سکس من با 3 مرد

سلام . من لیلی ام . میخوام یکی از خاطراتم رو براتون تعریف کنم . من کلا از بچگی دختر حشری بودم .و در حال حاضر 24 سال دارم . چند وقت پیش با یه پسری به اسم امین آشنا شدم و بعد از چند بار بیرون رفتن و خونه خودش رفتن ، یه روز منو به خونه دوستش بصرف ناهار دعوت کرد. و قبلش بمن کلی سفارش کرده بود که حسابی خوشگل کنم . منم هیکل درشتی دارم اما چاق نیستم . سینه ها و باسنم به شدت گنده و گردنی . و شکم ندارم . رون های سفید و پری دارم . که کیر هر نه نه قمری رو شق میکنه . اون روز صبحش به اپیلاسیون رفتم و بعد یه حمام حسابی و کلی به خودم رسیدم . موهامو سشوآر کشیدم و دورم ریختم و یه دامن قرمز کوتاه و طوری که وقتی خم میشدم از پشت کس و کونم کاملا معلوم میشد . با یه تاپ قرمز که پشت نداشت و فقط با چند تا بند بهم بسته میشد . چون سینه های خیلی بزرگی هم دارم(سایز 85 – 90) فقط نوک سینه هام دیده نبود. مخصوصا شورت هم نپوشیدم . اصولا من از شورت بیزارم .
امین اومد دنبالم و با هم رفتیم . تو راه فقط بهم میگفت . یه جا تنها گیرت بیارم و بکنمت ! و دستش روی کسم بود فقط .
خلاصه رسیدیم و دوستش باسم شاهین اومد جلوی در . و با امین روبوسی کرد و منم دست دادم و بعد رفتم جلو که ببوسمش . و خودمو تا جایی که ممکن بود بهش چسبوندم و از لباش بوسیدمش .
بیچاره خودش مات و مبهوت مونده بود . امین گفت برو لباس هاتو عوض کن. منم رفتم تو اتاق و دراوردم. شاهین روی مبل یطوری نشست که روبروی اتاقی بود که من توش بودم ( البته خونه بسیار کوچکی بود) . امین اومد تو و تا منو دید کیرش باد کرد . شاهین هم داشت به خودش میپیچید . امین اومد از پشت بغلم کرد و یه پامو گذاشت رو صندلی و همونطور ایستاده دامنمو زد بالا و گردنمو میخورد و چوچولمو میمالید . شاهین هم از اونجا تابلو بود که داره نگام میکنه . من از اینکه داشتم جلوش به امین میدادم بیشتر لذت میبردم ...
امین با کسم بازی میکرد و منم فقط ناله میکردم . کم کم رفت پایین و شروع کرد سینه ها مو انداخت بیرون و مکیدشون . من واقعا به سینه هام حساسم . باز رفت پایین تر و کسم و لیسید . شاهین دیگه مستقیم داشت منو نگاه میکرد و کیرشو میمالید . من ناله هام بلند تر شد و امین گفت : هیششششش . تابلو .... ! یکی نبود بگه کس خل . تو اون خونه کوچیک خوب ما هم که تو اتاق . میخواد نفهمه ؟؟؟؟؟
با انگشتش تو کسم مانور میداد . منو دولا کرد و کیرشو صاف کرد تو کسم و با چند تا تلمبه زدن آبش اومد... ولی من ..... تازه موتورم روشن شده بود ....
خودمونو جمع و جور کردیم که بریم پذیراییی و من رژلبم و دوباره زدم که زنگ درو زدن . رضا یکی از دوستای امین و شاهین بود . که تازه از دبی اومده بود . من هنوز تو اتاق بودم که اون اومد تو که کتشو آویزوون کنه. منو دید . منم همونطور سکسی رفتم جلو . با اون پاشنه های 14 سانتیم . دامنم پایین بود . اما سینه هام هنوز بیرون بودن . رفتم جلو و دست و روبوسی که دیدم با پشت دست در و بست و بادستاش سینه هامو چسبید و گفت ک واااااااااای . اینا سینه ان یا هندونه؟؟؟؟ با نوکش بازی میکرد و با زانوش به کسم یواش یواش ضربه میزد . سینه هامو گذاشت دهنش و حسابی مکید . یهو صدای امین اومد که گفت کجا موندین شما 2 تا؟
خلاصه ناهارو خوردیمو رفتیم که قلیون بکشیم . من چایی ها رو از دست امین گرفتم و آوردم واسه شاهین و رضا . که روی مبل نشسته بودن . مقابل هم . و خم شدم برای رضا . چشم از سینه هام ور نمیداشت و از طرفی کسم از پشت واسه شاهین پیدا بود .
بعد رو کردم به شاهین. و امین از آشپز خونه کس منو دید و رضا هم که از زاویه باز داشت میدید . امین گفت خانوم مثل اینکه هوس خراب کردن حال جمع رو داره..... و بعد همه خندیدن.
درست گفت . من هدفم همین بود . و همیشه آرزوی همچین فرصتی رو داشتم .....
بعد نشستم کنار رضا و قلیون و گرفتم و چند تا پک سکسی زدم . و رضا هم دستش روی رون من بود و نوازش میکرد. امین گفت آخ آخ لیلی جون میوه ها یادم رفت . رفتم و آوردم و تعارف کردم . اول از امین . که یهو سینه سمت راستمو کشید انداخت بیرون و گفت من هلو میخوام. شروع کرد توی جمع پستونای منو خوردن . اولش یکم خجالت کشیدم ولی بعدش دیدم که همه شهوتی ان . روم باز شد . خلاصه منو ول کرد و رفتم به شاهین تعارف کردم که یهو گفت آقا امین اجازه هست ما هم هلو بخوریم؟
امین که نیمه مست بود گفت : بفرما آقا . ما تک خور نیستیم
شاهین هم منو چسبید و با اون یکی دستش دامنمو از پشت داد بالا و با سوراخ کونم بازی کرد . رضا ملتمسانه نگام میکرد .مثل یه جنده جلو سه تاشون لخت بودم و شده بودم سوراخ سه تاشون!!!! امین گفت بسه بابا بزار آقا رضا هم هلو بخوره . رفتم جلوی رضا . میوه رو گذاشتم رو میز . و رضا هم به امین گفت آقا ما هوس عسل کردیم و امینم گفت آقا بفرما . ما که گفتیم بخیل نیستیم . رضا هم منو انداخت رو مبل راحتی تک نفره و با یه حرکت پاهامو انداخت رودسته مبل . و شروع کرد کسمو مکیدن . امین نگام میکردو من براش ناله میکردم . و اون میگفت . جوووون . کس بده لیلی جونم . تو کس میدی من حال میکنم . رضا مثل کس ندیده ها میخورد و چوچولمو میمکید و منم از روی میز یه خیار دادم دستش گفتم یالا !!!! بکن توش !!!! شاهین گفت . 3 تا کیر اینجا ان . خیار چرا ؟ شلوار رشو باز کرد و رضا رو کنار زد . کیرش گنده ترین کیری بود که تاحالا دیدم . من سکس با آدمای زیادی رو تجربه کردم . اما کیر این یه چیز دیگه بود . به امین رشاره زدم . خوش فهمید . چون من فقط زمانی ارضا میشم که موقع دادن سینه هامم بخوره یکی !!!!
شاهین کیرشو صاف کرد تو کسم و مثل مادرجنده ها تلمبه میزد . رضا گفت آقا یواش .....
رضا داشت کسمو میخورد و امین هم سینه هامو . واااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااای . به یاد اون روز صد بار جق زدم تاحالا ولی بازم الان کسم خیسه .
بعد از چند دقیقه رضا کیرشو گذاشت دم دهنم و منم واسش ساک میزدم ....
با تمام وجودم کیرشو میخوردم و تخماشو میلیسیدم . امین منو یور کرد و کیرشو کرد تو کونم . وااااااااااااااااای یه دردی منو گرفت . ولی حال میداد. یه کیر تو کسم . یه کیر تو کونم و یه کیر تو دهنم بود . گاییده شدن به معنای واقعی بود. ....
کم کم داشتم خسته میشدم . گفتم میخوام جدا جدا بهتون کس بدم . امین گفت پس دمر شو . قمبل کردم و امین با چند تا تلمبه و سیلی تو کونم آبش اومد . و بعش رضا اومد جلو . و بهم گفت تو کونت میزارم . منم گفتم باشه . قمبل کردم . کیر شو تو کونم کرد و با دستش با سوراخ کسمو بازی میکرد .
آبش زود اومد . حالا من ارضا نشده بودم هنوز . من موندم و شاهین . اومد جلو و منو برد رو تخت انداخت و شروع کرد کسمو خوردن و اومد بالا کیرشو کرد تو کسم و گفت میخوام بهت یه طور حال بدم که کفتر جلدم شی لیلی ....
گفت میخواد از این بعد من سوراخش بشم . و کس فوریش باشم . منو میکرد و داد میزد ... آآآآآآآآآآآآآآآآآههههههههههههههه .
جنده کوچولوی من . به سه نفر کس داده . بزار آبشو بیارم . اونا رو صدا کرد و منم چوچولمو میمالیدم .
به اونا گفت هر کدوم یکی از سینه هاشو بخورین . اونا هم با تمام وجود می خوردن و کیرشونم تو دستام بود . شاهینم با تمام قدرت تلمبه میزد و آب من اومد و یطوری داد زدم که گلوم جر خورد و شاهینم آبشو ریخت روی کسم .
کیر رضا باز تو دستام بزرگ شدو اومد و باز منو کرد .... اوووووفففففف
بعد رضا رفت و ما 3 تامون خوابیدیم . خیلی حال میداد لای 2 تا مرد بخابم . خودمو بهشون میمالیدم و خودمو لوس میکردم. و واسشون ناز میکردم . البته امین بیشتر خوابید و وسطاش منو شاهین بازم سکس کردیم . منو برد جلو تلوزیون و با فیلم سوپر منو کرد و گایید . و باز هم آب منو آورد. و بعد آب خودش اومد .
شاهین گفت طبقه بالاییشون 2 تا پسر مجردن . بهم قول داده یه روز تو این هفته منو میبره خونشون تا به اونا هم بدم . من عاشق سکس با غریبه ها ام !!!!!
شاهین گفت اگه بتونم با صاحبخونش سکس کنم و کسمو بهش بدم .و مجبورش کنم که یسال دیگه خونه رو بده . حاضره منو یروز از صبح تا شب بکنه. !!!!

نوشته:‌ لیـــــــــــــــلی کس طلا

2.923075
نمره شما: هیچ :میانگین 2.9 (13 رأی )

31 نظر

ajab kheyli sathi o sade

نوشته shahin shomal در 30. November 2011 - 8:19

ajab
kheyli sathi o sade neveshti mizaram ru hesabe tajrobeye neveshtane kamet
gooluck

خوشم اومدمعلومه داستانش

نوشته karn0517 در 30. November 2011 - 11:22

خوشم اومدمعلومه داستانش واقعیه داستان واقعی باشه ادم بیشتردوس داره بخونه

میشه خواهش کنم تشریف بیارید

نوشته tabarestan در 30. November 2011 - 14:28

میشه خواهش کنم تشریف بیارید شمال ما هم در خدمتتون باشیم ؟

ای دی من رو اد کن و اف بزار

aali_mahm

ghashang bod ama yekam

نوشته ainazsa در 30. November 2011 - 14:28

ghashang bod ama yekam narahat konande

leyli joooooon manam mikhamet

نوشته Meysam133 در 30. November 2011 - 15:24

leyli joooooon manam mikhamet pm bede ta ba ham bishtar ashna beshim

چرا حرف میزنی کجاش

نوشته armiin hot در 30. November 2011 - 17:35

چرا حرف میزنی کجاش واقعیه؟
رضا یکی از دوستای امین و شاهین بود . که تازه از دبی اومده بود . من هنوز تو اتاق بودم که اون اومد تو که کتشو آویزوون کنه. منو دید . منم همونطور سکسی رفتم جلو . با اون پاشنه های 14 سانتیم . دامنم پایین بود . اما سینه هام هنوز بیرون بودن . رفتم جلو و دست و روبوسی که دیدم با پشت دست در و بست و بادستاش سینه هامو چسبید و گفت ک واااااااااای . اینا سینه ان یا هندونه؟؟؟؟ با نوکش بازی میکرد و با زانوش به کسم یواش یواش ضربه میزد . سینه هامو گذاشت دهنش و حسابی مکید . یهو صدای امین اومد که گفت کجا موندین شما 2 تا؟

اول از امین . که یهو سینه سمت راستمو کشید انداخت بیرون و گفت من هلو میخوام. شروع کرد توی جمع پستونای منو خوردن . اولش یکم خجالت کشیدم ولی بعدش دیدم که همه شهوتی ان . روم باز شد

چه جالب یعنی اون موقع که سینش بیرون بوده و رضا لمسش کرده خجالت نکشیده بعد از امینی که فعلا ما یه بار فهمیدیم گاییدتش و شاهین خجالت کشیده؟ D Oh D Oh Phbbbbt! Phbbbbt!

رضا داشت کسمو میخورد و امین

نوشته motekhases در 30. November 2011 - 18:55

رضا داشت کسمو میخورد و امین هم سینه هامو . واااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااای . به یاد اون روز صد بار جق زدم تاحالا ولی بازم الان کسم خیسه .
کس کش کس مغز خر خودتی دخترا جق نمیزنن .تخیلات تخمی خودتو نوشتی

manam dar khedmatetam azizam.

نوشته k1sk8erboy در 30. November 2011 - 20:20

manam dar khedmatetam azizam. age khasti mitonam kheili rahat ba doostanam on sahneha ro tadayio konim vasat
afshin_refighet@yahoo.com

جناب لیلی جوووون خودتو کشتی

نوشته sara sweet در 30. November 2011 - 21:24

جناب لیلی جوووون خودتو کشتی سکسی بنویسی خودکشیت جای تقدیر داره ولی دامن که می پوشی سیبیلات از تخیلت میزنه بیرون یه فکری واسش بکن Smug
اه هندونه هم شد جذابیت سکسی ؟ Rolling On The Floor
عجب وثیقه ای اوه یکسال تمدید ؟ بیا برو ببین واسه این 3000تا نمی تونی کاری کنی ؟ مملکت رو به هم ریخته ثواب می کنی Big Grin

Man ke hanoz nafahmidam in

نوشته Mehrdad.de در 30. November 2011 - 23:47

Man ke hanoz nafahmidam in dostan donbale chian har ki. Harchi minevise ina migan kirie o takhayoli bad ye soale takhasoso dokhtara ki gofte jagh nemizanan ?!!!!!!!!!!

کس کش مادر قحبه . خیلی تخمی

نوشته salt110 در 30. November 2011 - 23:54

کس کش مادر قحبه .
خیلی تخمی بود . بعد ( نوشتی 100بار جلق زدم . کونی . تو کونی پسری رفتی به 3تا دیگه کون دادی حواست نیست .
توی کس کش مامانتم شغلش همین بوده کون ما رو پاره کرده از بس کیر خورده .
دیگه کس شر ننویسی ها . مادرتو گاییدم بچه کونی .

afarin kheyli tokhmi bood

نوشته agha khosro در 1. December 2011 - 2:57

afarin
kheyli tokhmi bood

تاپش پشتش باز بود؟ پاشنه ی

نوشته hediye در 1. December 2011 - 8:39

تاپش پشتش باز بود؟ پاشنه ی کفشش 14 سانت بود؟ نازی یعنی خواستی ظرافت وارد داستان کنی که قابل باور بشه؟ کفشا اینجوری حساب نمیشه پاشنه هاش

شما که پسر تشریف داری که

نوشته noosshin در 1. December 2011 - 11:53

شما که پسر تشریف داری که

یادش بخیر 10 نفری ریختیم سره

نوشته eri68 در 1. December 2011 - 12:24

یادش بخیر 10 نفری ریختیم سره ننی

خاک تو سرت لیلی افتخار هم

نوشته moein_t71 در 1. December 2011 - 16:31

خاک تو سرت لیلی افتخار هم میکنه بشی عروسک اینو اون زدن بود اسیرش کردن افتخار هم میکنه(واقعا غیرت ایرانی کجا رفته)

شاهین کیرشو صاف کرد تو کسم و

نوشته lvlr_alone در 1. December 2011 - 19:14

شاهین کیرشو صاف کرد تو کسم و مثل مادرجنده ها تلمبه میزد . رضا گفت آقا یواش .....
رضا داشت کسمو میخورد و امین هم سینه هامو . واااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااای . به یاد اون روز صد بار جق زدم تاحالا ولی بازم الان کسم خیسه

khar kosde kiram too maghze jaghit pedar sag kir too kose nanat akhe kodom dokhtari jagh mizane ke to dovomish bashi jagh male pesarast sag pedar bare akharet bashe tokhmi takhayolate zehne jaghito inja minevisi pedar saggggggggggggggggggg

10خط اول رو خوندم.فحش واجب

نوشته sosha sexy در 1. December 2011 - 21:32

10خط اول رو خوندم.فحش واجب شدی.مجبورم کردی برم ثبت نام کنم بیام فحشت بدم.
بی ناموس کیرم تو مغز نداشتت کیر مغز.دیگه از کس وشعر هم گذشته این داستان.کیر و غزل بود.
ریدم تو چشمت کس کش.میدونم تقصیرت نیست تو ازون پسرهای کیری هستی که در طی روز یه دستت به کیرته یه دست دیگه ات تو کونت.جلقوز........

آفرین لیلی جون تو برای سه نفر

نوشته داداش حشری در 1. December 2011 - 23:31

آفرین لیلی جون تو برای سه نفر کوس دادی مگر سوالی دارم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ تمام زن ها چینین است که با چند کیر وچند با گائیدن ازضا میشن یا تنها جنده ها هستند مثل تو کسکش
تو درسن 24 چنین حشری هستی که با سه نفر ارضا نمیشی کسکش اگر به سن 35 و40 باشی واسه تو کیر خر ضرورت اس تا توره ارضا کنه
مگر این کوس ها بلاخره چطور میشه مرد ها صرف یکبار می تونند کس کنند وبعد از چند ساعت حتی یک روز میشه که دوباره کیر شون راست بشه مگر این کوسها درهر لحظه کیر میخان اگر چینین باشه یک زن جنده برای ده مرد کافیه که ابشو بریزه تو کونش وبا کوسش الا که او ارضابشه خیلی سوال برانگیز است که میکانیزم کوس را ادم بفهمه وبدانه که کوس چطور وبا کدام تربیب زود ارضا میشه

چوچولو جای مخصوص کوس است که زود ارضا میشه مگر نه جنده ها

کوسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ها را باز کنید
کوننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ها رانیز بازکیند

تا ازضا شوید جنده ما اخر این کوسها کیر بکارداره مگر ناز نکیند هرکس کوس خواست بزازین که کوس کننه

کوسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

چند خط اولشو که خوندم فهمیدم

نوشته takavarjoon در 2. December 2011 - 12:24

چند خط اولشو که خوندم فهمیدم که بچه کونی جلقو هستی. کیرم تو تخیلاتت. خب کله کیری از خاطرات بچگی خودت بنویس که چطوری کونی شدی تا درس عبرت بگیریم نه اینکه تخیلات تخمیتو اینجا درج کنی که لازم بشه کیرمو به صورت عرضی تو کونت حواله کنم.

من کار ندارم چه غلطی کردی و

نوشته بی همنفس در 2. December 2011 - 17:19

من کار ندارم چه غلطی کردی و جای کی گذاشتی خودتو..
تنها چیزی که میخوام بدونم قضیه شکمته..گفتی نداری؟
میشه بفرمایی دنبه ها رو چطور توی ممه هات تقسیمیدی که به شکمت هیچی نرسید؟
90
خدا بیامرزه گاوه ننه قمرو اونم پستون داشت عینهو تو
احتمالا متولد شهریوری..چون همشون که نه اما خیلیاشون هم تریپه توان
لاشی صفت و سگ لقمه

داستان خوبت که فنتسی من است

نوشته غنچه در 2. December 2011 - 20:27

داستان خوبت که فنتسی من است باعث شد توی این سایت ثبت نام کنم ؛ آفرین Love Struck Love Struck Love Struck

be kos sher eteghad dari

نوشته erfan.wanted در 3. December 2011 - 4:51

be kos sher eteghad dari

لیلی جون دختر ها جلق نمیزنند

نوشته bahram88 در 6. December 2011 - 22:38

لیلی جون دختر ها جلق نمیزنند چیزی که مینویسی دقت کن

dar khedmatimm leili

نوشته reza_932 در 11. December 2011 - 22:02

dar khedmatimm leili jooooonnnnnnnnnnnnnnnnnnn

idim: Reza_932

خیلی عالی بود

نوشته خاله میترا در 28. December 2011 - 2:42

خیلی عالی بود

ننه هیچ کاری بهتر از دادن

نوشته ننه جون در 1. August 2012 - 18:07

ننه هیچ کاری بهتر از دادن نیست .جات تو دل بهشت.امیدوارم به حق پنج تن همیشه پنج کیره گیرت بیاد

ننه هیچ کاری بهتر از دادن

نوشته ننه جون در 1. August 2012 - 18:08

ننه هیچ کاری بهتر از دادن نیست .جات تو دل بهشت.امیدوارم به حق پنج تن همیشه پنج کیره گیرت بیاد

ننه هیچ کاری بهتر از دادن

نوشته ننه جون در 1. August 2012 - 18:09

ننه هیچ کاری بهتر از دادن نیست .جات تو دل بهشت.امیدوارم به حق پنج تن همیشه پنج کیره گیرت بیاد

  پارتينر سكسي هستم حشري ،

نوشته Milan.jahani در 4. February 2013 - 11:09

  پارتينر سكسي هستم حشري ، داغ ،باشهوت بالا درخدمت كسانيكه دوست دارن سكس همسرياخانم شونو ببيند ولذت بالايي رو تجربه كند بنده باتجربه دراين نوع رابطه يا اكشن ٣ نفره يا mfm در كشورهاي هالند و المان طوري لذت رو برايتون به ارمغان خواهم اورد كه تاحال تجربه نكرده باشيد باكمال اعتماد و راستي ميل من است  milan_jahani@yahoo.com

ایشون اصولا از شرت بیزارن.باز

نوشته فری کافر در 15. April 2014 - 9:25

ایشون اصولا از شرت بیزارن.باز ملجوقی دیگر حادثه آفرید.