنش شروع کردم به ها کردن و بوسیدن تا رسیدم به پستوناش.پستوناشم دوباره خوردم و باز شروع کردم به بوسیدن تا رسیدم به کسش که زیر شلوار قایم شده بود.منم تند تند دکمه و زیپ شلوارشو باز کردم و شلوارشو در آوردم و رفتم از انگشت پاش بوسیدم تا رو کسش.کسشو یکمی از رو شرت مالیدم و بوسیدم و لیسیدم تا اینکه دیدم خیلی وضعش خرابه و خیلی حشری شده.شرتشو در آوردم مثل دیوونه ها شروع کردم به لیسیدن کسشو چوچولش.پریسا داشت دیوونه میشد و همش قربون صدقه ام میرفت.دیگه دیدم خیلی داره پررو میشه و بلندش کردم و گفتم نوبت توئه.اونم پا شد و شلوار و شرت منو در آورد و کیرم که مثل سنگ سفت شده بودو کرد تو دهنش.اولش خوب ساک نمیزد و دندوناشو میکشید رو کیرم اما بعد یادش دادم.خلاصه لیسید و مکید که احساس کردم آبم میخواد بیاد.کیرمو از دهنش در آوردمو مالیدم به کسش.با این کار خیلی حال میکرد و بدنش میلرزید.داشت ارضا میشد.منم کسشو مالیدم و آبش اومد.بعد بهش گفتم:عشقم حالا دیگه نوبت توئه بهم حال بدی.اونم گفت باشه اما بلد نیستم بگو چیکار کنم.منم دمر رو تخت خوابوندمش و یکمی با سوراخ کونش بازی کردم و انگشتمو میکردم تو کونش تا راه باز کنه اما لامصب انقدر تنگ بود که انگشت به زور جا میشد.دیدم فایده نداره!رفتم کرم آوردم و مالیدم رو سوراخشو دوباره اون کارارو تکرار کردم.سوراخش که جا باز کرد خوابیدم روشو کیرمو گذاشتم دمه سوراخشو آروم آروم کردم تو.
صدای آه و ناله اش بلند شدم و میگفت درش بیار خیلی درد داره اما مگه من اونموقع حالیم میشد؟مثل دیوونه ها کیرمو میکردم تو و در میاوردم میدونستم خیلی دردش میاد اما من حال میکردم.یکمی اینطوری گذشت تا اینکه کیر مبارک قشنگ جاشو پیدا کرد و دیگه از درد آنچنانی خبری نبود.وقتی که کونش باز شد من خوابیدم رو تخت و بلندش کردم بهش گفتم رو کیرم بشینه.اونم چون فیلم سوپر زیاد میبینه فهمید منظورم چیه و اومد و کیرمو کرد تو کونش.اینطوری درد دو برابر کمتر میشه و مرد خیلی بیشتر حال میکنه چون کیر کامل میره داخل.گرمای کون پریسا مثل آتیش جهنم بود.داغ داغ.پریسا خودش بالا پایین میرفت و منم با سینه هاش بازی میکردم خیلی از این کار خوشش میومد و گاهی وقتها که خسته میشد یکمی بلند میشد تا من بتونم بکنمش.وقتی من کیرمو بالا پایین میکردم خیلی بهش حال میداد اما درد میکشید.چند دقیقه به این حالت گذشت که من احساس کردم آبم داره میاد.بلندش کردم و خوابوندمش رو تخت و پاهاشو گذاشتم رو شونه هام و کیرمو کردم تو کونش.اینطوری کیر کامل میره توحتی واسه خایه ها هم جا هست!اما دختر یا زن خیلی درد میکشه اما دوبرابرم حال میکنه.خلاصه یه دقیقه ای اونجوری گاییدمش تا اینکه آبم داشت میومد و چون میدونستم اگه بریزم تو کونش میترسه و میخواد بچه بازی در بیاره کیرمو در آوردمو رفتم رو پاهاش نشستم و آبمو ریختم رو سینه هاش.خیلی حال میکرد و همش میگقت:جوووووووووووون چه دااااغه!
منم از حال رفته بودم و مث جنازه کنار پریسا دراز کشیدم.

از اون روز به بعد رابطه منو پریسا روز به روز بهتر و صمیمی تر و داغتر میشد و هروقت موقعیت پیش میومد ما سکس میکردیم.

نوشته: mili 19

3
نمره شما: هیچ :میانگین 3 (13 رأی )

39 نظر

کیر همه پسر های شهوانی به

نوشته majid969 در 24. August 2012 - 11:44

کیر همه پسر های شهوانی به صورت غیر منتظره تو حلقت
بدترکیب :exmark:

خوب چی بگم اینو دیگه لطفا خود

نوشته maryy در 24. August 2012 - 11:45

خوب چی بگم اینو دیگه لطفا خود پسرا نظربدن بهتره ولی درمورد پریسا خانوم میگم حالا مطمئن هستین که دختره اخه چه جوری میشه یه دختر با چندتاحرف سکسی بپره به ادم بگه می خوام هان اینقدر به دخترها ی ایرانی توهین نکنین لطفا اگه ما دخترها نباشیم همه پسرا میرن توی بهشت

bad nabood amma faza ro khoub

نوشته Mld 1999 در 24. August 2012 - 11:49

bad nabood amma faza ro khoub tosif nakardi

غیر منتظره کون میدی به بچه

نوشته a_twilight24 در 24. August 2012 - 12:40

غیر منتظره کون میدی به بچه ها؟

بنظر من شعر بود با پیشوند الت

نوشته شير جوان در 24. August 2012 - 12:43

بنظر من شعر بود با پیشوند الت زنانه
دیگه همین

Ba in dastane tokhmi

نوشته javadgh در 24. August 2012 - 13:04

Ba in dastane tokhmi takhayolit bache koni.boro kuneto bede.

کیرم از پهنا تو کس

نوشته ...MOHAMMAD... در 24. August 2012 - 13:40

کیرم از پهنا تو کس ننت...
ریدم تو سالاد شیرازی ننت...
شاشیدم تو کاسه ماست ننت شد دوغ...
کیرم تو بواسیر بابات...
جسد باباتو گائیدم...
کیرم تو روح پر فتوح ننه و بابات که تو کسکشو پس انداختن...
خو مادر جنده 1چی بگو بگنجه یا نه اصلا 1چی بگو آدم بتونه تا تهش بخونه و تگری نزنه....
خلاصه مطلب اینکه دیگه اینطرفا نیا و کسشعر نوشتنو ببوس بکن تو کس ننت....

مثنوى معنوى مولوى تو کونت .

نوشته mehrab20 در 24. August 2012 - 14:33

مثنوى معنوى مولوى تو کونت . کير مورچه هم تو چشات

مثنوى معنوى مولوى تو کونت .

نوشته mehrab20 در 24. August 2012 - 14:35

مثنوى معنوى مولوى تو کونت . کير مورچه هم تو چشات

الان ننتو غیر منتظره بکنم

نوشته کلفت خان در 24. August 2012 - 14:36

الان ننتو غیر منتظره بکنم رازی میشی ????
آخه کونده خان بهش ساک زدن یاد دادی پس یعنی خودت قبلا ساک زدی و تجربه زیادی داری دیگه?
کیرم تو سلولهای پوسیده مغز پریود شدت چاقال فرنگی

مثنوی خیلی ارزشمنده کاش خونده

نوشته ali15018 در 24. August 2012 - 14:44

مثنوی خیلی ارزشمنده کاش خونده بودی و به جاش سر باباتو تو کونش میکردی.

برو بابا گوزو کسی که اولین

نوشته amin7 در 24. August 2012 - 14:59

برو بابا گوزو کسی که اولین بار سکس کنه یع ثانیه نشده ابش میاد اون وقت تو سه ساعت یارورو کردی تازه

Khoda tofighet bede ke

نوشته holakoo rambod در 24. August 2012 - 16:08

Khoda tofighet bede ke haminor moshkele mardom o hal koni .
vali oon ghesmatesh ke too park dast gozasht roo kiret va to eyne super man be sabr daåvatesh kardi ! Devooneye ezate nafset shodam

انقدرجق نزن خوبنیست برات

نوشته khale yasi در 24. August 2012 - 17:26

انقدرجق نزن خوبنیست برات وضیغتت وخیمp :-p

انقدرجق نزن خوبنیست برات

نوشته khale yasi در 24. August 2012 - 17:27

انقدرجق نزن خوبنیست برات وضیغتت وخیمp :-p

انقدرجق نزن خوبنیست برات

نوشته khale yasi در 24. August 2012 - 17:28

انقدرجق نزن خوبنیست برات وضیغتت وخیم

انقدرجق نزن خوبنیست برات

نوشته khale yasi در 24. August 2012 - 17:29

انقدرجق نزن خوبنیست برات وضیغتت وخیم

انقدرجق نزن خوبنیست برات

نوشته khale yasi در 24. August 2012 - 17:31

انقدرجق نزن خوبنیست برات وضیغتت وخیم

انقدرجق نزن خوبنیست برات

نوشته khale yasi در 24. August 2012 - 17:32

انقدرجق نزن خوبنیست برات وضیغتت وخیم

هه. بازم ی مغز کپک زده

نوشته MISS RAMESH در 24. August 2012 - 17:37

هه. بازم ی مغز کپک زده دیگه.
مگه ادم قحطی بوده که پریسا بخاد با تو مغز فندوقی سکس کنه؟
برو برو. واسه آدمایی مث خودت لاف بیا

فوق العاده مزخرف بود!کدوم

نوشته Little Girl در 24. August 2012 - 18:22

فوق العاده مزخرف بود!کدوم دختر همین طوری میاد پردشو به خاطر یه سکس مسخره و بی سرانجام به فاک بده؟؟؟؟؟

Karde tu koonesh .kos khol

نوشته Lover.Anal در 24. August 2012 - 19:16

Karde tu koonesh .kos khol

به دخترها وشعور اونها بیشتر

نوشته haaat man در 24. August 2012 - 19:59

به دخترها وشعور اونها بیشتر از این توهین نکن الاااااغ

شاسگوووووووووووووووووووول

نوشته mahkome bi gonah در 24. August 2012 - 21:41

شاسگوووووووووووووووووووول

من از تبریزم مرد هستم خانم

نوشته محمودجان در 24. August 2012 - 22:31

من از تبریزم مرد هستم خانم داغ اگه بود نوکرشم پول هم مسئله نیست دارم فقط خانم داغ لطفا پیام بذاریدABEIGY46@GMAIL.COMایمیل من و یاهوم هم ABEIGY46اددم کنید در خدمتم

تخیلات ساخته ذهن یه کس خل

نوشته SHERL0CK HOLMES در 25. August 2012 - 1:30

تخیلات ساخته ذهن یه کس خل

تخیلات ساخته ذهن یه کس خل

نوشته SHERL0CK HOLMES در 25. August 2012 - 1:31

تخیلات ساخته ذهن یه کس خل

خیلی کیری بود

نوشته bhnamasghari993 در 25. August 2012 - 2:01

خیلی کیری بود

خیلی کیری بود. برو خودتو بکش

نوشته Sara aLone در 25. August 2012 - 3:32

خیلی کیری بود. برو خودتو بکش

من فکر میکنم یه پریسا توی

نوشته سپانلو در 25. August 2012 - 7:55

من فکر میکنم یه پریسا توی محلتون هست که همیشه توی کفت میزاره و بقول بچه های دهات ما, کس محلت میکنه ! حالا که می بینی دستت بهش نمیرسه متوسل به تخیل شدی . اورین !! اورین!! ادامه بده !!!!

تخمی تخیلی بود دیگه ننویس. .

نوشته takavarjoon در 25. August 2012 - 11:30

تخمی تخیلی بود دیگه ننویس. . . . . . . . . . . .
من عاشق داستانهای غلامحسین ساعدی هستم ولی داستان تو رو که خوندم از خودم متفر شدم که چرا تا حالا داستانهای تو رو نتونستم بخونم. واقعا نویسنده بزرگی هستی. مخصوصا این قسمتهای داستانت رو خیلی حال کردم:
اولش خوب ساک نمیزد و دندوناشو میکشید رو کیرم اما بعد یادش دادم. به این میگن کلاس آموزش ساک زدن در حین سکس. فکر کنم جلوش کیر مش باقر رو ساک زدی و پریسا یاد گرفت.
بهش گفتم رو کیرم بشینه.اینطوری درد دو برابر کمتر میشه و مرد خیلی بیشتر حال میکنه.چون کیر کامل میره داخلدمت گرم به خواننده هم آموزش میدی.
پاهاشو گذاشتم رو شونه هام و کیرمو کردم تو کونش.اینطوری کیر کامل میره توحتی واسه خایه ها هم جا هست!بالاخره کدوم از دو حالت بالا کیر کامل میره تو کون؟ خواستی تو داستانت ابهام ایجاد کنی؟ ما که نمیدونیم کون کردن چیه کاش بهتر توضیح میدادی.
میخواستم ازت خواهش کنم بیایی به تک تک بچه های شهوانی کون بدی تا همه یاد بگیریم که کدوم حالت کیر بیشتر میره تو کونت. حیف از این همه استعداد که هدر بره.
کیر با شیب چهل و پنج درجه تو ماتحتت دیگه ننویس. در کل امتیاز بالایی نمیگیره داستانت دیگه ننویس.

بچه كوني معلومه خيلي كون دادي

نوشته koskonetir در 25. August 2012 - 12:08

بچه كوني معلومه خيلي كون دادي كه مديوني چطوري دردش كمتره برو كونتو بده ... در ضمن براي صدمين بار دخترا عطر ميزنن نه ادوكلن بي شعور !

بچه كوني معلومه خيلي كون دادي

نوشته koskonetir در 25. August 2012 - 12:09

بچه كوني معلومه خيلي كون دادي كه ميدوني چطوري دردش كمتره پس برو كونتو بده ... در ضمن براي صدمين بار دخترا عطر ميزنن نه ادوكلن بي شعور !

حلا منم به حالات سگي

نوشته jujekhorus در 25. August 2012 - 13:40

حلا منم به حالات سگي ميخوابونمت وبعد كلتا به صورت 120 درجه ميگيرم بالا و كيرما میکنم تو سوراخ دماغت.اینطوری تو 100 برابر درد میکشی و لی 1.5 برابر حال میکنی.منم 100 برابر حال میکنم البته اگه دست نکرده باشی تو دماغت و گشادش کرده باشی.

سر درد گرفتم از بس آشغال

نوشته 2mh در 25. August 2012 - 19:01

سر درد گرفتم از بس آشغال خوندم

آخه کسکش مگه تو خودت کون دادی

نوشته striker2012 در 26. August 2012 - 0:36

آخه کسکش مگه تو خودت کون دادی که میدونی کدوم پوزیشن درده کمتری داره!
چه دختری بوده که دفعه اول تو خیابون کیرتو گرفته و خجالت نکشیده بعد تو خونتون واسه گرفتن دستمال و پاک کردن تاپش خجالت کشیده!؟؟؟؟
آخه دیوس داستانت سراسر تخیلات یک آدم رویاییه کس ندیدس!!!
کیره پدر ژپتو تو کونت!

نويسنده يه دختر كسخله شما جاى

نوشته آريزونا در 26. August 2012 - 2:00

نويسنده يه دختر كسخله
شما جاى دختر و پسر اين داستانو عوض كنين جواب همه سوالاتونو ميگيرين

خوبه اولش گفتی چرت و پرت

نوشته shamayhan در 29. August 2012 - 5:26

خوبه اولش گفتی چرت و پرت نوشتی وگرنه 100% خیارصادراتی 10 ساله اخیر میرفت / دیگه خودت بقیه اش رو حساب کن! تو که مینویسی حداقل یه بار خودتم میخوندیش آخه فکر کردی همه مثل خودتن؟
تو راه همش سینه های قلمبه ...
سینه های معمولی با کمر باریک ...

نگفتی بعدشم که سینه هاش مثل توپ نگاهت میکردن از نوع چمنی بودن یا داخل سالن یا شایدم توپ پینگ پنگ؟ دیگه تخیلی ننویس

کیر همه ی پسرایه شهوانی از

نوشته miladmy در 14. September 2012 - 9:56

J) J) کیر همه ی پسرایه شهوانی از بغل تو کونت.مجبور نیستی بنویسی که.