شما اینجا هستید

گایش زن عرب

من يکی از تعميرکاران يک مجموعه مسکونيم . اگر قفلی خراب بشه يا فاضلابی گير کنه يا کولر و بخاری احتياج به تعمير داشته باشه به دفتر خبر ميدن و اونها هم من يا همکارانم رو خبر ميکنند . يه روز تلفن زنگ زد و خبر دادند بايد برم آپارتمان شماره ۲۱۵ ؛ يه خانوم است که ۵۰ بار زنگ زده و چند نفر هم برای تعمير کولرش رفتن ولی هنوز زنگ ميزنه و ميگه کولرش خرابه . رفتم اونجا و در زدم سه ساعت طول کشيد در رو باز کنه ؛ عجب مالی بود يه زن عرب که از خوشگلی داد ميزد که آماده گائيدنه ؛ تو خونه بوی تنباکوی گنديده ميومد از بس سيگار کشيده بودند اما بوی عطر اون زنه گيجم کرده بود . روسری که نداشت هيچی يه تيشرت ساده سفيد پوشيده بود که ممه هاش توش وول ميخوردند ؛ بيچاره عرق از چال و چولش ميرخت . به شوخی گفتم اومدم بخاری رو درست کنم ؛ مثلا غش غش خنديد و گفت دارم از گرما ميميرم از صبح تا حالا ده بار دوش گرفتم . تا پيچای کولر رو وا ميکردم ولو شد رو مبل و منو نگاه ميکرد . ميگفت شوهرش خواسته درست کنه ولی ريده توش ؛ مرتب برميگشتم طرفش يعنی دارم گوش ميکنم ؛ لاپاشو کامل باز کرده بود که هوا بخوره ؛ از لای شرتش تا مغز کسشو ميشد ديد.  شق کرده بودم و دزدکی لاپاشو ديد ميزدم و اون هم کيرم رو ورنداز ميکرد . بهش گفتم شوهرت عربه گفت آره من هم دو سه تا جوک از بزرگی کير عربها براش تعريف کردم از خنده اشکاش داشت در ميومد ؛ گفت بزرگی کير شوهرش تو سرش بخوره سالی يه بار هم بهش دست نميزنه . گفتم چه طور همچين چيزی ممکنه از تو بهتر هم مگه ميتونه گيرش بياد ؛ با ناراحتی گفت مياد . موضوع رو عوض کردم و گفتم تو خونه که خيلی گرم نيست ؛ گفت هست و برای اثبات پيرهنش رو تا زير نوک پستوناش بالا کشيد ؛ فکر ميکرد بايد تا نوک پستوناش حجاب رو رعايت کنه چون تا زير ممه هاش رو ميشد ديد ؛ سينش خيس خيس بود . گفتم اينا عرقه ؛ گفت کدوما گفتم اينا رو سينت نافت شکمت ( کيرم ميخواست شلوارمو جر بده ) گفت آره همه عرقه ؛ دو سه ثانيه ای خيره شدم به پاهاش و نصف زير ممه هاش ؛ نميدونستم کدوم رو نگاه کنم ؛ خودش فهميد چه حالی هستم دامنشو زد بالا و تکون تکون داد تا باد بزنه لای پاهاش ؛ با يه حالت شهوانی خودمونی گفت زودباش ديگه درستش کن مُردم ؛ گفتم اين کولر درست بشو نيست گفتم ميخوای بلوت (Blow) کنم ؛ گفت منظورت چيه من شوهر دارم گفتم ببخشيد منظورم اينه که خودم فوتت کنم گفت بيا فوت کن تنشو لغزوند رو مبل ؛ شورتش فشار آورده بود رفته بود لای درز کسش ؛ لبهای کسش قُلُپی زده بود بيرون ؛ با دستش کسشو باد ميزد من مُردد مونده بودم با ناز گفت بيا ديگه!  رفتم جلو شرتش رو کندم چقدر کسش تميز بود کم مو و خوشگل نه مثل اون کسهای ترقه ای که گوشت از هر طرفشون آويزانه ؛ کوچيک و تنگ و جمع و جور ؛ کسشو آنقدر ليس زدم که آخ و اوخش دراومد ؛ گفت صبر کن بلند شد و زنجير در رو انداخت گفت برای احتياط ؛ همينطور که برميگشت دامن و تی شرتش رو هم درآورد لخت لخت شد عجب کون و پستونائی داشت ؛ کف اتاق دمر خوابيد افتادم به جون کونش و لمبرهاش و سوراخ کونش رو ميليسيدم تا حالی به حالی بشه ؛ گفت منو بکُن ( Fuck Me ) شلوارمو نصفه کشيدم پائين ؛ کيرم سيخ سيخ بود از پشت کردم تو کسش نيم ساعتی کردمش اما خودمو نگه داشتم تا دو سه بار آبش اومد پستونام رو محکم گرفته بودم تو دستام بهش گفتم ميگه وقتشه که بياد گفت بهش بگو اون تو نياد حامله ميشم ؛ گفتم ميگه نميشه بايد تو يه جائی بياد گفت بکن تو کونم قبل از اينکه حرفش کامل تمام بشه کيرم رو درآوردم و تا دسته کردم تو کونش دادش به هوا بلند شد داشتم جلو و عقب ميرفتم گفت تکون نده دردم مياد گفتم نميشه که ؛ ميخوای در بيارم گفت در بيار درآوردم گفت ساک ميزنم گفتم خوب بخورش بلند شدم رو صندلی نشستم پاهامو باز کردم و حلقه کردم دور گردنش کيرمو گرفت تو دستش ؛ کيرم خيس بود از آب کسش و ان کونش ؛ يکم دست ماليد بعد يهو يه لقمش کرد و شروع به مک زدن کرد در مياورد و دوباره ميکرد تو؛ تخمام رو هم ميخورد خيس که ميشدن در مياورد و با دست ميماليد نزديکای اين بود که آبم بياد دست انداختم کلشو سفت نگه داشتم که کيرم رو يه وقت در نياره ولی همچين قصدی هم نداشت تا قطره آخرش رو خورد باز مک ميزد و ميخواست اما کيره بدبخت يه ريزه شده بود ....وقتی ميرفتم بيرون روبرت يکی از همکارام رو ديدم برگشت بهم گفت کولر رو که درست نکردی !!!!!!  

3.457145
نمره شما: هیچ میانگین 3.5 (70 votes)

نظرات

پستونام رو محکم گرفته بودم تو دستام یارو هم جنس باز بوده سینه داشته

گفت بهش بگو اون تو نياد حامله ميشم
در عالم صغری با آب خودش حرف میزنه

رو صندلی نشستم پاهامو باز کردم و حلقه کردم دور گردنش

ژیمیناستیک کار هم هستن ایشون

بالا
0 لایک

عقده اى معلوم داستانت تخمى تخيلى بى ناموس خواهر كسه كدوم عرب زنشو نميكنه حتى اكه روزى 200000 زن هم بكنه از يه زن ديكه نميكذره بيشرف كونى خيال باف تمام فحش هاى دنيا رو بت بكم بازم كم مادر قهوه

بالا
0 لایک

Akhe mikham bedonam!
To ke hame karei hammali chah fazel ab khali mikoni koler doros mikoni sym pichi kir qabul mikoni suk zaedanam qabul mikoni! Chera enqad kos migi? Ha vaqean chera? Ma che badi be to pedaro madaret kardim? Bavar kon harvaght nanato gaidam polesho dadam! Vaqean jaq zadan balaye jonet shude mese ye pc trojani ke be fuck rafte khoda az sare pedaret nagzare ba in tokhm andakhtanesh maraz begire be haqqe ali
Kire hamun moshaye fazel ab to kose ammat madar be khataye oskolism
Shaer mige : mese dasmali ke mibini bade jaq
Haft jaddet jendas ine harfe haq
Zat ziad

بالا
0 لایک

همه جور کس مغز دیده بودیم الا این جوری چونکش مگه بوقلون کونت گذاشته که اینجوری ریدی به اساس داستان سرائی.فکر نکردی الان فردوسی از اون دنیا میاد کیرشو میکنه تو مغزت.؟؟؟؟؟ منیوچ افندی DiabloDash 1Angel

بالا
0 لایک