5 دقيقه
35%
5 تا 10 دقيقه
25%
10 تا 20 دقيقه
17%
20 تا 30 دقيقه
10%
30 دقيقه به بالا
10%
هميشه از بي حس كننده استفاده ميكنم
3%
رأی ها : 621