برای پسر و دختر بله
30%
برای پسر و دختر نه
6%
برای پسر بله. برای دختر نه
12%
برای پسر نه. برای دختر بله
16%
اطلاعی ندارم
37%
رأی ها : 1473
تنوع طلبی
30%
عدم درک متقابل
20%
هوس و شهوت
43%
عوامل دیگر
7%
رأی ها : 1499
بهتر و جذاب تربود
24%
بهتر نبود و جذابتر هم نبود
28%
فرقی نداشت
26%
اطلاعی از سال قبل ندارم
22%
رأی ها : 1268
همســر
33%
دوست دختــر
24%
زن شوهــر دار
19%
جنــده
5%
لــز
5%
گــی
5%
محــارم
8%
رأی ها : 1714