اولین سکس با شیرین

  سلام
  این داستان روکه می خوام براتون بگم مربوط به 4-5 سال پیشه. زمانیکه شیرین خانوم با خونوادشون تشریف آوردن به کوچه ما. بذارین اول درباره شیرین خانوم براتون بگم. این شیرین خانومی که می خوام داستان اولین سکسشو با من براتون تعریف کنم قدش 175 سانتی متره ، ابروهای کشیده ، چشمای خمار(که ببینیدش خودتون رو خراب میکنید) کمر باریک و باسن برجسته خوش فرم. به هر حال من از همون اولین باری که اونو دیدم پیش خودم گفتم که من حتما باید با این حوری یه سکس درست و حسابی داشته باشم. بالاخره بعد از چند ماه که اونجا بودن من تقریبا روزی یک بار اونو می دیدم و حسرت می خوردم و فقط یه سلام خشک و خالی و همین . چند ماهی به همین منوال گذشت که من جراتم بیشتر شده بود و سلام و علیک گرمتری باهاش می کردم و اونم مثل دخترهای خوب جوابم رو می داد . نزدیک به عید بود که مامان و باباش برای کار باباش مجبور بودن 3 روز برن جنوب . اینو هم بگم که بابای شیرین خانوم پیمانکار ساختمونه و تو جنوب هم یه پروژه سنگین داشت که باید می رفت اونجا. خلاصه اونا رفتن و من مونده بودم که با چه بهانه ای سر صحبت رو باهاش وا کنم تا بتونم اونجا برم. روز اول همینطوری گذشت و من تو کف بودم. شب تا صبح تو این فکر بودم که باید چکار کنم تا رفتم با یکی از دوستای نزدیکم که تو این کار واردتر بود مشورت کنم که اونم گفت به بهانه کامپیوتر برو خونشون. من هم گفتم ببینم چکار می تونم بکنم . ظهر رفتم خونه ناهار رو خوردم وبه بهانه ماشین شستن اومدم تو حیاط و از لای در سرک می کشیدم تا شیرین جون ازمدرسه تشریف بیارن که یهو دیدم که رد شد و رفت سمت خونشون . من هم سریع کارمو تموم کردم و رفتم یه دست و رویی شستم واز تو اتاقم دو سه تا سی دی برداشتم حرکت به سمت خونه شیرین جون. تو راه حرفایی که می خواستم بهش بگم روپیش خودم تکرار می کردم که مبادا چیزی رو از قلم بندازم. رسیدم در خونشون ولی می ترسیدم زنگ بزنم .پیش خودم گفتم نکنه در رو روم باز نکنه . تو همین فکرا بودم که یهو دیدم در باز شد و جلوم واستاده . به خودم ریده بودم زبونم بند اومده بود . بهم گفت کاری داشتین؟ منم با ترس گفتم ببخشید کامپیوترم خراب شده می خوام این چند تا سی دی رو رایت کنم چون قولش رو به دوستام دادم غروب براشون ببرم . گفت الان که نمی شه می خوام برم ساندویچی یه چیزی بخورم . روده کوچیکم داره روده بزرگم رو می خوره . منم فرصت طلب گفتم شما تشریف داشته باشین من با ماشین می رم براتون می خرم. اولش قبول نمی کرد تا بعد از اصرار های من قبول کرد. سی دی ها رو از من گرفت گفت تا بر می گردین منم اینا رو براتون رایت می کنم. منم که حسابی اعصابم کیری شده بود که من الان برم براش ساندویچ بگیرم اونم میاد دم در می گه بیا اینم سی دی هات . خلاصه رفتم براش ساندویچ رو گرفتم زنگ زدم از پشت آیفون گفت بیا تو. تو کونم عروسی بود . پیش خودم می گفتم می شه من بهش نزدیک شم.


  رفتم بالا دیدم یه شلوارک تا رو زانو پوشیده و یه تاپ چسبون . تا دیدمش کیرم راست شده بود. ساندویچ رو بهش دادم بهش گفتم اجازه می دی کنارتون بشینم تا شما غذاتون رو بخورید اونم گفت ایرادی نداره . این پرستیژ و کلاسش داشت منو دیوونه می کرد. برام یه لیوان نوشابه ریخت بدون اینکه یه تعارفی بکنه تو غذا خوردی یا نه مثل گاو شروع به خوردن کرد منم مثل دیوونه ها زل زده بودم و نگاش می کردم که یهو گفت چیه ادم ندیدی منم که ترسیده بودم بهش گفتم چرا ولی مثل شما خوشگل ندیدم که اونم در جواب بهم گفت اَر اَرشما پسرا همتون لنگه هم بی شرف و پس فطرتین. خیلی بهم برخورد اونم دید که من عصبانی شدم گفت چیه راست می گم دیگه . همتون فقط آدم رو برای سکس می خواین . تازه دو زاریم افتاد که احتمال داره قبلا کیر خورده باشه از دوست پسرش که دیدم سر صحبت رو خودش باز کرد که تو شهری که قبلا بودن با یه پسری دوست بوده و اونو آورده بود خونشون تا اینو بکنه اینم فرار کرده بود . من که هی تو دلم تف و لعنت به خودم می فرستادم که اینم شانس کیری ما رو یکی هم که دست گذاشتیم اینم زد تو راه گوز ما. با مول بازی و زبون ریختن یه کمی دلش رو بدست آوردم گفتم الان موقشه . بریم تا من سی دی ها رو رایت کنم اونم اتاقش رو بهم نشون داد تا رفتم تو اتاقش پشمام فر خورد. رو در و یوارش پربود ازعکسهای نیمه لخت از هنر پیشه های زن هالیوود. پیش خودم گفتم حالا این شد می تونم با این چیزا سر صحبت رو باهاش وا کنم. ازش پرسیدم این همه عکس رو از کجا اوردی؟ گفت از جنوب خریده . کم کم مول بازیم داشت گل می کرد بهش گفتم چرا اینا نیمه لختن؟ اونم درجواب گفت از این به بعد میگم برات لخت عکس بگیرن . زدم زیر خنده که دیدم اونم هیچ عکس العملی نشون نداد. گفتم عجب آدم خشکیه . نشست پشت دستگاه تا سی دی ها رو رایت کنه ازش پرسیدم که بازم از این عکسا تو کامپیوترت داری که یهو با یه حالت اخم برگشت و یه چشم غره ای به من رفت که نزدیک بود خودم رو خراب کنم منم کم نیاوردم گفتم چیه من حرف بدی نزدم اگه نداری بگو ندارم که گفت دارم خوبش رو هم دارم. گفتم نشون بده . اونم نامردی نکرد و یه عالمه عکسهایی که از اینترنت گرفته بود رو بهم نشون داد که تو اینا دویا سه تاش تمام لخت بودن. یه صندلی آوردم کنارش نشستم تا با هم عکسها رو ببینیم که یه عکس از جنیفر نظرم رو به خودش جلب کرد و شروع کردم گیردادن کونهای قلمبه جنیفر. اونم داشت در این مورد با من کل کل می کرد که خودم رو یهو بهش نزدیکتر کردم دیدم خودش رو کشید عقب بهش گفتم نترس باهات کاری ندارم . من که مثل او دوست پسر عوضیت نیستم. این زبون هم بالاخره یه جایی به درد آدم می خوره . نزدیکش که شدم صورتم رو بردم کنار گونه هاش و یه بوس کوچیکش کردم. جا خورده بود و با تعجب منو نگاه می کرد. گفتم بابا یعنی حق همسایگی رو نباید به جا بیاریم تا اومد حرف بزنه یه دونه دیگه بوسیدمش. داشت دیوونه می شدکه چرا من دارم این کارا رو می کنم. کم کم به این کارام عادت کرد و همینطور که داشت عکسها رو نگاه می کرد می بوسیدمش تا یهو از پشت گردنشو گرفتم و با زبونم نرمه گوشش رو لیسیدم دیدم یه آه خفیفی کشید گفت نکن امیر بدم میاد. منم که تازه نقطه حساسش رو پیدا کرده بودم مگه ول کن بودم. شاید تو پنج دقیقه شش هفت بار این کار رو کردم دیگه برای هر دومون عادی شده بود که لبم رو گذتشتم رو لبش و شروع کردم به مکیدن . وای که چه لبای نرمی داشت اونم داشت حال می کرد و زبونش رو تو دهن من می گردوند . کیرم داشت منفجر می شد بهش گفتم بیا رو تخت که دیدم اشک تو چشاش جمع شد و گفت می ترسم . منم که از شق درد داشتم می مردم گوشم به این حرفا بدهکار نبود . با یه ذره زبون بازی آوردمش رو تخت و شروع کردم ازش لب گرفتن و رفتم رو نقطه حساسش ، نرمه گوشش یه ذره مکیدمش که دیدم الان آمادست تا نقشم رو عملی کنم.کم کم با دستام رفتم سراغ سینه هاش واونا رو از روی تاپ می مالوندم . هردومون تو اوج لذت بودیم که من تاپش رو زدم بالا دو تا لیموی کوچولو اومد بیرون چشام از حلقه زده بود بیرون که اونم تو اون حالت بهم گفت چیه تا حالا سینه ندیدی؟ واقعا جوابی نداشتم که بهش بدم. کم کم اومدم پایین و شروع کردم اون دو تا سینه ها رو خوردن وای نمی دونین چه لذتی داشتیم هردومون میبردیم. همینطور کارم رو ادامه دادم تا رسیدم به شرتش خیس خیس بود . یه کم با دست اون چوچوله نازش رو براش مالیدم تا یهو دیدم پاشو جمع کرد و لرزید که فهمیدم ارضا شده . بلندش کردم گفتم حالا نوبت تو.،شروع کن.اونم شروع کرد لباسام رو در آوردن ، کیرم رو گرفته بود دستش دیدم داره نگاش می کنه بهش گفتم میکروفن نگرفتی دستت ، گفت چکارش کنم گفتم هیچی بکن تو کونم بخورش دیگه. اول یه ذره ناز ونوزکردبعد آروم آروم کرد تو دهنش شروع کرد به ساک زدن زیاد حرفه ای نبود منم تا دیدم اینجوریه دوباره خوابوندمش رو تخت و دوباره شروع کردم به ور رفتن با چوچولش و کمی هم با انگشت تو سوراخش هم می کردم . یه کمی از آبش رو دور و بر کونش مالیدم و شروع کردم با انگشت اونو وا کردن. دیدم هی خودشو جمع می کنه آخه بدبخت اولین بارش بود که با کونش کسی ور می رفت. رفتم از روی میز آرایشش یه کمی کرم برداشتم و زدم رو کیرم و اونو حسابی چربش کردم تا این صحنه رو دید گفت امیر می خوای چکار کنی؟درد داره . گفتم نه بابا اگه شل کنی درد نداره . کیرم رو گذاشتم دم سوراخ کونش یکم فشار دادم دیدم خودش رو سفت کرده و می گه در بیار منم می دونستم اگه در بیارم دیگه نمی ذاره تو سوراخش بکنم برای همین همون تو نگه داشتم تا عضله هاش وا بشه بعد از یک دقیقه اروم شروع کردم به تلمبه زدن داشت بدبخت از درد میمرد و شروع کرده بود به جیغ زدن گفت بابا در بیار بذار جلوم . منم مونده بودم که این داره خالی می بنده که اینو در بیاره یا واقعا میگه بذارم جلوش ، از طرفی هم می ترسیدم چون اون دختر بود بعدا برام شر بشه . به هر حال در آوردم وگفتم بر گرد اونم سریع برگشت . دست و پام داشت می لرزید که چکار کنم که گفت بذار تو چرا معطلی دارم میمیرم. منم آروم گذاشتم دم سوراخش و شروع کردم به بازی کردن. اینقدر خیس بود که نفهمیدم کی رفت اون تو ویهویه داد بلندی زد و احساس کردم کیرم داغ شده. فکر کردم آبم اومده کشیدم بیرون دیدم که کیرم خونیه و فهمیدم چه گهی خوردم و پردش رو زدم. اعصابم خیلی کیری بود و تموم حس کردنم از بین رفته بود.اونم فهمیده بود که جریان از چه قراره منو دلداری داد و گفت عیبی نداره من خودم گفتم از این به بعد تو مال خودمی. زودباش کارتو شروع کن . منم که یه کمی قوت قلب گرفته بودم سریع دست به کار شدم و کیرم رو با دستمال پاک کردم اونم رفت خودشو شست ودوباره دست به کارشدیم. ولی این دفعه خیلی راحت رفت تو و آه و اوهش تموم خونه رو برداشته بود دیدم باز به خودش لرزید و فهمیدم بازم ارضا شده . آب من هم کم کم داشت میومد بلندش کردم و رو تخت نشوندمش و گفتم باید برام ساک بزنی اونم شروع کرد با ولع هر چه تموم تر کیرم رو خوردن که بهش گفتم آبم رو باید بخوری اونم قبول کرد. یهو آبم با سرعت نور تو دهنش پر شد اونم نامردی نکرد همش رو قورت داد. بعد یه ذره دور و برش رو برام مالید. با هم رفتیم حموم همدیگر رو شستیم منم اومدم خونه ساعت تقریبا 10 بود. رفتم خوابیدم تا ساعت 10 فردا. تا مامانش اینا برگردن من بالای ده بار کردمش و هنوز که هنوزه بعد از این پنج سال من هنوز از کردنش خسته نمی شم.
  امیدوارم که ازاین داستان خوشتون اومده باشه.


  فرستنده: لوتی سکسی

 • 6

 • 0
 • نظرات:
  •   bache mashhad
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • سلام در کل داستان بدی نبود


  •   aliiii49
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • آخه خر عوضي خر خودتي با هفت جد وآبادت ...چرا آخرشو ننوشتي تا مردم بدونند جريان چيه؟بچه ها آخرش اينه يهو با يك لگد سخت در كونش از خواب پا ميشه ميبينه تو خواب ريده بو گهش همه جا رو برداشته مامانش هم با لگد بيدارش كرده ومجبورش كرده همه گهاي محلو بليسه وپاك كنه...عوضي بيشرف...


  •   aliiii49
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • salim.fingili هوي تو هم نميخواي نظر بدي نرين تو سايت داستانتو بخون برو جلقتو بزن....راستي از دختر خانماي تو سايت خواهش ميكنم نظر بدن واقعا خانمي پيدا ميشه كه كيرو از كون در بياره ساك بزنه...تا حالاآب مني خوردن يا اصلا ميشه خوردش. من كه تو عمرم نديدم .حتي يه بار جنده حرفه اي آورده بوديم حاضر نشد با ده برابر قيمت طي شده آبشو بخوره..خواهش ميكنم اينو نظر بدين تا اين كونيها نيان اينجا به مردم توهين كنن وهمه را بيشعور فرض كننند.... ~X( ~X( ~X( :? :? :? :?


  •  
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • خاك تو سرت با اين داستان نوشتنت


  •  
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • aliiii49 ببند گالرو


  •   xxx2023
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • اخه مگه فیلم سینماییه یه دختر راحت بزاره پردشو بزنی بعدشم بگه مال خودمی اینا فقط تو خیالات واقعیه البته بهت فحش نمیدم چون اگه فحش بدم شخصیت خودمو نشون دادم به هر حال دیگه تا این حد خالی نبند


  •   mehran_lo3y33
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • پدر سوخته این چیه نوشتی :W :W
   از این به بعد ما هم میریم تو خیابون نرمه گوش دخترو میخوریم بعد
   میریم خونشون بعد پردشو میزنیم
   به همین راحتی به همین خوشمزگی


   در کل با داستانت ریدی بوی گندش هم تا اینجا اومد
   :)) :))


  •   ساینا جون4
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • از کی تا حالا ایرانیا اینقدر قد بلند شدن من خبر ندارم؟؟؟ من با 168 قد همیشه از ابتدایی تا دانشگاه توفامیل تو غریبه ها جزء قد بلندا بودم و از من بلندتر نبوده حالا چیه تو داستانا همه شدن 175 و 180؟؟؟؟
   به بهونه کامپیوتر دیگه ؟؟؟ خدایا این کامپیوتر رو از جوونای ایران نگیر که 99/99 درصد سکسا تو ایران به کامپیوتر ربط داره /ولی چه همسایه های خوبی دارینا عقل نداشت بهت بگه بری کافی نت سیدی رایت کنی؟؟؟؟ والا ما تو شهرستانیم با همسایه هامون سلام و علیک هم نداریم دیگه نمیدونم تو مال کجایی که میری خونه همسایتون به بهونه سی دی رایت کردن / ببخشید یه سوال برام پیش اومد تاپ و شلوارکش صورتی نبود؟؟؟ /(آخه بدبخت اولین بارش بود که با کونش کسی ور می رفت) حالم از این جمله بهم میخوره آخه مردک چرمیخ تو چطور میدونی بار اولش بود به قول سارا جونم میمون /فهمیدم چه گهی خوردم و پردش رو زدم اول بگم چیزی که خوردی نوش جونت بعدشم تو چی فکر کردی راجع به خواننده های اینجا ؟؟ ها؟؟؟؟ نه بگو دیگه ؟؟؟؟ آخ مردک جلقی مگه زبون نداشتی عین آدم میپرسیدی پرده داری یا نه ؟؟
   در کل هم بهت بگم ما پشت گوشمون مثل تو مخملی نیست که بیام این چرندیات رو باور کنیم دیگه ننویسی
   در جواب aliiii49 هم بگم که من که یه همچین کاری نمیکنم یعنی آخر کثافت کاری بره همه جا رو سرک بکشه بعدش بیای بخوریش اییییییییییییییییییییی خیلی حال به هم زنه


  •  
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • Ardimanish : ali49
   تو جقدر عمر كردى و تو عمرت جندتا جنده زمين زدى???????????
   يكى از سوالاتو من ميجوابم تا بقيه عمرت آويزه ى كوشت باشه:
   موز و شيرموز و آناناس...باعث خوش طعم شدن و خوش مزه شدن منى ميشه و در مقدار كم و زياد بودنش هم موثره! غذايى كه امروز خورده بشه تأثيرش در 3 روز بعد روى منى اتفاق ميافته!
   سيكار و الكل...هم منى رو شديدأ تلخ و بدمزه و حتى بدبو ميكنه!


  •  
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • بلندى قد و بقيه ى خصوصيات فيزيكى انسان, علاوه بر وابستكى زنتيكى والدين ( طبق نظريه اثبات شده ى مندليف ) , به اكوسيستم شخص هم وابسته س! مثلأ ميانكين قد انسانى كه در مناطق سردسيرى زندكى ميكنه بيشتر از بقيه س! ( كشورهاى اسكانديناوى , روسيه, كانادا...ميانكين قدى بالاترى دارن )!توى ايران هم اين اصل حاكمه!!!
   نميدونم اينا اين‎ ‎‏ ايرادا و بهونه هاى بنى اسراييلى رو از كجا ميارن!!!!!!!!!


  •  
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • بلندى قد و بقيه ى خصوصيات فيزيكى انسان, علاوه بر وابستكى زنتيكى والدين ( طبق نظريه اثبات شده ى مندليف ) , به اكوسيستم شخص هم وابسته س! مثلأ ميانكين قد انسانى كه در مناطق سردسيرى زندكى ميكنه بيشتر از بقيه س! ( كشورهاى اسكانديناوى , روسيه, كانادا...ميانكين قدى بالاترى دارن )!توى ايران هم اين اصل حاكمه!!!
   نميدونم اينا اين‎ ‎‏ ايرادا و بهونه هاى بنى اسراييلى رو از كجا ميارن!!!!!!!!!


  •   Mahdi_lover89
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • یه نظر سنجی بذارین که کیا کونو ترجیح میدن کیا کوسو.جذاب میشه.بیایم نظر بدیم


  •   sara sweet
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • حالا قدو که نوشتی دیگه ، خدارو شکر شما درو دافای سکسیتون همه آخر قد و هیکلن ولی داستانت با دختر همسایتون نیست که تازه اونم اولین بار بوده باهاش حرف میزدی طرف زنت بوده ، نکن امیر بدم میاد؟ می ترسم ؟ :d
   چیه شماها همون اول کار همه با هم راحتینو نقاط حساسو با یه نگاه کشف می کنیدو همه میپرن تو بغلتون تختو کرم آمادستو بعدشم همه میشین مال هم و قوت قلبو یه 5-6 سالی هم با همین ، موضوع چیه ؟
   با اون همه تعریف اون سایزو خراب کردی به حوری داستانات نمیاد
   میمون هم که ساینا جونم بهت گفت مرسی ساینا جونمممممممممممم
   آهان راستی سرعت نور =)) =)) =))


  •   sina s
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • راست ميگن اخه كون باقالي اين چه داستانيه پر از كس شعر من قدم بلنده هيكلم فلانه قبلنا بيشرفا مينوشتن سايز سينه 75 حالا بيناموسا مينويسا 85
   اخه چيز خر تو دهنت دختر 20 ساله سايز سينه 85!!
   همون با جق خودت رو ارضا كني كه بهتره تا فوش بخوري


  •  
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • داستانتون همه از هم کپی شده؟


   نه به اولش که به مردها فحش می داد نه به اخرش ....


   چرا انقد خالی می بندین اخه . اه.


  •   Aliboosh
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • بدك نبودكاركن وفكر


  •   kami-X3
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • داستانت خیلی خیلی تخماتیک بود .فکر کنم خیلی خوابت عمیق بوده


  •   Mazyar xxx
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • با نظر ساینا جون کاملا موافقم .بعدم آخه کدوم دختری میاد انقدر راحت اجازه بده که پردشو بزنی مرتیکه پشه . مگر این که از اهدافش برای آینده جنده شدن باشه .


  •   بچه شهر
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • این همه آدم داستان رو خوندن اما 1 نفر نفهمید داستان رو از جای دیگه کپی کرده بودن گذاشته بودن به اسم خودشون
   خدایی چند نفرتون داستان رو کامل خوندین؟


  •   Mr.ErOr
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • من که اصلا جدیدا داستانها رو نمیخونم نظرات رو میخونم چون داستانها واقعا تخیلی شده


  •   hot hoti
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • من تو این موندم
   نویسنده داستان میاد میگه دختره مثلا 175 قدشه
   68 70 وزنشه
   سینه هاش 80 75
   کونشم تپل
   تا حالا همچین چیزی ندیدم
   وقتی قد175 باشه در صورتی سینه 75 یا 80 هست که وزن 80 به بالا باشه
   تو اکثر داستانا همین وضعه ها
   وزن طرف با سینه ها و کونش نمیخونه
   تازه زمان سکس واقعی( از وقتی کیر میره تو کس) بدون استفاده از اسپری و... تاخیری بین 2 تا 5 دقیقه است


  •   royaye_pooch
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • اول از همه بگم که با نظر بقیه موافقم داستان خیلی آبکی و مسخره بود
   اما در مورد خوردن منی اگر واقعا عاشق یک نفر باشی موقع سکس همه کار واسش میکنی،البته نه از نوع کثافتکاری صرف. من اینکار رو واسه عشقم انجام دادم بدون اینکه بگه و کلی خوشش اومد بعد از سکس موقع ارضا شدن سریع کاندومش رو کشیدم بیرون و کل آب رو خوردم اون دوستمون راست میگه چون اون سیگار میکشه مزه تلخی داشت،ولی بد عادت شد همیشه میگه اینکار رو باز تکرار کنم :D اما تا الان اجازه آنال بهش ندادم مگه آدم میتونه این رو تحمل کنه
   راستی بگم عشق من شوهرمه می پرستمش


  •   مريم خانم
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • اولامن نديدم كسي بره مسافرت دخترشوتنهابزاره حداقل به يكي ميسپرن كه حواسشون بش باشه
   2نكنه بچه ناف بالاشهري كه دخترهمسايتون انقدراحته جلوت؟
   3يه دور داستانتوبخون نه به اولش نه به آخرش.دفه اولش بودميترسيدبعدخيلي راحت گف بزارجلو؟پردشوزدي گف مال خودمي؟


  •   sexy devil
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • تازگیا به این نتیجه رسیدم که یه گیم نت بزنم کسکشی کنم
   بعدم آخه کیری اولش انقدر خشک بود تو پردشو زدی
   اگه از اول راه میداد که آخرش احتمالا مرده بود
   چه ذهن فانتزیی داری گل پسر
   چه جق های حماسی میزنی باریکلا


  •   salvador dali
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • ساینا جون قدت 168 سانتیمتره!!؟


  •   armin8411490
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • بذ داستانتو بخونم بعد نظر میدم. ولی اینجور که از نظرات دوستامون معلومه بدجور ریدیااااا =)) =)) =)) =)) =))


  •   Mahdi_lover89
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • بچه شهر راس میگه من همون اولشو خوندم یادم اومد کپی بود قبلا تو نت خونده بودم اما یادم نیس تو شهوانی یا یجا دیگ.


  •   sinaoo7
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • داستان‌ات یه چیز معمولی بود در حد خاطرات متوسط به پایین این سایت. برای همین حوصلۀ نقد نوشتن ندارم. فقط یه جا گفتی:
   یهو آبم با سرعت نور تو دهنش پر شد
   برای یادآوری بد نیست بدونی که «سرعت نور» واحد اندازه‌گیری مسافته، و نه سرعت. یه بار دیگه کتاب‌های فیزیک دبیرستان‌ات رو یه نگاهی بنداز!


  •  
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • aliiii49


   ساينا و سارا و بقيه دوستان نظر كاملي دادن
   اما هستن دخترايي كه مريض هستن و حتي حاضرن ادرار مرد رو هم بخورن
   بر عكسشم هست
   نميخوام بگم آدم لاشي هستم . از هم جنس بازي هم بدم مياد
   ولي اتفاق برام پيش اومد كه يكي از دوستام تمام آب كير و شاش منو خورد :| :''(
   slave master
   ميدوني چيه؟
   اين دوست من slave بود و متاسفانه اين كار رو كرد
   اونقدر لاشي بود كه جلوي چشاش خواهرشو كرده بودند و حال ميكرد
   در جواب سوال من كه چرا به پسره چيزي نگفتي . گفت خجالت كشيدم
   هستن همچين اَن و گوه هايي
   اما كم
   ولي اين داستان كلا دروغ و توهم بود


  •   mosavi6869
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • تمام داستانت كس شعر بود ريدي بااين داستانت


  •   amir23
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • سلام
   خيلي با نوشته هات و نظراتت حال ميكنم ساينا جون
   شاد باشي


  •  
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • سینا 007 جالب بود :d


  •   پاشنه طلا
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • خداييش آخرشو ضايع كات كردي.پرده زدي و هيچ اتفاقي هم برات نيفتاد.چون اگه ميافتاد انقدر مهم هست كه بخواي بگي چه بلايي سرت اومد.حالا راست يا دروغ حداقل آخرشو آبرومندانه تموم كن.اگه فيلمنامه نويس ميشدي همه فيلمات آخر نداشت و وسط فيلم يهو مينوشتيthe end


  •   SaddaM
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • agha ridi bia jameshkon torokhoda


  •   bat
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • ARDIMANISH جان مگه نمگي هر چه سرد سير تر گنده تر پس چرا اعراب عزيز نژاد از نظر فيزيكي بزرگي دارند؟


  •   XXXXXXX
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • این داستان که تخیلیه هیچی، ولی چه تخیلی می نویسین، چه واقعی انجام میدین، بدونین که اولا وقتی آنال سکس می کنین، بعدش نمیشه در بیارین و بکنین تو واژن. فیلم ها رو نبینین بابا. خطر عفونت داره واسه زن. دوما، وقتی آنال می کنین، بعید می دونم کسی باشه بعدش بیاد واستون ساک هم بزنه. این چیزا مال فیلم هاست (مگر این که آنال رو با کاندوم انجام داده باشین که تو خیلی از داستانا هیچ اشاره ای به این نمیشه)


  •   pooriya73
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • تخیل یه ادم کسمیخ


  •   Arash212
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • فردا جمعه اول مهر ساعت 7 بعدازظهر خيزش سراسري ايران براي به زير كشيدن ضحاك زمان علي خامنه اي قاتل و براندازي جمهوري ولايت فقيه
   خيزش سيل آساي اتحاد دفاع نظامي ندارد
   مسير اوليه در تهران و چند شهر ديگر:
   تهران = میدان ونک + میدان تجریش+میدان ولیعصر
   شیراز= ملاصدرا
   مشهد=پارک دانشجو
   اصفهان= 33 پل
   رشت=خیابان مطهری یا گلسار
   لاهیجان=خیابان آبشار
   مسير دوم براي تمامي شهرهاي ايران
   1. مشهد:خیابان احمد آباد، حدفاصل میدان دکتر شریعتی (تقی آباد) تا میدان فلسطین
   2.شیراز: چهارراه پارامونت تا سینما سعدی و ابتدای خیابان ملا صدرا
   3.اصفهان: انقلاب (ترجیحا بعد از میدان) به سمت دروازه دولت.
   4.رشت: خیابان مطهری-چهار راه میکاییل
   5.تبریز: نرسیده به فلکه آبرسان (ابتدای خیابان 13 آبان) تا فلکه دانشگاه
   6.کرمانشاه: چهارراه نوبهار تا میدان مرکزی
   7.کرج: خیابان اصلی گوهر دشت از روبه روی دانشگاه ازاد کرج تا فلکه اول
   8.اهواز: کیان پارس- فلکه سوم
   9.آمل: خیابان طالب آملی به سمت خیابان امام خمینی
   10.قم: میدان صفائیه تا میدان رسالت
   11.کرمان:مسیر اول :از میدان ازادی تا میدان باغ ملی
   12.بروجرد: خيابان تختي
   13.بندر ماهشهر: ناحیه صنعتی بازار
   14.یزد: میدان نعل اسبی
   15.بوشهر: خیابان لیان تا ششم بهمن
   16.تنکابن: از میدان کریم آباد تا میدان امام
   17.سنندج: خیابان ششم بهمن
   18.سمنان: میدان سعدی به سمت میدان کوثر
   19.میاندوآب: پارک ساحلی
   20.خرم آباد: از میدان مادر به سمت زیبا کنار و مسیرهای اطراف دریاچه کیو
   21.کاشان: میدان 15 خرداد
   21.ساری: از میدان ساعت تا میدان شهرداری
   22.بندرعباس: از چهارراره رسالت تا نخل ناخنا
   23.ورامین: میدان راه آهن تا میدان اصلی ورامین
   24.پیشوا: خیابان شریعتی
   25.قرچک: خیابان محمد آباد
   26.اسلام شهر: خیابان باغ فیض، بلوار امام حسین از ابتدای جاده ساوه تا میدان اصلی باغ فیض
   27.بیرجند: خیابان مدرس
   28.بجنورد: میدان ۱۷ شهریور
   29.گرمسار: میدان شهدا تا میدان امام
   30.بروجرد: خیابان شهدا
   31.بابل:خیابان دانشگاه نوشیروانی
   32.شاهرود: خیابان 22 بهمن
   33.سبزوار: چهارراه دادگستری تا چهارراه بیهق
   34.اراك: خیابان عباسی به سمت میدان امام ( مخابرات)
   35.گرگان: میدان کاخ به سمت خیابان شالیکوبی
   36.زنجان: فلکه انصاریه تا میدان ولیعصر
   37.شهرکرد: حدفاصل چهارراه راه دامپزشکی تا میدان انقلاب
   38.اردبیل ::میدان شریعتی به سمت بازار
   39.کیش: اسکله تفریحی جدید
   40.یاسوج: پارک ساحلی
   41.ساوه: ميدان فلسطين(دانشگاه آزاد
   42.ارومیه:خیابان استادان
   43.کرمان: میدان ازادی تا میدان باغ ملی
   44.قزوین: خیابان خیام از سه راه طالقانی تا انتهای خیام شمالی مسیر دوم: دانشگاه آزاد باراجین
   نترسيد،نترسيد،ماهمه باهم هستيمV
   آزادي آزادي آزادي


  •   msiaof
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • هوالاحد
   به نام او
   سلام و درود بر خاتم الانبیاوخاندان او
   ای ایرانی فراموش نکن که نسل تو از کوروشی بوده که خدای یکتا را می پرستیده و خدا برحق ورسولان و تمامی پیامبران و امامان و اولی الامر او بر حق هستند
   ای مردم ایران تبار غیرت مند آریایی خود را فراموش نکنید
   خدا ی کریم در هر زمان به هر پیامبر یا شخصی وعده می داد وعده اش را عملیمی کرد پس چه وعده دهنده ای بهتر از خدا
   خدا در کتاب آسمانی ما برای چند بار فرموده که به یقییتن اسلام تمتم دنیا را فرا می گیرد
   ای بنده ی خدا در های توبه برای خدا همیشه باز است
   و چه کسی نزد خدا محبوب تر از توبه کننده
   این سایت و سایت های مشابه آن قصد صدمه زدن به این انقلاب با شکوه را دارند


   امام حسین می گوید که اگر دین ندارید لا اقل آزاده باشید
   ای خدای کریم به تو پناه می برم از روز قیامت
   در های توبه همیشه باز است
   ای خدا گناهان من بسیار و بخشندگی تو نیز بیش از آن چه هست که همه انتظار دارند پس مرا ببخش.
   به امید روزی که این سایت و امثال آن نابود گردد


   افتخار من این است که مسلمان هستم و ایرانی ام.
   شما را به خالق تان قسم که نگذارید که نام اسلام را بد جلوه دهند


  •   مستوفی
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • من به یه نتیجه رسیدم. متوسط قد دخترای ایران 180سانتی متره و کیر پسرا هم 180میلی متر. هر کسی که می کنیش حداقل 180 بار به خونتون اومده (قوم و خویش درجه 0 (از درجه 1 هم نزدیکتر)). 180 دقیقه طول می کشه که آب مردا بیاد و زنا تو این مدت 180 بار ارگاسم می شن.
   بابااااااااااااااااااااااااا ای ول. تو کس و کون هم ایران اول جهانه!


  •   raminwar
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • yanieeeeeeeeee
   kkkkkkkkkkhhhhhhhhhhhhhhag tooooooooooooo saret


  •   zakhar_93
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • :W :W ریدی با این داستانت!!!!!!!!!!


  •   khashi.mashi
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • آخرش مثل فیلم هندی شد یهو... آبت با سرعت نور پاشید تو دهنش ؟


  •   bahar7080
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • هنوز خيلي بايد تمرين كني


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو