علم و تکنولوژی

همه بحث های علمی، فنی و اینترنت

عکس های پدیده

سلام نمیدونم حقیقت داره یا نه! شما خبر دارید یانه!!
من که از وقتی این سایتو دیدم از نوشابه حالم بهم خورده Plain Face

ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﺎﺯ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﻣﺸﺮﻕ ﮔﺎﻑ ﯾﮏ
ﺳﻨﺎﺗﻮﺭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﺎﻟﺖ ﺍﻭﮐﻼﻫﺎﻣﺎ ﻓﺎﺵ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯼ ﭘﭙﺴﯽ، ﮐﺮﺍﻓﺖ ﻭ ﻧﺴﺘﻠﻪ ﺍﺯ ﺟﻨﯿﻦﻫﺎﯼ
ﺳﻘﻂ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻃﻌﻢﺩﻫﻨﺪﻩ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ
ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺟﻬﺎﻥ، ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺳﻨﺎﺗﻮﺭ ﺭﺍﻟﻒ ﺷﻮﺭﺗﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﯼ
ﺍﺧﻼﻗﯽ ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻭ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﯾﺎﻟﺖ ﺍﻭﮐﻼﻫﺎﻣﺎ
ﺩﺭﺻﺪﺩ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺍﯾﻦ
ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺍﺳﺖ، ﻧﺎﻇﺮﺍﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﻣﻮﺍﺟﻪ
ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮕﺮ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ، ﭼﻨﯿﻦ ﺍﻗﺪﺍﻣﯽ
ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﭘﭙﺴﯽ، ﻧﺴﺘﻠﻪ ﻭ ﮐﺮﺍﻓﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺷﺪﻩ
ﺍﺳﺖ؟!
ﺗﺼﻮﯾﺮﯼ ﺩﻟﺨﺮﺍﺵ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺟﻨﯿﻦ ﮐﻪ ﮐﺒﺪ ﻭﯼ ﺑﺮﺍﯼ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻃﻌﻢﺩﻫﻨﺪﻩﻫﺎ، ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻩ
ﺷﺮﮐﺖ ﭘﭙﺴﯽ ﺍﺯ ﺑﺪﻥ ﻭﯼ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﯾﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﺭ ﺳﺎﯾﺖ ﺍﻭﺑﺎﻣﺎ، ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﯼ
ﺁﺳﻮﺷﯿﺘﺪﭘﺮﺱ ﻭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ O’Collegian ﺑﺮﺍﯼ
ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺭﺍ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻭ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩﻧﺪ:
ﺷﻮﺭﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ، ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺱﻫﺎﯼ
ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻤﯽﺩﻫﺪ.
ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺭﺍﺩﯾﻮﯼ ﺗﻮﻟﺴﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺑﺎ ﺳﻨﺎﺗﻮﺭ ﺗﻤﺎﺱ
ﺑﮕﯿﺮﺩ ﻭ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ : ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ
ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﺒﺪ
ﺟﻨﯿﻦﻫﺎﯼ ﺳﻘﻂ ﺷﺪﻩ، ﺑﻪ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻃﻌﻢ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺑﺮﺍﯼ
ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﻨﺎﺗﻮﺭ ﺷﻮﺭﺗﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺭﺍﺩﯾﻮﯾﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ: “ ﻣﺎ ﻗﺼﺪ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻭﮐﻼﻫﺎﻣﺎ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﮕﯿﺮﺩ. ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ
ﺍﺫﻋﺎﻥ ﻧﺸﺮﯾﺎﺕ ﺍﺳﺮﺍﯾﯿﻠﯽ، ﭘﭙﺴﯽ ﻭ ﻧﺴﺘﻠﻪ ﺍﺯ ﺣﺎﻣﯿﺎﻥ
ﻣﺎﻟﯽ ﺭﮊﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﮐﻤﮏﻫﺎﯼ ﭘﭙﺴﯽ
ﺍﺯ ﺳﺎﻝ 1980 ﺩﺭ ﭘﯽ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺩﻭﻟﺖﻫﺎﯼ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ
ﻗﻄﻊ ﺧﺮﯾﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ، ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩ

اینم لینک سایت:
www.irannaz.com/news_detail_18842.html

پزشکی

نوشته PRADO.PRADO در 30. December 2013 - 21:08

هر کسی سوال پزشکی در حد عمومی داره میتونه بپرسه
در حد توان پاسخ خواهم داد

سوال

نوشته ardalanf در 20. December 2013 - 21:51
عکس های ardalanf

چطورمیتونم نام کاربریم رو تو فیس بوک عوض کنم؟

ممنون میشم اگه راهنمایی کنید

سوال

نوشته ardalanf در 20. December 2013 - 21:46
عکس های ardalanf

چطورمیتونم نام کاربریم رو تو فیس بوک عوض کنم؟

ممنون میشم اگه راهنمایی کنید

آلبوم عکس هواپیما و هلی کوپتر

نوشته 006 در 20. December 2013 - 12:20
عکس های 006

برای دیدن تمام تاپیک های من ( صفحه اول ) اینجا کلیک نمائید.
برای بازدید از صفحه دوم تاپیک ها اینجا کلیک نمائید .
0
0
0
0
0
0
0
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

برنامه جایگزین وی چت

نوشته msa68 در 20. December 2013 - 2:10

توجه توجه
برنامه جایگزین وی چت
گفتگوبرنامه ای است رایگان که امکان ارسال متن،صداوتصویر رادارداز آدرس http://dl.dialogapk.com دانلود کنید و به دوستانتان اضافه کنید.
تقریبا مثله وی چته
هرکی آیدی خواست بگه بدم

عکس های mohamad-mzb

ﺍﻳﻦ ﮐﺎﻧﺎﻝ ﺑﺎ ﺳﻴﮕﻨﺎﻝ ﻋﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪ
ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮ ﻓﻨﻲ :
ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ : Eutelsat 12 ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ 12.5 ﺩﺭﺟﻪ ﻏﺮﺑﻲ
ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ 11329: - H-3500
ﻓﺮﻣﺖ ﭘﺨﺶ: DVB-S2/8PSK ( ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺨﺶ ﺩﺭ ﺭﺳﻴﻮﺭﻫﺎﻱHD

نظرتون راجع به اینکه این گونه کانال ها بازم دارن رایگان میشن چیه؟

راهنمایی درمورد وی چت

نوشته ardalanf در 12. December 2013 - 4:32
عکس های ardalanf

کسی هست که کمکم کنه نرم افزار وی چت مخصوص کامپیوتر رو یا بگه ازکدوم سایت دانلود کنم یا برا بفرسته
باتشکر

عکس های arman0009

دوستان عزیز این افتخار نصیبم شد تا بتونم واستون ایدی درست کنم!!هرکسی ایدی میخواد اسم ایدی رو بگه واسش درست کنم♥

عکس های Sousha

دیگر انتظارها تمام شد. فورد به طور رسمی ماستنگ 2015 را رونمایی کرد. نگاهی جسورانه، در طراحی جلوی این خودرو به طور محسوسی از کوسه الهام گرفته شده است، سپر جلو، جلوپنجره ذوزنقه ای شکل و چراغ های کشیده و باریک وجه اصلی تمایز این خودرو هستند که موستانگ را جذاب تر و خشن تر از قبل کرده اند.
.
.
.

sousha

sousha

sousha

sousha

sousha

sousha

sousha

sousha

sousha

sousha

sousha

sousha

sousha

sousha

sousha

sousha

sousha

sousha

.
.
.
شیشه جلوی این خودرو به شدت خمیده شده که در کنار سقف خوش فرمش بسیار خوب بنظر می رسد. نکات برجسته دیگر این خودرو شامل کاپوت فرم دار، گلگیر های بزرگ عقب و چراغ های نواری سه بعدی عقب می شود.

اگر مدل کوپه باب میلتان نیست، ما مدل کروک را به شما پیشنهاد می کنیم که دارای سقف چند لایه پارچه ای عایق جهت حفظ آرامش کابین است. سقف این خودرو دوبرابر سریعتر از مدل قدیمی باز یا بسته می شود.
.
.
.

sousha

sousha

sousha

sousha

sousha

sousha

sousha

sousha

sousha

sousha

sousha

sousha

.
.
.
در ساخت کابین این خودرو از صنایع هوایی الهام گرفته شده است. کابین دارای طرحی آشنا است اما کیفیت آن بسیار بالاتر رفته است و برخی مسائل بهبود پیدا کرده است. سبک داشبورد آن، ما را یاد خودرو های سال 1964 می اندازد. این کابین از تکنولوژی های زیادی استفاده می کند که از جمله آن ها می توان به سیستم های هوشمند (صفحه نمایش هشت اینچی لمسی)SYNC ،MyFord Touch، (نرم افزار ناوبری مجهز) Track App ،MyColor و یک سیستم صوتی حرفه ای اشاره کرد.
.
.
.

sousha

sousha

sousha

sousha

sousha

sousha

.
.
.
این خودرو بسیار سخت تر و سبک تر از قبل شده و دارای کابینی بسیار بزرگتر است.
.

دانلود ویدیو

.
حالا رسیدیم به موضوع اصلی، برای زیر کاپوت این خودرو سه موتور مختلف در نظر گرفته شده است که عبارتنداز:

یک موتور 3.7 لیتری V6 با حداقل 300 اسب بخار قدرت و 365 نیوتن متر گشتاور
یک موتور 2.3 لیتری اکوبوست چهار سیلندر با بیش 305 اسب بخار قدرت و 406 نیوتن متر گشتاور
یک موتور 5 لیتری V8 با بیش از 420 اسب بخار قدرت و 528 نیوتن متر گشتاور

صرف نظر از نوع موتور انتخاب شده می توان آن ها را با گیربکس شش سرعته دستی یا اتوماتیک سفارش داد.
.
.
.

sousha

sousha

sousha

sousha

sousha

sousha

.
.
.
این خودرو دارای یکی از پیشرفته ترین سیستم های تعلیق مستقل عقب است که کیفیت سواری را تا حد بسیار زیادی بهبود بخشیده است. سیستم تعلیق جلو این خودرو نیز از نو طراحی شده است. با توجه به گزارشات منتشر شده این خودرو روی چرخ های 19 اینچی سوار است. همچنین این اسب سرکش دارای سیستم جدید کنترل پایداری است تا تمام پویایی خود را نشان دهد. ماستانگ GT به طور استاندارد از یک سیستم کنترل شروع استفاده می کند تا خیلی راحت و در بهترین وضعیت به حرکت در آید. انتظار می رود قیمت این خودرو حدود 30 هزار پوند باشد اما فعلا قیمت گذاری رسمی آن اعلام نشده است.
.
.
.

sousha

sousha

sousha

sousha

sousha

sousha

.
.
.
دانلود ویدیو
.
.
.

منبع

وی چت

نوشته ardalanf در 9. December 2013 - 1:00
عکس های ardalanf

کسی درمورد وی چت میتونه بهم اطلاعات بده ؟
ایا ازطریق کامپیوترم میشه از وی چت استفاده کرد؟و...................
باتشکر

زبان سرا IELTS

نوشته n0b0dy در 6. December 2013 - 23:08

سلام.
خیلی از شهرهای کوچک ایرن امکانات مناسبی برای زبان آموزی ندارن .
اگه از بین بچه های شهوانی کسی باشه که بتونه بصورت مجازی دوره ی
آموزشی زبان ( آمادگی برای IELTS ) برگزار کنه عالی میشه.
ممنون میشم اگر کسی قبول زحمت کنه.

برنامه ها و بازی های Full اندروید

نوشته Farshidlover در 5. December 2013 - 22:33
عکس های Farshidlover

همانطور که میدونیم برای استفاده از مزایای ویژه یک برنامه یا بازی نیاز به نسخه ی کامل ان داریم من تو این تاپیک نرم افزار ها و بازی های Full رو قرار میدم
توجه پول و سکه های بازی ها هک شده و بی نهایت هستند

عکس های Sousha

در ماه های گذشته سرویس ایمیل کمپانی Yahoo برای امنیت بیشتر کاربرانش تایید هویت توسط شماره تلفن همراه را به موارد مورد نیاز در ثبت نام های جدید اضافه کرده است ، که در لیست پیش شماره های کشور ها ایران در بین آنها نیست.صاحبان این شرکت به بهانه مشکلات سیاسی ، ملت ایران را از استفاده از این سرویس ها محروم کرده اند ، اما ایرانی همیشه راهی برای عبور از مشکلات پیدا می کند .

در این مقاله روشی را برای دور زدن تحریم یاهو برایتان آموزش خواهیم داد:

sousha

برای عبور از این مشکل کاربران ایرانی عزیز می توانند با روش زیر اکانت جدیدی در یاهو ثبت نمایند ، برای اینکار ابتدا به آدرس ورود به بخش ایمیل بروید”mail.yahoo.com” پس از ورود به این صفحه در پایین صفحه همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید ، دو آیکون فیسبوک و جیمیل وجود داره ، به کمک این روش می تونید بدون هیچگونه مشکلی اکانت جدید در یاهو بسازید .

sousha

برای ساخت اکانت جدید ابتدا روی آیکون گوگل همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید کلیک کنید ، پس از کلیک پنجره ای باز خواهد شد و از شما می خواهد وارد اکانت گوگلتان شوید(خوشبختانه ساخت اکانت گوگل در ایران هیچ مشکلی نداره ) پس از ورود به اکانت گوگل فرم عضویت در یاهو برای شما به نمایش داده خواهد شد (همانند تصویر زیر) بدون نیاز به وارد کردن شماره تلفن برای تایید هویت ، یعنی در این حالت شما بدون هیچ مشکلی می تونید فرم رو پر کرده و صاحب اکانت جدیدی در یاهو بشوید.

sousha

من خودم به بخشه با این روش تابحال ایمیل های زیادی رو تو یاهو ساختم !!

آموزش تصویری ساخت جیمیل برای اون دسته از دوستانی که بلد نیستن

سفری تصويری به 15 پل شگفت انگيز در جهان

نوشته Sousha در 28. November 2013 - 19:53
عکس های Sousha

اين پل‌ها هر كدام لقبي دارند: بزرگ‌ترين، طولاني‌ترين، شلوغ‌ترين و... همه اين پل‌ها يك ويژگي مشترك دارند؛ اجداد ما حتي در روياي خود هم نمي‌توانستند آن‌ها را تصور كنند. اين پل‌ها شگفتي‌هاي مهندسي و معماري هستند و در واقع شكل گرفتن هر كدام آن‌ها نشانگر قدرت و توانايي انسان است و البته تمام اين پل‌ها هم جاذبه‌هاي گردشگري و قطب‌هاي جذب توريست هستند.در ادامه سفري تصويري داريم به 15 پل شگفت انگيز در جهان با گجت نيوز همراه باشيد.

1. پل اتحاد ، کانادا

The Confederation Bridge, Canada

2. پل آکاشی ، ژاپن

Akashi Bridge, Japan

3. پل سوتونگ ، چین

Sutong Bridge, Jiangsu, China

4. پل Øresund ، دانمارک

Øresund Bridge, Denmark

5. پل میلائو ، فرانسه

Millau Viaduct, France

6. پل ساندیال ، کالیفرنیا ، آمریکا

Sundial Bridge, Redding, California

7. پل معروف گلدن گیت ، آمریکا

The Golden Gate Bridge

8. پل Langkawi Sky ، مالزی

Langkawi Sky Bridge, Malaysia

9. پل Arch ( کمان ) ، دبــی

Arch Bridge, Dubai

10. پل راه آهن بر فراز رودخانه Beipanjiang ، چین

Railroad Bridge, Beipanjiang River, China

11. پل دره سلطنی ( Royal Gorge ) ، کلورادو ، آمریکا

Royal Gorge Bridge, Colorado

12. پل Florida Keys ، فلوریدا ، آمریکا

Florida Keys

13. پل Qingdao Haiwan ، چین

Qingdao Haiwan Bridge, China

14. پل Hangzhou Bay ، چین

Hangzhou Bay Bridge, China

15. پل مارپیچی ( Helix ) ، سنگاپور

The Singapore Helix Bridge, Singapore

منبع

عکس های webcamsx

به علت اینترنت داغون این روزها در این تاپیک عمه وزیر ارتباطات مورد عنایت کاربران شهوانی قرار میگیره.
از این لحاظ که بنده اهل فحش گویی نیستم هرکسی این تاپیک رو آپدیت میکنه از طرف بنده هم وکالت کامل داره که عمه ایشون رو مورد عنایت قرار بده. شما بفرمایید شروع کنید منم با یک کلیپ ایشون رو مورد عنایت قرار خواهم داد.
ایشون مدرک دکتراشون رو از چاه توالت دریافت کردن پس آزاد و رها باشید با مورد عنایت قرار دادن ایشون:
IMG10174947.jpg

موبایل کده

نوشته alireza_gol pesar در 25. November 2013 - 22:13
عکس های alireza_gol pesar

سلام خدمت تمامی دوستان و کاربران فهیم و گل و مودب شهوانی

به درخواست خیلی از کاربران ،موبایل کده نیز در سایت شهوانی افتتاح شد

در این تاپیک ،فیلم ،نرم افزار ،بازی ،زنگ موبایل ،و درکل هرچیز که مربوط به موبایل است قرار میگیرد

کاربران فهیم و گل شهوانی ،توجه داشته باشید که این تاپیک ،تاپیک دانلود است و یک تاپیک غیر سکسی

پس خواهشا تحت هیچ شرایطی از گذاشتن عکس یا فیلم و یا مطالب سکسی در این تاپیک که یک تاپیک غیر سکسی است ،جدا خودداری کنید

دوستان و کاربران فهیم شهوانی ،توجه داشته باشید که این تاپیک یک تاپیک دانلود و دریافت برنامه های موبایل است ،لطفا اینجا رو با انجمن کافه شهوانی اشتباه نگیرید

لطفا هر نرم افزار یا بازی که مورد نظرتون هست در این تاپیک بیان کنید تا در اولین فرصت برای دانلود قرار گیرد

از گذاشتن پستهای بی ربط ،ایجاد مزاحمت برای کاربران و همچنین این جانب ،لینکهای اسپم ،هتاکی و بی ادبی جدا خودداری کنید که در صورت مشاهده ،بلافاصله گزارش خواهد شد که منجر به حذف پست و اخراج کاربر خاطی از سایت خواهد شد

ممنون از اینکه توجه میکنید

امیدوارم این تاپیک نیز مثل سایر تاپیکهای این حقیر ،مورد رضایت و توجه شما کاربران فهیم و گل و مودب شهوانی قرار گیرد

منتظر نظرات ،پیشنهادات و همچنین انتقادات شما هستم

کوچیک و ارادتمند همه شما عزیزان ،علیرضا

آموزش دانلود از mediafire

نوشته Marshal69 در 23. November 2013 - 20:43
عکس های Marshal69

آموزش دانلود از سایت mediafire

Capture_2.PNG

Capture2.PNG

Capture3_0.PNG

حالت دیگه دانلود :

Capture4_0.PNG

Capture5_0.PNG

نگاهی به 7 مجسمه غول پيکر جهان

نوشته Sousha در 22. November 2013 - 14:28
عکس های Sousha

largest statues in the world

از زمان باستان تاکنون بشر علاقه زیادی به ساخت مجسمه‌های با ابعاد بزرگ داشته است. مجسمه ابوالهول که توسط مصریان باستان ساخته شده در حدود 20 متر ارتفاع داشته و هنوز هم جزء بزرگ‌ترین مجسمه‌های جهان محسوب می‌شود. در طول سی سال گذشته جهان شاهد ساخت مجسمه‌هایی بلندتر و بزرگ‌تر بوده است. در ادامه شما را با تعدادی از این عجایب نوین آشنا می‌کنیم.

رودینا مات(مام وطن)

sousha

این مجسمه که در شهر کیف (Kiev) پایتخت کشور اوکراین قرار دارد و از روی سمبلی مربوط به جنگ جهانی دوم مدل سازی شده که هدف آن بسیج و تحریک مردم شوروی بوده در زمان جنگ بوده است. ساخت این مجسمه که از جنس تیتانیوم است در 1981 به پایان رسید و در ارتفاع 62 متری و برفراز ساختمان موزه این شهر(موزه جنگ بزرگ میهن پرستانه) قرار گرفته است. طول این مجسمه 102 متر و وزن آن 560 تن است. طول شمشیر مجسمه 16 متر و وزن آن 9تن بوده و روی سپر مجسمه آرم اتحاد جماهیر شوروی نقش بسته است.

امپراتور یان و امپراتور هوانگ

sousha

ساخت مجسمه این دو امپراتور در طول دوره‌ای 20 ساله و بر فراز یک کوهستان صورت گرفت و این پروژه در سال 2007 به پایان رسید. ارتفاع این اثر 106 متر بوده و دو تن از امپراطوران قدیمی چین، یان دی و هوانگ دی را به نمایش میگذارد. این اثر که به نوعی قله راشمور چین محسوب می‌شود (قله راشمور یادبود ملی آمریکا در جنوب داکوتا است که تصویری از صورت‌های جرج واشینگتن، توماس جفرسون، تئودور روزولت و آبراهام لینکلن رؤسای جمهور سابق آمریکا بر فراز آن نقش بسته است) در نزدیکی رودخانه زرد و در نزدیکی ژنگژو پایتخت ایالت هنان (Henan) قرار دارد.

مجسمه گوآن یین

sousha

این مجسمه که 108 متر ارتفاع دارد در آسیای شرقی بیشتر به نام گوانین شناخته شده و در ساحل جنوبی جزایر هاینان (متعلق به چین) قرار گرفته است. این اثر دارای سه صورت می‌باشد که یکی به سمت داخل جزیره و دو صورت دیگر به سمت دریای جنوب چین قرار گرفته‌اند. ساخت آن 6 سال به طول انجامیده و در سال 2005 به پایان رسید.

کریستو - ری

sousha

این مجسمه با الهام از مجسمه عیسی نجات بخش شهر ریودوژانیرو (برزیل) ساخته شده است. ساخت آن ده سال به طول انجامید. این مجسمه در همان ابعاد مجسمه شهر ریو یعنی 28 متر ساخته شده است اما چون روی ساختمانی شبیه به یک دروازه که خود 82 متر ارتفاع دارد واقع شده در نتیجه ارتفاع نهایی‌اش بالغ بر 110 متر می‌باشد. در پایه این مجسمه عرشه ای قرار گرفته که شما می‌توانید از فراز آن چشم انداز کاملی از شهر لیسبون (پایتخت پرتغال) را مشاهده کنید.

یوشیکو دایبوتسو

sousha

مجسمه یوشیکو دایبوتسو در شهر یوشیکو در کشور ژاپن قرار دارد. این مجسمه که ساخت آن در 1995 به پایان رسید، سومین مجسمه بزرگ جهان می‌باشد. ارتفاع آن 120 متر می‌باشد و شامل پایه‌ای به ارتفاع 10 متر است و گل نیلوفری که زیر پای مجسمه قرار گرفته نیز 10 متر ارتفاع دارد. بازدیدکننده‌ها می‌توانند از طریق آسانسور به سکویی بروند که امکانی مناسب جهت مشاهده چشم انداز اطراف را در اختیارشان قرار می‌دهد. این مجسمه برنزی که طرحی از بودا را به نمایش گذاشته به نام یوشیکو آرکادیا هم شناخته می‌شود.

لای‌کیون ست‌کیار

sousha

لای‌کیون ست‌کیار(Laykyun Setkyar) با 130 متر ارتفاع دومین مجسمه بلند جهان به حساب آمده که شامل یک تخت 13.5 متری هم می‌شود که مجسمه بر فراز آن ایستاده است. این مجسمه برفراز تپه پوکانگ در نزدیکی شهر مونیوا در مرکز کشور میانمار قرار گرفته است. در پایین پاهای این مجسمه، مجسمه دیگری از بودا روی زمین به حالت خوابیده قرار دارد که بزرگ‌ترین مجسمه نوع خود در جهان می‌باشد. این مجسمه در سال 2008 به پایان رسید ولی بودای خوابیده در 1991 ساخته شده است.

بهار معبد بودا

sousha

این مجسمه عنوان بلندترین مجسمه جهان را از آن خود کرده و در میان باغی 27 هزار متری قرار گرفته است. ارتفاع کلی این اثر 150 متر است که شامل اریکه نیلوفری 20 متری و یک ساختمان با ارتفاع 25 متر می‌باشد. تصمیم ساخت این مجسمه مدت‌ها قبل از آن‌که طالبان مجسمه بودای واقع در شهر بامیان افغانستان را وحشیانه تخریب کنند، گرفته شده بود. ساخت این ابرمجسمه در سال 2008 به پایان رسید. این مجسمه در استان هنان (کشور چین)قرار دارد.

تصویر زیر به مقایسه ارتفاع برخی از بزرگترین مجسمه‌های دنیا می‌پردازد.

sousha

منبع

هك و هندلر

نوشته .MONICA. در 21. November 2013 - 17:25
عکس های .MONICA.

كسى هست به هك و يا كار با منو هندلر آشنا باشه؟ خوشحال ميشم تبادل نظر كنيم.

همزمانسازی محتوا