تجاوز به من در باغ

  1391/3/14

  امروز تصمیم گرفتم اتفاقی که حدودا 10 سال پیش برام در سن 12 سالگی افتاد و تعریف کنم
  اون زمان ما هر جمعه با همه فامیل که کلی پسر و دختر داشتن باغ پدربزرگم میرفتیم و همیشه من و بچه ها تو باغ درحال بازی و شیطونی بودیم( یک جورایی بین درختها گم و گورمیشدیم .
  پدربزرگم یک باغبون به اسم علی داشت که افغانی و مجرد بود حدودا 35-40 سالش و همیشه تو باغ در حال کار بود
  خیلی باهام مهربون بود منم عاشق جک و جونور همیشه واسم جوجه میگرفت بازی کنم
  جریان برمیگرده به.
  اخرین جمعه شهریور که باغ رفتیم .ظهر من با بچه ها دعوام شد ازشون جدا شدم رفتم اخر باغ زیر درخت گردو نشستم که دیدم علی اومد سمتم و ازم پرسید چرا اینجا نشستم جریان و واسش گفتم اونم نشست کنارم و شروع کرد ناز کردنم
  اروم دستش و که دورم بود میمالید به سینه هام که خیلی کوچیک و یک جورایی نارس بودن
  اهسته سینه سمت راستم تو دستش گرفت منم عین احمق ها معذب بودم و هیچ عکس العملی نشون نمیدادم
  که بهم گفت یک موش گرفته که خیلی ام نازه میخوام ببینمش؟با سر تایید کردم و گفت تو باغ کناری که دیوارش خیلی کوتاه بود حدودا 1.30 این حدودا باهم به سمت دیوار رفتیم من و بغل کرد از زیر دستش و به باسنم مالوند و یک فشار بهش داد.
  اون باغ دوتایی رفتیم من و سمت بوته ها برد و پشتش یک موش کوچولو نشونم داد خیلی خوشم اومد خم شدم نگاش کردم که که یک دفعه احساس کردم از پشت یکی بهم چسبیده برگشتم دیدم علی داره اونجاشو به کونم میمالونه خیلی ترسیدم سریع ایستادم و گفتم بریم دیگه که خندید گفت نه حالا یکم باشیم موش و ببین بیشتر که گفتم نمیخوام راه افتادم به سمت دیوار که سریع از پشت بغلم کرد کیرشو بهم فشار داد خودشم خم شد شروع کرد گردنم و بوس گاز گرفتن
  واقعا غالب تهی کرده بودم و شروع کردم به گریه کردن
  من و سمت خودش برگردوند و محکم زد تو گوشم و گفت خفه شو والا خفت میکنم همونجا رو علف بزور من و خوابوند افتاد روم شروع کرد لب هام و خوردن واه کشیدن ..عین وحشی ها گردنم گوشام و گاز میگرفت
  بعد چند دقیقه تی شرتم و دراورد و به سینه ها حمله کرد خیلی کوچیک بودن کامل تو دهنش میکرد و میمکید عین یک جوجه تو دستش بودم و هیچکاری نمیتونسم بکنم
  داشتم از سوزش سینه هام جیغ میزدم که ول کرد و سریع شلوارم و کشید پایین یه نگاه لای پامو کرد و خندید گفت جووون چه کس کوچولویی داریی بخورمش..رفت لای پام و شروع کرد لیس زدن کم کم داشت خوشم میومد و گریم کم شدزبونش و میکرد توکسم و میمالید با انگشتش خیلی حس خوبی بهم میداد و ابم راه افتاده بود بلند شد و شلوار خودشو دراورد باورم نمیشد تاحالا همچین چیزی ندیده بودم یک کیر خیلی بزرگ و سیاه اومد رو صورتم نشست و گفت بخور ..دهنم و باز نکردم دو طرف لپام و با دست فشار داد دهنم باز شد و کرد تو...دو زانو رو صورتم تو دهنم میکرد و در میاورد همشش میگفت بخووور جنده بخوورر..چند بار بالا اوردم ولی اصلا نیمفهمید تا نصفه میکرد تو دهنم و در میاورد بعد 20-30 بار تلمبه زدن از روم بلند شد
  و رفت بین پاهام اروم پاهامو اورد بالا و اومد بینشون اروم سر کیرشو لای پاهام میمالوند
  یکدفعه حس کردم دارم جر میخورم که دیدم افتاد روم و شروع کرد لبام و خوردن
  زیرش داشتم له میشدم اروم سر کیرشو کرد تو و کشید بیرون من گریه میکردم دوباره کیرشو تنظیم کرد و اینبار تا نصف داد تو و شروع اروم عقب جلو کردن همش اه میکشید میگغت اااه چقدر تنگ دارم کس کوچیکت و میگااممم .. بعد چندبار کشید بیرون و از روم پاشد دیدم دور کیرش پر خون شده شروع کرد به خندیدن کیرشو اورد جلو صورتم و گفت زنت کردم ..اروم خونش و مالید به صورتم و دوباره رفت بین پام یکم مالید و تمام کیرش و فرستاد تو و افتاد روم خیلی تند تلمبه میزد و اه میکشید..کم کم دردش کم شد و منم لذت میبردم ..همش گوشم و میک میزد و فحش میداد که چه جنده کوچولویی و میکنه
  سریع بیرون کشید بصورت چهاردست و پا برم گردوند و از پشت گذاشت تو کسم..همش رو باسنم ضربه میزد و میگفت جوووون جنده منییی چه حالی میده زن کردن یه بچه
  که یکدفعه کشید بیرون و بلندم کرد نشوند من و جلو کیرش و چند بار باهاش زد تو صورتم
  و بزور تو دهنم کرد همش اوق میزدم ولی محکم تر میکرد تو دهنم تا جایی که حس میکردم دیگه نفسم بالا نمیاد موهام تو دستش بود سرم و عقب جلو میکرد
  که دهنم پر یه مایع ترش شد کشید بیرون از دهنم
  و ولم کرد سریع شلوارش و بالا کشید و بهم گفت لباسات و بپوش که من هیچ توانی نداشتم خودش سریع تنم کرد و اخرش یه بوس از لبام کرد و گفت اگه به کسی چیز بگی میکشمت و همونجا ولم کرد رفت...و ترسناکترین خاطرات کودکیم و با بی شرفیش ساخت که هنوز تو وجودم باقی مونده.


  نوشته: ساناز

 • 8

 • 0
 • نظرات:
  •   gbigbang
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • واقعا جای درد برای تو ولی کاش لوش میدادی البته خیلی کوچیک بودی که بخوای لوش بدی پدر سگ


  •   takavarjoon
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • خوندنی نبود دیگه ننویس. . . . . . . . . . .
   چی بگم؟ معلوم نیست راسته یا دروغ ولی جاش اینجا نیست. لطفا دیگه چنین داستانهایی اینا ننویس.
   آقای نفر اول به کیر شیر علی قصاب که اول شدی.


  •   darya.love
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • اخ چه دنیای بد بدی به جز من هیچ ادم خوبی پیدا نمیشه


  •   keyboard
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • کیرم تو کس ننه اونایی که به بچه ها تجاوز میکنن حالم ازشون بهم میخوره
   کیرم تو کس ننه هرچی افغانیه حالم از افغانی ها بهم میخوره
   کیرم تو کس ننه خودت اگه دروغ گفته باشی


  •   hadi fucker
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • درباره کودکیت چیزی ننویس ادم دلش کباب میشه .درباره زمانی بنویس که بزرگ شدی و فهمیدی سکس چیه دوست پسر چیه و اتفاقای بعد اون بنویس یکم کیرمون حال بیاد.


  •   mimikhanom
  • 5 سال،11 ماه
   • 1

  • ببین
   یه دروغی داری میگی که اصلا بهش فکر نکردی


   دختر 12 ساله دیدی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ میدونی سایز بدنش چقدره ؟؟؟؟؟؟؟ میدونی توی کس دختر 12 ساله یه کیر با محیط 5 سانت بره ...دیواره واژنش پاره میشه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟پس چرا دروغ میگی


   بعد تو با صورت خونی و صورت پر از آب منی و لباس خاکی و خونریزی کس .... وقتی رفتی پیش پدر و مادرت ..گفتی کجا بودی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چرا این شکلی شدی ؟؟؟؟///////


   ===========
   داستان تاسف بار بود !!! ولی خیلی دروغ گنده گفتی


  •   Pourya3x
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • با تشکر از silver_fuck که حسابی خندیدیم.
   ریدم به این داستان تخمی تخیلیت. به همین راحتی اومد پردتو پاره کرد؟ خیلی به خودت فشار آوردی تا اینارو از کونت دانلود کردی نه؟ مطمئنم یه پسر هستی و اول خودت میخواستی نقش افغانیه رو بازی کنی ولی با خودت گفتی که اینجوری بچه های شهوانی با فحش میشورنم، واسه همین خودت رو جای دختر 12 ساله ی داستان جا زدی و با به تصویر کشیدن صحنه هایی همچون لباس خونی و خاکی و پرده ی پاره با صورتی که یه چک افسری خورده بود و آغشته به خون بود، یه جورایی مظلوم نمایی کنی تا این که فحش نخوری. ولی فقط یه فحش میدم که تا صبح بسوزی:
   کیر احمدی نژاد 2 کونت


  •   Pourya3x
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • با تشکر از silver_fuck که حسابی خندیدیم.
   ریدم به این داستان تخمی تخیلیت. به همین راحتی اومد پردتو پاره کرد؟ خیلی به خودت فشار آوردی تا اینارو از کونت دانلود کردی نه؟ مطمئنم یه پسر هستی و اول خودت میخواستی نقش افغانیه رو بازی کنی ولی با خودت گفتی که اینجوری بچه های شهوانی با فحش میشورنم، واسه همین خودت رو جای دختر 12 ساله ی داستان جا زدی و با به تصویر کشیدن صحنه هایی همچون لباس خونی و خاکی و پرده ی پاره با صورتی که یه چک افسری خورده بود و آغشته به خون بود، یه جورایی مظلوم نمایی کنی تا این که فحش نخوری. ولی فقط یه فحش میدم که تا صبح بسوزی:
   کیر احمدی نژاد 2 کونت


  •   ♣ونداد♣
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • منب اهمه ی نظراتی که دوستان دادند موافقم اما نمیدونم چرا بانظرات تکاورجون :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: خیلی حال میکنم


  •   ♣ونداد♣
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • منب اهمه ی نظراتی که دوستان دادند موافقم اما نمیدونم چرا بانظرات تکاورجون :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: خیلی حال میکنم


  •   farzaad
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • من نمیگم دروغه ولی باور کردنش یکم سخته...


  •   Derrick Mirza
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • خالی بندی محض بود به قول داداش تکاور دیگه ننویس
   من همینجوری از افغانیا بدم میاد ، در عین حال چیزای زیادی ازشون میدونم .
   اگه یه افغانی به کسی تجاوز کنه مطمئن باش بعدش جنازشو پیدا میکنی . چون از ترس کونش حتما طرفو میکشه . تو زنده ای پس خالی بستی .
   اگه یه افغانی بخواد به کسی تجاوز کنه سعی میکنه از خانواده اون دختر حداقل 1000 کیلومتر فاصله بگیره .
   یه دختر 12 ساله طاقت پذیرش کیر به این راحتی که تو نوشتی نداره . تازه بعدش هم داگی استایل کرده !!!!!!!!!!!
   بعدش رفتی پیش خانوادت اونا هم از خودت منگول تر نفهمیدن چه بلایی سرت اومده ، فکر کنم کل طایفه و اجدادت نفهم بودن و هستن و خواهند بود .


  •   saghar.24
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • dastanet che rast che dorogh asab khord kon bod
   khoda lanat kone oni ke afghani jamato rah dad to iran
   silver_fuck merci az nazare bahalet kheyli khandidam
   damet garm


  •   Silver_fuck
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • خب حالا که از خجالت این کامنت اولیا در اومدم و همشون رو بعد از این کام اولی کردم میرم سراغ این خاطره... راستش خیلی حالم گرفته شد چون اصلش واقعیته. به هرحال این اتفاق میتونه توی هر سنی واسه هر دختری پیش بیاد. ولی اینکه اتفاقات بعدش چی شد رو هم کاش مینوشتی. زیاده حرفی نیست چون ادعای نویسندگی نداشتی زیاد مورد لطف قرار نمیدمت...


  •   yaserkarar
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • دعامیکنم بابابزرگم ازقبربیاد بیرون و تورو همونجوری که توی داستانت نوشتی بکندت تابلکه باورم بشه.
   جنده فیلم تجاوز به کودکان زیاد میبینی نه؟


  •   saalim
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • kheili dardnak bod :(


  •   kamy20
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • age gheiafasho iadete bia baham berem jeresh bedem biaim!!!! age man jaie to bodam be dost pesaram ia dadasham megoftam beran bokoshanesh!!!!!!


  •   Antonio_bandares
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • فکر میکنم یکی از اصول این سایت این بود که در مورد تجاوز به کودکان چیزی نوشته نشه. راست یا دروغ


  •   Soheil_r7
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • dastano bikhial..ghashang bood..man asheghe esme Sanaz am.!! boos boos


  •   Xylem
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • تکاورجون و keyboard با هر دوتاتون موافقم شدید. آره آنتونیو خلاف مقررات سایته که در مورد تجاوز کودکان چیزی نوشته بشه، به زودی این داستانو حذف می کنند


  •   mohsennikan
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • کس عمه آدم خالی بند
   اولین بار اونم بچهگی لذت داره!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


  •  
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • Dokhtaram pisham bia az kos bokonamet joooon


  •   armin p
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • پسره ی دیوانه ی بچه باز می خواستی به یه دختر 12 ساله تجاوز کنی گرفتنت 3 روز از کون آویزونت کردن حالا اومدی فکرای کیریتو به صورت داستان اینجا نوشتی؟!!
   تو روحت...


  •   irlove
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • خواهر مادر هرچی افغانیه رو گاییدم ...
   http://die-afghani.blogfa.com
   هرکی از افغانیا متنفره بیا اینجا ...


  •   Antonio_bandares
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • سالهاست که تو این کشور داریم از افغانی ها به عنوان ازونترین نیروی کار استفاده می کنیم و اونارو به بدترین شکل ممکن تحقیر می کنیم.حالا که چند تا افغانی به دیگران تجاوز کردن یا وارد کارای خلاف شدن ناراحت شدیم؟ اولا باید از اول فکرشو میکردیم که ممکنه همچین مسائلی هم پیش بیاد
   دوما ربطی به نژاد افغانی نداره، هر کسی ممکنه اعمال شنیعی مثل اینو انجام بده. خواهش میکنم جو نگیره مارو. همه از جنس آدمیزاد هستیم. چه افغانی. چه ایرانی. چه اروپایی. محیط روی افراد تاثیر میذاره


  •   n1991
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • مذخرف بود!


  •   ffd
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • kos sheri bas nabud,akhe mani torshe???chie gharaghurute???


  •   kir.baluch
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • مني لند تي كينا دروك بند نوره ترا بيروك هر بكايا
   (الترجمه البارسي) كيرم تو وجود ادم خالي بند كير خر بابا بزركم تو كونت!


  •   kir.baluch
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • مني لند تي كينا دروك بند نوره ترا بيروك هر بكايا
   (الترجمه البارسي) كيرم تو وجود ادم خالي بند كير خر بابا بزركم تو كونت!


  •   imanrf
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • از ماست که بر ماست...........به یزدان که گر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم..................


  •   xed
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • بعضی از نظرات واقعا خوندنی بودند , من جمله سیلور فاک


  •   کفتار پیر
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • :)
   پستم دیروز اسپم شد الان اومدم یکی دیگه حوالت کنم بلکه خدا کمکت کردو زیر بال و پرتو گرفت و آدمت کرد.
   نه خوشم اومد...
   دارین تو کارتون وارد میشید و تازه داره کار دستتون میاد که چطوری خواننده رو جذب کنید.
   ما هم کلا نفهم (کیر تو کونت اگه همچین فکری در مورد ما بکنی.)
   ما هم که ایرانی و دارای احساسات شرقی یعنی تا یکی یه چیز غمگین میگه دیگه خدا رو بنده نیستیم و انگار داریم پیاز پوست میکنیم کرور کرور اشک از جفت چشمامون میاد پایین...
   الان نویسنده ی کس مغز میخواسته کل عیب و ایرادایداستانش رو پشت یه ماجرای غمگین و همچنین پشت نژاد طرف مقابل پنهون کنه و یه نقاب خیلی قشنگ بزاره رو داستانش.
   آخه کس کش نفهم میدونی دختر12 ساله چطوریه؟؟
   هان؟
   این کس شعرایی که تو گفتی و واکنش هایی که نشون دادی به یه دختر 5 6 ساله میخورد نه دختری که دوم راهنمایی یا احیانا اول راهنماییه.
   مردم رو زدین مسخره ی خودتون کردین و مارو هم اسکل فرض کردین.
   اون افغانی مگه از جونش سیر شده؟
   بدبخت تو همون باغ میکشتن و تیکه تیکه اش میکردن فکر کردی اینقدر احمق و گاگوله؟
   بابا جمع کنید این کاسه کوزه هاتونو.
   داستانت بیشتر مضحک بود تا یه تراژدی.
   کس خل.
   تمام درختای باغ تو کونت.
   بیل باغبونه تو کونت.
   کلنگ باغبونه تو کونت.
   جون خودتون رو کس شعراتون اول کار کنید بعد بفرستیدش.
   اه


  •   takavarjoon
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • با نظر کفتار پیر کاملا موافقم


  •   lord of smile
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • این داستان که تخیل نویسنده بود . به علت رواج خشونت علیه کودکان نوشتن این داستان نه با قانون ایران بلکه طبق قوانین بین المللی حقوق بشر عملی مجرمانه و قابل پیگیری حقوقی است. کسانی که تابو هاشون سکس هایی است که در دین حرام اند طبیعیه که اینجا به اندازه سکس با محارم مخالفت و حساسیت نشون نمی دن .به هر حال سکس با کودکان از نظر شرعی مشکلی نداره. متاسفم که این داستان رو اینجا می بینم اما اگه این داستان حذف نشه این سایت رو از طریق وکلا ی فعال در زمینه ی حقوق بشر برای پیگیری های حقوقی به مراجع ذیصلاح بین الملی گزارش خواهیم کرد. چند مورد دیگه از موارد نقض قوانین، هم طبق قوانین ایالتی آمریکا ، هم قوانین اتحادیه اروپا و همینطور کنوانسیون ژنو در مورد رواج خشونت و سکس علیه کودکان در این سایت دیده شده که ادمین در صورت اطلاع در این زمینه مجرم است


  •   AmirAliz
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • ;) to ke rast migi vali unjaye adamr 2ruqgu


  •   ♣ونداد♣
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • ای فحش حقتست حقتست حقتست هی.... |( |( |( |( |( |( |( |(


  •   ganchi25
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • neydonam chi begam..akhe yeki nis bege ye droghi bego ke khodtam be droghet nakhandi...dokhtare 12 sale pardasho bezanan bad yekam dard dasht.. vali badesh vasam lezat bakhsh baud????????????????????????akhe ye kososher benevis ke hadeaghal beshe hazmesh kard ye joraei


  •   Seda s2
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • كونت نميزارم چون مامانم گفته كون سگ نزارم دخترك فيل كس مادر


  •   آرمين جووووون
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • نويسنده روکه ولش بزارين دلش خوش باشه گناه داره خره اماشمابچه هاکه انقدخلاقيت دارين حيف نيست به خاطر1داستاني که نويسندش1بدبختيه که کلي وباهزارذوق نوشته وکون خودشوپاره کرده وبراي اين داستان مخشوبراي اولين باربه کارانداخته نظربديد؟حيفه!!


  •   armin_alone
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • آخه آدم کونی تو یه همچین شرایطی دختر جیغ میزنه فریاد میزنه.......(مگر اینکه بزرگ و حشری باشه و خودش هم به تجاوز راضی باش)اونوقت یه دختر بچه که هیچی نمیفهمه فریاد راه نمیندازه؟
   راستی موش کوچولوشو نشون داد چقدر بود؟؟؟؟؟؟؟؟دیدی خوشت اومد؟؟؟؟؟؟
   ووووووووووووووووووی چه نازی؟
   بردت کرد با کست بازی؟؟
   کونت نذاشت تا لنگ لنگ راه بری مدل غازی؟؟؟؟؟؟
   ای کاش بودی محلمون کونت میزاشتند یه مشت نازی
   که همشوت هستند یه مشت کسکشو یاغی و تازی
   (نازی یعنی آلمانی محله ما هم نازی آباده)
   دیگه راحت میدی به همه چون از هر 3 طرف بازی(2طرف که سهله تو پیشرفته تری)
   راستی میخوان بیان کونت بذارن 2تا سگ رکس و تازی


  •   abrozi
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • دفه بعد که رفتی ته باغ شورت آهنی قفلدار بپوش


  •   حمید اشکول
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • نژاد پرست نیستم ولی سکس با افغانی
   نچ نچ نچ


  •   vici666
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • دیــــــــــــــلدوی ســــــامورایی تو کــــــونت کــــــــه اوّل شدی........
   اولاً از قوانین سایت مگه این نیست که مسائل مربوط به تجاوز اینجا نباشه؟؟
   ثانیاً تجـــــاوز افغانیا تو این مملکت بی صاحاب اپیدمی شده، حقتون با همون امریکایی ها که کس و کون خودتونو اجدادتون بذارن........
   ثالثاً کسخل میرزااااااا.... یه جوری تو سن 12 سالگی کس دادی که طرف فکر میکنه حتماً الان دیگه استاد سکسولوژی شدی.........


  •   dol tala
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد


  •   ronnin_baby
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • حمال نفهم... یابو علفی!!!


  •   abtinjoon
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • خوبه قدرت تخیلت خوبه بلاخره یه روز بجایی میرسی .
   اخه کی به یه دختر 12 ساله که هنوز سینه در نیاورده میگه جنده .هان
   و اما کی جرات میکنه با یه خانم کوشولو که حرف تو دهنش نمیمونه این کارو بکنه مگه با رضایت خودش . هان
   و اما خانم کوچلوی قصه ما تاب تحمل همچنین صحنه هایی را نداره مگه در عین عمل بیهوش شده باشه.
   ولی اشکال نداره ژول ورن هم گهگاهی ازین سوتی میداد اخه اگه یادت باشه این اواخر مشهور شده بود به ژولی چاخان


  •   mahsa_yaghi1
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • یه چند وقتی نبودم چه داستانای تخمی بقیر از چندتاشون دادن بیرون.ادمینه عوضی 3ماه هست که داستان فرستادم اما نذاشتیش


  •   vafa-1987
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • آبتین جون نظرت خیلی باحال بود..کلی خندیدم..واقعا راست میگی


  •   ma_jmaj
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • khob pas bede beokonimaet


  •   رضا کیرده
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • اه...اه..اه.اه
   اول صبحی ریدی تو حالم کیر هر چی افغانیه تو کونت ‏‎ ‎


  •   abtinjoon
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • ممنون وفا جان قابل شما را نداشت .


  •   lovenext
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • این داستان بود؟
   خوب حالایه افغانی چندسال پیش توروگاییده
   و بعدازچندسال بچه های شهوانی ام
   میان ومیگانت چیزیه مگه؟
   اخه این چی بود
   اگه تونستی داستان های دادنت درسن های مختلف وبه غیرازباغ وجاهای مختلف روبنویس
   بمیرم ازبچگیت همه گایدنت که اینطوری همه میان میگانت


  •   Kose-daagh
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • وای من عاشق خوندن کامنتام
   واقعا باحال بود
   از دوستانی که داستانو مورد عنایت کیرشون قرار میدن بینهایت ممنون


  •   pmn_pmn
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • ای ول با این فوشتپ
   خوشم اومد


  •   Kosdoust
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • آخه خالی بندی هم اندازه داره، کسکش آخه کدوم خری این داستانت رو باور می کنه، اگه کیر به اون اندازه ای که نوشتی تو کوس یه دختری به این سن و سال بره که به قول بچه ها تا یک هفته باید بگیری تخت بخوابی، تازه اون ننه بابای جاکشت کجا بودن که نفهمیدن دخترشون بهش تجاوز شده، فقط باید بگم:
   تمام درختای باغ تو کوست،
   دسته بیل علی تو کوست،
   کیر بچه هایی که تو باغ باهاشون بازی می کردی تو کوست،
   اصلا کیر حامد کرزای تو کوست،
   ولی حیف وقتم که صرف نوشتن این کامنت کردم.
   دفعه بعدی قبل از داستان نوشتن کمی فکر کن، جنده کوچولو


  •   Fary 7 khat
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • shoma ke in jor migi pas ayeshe ke 9 salesh bod chi.taze tarafam arab bod!


  •   خیار چندبر
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • بچه ها سخت نگیرین شاید این واقعا این کارو کرده باشه! بخونین و بخندین!
   داستانه دیگه!


  •   persiankourosh
  • 5 سال،7 ماه
   • None

  • حالم بهم میخوره از آدمهایی که میگن انسان ها با هم برابرن
   اون وقتی که ما تمدن داشتیم این نژاد های پست حمام هم نداشتن
   خاکمون رو این پست فطرت ها دزدیدن و از ایران جدا کردن
   حالا راشون میدیم بهشون احترام هم میزاریم بعد میگیم چرا تجاوز
   میکنه


  •   persiankourosh
  • 5 سال،7 ماه
   • None

  • حالم بهم میخوره از آدمهایی که میگن انسان ها با هم برابرن
   اون وقتی که ما تمدن داشتیم این نژاد های پست حمام هم نداشتن
   خاکمون رو این پست فطرت ها دزدیدن و از ایران جدا کردن
   حالا راشون میدیم بهشون احترام هم میزاریم بعد میگیم چرا تجاوز
   میکنه


  •   persiankourosh
  • 5 سال،7 ماه
   • None

  • حالم بهم میخوره از آدمهایی که میگن انسان ها با هم برابرن
   اون وقتی که ما تمدن داشتیم این نژاد های پست حمام هم نداشتن
   خاکمون رو این پست فطرت ها دزدیدن و از ایران جدا کردن
   حالا راشون میدیم بهشون احترام هم میزاریم بعد میگیم چرا تجاوز
   میکنه


  •   dorbin2013
  • 4 سال،4 ماه
   • None

  • فرزانگان سخن نمیگویند با استعدادان سخن میگویند و تهی مغزان بگو مگو میکنند


  •   Chesh.ghashang
  • 1 سال،6 ماه
   • 0

  • تابلوه دروغ بود.چرتم بود


  •   mahmood2590
  • 1 سال،5 ماه
   • 0

  • دروغ محض بود بچه مگه مرض داری دروغ میگی


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو