شما اینجا هستید

طنز و خنده

<p>به سکس لبخند بزنید:&nbsp; طنز، جوک، عکس، کاریکاتور و ویدئوهای خنده دار سکسی</p>
توجه: تاپیک های گفتگوی دوستانه را در کافه شهوانی پست کنید &darr;

هفت سین امسال

نوشته jigar almas در 19. اسفند 1391 - 22:36

امسال میدونین هفسین سفره چیه
شومبول بنده میدونین چرا؟

اگه گفتین

1.سرداره
2.سوراخ داره
3.سبیل داره
4.سس داره
5.سفت میشه
6.سیخ میشه
7.سیرنمیشه
عیدتون مبارک دوستتون دارم

انجمن:

مضرات زنان زیبا برای سلامتی مردان

نوشته Sooren2000 در 19. اسفند 1391 - 14:03

ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻓﺎرس : داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻳﻚ زن زﻳﺒﺎ
ﻣﻲ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﻀﺮ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺑﻪ ﮔﺰارش “ ﺳﺮوﻳﺲ ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي ” ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻓﺎرس و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ، ﺗﻠﮕﺮاف ﻧﻮﺷﺖ ؛ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ در داﻧﺸﮕﺎه واﻟﻨﺴﻴﺎ
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ‌دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻳﻚ زن زﻳﺒﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻮرﻣﻮن
اﺳﺘﺮس ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻛﻮرﺗﻴﺰول در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻣﻲ‌ﺷﻮد .
اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺘﺮس‌ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و رواﻧﻲ در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ‌ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري‌ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ ﺷﻮد .
ﻟﻄﻔﺎ از ﺧﻮاﻧﺪن اداﻣﻪ ﺧﺒﺮ در ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﯽ
از ﻟﻄﻒ ﻧﯿﺴﺖ.. .

انجمن:

باغ وحش درون

نوشته Sooren2000 در 19. اسفند 1391 - 0:21

اﻋﺼﺎﺑﻤﻮن ﺧﻮرده
ﻣﯿﺨﻮاﯾﻢ ﭘﺎﭼﻪ
ﯾﮑﯽ رو ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ
ﭘﺲ ﺳﮓ
دروﻧﻤﻮن زﻧﺪس
ﺻﺒﺤﻮﻧﻪ ﯾﻪ
ﻋﺴ ـــــ ﻞ ﮐﺎﻣﻞ
ﻣﯿﺨﻮرﯾﻢ
ﺧ ـــــ ﺮس
دروﻧﻤﻮن ﻫﻢ
زﻧﺪس ...
ﻣﯿﺮﯾﻢ اﺗﺎق
ﯾﺎدﻣﻮن ﻣﯿﺮه
ﭼﯽ
ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﯿﻢ...
اﺳﮑﻞ
دروﻧﻤﻮن ﻫﻢ
زﻧﺪس ... ﻣﮕﺴﻮ
رو ﻫﻮا ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ
ﻗ ــــــــــــ ﻮرﺑﺎﻏﻪ
دروﻧﻤﻮن ﻫﻢ
زﻧﺪس ... ﭼﻤ ـــــــ ﻦ
ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ
ﻣﯿﮑﻨﯿﻤﺶ ﺑﺰ
دروﻧﻤﻮن ﻫﻢ
زﻧﺪس ... ﻃﺮف
ﻣﯿﺮه ﻫﻨﻮز
ﻋﺎﺷﻘﺶ
ﻣﯿﻤﻮﻧﯿﻢ ﺧ ــــــ ﺮ
دروﻧﻤﻮﻧﻢ
زﻧﺪس ... ﮐﻼ ﺑﺎغ
وﺣﺸﯽ دارﯾﻢ
ﺑﻪ ﺗﻨﻬ ــــــــــ ﺎﯾﯽ :

انجمن:

سوت زدن در کلاس ریاضی

نوشته Sooren2000 در 18. اسفند 1391 - 19:18

ﺳﻮت زدن در
ﮐﻼس رﯾﺎﺿﯽ
ﯾﮑﯽ از ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﺮد : ﺳﺮ
سﻼﮐ ﯽﺿﺎﯾر ﺑﻮدﯾﻢ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﺑﭽﻪ
ﺎﻫ ﺎﺗ یﺎﻗا دﺎﺘﺳا ﻮﺷور دﺮﮑﯿﻣ ﺖﻤﺳ
ﻪﺘﺨﺗ تﻮﺳ دﺰﯿﻣ ﻪﯾ ﻢﯿﻧ ﯽﺘﻋﺎﺳ دﻮﺑ
داﺷﺖ ﻦﯾا ورﺎﮐ راﺮﮑﺗ دﺮﮑﯿﻣ ﻮﺗ ﻪﯾ
سﻼﮐ 50 یﺮﻔﻧ ﻢﻧوا .ﻂﻠﺘﺨﻣ ﮏﻓ
ﻦﮐ ﻮﻬﯾ دﺎﺘﺳا ﺖﺸﮔﺮﺑ ﺖﻔﮔ ماﻮﺨﯿﻣ
نﻮﺗاﺮﺑ ﻪﯾ ﺧﺎﻃﺮه ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻢ ، ﮔﻔﺖ :
ﯽﺘﻗو ﻮﺠﺸﻧاد مدﻮﺑ ﺎﺑ ﯽﮑﯾ زا ﻢﻫ
ﯽﺳﻼﮐ یﺎﻫ مﺮﺘﺧد سود مﺪﺷ ﻪﯾ
ﺪﻨﭼ ﺖﻗو ﺎﺑ ﻢﻫ ﻢﯾدﻮﺑ .
ﺷﺒﯽﮐﻪ دﯾﮕﻪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪﯾﻢ
ﺎﺗ ﺶﺤﺒﺻ ﺎﺑ ﻢﻫ ﻢﯾدﻮﺑ زا نوا ﺐﺷ
ﺶﺷ هﺎﻣ ﺖﺷﺬﮔ ﻪﯾ زور ﮓﻧز دز
ﺖﻔﮔ ﺎﻄﻋ ﻦﻣ تزا ﻪﻠﻣﺎﺣ ما ﺪﻌﺑ ﯽﻠﮐ

انجمن:

سوت زدن در کلاس ریاضی

نوشته Sooren2000 در 18. اسفند 1391 - 19:06

ﺳﻮت زدن در
ﮐﻼس رﯾﺎﺿﯽ
ﯾﮑﯽ از ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﺮد : ﺳﺮ
سﻼﮐ ﯽﺿﺎﯾر ﺑﻮدﯾﻢ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﺑﭽﻪ
ﺎﻫ ﺎﺗ یﺎﻗا دﺎﺘﺳا ﻮﺷور دﺮﮑﯿﻣ ﺖﻤﺳ
ﻪﺘﺨﺗ تﻮﺳ دﺰﯿﻣ ﻪﯾ ﻢﯿﻧ ﯽﺘﻋﺎﺳ دﻮﺑ
داﺷﺖ ﻦﯾا ورﺎﮐ راﺮﮑﺗ دﺮﮑﯿﻣ ﻮﺗ ﻪﯾ
سﻼﮐ 50 یﺮﻔﻧ ﻢﻧوا .ﻂﻠﺘﺨﻣ ﮏﻓ
ﻦﮐ ﻮﻬﯾ دﺎﺘﺳا ﺖﺸﮔﺮﺑ ﺖﻔﮔ ماﻮﺨﯿﻣ
نﻮﺗاﺮﺑ ﻪﯾ ﺧﺎﻃﺮه ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻢ ، ﮔﻔﺖ :
ﯽﺘﻗو ﻮﺠﺸﻧاد مدﻮﺑ ﺎﺑ ﯽﮑﯾ زا ﻢﻫ
ﯽﺳﻼﮐ یﺎﻫ مﺮﺘﺧد سود مﺪﺷ ﻪﯾ
ﺪﻨﭼ ﺖﻗو ﺎﺑ ﻢﻫ ﻢﯾدﻮﺑ .
ﺷﺒﯽﮐﻪ دﯾﮕﻪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪﯾﻢ
ﺎﺗ ﺶﺤﺒﺻ ﺎﺑ ﻢﻫ ﻢﯾدﻮﺑ زا نوا ﺐﺷ
ﺶﺷ هﺎﻣ ﺖﺷﺬﮔ ﻪﯾ زور ﮓﻧز دز
ﺖﻔﮔ ﺎﻄﻋ ﻦﻣ تزا ﻪﻠﻣﺎﺣ ما ﺪﻌﺑ ﯽﻠﮐ

انجمن:

هنگام استفاده از تلفن همراه مراقب باشید !

نوشته 006 در 17. اسفند 1391 - 15:04

برای دیدن تمام تاپیک های من اینجا کلیک کنید .

0_1.jpg

انجمن:

برای دیدن تمام تاپیک های من اینجا کلیک نمائید .

کاریکاتور (kire20cm_dagh)

نوشته kire20cm_dagh در 15. اسفند 1391 - 12:23

تو این تاپیک قصد دارم کاریکاتور بذارم واسه اینکه لبخند به گوشه لبای همه شهوانیای عزیز بشینه
هرکسی هم چیزی داره اینجا بذاره

انجمن:

♥كل كل دخـــــتر پســـــرا♥

نوشته Negar-sexy- در 8. اسفند 1391 - 22:40

سلام به همه اونایی که اهل کل کل کردن هستن،دختر ها توجه داشته باشن كم نيارن هر چند من روی اين پسرا رو كم ميكنم!

دوستان قبل ازكل كل كردن حتمأ بايد قوانين رو رعايت كنيد:
-1 از گفتن جملات ركيك به يكديگر جدأ خودداري كنيد.
-2از توهين به يكديگر خودداري كنيد.
-3دخترا ها خواهشن كم نيارين!!!! (مهم ترين نكته اي هست... بهش توجه كنيد)

توجه داشته باشيد هر هفته نام دوستان فعال(برنده) كه تو كل كل كم نياوردن و فعال بودن گفته ميشه.

ساعت كل كل بين دختر خانوماي گل و پسراي خل! ساعت 11 شب است.

انجمن:

شما اسم این موتور رو چی میزارید ؟

نوشته 006 در 8. اسفند 1391 - 15:53

برای دیدن تمام تاپیک های من اینجا کلیک کنید .
لطفا" نظر ، پیشنهاد و انتقاد هم یادتون نره

0_0.jpg

انجمن:

برای دیدن تمام تاپیک های من اینجا کلیک نمائید .

کلیپ های دوربین مخفی خنده دار با تم سکسی !

نوشته 006 در 8. اسفند 1391 - 0:51

برای دیدن تمام تاپیک های من اینجا کلیک کنید .
لطفا" نظر ، پیشنهاد و انتقاد هم یادتون نره

حجم هر کدام حدود 6 مگا بایت

http://up.shahvani.com/uploads/1361901550.flv

انجمن:

برای دیدن تمام تاپیک های من اینجا کلیک نمائید .

اگه ایرانی‌ هستی‌ غیرت داری بیا اینجا

نوشته sekserman در 7. اسفند 1391 - 19:32

afghan.jpg

انجمن:

سایت برازرس ایرانی‌ سکس۰۲۱ www.sex021.com
دانلود فیلم‌های سایت برازرس ساعتی‌ پس از انتشار حجم مناسب با فرمت‌های مختلف
www.sex021.com

صفحات

اشتراک در RSS - طنز و خنده