شما اینجا هستید

زن شوهردار و اشتباه من (۱)

سلام به كليه دوستاني دراين سايت داستان مي نويسند وخوانندگان اما بعضي ازين افراد داستانهاي كه زاده خيال رويايي آنهااست يا آنكه كامل دروغ است مي نويسندحال اين افراد روزي مطمئن باشند دچار سخت ترين اشتباه خواهندشد مانند من كه قضاوت درمورد اين داستان بعهده خوانندگان محترم است اسمهادراين داستان واقعي نيست .من محسن هستم 28ساله ازيكي ازاستانهاي جنوب شرقي كشور هستم خيلي اهل غيرت ناموس پرستي هستم از اون تيپ آدماي نيستم لاي پرقو خوابيده باشم برخلاف بعضي نويسندگان كه ازچهره خود وقيافه زيباو تيپ خود تعريف مي كنند من داراي چهره نه كه زيبا بلكه با صورتي خيلي زشت هم نه نميشه گفت چون كه ناشكري ميشه چون در اثر يك تصادف جراهت بسيار ناجوري به فكم وارد شده است خلاصه اونجوري كه بعضي از خانمها دوست دارندطرف خوشكل باشه نيستم خلاصه يك روزكه سركاربودم چون من راننده آژانس هستم يك دستگاه اتومبيل پرايد دارم داخل آژانس منتظرسرويس بودم خانومي آمدسرويسي براي ترمينال خواست سوار كردم توي مسيربه خودم گفتم چي ميشدامروز يكي بود يك حالي حسابي مي كرديم به درك اگر هم متاهل هم بود باوركنيدمن متنفر اززن شوهرداربودم چه كنم كه آتش شهوت ... در همين فكر بودم كه رسيدم به مقصد خانومه كه پائين شد دورزدم ديدم جلوي مخابرات خانومي با سن23ساله ايستاده منتظر ماشين است چندتا ماشين مدل گيردادن سوارش كنن من كه چند متر ازاو ردشدم دنده عقب گرفتم جلوي خانومه ايستادم طرف گفت دربست ميريد آقا گفتم كجا گفت بازرگاني من كه ازهيكل توپ خانم خوشم اومده بود براي اون مسيركمترين كرايه گفتم اون مجبور شدسوار بشه يك مقدار كه رفتم سر حرف باز كردم گفتم اونجا چكارداريد من اهل مخ زدن اين جور حرفا نيستم آخه بلد نيستم طرف گفت من خانه يكي از افوام اونجاست من بعداز خيابان بعدي تغير مسيردادم ديدم چيزي نگفت ايستادم بهش گفتم بياد جلو كه كسي شك نكنه وقتي كه اومد جلو ديدم عجب بدني داره سفيد مثل برف توپور ديگه روناي داشت ازش پرسيدم اسم شما چي گفت محلاه خوب گفتم مي خواهي بري خانه اقوام ياكه كاري ديگه داري گفت نه راستش اومدم دنبال چيزه ديگري اول كه نمي گفت بعدازيك سيگار روشن كردم فهميدم طرف جنس مي خواهدبهش حالي كردم منم اين كاره هستم گفتم كه ازدست من كاري ساخته است گفت كه ترياك مي خواهد خلاصه من كه مصرف مي كردم گفتم باشه برات پيدا مي كنم به شرطي كه چيزي بهم دروغ نگي دوسه جاكه مي دانستم دارند رفتم براش جور كردم ولي طرف 10000توماني گرانتر حساب كرد كه بهم گفت گفتم اين مقدار زياد جنس براي چي مي خواهي چون كه نيم كيلو جنس گرفته بود گفت گه من مي فروشم چون اهل اينجا نيستم افراد زيادي نميشناسم مشتري خودم هم نيست كه هميشه مي گرفتم بهش گفتم بريم خانه تا هم جنس امتحان كنيم هم كه باهم باشيم گفت كه باشه فقط سري بايدزودبرگردم خانه گفتم شوهرداري گفت نه من بابردارم زندگي ميكنم يك سال ميشه ازشوهرم جدا شدم يك دونه دختر هم دارم كه اول دبستانه زنگ زدم به يكي ازدوستانم گفتم كه پيشت كسي نيست من دوست دخترم دارم ميام پيشت گفت كه بيا من ازداروخانه كاندوم گرفتم گاز ماشين گرفتم توي راه پرسيدم اهل كجاي گفت كه شيرازي هستم من ساده هم باوركردم كه راست ميگه رسيديم درب خانه پرسيد تنهاهستي گفتم كه دوستم خانه هست ولي كاري به ما نداره رفتيم مشغول ترياك كشيدن شديم پاي گاز كه بهم گفت زودتمام كن عجله دارم برادرم گيرميده بخاطرهمين من انداختم بالا رفتيم توي اتاق خواب ازچشماي محلاه مي شد فهميد خيلي حشري شده من دراز كشيدم روي تخت خواب محلاه مانتو روبيرون آورد نگاه هم به اون كون بزرگ وكمر باريك با اون روناي چاقش افتاد مي خواستم همنجا آبم بياد چاق زياد نبود ولي بدن گوشتي داشت جلوي آينه ايستاده بود داشن دكمه شلوار پارچه اي كه پاش بود باز ميكرد شلوارش رو از پاش كشيد پائين درآورد اما پيراهن ازنتنش نكند من كه داشتم ديوانه ميشدم محلاه اومد آروم خوابيد روي من من كه زود آبم مياد چرخيدم و خوابيدم روش گفتم عجب كوني داري محلاه خنديد من هم زود كه داشت آبم مياد پيراهن زدم بالا كه زيراون يك سينه بند سفيد بود دوتا سينه بزرگ پنهان كرده بودن با بازشدن سينه بند مثل دوتا سيب سفت افتادن بيرون من هم شروع كردم بااشتياق به خوردن سينه هاي محلاه فقط مي گفت تند باش بزار محسن درش من كه زودتر خراب كرده بودم چون كه مي خواستم كم نيارم گفتم من دراثر استفاده مواد شيمياي كه يك باراستفاده كردم كنترل روي كمرم ندارم شرتم كه در آوردم چشمه هاي محلاه داشت از كاسه بيرون ميومد چون كه خدا اگه قيافه بهم نداده اما بجاش يك كير بهم داده كه قدش باوركنيد 20سانتي ميشه بيشتر هست كمتر نيست دورش هم كلفت هست كه اونم وقتي توي مشتم ميگيرم بهم نمي رسه انگشتام من عادت دارم هميشه به نظافت شخصيم هميشه برسم بخاطر همين سفيد تميزهست محلاه كه داشت حال ميكرد از ديدن اين كيرم گفت اين كه منه پاره مي كنه من كه اون وقت سنم پائين بود جوان تربودم كيرم مثل سنگ شده بود محلاه به پشت خوابيد كه من كه سرش گذاشتم در كوسش گفت كه محسن يواش ترخدا پاره ام مي كني آييييييييييييييييي من داشتم روي اون لذت ميبردم كيرم رو آرو فرستادم داخل محلا گفت آخ آخ آخخخخخخخخ كشتيتم من تاآخرفرستادم كيرم داخل گفت چند لحظه صبركن مي خواهم حسش كنم محسن باور كنيد اون افرادي كه كير كلفت دارن مي فهمن خانوماي كه حداقل يك دونه بچه به دنيا آوردن سكس باهشون چه حالي ميده همينن جور داشتم كه فرو ميكردم ديدم تمام كيرم خيسه تمام كوس محلاه روآب گرفته بود تا به امروز زني به خرشهوتي نديده بودم كيرم بيرون كشيدم يك مايه سفيد تمام كيركلفتم كه كوس محلاه پر كرده بود پوشنده بود با دستمال كوس محلاه رو پاك كردم باكيرخودم روخشك كردم دوباره با همون آب كوس خيسش كه يه مقدار بجابود مانده بود دادم داخل شروع كردم به تلمبه زدن فقط مي خواستم به محلاه ثابت كنم كه من رويش هستم اونم زير من ولي باور كنيد نيروي محلاه بخاطر هيكل بزرگش بيشتر از من بود اما چكار ميشه كرد كه من مردبودم غرورم اجازه نميداد در همين حال بودم كه گفتم به حالت سگي بشه از پشت گذاشتم داخل كوسش محلاه دادزد محسن آروممممم درد داره ببين محسن خيلي كيرت بزرگه آروم تمام بدنم پاره ميكنه ولي كوس محلاه يك مقدار گشاد هم بود ولي چون كه كبرمن كلفت بود شروع كردم به جلو عقب شدن كه نگاهم به اون كون بزرگ محلاه افتاد كه از دوطرف بدنم بيرون زده بود واون كمر باريك از زير دستم رسندم به اون سينه هاي بزركش من شهوت آتيششم بيشتر ميشد وحركاتم رو تندتر ميكردم 20 دقيقه كردم محلاه غرق در لذت بود جونننننننننن بكن محكم بكن آييييي ازشدت ضربه هاي من صداي شلاپ شلاپ توي اتاق پيچيده بود ديگه داشت آبم ميومد گفتم داره مياد چكار كنم گفت بريز داخل كه ناگهان آبم اومد از شدت درد آخخخخخخخ واي واي واي يي ييي رفت به هوا كه محلاه فقط ميگفت جون عزيزم كشتيتم ديوانه شدم يكسال بود حال نكرده بودم از موقع طلاق شوهرم راحت شدم همين جور روي هم خوابيديم كه با صداي محلاه گفت محسن پاشو بريم دير وقت شده است .

ادامه ...

نوشته: محسن

0
هنوز نمره داده نشده

نظرات

من از سکسایی که توش عشق نباشه خوشم نمیاد ، ولی این داستان باعث شد یه سوال واسم پیش بیاد من همیشه فکر میکردم که اندازه کیر به دیر ارضا شدن ربط داره ولی این داستان برخلاف ذهنیت من بود لطفا راهنمایی کنید

بالا
0 لایک

خانومه كه پائين شد دورزدم ديدم جلوي مخابرات خانومي با سن23ساله ايستاده منتظر ماشين است
فكتو عمل كردي يا مختو
خانومه پياده شد نا پايين
اون يكي خانوم 23 ساله رو مگه ميشناختي حرومي كه دقيقا ميدوني چند سالشه.لااقل بگو تقريبا
-------------
بهش گفتم بياد جلو كه كسي شك نكنه
تو شهره شما به مسافر آژانس شك ميكنن ؟
------------
گفتم كه پيشت كسي نيست من دوست دخترم دارم ميام پيشت گفت كه بيا من ازداروخانه كاندوم گرفتم
جمله بندبرو. تو دوست دختري =((
-----------
مي خواستم همنجا آبم بياد چاق زياد نبود ولي بدن گوشتي داشت
نديد بديد ابت نياد بد بخت . حالا چاق با بدن گوشتي چه فرقي داره
-----------
وقتي توي مشتم ميگيرم بهم نمي رسه انگشتام من عادت دارم هميشه به نظافت شخصيم هميشه برسم بخاطر همين سفيد تميزهست

يعني خاك بر سرت داري جلغ ميزني :-؟
----------
خانوماي كه حداقل يك دونه بچه به دنيا آوردن سكس باهشون چه حالي ميده

يعني خانومي كه 1 بچه به دنيا آورده كوسش تنگ تر ميشه آيا
ميشه اينو توضيح بدي؟
---------
كيرم بيرون كشيدم يك مايه سفيد تمام كيركلفتم كه كوس محلاه پر كرده بود پوشنده بود
ميگم جاغ ميزدي . اون مايع سفيد صابوني بود كه باهاش تو همون جلغ ميزني
----------

بالا
0 لایک

ساينا جواب سوالت
نه ارضا شدن به اندازه كير ربطي نداره
تقریبا یك سوم از مردان دچار انزال زودرس هستند. منظوراز اورگاسم اوج فعالیت در یك رابطه زناشویی و خاتمه آن است. اكثر موارد انزال زودرس فاقد عامل یا دلیل خاص است. عوامل روانی مثل اضطراب، احساس گناه یا افسردگی نیز ممكن است به انزال زودرس منجر شوند. در برخی موارد، انزال زودرس ممكن است به خاطر عوامل پزشكی مثل مشكلات هورمونی، آسیب‌های جسمی و یا عوارض جانبی بعضی داروها باشد. ابتلا به این عارضه منجر به بروز اختلالات روان مانند اضطراب، افسردگی و سردی روابط زوجین می‌شود و بر روان آنان تاثیر می‌گذارد

بالا
0 لایک

شاید نشه عشق و سکس رو به هم خیلی ربط داد
اما با شما موافقم که ادم نمی تونه با کسی که نمیشناسه سکس خوبی داشته باشه، سکس بدون آشمایی قبلی فرق چندانی با خودارضایی نداره

دو طرف تو سکس بای همدیگرو بشناسنن ، نیازهای همدیگر و لذت دو طرفه

بالا
0 لایک

بله منم میگم دروغه ولی نویسنده برای اینکه ذهن دوستان رو به خودش جلب کنه و داستانش رو واقعی جلوه بده، در ابتدای داستان با جملاتی خواسته داستانشو واقعی جلوه بده ولی خوشبختانه دوستان خیلی زرنگتر از این حرفان.

بالا
0 لایک

(من دراثر استفاده مواد شيمياي كه يك باراستفاده كردم كنترل روي كمرم ندارم)
(من كه زود آبم مياد )
(حركاتم رو تندتر ميكردم 20 دقيقه كردم)
فحشت نمیدم
اگه روی کمرت کنترل داشتی دیگه چه میکردی؟
فکر کنم یه 2 ساعتی طول بده تا آبت بیاد

والله این یه رکورده برو (ثبت رکوردهای گینس) ثبتش کنی

بالا
0 لایک

اسم داستان : کس و پرت های یک دهاتی
پند بزرگان : در کودکی کود شیمیایی (مواد روان گردان و مخدر) استعمال نفرمایید تا در هنگام جوانی و کس کردن کمی معقول تر باشید.
نتیجه اخلاقی : با اینکه داستانت به نظر واقعی میومد اما به دلیل اینکه مغز کوچیکت گنجایش این همه پردازش رو نداشته ریدی
سوتی ها : خیلی زیاد بود بخصوص لهجه کیریت. کیرم تو زبونت
فحش ها : با توجه به لطف دوستان که شما رو موردعنایت قرار دادن علی الحساب کیرم تو جفت سوراخ های دماغت

بالا
0 لایک

ضمنا یه سوال فنی برام پیش اومده بود استاد. لطفا توضیح بدهید که اگه یک زن دو بار زایمان کرده باشه سایز کیر مورد استفاده جهت گاییدن چقدر باید باشه؟؟؟؟
لطفا فرمول مربوطه رو برای متغیر های 3 و 4 و 5 و .... (زایمان های بیشتر) توضیح بفرمایید.

بالا
0 لایک

گفت كه بيا من ازداروخانه كاندوم گرفتم گاز ماشين گرفتم.

ديگه داشت آبم ميومد گفتم داره مياد چكار كنم گفت بريز داخل كه ناگهان آبم اومد .

من كه فحش نميدم. ولي دوستان زحمتش رو ميكشن.

راستي كاندوم رو به جاي بادكنك استفاده كردي؟ بعدش .

بالا
0 لایک

لاشى نيم كيلو ترياك ميشه 11مليون اونوقت بهت 10تومن هم گرون داده بود؟بعد با همون نيم كيلو مواد رفتى كرديش؟اول كشيدى بعد هم خوردى؟كس ننه ادم دروغ گو.فكر كردى اينجا كجاست؟مكزيك؟برو بنگتو بكش مختم كه گوزيد نيا داستان بنويس برو همون جقتو بزن معتاد.

بالا
0 لایک

سلام آره من از كرمان هستم ولي بخاطر يك سريع جريانات نمي تونم بگم كدوم آژانس كدوم محله ولي سال 84 بود كه آشنا شدم با اين خانم اون زمان ترياك كيلويي 500000 هزار توماني بود راستش من داستان نويس نيستم بخاطر همين كه اين قدر جمله بندي در داستان من بدجور شده خيلي افراد هم خيال مي كنند من دروغ ميگم يا خيال پردازي مي كنم خلاصه چون ديدم با دقت خوندي تونستي تشخيص بدي كه من از كجا هستم ولي مدير سايت ادادمه داستان منو نگذاشته فكر ميكنم بخاطر اين بوده من زياد به سكسي بودن داستان اهميت ندادم بيشتر خواستم به عبرت گرفتن داستان به پردازم كه گذاشته داستان روي سايت باشه با تشكر از morteza20

بالا
0 لایک