شما اینجا هستید

غار شهواني

18026 posts / 0 new
آخرین پست
benyamin-benyamin
عکس های benyamin-benyamin
آف لاین
عضو از: 31. ارديبهشت 1392 - 13:59
پست ها: 2635

b

‎اسپيد نوشت:
سلام بنیامین/ عصر بخیر/
کوفت

سلام پيرى :D
درد
افثون‎ نوشت:
سلام بنجولكم

سلام افجونك :lol:
افصون-27 نوشت:

:-D
جوجه!
:-*

غاز Biggrin

اسپید_speed
عکس های اسپید_speed
آف لاین
عضو از: 29. آبان 1391 - 11:29
پست ها: 2258

غار همسایه/

ﺧﺪﺍﯾﺎ ﻣﺮﺍ ﺑﺒﺨﺶ ﺍﮔﺮ ﺻﺪﺍﯾﺖ ﻧﻤﯿﺰﻧﻢ!/
ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺖ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﻡ.../
ﺧﺪﺍﯾﺎ ﻣﺮﺍ ﺑﺒﺨﺶ ﺍﮔﺮ ﭼﯿﺰﯼ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ! ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻡ.../
خدایا ﻣﺮﺍ ﺑﺒﺨﺶ ﺍﮔﺮ ﻃﻨﺎﺑﻢ ﺭﺍ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺍﻡ/ ﭘﻮﺳﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻣﺤﮑﻤﺘﺮﺵ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ.../
ﺧﺪﺍﯾﺎ ﻣﺮﺍ ﺑﺒﺨﺶ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻣﯿﺮﻭﻡ!

اسپید_speed
عکس های اسپید_speed
آف لاین
عضو از: 29. آبان 1391 - 11:29
پست ها: 2258

غار/

..ﻣﺮﺩ ﻫﺎ ﺳﮑﻮﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ

..ﺍﻭﻥ ﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻣﻦ ﺭﻭ ﺑﻐﻞ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺁﺭﻭﻡ ﺑﺸﻢ

..ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺩﻟﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﺗﻮ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪ

ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻮ ﺭﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ

:ﺍﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺻﺪﺍﺷﻮﻥ ﺭﻭ ﻣﺜﻞ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺟﯿﻎ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﻭ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ

{{ﻋﺎﺷﺸﺸﻘﺘﻢ}}

..ﺍﻭ ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻦ ﻫﺎ ﺭﻭ ﻗﻮﺭﺕ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﺮﺩ ﺍﺳﺖ

ﯾﮏ ﺁﺩﻡ ﻣﺤﮑﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎﻫﺖ ﺑﺎﺷﺪ

ﺍﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻗﻮﯼ ﺑﻮﺩﻧﺶ ﻧﮑﻨﯿﻦ

!...ﺗﻮﻭ ﻗﻠﺒﺶ ﯾﻪ ﺑﭽﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻪ

امام زاده بیژن
عکس های امام زاده بیژن
آف لاین
عضو از: 8. آذر 1391 - 9:32
پست ها: 4577

غار شهوانی !

سلام به همه ی دوستان غار شهوانی و لعنت بر هر چی دکتر بی شعور و نفهمه ! فکر کنم باید با تبلت خداحافظی کنم دکتر سه پیچ شده . فلذا تا موقعیت در پیچ بعدی خدانگهدار !

اسپید_speed نوشت:
..ﻣﺮﺩ ﻫﺎ ﺳﮑﻮﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ

..ﺍﻭﻥ ﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻣﻦ ﺭﻭ ﺑﻐﻞ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺁﺭﻭﻡ ﺑﺸﻢ

..ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺩﻟﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﺗﻮ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪ

ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻮ ﺭﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ

:ﺍﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺻﺪﺍﺷﻮﻥ ﺭﻭ ﻣﺜﻞ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺟﯿﻎ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﻭ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ

{{ﻋﺎﺷﺸﺸﻘﺘﻢ}}

..ﺍﻭ ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻦ ﻫﺎ ﺭﻭ ﻗﻮﺭﺕ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﺮﺩ ﺍﺳﺖ

ﯾﮏ ﺁﺩﻡ ﻣﺤﮑﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎﻫﺖ ﺑﺎﺷﺪ

ﺍﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻗﻮﯼ ﺑﻮﺩﻧﺶ ﻧﮑﻨﯿﻦ

!...ﺗﻮﻭ ﻗﻠﺒﺶ ﯾﻪ ﺑﭽﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻪ

آخ آخ آخ مسعود داداش یدونه باشی با این متن زیبات که توش خیلی حرف وجود داره ! فلدا مریدان نعره زنان مرا همراهی کنن . حالم خوش نیست پس بدون دی و چشمک !

tokhmam.jpg

benyamin-benyamin
عکس های benyamin-benyamin
آف لاین
عضو از: 31. ارديبهشت 1392 - 13:59
پست ها: 2635

b

امام زاده بیژن نوشت:
سلام به همه ی دوستان غار شهوانی و لعنت بر هر چی دکتر بی شعور و نفهمه ! فکر کنم باید با تبلت خداحافظی کنم دکتر سه پیچ شده . فلذا تا موقعیت در پیچ بعدی خدانگهدار !

شير دهن خودتو دكترت Lol

رامونا
عکس های رامونا
آف لاین
عضو از: 10. تير 1391 - 0:39
پست ها: 2199

همسر مکرمه اش

afsoon-27 نوشت:
رامونا نوشت:
اهریمن دادا من اومدم غار
اینجا علوفه نداره خب گوسفند نمیاد
فردا بگو یونجه بیارن منم میام

شکسته نفسی میفرمایید صادق جان.
من شرمنده شدم بجای امیر علی
:-D
محبتاش این شکلیه دیگه...


به این میگن ابراز محبت درست و حسابی
من از بچگی عاشق همین ابراز محبتای همسر گرامتان بودم
فلذا نوپرابم

امام زاده بیژن
عکس های امام زاده بیژن
آف لاین
عضو از: 8. آذر 1391 - 9:32
پست ها: 4577

غار شهوانی !

benyamin-benyamin نوشت:

شير دهن خودتو دكترت :lol:

به پیچ بعد رسیدیم ! فلذا کون لق دکتر پل ، چه عابر پیاده ، چه هوایی :))
بهش گفتم دکتر تو ایران ما از روی پل رد می شویم ، تازه بعضی وقتها می پریم عاخه این اسم بوده ننت واسه تو گذاشته ! گفت زیاد با من شوخی نکن ! لـــــــــول!
از اون به بعد سگ شده !

tokhmam.jpg

benyamin-benyamin
عکس های benyamin-benyamin
آف لاین
عضو از: 31. ارديبهشت 1392 - 13:59
پست ها: 2635

b

امام زاده بیژن نوشت:

به پیچ بعد رسیدیم ! فلذا کون لق دکتر پل ، چه عابر پیاده ، چه هوایی :))
بهش گفتم دکتر تو ایران ما از روی پل رد می شویم ، تازه بعضی وقتها می پریم عاخه این اسم بوده ننت واسه تو گذاشته ! گفت زیاد با من شوخی نکن ! لـــــــــول!
از اون به بعد سگ شده !

دهنت سرويس بيژن دهن اون پلو سرويس كردى. :D
تو بلاد كفرم همه چيو به اونجات بگير لووول

رامونا
عکس های رامونا
آف لاین
عضو از: 10. تير 1391 - 0:39
پست ها: 2199

بیژن جان

خوبه که خوبی

رامونا
عکس های رامونا
آف لاین
عضو از: 10. تير 1391 - 0:39
پست ها: 2199

بیژن جان

خوبه که خوبی

امام زاده بیژن
عکس های امام زاده بیژن
آف لاین
عضو از: 8. آذر 1391 - 9:32
پست ها: 4577

غار شهوانی !

رامونا نوشت:
خوبه که خوبی

درود بر متشخص ترین و آقاترین کاربر شهوانی ! خدا رو شکر خوبم داداش !

کجاست نقش جمالت زند کمال الملک
کجاست تا بکشد از تو مینیاتور بهزاد

دهان قند تو هنگام پند چون شکلات
لبان چون شکرت مثل دکه ی قناد

چو دلبران که سر زلفشان به دست نسیم
سر سبیل تو رقصان شده ست در کف باد

tokhmam.jpg

afsoon-27
عکس های afsoon-27
آف لاین
عضو از: 11. مرداد 1391 - 2:43
پست ها: 858

af

خب خوبه.خیالم‌راحت شد.
ایشالا اگه دیدمش میگم بیاد حسابی مهر بورزه بهتون.شاید بیشتر ببینیمتون
Biggrin

afsoon-27
عکس های afsoon-27
آف لاین
عضو از: 11. مرداد 1391 - 2:43
پست ها: 858

:-D

امام زاده بیژن نوشت:
benyamin-benyamin نوشت:

شير دهن خودتو دكترت :lol:

به پیچ بعد رسیدیم ! فلذا کون لق دکتر پل ، چه عابر پیاده ، چه هوایی :))
بهش گفتم دکتر تو ایران ما از روی پل رد می شویم ، تازه بعضی وقتها می پریم عاخه این اسم بوده ننت واسه تو گذاشته ! گفت زیاد با من شوخی نکن ! لـــــــــول!
از اون به بعد سگ شده !

:-D
فک کنم حالا حالاها دکتر پل مریض ایرانی قبول نکنه.
یه مدت زیاد ریکاوری لازم داره...

امام زاده بیژن
عکس های امام زاده بیژن
آف لاین
عضو از: 8. آذر 1391 - 9:32
پست ها: 4577

غار شهوانی !

afsoon-27 نوشت:

فک کنم حالا حالاها دکتر پل مریض ایرانی قبول نکنه.
یه مدت زیاد ریکاوری لازم داره...

داداش خیلی ام دلش بخواد ! کی بهتر از ایرانی ! Biggrin

tokhmam.jpg

benyamin-benyamin
عکس های benyamin-benyamin
آف لاین
عضو از: 31. ارديبهشت 1392 - 13:59
پست ها: 2635

b

هييييى يه بيژنم نشديم رامو مارو تحويل بگيره :|
بيژن ميدونستى اولين و آخرين دخترى كه تو شهوانى بهش پيشنهاد دوستى دادم رامو بود?
اينقدر واسش لاو تركوندم كه نگو.وقتى جواب داد جانم گفتم كار حل شد جواب دادم عاشقتم ميخوام باهات دوست بشم ولى كصافط ديگه جواب نداد.از اون به بعد شكست عشقى خوردم اصلا يه وضعى Biggrin

sahell90
عکس های sahell90
آف لاین
عضو از: 22. دى 1390 - 18:42
پست ها: 2128

بهار بانو

benyamin-benyamin نوشت:
هييييى يه بيژنم نشديم رامو مارو تحويل بگيره :|
بيژن ميدونستى اولين و آخرين دخترى كه تو شهوانى بهش پيشنهاد دوستى دادم رامو بود?
اينقدر واسش لاو تركوندم كه نگو.وقتى جواب داد جانم گفتم كار حل شد جواب دادم عاشقتم ميخوام باهات دوست بشم ولى كصافط ديگه جواب نداد.از اون به بعد شكست عشقى خوردم اصلا يه وضعى :D

بن نگو که منظورت راموناست؟
رامونا هی صاحب پيدا ميکنه.
اقا اين چه وضعيه.والا

benyamin-benyamin
عکس های benyamin-benyamin
آف لاین
عضو از: 31. ارديبهشت 1392 - 13:59
پست ها: 2635

b

sahell90 نوشت:

بن نگو که منظورت راموناست؟
رامونا هی صاحب پيدا ميکنه.
اقا اين چه وضعيه.والا

دقيقا خود نامردشه دختره گيس بريده

afsoon-27
عکس های afsoon-27
آف لاین
عضو از: 11. مرداد 1391 - 2:43
پست ها: 858

هیچکی!

امام زاده بیژن نوشت:
afsoon-27 نوشت:

فک کنم حالا حالاها دکتر پل مریض ایرانی قبول نکنه.
یه مدت زیاد ریکاوری لازم داره...

داداش خیلی ام دلش بخواد ! کی بهتر از ایرانی ! :D


هیچکی!
اصلن مظلومتر و حرف گوش کن تر از ما وجود نداره.
جنسمونم عاری از هرگونه غش و خورده شیشه است
:-D
فلذا همونطور که گفتید خیلی هم‌دلش بخواد
Wink

afsoon-27
عکس های afsoon-27
آف لاین
عضو از: 11. مرداد 1391 - 2:43
پست ها: 858

درود بهار بانو

benyamin-benyamin نوشت:
sahell90 نوشت:

بن نگو که منظورت راموناست؟
رامونا هی صاحب پيدا ميکنه.
اقا اين چه وضعيه.والا

دقيقا خود نامردشه دختره گيس بريده

خوش اومدی به غارمون
Smile

والا این رامونا کاری بجز دلبری بلد نیست گویا.
میگن حتی ادمینم بهش پیشنهاد داده
:-/
Biggrin

sahell90
عکس های sahell90
آف لاین
عضو از: 22. دى 1390 - 18:42
پست ها: 2128

بهار بانو

afsoon-27 نوشت:
benyamin-benyamin نوشت:
sahell90 نوشت:

بن نگو که منظورت راموناست؟
رامونا هی صاحب پيدا ميکنه.
اقا اين چه وضعيه.والا

دقيقا خود نامردشه دختره گيس بريده

خوش اومدی به غارمون
Smile

والا این رامونا کاری بجز دلبری بلد نیست گویا.
میگن حتی ادمینم بهش پیشنهاد داده
:-/
:-D


منم ورود خودمو به غار تبريک و تهنيت عرض ميکنم....
نه ديگه اينجا مقصر صادق نيست.
احتمالا ما بقی....
حيف حيف حيف که اين شرم حضور دست از سرم بر نميداره.
صادق بيا بغلم.

benyamin-benyamin
عکس های benyamin-benyamin
آف لاین
عضو از: 31. ارديبهشت 1392 - 13:59
پست ها: 2635

b

اينجا چقدر همجنس باز زياد شده Fool

sahell90 نوشت:
.
حيف حيف حيف که اين شرم حضور دست از سرم بر نميداره.
صادق بيا بغلم.

وا ساحل همجنس بازى?رامونا دختره صادق كجا بود?

رامونا
عکس های رامونا
آف لاین
عضو از: 10. تير 1391 - 0:39
پست ها: 2199

مولانا

امام زاده بیژن نوشت:
رامونا نوشت:
خوبه که خوبی

درود بر متشخص ترین و آقاترین کاربر شهوانی ! خدا رو شکر خوبم داداش !

کجاست نقش جمالت زند کمال الملک
کجاست تا بکشد از تو مینیاتور بهزاد

دهان قند تو هنگام پند چون شکلات
لبان چون شکرت مثل دکه ی قناد

چو دلبران که سر زلفشان به دست نسیم
سر سبیل تو رقصان شده ست در کف باد


بیژنم،مولای من،من کجا و تو کجا؟
از تعاریف شما فرخورد پشم پشت ما
داداش ممنون بابت شعر

sahell90
عکس های sahell90
آف لاین
عضو از: 22. دى 1390 - 18:42
پست ها: 2128

بهار بانو

benyamin-benyamin نوشت:
اينجا چقدر همجنس باز زياد شده Fool

sahell90 نوشت:
.
حيف حيف حيف که اين شرم حضور دست از سرم بر نميداره.
صادق بيا بغلم.

وا ساحل همجنس بازى?رامونا دختره صادق كجا بود?

اخه حيف اون چهارمن سبيلش نيست که لقب دختر بودن ميزنی به صادق؟
فکرشون بکن من و صادق هم جنس باشيم..
صادق بيا اعاده حيثيت بکن

رامونا
عکس های رامونا
آف لاین
عضو از: 10. تير 1391 - 0:39
پست ها: 2199

بنیامینم...

benyamin-benyamin نوشت:
هييييى يه بيژنم نشديم رامو مارو تحويل بگيره :|
بيژن ميدونستى اولين و آخرين دخترى كه تو شهوانى بهش پيشنهاد دوستى دادم رامو بود?
اينقدر واسش لاو تركوندم كه نگو.وقتى جواب داد جانم گفتم كار حل شد جواب دادم عاشقتم ميخوام باهات دوست بشم ولى كصافط ديگه جواب نداد.از اون به بعد شكست عشقى خوردم اصلا يه وضعى :D

منتظر زیر لفظی ام عجقم
قال بیژن(ع):لوووووول

رامونا
عکس های رامونا
آف لاین
عضو از: 10. تير 1391 - 0:39
پست ها: 2199

بهار(ه)بانو/افسون

خوش آمدید به غار

برو بخواب دختر تو مگه خونه زندگی نداری!؟

افسون بانو!؟ داشتیم؟

benyamin-benyamin
عکس های benyamin-benyamin
آف لاین
عضو از: 31. ارديبهشت 1392 - 13:59
پست ها: 2635

b

رامونا نوشت:

منتظر زیر لفظی ام عجقم
قال بیژن(ع):لوووووول

اي جان تو جون بخواه
از الان رامو ناموس منه نگاه چپ بكنين بهش فاتحتون خوندس لووول

AhRiMaN.3
عکس های AhRiMaN.3
آف لاین
عضو از: 30. تير 1391 - 23:50
پست ها: 2488

يا ابوالفظل چه خبره

يا ابوالفظل چه خبره اينجا!!!!!!

رامونا
عکس های رامونا
آف لاین
عضو از: 10. تير 1391 - 0:39
پست ها: 2199

......

benyamin-benyamin نوشت:
رامونا نوشت:

منتظر زیر لفظی ام عجقم
قال بیژن(ع):لوووووول

اي جان تو جون بخواه
از الان رامو ناموس منه نگاه چپ بكنين بهش فاتحتون خوندس لووول

یعنی تا این حد؟

sahell90
عکس های sahell90
آف لاین
عضو از: 22. دى 1390 - 18:42
پست ها: 2128

بهار بانو

رامونا نوشت:
خوش آمدید به غار

برو بخواب دختر تو مگه خونه زندگی نداری!؟

افسون بانو!؟ داشتیم؟


خونه زندگيم خوابه داش صادق.
منم که مرض بی خوابی گرفتم

AhRiMaN.3
عکس های AhRiMaN.3
آف لاین
عضو از: 30. تير 1391 - 23:50
پست ها: 2488

رامون جونم بالاخره گورتو كندى

رامون جونم بالاخره گورتو كندى آوردى اينجا.به جا علوفه هر روز خودم ميبرمت پشت غار رو چمنا بچرى يدونه دى

اسپيد مسعوت رودهن باشه فحش بهت نميدم برو حالشو ببر

افسونكم خوبى?چه خبرا?

شيطان پارس من اين موقع ها بيكارم ميتونم بيام

بن جونم خوبى?

بيجن!دكتر پل!به قول خودت لول

بهار بانو خوش اومدى

صفحات

برای ارسال دیدگاه وارد شوید یا ثبت نام کنید .