شما اینجا هستید

طنز و خنده

به سکس لبخند بزنید:  طنز، جوک، عکس، کاریکاتور و ویدئوهای خنده دار سکسی
توجه: تاپیک های گفتگوی دوستانه را در کافه شهوانی پست کنید ↓

عشق و دیوانگی!

نوشته Flower..rose در 23. اسفند 1391 - 8:09

زمانهای قديم وقتی هنوز راه بشر به زمين باز نشده بود فضيلتها و تباهی ها دور هم جمع شده بودند .
ذکاوت! گفت : بياييد بازی کنيمٍ ، مثل قايم باشک
ديوانگی ! فرياد زد:آره قبوله ، من چشم ميزارم
چون کسی نمی خواست دنبال ديوانگی بگردد همه قبول کردند .
ديوانگی چشم هايش رابست و شروع به شمردن کرد !!
يک..... دو.....سه ...
همه به دنبال جايی بودند تا قايم بشوند
نظافت خودش را به شاخ ماه آويزان کرد .
خيانت داخل انبوهی از زباله ها مخفی کرد .
اصالت به ميان ابرها رفت و
هوس به مرکززمين به راه افتاد

انجمن:

عشق و دیوانگی!

نوشته Flower..rose در 23. اسفند 1391 - 8:08

زمانهای قديم وقتی هنوز راه بشر به زمين باز نشده بود فضيلتها و تباهی ها دور هم جمع شده بودند .
ذکاوت! گفت : بياييد بازی کنيمٍ ، مثل قايم باشک
ديوانگی ! فرياد زد:آره قبوله ، من چشم ميزارم
چون کسی نمی خواست دنبال ديوانگی بگردد همه قبول کردند .
ديوانگی چشم هايش رابست و شروع به شمردن کرد !!
يک..... دو.....سه ...
همه به دنبال جايی بودند تا قايم بشوند
نظافت خودش را به شاخ ماه آويزان کرد .
خيانت داخل انبوهی از زباله ها مخفی کرد .
اصالت به ميان ابرها رفت و
هوس به مرکززمين به راه افتاد

انجمن:

بخون و بخند

نوشته Sooren2000 در 22. اسفند 1391 - 19:07

در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ دل ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ . ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺮد : دﻟﭙﺬﯾﺮ ، زن : دﻟﺒﺎز ، دﺧﺘﺮ : دﻟﺒﺴﺘﻪ ، ﺗﺎزه
ﻋﺮوس : دﻟﺘﻨﮓ ، دﺳﺖ : دﻟﻨﻮاز ، آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻣﺮد : ﺗﻮ دل ﺑﺮو ، آﻟﺖ ﮐﻠﻔﺖ : دﻟﺴﻮز ، ﻫﻤﺴﺮ : ﺻﺎﺣﺒﺪل ، ﭘﯿﺮزن : دل
رﯾﺶ ، دﺧﺘﺮ ﮐﻮﻧﯽ : دﻟﻮاﭘﺲ ، ﭘﺮده ﺑﮑﺎرت : دﻟﺒﻨﺪ ، ﺟﻨﺪه : درﯾﺎدل ، ﭘﺮﯾﻮد : دﻟﺨﻮن و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻮرت : دﻟﮕﯿﺮ ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ .

زن ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ : آﻗﺎی ﻗﺎﺿﯽ ﺷﻮﻫﺮم ﻣﻨﻮ از ﭘﺸﺖ ﻣﯿﮑﻨﻪ !
ﻗﺎﺿﯽ : ﻃﺒﻖ ﻓﺘﻮای ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ اﺷﮑﺎل ﻧﺪاره .
زن : ﻧﺒﺎﯾﺪم اﺷﮑﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ ، ﭼﻮن اون ﮐﯿﺮ ﻧﻪ ﺗﻮ ﮐﻮن ﺗﻮ ﻣﯿﺮه ﻧﻪ ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ

انجمن:

بخون و بخند

نوشته Sooren2000 در 22. اسفند 1391 - 19:05

در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ دل ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ . ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺮد : دﻟﭙﺬﯾﺮ ، زن : دﻟﺒﺎز ، دﺧﺘﺮ : دﻟﺒﺴﺘﻪ ، ﺗﺎزه
ﻋﺮوس : دﻟﺘﻨﮓ ، دﺳﺖ : دﻟﻨﻮاز ، آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻣﺮد : ﺗﻮ دل ﺑﺮو ، آﻟﺖ ﮐﻠﻔﺖ : دﻟﺴﻮز ، ﻫﻤﺴﺮ : ﺻﺎﺣﺒﺪل ، ﭘﯿﺮزن : دل
رﯾﺶ ، دﺧﺘﺮ ﮐﻮﻧﯽ : دﻟﻮاﭘﺲ ، ﭘﺮده ﺑﮑﺎرت : دﻟﺒﻨﺪ ، ﺟﻨﺪه : درﯾﺎدل ، ﭘﺮﯾﻮد : دﻟﺨﻮن و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻮرت : دﻟﮕﯿﺮ ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ .

زن ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ : آﻗﺎی ﻗﺎﺿﯽ ﺷﻮﻫﺮم ﻣﻨﻮ از ﭘﺸﺖ ﻣﯿﮑﻨﻪ !
ﻗﺎﺿﯽ : ﻃﺒﻖ ﻓﺘﻮای ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ اﺷﮑﺎل ﻧﺪاره .
زن : ﻧﺒﺎﯾﺪم اﺷﮑﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ ، ﭼﻮن اون ﮐﯿﺮ ﻧﻪ ﺗﻮ ﮐﻮن ﺗﻮ ﻣﯿﺮه ﻧﻪ ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ

انجمن:

بخون حال کن

نوشته Sooren2000 در 22. اسفند 1391 - 16:13

در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ دل ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ . ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺮد : دﻟﭙﺬﯾﺮ ، زن : دﻟﺒﺎز ، دﺧﺘﺮ : دﻟﺒﺴﺘﻪ ، ﺗﺎزه
ﻋﺮوس : دﻟﺘﻨﮓ ، دﺳﺖ : دﻟﻨﻮاز ، آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻣﺮد : ﺗﻮ دل ﺑﺮو ، آﻟﺖ ﮐﻠﻔﺖ : دﻟﺴﻮز ، ﻫﻤﺴﺮ : ﺻﺎﺣﺒﺪل ، ﭘﯿﺮزن : دل
رﯾﺶ ، دﺧﺘﺮ ﮐﻮﻧﯽ : دﻟﻮاﭘﺲ ، ﭘﺮده ﺑﮑﺎرت : دﻟﺒﻨﺪ ، ﺟﻨﺪه : درﯾﺎدل ، ﭘﺮﯾﻮد : دﻟﺨﻮن و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻮرت : دﻟﮕﯿﺮ ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ .

زن ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ : آﻗﺎی ﻗﺎﺿﯽ ﺷﻮﻫﺮم ﻣﻨﻮ از ﭘﺸﺖ ﻣﯿﮑﻨﻪ !
ﻗﺎﺿﯽ : ﻃﺒﻖ ﻓﺘﻮای ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ اﺷﮑﺎل ﻧﺪاره .
زن : ﻧﺒﺎﯾﺪم اﺷﮑﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ ، ﭼﻮن اون ﮐﯿﺮ ﻧﻪ ﺗﻮ ﮐﻮن ﺗﻮ ﻣﯿﺮه ﻧﻪ ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ

انجمن:

SMSسال

نوشته MrGreen در 22. اسفند 1391 - 15:00

سلام برهمه

¤توای تای پک می خوام که عزیزانی که اس ام اس باحال وخوب شاد دارن بذارن تاهمه گی بهره ببریم¤

وخوشحالیمو نو نشون بدیم با"خنده"

سپاس وقدردانی ازهمه!
فقط چیزای نگید که دیگران ناراحت شوند ممنون

انجمن:

هفت سین امسال

نوشته jigar almas در 19. اسفند 1391 - 22:36

امسال میدونین هفسین سفره چیه
شومبول بنده میدونین چرا؟

اگه گفتین

1.سرداره
2.سوراخ داره
3.سبیل داره
4.سس داره
5.سفت میشه
6.سیخ میشه
7.سیرنمیشه
عیدتون مبارک دوستتون دارم

انجمن:

مضرات زنان زیبا برای سلامتی مردان

نوشته Sooren2000 در 19. اسفند 1391 - 14:03

ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻓﺎرس : داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻳﻚ زن زﻳﺒﺎ
ﻣﻲ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﻀﺮ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺑﻪ ﮔﺰارش “ ﺳﺮوﻳﺲ ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي ” ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻓﺎرس و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ، ﺗﻠﮕﺮاف ﻧﻮﺷﺖ ؛ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ در داﻧﺸﮕﺎه واﻟﻨﺴﻴﺎ
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ‌دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻳﻚ زن زﻳﺒﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻮرﻣﻮن
اﺳﺘﺮس ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻛﻮرﺗﻴﺰول در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻣﻲ‌ﺷﻮد .
اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺘﺮس‌ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و رواﻧﻲ در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ‌ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري‌ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ ﺷﻮد .
ﻟﻄﻔﺎ از ﺧﻮاﻧﺪن اداﻣﻪ ﺧﺒﺮ در ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﯽ
از ﻟﻄﻒ ﻧﯿﺴﺖ.. .

انجمن:

باغ وحش درون

نوشته Sooren2000 در 19. اسفند 1391 - 0:21

اﻋﺼﺎﺑﻤﻮن ﺧﻮرده
ﻣﯿﺨﻮاﯾﻢ ﭘﺎﭼﻪ
ﯾﮑﯽ رو ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ
ﭘﺲ ﺳﮓ
دروﻧﻤﻮن زﻧﺪس
ﺻﺒﺤﻮﻧﻪ ﯾﻪ
ﻋﺴ ـــــ ﻞ ﮐﺎﻣﻞ
ﻣﯿﺨﻮرﯾﻢ
ﺧ ـــــ ﺮس
دروﻧﻤﻮن ﻫﻢ
زﻧﺪس ...
ﻣﯿﺮﯾﻢ اﺗﺎق
ﯾﺎدﻣﻮن ﻣﯿﺮه
ﭼﯽ
ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﯿﻢ...
اﺳﮑﻞ
دروﻧﻤﻮن ﻫﻢ
زﻧﺪس ... ﻣﮕﺴﻮ
رو ﻫﻮا ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ
ﻗ ــــــــــــ ﻮرﺑﺎﻏﻪ
دروﻧﻤﻮن ﻫﻢ
زﻧﺪس ... ﭼﻤ ـــــــ ﻦ
ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ
ﻣﯿﮑﻨﯿﻤﺶ ﺑﺰ
دروﻧﻤﻮن ﻫﻢ
زﻧﺪس ... ﻃﺮف
ﻣﯿﺮه ﻫﻨﻮز
ﻋﺎﺷﻘﺶ
ﻣﯿﻤﻮﻧﯿﻢ ﺧ ــــــ ﺮ
دروﻧﻤﻮﻧﻢ
زﻧﺪس ... ﮐﻼ ﺑﺎغ
وﺣﺸﯽ دارﯾﻢ
ﺑﻪ ﺗﻨﻬ ــــــــــ ﺎﯾﯽ :

انجمن:

سوت زدن در کلاس ریاضی

نوشته Sooren2000 در 18. اسفند 1391 - 19:18

ﺳﻮت زدن در
ﮐﻼس رﯾﺎﺿﯽ
ﯾﮑﯽ از ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﺮد : ﺳﺮ
سﻼﮐ ﯽﺿﺎﯾر ﺑﻮدﯾﻢ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﺑﭽﻪ
ﺎﻫ ﺎﺗ یﺎﻗا دﺎﺘﺳا ﻮﺷور دﺮﮑﯿﻣ ﺖﻤﺳ
ﻪﺘﺨﺗ تﻮﺳ دﺰﯿﻣ ﻪﯾ ﻢﯿﻧ ﯽﺘﻋﺎﺳ دﻮﺑ
داﺷﺖ ﻦﯾا ورﺎﮐ راﺮﮑﺗ دﺮﮑﯿﻣ ﻮﺗ ﻪﯾ
سﻼﮐ 50 یﺮﻔﻧ ﻢﻧوا .ﻂﻠﺘﺨﻣ ﮏﻓ
ﻦﮐ ﻮﻬﯾ دﺎﺘﺳا ﺖﺸﮔﺮﺑ ﺖﻔﮔ ماﻮﺨﯿﻣ
نﻮﺗاﺮﺑ ﻪﯾ ﺧﺎﻃﺮه ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻢ ، ﮔﻔﺖ :
ﯽﺘﻗو ﻮﺠﺸﻧاد مدﻮﺑ ﺎﺑ ﯽﮑﯾ زا ﻢﻫ
ﯽﺳﻼﮐ یﺎﻫ مﺮﺘﺧد سود مﺪﺷ ﻪﯾ
ﺪﻨﭼ ﺖﻗو ﺎﺑ ﻢﻫ ﻢﯾدﻮﺑ .
ﺷﺒﯽﮐﻪ دﯾﮕﻪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪﯾﻢ
ﺎﺗ ﺶﺤﺒﺻ ﺎﺑ ﻢﻫ ﻢﯾدﻮﺑ زا نوا ﺐﺷ
ﺶﺷ هﺎﻣ ﺖﺷﺬﮔ ﻪﯾ زور ﮓﻧز دز
ﺖﻔﮔ ﺎﻄﻋ ﻦﻣ تزا ﻪﻠﻣﺎﺣ ما ﺪﻌﺑ ﯽﻠﮐ

انجمن:

سوت زدن در کلاس ریاضی

نوشته Sooren2000 در 18. اسفند 1391 - 19:06

ﺳﻮت زدن در
ﮐﻼس رﯾﺎﺿﯽ
ﯾﮑﯽ از ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﺮد : ﺳﺮ
سﻼﮐ ﯽﺿﺎﯾر ﺑﻮدﯾﻢ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﺑﭽﻪ
ﺎﻫ ﺎﺗ یﺎﻗا دﺎﺘﺳا ﻮﺷور دﺮﮑﯿﻣ ﺖﻤﺳ
ﻪﺘﺨﺗ تﻮﺳ دﺰﯿﻣ ﻪﯾ ﻢﯿﻧ ﯽﺘﻋﺎﺳ دﻮﺑ
داﺷﺖ ﻦﯾا ورﺎﮐ راﺮﮑﺗ دﺮﮑﯿﻣ ﻮﺗ ﻪﯾ
سﻼﮐ 50 یﺮﻔﻧ ﻢﻧوا .ﻂﻠﺘﺨﻣ ﮏﻓ
ﻦﮐ ﻮﻬﯾ دﺎﺘﺳا ﺖﺸﮔﺮﺑ ﺖﻔﮔ ماﻮﺨﯿﻣ
نﻮﺗاﺮﺑ ﻪﯾ ﺧﺎﻃﺮه ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻢ ، ﮔﻔﺖ :
ﯽﺘﻗو ﻮﺠﺸﻧاد مدﻮﺑ ﺎﺑ ﯽﮑﯾ زا ﻢﻫ
ﯽﺳﻼﮐ یﺎﻫ مﺮﺘﺧد سود مﺪﺷ ﻪﯾ
ﺪﻨﭼ ﺖﻗو ﺎﺑ ﻢﻫ ﻢﯾدﻮﺑ .
ﺷﺒﯽﮐﻪ دﯾﮕﻪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪﯾﻢ
ﺎﺗ ﺶﺤﺒﺻ ﺎﺑ ﻢﻫ ﻢﯾدﻮﺑ زا نوا ﺐﺷ
ﺶﺷ هﺎﻣ ﺖﺷﺬﮔ ﻪﯾ زور ﮓﻧز دز
ﺖﻔﮔ ﺎﻄﻋ ﻦﻣ تزا ﻪﻠﻣﺎﺣ ما ﺪﻌﺑ ﯽﻠﮐ

انجمن:

هنگام استفاده از تلفن همراه مراقب باشید !

نوشته 006 در 17. اسفند 1391 - 15:04

برای دیدن تمام تاپیک های من اینجا کلیک کنید .

0_1.jpg

انجمن:

برای دیدن تمام تاپیک های من اینجا کلیک نمائید .

صفحات

اشتراک در RSS - طنز و خنده