ازدواج 12 روزه با خاله مهسا

  1390/5/14

  داستاني كه من ميخوام براي شما تعريف كنم اولين سكس من در دوران جواني ست .
  از آنجايي كه داستانم واقعي لطفا نظر هاتون رو با واقعيت بيان كنيد و فحش هم نديد .
  من اميد هستم 18 سالم و با پدر و مادر و برادر كوچيكم زندگي ميكنم . ماجرا از جايي شروع شد كه پدر و مادر من به مسافرت خارج از كشور رفتن من چون مشكل خدمت داشتم نتونستم برم و با برادرم كه 12 سال داشت مونديم خونه براي اينكه ما تنها نباشيم خالم و مادر بزرگم اومدن پيش ما تا اين مدتي كه مادرم خونه نيست براي ما غذا و... انجام بدن . خلاصه پدر و مادرم رفتن و اون ها هم اومدن .


  خالم 28 سالش هنوز ازدواج نكرده و ليسانس مامايي داره و كار خوبي هم نداره و ميخواد ادامه تحصيل بده برا همين داره براي كارشناسي درس ميخونه روز اولي كه خونمون بودن من و داداشم بعد از شام رفتيم بخوابيم داداشم زود ميخوابيد ولي من تا ساعت 2 شب توي اينترنت بودم بعد از اينكه داداشم ميخوابيد سراغ ذاستان هاي سكسي ... ميرفتم تا 2 شب كه ميشود كامپيوتر رو براي دانلود روشن ميگذاشم و ميخوابيدم .
  خونه ي ما دو طبقه بود بايك اتاق در بالاي طبقه دوم خالم با مادر بزرگم طبقه دوم ميخوابيدن ومن و برادرم توي اتاق بالا من هميشه بايك شرت ورزشي واليبال مي خوابيدم چون تابستون بود حتي زير پيراهنيم رو هم موقع خواب در مي آوردم وچيزي هم روم نميكشيدم روز اول كه من خواستم بخوابم حدود ساعت 10-2 بود كه هنوز نخوابيده بودم كه صداي در طبقه ي پايين رو شنيدم كه باز شد اره خالم بود اومده بود كه ببينه ما خوابيديم يا نه من هم كه خودم رو به خواب زده بودم شنيدم كه در اتاق باز شد خالم يواش صدا زد اميد ديد كه من بيدار نشدم اومد جلو ديگه چيزي تا سه چهار دقيقه نفهميدم چون صدايي نميومد يك لحضه كه دزدكي چشمم رو باز كردم و از آينه كه درست بغل تخت بود ديدم كه خالم زوم كرده داره بدن من رو نكاه ميكنه( آخه من هر هفته موهاي بدنم رو ميزدم و مويي تو بدنم نداشتم به جز موي سرم) همين طوري كه از آينه داشتم ديد ميزدم خالم اومد جلو. زود چشم هام رو بستم حس كردم كه يكي داره به شرتم دست ميزنه اره خالم بود داش يواشكي كيرم رو از شرتم در مي آورد همين طوري داشت با اون بازي ميكرد كير من هم داشت شق ميشود برا همين زود خودم رو تكون دادم و خالم هم كيرم رو ول كرد رفت سراغ كامپيوترم ديد كه روشن حدود نيم ساعت هم با اون ور رفت و رفت پايين صبح كه بلند شدم به روي خودم نياوردم نميدونين خالم چي شده بود طوري آرايش كرده بود كه نگو ديگه داشتم ديوونه ميشودم كه فهميدم قضيه ي شب باعث شده اين كار و بكنه بعد از صبحونه لباسم رو پوشيدم و داداشم رو بردم كلاس زبان خارجي و برگشتم خونه وقتي خونه رسيدم ديدم كه مادر بزرگم هنوز خوابه و خالم نيست رفتم بالا اتاق خودم صداي ميومد در رو باز نكردم يواشكي چيزي آوردم گذاشتم زي پام و از بالا در با صحنه اي روبه رو شدم كه تا حالا از نزديك نديده بودم خالم در حالي كه به مانيتور كامپيوترنگاه ميكرد لخت داشت با خو دش ور ميرفت وقتي بدنش رو ديدم هوش از كلم پريد بدنش سفيد بود نميدونم اون سينه هاش رو كجا قايم ميكرد كه تا حالا نديده بودم همين جور مات مونده بودم كه يك نگاهي با ساعت كرد زود لباسش رو پوشيد و سي دي از كامپيوتر آورد بيرون و گذاشت كيفش و خودش رو جم و جور كرد من هم زود رفتم دم در و در رو دوباره باز كردم اومدم تو البته صدا ميزدم خاله ديدم در باز كرد و اومد گفت داداشت رو بردي كلاس گفتم اره گفت حالا ميتوني بري بخوابي تا استراحت كني من هم كه ميدونستم براي چي ميگه زود لباسام رو در آوردم رفتم توي اتاقم بخوابم كا ديديم كيف خاله بالا جا مونده كيفش رو يواشكي باز كردم ديدم تقريبا 5 تا دي وي دي توي كامپيوتر نگاه كردم ديدم همشون فيلم سوپر زود كيف رو بستم بردم يايين يك شلوارك پوشيده بودم با يك زير پيراهني وقتي رسيدم پايين به عمد كيف رو طوري انداختم زمين كه دي وي دي ها ريختن زمين ديدم خاله حول كرد زود به من گفت كه اين ها دي وي دي ها خام هستن من هم زود گفتم چه خوب خاله جون من هم اتفاقا ميخواستم برم بخرم يكيش رو ميدي به من هر كاري كردم نشد از زيرش در رفت من تا شب تو فكر خالم بودم شب رفتم دوش بگيرم داداشم رو صدا زدم كه بياد پشت من رو كيسه بكشه كه يهو ديدم خالم اومد تو گفت داداشت رفته دست شويي من اين كار رو برات ميكنم من كه شرت تنم بود خالم كيسش رو كشيد من هم كه تو فكرش بودم كيرم مثل آنتن شق شده بود از زير شرت معلوم بودوقتي ميخواست با آب پشتم رو بشوره بهش گفتم لباسات كثيف ميشه خودم ميشورم دست بر نداشت شروع كرد به شستن طوري دستش رو كمرو پشتم ميكشيد كه من هم حشريم زده بود بالا و خالم بدتر از من ولي هر دومون خجالت ميكشيديم بلاخره خاله جون كير ما رو ديد و با خنده از حموم رفت بيرون من هم از حموم اومدم بيرون و از خالم تشكر كردم رفتم اوتاقم طبق معمول وقتي ساعت 2 شد خواستم بخوابم كه ديدم تشنم رفتم تا آب بخورم ديدي زدم توي اتاق مادر بزگ و خاله ديدم خالم نيست يواشكي همه جارو گشتم خبري نبود رفتم از حياط طبقه ي همكف رو ببينم كه ديدم چراغش روشن رفتم از لاي در حياط ببينم كه چه خبر ديدم كه خالم دار توي تلويزيون اون فيلم ها رو تماشا ميكنه خودش هم نشسته جلو تلويزين لخت لخت داره با خودش ور ميره كيرم از شق شدن داشت ميتركيد تا ده دقيقه همين طوري بود تا تحمل نياوردم و شروع كردم به جق زدن كه يك دفهه ديدم كه خالم بلند شد فوري رفتم اتاقم بعد از چهار پنج دقيقه ديدم اومد اتاق من هم كه خودم رو به خواي زده بودم و يواشكي داشتم ديدش ميزدم اومد كنارم خوابيد خودش رو به من چسبوند حي ميگفت كه چي ميشود تو همسرم باشي من هم كه گيرم دوباره شق شده بود داشتم حشري ميشودم كه ديگه تحمل نياوردم و گقتم يواش اره خالم جا خورد فوري خودش رو جمع و جور كرد تا خواست بلند بشه من نذاشتم گفتم خاله جون كجا مگه نميخواي همسرت باشم وقتي اين رو شنيد كمي نرم شد و گفت قول ميدي به كسي نگي من هم كه از خدام بود گفتم اره رفتم بغلش كنم گفت نه بايد بريم طبقه ي پايين كه مادر بزرگت و برادرت رو بيدار نكنيم دستم رو گرفت و رفتيم پايين دو تا لحاف تشك آورد انداخت و دراز كشيد گفت بيا شروع كنيم من هم گفتم باشه خاله جون كه ديدم عصباني شد گفت به همسرت ميگي خاله از اين به بعد بايد به من بگي مهسا من هم قبول كردم رفتم بغلش تا 5 دقيقه فقط از هم لب ميگرفتيم. من لباي مهساجون رو ميخوردم و اون هم مال من رو . بعد از اون رفتم سراغ سوتينش اون رو در آوردم و شروع كردم به خوردن پستون هاش طوري ميخورم كه مهسا جون از حال رفته بود آروم دستم بردم و شرتش رو در آموردم شروع كردم با دستم با كوسش بازي كردن كه خالم بلند شد تو حالت 69 گرفت و گفت حالا بخورش من كه با زبونم شروع كردم ديدم خالم داره با صداي ضعيف داره آةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ميكنه طوري حال ميكرديم كه تا 15 دقيقه همين طوري بوديم مهسا جون طوري حشري شده بود ديگه داشت آبم رو باساكي كه با دهنش ميزدم در مي آورد گفتم داره آبم مياد ها بلند شد و خوابيد به پشت پاهاش رو گذاشت رو شونه هام و گيرم رو برد تا دم كسش گفت زود باش مهسا جونت رو جرش بده من هم شروع كردم به خوردن سينه هاش تا بيشتر حشري بشه وقتي كه خوب حشريش كردم گيرم رو خواستم بكنم تو كه ديدم به زور داره ميره تو به مهسا جون گفتم مگه پردت پاره نشده گفت من كه الا شوهر كردم من كه تعجب كرده بودم آرو شروع كردم ديدم صداش داره در مياد بالش رو گذاشتم دهنش و گفتم جيغ نزني ها بيدار ميشن گيرم رو كمي تف زدم دوباره كردم توي كوسش طوري من رو چنگ زد كه ناخون هاش رانم رو زخمي كرد ولي خدا وكيلي جيكش هم در نيومد بعد از چند بار آروم كردن شروع كردم به تلمبه زدن مثل وحشيها تلمبه ميزدم درست 10 دقيقه تلمبه زدم آخر هاي كار بود كه ديدم داره آبم مياد داشتم درش مي آوردم كه ديدم مهسا جون بالش رو از دهنش برداشته داره با صداي آروم آة اوه آةةةةةةةةةةةةةةةةهههه ميكنه كه يك دفعه ديدم مهساي من تكون شديدي خورد يك دفعه كمرش رو برد بالا گيرم از كسش در اومده ديدم مثل فواره آب از كسش اومد بيرون داشت مي لرزيد ارضا شده بود شديد بعد از چند تكونن شديدي كه خورد آروم شد من رو به پشت خوابوند و گيرم رو كرد تو كسش بالا و پايين ميكرد اومد جلو من و شروع كرديم لب گرفتن از هم دو سه دقيقه طول نكشيد كه مهساجون دوباره بلند شد كوسش رو آورد جلوي صورتم تمام آبش رو ريخت رو صورتم من هم كميش رو خوردم در حال لرزيدن بود و بي حال هيچ چيز حاليش نميشد كه دوباره برگشت به حالت 69 اون در حال لرزيدن بود كه شروع كرد به ساك زدن در عرض 30 ثانيه آبم اومد مهسا جون همش رو خورد و برگشت و دراز كشيد رو من و به من گفت خوشت اومد گفتم اره براي اولين بار خوب بود .
  كنار هم دراز كشيديم من كه كنجكاو شده بودم گفتم يك سوالي بپرسم ناراحت نمي شي
  مهسا جون : نه
  سوال : چرا تا به حال ازدواج نكردي
  مهسا جون : وقتي سنم20تا 25 بود 3 تا خواستگار داشتم ولي چون درآمد خوبي نداشتن و با ادامه تحصيلم موافق نبودن برا همين ردشون كردم رفت تا به حال هم كسي نيومده من به شوخي گفتم كه مهسا جون حالا شما صبر كن تا اينكه اين 12 روز هم بره بعد اگه اومد جواب بده خوب مهسا هم گفت من كه يكي پيدا كردم اگه نيا هم اشكالي نداره .
  بعد پا شديم رفتيم دم يخچال دو تا شربت درست كرد خورديم بعد از اون سكس حالي داد.
  رو به مهسا كردم و گفتم كه براي امشب بسه ديگه من مي خوام برم حموم گفت خوب چه اشكالي داره با هم ميريم من گفتم باشه با هم ميريم رفتيم حموم و شروع كرديم به شستن بدن همديگه من داشتم كون خالم رو مي شستم كه يادم افتاد كه من خاله رو از كون نكردم به خالم گفتم مي شه از كون هم بكنمت گفت پر رو نشو اون هم براي فردا الان كسم داره ميسوزه گفتم باشه وقتي داشتم كسش رو مي شوستم ديدم داره خوشش مياد گفتم مهسا جون ميشه يك بار ديگه توي حموم از كس سكس كنيم گفت باشه ولي اگر آبت اومد بايد بريزيش توي دهنم نه كسم من هم قبول كردم به پشت خوابوندمش و آبم طوري تنظيم كردم كه درست روي كس خالم ميريخت بعد پاهاش رو گذاشتم رو شونه هام و گيرم رو به كسش مالوندم يواش يواش شروع كردم به فروع كردن گيرم نسبت به دفعه ي بعد گيرم راحت تر رفت تو شروع كردم به تلمبه زدن خالم باز داشت اه اه اه ميكرد گفتم درد داره گفت نه زود باش ميخوام طوري بكنيم كه دوباره ارضاع بشم گفتم باشه مهسا جون همين طوري داشتم تلمبه ميزدم كه ديدم آبم داره مياد مهسا جون داره آبم مياد گيرم رو از كسش بيرون آوردم گذاشتم توي دهنش همه ي آبم رو خورد گفت خوب حال داد ولي ارضا نشدم گفتم خوب ارضات ميكنم دوباره به پشت خوابوندمش شروع كردم به خوردن كسش و دو تا از انگشتام رو فروع كردم توي كسش و شروع كردم بازي كردن با پستون هاش طوري حشري شده بود كه چشم هاش رو بسته و فقط آهسته داشت اه اه اوه اه اوه ميكرد يك دفعه گفت بسه بسه داره آبم مياد دوباره كمرش رو برد بالا و آبش چنان ميومد كه تا سقف حموم ميرف كمرش رو آورد پايين داشت ميلرزيد توي همين حال بود كه من رو بغل كرد شرو كرديم به لب گرفتن كمي كه گذشت آروم شد دوباره سر روي هم رو شستيم رفتيم بيرون از حموم من شرتم رو پوشيدم كه برم يواشكي بخوابم كه خالم برگشت به من گفت خوش به حال زنت من هم بغلش كردم گفتم زنم تويي يك لب گرفتم رفتم خوا بيدم .
  داستان روز اول و دوم به پايان رسيد منتظر ادامه داستان باشيد


                            پايان روز اول و دوم

  نوشته: امید

 • 6

 • 0
 • نظرات:
  •   چول بزرگ
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • مادر بزرگت حشرش نزد بالا. کم خالی بندی کن


  •   bahar joon
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • میگی لیسانس مامایی داره بعد میگی وایه کارشناسی میخونه؟؟؟؟؟؟


  •   yosef 1369
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • خوب اگر قرار باشه از 20 نمره بدم .البته به واقعیت داشتنش من 10می دم.


  •   رضاxxx
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • جان آبش تا سقف حموم میرفت مگه فوارست دیوانه چرا کس شعر تلاوت میکنی مثل اینکه تو عمرت واقعا سکس نداشتی خوب فیلم چی اونم ندیدی که این چرتو پرتا رو نوشتی


  •   kingj
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • روی هم رافته داستان خوبی بود.
   افرین.


  •   spr
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • خیلی کس سعر بود اسکل
   انشات که صفر بود
   اون کیره نه گیر
   مثه سگ هم خالی بستی


  •   hannan
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • ajaaab kheli ghalate emlaee dashti halam beham khord aslan estedade dastan neveshtan nadari :P


  •   ghamin
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • من نمیدونم اینروزا ملت مارو کس خل فرض کردن یا هرچی کس خله نویسنده شده یا نویسنده ها کس خل شدن ولی خودتی جقی لااقل بگو داستانه نه واقعیت بیشعور کس مغز مشنگ


  •   asemounkavir
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • سلام اميد عزيز من سي و چهار سالمه اينايي كه نوشتي فانتزي دوران اوائل جووني همه پسراست
فكر نكنم تو اصلا به جز جلق زدن فعاليت سكسي ديگه اي داشته باشي داستانتو خوب شروع كردي ولي از اواسطش بگند كشيديش احتمالا فيلمهاي سكسي زياد نگاه ميكني اونا همه فيلمن پسر يعني چي آبش تا سقف بالا رفت؟! كوسو شعر هم حدي داره آب زن نهايت حشر و تحريك كه باشه به اندازه يه قاشق مياد بيرون اونم تازه نميپاشه بيرون بهر حال موفق باشي


  •   you jizz
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • خوب به نظر من که خیلی چرند بود و کاملا با نظر asemounkavir موافقم! به نظر من اصلا مهم نیست که یه داستان واقعی باشه یا نباشه ولی دیگه فیلم تخیلی هم که نمی خوایم نگاه کنیم!
   دادا آب مرد هم تا سقف نمی پاشه چه برسه به زن، بعد اون پاشیدن آب مرد هم مال دفعه اول یا نهایتا دفعه دومه ارضا شدن تو یه سکسه اونم به شرطی که طرف هر روز خودشو ارضا نکرده باشه! وگرنه کسی که هر روز خودشو ارضا می کنه و آبش می یاد که آبش اونطور نمی پاشه، فوقش چند قطره میاد یه ۲ سانتی می پاشه! شلنگ آب دم باغچه نیست که شیرفلکه شو باز کنی تا سقف رو آبیاری کنه!
   حالا این به کنار، اصلا این مزخرفاتی که راجع به اینکه خالت فیلم سوپر نگاه می کرد و بعد اومد پیشت خوابید و گفت کاش تو شوهر من باشی و اینا رو خدا وکیلی یکی به خودت بگه باور می کنی؟ این کارایی که گفتی رو تنها یه دختر جنده انجام میده که هر روز با هزار نفر سکس می کنه، وگرنه اگه واقعا سکس کرده بودی می دونستی که هیچ دختری هر چقدرم حشری باشه باز حجب و حیا و غرورش اجازه بهش نمیده که این کارایی که گفتی رو بکنه، دیگه چه برسه به اینکه خالت باشه! مگه اینکه سیاه مست باشه اصلا نفهمه داره چه غلطی می کنه که تازه اونم باز اینجوری که تو تعریف کردی نیست! خب معلومه که اینا رو فقط چون تو کف خالتی نوشتی!


  •   gheisar
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • با اجازه قدیمای سایت
   بابا ادمین جون مادرت چیزایه تخمیرو نزار تو سایت فکر میکنم با این نظر همه موافقن که اگه هر روز فقط یه داستان باشه ولی خوب بهتر از56تا مزخرفه خدمت نویسنده کونیم بچه های گل سایت رسیدن و میرسن
   زت زیاد


  •   amirtehrani
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • هم خوب بود هم کس شعر بو البته درصد کس شعری بیشتر بود


  •   محمودي
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • چرند وساخته يك ذهن بچه كه طوي عمرش از نزديك كوس نديده


  •   محمودي
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • داستان بود يا افسانه


  •   girl67
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • املا 0
   انشا 0
   مگه شیلنگه که آبش بپاشه تو سرو صورتت
   بدم جرت بدن تا یاد بگیری آب زن 70%جذب بدنش می شه نه اینکه بریزه بیرون
   آقای چوس
   تازه می گه فحش هم ندین
   دروغ که امتیاز نداره میای واسه خودت فحش می خری و می ری
   انتر خان
   برو 2تا کتاب درست و درمون بخون تا املات قوی بشه
   پردشو زدی به خیر و خوشی یه قطره خون هم که نیومد هیچی کلی هم حال کرد گفت بیا دوباره جرم بده؟
   بچه کونی جقتو بزن
   تاحالا کس از 20سانتی دیدی ان آقا


  •   30k_2
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • خالت چقدر فیلم سوپر نیگا میکنه ؟ خوبه حالا لیسانس مامایی داره و برای کارشناسی داره درس میخونه ! که اینقدر بیکاره , درس نمیخوند چیکار میکرد ؟
   واقعا همه ی موهای بدنت رو میزنی گلم ؟


  •   viper_man
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • همه موهاتو میزنی؟
   عمو کلاس چندی؟


  •   -my-
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • خیلی کس شعر بود دیگه ادامه ندادم ولی اینقدر این داستانای کیری رو میدید به خورد مردم که بگا میرن خوب نمیتونی ننویس برو جرقتو بزن کوچولو جان برو با دودولت بازی کن


  •   sam 3p
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • معلوماتتون زیاد کنید. تحت شرایظ خاص و بصورت یک ناهنجاری مادرزاد زنها هم آبشون میپاشه بیرون. اونم زیاد.
   ولی داستان کسشر بود.


  •   Kian XXX
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • بار اول كه گفتي مهساجون ارضا شده و پاشيده رو صورتت، آبش نبوده پسرجون، خاله رو صورتت شاشيده... :D . ولي اندر عجب اين موندم كه سقف حمومتون چقد كوتاهه كه طاقباز شاشيده و به سقف پاشيده.
   چه خاله ي شاشويي.! اه اه حالمو به هم زدي. :&


  •   behrooz x
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • سلام داستان که تخیلی بود ولی قابل توجه اکثر کسایی که نظر دادن آبه رن نمیتونه قابل انزال باشه. اگه زن بتونه تو حالته اورگاسم خودشو نگه داره تبدیل میشه به انزال پس زنم اگه بخواد میتونه مثل مردها انزال داشته باشه حتی تا سقف .میگم تخیلی بود چون اگه به این خالت برسن صدای اخو اوخشون شدید زیاد میشه من با دوست دخترم این تجروبه و داشتیم .اورگاسم 70% لذت سکس ....انزال 100% لذت سکس قابل توجه خانم ها خودتونو از 100% لذت سکس محروم نکنین.


  •   ronnin_baby
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • "داداشم رو صدا زدم كه بياد پشت من رو كيسه بكشه"


   جانم... صداش زدی کیسه بکشه... وسط داستان سکسی این چی بود؟؟
   من رو ببین و خوب بخون: "وقتی بلد نیستی داستان بگی اونم سکسی، انقدر خودتو کوچیک نکن نرین تو حال ملتی که میان اینجا...".
   اصلا شما جای این مزخرفا پاشو برو تو حموم با صابون گلنار، کف دستی جقتو بزن!!! باشههههههههههههههههههههههههههه؟!


  •   Ara90
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • من فرض میکنم که خاله بعد لیسانس رفته کارشناسی بخونه!!!! و یا بعدی که پردش زده شد باز تونست باهات از جلو سکس کنه!!!! و یا گیریم اون ناهنجاری داشته و آبش تا سقف پاشیده!!!!!! و .... ولی اینجا یه سوال برام پیش اومد که از صدای این فواره آب کس خاله جونت کسی بیدار نشد؟! آخه هر فواره ای که ۲ یا ۳ متر بپاشه بالا وقتی اومد پائین صداش زیاده.... شانس اوردی ننه و داداشت رو بیدارشون نکرده وگرنه باید اونا رو هم راضی میکردی....!
   جان همون خاله ات که خیلی تو کف اونی دیگه ننویس و اینهمه فحش برا خودت نخر. باشه کوچولو؟!!


  •   shabtab
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • >:D&lخوب بود بهترهم میتونی باشی سعی خودت رو بکنt; =D>


  •   kooroghli
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • JONE DADA anchenan basti ke otagham tekon khord


  •   Mohammad reza topol
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • اینا چیه نوشتی؟
   «آبش چنان میومد که تا سقف حموم میرفت»
   یعنی آب خالت 2 متر رفت بالا؟
   کیر تو کس مادر بزرگت با این دروغت.


  •   کربلایی داود
  • 6 سال،7 ماه
   • None

  • بدک نبود ولی کیرتودهن کمتر خالی ببند تابلو نشه


  •   siavash.kh
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • کس گفته بودی پسر جون دیشب دم پنجره خابیده بودی باد میرفته تو کونت /کس کش :D


  •   mohsen03time
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • a


  •   kfc hot
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • اخه پسرم تو بلد نیستی بنویسی مرض داری وقت ممارو میگیری؟
   1.ادم میاد شب عروسیش پرده زنش رو بزنه کلی اخ اوخ میکنه جیغش میره هوا اونوقت چطوری خاله جون تو راحت از جلو بهت داد!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1


  •   سيد سعيد
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • خالت چقد حشري من ميتونم راضيش كنما شماره بدم


  •   mohammad joon
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • 12 روزه میبرن مکه!نگو خارج آدم فکرمیکنه رفتن اروپا.
   در ضمن گیر نه کیر


  •   alistiano
  • 5 سال،7 ماه
   • None

  • دفه اول که میگی آبش مث فواره می پاشید کجا پاشید?حتما خونتون فرش نداره که کثیف بشه


  •   صدای گیتار
  • 4 سال،5 ماه
   • None

  • ولی حرومزاده خوشم امد شربتو از قلم ننداخته بود. ولی از کسشعرات اینطور برداشت کردم که خواب دیدی و تو خواب جنوب شدی درست میگم چلمگ کسخل؟


  •   yasin 12
  • 3 سال،3 ماه
   • None

  • کیرم به صورت واضح و دقیق تو اسفنکتر داخلی کونت i-m_so_happy


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  داستان های مشابه


  جستجو