شوهرم دوستشو آورد تا منو بکنه

اسم من شهلاست و 26 سالمه الان 4 ساله ازدواج کردم اسم شوهرم محسن و 29 سالشه.ما خیلی با هم خوشبختیم.محسن خیلی روشنفکره و اصلا نه به حجاب اعتقاد زیادی داره و به منم اصلا کاری نداره کجا میرم و کجا میام و.من زیاد میام تو سایتایه سکسی و فیلم پورن هم زیاد میبینیم با هم.من به اسمایه الکی تو فیس بوک و سایتایه دیگه عضو شدمو واسه سرگرمی با پسرا خیلی سکس چت میکنم رسول ام کاملا در جریانه همه چیز هست و میدونه همه چی در حد همون چت و یه شیطنت بیشتر نیست.میگه از وقتی زیاد میری اینترنت خیلی سکسی تر شدی و خوشش میاد چون قبلا معمولا واسه سکس اون میومد سراغم اما الان همیشه من میرم سراغش و خیلی وقتا نصفه شب با لب گرفتنو لیس زدن بدنش بیدارش میکنم و با هم سکس میکنیم.بعضی وقتا که من خستم و دلم سکس نمیخواد ولی محسن میخواد واسه اینکه حشریم کنه شروع میکنه از فانتزیایه سکسی عجیب و غریب حرف زدن.مثلا از سکسایه گروهی یا ضربدری.

تقریبا 10 روز پیش محسن شب منو فرستاد حموم و خودشم تر و تمیز کرده بود و قرص تاخیری هم خورده بود و خلاصه همش میخواست منو حشری کنه اما من اصلا حالشو نداشتم.بازم شروع کرد حرفایه سکسی زدن بهش گفتم اگه بخوام واقعا با کسی جز تو سکس کنم و بهت بگم بهم اجازه میدی اونم در قالب همون فانتزیایه همیشه گفت اره منم گفتم خوب من میخوام.گفت کی؟ منم یکی از دوستاش که با هم میرن باشگاه و بدنش مثل محسن حسابی رو فرمه ولی قدش از محسن بلندتره و اسمش باقر بود و گفتم.گفت اره پسر خوبیه من مشکلی ندارم..بهش گفتم جدی میگم اونم گفت منم جدی میگم کلی با هم حرف زدیم محسن میدونست باقر چندتا دوست دختر داره خودش همیشه واسه محسن تعریف میکرد اما ازونا بود که خیلی واسه ناموسش ارزش قائله و خلاصه خیلی غیرتی و ناموس دوستاش واسش مثل ناموس خودش بود.به محسن گفتم باقر راضی نمیشه مگر اینکه بدونه تو خودت راضی هستی اگه من بخوام بهش چراغ سبز نشون بدم پا نمیده.اون شب بعد یه سکس مفصل برنامشو ریختیم با محسن قرار شد فردا شب بیارتش خونه .ظهر که اومد خونه گفت واسه شام باقرو دعوت کردم.منم طبق قرارمون شب که شد یه لباس تقریبا باز پوشیدم چون اونا خونوادشون یکم مذهبی بودن نمیتونستم خیلی لباس ناجوری بپوشم یه لباس استین کوتاه با یقه باز پوشیدم و یه دامن نازک که پاهام تقریبا از زیرش دیده میشد.اومدن خونه و مثل همه مهمونیا هیچ حرفی در این مورد زده نشد باقر اهل مشروب نیست اما منو محسن خیلی وقتا با هم میخوریم اونشبم طبق قراری که با محسن گذاشته بودیم من و محسن با هم مشروب خوردیم تا اگه یه وقت پا نداد بندازه گردنه مستیم.بعد شام من رفتم تو اتاق و به گوشیه رسول زنگ زدم اونم الکی وانمود کرد که یکی باهاش کار فوری داره.به باقر گفت من یه کاری پیش اومده باید فوری برم بیرونواونم سریع پاشد گفت پس منم میام باهات محسن گفت نه تو بشین شاید دیر بیام یا تا صبح نتونم بیام تو بمون پیش شهلا آخر شب تنها تو خونه میترسه.به منم جلوش واسه این که باقر بفهمه محسنم راضیه گفت یه کاری بکن به آقا باقر خوش بگذره و حوصلش سر نره.منم گفتم چشم تو نگران نباش من همه جوره کاری میکنم بهش خوش بگذره ولی اون احمق دو 3 بار گفت من باید برم خونه اگه شهلا تنهاست ابجیمو بیارم امشب بمونه پیشش محسن گفت نه چه کاریه الان تو اینجایی بمون پیشش دیگه و بهش مهلت نداد اعتراض کنه و رفت بیرون.منم رفتم میوه اوردمو نشستم کنارش طوری نشستم که یه کم از پاهام دیده بشه متوجه شدم نگاهش به ساق پامه .میوه رو بهش تعارف نکردم و شروع کردم باهاش حرف زدنو خندیدن و واسش میوه پوس میکندم اول دادم دستش و سعی کردم یه ذره دستشو لمس کنم بعد واسش کیوی پوس کندم خواست ازم بگیره گفتم دستات کثیف میشه بردم سمته دهنش اولش دیدم تعجب کرده اما با اکراه دهنشو باز کرد و گذاشتم دهنش.تلویزیونو روشن کردمو و یه فیلم که تقریبا صحنه داشت اما نه صحنه هایه خیلی ناجور گذاشتمو و رفتم تو اتاق و گذاشتم یکم ببینه تا حشری بشه.تو اتاق لباس خوابمو پوشیدم که توریم بود و همه جام معلوم بود و از اتاق اومدم بیرون . تا چشمش به من افتاد از تعجب داشت شاخ در میاورد سرشو انداخت پایین .گفتم انگار محسن قرار نیست بیاد.تو اتاقم به محسن اس داده بودم که زنگ بزنه.دیدم صدایه گوشیه باقر میاد محسن بود بهش گفت من تا صبح نمیتونم بیام گفته بود دوستم بیمارستانه باید بمونم پیشش و گفت شهلا رو تنها نذار نزدیکش بخواب چون تنها میترسه تو اتاق بخوابه.بهش گفتم جاتو بندازم تو حال گفت اره تو حال خوبه یکی از شلوارکایه محسنو دادم بهش و گفتم لباسشو عوض کنه.تو حال دراز کشید منم رفتم تو اتاق خواب بعد یه نیم ساعت اومدم و گفتم بیداری گفت اره گفتم من تو اتاق تنها میترسم میشه بیام تو حال .گفت اره حتما.منم جامو یه ذره با فاصله ازش انداختم و خواستم دراز بکشم که نشستم رو تشک و دستمو بردم که بند سوتینمو از پشت باز کنم و وانمود کردم نمیتونم پشتمو کردم بهش و گفتم میشه واسم بازش کنی نمیتونم اصلا با سوتین بخوابم عادت ندارم یه ذره معطل کرد مشخص بود روش نمیشد اما بازش کرد و منم لباسمو دادم بالا و سوتینمو در اوردم تا سینه هام افتاد از سوتین بیرون سرشو انداخت پایین گفت شبت بخیر و پشتشو کرد به طرف من.کثافت اعصابمو خورد کرده بود یه 10 دقه گذشت نمیدونستم چیکار کنم که راضیش کنم تصمیم گرفتم دلو بزنم به دریا و برم کنارش هرچه باداباد.یواش رفتم پیشش پشتش به من بود اروم دستمو کشیدم رو پشتش و پشت گردنشو بوسیدم خودشو کشید کنار و گفت شهلا انگار حالت خوب نیست میفهمی داری چیکار میکنی برو سر جات.منم انگار نه انگار که چی گفته رفتم رو به روشو لبامو گذاشتم رو لباش خودشو کشید عقب و گفت انگار مستی گفتم اره من مست توام . تو رو میخوام.گفتم دیگه ادا در نیار و مثبت بازی رو بذار کنار میدونم توام منو میخوای گفت تو مثل خواهرمی گفتم چرت نگو و محکم بغلش کردم و لباشو با تمام وجود میخوردم دیدم اونم کم کم داره لبامو میخوره دیگه موفق شده بودم لباسشو از تنش در اوردمو مثل وحشیا افتادم به جون سینه هاشو یکی رو چنگ میزدم یکی رو هم میخوردم گفت حالا که خودت میخوای بهت نشون میدم بلند شدو انداختم رو تشک و افتاد به جون سینه هام طوری میخورد که فکر کردم جونم از سینه هام در میاد.وحشی شده بود .سرشو برد لایه پاهامو از رو شورت کسمو بو میکردو و زبون میکشید شورتمو در اورد و گفت وای خوش به حال محسن شروع کردن به لیسیدنو و خوردن کسم داشتم از لذت دیوونه میشدم بهتر از محسن نمیخورد اما همین که یه مرد دیگه بود خیلی حشریم میکرد پاشد و نشست رو بالش کنار صورتمو و موهامو چنگ زد و کشید به طرف کیرش دست کشیدم رو شلوارکش کیرش داشت شلوارو پاره میکرد یه ذره دست کشیدمو بعد پا شدو منم شلوارو شورتشو باهم کشیدم پایین کیر خوش فرمی داشت از کیر محسن یکم کوچیکتر بود شایدم همون اندازه ای بود شروع کردم به لیسیدنو و خوردنش داشت از کیف قش میکرد نمیتونست سر پا واسته سرمو محکم فشار میداد و کیرش تا ته میرفت تو حلقم کیرشو کشید بیرون هولم داد عقب افتادم رو زمین از خشونتش خوشم میومد پاهامو داد بالا و یهو کیرشو فرو کرد تو کسم داد کشیدم گفت خفه .خودت خواستی من مثل محسن اروم و رمانتیک نیستم پدرتو در میارم شروع کرد تلمبه زدن تند تند گفت پاشو برو رو مبل رفتم رو مبل خیلی حشری بودم رو مبل به پشت شدمو خواست بکنه تو کونم گفتم نه من تاحالا کون ندادم نذاشتم کرد تو کسمو تند تند تلمبه میزد منم از لذت داد میزدمو میگفتم بکن ...جرم بده ..یهو کیرشو کشید بیرون و ابشو ریخت رو کمرم اعصابم خورد شده بود من هنوز ارضا نشده بودم .ابشو با دستمال پاک کرد.گفتم حالا اینقدر کسمو میخوری تا ارضا شم .سرشو گرفتمو فشار دادم تو کسم اینقدر خورد تا ارضا شدم بعدشم همون طور لخت تو بغلش خوابیدم .

نزدیکایه صبح متوجه اومدن رسول شدمو اروم پا شدم از کنارشو رفتم تو اتاق و با رسول که بخوابیم واسش جریانو تعریف کردم اونم حسابی حشری شده بود دوباره اونم تو اتاق منو کرد اما چون جون نداشتم منو ارضا نکرد بعدشم خوابیدیم صبح که پا شدیم باقر نبود مثل اینکه سحر متوجه اومدنه رسول شده بود و خودشو به خواب زده بود.صبحش به رسول اس داده بود و عذر خواهی کرده بود که نتونسته امانت دار خوبی باشه رسول ام جوابشو داده بود که عیبی نداره میدونم کرم از امانتی بود که سپردم دستت . دیشب رسول بهش اس داده بود پایه 3 نفره هستی یا اگر دوست دختر داری بیارو 4 نفره حال کنیم با دوست دخترش صحبت کرده و قراره 2.3 شب دیگه بیان خونمون.اگه برناممون جور شد اون داستانم واستون مینویسم.

نوشته: فاطیما

2.76
نمره شما: هیچ :میانگین 2.8 (25 رأی )

64 نظر

ما نفهميديم محسن يا

نوشته mordack در 12. July 2013 - 18:29

ما نفهميديم محسن يا رسول
درضمن سلام مارو به چوپان دروغگو برسون
راستي اينم بگم : كير خر تو كون شوهرت

ما که نفهمیدیم محسن بود یا

نوشته بهتیس در 12. July 2013 - 18:37

ما که نفهمیدیم محسن بود یا رسول !!!!
کیر شوهرت جواب نمیده که کیر دوستشو میخوای ---- مغرت معیوبه

خرطوم فیل هندوستان نر تو کون

نوشته 1486 در 12. July 2013 - 18:39

خرطوم فیل هندوستان نر تو کون شوهر بی قیرتت.
خوشهالم هستی که دادی.خاک رس زرد تو اون سرت.

فانتریه قشنگیه

نوشته rysm در 12. July 2013 - 18:42

فانتریه قشنگیه

خاک تو سر همتون کنن بی

نوشته Nadia joOnz در 12. July 2013 - 18:48

خاک تو سر همتون کنن بی ناموسای مزخرف!شور هرچی سکسه درآوردین با این دروغاتون که چی؟می خاین فرهنگ یه ملتو عوض کنین؟واقعا خاااک تو اون سرت بدبخت عقده ای آره برو همون جلقتو بزن کونی

ببین ما با کیا شدیم 75

نوشته mohamad2951 در 12. July 2013 - 18:50

ببین ما با کیا شدیم 75 میلیون
کس و شعر بسیار جالبی بود

محسن كيه؟؟؟رسول كيه؟؟/اسمش

نوشته Ashenaye man در 12. July 2013 - 18:55

محسن كيه؟؟؟رسول كيه؟؟/اسمش شهلاست.باز نوشته فاطيما

سگ تو روح دروغگو

باقردوست رسول بود یا محسن؟؟

نوشته سن بالا در 12. July 2013 - 18:59

Thinking Big Grin
باقردوست رسول بود یا محسن؟؟

مضخرف بود خوشم نیومد

نوشته mahsa Jojo 20 در 12. July 2013 - 19:03

مضخرف بود خوشم نیومد

مضخرف

نوشته mahsa Jojo 20 در 12. July 2013 - 19:08

مضخرف

دم شوهرت گرم بده خدا تا بده

نوشته xdj در 12. July 2013 - 19:16

دم شوهرت گرم بده خدا تا بده ازین دوستایی مثل شوهرت !

1

از شرمندگی خیس نشدی وقتی

نوشته CAPYTAN MANOOCH در 12. July 2013 - 19:24

از شرمندگی خیس نشدی وقتی داشتی مینوشتی تو که میخواستی بدی حداقل از شوهرت پنهون میکردی دوست داری شوهرتم دوست تورو بکنه خواستی جواب بده

خدایا این جماعت را به راه

نوشته خدای.مردان در 12. July 2013 - 19:25

خدایا این جماعت را به راه راست هدایت کن .پی لیز.

اگه شوهرتم دیدوست تورو بکنه

نوشته CAPYTAN MANOOCH در 12. July 2013 - 19:36

اگه شوهرتم دیدوست تورو بکنه همینقدر خوشحال میشدی

(بدون موضوع)

نوشته CAPYTAN MANOOCH در 12. July 2013 - 19:38

Crying

کون گلابی خودت یه

نوشته javid07 در 12. July 2013 - 19:39

کون گلابی خودت یه بارمیخوندیش...کیر بچه های شهوانی از پهنا تو کوست

خالی بندی محسن شد رسول شهلا

نوشته Amir.2592 در 12. July 2013 - 19:40

خالی بندی محسن شد رسول شهلا شد فاطیما

محسن شد رسول شهلا شد فاطیما

نوشته Amir.2592 در 12. July 2013 - 19:41

محسن شد رسول شهلا شد فاطیما کس بچه های شهوانی تو دهنت

حرکتتون خیلی ضایع بود

نوشته behrooz_m در 12. July 2013 - 21:32

حرکتتون خیلی ضایع بود

?,,,,,,,,,,,........-------

نوشته Sobi shar در 12. July 2013 - 21:53

?,,,,,,,,,,,........-------

باحال بود خوشم اومد

نوشته dani.kir.dust در 12. July 2013 - 22:24

باحال بود Smile
خوشم اومد Smile

واللا من كه سرم گيج رفت

نوشته ♉مصـــــلوب♉ در 12. July 2013 - 23:17

واللا من كه سرم گيج رفت نفهميدم رسول كيه محسن كيه باقر كيه!!! بالاخره چيشد؟ باقر دوست رسول بود! رسول دوست باقر بود! محسن با باقر رفيق بود! رسول محسن بود! محسن رسول بود! رسول و محسن با باقر دوست بودن! محسن و رسول رفيق باقر بودن! باقر با 2 تاشون رفيق بود! دوتاشون با باقر دوست بودن! بالاخره نفهميدم! اصلأ من كي ام؟ تو كي هستي؟ اينجا كجاست؟ ساعت چنده؟ امروز چند شنبه بود؟!
اصلأ بگو ببينم شهلا خانوم، آيا تو و رسول كرد بوكان نيستين؟؟؟ اگه هستين پس كيرم تو پستوناي آويزون تو و هيكل چاقاله رسول كه الكي داري ميگه رسول ميره باشگاه! Big Grin:D:D

لایک دوست دارم بااین حرفت

نوشته mohamad2951 در 12. July 2013 - 23:36

لایک
دوست دارم بااین حرفت

دکل ای.ران.سل.تو کون شوهر خوش

نوشته m.a.l.I در 12. July 2013 - 23:44

دکل ای.ران.سل.تو کون شوهر خوش غیرتت.

من از داستان بدم نیومد.هرچند

نوشته نوبهار در 12. July 2013 - 23:48

من از داستان بدم نیومد.هرچند خیلی بی دقت نوشتی.بار اول که دیدم نوشتی رسول کلی به حافظم فشار اوردم بفهمم این رسول کی بوده

کس میگی میدونی چرا چون تو مرد

نوشته mohammad 1359 در 13. July 2013 - 0:10

کس میگی میدونی چرا چون تو مرد هستی و هدفت فقط ترویج سکس گروهی و فانتزی ایرانی غیرت داره بفهم آشغال حرومزاده

خوب بود فقط اسما رو جابجا

نوشته sinsunyeman در 13. July 2013 - 1:00

خوب بود فقط اسما رو جابجا نوشتی. شاید تعمدی بود.
سکس آزاد
چی بگم.فک نکنم تو زندگی زناشویی بگنجه. تو دوست و رفیق بازی شاید

رسول+محسن+سحر+باقر=چه شود

نوشته حمید64 در 13. July 2013 - 1:37

رسول+محسن+سحر+باقر=چه شود .... لامصب ترکوندی

کیر تو کون بابات که نطفه ی تو

نوشته Haaj Mehdi در 13. July 2013 - 1:48

کیر تو کون بابات که نطفه ی تو رو حروم به وجود آورد... امثال شما رو باید با مشت محکم زد تو سولاخ کونشون تا ان و گهشون از دماغ و گوش بزنه بیرون... دیوث Wink

کیر خر تو کست لااقل مواظب

نوشته 11mostafa در 13. July 2013 - 2:05

کیر خر تو کست لااقل مواظب سوتی دادنات باش اولش میگی محسن شوهرته بعدش یه خط پایینتر میگی رسول شوهرمه.یا نکنه واقعا 2تا شوهر داری.کیر بروبچ سایت و همه ی ملت تو کس خودت و کون شوهرتو دوستش.جقی

سلام.شهلا خانم. من شاهين

نوشته javanmard60 در 13. July 2013 - 2:14

سلام.شهلا خانم. من شاهين استاد تمام سبكهاي ماساژم. خواستي باماساژ چندبار به.... ميرسونمت.پيام خصوصي بده.تشكر

ولی من فک می کنم اسمت مهتابه!

نوشته samane_n در 13. July 2013 - 2:22

ولی من فک می کنم اسمت مهتابه!

عججججججججججججججججب کسکشیه این

نوشته msrh20 در 13. July 2013 - 2:31

عججججججججججججججججب کسکشیه این یارو رسول یا محسن این مدلیشو ندیده خودم

ایشالا سری جدید که در راهه

نوشته Asdollakhan در 13. July 2013 - 4:56

ایشالا سری جدید که در راهه میخواید چندین نفره بتپونید حتما ما رو هم دعوت کنید خدمت برسیم واسه دیدن وآشنایی بیشتر واعتماد سازی وبعدشم جلسه نقد وبررسی بذاریم.. بلکه ما هم گلی بچینیم از کس مبارک..

اگه واقعا داستان راست بود پس

نوشته sharare2013 در 13. July 2013 - 5:06

اگه واقعا داستان راست بود پس خاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااک توی سر شوهر بی غیرتت..این مررررررررررررررررررررررررررررررررردددددددددددددد نبود..نررررررررررررررررر بود....میدونی عزیزم ....
مرد : یعنی انسان ....................... نر : یعنی حیوان
نمیفهمیدی حالا بفههههههههههم..........ولی تو بازم نفهمیدی.........
خااااااااااااااااااااااک توی سر شوهر بی غیرت و خاااااااااک تو سر توی جنده.....
والا این چیزا روشن فکری نیست....پست و بی شرف بودنه..
اگه خیلی دوست داشت اینکارو نمیکرد..بی شرررررررررررررررفای پست.........

Age vaghean az zarb khoshet

نوشته KianParand در 13. July 2013 - 8:12

Age vaghean az zarb khoshet miyad pm bede

بالاخره اسم اون شوهر کونیت

نوشته Maryam Banoo در 13. July 2013 - 8:24

بالاخره اسم اون شوهر کونیت رسول بود یا محسن؟؟؟!!!

قشنگ بود واسه نوشتنش زحمت

نوشته Leila sh در 13. July 2013 - 8:48

قشنگ بود واسه نوشتنش زحمت کشیده بودی اما تناقض هایی که تو داستان داشت آدمو اذیت می کرد

خب بچه ها انچه لايق تو بود

نوشته كچل يه چشم در 13. July 2013 - 9:10

خب بچه ها انچه لايق تو بود نثارت كردن
شب غذا كمتر بخور زودتر بخواب كمتر جلق بزن تا گاز معده ات كمتر به مغزت فشار بياره و اين كسشعرايات را كمتر بسرايي حداقل يه بار بخونش
كير ماروهم پذيرا باش !!!"!!!

خاک عالم تو سرت

نوشته mamal m در 13. July 2013 - 9:21

خاک عالم تو سرت

داستان که تکراری بود مرد هرزه

نوشته مست شب در 13. July 2013 - 9:53

داستان که تکراری بود
مرد هرزه صفت وزن هرزه صفت یا هرزه مغز ، نمیدونه غیرت و حسادت چه معنی میده که هیچ بلکه از این دو صفت بیزاره و بدش میاد ! صبح تا شب بهش بگو بی غیرت به تخمش نیست ! پس خودتونو خسته نکنین.. این واژه روشنفکرتون منو کشته دیگه کشته !!

منم از سكس ضربدري و كروهي بدم

نوشته نازي21 در 13. July 2013 - 12:04

منم از سكس ضربدري و كروهي بدم مياد

همش دروغه وساخته زایده فکر

نوشته ایمان خوزستان در 13. July 2013 - 12:06

همش دروغه وساخته زایده فکر وعقدها ارزوهاسکسی جونای ماازبس نکردن وجلق زدن دچارتوهم شدن

با توجه به نظرات (البته همه

نوشته mamadkk در 13. July 2013 - 12:42

با توجه به نظرات (البته همه فهمیدن خالی بندی بود) دوستان شوهرت اسمش محسن بود یا رسول؟یا اصلا شاید 2تا شوهرداری هرشب یکیشون میکنتت بعدشم جنده پولی هاهم به پوررویی تو نیستندسوماهم من تمام داستان هارو دنبال میکنم چند وقت پیشم یک داستان عین داستان تو نوشته بودند تنها فرقش این بود که نویسنده اش مرده بود کی میدونه شاید هم شوهرت نوشته
اصلا بچه ها شاید ادمین نوشته
باتشکر مدیریت پارک

با توجه به نظرات (البته همه

نوشته mamadkk در 13. July 2013 - 12:43

با توجه به نظرات (البته همه فهمیدن خالی بندی بود) دوستان شوهرت اسمش محسن بود یا رسول؟یا اصلا شاید 2تا شوهرداری هرشب یکیشون میکنتت بعدشم جنده پولی هاهم به پوررویی تو نیستندسوماهم من تمام داستان هارو دنبال میکنم چند وقت پیشم یک داستان عین داستان تو نوشته بودند تنها فرقش این بود که نویسنده اش مرده بود کی میدونه شاید هم شوهرت نوشته
اصلا بچه ها شاید ادمین نوشته
باتشکر مدیریت پارک

با توجه به نظرات (البته همه

نوشته mamadkk در 13. July 2013 - 12:44

با توجه به نظرات (البته همه فهمیدن خالی بندی بود) دوستان شوهرت اسمش محسن بود یا رسول؟یا اصلا شاید 2تا شوهرداری هرشب یکیشون میکنتت بعدشم جنده پولی هاهم به پوررویی تو نیستندسوماهم من تمام داستان هارو دنبال میکنم چند وقت پیشم یک داستان عین داستان تو نوشته بودند تنها فرقش این بود که نویسنده اش مرده بود کی میدونه شاید هم شوهرت نوشته
اصلا بچه ها شاید ادمین نوشته
باتشکر مدیریت پارک

داستانه را که نخوندم چون از

نوشته -7-seven در 13. July 2013 - 12:58

داستانه را که نخوندم چون از ضربدری و... خوشم نمی آد و به التبع نظری هم ندارم!
فقط داشتم نظرات را نگاه می کردم و......
وای! وای! یک عزیز با دو تا کاربری نظر داده بودن ! اونم دو تا کاربری تابلو که خودشون 200 دفعه جاهای مختلف گفتن که مال یکنفره! و جالبه که دو تا نظر متناقض هم ثبت کردن!!!!!
من شاگرد شاگردای بعضی از دوستانم محسوب نمی شم و این که می خوام بگم به قصد خود نمائی یا اظهار فضل نیست خدا وکیلی؛ ولی چرا بعضی وقتا ما فکر می کنیم که چون داریم تو محیط مجازی فعالیت می کنیم هر کاری برامون مجازه؟؟؟ اگه همه چیز آزاده و هیچ خط قرمزی نیست پس نباید از توهین احتمالی دیگران به کاربری هامون ناراحت بشیم دیگه؟چون به خودمون که توهین نکرده که؟! بگذریم... بگذریم...

عجب سیب زمینی بوده شوهرت

نوشته نگین غرب در 13. July 2013 - 14:04

عجب سیب زمینی بوده شوهرت

محسن یا رسول؟خاک بر

نوشته غش نکنی در 13. July 2013 - 15:03

محسن یا رسول؟خاک بر سرت.........

محسن یا رسول؟خاک بر

نوشته غش نکنی در 13. July 2013 - 15:04

محسن یا رسول؟خاک بر سرت.........

منم میخوام

نوشته ...mahsa... در 13. July 2013 - 18:37

منم میخوام

روشنفکری به این چیزا نیس

نوشته parikuchulu در 13. July 2013 - 19:48

روشنفکری به این چیزا نیس

ریــــــــــــــــــــدی یعنی

نوشته f.a.r.n.a.z در 13. July 2013 - 20:45

ریــــــــــــــــــــدی یعنی با این کس شرات..
خعــــلی مزخرف بود

شوهرت رو غلط میکنه دوستش رو

نوشته djfri در 13. July 2013 - 21:12

شوهرت رو غلط میکنه دوستش رو میاره تورو بکنه
یا نکنه مثل امه ژن رشه ی لا ی ایمت سگ ناوگیت ها کونی

خیلیییییییی چرررت

نوشته neda r در 13. July 2013 - 22:45

خیلیییییییی چرررت

اخر محسن یا رسول گاگول

نوشته kia 18 sant در 13. July 2013 - 23:37

اخر محسن یا رسول گاگول

بچها کم لطفی میکنند همشون فهش

نوشته agha jooon در 14. July 2013 - 3:59

بچها کم لطفی میکنند همشون فهش میدن مال خودته به هر کی دوست داشته باشی میدی نوش جون کست این سری از کون بهش بده داستانشم بنویس اصلا یه کاری کن از کونت در بیاره بندازه دهن شوهرت.

من کشته مرده ی این اسمای سکسی

نوشته amir_g0l در 14. July 2013 - 15:41

من کشته مرده ی این اسمای سکسی هستم...رسول و باقر Rolling On The Floor Big Grin

رسول کی بود؟ سحر محسن! افتضاح

نوشته maniyaa در 16. July 2013 - 13:19

رسول کی بود؟ سحر محسن!
افتضاح بود واقعا
روشنفکریت تو کون خودتو شوهرت

بايد مدل فوق بي غيرتيرو بدن

نوشته karo_m در 16. July 2013 - 14:48

بايد مدل فوق بي غيرتيرو بدن به شوهرت

چه خوب خوش به حالتون

نوشته طرفدار لز در 23. July 2013 - 10:27

چه خوب خوش به حالتون

بهتر است که در این دنیا فکر

نوشته dorbin2013 در 10. January 2014 - 21:00

بهتر است که در این دنیا فکر کنم خدا هست و وقتی به دنیای دیگر رفتم

بدانم که نیست . و این بسیار بهتر از این است که در این دنیا فکر کنم خدا

نیست و در آن دنیا بفهمم که هست .

آلبر کامو

(بدون موضوع)

نوشته kamran 27 در 8. February 2014 - 20:57

Not Talking Not Talking Not Talking

سلام خوبی من هم چند باری با

نوشته irxse در 15. April 2014 - 19:17

سلام خوبی من هم چند باری با همسرم دوستم بودم و خود دوستم هم بودم و یک بار سه تایی باهم بودیم و یک دوست دیگرم فقط تماشا می کرد داستان زیبایی بود مرسی میشه بیشتر باهم اشنا بشیم باتشکر