ساک زدن

این خاطره برای بهمن 90هست.چون باگوشی میام به اجبار چند قسمتی شده.امیدوارم خوشتون بیاد!
.
.
من خیلی از سکس میترسم اما در عین حال حشرم زیاده!
تا جایی که دوستهام هم بهم میگفتن وقتی ازدواج کنم همسرموبه زورو کشون کشون میبرم تو تخت که منو بکنه!
برای این حشر ناتمامم دوست نداشتم bf داشته باشم که مدام ببینمش!
تا اینکه سال90 عشقمو پیدا کردم!دیگه ترس از سکس مهم نبود برام!واقعا میخواستم لبشو ببوسمو تنشو لمسش کنم!وقتی کنارم بودو دستاش تودستم بودنمیشد خودمو کنترل کنم!تا به حال کسیو دوست نداشتم!وقتی برای اولین بار بوسیدمش خیلی گیج شدم!تو راه پله رستوران بودیم !نفسم بند اومد!لبامو فشار داده بود برام دردخفیف جالبی داشت!صداش کردم دوباره بوسیدمش!انگار تازه کشف کردم چه احساس محشریه!بهم گفت وقتی زبونتو میخورم نکش بیرون!یه وقت دیدی گازت گرفتم!1لحظه خجالت کشیدم از بوسیدنش!سخت بودتا عادت کنم و بیشترلذت ببرم! ازرستوران رفتیم به1سفره خونه سنتی که اصلا دیدنداشت!بعدازآوردن سفارشات،نشستم کنارش شروع کردیم حرفهای عاشقانه زدن!مدام داشتم به بوسیدنش فکرمیکردم!و اینکه چطورشیطنت کنیم!سرم روشونه هاش بود که لبامو گذاشتم روگردن داغش شروع کردم به بوییدنش وبوسیدن همراه با مکیدن گردنش!چندتا که بوسیدم سرموآوردبالاگفت توله سگ کبودمیکنیم زشته!خنده ام گرفت،شروع کرد به بوسیدن پیشونیو چشمو لپم داشت میومد سراغ لبام که چشام بستم!دستم تو دستش بود بردسمت کیرش!وقتی قلمبگیش حس کردم یهو ترسیدم!فهمیدخندیدوگفت نترس عزیزم تانخوایش بیرون نمیاد!دوباره بوسیدم!دیگه حشرکورم کرد!بهش گفتم نشون بده میخوام ببینمش!گفت جوون!چی میخوای؟فهمید خجالت کشیدم امااونقدرحشری بودم که باصدای آروم گفتم کیرتومیخوام!گفت جوون!بیامال خودته هرکاری میخوای بکن!دکمه های شلوارش که بازکرد1کیرگنده نیمه شق در آورد!دهنم وا موند!باتعجب گفتم این کیر خره!خندید گفت شق نشده!ضعف رفتم 1لحظه!گرفتمش دستم!پوست نرم و وجود سفتش1تناقض جالب داشت!خواستم باتوجه به فیلمهای زیادی که دیدم براش جلق بزنم امادیدم راحت نیست!چون پوستش ظریفه!بهم گفت اگه بدت میاد نخور!نگاهش کردم گفتم چندشببه عشق خوردنش کسم خیس شد!سرمو خم کردم گذاشتم دهنم!تاجایی که میتونستم بردم دهنم آروم بامکیش درش آوردم!وقتی کشیدم بیرون1آخ خوشگل گفت که دلم ضعف رفت براش!با زبونم به سرکیرش ضربه میزدم1بارهم سعی کردم توسوراخ کیرش ببرم!خنده اش گرفت ازم خواست نکنم!امامن بدجور از سرکیرش خوشم اومدخیلی نرم و خوردنی بود!واسه همین با لبم هی میک میزدم وبازی میکردم!خیلی کنجکاوانه رفتم سراغ تخماش!توفیلم دیدم میخورن میکنن تو دهنشون!منم بامکش کردم تو دهنم!جالب بودکه 2تا چیز گرد و لیز تو1پوست پیچیده شده بودن!بهم گفت آروم!نکش!درد میاد!واسه همین بوسیدم تخماشو بابوسه کل کیرشو دور زدم!بعد همشو کردم دهنم شروع کردم خوردن!بالاپایین که میکردم هی قربون صدقه ام میرفت!دیدم دستشوگذاشت رو سرم فشار میداد بره ته حلقم!کیرش خیلی گنده!مخصوصا واسه دهنم!واسه همین درش آوردم تا گرفتگی دهنم کم شه!وقتی کشید بیرون پرسید میتونی تا ته حلقت ببری بخوره به زبون کوچیکه؟گفتم دوس دارم جر بده!عق بزنم!گفتجووونو چندتا انگشت کرد دهنم ساک بزنم!منم دستم به کیرش بود!گذاشتم دهنمو تاته فشار دادتو دهنم!داشتم از عق خفه میشدم اما باحال بود!تند تند سرمو تکون میدادم!اون هم شروع کرد به تلمبه زدن تو دهنم!یهو حس کردم دهنم شور شد!که بعدش بهم گفت آبش داره میاد چه کنه!سرمو داشت میکشید که کیرمو در بیاره!اما با صدا بهش فهموندم بریزه دهنم!وقتیریخت حس کردم ته حلقم لزج شده سریع درش آوردم!آبش داشت میومد!خیلی پرش داشت!حتی رو لباسامون و قالیچه آلاچیق ریخت!بلافاصله دستمال گرفت سمتم که بریزمش تو دستمال!چون بار اولم بود حالم بدشد!کلی ناراحت شدوعذر خواهی کرد!امابهش گفتم فقط مهم خوش گذشتن بهت بود!خوب بود؟که بهم گفت بهترین تجربه ساک زدن واسش بود!من هم کلی کیف کردم!نمیدونم چرا اما از آرامشش منم آروم شدم!
.
.
امیدوارم خوشتون بیاد.شاید تجربه های بعدی هم نوشتم.راستی همین1قسمت این داستان!

نوشته: گلسار

سلام من اعظم هستم.خاطره ای که می خوام براتون بگم مربوط به چندسال پیش می شه که بیست و سه سالم بود.تازه از کاردانی به کارشناسی کرمان قبول شده بودم.بگذریم یه روز توی ایستگاه سرویس دانشگاه تو چهار راه احمدی کرمان منتظر اتوبوس وایساده بودم که یه پسری ازم ساعت پرسید یه نگاهی بهش کردم یه احساس خوبی بهم دست داد خیلی خوشگل نبود ولی من خیلی ازش خوشم اومد.در ضمن می دونستم می خواد با من لاس بزنه منم بهش روی خوش نشون دادم و یه ده دقیقه ای حرف زدیم تا سرویس اومد و دوستی کوتاه ما شروع شد.چند روز بعد تو محوطه ی دانشگاه دیدمش و با هم گفتیم و خندیدیم.تا اینکه یه رمز ساعت دو تو دانشگاه دیدمش خیلی خلوت بود همه سر کلاس بودن به من گفت بیا بریم پشت دانشگاه با هم حرف بزنیم من میدونستم اگه اونجا بریم حتما کارمون به لب بوسی می رسه ولی این طور نشد.وقتی رفتیم پشت اون پسره که نمی خوام اسمشو بگم خودشو به من نزدیک کردو شروع کردیم به شوخی وخنده که من یه جوک سکسی تعریف کردم جکو بگو و بلا بگو اصلا نخندید مثل دیوونه ها منو بغل کردو بوسید صورتش داغ بود خیلی شوکه شودم ولی خوشم اومد از بوس زورکی منو تک بغل گرفته بود منم با اسرار می گفتم ولم کن بی جنبه الان یکی می یاد.ولی این حرفا حالیش نبود که نگام به شلوارش افتاد کیرش زیر شلواره لیش کاملا بزرگ شده بود تا دیدمش تنم یخ کرد مور مور شدم یه لحظه دلم ریخت چه کیری داشت بی اختیار یواش گفتم اوف اون آقا شنید و فهمید من متوجه کیرش شدم بلند شدو رفت اطرافو برنداز کرد وقتی به طرف من برمی گشت به سرعت دکمه های شلوارشو باز کرد و به سرعت کیرشو ور آورد وای چی بود یه کیر سفید گنده با سر صورتی میدونستم چی می خواد اصلا حرفی نزد و به سرعت کیرشو کرد تو دهنم ولی اصلا رفتارش خوب نبود الان بعد از هفت سال این موضوع رو درک می کنم کاملا مثل جنده ها با من رفتار می کرد.بگذریم تو اون لحظه یه کیر کلفت تو دهنم بود اوون قدر بهم حال داد که کسم خیس شده بود دستشو گذاشت رو سرم و با فشار کیرشو تو دهنم می کرد گهی هم از دهنم درش می آورد تصور کنید من هیچ کاری نمی کردم همه این کارا رو اون میکرد من فقط بهش اجازه همه کاری دادم.کیرشو رو صورتم میکشید و دوباره کرد تو دهنم اما این بار کیرش خیلی سفت شده بود فهمیدم می خواد آبش بیاد دیگه می خواستم کیرشو از دهنم ور بیارم که محکم سر منو گرفت و ابشو ریخت تو دهنم مزه ی بدی داشت مزه ی مایه ظرف شویی میداد کاملا جنده وار دهن منو کرد.

نوشته: اعظم

من غزلم 19سالمه
راستش من عاشق ساک زدن و خوردن آب مردام...حدود دوسالی هس که با یه پسر دوستم اسمش ابوالفضله...همه چیش خوبه فقط یه مشکل بزرگ داریم اونم اینه که همیشه با کمبود مکان مواجه ایم
واسه همین همیشه تو پارکای خلوت قرار میذاریم و به هزار زور و زحمت میتونیم یه لب بگیریم!
دفعه پیش حسابی حشر بودیم کیف کولمو گذاشتم رو پاش کمربندشو باز کردم و کیرشو دراوردم زیاد بزرگ نبود اما خوش حالت بود...اول یه ذره با دست مالیدم تا حسابی حشری شه بعد کردمش تو دهنم و تا میتونستم مکیدمش اونم حسابی خوشش اومده بود و بلند بلند آه میکشید از دهنم دراوردم و تو چشاش نگاه کردم و گفتم عزییییییییزززممم حال میکنیی؟
اونم با یه لحنی که حشر ازش میبارید گفت خیلییییی بخور بدو...قربون لبای صورتیت بشم....همشو بکن تو دهنت
منم واسه اینکه حال کنه سر کیرشو زبون میزدم و زبونمو میکردم تو چاک سرش!
بعد گفت عشقم؟؟؟همشو میکنی تو دهنت؟؟
منم یه نفس عمیق کشیدم چون میدونستم اگه تا ته بکنم تو دهنم تا چند دقیقه نمیذاره در بیارمش
آروم آروم شروع کردم به فرو کردن کیرش تو دهنم تا جایی که تخماش رو با لبام حس میکردم اونم سرمو گرفت و محکم نگه داشت و شروع کرد آروم آروم تلمبه زدن یکم تحمل کردم اما بعدش دیگه نفس کم آوردم
درآورد از دهنم گفتم آروم عزیزم خفم کردی
گفت میخوام یجوری کیر بخوری که تا آخر عمرت دیگه هوس نکنی
منم که از خدا خواسته گفتم پس پاشو وایسا تو دهنم تلمبه بزن
اول ابوالفضل باورش نمیشد چون من کلا آدم وسواسی هستم فکر کرد خوشم نمیاد گفت نه بسه گلم تا همینجاشم اذیت شدی میدونم بدت میاد
گفتم ببین من الان حشرم تو ندی میرم یکیو پیدا میکنم براش ساک بزنم تا آبش بیاد
با بهت و ناباوری رفتیم تو یه کوچه خلوت شلوارشو تا روناش کشیدم پایین و شروع کردم محکم ساک زدن
انقدر محکم که میترسیدم کیرش کنده شه بمونه تو دهنم!
دوباره حشری شد سرمو با دستاش گرفت و شروع کرد تلمبه زدن همون موقع حس کردم یه آبی که یه ذره شور و تلخ بود اومد تو دهنم گفتم این چی بود؟گفت پیش منیم بود
دوباره کیرشو تا ته کردم تو دهنم و اونم تلمبه زد
گفت قربون هیکل نازت بشم پاشو وایسا سینه هاتو درآر و خودش شروع کرد دکمه های مانتومو باز کردن اون یکی دستشم کرد تو شرتم و با چوچولم بازی کرد منم همزمان کیرشو میمالیدم سینمو درآورد افتاد روش میمکید گاز میزد بش گفتم من رو سینه هام حساس نیستم واقعا هم حسی ندارم فک کنم چون سینه هام خیلی بزرگن!
اونم نهایت استفادرو کرد و حسابی سینه هامو مکید و گاز گرفت طوری که نوک سینه هام تا یه هفته کبود بودن
شونه هامو فشار داد که بشینم نشستم کیرشو کرد تو دهنمو و محکم تر و تندتر از دفعه پیش تلمبه زد میگفت آره دارم دهنتو میگام قربون این دهنت بشم همه کیرمو بخور ببینم و یهو محکم تلمبه زد که کیرش تا ته رفت تو دهنم یکم دردم اومد و ناله کردم اما اون فکر کرد خوشم ومده شروع کرد تند تند تلمبه زدن
نمیدونم چرا آبش نمیومد حدود بیست دقیقه تلمبه زد آخرم آبش نیومد
بش گفتم چرا نمیاد آبت؟؟
میگفت شرایطش نیست اینجوری استرس دارم یکی بیاد واسه همین آبم نمیاد
اما فکر کنم اسپریی قرصی چیزی مصرف کرده بود
مجبور شدم تندتر و محکم تر بزنم انقدرخوردم که دهنم بی حس شد و به معنای واقعی حسه گاییده شدن دهن رو درک کردم چند لحظه بعد جیغش دراومد یهو گفت سرتو بکش الان آبم میاد اما من کونشو بغل کردم که آبش بریزه تو دهنم
یهو یه مایع داغ تلخ که یه بویه خاصی میداد دهنمو پر کرد فکر کنم خیلی وقت بود جلق نزده بود چون واقعا زیاد بود
با لذت آبشو رو دادم همونجوری سرمو بردم بالا و دهنمو باز کردم که ببینه آبشو تماما خوردم!
فکر کنم تازه یادش افتاده بود خجالت بکشه شروع کرد معذرت خواهی منم پاشدم بغلش کردم اونم یه دستشو از پشت برد با کونم بازی کرد و با اون یکی دستش شروع کرد ناز کردنم و قربون صدقم میرفت!
خیلی اون بار بهم چسبید اما حیف دیگه موقعیتش پیش نیومد براش ساک بزنم

نوشته:‌ غزل

یادمه اولین لبو با زور دادم با دستو پای لرزون از رو عشقو علاقه توی 17سالگیم بعد کم کم جلو رفتم بعد سینه بعد لاپایی بعد ساکو ... هه از خودم بدم میاد ! خاطره من یکی دوتا نی ...
اسممو هرچی میخواید بزارید جنده ؟ فاحشه ؟ هرزه ؟ بدکاره ؟ اهل دل ؟ اینارو بیخی اولین سکس واقعیم اینجوری شروع شد با اردلان 2ماه بود دوست بودم لب داده بودم دستمالی شده بودم اما سکس کامل نداشتم ! ی روز مامی اینا رفتن ددر دودور شمال گفتم امتحان دارم نرفتم زنگ زدم اردلان گفتم بریم باغ تل خونه هم دایورت کردم رو گوشیم شب تو باغ مست مست بودم و مدام سیگار میکشیدم اردلان گه گاهی لب میگرفت بساط خندمون جور بود ی دفعه اردلان محکم بغلم کرد لبمون تو لب هم قفل شد فقط صدای نفسامون میومد و ملچ مولوچه مکیدن لبامون دستشو کرد تو سوتینم موهای بدنم از سردی دستاش سیخ شد با دستم موهای سرشو گرفته بودمو میمالیدم بند تاپمو پاره کرد سینه هامو از تو سوتینم کشید بیرون با دستم سرشو هل دادم طرف سینم مث وحشیا مکشون زد کسم داغ کرده بودو مورمور میکرد کیره شقش از زیر شلوارشون کشیده میشد رو رونه پام منم از عمد پامو مدام میکشیدم بهش سرمو خم کردم رو گردنش شروع کردم به مک زدن دیگه دست از سینه هام کشیده بود تند تند نفس میزد جو و و نم درسا جووونم ای جانم م م ا ا ا اه جا ا ا ان دستشو محکم کرد تو شورتکم مث وحشیا کسمو میمالید دیگه صدام درومد ا ا ا اه اردی ا ا ا ا ه محکمتر بمال اه ه ه ه ه دیگه حالیم نبود چی میگم فقط یادمه مدام میگفتم کیرتو میخوام جرم بده شورتکمو جر داد بیحال بودم فقط میخواستم ارضا شم شلوارو شورتشو دراورد کیرشو دیدم جو و و و ن سفید و کلفت رگاش زده بود بیرون انگار ک داره میترکه گرفتمش تو دستم داغه داغ بود هلش دادم تو دهنم مکیدمش سرشو مدام زبون زدم با دستم تخمشو گرفتم و میمالیدم داشت اه ه ه اه ه ه ه ه وای ی بخورش کس تپلی من بخور کیرمو ی دفعه سینم کشیده شد رو تخمش دیدم ا ا ا اه بلند گفت بیشتر کشیدمش روش ا ا اه درسا ا ا ا جو و و ن شیرمو کشیدی کیرم تو کست ا ا اه تند تند نفس نفس میزد قلبم داشت از جا کنده میشد یهو کمرش شل شد و دهنم داغ شد اب لزجش از کناره های لبم زد بیرون

نوشته: 2r3a

همزمانسازی محتوا