شما اینجا هستید

اولین سکس در مشهد

سلام من رویام ، 24سالمه . ماجرای سکس من ازسفرمون به شهر مشهد شروع میشه . اصلا دوست نداشتم بنویسم ولی با خوندن چند تا از این داستانها که بعضیاش خوب بودن و بعضیام تخیلی گفتم منم بنویسم تا اظهار نظر هارو ارزیابی کنم.
من 19 سالم بود وسال 85بعداز تعطیلی مدارس اول تیرماه با خونواده رفتیم مشهد. بابای من کارمند یکی از اداراته وتویکی از هتل های بی ستاره نزدیک حرم که از قبل رزرو شده بود ساکن شدیم. وای نمی دونید چقدر مشهد تو اون فصل شلوغه . منم خیلی دلم میخواست بریم خرید و تفریح ولی بابام ومامانم همش میخواستن برن حرم. البته منم چند باری باهاشون رفتم ولی یه بار از بابام اجازه گرفتم که تنها برم بازاررضا . من خیلی از محیط های شلوغ اونجوری خوشم میومد.
داشتم مغازه ها رونگاه میکردم که یه هو تواون شلوغی احساس کردم یکی بهم نزدیک شد ودستشو از پشت به من زد اما خیلی آروم این کارو کرد. من خیلی ترسیدم وبه خودم اومدم به خاطر همین زود رفتم تو یه مغازه ومشغول خریدن مهروسجاده شدم که اون مزاحمم بره . یه دفعه دیدم کنارمه ویواش دوباره خودشو به سمت من کج کرده وداره خودشو به من میماله البته به هوای دیدن ویترین مغازه، من هم خیلی ترسیده بودم واونم فهمیده بود که من خیلی ترسو هستم خلاصه دردسرتون ندم من تاخودموبه هتل رسوندم سه چهارمرتبه دیگه اذیتم کرد، بار آخرش که نزدیک هتل بودم یه دفعه احساس کردم دستشو چنان کرد لای پام که از ترس پریدم وبرگشتم یه نگاهی بهش کردم ،از ترس رنگم کاملا پریده بود همین که نگاش کردم با پررویی کامل گفت: جونننننننم. شهوتش میخواست چشاشو بترکونه.
واردهتل که شدم رفتم تواتاقم و یه لیوان آب خوردم وپریدم روتختم. داشتم بهش فکرمیکردم که دستمو گذاشته بودم روی کونم ودیدم دارم خودمومیمالم..
برای اولین بار داشتم باخودم حال میکردم. یواش یواش احساس کردم باید باخودم بیشترحال کنم ، لباسامو کامل درآوردم حسابی یه حالی باخودم کردم.....
فردا صبح موقع نماز مامان وبابا که طبق معمول رفتند نماز ،من خواب بودم دیدم در اتاقمون دارن درمیزنن، فکر کردم مامان یا باباس، خواب آلوده پاشدم رفتم درو باز کردم وسریع برگشتم .نمیدونید ازبس گیج بودم واقعا نیگاه نکردم دررو اسه کی دارم باز میکنم.
اومدم مثله یه جنازه افتادم روتخت که به جای مامان وبابا اون پسره بود( نگو نامرد کارمند همون هتل بوده واز اول منوزیر نظر داشته) به خصوصیات مظلوم وساکت بودنم هم پی برده بود.. یه دفعه دیدم اونم اومد روتختم، برگشتم ، وقتی دیدم اونه داشتم از ترس میمردم، نفسم داشت بند میومد، اونم مدام منودعوت به آرامش میکرد ومیگفت باهات کاری ندارم ، دست وپام به لرز اومده بودو هیچی نمیفهمیدم. یواش گفتم برو تو رو خدا میگفت باشه الان میرم فقط توآروم باش.. یکم آرومم کرد بعدشم آرومکی منو کرد.
دیدم یواش یواش داره منو بغل میکنه واومد ازم لب گرفت وگردنمو داره میخوره وسینمو بادستاش گرفته بود،م داشت حالم عوض میشد ولی نگرانم بودم،من باشلوارک وتاپ بودم که درآوردنش واسش کاری نداشت. منم اصلا مقاومت نمیکردم فقط بش التماس میکردم که زود منو ول کنه ... بهم گفت دختری؟ معلومم بود که دخترم خودشم میدونست ولی نمیدونم چرا پرسید. گفتم آره گفت پس اگه بهم ضد حال نزنی منم هوای همه چیزو دارم.
شلوارکمو تانصفه درآورد ، دستشو کرد لای دوتا پام، منوچرخوند ، برگشتم سریع اومد بالام. من واسه اولین باربود که داشتم سکس میکردم اونم بازور .
ابتدای کیرشو گذاشت روی سوراخم که منم حالی به حال شده بودم وباخودم گفتم اگه کسی هم بیاد بالاخره من که مقصر نیستم این بازور اومده. یکم کیرشو فشارداد از دردی که بهم وارد شد ناخودآگاه دستموبردم پشتم کیرشو گرفتم ، مثله یه دسته هاونگ سفت بود خودمو به تخت فشار دادم که کمتر کیرش بره تو . اونم گردنمو اونقدر میخورد که از گردنم تا بالای کونم خیس شده بود مثله اینکه یه بطری آب ریخته بود روم وقتی فهمید خیلی دردم میاد کیرشو گرفت تودستشو گفت زود بخورش، آورده بود جلودهنم منم امرشو اطاعت کردم یکم خوردمش اونم سینمو میمالیدواز جایی که من بادندونام ناشیانه کیرشو میخوردم بعد از یکئ دودقیقه از دهنم درآورد گفت بخواب ، خودمم حسابی حال کرده بودم خوابیدم اومدروم شروع کردبه مالوندن وخوردن من ،سرشو از گردنم آورد روسینه هام حسابی مک میزد، بعد اومد رو کسم وشروع کرد به خوردنش دیگه صدام یواش یواش داشت در میومدوآه وناله میکردم اونم فقط میگفت جوووووونم عجب کس وکونی داری عزیزم. تو یه چش بهم زدن دوباره منو چرخوندوشروع به خوردن کونم کرد وقتی داشت کونم رو میخورد دیگه تو فکر هیچی نبودم جز سکس .
کیرشوگذاشت روی کونم یکم دیگه هم باآب دهنش خیس کرد ویواش یواش کرد تو. شروع کرد عقب جلو کردن . یه درد توام با حال رو داشتم تجربه میکردم. هر دفعه که کیرشو عقب جلو میکرد سینه هاموبیشتر فشار میدادومیمالید تا اینکه دیدم همزمان هم داره به سرعت عقب جلو میکنه وهم سینه هاموحسابی میماله وهم گردنمو محکم داره مک میزنه ، میگفت: عجب کون سفیدی، جاااااان. صداش کاملا دورگه بود وداشت ارضا میشد که کیرشو از کونم درآورد دوباره آورد جلودهنم گفت بجُم دیگه بخورش . اومدم بخورم گفت تخمام آروم بخور ، داشتم تخماشو نوش جان میکردم گفت دستتو بیار بالا(جلودهنش) دستم بردم تُف کرد تودستم گفت کیرمو بمال. منم انجام وظیفه میکردم بعدش جاشونو عوض فرمودندو گفتند خب حالا کیرموبخور ، تخمامو بمال، خودشم شروع به مالیدن سینه هام کردودستشو از روی پشتم برد تا روی کونم ویواش دوتا از انگشتاشو فشار داد توکونم ، هینجور که کونمو با انگشتاش داشت سرویس میکرد منو چرخوندو بادست دیگش تا نصفه انگشتش کرد تو جلوم. دوباره ترسیدم زود فهمید گفت نگران نباش مواظب همه چی هستم .
پنج دقیقه با کس وکونم حال کرد وبعدشم دوباره کیرشو به هردوشون مالید ودوباره هوس کون فرمود. کیرشو چنان تا ته میکردتوکونم که تخماش قشنگ دم کونم رو نوازش میکرد.خیلی حال کرده بودم ودیگه نمیخواستم ولم کنه که یهو چنان کشید بیرون که میخواستم مثله یه جوراب که دستتو میکنی توش وراسته یا چپ میکنیش ،داشتم چپه میشدم همه آبشو خالی کرد روپشتم و اولین باری بود که ارضا شدن یه مرد رو دیدم بعدشم یه بوسم کردو زود خودشو جمع وجور کرد و رفت....
من از این قضیه به هیچ کس ،هیچ وقت وهیچ چی نگفتم... ولی تا سه روز دیگه که مشهد بودیم هرصبح از مامان و بابا زود تر پا میشدم ومیرفتم باهاشون حرم ودیگه اونو ندیدم ، الان فکر میکنم خیلی دلم واسش تنگ شده....
ببخشید خیلی پرحرفی کردم، موفق باشید ...

نوشته: رویا

3.242855
نمره شما: هیچ میانگین 3.2 (70 votes)

نظرات

کیر تو کس مامانتون تو کارهاتون اسم مشهد رو نیارید مادر جنده ها کیر رسفنجانی تو کون خواهرتون بچه کونی ها تخم خروس . اینبار یک چیزهای میگم که تا عمر دارید کونتون بسوزه

بالا
0 لایک

اخه رویا تو رفتی مشهد زیارت اسم حرم رو نیار مادر جنده کیرم تو کون مرده هاتون امام رضا خانوادت رو ببره زیر ماشین له کنه کیرم تو کس مامانت کیر تو کس مامان اونهای که اسم مشهد رو تو کارهای بدشون میبرن

بالا
0 لایک

سعید ....کیرم تو اون حرم حالا که دلت خواست.........
تو که مذهبی هستی....بیخود میکنی میای تو این سایتها....و به تمام کاربران و مدیران فحش میدی......
داستانتو بخون برو پی کارت دیگه...........نظرات دینیت رو هم واسه خودت نگه دار
اهههه.......بعضیا گند میزنن به سایت واقعا

بالا
0 لایک

یه داستان بیش از حد تکراری، ناشیانه، پر اشکال و به احتمال خیلی‌ زیاد دروغ. عزیزم مجبوری بنویسی‌؟

تو دفعهٔ اولت بوده که میخواستی با خودت حال کنی‌ ولی‌ اینقدر وارد بودی که یه حال حسابی‌ هم کردی؟

دختری که از وقتی‌ اون مرد رو دیده فقط احساس ترس و وحشت داشته چجوری میتونه با فکر کردن به اون تحریک بشه؟

اون روز صبح وقتی‌ اومد تو اتاقت تو اولا از خواب داشتی میمردی بعد هم به قول خودت داشتی از ترس سکته میکردی چجوری در عرض چند دقیقه اینجوری تحریک شدی؟

بقیه اشکالاتت رو هم حوصله ندارم بگم، ولی‌ لطف کن دیگه اینجوری از خودت داستان نساز.

بالا
1 لایک

فقط میتونم بگم کیرم تو اون لحظه ای که اون مادر جندت لنگاشو داد هوا واسه مرد همسایه که تو جنده بیای اینجا فکر کنی همه مث خودت کسخلن.
چه خبره والا تو لاس وگاس هم اینجور علنی سکس نمیشه

بالا
0 لایک

با سلام به همگی ممنونم از اظهارنظرهاتون ولی مثل اینکه خیلی ها نمی فهمن داستان یعنی چی؟ همش فحش میدن ومیگن دروغه. اصل اینه که داستانتون مخاطبو اون طور جذب کنه که دلت بخواد.من یه لز مشهدی میحوام حدود24سال.

بالا
0 لایک

عزیزم شما عین همین داستان رو با یه اسم پسرونه و از زبون یه پسر بذار ببین چه نظراتی برات میگذارن. دقیقا خود شما نفهمیدی که داستان یعنی‌ چی‌، حتا خاطره هم اگه بخوای بنویسی‌ اینقدر شل و آبدوغ خیاری نباید باشه. موفق باشی‌

بالا
0 لایک

R-musician برو بمیر عوضی.تو گه میخوری میای تو این سایتا آبروی ایرانی جماعتو میبری.

عوضی برو در جستجوی پدرت باش ببین کیه بعد بیا اینجا زر بزن.

خانم داستان نویس شما هم لطف کن اسم شهر زیارتیو تو داستان که چه عرض کنم تو توهماتت نیار.

حروم زاده ها.

بالا
0 لایک

آخه جنده مگه رفتی بار یارو اومده کردتت همین جوری کسی نگفته کس عمتون شما دوتا تو اتاق چیکار می کنید ؟؟
اون بدون تنقیه تورو از کون کرد کیرشم گهی نشد تو هم نوش جووون کردی ؟؟
خدا شفات بده برو قوه تخیلت رو تقویت کن عمو

بالا
0 لایک

سلام
دوستان خواهش میکنم با دقت بخونید بعد اگه خواستید فحش بدید یا هرچی....
دقت کردید این سایت اول از دخترای معمولی شروع کرده و بعدش داره کم کم به سمت دخترای چادری و بسیجی و بعدشم به سمت سکس های خشن و کثیف و بردگی میره.
داره میگه نیاز نیست دیگه منتظر فاحشه ها باشی ... حتی اگه تو خیابون یه دختر چادری هم دیدی برو تو فکر سکس باهاش..... اگه خواستی با خواهرت، مادرت، همه محارمت سکس کن اونم سکس کثی و خشن. فکرشو بکن.
دست رو مقدسات ما میذارن.... میخوان چند تا چیزی که هنوز براش ارزش قائلیم رو نابود کنن. چیزایی که لایق غربی های کثیف و لائیک هست رو دارن به ما نسبت میدن. ما ایرانی هستیم و ارزشمون بیش از اینهاست. ما نوادگان کوروش کبیریم.
فکر نکنید این سایت دست چند تا مثل خودمونه این سایت رو کسانی میگردونن که نسبت به ایران و ایرانی کینه دارن، و همه عکس و داستاناشون با هدفه.
شاید چندتایی از این حرف من خوششون نیاد اما مطمئنم اکثرتون وجدان موافق با این حرف من دارین. پس.....
در ضمن من یه بچه آخوند یا بسیجی یا .... نیستم منم مثل شمام و مثل شما هنوز یه کم وجدان پاک آریایی دارم.
من دیگه اینجا نمیام..... پس تو ایمیلم منتظر پیاماتونم..... pm300002@gmail.com

بالا
0 لایک

R-musician یک چیزی بهت میگم برو روش فکر کن چه حسی وقتی دوستان همه بابا دارن ولی تو نمیدونی بابات کیه:سبزی فروش سر کوچه-عباس علی یا مش قربون خلاصه حست رو بهم بگو. کیرم تو دهن خواهرت تو کون باباهات تو نشیمن گاه خالت باشه تخم حروم یا به قول lioza.حروم زاده.

بالا
0 لایک