سکس من با مامان نگین

اسم من شایانه و 18 سال سن دارم.ما ساکن کرجیم و خانواده ی 4 نفری برادرم 2 سال از من بزرگتره و توی اصفهان مهندسی میخونه.بابام هم کارمند بانکه.من یه مامان دارم که 40 سالشه.اسمش نگینه و فوق العاده اندام سکسی داره.کم کم به سرم زد که چرا من مامانمو دید نزنم؟؟؟ بعد افتادم تو خط و حسابی مامانمو دید میزدم.قسمت اصلی دید زدنم هم زمانی بود که پشته مامانمو تو حموم میشستم.مامانم یه زن 178 سانتی 76 کیلویی سایز سینش هم 90 من وقتی پشت مامانمو میشورم اون فقط با یه شورت جلومه.همیشه بعداز اینکه پشتشو میشورم میرم دسشویی و جلق میزنم.یه بار چند وقت پیش رفتم که پشتشو بشورم دیدم شورتشم درآورده ولی جلوم طوری نشسته که نه کونش و ببینم نه کووووسش رو ولی من هردو رو دیدم.سینه هاشو هم که همیشه میبینم.کوسش خیلی لت و پار بود ولی تمیزه.اما کونش سفید و تپله.بیرون که اومدم میخواستم برم جلق بزنم که شورتشو دم درحموم دیدم.برداشتمو رفتم ابم با تموم فشار و شهوت اومد.زود خودمو جم و جور کردم و شورت رو گذاشتم سرجاش.فکر کنم مامانم فهمید 2 -3 روز بعد دوباره مامان رفت حموم تو این فاصله مامانم که بو برده بود همش سر بسته از سکس مادر و پسر حرف میزد.از من سوالای عجیب میپرسید.به هرحال اون روز که مامانم دوباره منو صدا زد برم پشتش رو بشورم بازم بی شورت بود.پشتشو شستم.وقتی اومدم بیرون کمی شک کرده بودم.در و بستم و دنبال شورت میگشتم که یهو مامان در رو باز کرد و گفت دنبال چی میگردی؟؟؟ من خواستم یه دروغی بگم که گفت برام دروغ نبافیاااااااا.گفت بیا تو رفتم.بابام اون روز شیفت بعدازظهر بود.مامان شورتش رو پوشیده بود.با جدیت گفت دنبال چی بودی هاااااااااان؟؟ فهمیدم که قضیه رو میدونه داشت گریم درمیومد که منو بغل کرد و به خودش فشاررررر داد.گفت:مگه نگفته بودم هرچی میخوای بخودم بگو؟؟.مگه شورتمو نمیخواستی؟؟؟ گفتم: بله گفت: خوب میگفتی خودشو بهت بدم.من سرخ شده بودم.مامانم گفت: میخوای مامانتو بکنی آره؟؟؟ داستانهای سکس خونوادگی میخونی؟؟؟ ٪ بعدا که از مامانم پرسیدم گفت اینترنتم رو چک میکرده ٪ گفت برو لباسات رو بکن بیا یه دوش بگیریم.من اینکارو کردم و با یه شورت رفتم حموم.کیرررررر راست شدم معلوم بود.گفت ای ناقلا داری به بابات میریاااااا.شورتمو کشید پایین و با کیرم بازی میکرد.گفتم مامان اجازه هست؟؟؟ گفت بفرمااااا پسرم.من روم باز شده بود و پستونش رو گرفتم دستم.مامان میگفت بخوررررر عزیزمممممم بخورششششش.یکم که بازی کردم مامان گفت: اجازه میدی منم بخورم کیرتو؟؟ گفتم بله مامانی.حسابی برام ساک زد.داشتم دیوونه میشدم کیرمو آوردم بیرون گفتم بریم سراصل مطلب شورتشو درآورد منم کیرمو صابونی کردم.مامان فهمید که کونشو میخوام برگشت و خم شد کیرررررمو که لیز بود کردم توششششششششش.اوووووووف جوووووووون چه جای گرم و نرمی چندبار که تلمبه زدم داشت آبم میومد کیرمو درآوردم و گرفتم طرف صورتش.آبم با تموم فشاررررررر اومد مامان یه لبخند زد و گفت پس من چی؟؟؟ منم یکم کوسش رو خوردم اما کیرم دوباره بلند شد منم کردم تو کوووووووووسش.دوباره چند بار تلمبه زدم که باره دیدم همه آبمو ریختم توکوس مامانم.یه لحظه سرخ شدم مامانم فهمید و گفت نترس عزیزم لوله هامو بستم.مامانم هم ارضا شده بود.همدیگه رو شستیم و اومدیم بیرون.دومین سکسم با مامن عزیزم دو روز بعد از سکس اولم اتفاق افتاد.بعد از سکس توحموم من و مامان مثل تازه نامزد کردهایی شده بودیم که همش از سکس و علایق سکسی حرف میزنن.اکثر سوالایی که مامان میپرسید درمورد علایق سکسی من بود مثلا میپرسید کجای زنها رو دوست داری؟؟؟ دوست داری چطوری منو بکنی؟؟؟ دوست داری آبتو کجام خالی کنی؟؟؟ منم خود شیرینی کردم گفتم مامان جووووون من همه جاتو دوست دارم.دوست دارم همه جاتو بخورم و بکنم از سکس تو حموم هم خوشم میاد.منم بیشتر از سکسهای مامانم با بابام میپرسیدم چند بارم پرسیدم که تا بحال با کس دیگه ای سکس داشتی اما قسم خورد نه.با اینکه خودم با مامان سکس دارم از اینکار خوشم نمیاد.اون روز دوباره نزدیک ساعت 4 بود و من داشتم داستان سکس با مادر رو از سایت امیر سکسی میخوندم.مامانم اومد و روی تختم که کنار کامپیوتر تو اتاقمه دراز کشید.م- داری چیکار میکنی؟؟؟ گفتم دارم داستان میخونم.م- چه داستانیه؟؟؟ گفتم سکس با مادر.م- میشه بلند بخونی؟؟ گفتم چشم مامانی و شروع کردم داستان رو بلند خوندن وقتی داستان تموم شد دیدم مامانم حشری شده و داره باخودش ور میره.خودمو بهش رسوندم و اول رفتم سمت صورتش.یکم موهاشو نوازش کردم بعد تاپ و شلوارشو از تنش درآوردم چون مامانم همیشه تو خونه با تاپ و شلوار میگرده و شروع کردم به لیسیدن شکمش.واااااااییییییییییی که بدن مامانم چقدر سفیده ه ه ه. ویژگی اصلی که مامانمو یه زن سکسی درست کرده همین سفید بودنشه که میدونم خیلی از مردها هم از تن سفید خوششون میاد.پایین تر رفتم چند تا ضربه به رونهای سفید و تپل مامانم زدم.نمیخواستم مامان رو بیشتر از این توحشریت نگه دارم.مامان یه شورت قرمز پاش بود.وااااایییییییییییییی جااااااااااااان.این همون شورتیه که همیشه بوش میکردم و به کیرم میمالیدم تا آبم میومد.حالا همین شورت رو پای بدن سفید و ناز مامان میدیدم.شورت قرمزشو از روی بدنش بو میکردم خیلی حال میداد مست شده بودم از بوی کوس مامانم.شورتو از پاش درآوردم و شروع کردم به لیسیدن کووووووسش.اووووووووفففففففففف کوس مامانم یه کوووووس سفید و تمیزبود.مامانم یه زن سکسیه و همیشه کووووووووسش تمیزه و حتی یه مو هم روش پیدا نمیشه.من حدود 10 دقیقه اطراف کوس مامانم رو لیسیدم.بعد یکم که با چوچولش بازی کردم زبونمو بردم توششششششششش آخ خ خخخ داغ داغههههههه تن مامانم لرزید و اون ارضا شد.بعد از یکی دو دقیقه که بخودش اومد گفتم پس من چی مامان؟؟؟ مامان به شوخی گفت: تو کمرت شل و وله باهات حال نمیکنم.من یکم ناراحت شدم.منو بغل کرد و درحالیکه به سینه هاش فشاررررررر میداد گفت:شوخی کردم عزیزمممممممم برو از کمد دیواری یه اسپره هست بیارش.رفتم آوردم مامان اسپری رو به همه جای کیرم زد و شروع کرد به ساک زدن.وااایییییییی وااااااییییییی همه چی یطرف و ساک زدن مامانم یطرف داشتم میمردم از خوشیییییی کیرم بزرگتر ازحد طبیعیش شد مامانم همچنان داشت ساک میزد خیلی احساس خوبیه وقتی کیرت تو دهن یه زن عقب جلوشه.کارش که تموم شد من رفتم سراغ سینه های سفید و تپل مامان.دو دستی یکی از سینهای مامانم رو گرفتم و فشارررررررررر دادم بعد کردم تودهنم اوووووووومممممممم داشتم نوکش رو میمکیدم.حالا نوک سینه مامانم شق کرده بود و راحت تر میشد میکش زد.تو این 2 روز همش تو این فکر بودم که توسکس بعدیم ترتیب کوس مامان جوووووونم رو بدم.سفیدی و تمیزی کووووووووس مامان دلیل شد تا امروز کاری به کار کوووون مامان نداشته باشم.ما 5;انمو تخت خوابوندم و کیررررررررمو گذاشتم دم کووووووووسش و خیلی آروم دادم توششششششش شروع کردم به تلمبه زدن.با حس و حال زیاد تلمبه میزدم و تو اوج حشریت بودم ولی اون اسپره باعث شده بود که ارضا نشم.برام خیلی بهتر بود چون زود انزالی باعث میشه خیلی از مردهای ایران از سکسشون زیاد حال نکنن.منم به تلمبه زدن ادامه دادم و مامانم داشت با ناز و نوازش همش با اون صدای سکسیش میگفت: آخ خ خخخخخخخ بکنننننن شایان جوووووووون مامانتو جرررررررششششششش بده ه ه واااییییی اوووووووووهههههههه با تلمبه زدنهای من سینه های مامان میلرزیدن و صحنه و صدای زیبایی ایجاد میکردن.بالاخره حرفهای مامان و لرزش اون سینه های سفید و تپل و تلمبه زدنهای تند تند من باعث شد تا آبم بیاد.خودمو انداختم روی مامان و کیرررررمو کامل گذاشتم تا تههههه توکووووووووسش و تموم آبمو با فشاررررررررررر توی کوس سفید و تمیز مامان خالی کردم جاااااااااااااان چند دقیقه هم توکوووووووسش نگه داشتم.آبم کم کم از کووووس مامان بیرون ریخت اتاق از بوی آب منی و آب کوووووس مامانم پر شده بود....ادامه دارد...

نوشته: big cock

2.208335
نمره شما: هیچ :میانگین 2.2 (24 رأی )

62 نظر

بازم همچنان اولم من عقده ای

نوشته ZimZex در 30. June 2012 - 4:07

بازم همچنان اولم من
عقده ای شدیم
خخخخخ

فقط دریک کلام چرندیات یک ادم

نوشته bache mashhad در 30. June 2012 - 4:16

فقط دریک کلام چرندیات یک ادم جلقی وتراوشات ذهن یک بیمارروانی

خاك بر سر كثافتت كنن با اين

نوشته Dada saeed در 30. June 2012 - 4:16

خاك بر سر كثافتت كنن با اين توهماتت،ببين جق چه به روزت آورده !
رسما به كوس كشي افتادي!
آشغال عوضي حرومزاده ديگه اينجا نيا و از اين غلطها نكن كه دفعه ديگه همه بچه هاي شهواني ميريزن سرت و خشك خشك ميكننت!
از دوستان خواهش ميكنم اين آشغالو به خودش فقط فحش بدن و نه به مامانش چون اينايي كه اين بيشرف نوشته فقط توهم محضه و مادر بيچاره اش روحشم از اين مسائل خبر نداره قطعا ،اين كثافت و بي همه چيزهايي مثل اين از مقام مادر خبر ندارن و نميدونن مادر مقدسترين واژه بعد خداس وگرنه اين مزخرفاتو نمينوشتن پس دوستان عزيز فقط به خودش فحش بدين!

چون تازه عضو شدم ( البته خیلی

نوشته کاکو شیرازی در 30. June 2012 - 5:14

چون تازه عضو شدم ( البته خیلی وقته داستانها را میخونم) فحش نمیدم ولی لطفا داستان سکس با محارم ننویسید.
البته باورش واسه من سخته که چطور یه مادر با پسرش سکس میکنه؟؟؟!!! والا حیوانات هم اینطور نیستن.

این دیگه اوج پاستیل خوری بود

نوشته کفتار پیر در 30. June 2012 - 7:39

این دیگه اوج پاستیل خوری بود ها.
بابا یه رحمی به خودت کن کس مغز.
بی شعور از بس توهم زدی اسکیزوفرنی گرفتی.
من به دو چیز توی داستان اهمیت میدم:
1:محتوا و موضوعش
2:نگارشش
الان یه خورده به اون مغز نخودی و نداشته ات بگو فسفر بسوزونه تا بفهمی هیچ کدوم از فاکتور های بالا رد نداشت.
نه متن درست و حسابی و جذاب نه موضوع بدرد بخور و موازی با افکار یه ایرانی.
در نتیجه درخت سکویا تو کونت با این افکار کثیفت که از پهن یه خوک هم بوی گندش بیشتره.
کیر سگ بالغ و نابالغ و نیمه بالغ توی دهنت سکس با محارم ننویس.
به تخم چپ 100 تا رشتی که مادتو کردی هر چند که معلومه نکردی.
جلقی بودنتو میشه از اون کلمات کش دارت به راحتی فهمید.
اووووووووم
آ خ خ خ خ خ خ
اووووووه
کس مغز سکس با مامانتو دوست داری؟
Smile
برو بهش بگو ببینم چطوری به گات میده.
شاخ 10 تا گاو اسپانیایی تو کونت مگه مرض داری توهم میزنی و توهمتو اینجا استفراغ میکنی؟

وقتی میگیم این داستان ها رو

نوشته saghar.24 در 30. June 2012 - 10:46

وقتی میگیم این داستان ها رو نزارید واسه همینه دیگه چهارتا بچه که هنوز به عمرشون کوس ندیدن حاضرن به هر طریقی سکس کنن حتی شده با مامانشون .ادمین جان به نظرم خوب میدونی عاقبت سعید ملک پور چی بود جدا میگم این سایت برای من واقعا جالبه پس تو دیگه گند نزن بهش دوستانه ازت میخوام سکس با محارم تبلیغ نکن. سکس با محارم اصلا خوشایند نیست و درتمام ادیان ناپسند شناخته شده پس بزارازاین سایت لذت ببریم

اخرشم نفهميديم كوس ننت تميز

نوشته turkoglu در 30. June 2012 - 12:07

اخرشم نفهميديم كوس ننت تميز بود يا اشولاش ؟!ديكه توهم نزن بي شرف جغول

کیرم تو دهنت با این داستان

نوشته mohammadfuker در 30. June 2012 - 14:13

کیرم تو دهنت با این داستان تخمیت اره مادره هم میگه عزیزم بیا منو بکن هه هه هه برو جلقتو بزن ما هم همسن تو بودیم با فکر زن عمو و اینا جلق میزدیم و این فکرارو میکردیم گیریم که راست باشه ننت نمیگه این پسره فردا کونی در میاد باید از تو جنده خونه و کلانتری جمعش کرد . به قول داشمون امین برو کونتو بده عمو

خسلی کثافتی خر عوضی کیرم تو

نوشته alisadegi در 30. June 2012 - 15:23

خسلی کثافتی خر عوضی کیرم تو کون بیشورت اگه یکم عقل داشتی این دروفارو راجب مادرت نمین.شتی کیریم تو جدت دیگه اینجا پیدان نشه اسکل کونی

اقایون، خانوما چیکارشون دارین

نوشته Silver_fuck در 30. June 2012 - 15:38

اقایون، خانوما چیکارشون دارین بابا بذارین هرچی دلشون میخواد بنویسن ماکه مقعد جمهوری اسلامی رو انگشت کردیم دیگه چیکار داریم که این یارو یا هرکی دیگه میخواد ننه شو بکنه؟ اصلا به ما چه ربطی داره که مازوخیست و سادیسم و بستیم تنگ سانتیمانتالیسم و اگزوستانسیالیسم...؟! ادمین میدونه و سایتش که چی توش اپ کنه. لابد اینقدر چپش قرص هست که مثل اخلافش گیر نیفته.
یه روز یه بنده خدایی میره صف نون یه دفعه یکی ازش در میره. وقتی میبینه همه برگشتن دارن نگاهش میکنن برای اینکه کم نیاره میگه: ولله با این نون پختنشون... حالا حکایت ماست

lotfan az neveshtane arezoha

نوشته smisexy در 30. June 2012 - 15:52

lotfan az neveshtane arezoha be onvan dastan khodari kon va boro jagheto bezan niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

کس شعری بیش نبود

نوشته youshimitso در 30. June 2012 - 16:18

کس شعری بیش نبود

واقعا آشغالی مادر جنده اولا

نوشته kiss king در 1. July 2012 - 10:55

واقعا آشغالی مادر جنده
اولا امکان نداره یه همین سادگی مامانو اهم کنی
بعدشم که مگه آدم ننشو میکنه
سوما قبون مامانت بشم
چهارما بیار ما هم بکنیمش

بفرما بعد از بوقی که این سایت

نوشته sepideh58 در 1. July 2012 - 13:44

بفرما بعد از بوقی که این سایت درست شد و خواستیم داستانی بخونیم این چرت و پرتا ردیف شده پشت سرهم
مردک مشنگ کاملا تابلوه داستانت دروغه چی میخواستی از این داستانت بهمون یاد بدی؟هان؟اقضیه این تکرار حروف پشت سر هم چی بود؟همه داستانت همینجوری بود فشاررررررررر ,کوسسسسسسسس,کیررررررررررررررررررررم مثلا میخواستی شدت سکس کردنت رو با این حروف نشون بدی؟متاسفم ریدی
دیگه این چرندیات رو ادامه نده
ادمین خواهش میکنم یه فکری به حال سایتت بکن از دست رفت من 2هفتس نتونستم بیام از بس ارور میده

سکس با محارم بود ننویس. . . .

نوشته takavarjoon در 1. July 2012 - 13:51

سکس با محارم بود ننویس. . . . . . . . . . . . . .
اولا که این داستان رو قبلا یه جایی خونده بودم واسه همین چند خطش رو که خوندم دیگه ادامه ندادم. کیرم تو ذهنیات کثیفت. بی شرف سکس با مادر ننویس. این همه کون دادی و جلق زدی خب برو تو تاپیک کونی ها از کون دادنت بنویس. چرا مادرتو به فحشا میکشی؟ چقدر باید دیوث و آشغال باشی که اینجوری در مورد مادرت میگی. کیر همه بچه های شهوانی تو دهنت. ریدم تو فکر و روحت، شاشیدم تو حالقت دیگه ننویس. عوضی دیگه ننویس.

ای خداااااااااااااا بازم سکس

نوشته Behrooz.bigham@... در 1. July 2012 - 14:04

ای خداااااااااااااا بازم سکس با محارم؟ای کیرم تو محارمت.کسکش تخم جن.مادری که به بچه ش میده خدا عالمه که به چند نفر داده.یک خط هم نخوندم.کیر اسب ابوسفیان تو کون مادرت.کیرم تو تمام سوراخهای مادرت.

اتفاقا همه این داستانهای سکس

نوشته Silver_fuck در 1. July 2012 - 14:05

اتفاقا همه این داستانهای سکس با محارم مثل هم میمونه، "یهو مامانم رفت حموم و منو صدا کرد که بیا پشتمو بشور". "وا من مامانتم نباید بامن این حرفهارو داشته باشی"و.... انگار مامانها همه موندن که پسرشون بزرگ بشه بهش بگن بیا پشتمو بشور. باباهاشونم که همه یا مردن یا بی بخارن یا راننده و شیفتن یا اینکه مثل خودشون کونی جلقوز...
ماهم که روپیشونیمون نوشته عبدلکسقرنه...

سیلور؟. . . . . . . . . . . .

نوشته takavarjoon در 1. July 2012 - 14:11

سیلور؟. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بابا من با عصبانیت میام تو این داستان که فحشش بدم بعد تو با این کامنتت منو میخندونی. از دست تو.

اینجا اگه هیچی دستگیرت نشه

نوشته sex-master در 1. July 2012 - 17:20

اینجا اگه هیچی دستگیرت نشه فحشای خوبی یاد می گیری Wink

مـــــــــــــــــــــــنم

نوشته neda_1360 در 1. July 2012 - 20:04

مـــــــــــــــــــــــنم خوشم اومد
از داستانت

.............................

نوشته ashkan-toto در 2. July 2012 - 1:11

........................................................................................................................................................................................
اینا همش فوش بود ها
روانی

کیر همه اسبای سپاهیان صدر

نوشته ..pedram.. در 2. July 2012 - 11:51

کیر همه اسبای سپاهیان صدر اسلام تا میل لنگ خاور تا لوله همه تانکای دنیا تا موتور هواپیما تا لوکوموتیو قطار توی کونت باشه آشغال عوضیه کس مغز آپاراتیه لابراتوآری ؟
دیگه ننویس مادر جنده

خوب بود

نوشته slr19 در 2. July 2012 - 14:15

خوب بود

از فحش دادن بدم میاد داستان

نوشته black-girl در 2. July 2012 - 14:48

از فحش دادن بدم میاد
داستان مضخرف بود و احتمالا خودتم دست کمی از داستانت نداری

خیلی اخمخ تشریف داری.کیر

نوشته john coffee در 2. July 2012 - 17:04

خیلی اخمخ تشریف داری.کیر ترشیده و نداشته آیت الله جنتی تو کونت که اوج آرزو و خلاقیتت سکس با مامان بدبختته که تو رو پس انداخته و به خیالت به پسر بیشعوری که عرضه سکس و دختر پیدا کردنو نداره باید افتخار کنه.کیر گوز مافنگی کله کیری کون ترکیده... >)

kiram laye lemge mamanet

نوشته korosh.huge در 2. July 2012 - 21:02

kiram laye lemge mamanet chaghal

دوستان عزیز لطفا به این جلقو

نوشته migamet در 3. July 2012 - 2:32

دوستان عزیز لطفا به این جلقو فوحش ندین این کونی منتظر فوحش های شماست اهمیتی به چرندیاتش ندین

دوستان عزیز به این کونی فوحش

نوشته migamet در 3. July 2012 - 2:35

دوستان عزیز به این کونی فوحش ندین.این جلقو منتظر فوحش های شماست ولش کنین و به چرندیاتش اهمیت ندین

اخه دو حرفی/پلشت/دوزاری/ نه

نوشته kamran-tehran-20 در 3. July 2012 - 14:33

اخه دو حرفی/پلشت/دوزاری/ نه یه دیقه وایستا میگن یه ماموت زنده تو برفهای قطب پیدا کردن کیر اون ماموته بره تو ماتحت خودتو اونی که تو کس کش رو پس انداخت اصلا همه اینا که تو گفتی راست خوارکسه چجوری روت شد شب تو صورتت بابات نگاه کنی ای کیر عالم و ادم از ازل تا ابد از وسطی تا فردا بره تو کونت که فقط داد بزنی و نتونی کس و شعر بگی

جالبه .سکس تو ایران چقدر راحت

نوشته alwaris در 3. July 2012 - 22:43

جالبه .سکس تو ایران چقدر راحت شده.میری جلو مامانت میگی بکش پایین اونم همون کارو میکنه بعد به خوبی و خوشی زندگی میکنین

قد مامانت 178 سینه هاش 90 اون

نوشته s a n a z در 5. July 2012 - 1:54

قد مامانت 178 سینه هاش 90 اون وقت خیلی سکسی هستند ایشون...عجب.بمیرم این روزا رو نبینم.البته دروغ کنتر نداره هر چی دوست داری بگو هر داستانی بنویسی باور میکنیم.مثلا دفعه ی بعد بنویس سکس با یخچال.....

اين داستان سال ٢٠١٠ تو

نوشته REZA BOMB در 6. July 2012 - 14:25

اين داستان سال ٢٠١٠ تو اميرسكسي كزاشته شده بود.

کیرشان توی.. بااین داستان

نوشته کیر شان دیزل در 9. July 2012 - 4:05

کیرشان توی.. بااین داستان شیطونه میگه بزنم باکیرم تودهنت نتونی نفس بکشی برو نبینمت دیگه قصه سرهم کنی

اخه هیچ نفهم کس کش میره مادر

نوشته entegham 2 در 11. July 2012 - 11:12

اخه هیچ نفهم کس کش میره مادر خودشو میکنه ، عوضی من جای تو بودم میرفتم یه جنده گیر می اوردم مگه جنده کم اومده بود مادرتو کردی

خيلي خاركوسته اي بيشرف هم تو

نوشته we33 در 14. July 2012 - 18:05

خيلي خاركوسته اي بيشرف هم تو هم اون مامان جنده تو بايد چر داد اخه حيون به توهم ميگن ادم بس حرمت حيا كجا رفته بين ما ادما خودم ميگم نه تو الاغ با حيون همينه كه مادر خواهر مونو ميشناسيم الاغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ

خيلي خاركوسته اي بيشرف هم تو

نوشته we33 در 14. July 2012 - 18:06

خيلي خاركوسته اي بيشرف هم تو هم اون مامان جنده تو بايد چر داد اخه حيون به توهم ميگن ادم بس حرمت حيا كجا رفته بين ما ادما خودم ميگم نه تو الاغ با حيون همينه كه مادر خواهر مونو ميشناسيم الاغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ

be nazaram vagheii nemiumad

نوشته shahram_sh در 18. July 2012 - 22:10

be nazaram vagheii nemiumad vali khob age haghighat dashte bashe ke khube afarin
az dafeye avalesh ke umadi khosham umad,
rastesh man ham mamanamo kardam,

be khatere hamin ham ye pishnahad behet mikonam
age hanuzam baham rabete darin azash bekhah kuneto belise ghabl az nke biai...

man az kheili be sakhti tunestam ino be mamanam begam, ye bar ke kheili hashar shode bud azash khastam un ham ghabl az inke biam pahamo dad bala chand ta lab az surakhe kunam gereft baad kiramo gozasht tu dahanesh hameye abamo mik zado badesh abamo rikht ru surakhe kunamo hei lisidesh,

bebin fogholade bud

agha man fatva midam

نوشته shahvatiiiii در 20. July 2012 - 3:49

agha man fatva midam bokon
kos nabayad tosh hava bemone kapak mizane

faqat 6-7 khate avaLe6o

نوشته Nona-jigar در 20. July 2012 - 3:55

faqat 6-7 khate avaLe6o khundam.jaqi:@

کسی نیست بیاد این کونی جقی

نوشته saman4644 در 23. July 2012 - 16:35

کسی نیست بیاد این کونی جقی دسپ پا چلفتی کس ندیده زنا زاده رو ببره از اینجا. کس کش چرا با مادرت ؟ اینهمه ادم وجود داره.کدوم مادری حاضر میشه..................اخه چرا ؟ روان پریش میبینی فقط فحش میخوری

آقا من مامانم رو می کنم, تازه

نوشته shahram_sh در 23. July 2012 - 20:44

آقا من
مامانم رو می کنم,
تازه قبل از این که آبم بیاد پاهام رو می ده بالا حسابی سوراخ کونم رو بوس می کنه و لیس می زنه, بعد کیرم رو با دستش می گیره, می کنه تو دهنش همه آبم رو میک می زنه و می خوره,
از عید پارسال
به نظر مامان این آقا اصلا حشر نیست

سلام شاید باورت نشه. ولی همه

نوشته Iranmehr در 24. July 2012 - 16:02

سلام
شاید باورت نشه.
ولی همه ی این داستانهای مزخرف و تخیلت ذهن یه آدم خود ارضا کن، منو یاد یه خاطره میندازه و اون هم سکس با مامان دوستم بود که زمان دانشجویی تو اصفهان داشتم.
یه مادر و پسر به معنای واقعی راحت.
هیچ وقت یادم نمیره.

یه لحظه فک کن چی نوشتی بدبخت

نوشته porya52005 در 27. July 2012 - 5:01

یه لحظه فک کن چی نوشتی بدبخت کس خل

پسرایی که داستان در مورد کس

نوشته سمانه20 در 1. August 2012 - 10:26

پسرایی که داستان در مورد کس کردن مامان مینویسند باید بدونین که ارزش مادر خیلی بیشتر از اونی هستش که تو تصور کنی در مورد هرکی دوست داری بنویس ولی پدر و مادر نه خواهشا

كي كوس مامانشو ديده اصلا

نوشته masoudt1234 در 1. August 2012 - 10:31

كي كوس مامانشو ديده اصلا

کسخول مادرت جنده بود تو خبر

نوشته SAEED_SCANIA در 14. August 2012 - 15:47

کسخول مادرت جنده بود تو خبر نداشتی

کس مغز کیر قورباغه تو کونت کس

نوشته مجید 33 در 24. September 2012 - 10:58

کس مغز کیر قورباغه تو کونت کس خر تو دهنت
خایه سنجاب تو حلقت اسگل کسخل تو از اون کس افتادی بیرون؟

بمیر خرفت خان.

نوشته mehdihashari در 25. October 2012 - 21:19

بمیر خرفت خان.

دری وری بیش نبود اول قرصات

نوشته شاهرخ عشقی در 7. November 2012 - 9:36

دری وری بیش نبود
اول قرصات بخور بعد داستان بنویس
مرتیکه جلقی
اگه بدونم کی ی میدم تموم پسرای
شهوانی بکنن تا دیگه چرند ننویسی>>>>>

دری وری بیش نبود اول قرصات

نوشته شاهرخ عشقی در 7. November 2012 - 9:37

دری وری بیش نبود
اول قرصات بخور بعد داستان بنویس
مرتیکه جلقی
اگه بدونم کی ی میدم تموم پسرای
شهوانی بکنن تا دیگه چرند ننویسی>>>>>

دری وری بیش نبود اول قرصات

نوشته شاهرخ عشقی در 7. November 2012 - 9:38

دری وری بیش نبود
اول قرصات بخور بعد داستان بنویس
مرتیکه جلقی
اگه بدونم کی ی میدم تموم پسرای
شهوانی بکنن تا دیگه چرند ننویسی>>>>>

کیر بابات تو کونت کثافت با

نوشته Huda248 در 12. November 2012 - 18:10

کیر بابات تو کونت کثافت با این داستانت یکبار دگه سکس با محارم و ننویسی

کیرم لای کس سفید مامانت تصمیم

نوشته mohammad 1359 در 1. December 2012 - 16:28

کیرم لای کس سفید مامانت تصمیم گرفته بودم فحش ندم ولی تو نزاشتی لاشی کون اسپری وقتی میزنی بعد هم مامانت خوردش و ما هم خر کس کش ننه جنده اسپری که زدی دهن مامانت بی حس نشد من اگر بخوام بنویسم باید 10 صفحه ایراد 100 صفحه فحش بنویسم لشی کون کیرم تو سفیدی مامانت بچه کونی جقی لاشی

تکراری ومزخرف

نوشته arshia57 در 13. December 2012 - 3:09

تکراری ومزخرف

سلام عزيزم اگه دوس داري با

نوشته محتاجيم به سوراخ در 30. December 2012 - 12:13

سلام عزيزم اگه دوس داري با مامانت سکس سه نفري داشت باشيم خبرم کن اگه بخاي خودتم ميکنم عشقم...

باحال گفتی. میگن ادم دروغگو.

نوشته amoro316 در 2. January 2013 - 12:17

باحال گفتی. میگن ادم دروغگو. کم حافظه میشه

با حال گفتی. ادم دروغگو. کم

نوشته amoro316 در 2. January 2013 - 12:22

با حال گفتی. ادم دروغگو. کم حافظه میشه

خاک تو سرت کنن بدب[ت عقده ای

نوشته reza kos dost در 3. January 2013 - 22:40

خاک تو سرت کنن بدب[ت عقده ای کو گیر نیاورده رفته مامانشو .................
هوسکول

اخه بچه جون مادر به این حشری

نوشته zryan در 12. February 2013 - 0:43

اخه بچه جون مادر به این حشری که از تو ارضا نمیشه شک نکن که پدرت هم معلوم نیست کیه خاک تو سرت مامانتو بده به استاد تا حداقل یه مرد با غیرت ازش در بیارم بچه کونی

اخه بچه جون مادر به این حشری

نوشته zryan در 12. February 2013 - 0:45

اخه بچه جون مادر به این حشری که از تو ارضا نمیشه شک نکن که پدرت هم معلوم نیست کیه خاک تو سرت مامانتو بده به استاد تا حداقل یه مرد با غیرت ازش در بیارم بچه کونی

باحال بود ولي بازم مثل هميشه

نوشته asheg1122 در 25. February 2013 - 22:57

باحال بود
ولي بازم مثل هميشه کيرم دهن نويسنده!
البته خالي از لطف نشه که سانازخانوم هم خواست کسشو با کيرم يکي بکنه باهم بذاريم تو دهنت

سلام خوبی خودت هم با مادرت

نوشته irxse در 15. April 2014 - 15:23

سلام خوبی خودت هم با مادرت سکس داشتی واقعا من تا حالا دوبار سکس با مادر دوستام داشتم من امیرم 177قد و 70 وزن و از شمال غرب تهرانم و بدنم کم مو است خوشحال میشم بیشتر باهم اشنا بشیم