شما اینجا هستید

داغترین سکس من

سلام به همه این ماجرایی که می خوام براتون تعریف کنم مربوط میشه به سکسی که پارسال تو اهواز داشتم و فکر نکنم هیچکدوم از شما همچین تجربه سکسی داشته باشین.
بعد اینکه نتونستم دانشگاهمو تموم کنم به اصرار خانواده رفتم خدمت اونم افتادم تو اهواز آخرای تابستون بود حدودا دو سه ماهی تا تموم کردن خدمت داشتم یه روز تو پارک ساحلی اهواز نشسته بودم یه مردی اومد کنارم نشست بهم گفت می بینم تو کف سکسی و حالت خرابه بهش گفتم من هم جنس باز نیستم گفتش حالا کی از هم جنس بازی صحبت می کنه بهش گفتم مگه تو دختری گفت نه ولی می تونم برات جور کنم منم با شک و تردید و از روی بیکاری بهش گفتم بسم ا... بهم گفت ولی چون مکان نداری دوبله باید پول بدی گفتم جهنم حقوق این ماه هم مال تو ردیف کن گوشیش رو ور داشت یه زنگ زد بعد نیم ساعت دیدم یه پرایدی اومد جلوی پارک مرده بهم گفت بلند شو بریم .
جلو رفتیم یه دختر عقب ماشین بود مرده با راننده به عربی یه حرفایی گفت بعد رو به من کرد و گفت سوار شو نشستم صندلی عقب پیش دختره یه دختر حدودا 27 یه 28 ساله تپل با یه مانتو و شلوار لی که مانتو از رو شلوارش افتاده بود و کسش قلمبه زده بود بیرون تو نخ کسش بودم که ماشین راه افتاد ولی اون مرده باهامون نیومد بعد یه صحبت کوتاه دختره دستشو گذاشت رو کیرم که تو شلوارم داشت منفجر می شد منم دستمو پشت گردنش انداخته بودمو داشتم با سینش ور می رفتم تو این حال بودم که یهو دیدم از شهر خارج شدیم تو یه برهوتیم با خودم گفتم خدا به دادت برسه دخلت اومده رو به راننده کردم گفتم اینجا چرا اومدی بهم گفت دو زار دادی می خوای ببرمت تو هتل بکنی ساکت شدم بعد مدتی وایساد بهم گفت می رم تا لب جاده و بر می گردم تا بر گشتم کارتو تموم کن بعد به عربی با دختره هم حرفی زد و رفت تا به خودم اومدم دیدم دختره لخت با یه شرت قرمز جلوم تو ماشین نشسته منم سریع لباسامو کندم .بهم گفت ساک و از عقب کردن نداریم ها گفتم باشه (حیف که تو شهر غریبم وگرنه نداریم رو بهت ثابت می کردم) هوا گرم و شرجی بود رو صندلی عقب ماشین دراز کشید منم افتادم روش اول رفتم سراغ لبش و شروع کردم ازش لب گرفتن تو اون گرما کاملا من و دختره عرق کرده بودیم و خیس خیس بودیم بدنش یه بوی تندی می داد سینشو می خوردم بوی تند بدنش و مزه شور عرقش بیشتر حشریم می کرد اون آخ و اوخش در اومده بود به عربی یه چیزایی می گفت. بعد رو کرد بهم گفت زود باش دیگه منم که دیگه حسابی حالم خراب بود رفتم سراغ شرتش شرتش کاملا خیس بود از رو شرتش کیرمو می مالیدم به کسش اونم با دندونش لبشو گاز گرفته بود و تو چشام زل زده بود کمرشو داد بالا فهمیدم که می خواد شرتشو در بیارم شرتشو با کمک خودش در آوردم سر کیرمو با ابی که از کشس در اومده بود لیز کردمو آروم آروم وارد کسش کردم یه آه بلندی کشید که همونجا کم مونده بود خالی کنم بعد یواش یواش شروع به تلمبه زدن شدم
روش دراز کشیده بودم بدنش یه حرارتی داشت که داشتم می سوختم قلبش توری می زد که گفتم الانه که بزنه بیرون منم حالم بهتر ازون نبود الانم که دارم می نویسم حرارت سینشو رو بدنم دارم حس می کنم آخ و اوخ میکرد و به عربی چیزی می گفت که فقط یاالله یا اللهش رو می فهمیدم سرعت تلمبه زدنمو زیاد کردم و با زبونم نوک سینشو لیس میزدم سینه هاش شق کرده بود نوک پستونش سرخ سرخ شده بود انگاری که می خواد بترکه سینش مثل گل کوزه گری بود با دستم فشارش می دادم و تلمبه می زدم که یهو یه جیغ بلند کشید و شروع کرد به لرزیدن و کیرم تو کسش داشت می سوخت مثه اینکه تو آب داغ واردش کردم منم کم کم داشت آبم می اومد با صدای اون منم آه و اوهم بلند شد . قطره های عرق دیگه داشت از رو سر و تنم می چکید بعدازچند لحظه آبم اومد نای بیرون کشیدن کیرمو نداشتم و با فشار همه آبمو خالی کردم توکسش بی حال روش افتاده بودم بعد یه چند دقیقه یهو دیدم یکی داره به پشتم می زنه برگشتم دیدم راننده است گفت سریع بپوش باید بریم لباسامو پوشیدم دختره هم خودشو تمیز کرد لباساشو پوشید سوار ماشین شدیم نشستم پیش دختره تا خود اهواز ازش لب می گرفتمو کسشو می مالیدم منو دم در پادگان رسوندن با لباس خیس از عرق ازشون خدا حافظی کردمو رفتم این سکس داغترین سکسی بود که تو عمرم داشتم سکس تو دمای 60 درجه امیدوارم خوشتون اومده باشه

0
هنوز نمره داده نشده

نظرات

بعد به عربی با دختره هم حرفی زد و رفت!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

حالا اینو داشته باش:

بهم گفت ساک و از عقب کردن نداریم ها گفتم باشه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

میگم تو عربی بلدی؟یا دختره فارسی بلده؟

تکلیفه مارو روشن کن!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

بالا
0 لایک