شما اینجا هستید

خیانت به یاد موندنی

من مریم هستم 20 سالمه و نامزدم حمید 25 سالشه 4 ساله که با هم هستیم ی 3 سالی هست ک حمید پرده منو زده و منو از کس میکنه .تا یادم نرفته بگم من باسن خوبی دارم گرد و بزرگ اینقدر ک چندباری بخاطرش از پسرا متلک شنیدم و سینه های بزرگی دارم رون هامم خیلی بزرگ وقتی شلوارتنگ بپوشم فوق العاده میشن و البته کسم خیلی تپل و قلنبش و سفید حمید خیلی برام میخوره عاشقشه.حمید پسر بدی نیست اما من یکم باهاش مشکل دارم مشکلمم بخاطر مسائل اقتصادی و ... .7ماه پیش یکی از دوستام آمد روی مخم و از خیانت پسرها برام گفت و ی پیشنهاد برام داشت.پیشنهادش این بود که برای تلافی خیانت احتمالی ک ممکن حمید کرده باشه شماره ی پسر رو بگیرم و باهاش سکس چت داشته باش و ی شماره بهم داد ک گفت پسر خیلی خوش هیکلیه و چندباری باهاش سکس چت داشته میگفت پسره خیلی حشریه منم ک خیلی حشری بودم و حالا ی بهونه از حمید داشتم قبول کردم و شماره رو ازش گرفتم.ی شب بهش زنگ زدم ولی کلی استرس داشتم خودمونو معرفی کردیم اولش خیلی خجالت میکشیدم و روم نمیشد زیاد وارد مسائل سکسی بشم.

بعد از 5 روز حرف زدن کم کم روم باز شد و شروع ب سکس چت کردم حسابی حال میکردیم اون از اون طرف حرف از کوس و کون من میزد و هی کیرشو میکرد توی کوس و کون من و منم از این طرف کوسمو میمالیدم و حال میکردم و اون کیرشو میمالید و از کیرش برام حرف میزد و خلاصه حال میکردیم آخرش هم ک آبمون میومد کلی قربون صدقه همدیگه میرفتیم و قطع میکردیم.در همین میون اون بارها به من اصرار کرده بود ک بیا تا ببینمت و من ک دوست نداشتم ببینمش قبول نمیکردم تا این ک ی شب توی شهوت بهش گفتم باشه ولی گفتم ک سکس نمیکنم .قرار گذاشتیم ک بیاد اصفهان.قرار گذاشتیم ک توی انقلاب کنار رودخونه همدیگرو ببینیم.روز موعود فرارسید و من با کلی التماس از مامان اجازه گرفتم و ب بهانه بیرون رفتن با دوستم نسیم از خونه زدم بیرون به حمید هم چون باهاش مشکل داشتم اصلا خبر ندادم.وقتی ب قرار رسیدم دیدم ی پسر خوش هیکل همینطور ک دوستم میگفت منتظرم بود.رفتم و خودمو معرفی کردم و رفتیم کنار رودخونه نشستیم روی ی نیمک و با هم خوش و بش میکردیم مشغول حرف زدن بودیم ک کم کم هوا تاریک شد دوروبرمون کاملا خلوت شد هیچکس نبود.سعید ی نگاهی ب اطراف انداخت و دستشو گذاشت رو رون های تپل و داغ من و شروع به فشار دادن کرد منم فقط نگاهم ب کیر قلنبش ک زیر شلوار کاملا تابلو شده بود و من کلی بخاطرش کسمو مالیده بودم بود. ولی نمی خاستم اینطوری بشه می خواستم بگم ن یهو دستشو گذاشت پشت گردنم و لباشو چسبوند ب لبام و با دستش داشت کسمو می مالید و منم از بس حشری شده بودم هیچی نگفتم وکلی لبام باد کرد از بس میمکیدشون اما چون ممکن بود کسی میدمون براهمین دیگه خودمونو کشیدیم اونطرف و سعید کیرش شق شق شده بود تازه اندازه واقعیش معلوم شده بود وای چقدر بزرگ بود دلم ضعف رفت دلم میخواست شیرجه بزنم کیرشو بخورم ولی روم نمیشد.سعید توی چشمام خیره شد و بهم گفت بریم خونه یکی از دوستام اینجا خونه دانشجویی دارن من یکم فکر کردم و چون خیلی حشری بودم ب نشونه اوکی سرم رو تکون دادم اونم دستمو گرفت و رفتیم ب سمت خونه.توی راه فکر این بودم ک ی موقع حمید چیزی نفهمه از طرفی هم نمیتونستم قید این کیر رو بزنم.

بالاخره رسیدیم توی خونه سعید بدون مقدمه دستش رو گذاشت روی کونم و کونمو میمالید منم کونمو تکون میدادم و همینطور آب از کسم میومد شرتم خیس خیس بود برگشتم و لباشو بوسیدم و اونم با دستش کرد توی شلوارم و دست گذاشت روی کسم بهم گفت چقدر آب از کست آمده فداتشم و بعد منو خوابوند روی تخت و شلوارمو از پام درآورد و از روی شرت شروع ب خوردن کسم کرد و کلی لیس روی واژنم میزد منم میگفتم وایییییییییییی سعید شورتم در بیار من دیگه حال ندارم خیلی حشریم اونم شرتمو در آورد بازبون شروع ب لیسیدن کس داغ و سفید من کرد زبونشو روی چوچورم میکشید و باهاش بازی میکرد منم هی کوسمو تکون میدادم روی دهنش و با موهای سرش بازی میردم سرش رو روی کسم فشار میدادم و پاهامو باز و بست میکردم دیگه اصلا جون توی بدنم نبود دور واژنمو لیس میزد و چوچورمو میمکید وای چ خوب کس میخورد داشتم دیوونه میشدم بلند شدم گفتم کیرتو در بیار میخوام بخورمش اونم شلوارشو در آورد و دیدم عجب کیری داره همونیه ک سالها در انتظارش بودم همونی بود ک خودش میگفت کیرش کلفت و حدودا20سانت طول داشت از بس حشری بود قرمز شده بود و تخماشم سفت شده بود کیرشو یک جا کردم توی دهنم و شروع ب ساک زدن کردم سرتاسر کیرشو لیس میزدم خیلی کیف کرده بود و دائم صداهای آه و اوه میکرد منم رفتم سراغ تخماش و حسابی براش لیس زدم و و مکیدم خیلی خوش مزه بود انگار بهشون عسل زده بود شیرین بود دلم نمیخواست ولشون کنم.کیرشو از دهنم درآورد .منو خوابوند روی تخت و تیشرتمو درآورد و سوتینمم در آورد و سینه هامو خورد سرشو میذاشت بین سینهام و میگفت مریم قربون اون سینه های گندت بشم چقد توی اینا شیر داری منم با صدای حشری گفتم شیر توش هست بخورشون تا سیر بشی قربونت برم خلاصه کلی سینه هامو بوسید و لیسید خیسشون کرده بود بلند شد و کیرشو گرفت و با سر کیرش روی واژنم میمالید منم کسم خیس خیس شده بود وقتی کیرشو میمالید روش کله بزرگ کیرشو حس میکردم بهش گفتم سعید بکنش توی کسم بکن دیگه دیوونه دارم میمیرم از شهوت پارم کن این کسو پاره کن با اون کیر کلفتت گفت باشه و کیرشو آروم هل داد توش وای عجب کیری!!!! ی جیغ کشیدم و چشام از شهوت بسته شد دستامو باز کرده بودم اونم افتاده بود ب جون سینه هامو لیشون میزدو تند تند کیرشو توی کسم عقب جلومیکرد منم دائم جیغ میزدم میگفتم بکن کسمو پاره کن واییییییی واییییی .واژنم باز باز شده بود از بس این کیر کلفت بود کلی آب کسم روی کیرش جمع شده بود سعیدم با دستش اون آب هارو از روی کیرش جمع کرد و مالید روی لبام و با انگشت کرد توی دهنم همینطور ک داشت عقب جلو میشد و من زیر کیرش داشتم تقلا میکردم و جیغ میکشیدم یهو کیرشو درآورد و آوردش طرف دهنم با این ک از کیری ک توی کسم بوده بدم میاد ولی نمیشد قید این کیرو زد برعکس خوابیدیم طوری ک اون کس منو میخورد و منم کیرشو.کیرشو توی دهنم بالا پایین میکرد وای چ حالی داشت وقتی داشت کسمو میخورد کسم داشت دل دل میکرد کیرشو از دهنم درآورد تخماشو گذاشت دم دهنم منم با کمال میل لیسشون میزدم و پاهامو روی سر سعید محکم بسته بودم بلند شد و گفت بشین روی کیرم و ی کاندوم بهم داد و منم کشیدم روی کیرش و دست گذاشتم تخت سینش و آروم خوابوندمش روی تختو کیرکلفتشو گرفتم و یکم مالیدمش دم کوسم و بعد جاشو درست کردم و نشستم روش دوباره کلفتی و گرمای کیرشو توی کسم حس کردموقعی ک رفت توش ی وووووووووی کردم اونم ی آههههههه کشید و من خوابیدم روی سینش و سینه هاموگذاشتم دم دهنش ک شیر بخوره و بالا پایین میشدم صورتشو گذاشته بودم بین سینه هام اونم تموم سینمو لیسید و هردومون داغ داغ شده بودیم و کلی عرق کرده بودیم صورتش از شهوت قرمز شده بود و توی چشمای من زل زده بود منم روی کیرش ب چپ و راست تکون میخوردم آب سفید کسم تموم روی کاندوم رو سفید کرده بود تا حالا اینقدر حشری نشده بودم با دستام با موهای سینش بازی میکردم وبا صدای حشری و آروم قربون صدقش میرفتم گفتم من خسته شدم حالا نوبت توئه اونم دستشو گذاشت روی باسنم و خودش کیرش و بالا و پایین میبرد تندتند بالا پایین میکرد منم چشامو بسته بودم لبامو بردم روی لباش و همون طور ک اون تلنبه میزد من میگفتم وایییییییییییییییییییییییییی تا یهو وایساد و کیرشو در آورد و گفت اسبی بخواب منم از خدا خ,استه دولاش دم و سرمو گذاشتم روی تخت و کونمو دادم بالا اونم یکم سوراخ کونمو خیس کرد و منم نا نداشتم مقاومت کنم کیر کلفتشو گذاشت دم سوراخ کونم و هلش داد توی سوراخ منم جیغ زدم ن سعید کونم پاره شد ی چند باری ک عقب جلوش کرد درد تبدیل ب حال شد دیگه من کونمو عقب جلو میکرد کیر کلفتم توی کون حال میده!!!! با دست واژنمو میمالید منم بی حس افتاده بودم روی تخت و فقط ناله میکرد اونم میکرد توی کونم و با دست محکم میکوبید روی باسنم باسنم داغ شده بود کیرشو در آورد و سرش رو آورد لای باسنم و با زبون سوراخ کونمو لیس میزد چند بار هم ی لیس سرتاسری از کوسم تا دم سوراخ کونم زد منم کوسمو بالا پایین میکردم دنبال کیرش میگشتم کسم داشت دل دل میکرد اونم کیرشو کرد توی کسم گفتم سعید بکن این کس مال خودته و با ولع تمام کسمو عقب جلو میکردم ک یهو ی آهههه بلندی از سعید بلد شد آبش آمد منم دیوونه شده بودم همون موقع ک آبشو توی کسم حس کردم منم ارضا شدم و همزمان با اون گفتم واییییییییی و کسمو روی کیرش چرخوندم تا تموم آبشو بریز توی کوسم.موقعی ک کیرشو در آورد و افتاد روی تخت ب خودم آمدم گفتم نکنه آبو ریخت توی کسم !!!نگاه کردم دیدم ن خدارو شکر کاندوم داشت هردومون بیحال افتادیم توی بغل هم ی لب ازش گرفتم وتخت سینشو بوسیدم و سرمو گذاشتم روی سینش و ب خیانتی ک ب حمید کرده بودم فکر کردم وقتی لباسامونو پوشیدیم بهش گفتم ک دیگه بهتره همدیگرو نبینیم چون دیگه نمخوام خیانت کنم و اونم قبول کرد و از خونه خارج شدیم ...

نوشته: مریم

داستان سکسی:

3.6875
نمره شما: هیچ میانگین 3.7 (32 votes)

نظرات

داستانت بد نبود
ولی آخه جنده خانوم تو شهر شما اول میکنن بعد کاندوم میندازن دوباره میکنن خب یا کاندوم نمینداختی یا از همون اول سکس این کارو میکردین ولی بازم داستان خوبی بود

ممنون جنده خانوم

بالا
0 لایک

پیش خودت چی فکر کردی جنده.....برای کس بودنت چه دلیلی میخوای؟؟؟؟اگه جای شوهرت بودم مطمئن باش می کشتمت 4 تیکتو می زدم 4 گوشه شهر که جنده هایی مثل تو بدونن نباید با احساسات و عواطف یه مرد بازی کرد.....مرده مثل سگ کار کنه و سگدو بزنه شکم توی نفهم کسده رو سیر کنه توی جنده هم بری کون خودتو جای دیگه بدی....بزن به چاک کونی......حالم از آدمایی مثل تو به هم می خوره...

بالا
0 لایک

من فقط پاراگراف اول را خوندم

جنده خانوم تا حمید مشکل مالی پیدا کرد

رفتی زیر یکی دیگه

تف به این همه جندگی

تف به این همه رذالت

تف تف تف تف تف تف

بیا تف ها رو جمع کن به جا کاندوم استفاده کن

حیف نام پر محتوای جنده که به تو گقتم

بالا
0 لایک

اين مدت همه داستانها مثل يارانه ها هدفمند شدن قربونش برم چند تااز كانالهاي ماهواره كه فقط زوم كردن رو مقوله خيانت اينجا هم يه عده نويسنده حرفه اي اجير شدن كه با جادوي قلم اين مسئله رو اپيدمي كنن به خدا قسم اين موارد كاملا طراحي شدن تا خيلي راحت قبح اين عمل رو از بين ببرن و به هدف خودشون كه همانا بدبين كردن زوجين ونابودي بنيان خانواده هست برسن شما رو به هر كي كه ميپرستين قسم ميدم دست از اين نوشتناي مغرضانه و جهت دار بردارين و اوضاع اجتماعي رو از اين كه هست بدتر نكنيد لطفا

بالا
0 لایک

از اسمش فهمیدم که یه داستان کاملا تخیلی از ذهن یه
پسر یا دخترعقده ای که داره از حسودی میترکه
بیچاره جنده به اون جنده ایش اگر4سال بایکی باشه دیگه محاله بهش خیانت کنه
تویه عقده ایی هستی که فکر میکنی هرکی میاد تو شهوانی حشریه ودستش یا به کیرشه یا به کوسش
همه برای تفریح میان بیچاره خواهربرادرات حیف فهش که به تو بدم

بالا
0 لایک

جالبه که نمیدونستی بهت خیانت کرده برای پیشگیری اینکارو کردی.اونوقت وقتیم داره زندگیمون نابود میشه دلیلشو نمیدونیم .من اگر جای تو بودم اون دوستو می انداختم تو سطل زباله انقدر هم سر مسائل اقتصادی دعوا نمیکردم واز لحظه های زندگیم لذت میبردم واینم قبول کن که خودت میخواستی بدی فقط دنبال بهانه بودی

بالا
0 لایک

شك ندارم كه تو پسري بچه كوني ، يا خيلي عقده اي هستي و يا اينكه كوني هستي و اُب تشريف داري! راستي اگه وقت كردي از كس دادن ها و خيانت هاي مامان جونت هم بنويس بچه كوني.

بالا
0 لایک

آخه كوني تو پارك روي نيمكت كي جرات ماچ و ماچ بازي داره
تو كه براي 10 دقيقه بيرون رفتن هزارتا قسم و دروغ ميبافي
چطوري جرات رفتن به خونه دانشجويي پيدا كردي؟ (شايد 10 نفري خفتت ميكردند)

بالا
0 لایک

سلام من اهل فوحش نیستم فقط اینارو میگم : تو دختر نیستی پسری و داهاتی با این لهجه ضایعی که داری . بعدشم آخه نامرد کذوم دختری در حین اینکه رو پسر خوابیده میتونه سینه هاشو بده بخوره؟ بعدشم آقا پسر خانوم نما دخترها تو وضعیتی که الان گفتم نمیتونن آب سفید کوسشونوببینند! برو حموم همون جق بزن بیشتر بهت میآد!

بالا
0 لایک

خیلی پستی آدم بخاطر پول به نامزدش خیانت میکنه تو که انقد تنت میخارید غلط کردی ازدواج کردی...تازه کاراتو کردی تموم شده به خیانت فکر کردی گفتی دیگه نبینیم همدیگرو
اخه ابروی هر چی دختر وزن بردی.... یجا چوبشو میخوری که بد سرت گیج میره
نامرد پست گوسفند

بالا
0 لایک

آفرین،داستانت صرفنظر از مسائل اعتقادی و باور های دینی و صرفا از لحاظ نوشتاری خوب بود هم از لحاظ پرداخت موضوع هم هیجانی که بهش دادی قابل تحسین بود فقط اونی که گفتی چوچور نیست چوچوله و در ضمن نیازی نبود که به جای گفتن کس بگی واژن چون قرار نبوده مقاله پزشکی بنویسی هدفت نوشتن داستان سکسی همین .

بالا
0 لایک

وای... هر وقت دلم میگیره میام اینجا نظرات و میخونم میمیرم از خنده...خیلی با حالی هستین ...هم نظر دهنده ها...هم داستان بی سر و ته که انگار داری طنز می خونی Lol چقدر خوبه اینجا هیچی جدی نیست...ادم مشکلات روز یاذش میره...

بالا
0 لایک

آخ انقد بدم میاد بعضی اوسکولا میان میگن کیرم فلان سانته بهم پیام بده. گیریم که شوهرت عوضی و خیانت کار شما باید بری بدی؟کیرم تو وجودت.کیرم تو ذات تو و اون دوست جندت.

بالا
0 لایک

احمق کسی هست که این داستان ها رو باور کنه
من فقط بخاطر عکس و فیلم عضو شدم شوهرم رو هم دوست دارم و تا دلش بخواد بهش حال میدم ولی بمیرم هم خیانت نمیکنم
فقط مشکلم اینه که خیلی فیلم سکسی دوست دارم ولی شوهرم زیاد دوست نداره

بالا
0 لایک

نمي دنم داستان واقعيت داره يا تخيلي و من خودم تو اصفهان منار سي و سه پل دوس دخترم كير منو خورد البته به مدت 20ثانيه و وقتي سوار قايق مي شديم كيرم همش تو دستش بود . پس لب مي تونسته بگيره . البته اينكار شجاعت نيست. انوقتا من سنم كمتر بود سال 1384 يادش بخير . البته دوس ندارم خاطراتشو بگم .

بالا
0 لایک