هرگز این کار را نکرده ام
23%
هرگز این کار را نکرده ام و ازکسانی که این کار را میکنند بیزارم
23%
تیکه انداختم، اما نه تیکه های جنسی و زشت و شرم آور
20%
تیکه انداختم ولی از کرده خودم پشیمان هستم
2%
تیکه میاندازم فقط به خاطر تفریح و سرگرمی
15%
تیکه میاندازم به خاطر لذت جویی جنسی یا لذت از تحقیر کردن
3%
تیکه میاندازم و به گور بابای تو هم میشاشم
9%
با کسانی که تیکه میاندازند برخورد شدید میکنم و این را یکی از سطوح تجاوز جنسی میدانم
5%
رأی ها : 1813
15_17
47%
18_20
22%
20_24
17%
25_30
8%
30_35
2%
بالاتر 40
3%
رأی ها : 2694
بله در هر سه مورد
12%
بله در یکی از موارد
6%
خیر تغییری ایجاد نشده
42%
اکثر تغییرات ایجاد شده به خاطر افزایش و پست های اعضا بوده نه تلاش های مدیران برای ارتقاع موارد بالا
22%
تازه عضو شده ام یا کاربر مهمان هستم
18%
رأی ها : 2834