هر روز صبح كه سعيد بعد از رفتن پسرم به مدرسه با سر كلفت ونرم كير گنده اش كوس وكون من را نوازش ميكند تابعد از ظهر كه از سركار برگردد داخل كوس وكونم خصوصا كونم ميخاره وآب مي اندازه بعضي وقتها آنقدر ديوونه ميشم كه تا شب چند بار بهش زنگ ميزنم واز اوضاع كوس وكونم برايش تعريف ميكنم واون هم قربون وصدقه ام ميره واز دور ميبوسم .
امروز صبح هم پس از رفتن پسرم به مدرسه سعيد اون كير مانند گرزش را اول در دهانم گذاشت وپس از اينكه حسابي بلند وكلفت شد وبا آب دهان من خيس شد دم دركوسم گذاشت وحدود نيم ساعت به اصطلاح خودمون در مالي كرد واز همان جا يه سري هم به در پيتزا فروشي زد اين اصطلاحي است كه ما براي كون گذاشتيم وقتي سر كيركلفت وليزش را دم در كونم گذاشت يه حالي شدم وپس از چند دفعه درمالي خودش را جمع كرد ورفت ومرا در خماري گذاشت .
حالا ازصبح توي كونم به شدت ميخاره ودنبال يه چيزي ميگرده كه داخلش بشه واون رو خوب بخارونه منم دنبال هر چيزي ميگشتم كه حالت سركير را داشته باشه از دسته برس گرفته تا سرگوشت كوب وخلاصه هرچيزي كه شبيه سركير باشد البته اين را هم بگم كه من تاكنون خودم چيزي داخل كونم نكردم اما يك بار سعيد يه هات داگ بلند وكلفت خريده بود كه اون رو داخل كونم كرد وكيرش را داخل كوسم گذاشت ومن را باصطلاح از دوطرف كرد .
خيلي بهم حال دادولي وقتي سعيد از من پرسيد كه مزه اش چطور بود براي اينكه پررو نشه ودوباره اين كارو با من نكنه گفتم هي بد نبود يعني نه تاييد كردم ونه تكذيب البته براي شما ميگم كه خيلي خوش گذشت وحال دادوانگار كه دو نفر دارند ميكنند واز خدامه كه دوباره سعيد من را دو طرفه بكنه هرچند سعيد از آخ واوخ من در وسط سكس فهميد من خيلي حا ل كردم .

بگذريم در فكر استفاده از وسايلي ليزي براي خاروندن كونم بودم كه مادرم زنگ زد وگفت امروز همه خونه خاله ات هستيم اگر ميخواهي بيا ومن هم قبول كردم چون ما هروقت با دختر خاله هام دور هم جمع ميشويم از سكس وكون وكير زياد صحبت ميكنيم و من خيلي خوشم مياد . تو خونه خالم اونقدر از كون وكوس حرف زديم كه خارش كونم بيشتر شد وبا خودم گفتم وقتي سعيد اومد خونه براي سوپرايز بهش ميگم امشب يه كون خوشگل ميدم بخوري چون ميدونم اون عاشق كون منه .
غروب وقتي سعيد از سركار برگشت بعد ازسلام ودادن يه بوس آبدار وجانانه بهش تا اومدم بگم يه سوپرايز برايت دارم اون اين جمله را به من گفت .ازش پرسيدم سوپرايز توچيه چون منم برات دارم . اون يواش طوري كه پسرم متوجه نشه در گوشم گفت امشب ميخوام با يك پوزيشن جديد كيرم را تا خايه توكونت بذارم . تا اين حرف را گفت احساس كردم يك سطل آب داغ از كوسم به درون شورتم سرازير شد وشورتم را خيس كرد چون اون خواسته دلم را برزبان آورد بود.سريع رفتم تواتاق خواب وبه بهانه اي صدايش كردم وقتي اومد تو شورت خيسم را دادم بهش وازاونجايي كه او عا شق آب داغ كوس من است بلافاصله شورتم را گرفت وپس از بوييدن وبوسيدن آن يك ليس جانانه به آب روي اون زد وهمه اش را قورت دادوپرسيد لاله جون چه خبره چرا كوست اينقدر خيسه ؟
گفتم ازمن مي پرسي بايد از خودت بپرسي گفت چرا؟ گفتم ازصبح كه از جلو وعقب مرا درمالي كردي وكاررا نيمه تمام گذاشتي همين جور كوس وكونم ميخاره وآب مي اندازه وضمنا دل به دل راه داره گفت چرا ؟ گفتم چون سوپرايز من هم دادن يه كون داغ به كيركلفت تو بود .
باگفتن اين حرف برق عشق وهوس را در چشمان سعيد ديدم بلافاصله من را بغل كرد وپس از يك بوس به لبهام انگشتش را در لاي پايم برد وداخل كوسم كرد وپس از خيس شدن دم در كونم گذاشت و فشاردادتووگفت پس امشب كون افتاديم وخنده اي كرد ورفت .

تا آخر شب حتي سر شام هروقت به جلوي شلوار سعيد نگاه ميكردم برآمده بود ودرچند نوبت تلاش ميكرد كه پسرم برآمدگي شلوارش را نبيند.ازاين صحنه هم خوشحال بودم وهم ناراحت خوشحال از اينجهت كه امشب كير كلفت وسفت سعيد كونم را پاره ميكند وخارش كونم را ازبين ميبرد وناراحت براي سعيد كوچولو كه در داخل شورت محبوس شده وهركاري ميكند كه خارج شود نمي تواند چون زمان آن نرسيده است.

از وقتي سربازيم تموم شد خفن چسبيدم به كار يعني پولي نداشتم كه بخوام حتي ذره اي به عشق و حال فكر كنم اينه كه تمام فكرو ذكرم كارم تو بازار اهن تهران بود بعد از هشت سال جون كندن و قرض وام تونستم توي كيانمهر كرج خونه بگيرم وااااي بهترين لحظه زندگيم بود خلاصه بايد اجاره هم ميدادمش چون بازم پولم كم بود سپردم به املاكي محل تا واسم اجاره بده
هفته بعد تماس گرفتند گفتند يه تازه عروس داماد ميخوان خونرو اجاره كنن منم با كله رفتم واسه نوشتن قرار داد رسيدم يه نيم ساعتي نشستم و ديگه داشتم شاكي ميشدم كه يه مرده خوشتيپ با يه خانوم شيك قد بلند بسيار خوش اندام و موهاي بلوند و بلند واقعا جذاب همرو به خودش خيره كرده بود داخل املاك شدند
مانتوي سفيد جذب كوتاه با كفشاي پاشنه بلند،من مونده بودم اينا با اين تيپ و قيافه چرا اومدن كيانمهر.. منم ادمه نديد بديدي نيسم دوستام تو بازاره اهن همه درست حسابين ولي حد خودم و رعايت ميكنم،قرارداد رو با يه ذره چك و چونه نوشتيم
دو ماهي از قراردادمون گذشت زنگ زدم خونه كه بگم اجاره اين ماهتونو پرداخت نكردين كه خانوم اقاي کمالی گوشيو برداشتو با يه لحن شهوتي گفت بفرمايين سلام احوالپرسي كردم گفتم جسارتا اين اجاره اين ماهو نريختين گفت اخ خ خ خ بله اخه همسرمم رفته دنبال كاراي اقامتمون منم شمارتونو نداشتم راستي شما تهرانين گفتم بله گفت كجايى تهرانين الكي گفتم شهرك غرب گفت اتفاقا خونه ي خواهره منم اونجاست اخره هفته ميام اونجا بهتون زنگ ميزنم بياين اجارتونو بگيرين منم از خدا خواسته گفتم باشه اتفاقا يكي از دوستام اونجا خونه مجردي داره گفتم بهش كه پنج شنبه ماشينشو بهم قرض بده و برم پيش گلناز خانوم خلاصه همه چي دست به دست هم داد كه من خيلي خوش تيپ برم پيش گلناز خانوم ساعت ١٩ قرار گذاشتيم پاساژ گلستان منم با ازراي دوستم رفتم اونجاهو دوباره يه يه ربعي منتظر موندم كه يه خانومه خيلي خوش تيپ اومد دمه در پاركينگ و همه ماشينو جلوش صف وايستادن منم تا ديدمش شناختمش سريع زنگ زدم گفتم بهش گوشيو برداشت گفت اقا كسرا من نميتونم انجا وايستم شما كجايين منم اروم رفتم جلوش يه نور بالا دادم كه ديدم چشاش گرد شد اومد سوار شد گفت سلام خوبي منم خيلي رسمي گفتم بريم شام بيرون گفت ا وكي فقط بايد زود برم خونه خواهرم رفتيم بيرون شام خورديم يه رستوران خوب كه گفتم من اون خونرو گرفتم كه پولم بانك نمونه من خودم انجا زندگي ميكنم كه اونم گفت ماهم تهرانيم ولي واسه اينكه تمامه پولمونو بايد همسرم ميبرد كانادا واسه سرمايه گذاري اونجارم گرفتيم كه هم من به مادرم اينا نزديك باشم هم اينكه الكي هزينه نكنيم اول باور نكردم ولي بعدش گاصلن به من چه ..! اون شب خيلي بهش حال دادم فاز اينكه من خيلي خووبم در صورتي كه هيچ پخيم نيستم ولي خيلي تو كفش بودم انم منو باور كرده بود خلاصه هفته بعد به بهونه دادن پول كولر رفتم دنبالش دمه خونه خواهرش اينبار با يه سانتافه ديگه باهام راحت شده بوود يه بيست رزوزي گذشت نه از اون خبري شد نه از من كه يه دفه ساعت ١ نصف شب زنگ زد گوشيم منم حول شدم سريع جواب دام گفتم بفرمايين گفت كسرا جان خوبي گفتم بله بفرمايين مشكلي پيش اومده گفت مگه بايد مشكلي پييييش بياد كه بهت زنگ بزنم منمن شل شددم گفتم نه شما هروقت دوووس داشتيتي زنگ بزن گفت مطمءني گفتم خيلي گفت يعني هركاري بگم واسم مسيكني گفتم اره .. گفت دوس دارم الن بياي كرج پيشم....!!! من برق از سه فازم پريد گفتم بلههههه؟؟؟
براي چي؟؟ گفت دوس نداري نيا فهميدم مشروبي چيزي خورده گفتم نكنه ميخواي خفتم كني گفت شايد تو منو خفت كني با اين حال سريع زنگ زدم دوستم گفتم سعيد بجنب بريم كه رديف شد ديگه ساعت ٣ شب بود که رسيديم دمه خونه مستاجره به سعيد گفتم من ميرم بالا زود بهت خبر ميدم اگرم ندادم بدون اونا دارن منو ميكنن!! سعيدم گفت بابا بيخياال شو بيا بريم تهران كس پولي بكن بكش ازين بيرو هم خودتو بگا ميدي هم مارو گفتم سعييييد نزن اين حرفو اين گلناز رو ببيني ميريني خيلي خوووبه پدرسگ گفتم اقا من شده بدم بايد اينو بكنم گفت اوكي زنگ زدم موبيل گلناز برداشت گفت دييييير كردي كه گفتم واي حتما ميخواد اوسكلم كنه گفتم ميدونستم سركارم گفت نه كجايي ؟ گفتم جلوي در باز كن... رفتم بال قلبم داشت ميومد تو دهنم گفتم يعني چي ميخواد بشه نكنه همش فيلم باشه دلو زدم به دريا ديدم دره واحدم نيمه لا بازه و تو خونه تاريكه درو ارووم باز كردم نهههههههه ديدم پشت در يه مدختر شكلاتي كه چشاى ابيشو موهاي بلوندش داره كورم ميكنه با يه لباس رنگيه كوتاه ه كه چند سانت بالاتر كوسش بود نه سلام نه عليكي سريع بغلش كردم دستمو انداختم روي كونش وااااااي شورت پااااش نبوود منم روانيه اينكارم شروع كردم گردنشو خوردن باورم نميشد دارم با گلناز اينكارو ميكنم اونم خودش شل كرده بوود رو من گفت بيا بريم رو تخت گفتم نه من ايستاده بيشتر دوست دارم هي چشامم اينور اونور ميچرخيد مبادا كسي باشه ديدم خبري نيست منمو گلنازي مسته حشري لباسشو در اوردم برشگردوندم رو به ديوار نشستم دو زانو از پشت كس و كونشو ليس زدن داشت ميخورد زمين از بس ليسش زدم جوووون يه كوسه خوشبو با يه كنه تميز مه سيرموني نداشتم. يه دفعه گوشيم زنگ خورد رييييدم همه چي يادم رفت جواب دادم سعيد گفت ديوس داري ميدي گفتم نه اوكي بيا بالا دوبار شروع كردم به كوس ليسي كه گلناز با صداي اهو ناله گفت كي بود گفتم هيچكس درو واسه سعيد باز كردم اول ريده بود بعد اروم اوردمش پيش گلناز گلناز اصلن تو حاله خودش نبود سعيد شروع مرد به خوردن سينهاش منم از كوسش اروم از پشت دوتا انگشتمو كدم توي سوراخ كونش بعد اروم همزمان كوسشو ليس ميزدم بعد كه سوراخش باز شد كيرمو كردم تو برگشت نگاهم كرد گفت اشغااال بكككن كه دارم ميميرم سعيدم از جلو گذاشت تو كسش دوتايي تلمبه ميزديم و من از پشت سينهاشو گرفته بودم ميمالوندم گردنشم كج كردم ازش لب ميگرفتم بعد سعيد خوابيد رو تخت گذاشت تو سوراخ كونه گلناز منم گذاشتم تو كسش يه دفه سعید سفت سينهاشو گرفتو ابشو ريخت تو كونش منم در اوردم كيرم گذاشتم تو دهنش نا نداشت ساك بزنه ولي با انگشتام زيره خايه هامو ناز كرد منم ابمو ريختم تو دهنش
بعد منو سعيد پيچيدم به بازي
نظر بدين داستان واقعي بود..

نوشته: کسرا

امدم خونه ناله ننه ام بلند شد خاک برسرت داری می شوی ترشی ازدخترای امروزی یاد بگیر زیر ابرشون برداشته برای دوست پسراشون تو یعنی دانشجو ادبیاتی نتوا نی یک دوس پسر پیدا کنی کوس باهاش بدهی خاک برسرت از دختر همسایه زری خانوم یادیگیر بعد از صد تا کوس دادن یک پسر پول دار توی تور زد حالا یک پسر داره دخترای فامیل ها صد تا کوس دادن پسرای خوب توی تورزدند گقتم حالا بابام مرده چرا خودت کوس نمیدهی 43ساله ات ننه ام ازکجو منم کوس نمیدهم حالا دوره کوس دادن دیگه پرده بکارت کوس معاینه نمی کنند باید بری توی دل پسره کار تموم سوارخ کوس دخترا گشاده حالا این دوره هردختری پرده داشته باشند کسی به خواستگارش نمی ایند ننه تو ازادی شبها با دوست پسرات کوس بدهی وحسابی حال کنی

خلاصه با حرف های ننه ام شهوتی شدم رفتم دانشکده دفتر همکلاسی ارشیا گرفته بودم حسابی ارایش کردم رفتم در مغازه باباش ارشیا شاگرد دفترش دادم گفتم اگر دوست داری بیا پارک باهم قدم بزنیم گفت امشب جشن تولدت رفیق ام توی باغ میایی همه دخترا با دوس پسراش می روند توهم می ایی شب تا صبح بامن انجا گفتم بیاساعت 9شب درخانه مون به ننه ام گفتم از خوشحالی لباس نیمه لخت بمن داد وارایش غلظ ننه ام گفت از فرصت استفاده کن اگر خواست کوس بدهی زود بده خلاصه ننه ام مرا بوسید خوش بگذره انشالله بخت بازبشه شاید کیر پسرا خوب باشه مثل دختر راضی خانم پسری توربزنی خلاصه ننه ام بدرقه کردم با ارشیا رفتم برای اولین بارم بود انشب دخترای همکلاسی ازشهردیگر بودند دراین باغ صدای موزیک روشن بود همه دخترا وپسرا با هم می رقصندند منم مثل ادم ندید ها ذل زده بودم کم کم بعداز دوساعت عادت کردم بدیدن این منظره منم هوس کردم به رقصم با ارشیا گفتم بیا برقصیم او هم امد حسابی رقصدم ارشیا منو به کورش معرفی پسری زبیا جذاب چشمان درشت با ابروی کشیده زیر برداشته اون امد دستم گرفت بیا افتخار بامن بررقص ارشیا رقت سراغ دوس دخترای دیگرش منم با کورش رقصیدم اون درهنگام رقص ابش روی من خیلی گرم بود گفت خوشت امد گفتم اره دلت می خواهد بازم بوسمت گفتم امااینجا نه اون دستم گرفت بیا جای بوسیدن زیاد در باغ داریم میایی گفتم اره حسابی با گفتن این کلمه خشرو شدم رفتم باهاش اخر اتاق چوبی زبیای با دسته گل درکنار اتاق وتخت خواب دو نفره زبیا تعارف کرد بنشم منم نشتم لبش گذاشت روی لبم حسابی حشرو شدم لباسم بی احتیار کندم لخت شدم کورش لخت شد با کیر کلفت بلند ش سیخ ازگردن منو بوسید پسونم وبعد پایم باز کرد شروغ کردن چوچوله ام به لیسدن حسابی ابم میاید ناگهان کیرش داخل کوسم کرد کمی خون ریخت حسابی شروغ کرد به تلمبه زدن لبش روی لبم حسابی حال کردم نزدیک سحرشد رفتم خونه ننه ام درباز کرد گفت قربون برم چه خبر بلا خره کوس دادی یانه گفتم دادم ان با کیر کلفت ننه ام گفت شده ای ادم درست حسابی شده ای با ید زیر پای کیر کلفت ننه ام یک شب به ارشیا کوس بده تا حال کنی خلاصه تا سه سه سال کوس می دادم حال می کردم تا رفتم به شهر دیگری با پسر ی دوس شده ام عاشقم شد ادواج کردم البته اون دوره مجردی صدتا کوس دخترا گذاشته با هم بی حساب هستم ننه ام گفت دیدی گفتم کوس بده تا شوهر خوب توی تور بزی

نوشته: لیلا

سلام به تمام بچه های شهوانی داستان من گی هست خواهش میکنم کسی که گی دوست نداره این داستان رو نخونه واز فحاشی کردن پرهیز کنه
کسری و امید(هتل آفرین)
من کسری هستم22سالمه بچه دانشجوی پزشکی (اتاق عمل ) میخونم .لاغر اندام 180قد دارم وزنم 60کیلو موهای مشکی چشمای قهوه ای روشن فیسم بد نیست تو شهوانی چند وقتی بود عضو شده بودم زیر عکس ها کامنت میذاشتم برای منم ایمیل های پیشنهاد دوستی زیاد میومد چند وقت پیش بود طبق معمول ایمیل مو چک میکردم یک کامنت پیشنهاد دوستی برام اومده بود بازش کردم جواب شو دادم ادش کردم تو یاهو مسنجر باهم آشنا شدیم بچه خوبی بود اسمش امید بود(برق خونده بود استخدام شرکت برق شهرشون شده بود )ازمن 3سال بزرگتر بود بچه شهر(ت)بودقدش180 مثل خودم وزنش بود67زیاد از من سنگین تر نبود موهای بلند مشکی چشمای قهوه ای فیسشم مثل خودم بود باهم چند وقتی چت کردیم عکس سکسی خودمو فرستادم اونم خوشش اومد خودش عکس نداشت وب داد منم دیدمش ازش خوشم اومد ولی حیف که از هم دور بودیم همین جوری باهم چت میکردیم و وب میدادیم شماره دادم تماس گرفت باهم صحبت کردیم اس میدادیم زنگ میزدم اون زنگ میزد تا بهش وابسته شدم روزی نبود که باهم صحبت نکنیم یا ساعتی بود که به هم اس ندیم منم روز به روز بهش وابستگیم بیشتر میشد هی میگفت بیا (ت)اخه من اونجا چند سالی زندگی کردم فامیلای مامانم اونجا هستن ولی من برای رفتن به اونجا مشکل داشتم یعنی تنها نمیتونستم برم من به اون میگفتم شما بیا (م)اونم میگفت منم مشکل دارم سرکار میرم مرخصی بهم نمیدن همینجوری گذشت چند وقتی تا یه شب داشتیم باهم صحبت میکردیم گفت میخواد بیاد(م)من خیلی خوشحال شدم گفت چهارشنبه شب راه می افته روز بعدش صبح میرسم منم خودمو اساسی خودمو تیغوندم آماده کردم صبح رسید قرار گذاشتیم یه جا همو ببینیم من رفتم دیدم واقعا اومده(آخه یکم شک داشتم بیاد خیلیا بودن باهاشون قرار میذاشتم نمیومدن سر قرار)دیدمش بغلش کردم بوسش کردم رفتیم یک پارک نشستیم باهم به صحبت کردن این پارکه کوهم داشت رفتیم بالا کوه شرع کردیم به لب گرفتن کلی بهمون حال داد بعدش رفتیم یه چیزی خوردیم رفتیم دنبال هتل یکی پیدا کردیم به نام(آفرین)قیمتشم خوب یه اتاق دونفره کرایه کردیم رفتیم بالا لباسامون رو در اوردیم دو تایی رو تخت دراز کشیدیم شروع کردیم به لب گرفتن عاشقونه لبامو میخورد منم میگفتم دوست دارم امید تمام بدن مو لیس میزد من براش ساک میزدم اونم سوراخ کون مو زبون میزد داشتم تو فضا سیر میکردم کیرش بزرگ بود18سانتی میشد خوش فرم همینجوری میخوردمش تخماشم میک میزدم به پشت دراز کشیدم پاهامو داد بالا سرکیرشو گذاشت دم سوراخم اروم فشارش داد نرفت تو انگشت کرد یکم باز شد براش دوباره ساک زدم خوب که خیس بشه دوباره امتحان کرد آروم آروم داد تو داشتم از درد بیهوش میشدم همونجا چند دقیقه ای مکث کرد تادردش آروم بشه شروع کرد به تلمبه زدن بازم یکم درد داشتم تا چند دقیقه ای خوب جا باز کرده بود دیگه داشتم حال میکردم آروم تلمبه میزد لبامو میخوردحرفای عاشقونه میزد تلمبه هاشو تندتر کرد منم آه اوهم بالا رفت بعد از چند دقیقه ای داشت تلمبه میزد گفت داره آبم میاد چیکارش کنم گفتم بریز رو سینه م درش آورد با دستش دوتا بالا پایین کرد کیرشو آبش اومد خیلی زیادم اومد تمام سینه و شکمم رو پر کرد با دستمال تمیز کرد منو لب گرفتیم رفتیم دوش گرفتیم رفت رستوران ناهار گرفت خوردیم یه چند ساعتی تو بغل هم خوابیدیم شب شد یه چند ساعتی باهم صحبت کردیم دوباره شروع کردیم به سکس کردن دوباره منو عاشقونه کرد کلی هم قربون صدقه هم رفتیم سکس مون که تموم شد دوش گرفتیم شام خوردیم تو بغل هم خوابیدیم صحبت کردیم تا خواب مون برد صبح شد رفتیم بیرون نون تازه گرفتیم صبحانه سر شیر با عسل گرفتیم رفتیم بالا نشستیم بخوردن من برای اون لقمه میگرفتم اون برای من لقمه میگرفت گاهی وقتا هم من لقمه بزرگ میگرفتم یک سرش تو دهن من یک سرشم تو دهن اون درحین خوردنش لبم میگرفتیم خیلی بهمون چسبید صبحانه مون که تموم شد یک بار دیگه هم سکس کردیم باهم کلی هم لذت شو بردیم رفتیم دوش گرفتیم لباس پوشیدیم اتاق رو تحویل دادیم رفتیم بازار من براش کمربند خریدم اون برام ساعت مچی خرید برای خودشم یکی مثل خودم خرید که باهم ست باشیم کلی باهم تو بازار دور زدیم بعداز ظهر شد گفت که میخواد بره ترمینال که بره(ت)رفتیم یه گوشه از هم لب گرفتیم خداحافظی کردیم اون رفت ترمینال منم رفتم خونمون (اینو بهش نگفتم توراه داشتم گریه میکردم اخه خیلی دوسش دارم من نه داداش نه خواهر ندارم مثل داداش نداشتم دوستش دارم دلم طاقت نیاورد دوباره بهش زنگ زدم صداشو شنیدم آروم شدم دوباره خداحافظی کردیم اون سوار اتوبوس شد رفت من موندم و تنهایی هام الان هرروز باهم صحبت میکنیم اس میدیم عاشقونه دوستش دارم اونم منو خیلی دوست داره حالا نوبت منه که برم (ت) و میرم چون خیلی دوستش دارم تا دوباره تو بغلش آروم بگیرم عکس شو چاپ کردم قاب گرفتم شبا بغلش میکنم گریه میکنم بعد میخوابم هرروزم دلم براش بیشتر تنگ میشه اونم بی تابی میکنه .
امیدوارم خوشتون بیاد و فحش ندین چون دور از ادب خانوادگی هست.
دوستون دارم منتظر نظرات شما هستم.

نوشته: پسرچشم آبی

سلام دوستان..
قبل از تعریف کردن داستان دوست دارم ی مطلبی بگم.این احمق هایی که داستان گی تخیلی می نویسند دیگه خیلی از مرحله پرت تشریف دارن..تخیلی هم میخوایید بنویسید حداقل سکس با دختر رو متصور بشید..چرا گی؟؟ابروی ما رو هم می برید.
ضمنا داستان من تخیلی هم نیست..حالا باور کردن با شما دیگه.
خوب...
من اسمم شاهین..بیست و یک ساله.بایو سکشوئال هستم..هم سکس با دختر رو دوست دارم و هم سکس با مرد..یعنی از مفعول بودن خوشم میاد..از قدیم هم شورت زنونه و نوار بهداشتی رو دوست داشتم و الان هم هم شورت جذب زنونه می پوشم.هم همیشه نواربهداشتی بالدار سایز بزرگ (مارک تافته و چشمک فوق العادست) می بندم.
پارسال بود که چند روزی بود خیلی حشری شده بودم.حسابی تو فکر سکس با جنس موافق ام بودم..دائم فیلم سوپر می دیدم.ولی دلم نمیومد جق بزنم.دوست داشتم سکس کنم..هم کون بدم هم بکنم.
خلاصه اومدم تو شهوانی و پست واسه گی دوطرفه گذاشتم.از بین چند نفری ی مرد بیست و نه ساله..سی ساله بهم مسیج داد..گفت که مکان داره و می تونه امشب قرار رو ردیف کنه...منم که حسابی کونم می خارید گفتم باشه..من وقت دارم و میام..با اینکه کونم بی مو بود چند ساعت قبل از رفتن به قرار دوش گرفتم و حسابی کونم رو برق انداختم..به پوستم هم کرم زدم که خوب نرم بشه و بخاطر تیغ زبر نشه..قبلش از توی انباری یکی از شورت های زنونه ام رو اورده بودم بالا و گذاشته بودم تو کیفم.زود تنم کردم و یکم نشستم پای فیس بوک ته به ساعت قرار نزدیک بشه...من با اینکه همیشه نوار بهداشتی می بندم..چه تو دانشگاه.خونه..بیرون..ولی واسه سر قرار سکس رفتن اونم با نوار بهداشتی یکم احساس خجالت می کردم..ولی انقدر حشری بودم که گفتم بیخیالش..می بندم.خلاصه نوارهامو هم بستم و کم کم اماده شدم.
رسیدم سر کوچه...ادرس یک شرکت بود..تو خیابون شریعتی.بالاتر از پیچ شمیران.طرف کارمند یک شرکت خصوصی بود وکلید رو گرفته بود تا بعد از همه بره بیرون. تماس که گرفتم گفت بیا بالا.اوکیه..حسابی هیجانی شده بودم..رسیدم بالا جلو در دیدم یک شخص نسبتا توپولی بود..ولی خدا رو شکر کونش مناسب بود..
از راه که رسیدم یکم از من و علاقه ام به نوار پرسید و واسم از خودش گفت که متاهل هستش و ولی از قدیم لذت سکس با پسر رو داشته و الان ی دفعه هوایی شده.
لباسامون رو در اوردیم و من شورت و نوار هامو برنداشتم...نشست رو یک مبل دو نفره ای که اونجا بود من واسش شروع کردم ساک زدن..اولین بار بود که ساک می زدم..قبلش بدم می یومد..ولی چون حشری بودم دوست داشتم..حسابی با نوک زبونم سر کیرش رو لیس زدم..خیلی کیرش سفت شده بود..کیرش از اون مدل هایی بود که دوست داشتم..کوتاه ولی کلفت..خوب می سوزوند.خوب که کیرش سفت شد اون خواست ساک بزنه..قمست جلویی نوارهامو از جلو کیرم برداشتم و لبه های شورتم رو دادم پایین..شروع کرد ساک زدن..ولی بدبختی چون کمر شلی دارم خواستم که زود تمومش کنه..همون حالت که ایستاده بود کاندوم رو سر کیرش کشید و من دستام رو گذاشتم رو قمست پشتی مبل و مدل سگی قمبل کردم..هنوز شورت و بخشی از نوار ها پام بود..کونم رو اروم کشیدم رو کیرش حسابی حشری اش کردم..گفتم دوست داری بکنی؟؟ گفت اره..منم بهش گفتم پس باید اول نوارهامو برداری..اقا این رو که شنید با عجله شورت و همه چی رو از پام در اورد..ی تف خوب به سوراخم زد و سر کیرش رو گذاشت رو سوراخم..بی نظیر حس اولین لحظه ی برخورد کیر با سوراخ کون..ازش خواستم اروم اروم جا کنه..اخه مدت ها بود که کون نداده بودم..شاید سه سال می شد.بالاخره درد و سوزش خودش رو داشت..ولی بعد از چند لحظه اروم شدم و کم کم به شیطونی افتادم..خودم عقب جلو می رفتم و کونم رو حول محور کیرش می چرخوندم..در واقع می تابوندم..همونطوری که تلمبه می زد دولا شد رو کمرم..تف کرد کف دستش و شروع کرد با کیرم ور رفتن..اقا یکم که این کار رو نکرد ابم اومد...خیلی ناراحت شدم..دیگه نمی شد من بکنم..اول فکر کردم عمدا این کار رو کرده.بعد دیدم خودش هم ناراحته.اخه اونم دوست داشت بده..خلاصه کمی صبر کردیم..ازش خواستم با نوک انگشتاش در حالی که رو شکم خوابیدم کونم رو دست مالی کنه..بعد از ده دقیقه کیرم شروع کرد سفت شدن..می تونستم حالا من بکنم..
کاندوم رو کشیدم سر کیرم و ی تف و شروع کردم..عجب سوراخی داشت..نرم و روان..معلوم بود زیاد کون داده..ی پنج دقیقه ای تلمبه زدم و بعد ابم اومد و ریخت تو کاندوم...از اونجا که اون ارضاء نشده بود دوباره باید می دادم..بازم داگ استایل نشستم و این بار حسابی فرو کرد..و هر ضربه ای که می زد صدای برخورد تنش با کونم رو تو فضا پر می کرد..یک نیم دقیقه هم شونه ها مو گرفت و حسابی فشار داد.خیلی دردم گرفت..یکم هم معدم درد گرفت..دیگه داشتم می بریدم..ازش خواهش کردم زودتر تمومش کنه که یهو شل شد و اه و اوهش رفت بالا..خدارو شکر کاندوم داشت و گرنه کونم دریاچه می شد..خودش می گفت مدت ها بود اینطوری ابش نیومده بود...اخه به نظر می یومد با زنش سکس خوبی نداره.
بعدش دیگه تو دستشویی خودم رو تمیز کردم و نوار بهداشتی هام رو عوض کردم و با هم زدیم بیرون..تا میدون سپاه رو پیدا اومیدم و ی معجون توپ هم زدیم که کمر پر کن باشه..خداحافظی کردیم و دیگه باهاش تماس نداشتم.
راستش من چون چند سالی بود سکس نکرده بودم یکم از سکسم ناراضی بودم..عجول و هول بودم..ولی بعد از اون دیگه حشری نبودم و این قشنگ ترین بخش اش بود..حس رضایت بعد از سکس..
دوست دارم تو سکس بعدی یا بذارم طرف ابش رو بریزه تو کونم یا بریزه تو دهنم..میخوام امتحان کنم.
داستان من واقعی بود..حالا اگه دوست دارید برید همین پایین و شروع کنید فحش دادن..
ولی دو چیز رو بدونید..اول اینکه تو سکس بهداشت رو رعایت کنید و واستون دردسر نشه.
دوم اینکه گی بودن لذت خودش رو داره..اگر گی نیستید پس حرفم رو درک نمی کنید.
هیچوقت از حس های شهوتی و لذت هاش فرار نکنید..
خوش باشید.

نوشته: شاهین

سلام به همه دوستان شهوانی.
این خاطره برمی گیرده به زمانی که من توی یک شرکت بعنوان سرپرست یک قسمت استخدام شدم. توی این شرکت یک منشی داشتند که رنگ سبزه و یکم لاغر اندام بود ولی کون خوبی داشت. من از همون اول نمی دونم چرا چشمم دنبالش بود و زیاد نگاهش میکردم ولی از نظر سکس بخاطر اینکه با دختر سکس نکرده بودم علاقه ای نداشتم و می ترسیدم.خلاصه بعد از مدتی دیدم نه این دختره خودش می خاره و به من اس فرستاد البته اساش جک و مطالب معمولی بود و بعد از مدتی که باهم اس بازی کردیدم بیرون قرار گذاشتیم و صحبت کردیم و یواش و یواش توی ماشین بوس و لب اینا رفتیم . یکبار هم با ماشین اطارف شهر رفتیم و مالش و هم و لاپایی دادم .دوبار هم کم مونده بود گیر مامور بیفتیم . خلاصه از ترس قرار شد دیگه بیرون و ماشینو بی خیال شیم. دنبال یک جا بودم تا دلی از عزا دربیارم تا اینکه یک جایی جور شد و بهش گفتم و اونم از خدا خواسته قبول کرد.
بعد شرکت بیرون قرار گذاشتیم و اونو برداشتم باهم رفتیم خونه خالی که ردیف شده بود. بعد اینکه رسیدم بدون مقدمه شروع به لخت کردن هم کردیم همزمان با لب و لوچه خوردن . سینه های کوچکی داشت و افتادم به سینه هاشو خوردم اونم کیرمو گرفته بود و می مالید بعد گفت میخام بخورمش که دادم کیرمو حسابی ساک زد خیلی خوب ساک میزد کوس و کون تمیزی و صافی داشت تر تمیز و خوش فرم. بعد از اون نوبت من شد که پاهاشو باز کردم و کسشو لیس زدم .عجب چیزی بود. یک کس تنگ و صورتی . حسابی خیس خیس شده بود و آه و نالش دراومده بود. بعد شصت و نه شدیم و من کسشو می خوردم اونم کیرمو و تا زبونمو می بردم تو یک آهی میکشید و ناله میکرد و کیرمو ساک نمی زد . بعد به شکم خوابوندم و کونشو آوردم بالا کسش زد بیرون کیرمو روی کسش کشیدم و سرشو گذاشتم روش یکم فشار دادم ولی جیغ آرومی زدو خودشو جلو کشید و نذاشت . منم افتادم روش و بهش گفتم از کون بکنمت . چیزی نگفت و ساکت بود . منم کیرمو با تف خیس کردم و کونشو دادم بالا و کیرمو گذاشتم رو سوراخ کونش و خواستم فشار بدم خوابید و منم روش خوابیدم و فشار دادم جیغ زدو گفت یواش منم فشارو یواش کردم ولی تو نرفت دوباره خیس کردم گذاشتم فشار دادم که گفت توروخدا یواش جر خوردم. انصافاً کون تنگی داشت فکر کنم یا بار اولش بود یا اینکه من ناشی بودم. خلاصه یکم دیگه فشار دادم و سر کیرم یکم رفت تو و دادش دراومده بود ولی چیزی نمیگفت منم که خیلی با کیرم ورفته بودم نزدیکای ارضا بودم با دوتا تلمبه کوچک آبم اومد موقع ریختن آبم رو کونش متوجه شدم کیرم خونیه. با دستمال کیرمو تمیز کردم و لای کون اون کشیدیم. دیدم کونش خونریزی کرده ولی زیاد نیامود و بعد کمی بند اومد. خلاصه من نمیدونم اینایی به این سادگی میگن کسشو کردیم و بعد کونشو واقعاً از کون کردن به این سادگیه ؟یا ما بلد نیستیم؟ چون من اولین باری بود که از کون میکردم.
ممنون از همتون/ خوش باشین

نوشته: آرمان

این اولین خاطرمه ک مینویسم امیدوارم بعدی هاش بهترباشه...
حدود3ماه بودکه بامحمد آشنا شده بودم ولی همش توی این مدت باهاش بهم میزدم چون قبل از اون باهیچ پسری دوست نشده بودم..ولی محمد خیلی دنبالم بودورابطه روتموم نمیکرد.همینشم باعث شده بودخیلی ازش خوشم بیادتوی این مدت هم هیچ حرفی درموردسکس نمیزد واسه همین خیلی اعتمادونظرموجلب کرده بود.ازاینجابگم ک من ومحمدباهم قرارگذاشتیم رفتیم بیرونوپارک شام خوردیم بعداون کلی بم اصرارکردباش برم خونش منم قبول کردم توی راهم توی یه لحظه خیلی قشنگ اولین لبوخیلی آروم ازم گرفت.وقتی رفتم خونش قراربودشب برگردم ولی بازبعدازاصرارزیادش شبم پیشش موندم..اون همش ازم لب میگرفت ولی اصلازیاده روی نمیکردهمینم حسه خیلی خوبی بهم میدادموقع خاب رفتیم توی رختخاب ک من ازکمردردیکم ناله کردم اونم شروع کردبه ماساژدادنم وهی شیطونی های کوچولوکه خیلیم به دلم مینشست.بعدآروم ازپشت سینه هامو گرفت منم حرفی نزدم اونم اومدکنارم خابیدوشروع کردبه لب گرفتن بعددستشو بردزیربلوزم وسینموگرفت من کاراشو خیلی دوست داشتم بعدازم اجازه گرفت وبلوزمودرآوردبعدهی سینه هامو میمالیدبعدم سوتینمو درآورد و شروع کردبه خوردنه سینه هام اونقد محکم و با انرژی میخورد احساس میکردم روحم داره ازم جدامیشه البته حسه بدی هم داشتم ادنم از دست دادنه بکارتم بودولی دیگه بش توجه نمیکردم اون بعدازکلی خوردنه سینه هام هی دستشوکردتوی شلوارم ولی من هی جلوشو میگرفتم بعداومد شلوارمو درآوردبعدم شرتمودرآوردوشروع کرد به بازی کردن باچوچوله کسم بعدم هی بش زبون میزد ولی نمیخوردبعد شلوار وشرته خودشم درآوردوکیرشو که حسابی بلند شده بودگذاشت وسط کسموهی روی کسم بالاپایین کردن بعد انگشتشو هی آروم میکرد توی سوراخ کونم بعدش رفت یه روغن بچه آوردو مالیددورسوراخه کونم یکمم زدروی کیرشوبعدسرکیرشوگذاشت دمه کونم که من بلند شدمو نذاشتم ولی کلی اسرارکرد منم جلوش قنبل کردم تاراحت تربشه.اونم اول باانگشت بازش کردبعدکیرشو آروم آروم کردتو اولش خیلی دردداشتم ولی اونقدآروموباحوصله کارمیکردکه زیاددرداحساس نمیکردم بعد که کونم به کیرش عادت کرد سرعت تلبه زدنشو زیاد کردبعدازم اجازه گرفت تاآبشوبریزه توی کونم منم اجازه دادم اونم همشو ریخت توی کونم بعدم آروم اومد کنارمو بوسم کردو گفت عشقم خیلی دوست دارم بعدم رفتیم خدمونوشستیم..ولی تاصبحش 3باردیگه هم باهم سکس کردیم..الانم یک ساله باهمیمم وهروقتم ک باهمیم یه سکس فوق العاده داریم اگه شد اوناروهم براتون میگم البته ماتمام سکسامون باهم متفاوت بوده وهیچوقت ازهم خسته نشدیم ...مرسی ک داستانمو خوندین...فعلا بای

نوشته: صبا

سلام خودمو معرفی نمیکنم چون اسم خیلی کم هستش کلا توی ایران 70 از اسم من هستش مترسم که توی محل کارم تابلو بشم .
اینم پیشنهاد دوستم بود که عضو این سایت هست و منو مجبور کرد که بنویسم این ماجرار برای شما دوستان عزیز
من یه تاکسی تویوتا کمری فرودگاه امام دارم و هم ماشین و کارمو خیلی دوست دارم چون هر روز با دخترای جدید با چهرها و شخصیتهای جدید اشنا میشم و درامد خوبی هم داره سالن اصلی هم که همشه پر دافه و خدارو شکر از گشت ارشاد هم خبری نیست
همیشه هر دختری که از هیکل و صورتش خوشم بیاد دوست دارم باهاش صحبت کنم و تو جلسه بعد حتما سکس و...
از اونجای که اتفاقهای جالبی توی این دو سالی که وارد این حرفه شدم برام افتاده خواستم برای شما دوستان بنویسم که چه جوری شد که با همکار یکی از مسافر شخصی ام که خودش ایرانی ولی همکارش امریکای بود سکس کردم و یه 100 دلاری هم انعام گرفتم و هنوز بعد 3 هفته تو کونم عروسیه
اینم بگم که من یه دفتر خدمات کامپیوتری دارم و همیشه اتو کشیده با کلی عطر و اتکولون و موی درست کرده میرم سر کار ظهر ها کارم کامپیوتر هستش و شبهام فرودگاه چون شب گردی با ماشین رو و راه رفتن توی سالون فرودگاه رو دوست دارم.
چهارشنبه ساعت 11صبح بود که مسافرم اقای x با وایبر به من خبر داد که فردا 3 صبح از دبی بر میگرده منم مثل همیشه یه مسافر از شرکت ساعت 1 گرفتم و زود خودمو رسوندم فرودگاه و منتظر موندم تا مسافرم بیاد وقتی اومد دیدم این اقا با یه دختر 26 هستش که خیلی سکسی و کس هستش دوست داشتم همونجا این دخترو بکونمش
اقای x گفت این خانم رو ببر به این ادرس اینم 50 تومن کرایت و از این خانم پول نگیر رسوندیشم به من زنگ بزن منم گفتم که ماشین نیست شما با ما بیاین جفتتون رو میرسونم که اقایX گفت این خانم از همکاراشون توی شرکت هستش و میترسه کسی باهاش باشه حتی من یه ماشین برای مسافر شخصیم گرفتم وسایل های دختر کردم تو صندوق و حرکت کردم

2از جایگاه تاکسی ها تا حرکت کردم این خانم به من با زبون فارسی و خیلی بانمک گفت: اسم شما چی هست منم یکم فکر کردم و گفتم اسم من هست ..... و هر دو ما خندمون گرفت یه چند کیلومتری از فرودگاه دور شدیم که احساس کردم این خانم منو هی نگاه میکنه چند بار توی اینه رو نگاه کردم دیدم بله از من چشم بر نمیداره داشتم نگاهش میکردم که یدفه به انگلیسی یه چیزی گفت که من دست و پا شکسته فهمیدم چی گفت ولی خودمو زدم به کوچه علی چپ و بعدش حالیم کرد که میخواد بیاد جلو بشینه زدم کنار اومد جلو کنارم نشست و من حرکت کردم دستشو گذاشته بود روی کنسول بین صندالیها و چند باری اتفاقی دستشو مالید به دستم که من نگاش میکردم و میخندیدم خلاصه طولانیش نکنم نتونست طاقت بیاره و به انگلسی گفت از من خوشش اومده و دوست داره با من سکس کنه منم که از خدا خواسته گاز ماشینو گرفتم بوردمش دفتر .داخل دفتر من همه چیز هست کلا بیشتر شبه اطاق هستش تا دفتر
رفتیم داخل در بستم و به اقای x زنگ زدم که رسوندمش نگران نباشه ( بنده خدا خیانت در امانت) . روسریشو ازش گرفتم بیچاره اصلا بلد نبود چه جوری باید روسری سرش کنه ولی هر کاری میکرد هم بهش میومد هم با نمک بود یه شیشه مشروب اسمرینوف کله قرمز داشتم که داخل دفتر قایم کرده بودم برای یه همچین روزی ازش پرسیدم که اونم همراهی میکنه که جوابش مثبت بود 2 تا پیک کوچیک خورد و دیگه ادامه نداد ولی من تازه دهنم مزه گرفته بود ازش خواستم پس به پشت بخوابه میخواستم دیونش کنم تا بفهمه که هیچ کیری مثل کیر پسر تهرون نمیشه و بره برای دوستای امریکایش تعریف کنه که ایرانها چه کیرای خوبی دارن
شروع کردم به ماچ کردن و لب گرفتن ازش با یکی ار دستام سینه هاش میمالیدم با دست دیگم موهای قشنگشو ناز میکردم طفلکی خودشو در اختیاره من حشری گذاشته بود
شروع کردم به دراوردن لباساش اول مانتوشو در اوردم ولی یه دگمش گیر کرده بود که با عصبانیت و نفرت از این لباسهای کیری ایران مانتوشو در اورد که یه دگمش کنده شد و پرتش کرد رو زمین یه پیک اماده داشتم که سومیش بود رفتم بالا اومدم سراغش و کرستشو در اوردم وای که چه سینه های با دخترای زیادی خوابیدم ولی این یه چیزه دیگه بود سفت خوشگل و خوش فورم با یه رنگه مرمری و نوک شق کرده بهترین سینه های بود که تا حالا دیدم نمیتونستم جلوی خودمو بگیرم داشتم دیونه میشودم پیکمو گذاشتم کنار رفتم به خوردن سینه هاش خیلی خوشمزه بود با ودکا هم که نور الا نور بود از شدت گرمای تنش پیراهن فرم فرودگام خیس عرق شده بود دیگه اه و نالش درومده بود که هی سرمو هول میداد پاین از سینه هاش خسته نمیشدم ولی گردنم داشت درد میگرفت انقدر فشار میداد رفتم سراغ کسش شرتشو خوش در اورد وای .... چی بگم که تعرف کردن که مثل دیدن نمیشه خیلی سفید بالای بهشتش که صاف نمیدونم با چی زده بود که نه زبر بود نه یه دونه مو داشت سریع رفتم و زبونم کردم توش یه کم عرق کرده بود ولی خوشمزه بود خودشم داشت کونشو میمالید نفهمیدم چقدر خوردم ولی سیر نمیشدم اومدم یه پیک بریزم که شیشرو ازم گرفت و ریخت توی نافش و من که خیلی برام تازگی داشت و تا حالا یه همچین چیزی ندیده بودم مثل یه جارو برقی همرو خوردم
دیدم بلند شد و منو حل داد روی جای که خودش بود تا اومدم لباسامو در بیارم دستامو گرفت و خودش با یه شهوت خاصی شروع به این کار کرد خیلی خوب بود مشروب دیگه اسر کرده بود منتظر بودم کیرمو بخوره که داشت شلوار پارچیمو جر میداد از رو با کیرم بازی میکرد رفت سراغ دکمه و زیپ که داشت با ناز باز میکرد که من یدفعه زیپو دادم پایین و با یه حرکت سریع شلوارمو در اوردم بی وجدان یه دفعه خندید خودم موندم که این دختر کس خوله چرا میخده؟! نیگا کردم دیدم حق داره من یه شورت مامان دوز دارم که خیلی بد رنگه یه موقع تو تاریکی اگر چیزی پیدا نکنم این همیشه دمه دسته شانس این بیچاره اون روز اینو پشیده بودم دیدم داره میخنده و کاری نمیکنه که کیرمو ازاد کردم و اوردم نزدیک صورتش اونم دست به کار شد یه 2 دقیقه نکشید که اب اومد و با فشار ریخت تو دهنش و صرفه میکرد که پریدم زدم پشتش که او کی شد و اب کیراره داد پاین و خورد و هرچی هم که رو صورت و دستش بود با کیرم خورد یه دسمال دادم سر وصورتشو تمیز کرد یه سیگار روشن کردم ازم گرفت خیلی قشنگ پک میزد وسوسه شودم ببوسمش که خودش اومد جلو یه پوک زد به سیگار بعد من یه لب ازش گرفتن دود داد تو دهن من بهترین دود اسانس داری بود که تو عمرم کشیدم
رفتم سراغ ودی و دو تا پیک رختم به سلامتی زدیمو رفتیم بالا دوباره کیرم داشت راست میشد صورت دخترم دباره گر گرفته بود من خوابدم زیر اونم روب خوابید و هم زمان برای هم ساک زدیم خیلی پایه بود مثل این جنده پولی ها نبود که فقط منتظر هستن ابت بیاد پولو بگیرنو خدا حافظ واقعا جفتمون داشتیم لذت میبوردیم
دیگه میخواستم بکنم تو بهشتش بلند شدم یه کاندم باز کردم گفت نیاز نیست من هیچ بیماری ندارم اگر تو هم سالمی بدون کاپوت کار کنیم که لذتش بشتره جفتمون قبول کردیم پاشو انداختم روی شونه هام شروع کردم سرش رو جا کردن و هی تلونبه میزدم توی این وضعیت کسش یکم گشاد بود و حرارت عجیبی داشت بلندش کردم و کیرم همینطوری تو کسش بود چسبوندمش به دیوار و کیرمو تا دسته جا کردم یه چند ثانیه ای همین طوری بودیم که چرخوندمش و سرشو دادم پاین پاهاشو به هم نزدیک کردم و حالا شده بود یه کس تنگ و داغ
کیرمو دراوردم که ابم نیاد بغلش کردم بردمش روی مبل خودمم جلوش زانو زدم شروع به خوردن کردم این دفعه اومدم شروع کنم کیرمو گزاشتن دمو سوراخ کونش و یه هول کوچیک دادم که دوزاریش تازه اوفتاد میخوام بکونم تو کونش نزاشت و رفت دست شوی فکر کردم نارحت شد ولی وقتی ازش پرسیدم گفت باید خودشو اماده میکرد کاندومیو که اول باز کرده بوده کرد دهنش و با به ظرافت دخترانه خواسی کیرو کرد دهنش و کاندومو کشید منم سریع افتادم به جونه کونش کولی روغن خالی کردم تا جا بشه
خوابوندمش زیرم کیرمو گرفت تو دستای کوچولوش گذاشت دم سوراخش یکم تکون دادریز ریز کردم توش تا باز چند دقیقه عقب جلو کردم دیگه خسته شده بودم بدنم کشش نداشت نتونستن خودمو کنترل کنم خودمو ناخواسته ول کردم کیرم تا خایه جا شده داشت درد میکشد و لذت میبرد به من میگفت حرکت کن زود باش جرم بده بچه. منم دوست داشتم تو این وضعیت باشم و جونم نداشتم عقب جلو کنم فقط کیرمو شول و سفت میکردم و متوجه میشدم که کونش میگیره از کون قشنگش دراوردم بیرون و اون رو من خوابید دیگه صبح شده بود افتابم زده بود بیرون. داشت بالا پاین میشد رو من که گفت کونش دیگه طاقت سکس نداره و از جلو بکونمش کاندمو دراوردم.
گذاشتمش رو مبل و فیس تو فیس کردمش ابم داشت میومد بهش گفتم چی کار کنم که کمره منو گرفت و هموشو توش خالی کردم که واقعا تجربه خوبیه به همه دوست ان پیش نهاد میکنم فقط احتیاط کنن طرف حامله نشه
یه دو ساعتی لخت تو بغل هم خوابیدیم بعد رسوندمش جای که باید میرفت تو راه یه سیم کارت ایرانسل داشتم که مخصوص کس بازیم بود دادم بهش شمارم براش سیو کردم اونم موقع پیاده شدن یه لب 10 ثانیه ای جانه گرفت 100 دلارم بهم داد منم سریع برگشتم خونه برای استراحت ولی با این همه که توی تخت بودم خوابم نمیبرد از یه طرف سکس از یه طرف دیگه هم 100 دلاریه بعد این ماجرا دو دفعیه دیگه هم با هم سکس کردیم و هنوزم ایرانه از سکس باهم فکر میکنم اونم مثل من راضی باشه و بهترین سکسش باشه برای من که این بهترین سکسم بود امیدوارم قسمت همه دوستان مجرد بشه
و یه ببخشد در اخر از همه دوستان به خاطر غلطهای املایی و نگارش بدم

نوشته:‌ ؟

همزمانسازی محتوا