شما اینجا هستید

سفر رئیس جمهور و تجاوز به مامانم

سلام من علی هستم 21 ساله و واقعیتی رو که میخوام بگم مربوط به 14 ساله پیشه و موقعی که 7 سالم بود!!

من یه بار وقتی بچه بودم موقعی که رییس جمهور اومد شهرمون و ما هم رفته بودیم تماشا و خیلی خیلی شلوغ بود من یادمه که یا پسری از پست چسبونده بود به مامانم و منم چون بچه بودم و کوچیک بودم دستم توی دست مامانم بود و داشت زیر آدما له میشدم و نمیتونستم جایی رو ببینم و مامانم هم چادری و مذهبی هست ولی اونجا اینقدر شلوغ بود که اصلا نمیشد تکون خورد و چاره ای هم نبود و باید وامستادیم و نمیتونستیم حرکت کنیم و اون پسره هم از پست چسبونده بود به مامانم و وقتی خیلی شلوغ تر میشد اون خیابون و موج ملت میومد و همدیگر رو هل میدادن و در حین هل دادن مردم پسره از پشت مانمو بغل کرده بود و بهش همینجوری داشت فشار میداد و پسره دور و برشو نگاه میکرد که کسی شک نکنه که داره میمالونه چون اگه کسی میفهمید پسره رو کتک میزدن و غیره!!

خلاصه توی اون شلوغی که مردم همدیگر رو هل میدادن و اون پسره مامانمو از پست بغل کرده بود و کیرش که از شلوارش برجسته بود به کونه مامانم محکم و با فشار چسبونده بود و داشت کیرشو از روی شلوار به کون گنده مامانم میچسبوند و مامانم هم میگفت آقا هل نده و معلوم بود که ناراضی هست و پسره به زور داره اینکار رو میکنه و حتی اگه مامانم جیغ هم میزد اینقدر اونجا شلوغ بود و همه توی کل خیابون داشتن هورا میکشیدن و شعار تبلیغاتی سر میدادن و شیپور میزدن و غیره که اصلا صدای جیغ شنیده نمیشد و اطرافمون هم پسرهای فشن مشن بودن و قطعا اگه جیغ هم میزد کسی کمکمون نمیکرد!!

و خلاصه همینجوری پسره چسبونده بود و بعد وقتی دیدی همه حواسشون به ماشین رییس جمهوره دستاشو برد زیر چادر مامانم و پستوناشو میمالید و مامانم هی سعی میکرد که فرار کنه و خودشو از زیر دست یارو بکشه بیرون ولی اینقدر شلوغ بود و همه همدیگر رو هل میدادن که اصلا نمیشد حرکت کرد و خیابون بسته شده بود و خلاصه راه فراری نبود و منم کم کم داشت گریم میگرفت چون بچه بودم و کاری از دستم بر نمیومد و یارو هم لحظه به لحظه داشت پر رو تر میشد و بعد از مالوندن پستونای مامانم دستاشو از زیر چادر یرد لای پاهاش و داشت با مامانم ور میرفت!!!

همین جوری اون ور میرفت و داشت حال میکرد و مامانم هم داشت تلاش میکرد و مقاومت میکرد و خودشو بکشه بیرون که اصلا نشد و خلاصه یه 20 دقیقه ای توی همون حالت هی مالوند مالوند تا اینکه ماشین رییس جمهور بلاخره از شلوغی در اومد و رفت سمت ورزشگاه برای سخنرانی!!

و اونجا خولت شد و همه داشتن پراکنده میشدن و پسره دید اوضاع خرابه و ممکنه که ناجور بشه و خلاصخ خودشو از مامانم جدا کرد و رفت توی یه کوچه و مامانم هم دست منو گرفت و بدو بدو دویدیم سمت خونه و یه میدون پایین تر خونمون بود و چند تا کوچه پایین ترش خونمون بود و همینجوری که مامانم دست منو گرفته بود و داشت میدوید و پسره هم از کوچه در اومد و دنبالمون دوید و و از پشت که میدوید داشت میگفت وایسا خوشگله کجا داری میری؟ مگه بهت حال نداد؟ وایسا کون گنده!!!

و خلاصه مامانم هم بهش فحش میداد که برو بی شعور برو کثافت مگه خواهر مادر نداری؟؟ بی شرف بی ناموس!! و منم گریم گرفته بود و و خلاصه همینجوری دویدیم تا رسیدیم به در خونه و زود مامانم در خونه رو باز کرد و زود در رو بست و قفل کرد و پسره موند پشته در و هی در میزد میگفت باز کنم بیام توی خونه قشنگ بهت حال میدم!! باز کن دیگه خوشگله ناز نکن!!

داشتی میگفت باز کن در رو قول میدم کسی نفهمه و غیره و مامانم هم از پست در گفت که الان زنگ میزنم به 110 و زنگ زد و مامور اومد ولی یارو قبلترش فرار کرده بود و نتوستن بگیرنش!!

خلاصه بعد از اون روز یه بار که داشتم میرفتم مدرسه اون پسره جلوی راهم سبز شد و گفت مامانت خونه هست؟ منم ازش ترسیدم و فرار کردم به سمت مدرسه که از پشت منو گرفت و چهارتا کشیده خوابوند توی گوشم و گفت یالا بگو ببینم مامانت خونه هست؟؟ و منم گریه میکردم و حرفی نمیزدم و منو گریه کنان آورد در خونمون و زنگ رو زد و مامانم اومد پشت در گفت کیه و من داشتم گریه میکردم و در رو باز کرد که ببینه چرا گریه میکنم که اون پسره سریع اومد توی خونه و پشت در خونه رو هم انداخت و دستشو گذاشت روی دهن مامانم و به زور گرفتش و اینقدر محکمش گرفته بودش که هر چقدر مامانم مقاومت کرد نتونست از دستش فرار کنه و یارو هم مامانمو آورد آشپزخونه و با چند تا پارچه دهن و دستا و پاهای مامانو بست و بغلش کرد برد توی اتاق خواب و انداختش روی تخت و منم گریه کنان داشتم نگاه میکردم و مامانم هم داشت گریه میکرد و التماس میکرد که ولی کنه!!!

پسره سریع لخت شد و مامانمم سریع لخت کرد و افتاد روش و سینه هاشو و کس و کونشو لیسید و کیرشو تف انداخت و گذاشت توی کس مامانم و خوابید روش و همینجوری داشت تلمبه میزد و مامانم داشت با دهن و دستو پاهای بسته گریه میکرد و با نگاهش هی التماس میکرد به اون یارو و یارو افتاده بود روش تلمبه میزد و پیشونی مامانمو ماچ میکرد میگفت ای جون چه حالی میده!! آروم باشه دیگه خوشگله اینقدر گریه نکن!! گریه هات بیشتر حشریم میکنه و تند تر تلمبه میزد و مامانم هم از درد به خودش میپیچید و ناجور داشت گریه میکرد و خلاصه یه ربع که پسره از کس کرد آبش اومد و ریخت توی کس مامانم و و اینقدر تلمبه زده بود پسره که مامانم هم ارضا شده بود و انقدر گریه کرده بود که از حال رفته بود و انگاری بیهوش شده بود و حرکت نمیکرد و من فکر میکردم مامانم مرده!!!

خلاصه پسره مامانمو که بیهوش شده بود برگردوند و چند تا انگشت کرد کون مامانم و کیرشو گذاشت توی کون مامانم و وقتی نصف کیر پسره رفت تو انگاری مامانم بهوش اومد و از شدت درد داشت جیغ میزد و دوباره گریه میکرد و ایندفعه بیشتر هی ناله میکرد و جیغ میزد و مقاومت میکرد و کونشو سفت کرده بود و پسره یهو وحشی شد و مامانو کتک زد و سیلی زد صورتش و کتکش زد و با کمربندش محکم میزد روی کون مامانم و به زور داشت کیرشو میکرد تو انقدر مامانم داشت درد میکشید که دوباره از هوش رفت!!

و پسره یه ربعی گذشت و بعد از تلمبه زدن وحشیانه آبشو ریخت کونه مامانم و افتاد روش و بعد از چند دقیقه بلند شد و به من که داشتم گریه میکردم گفت یالا بگو ببینم بابای کونیت کی میاد؟ منم با گریه گفتم ظهر میاد!

خلاصه پسره که خسته شده بود لباساشو پوشید رفت از توی دفترچه تلفن خونمون شماره خونه مون رو برداشت و بعد از اینکار رفت از یخچال خونه مون میوه برداشت گذاشت جیبش و به من گفت فردا هم میام و اگه به کسی چیزی بگی با همین چاقو مامانتو میکشم!!

و مامانمم تهدید کرد که اگه به کسی چیزی بگی میکشمت!!

خلاصه بعد از رفتن یارو مامانم به سختی لباساشو پوشید و وقتی ظهر بابام اومد همه چیز رو براش گفت و اونا هم رفتن پلیس و از یارو شکایت کردن و طرف رو گرفتن به جرم تجاوز به ناموس مردم اعدامش کردن!!

اون موقع من 7 سالم بود و الان 21 سالمه و هنوز هم اون تجاوز وحشیانه توی ذهنمه و هم به من و هم مامانم و هم بابام ضربه روحی روانی خوردیم!!

نوشته:‌ علی

داستان سکسی:

2.4375
نمره شما: هیچ میانگین 2.4 (16 votes)

نظرات

دیگه این رقمیشو ندیده بودیم اخه کس کش بی ناموس مثلا میخوای چی رو ثابت کنی یعنی مملکت اینقدر خر تو خره اصلا کس کش 14 سال پیش 110 کجا بود همین شما کونیا باعث میشید یه مشت بچه جقی با خوندن این کسشعرا برن تو فکر خفت کردن ناموس مردم .
ولی بدون اینقدرا هم وضع خراب نیست که دیگه علنا به زن مردم تجاوز بشه

بالا
0 لایک

من یک پسر هستم و یکبار با مامانم رفتیم
استقبال رئیس جمور
مامانم خیلی زن شیردهی بود
او هر روز من را به خیابان میبرد تا کون بدهد!
و من هم گاهی کون میدادم و هی زنگ میزدیم 110 و فرار میکردیم!
یک روز یک پسره امد
ان پسره با اسب امد
وسط خیابان کون مادرم گذاشت و مادرم به 110 زنگ زد!
و ما تصمیم گرفتیم که اول به 110 زنگ بزنیم بعد کون بدهیم!

بالا
0 لایک

مـــــــــــــــدک کونی
جان همون ننه جندت مگه مجبوری دروغ بلغور کنی
فحس خونت پایین اومده
الان این بچه ها اینقدر فحشت میدن
که گریت بگیره
من نمیدونم آخه این چه کاریه که آدم هایی مثل تو انجام میدن
بابا مگه کیر خر تو کونتون گیر کرده که این کار هارو انجام میدین
یواش یواش هم داره داستان های سایت یا اصلا خود سایت به فنا میره
ادمین خدا بگم چیکارت کنه

بالا
0 لایک

***نگارشکی-کیر رستمکی***
"من یه بار وقتی بچه بودم موقعی که رییس جمهور اومد شهرمون و ما هم رفته بودیم تماشا و خیلی خیلی شلوغ بود"
کیر چکاوک اسپانیایی تو این نحوه شروع کردن داستانت
خدا وکیلی خواستم داستابتو نقد کنم ولی رسیدم به پاراگراف دوم منصرف شدم
آخه کس مغز چطور ماجرای 14 سال پیش با این جزئیات یادته؟؟؟
تو که 7 سالت بود چطور فهمیدی کیر طرف برجسته بود؟
درسته خیلی کره خری ولی اینو برات میذارم.حتما بخونش:
مضرات استمناء :
براي درک مضرات استمناء ابتدا مسير عصبي يک تحريک جنسي تا انزال را طي عمل نزديکي بطور ساده مرور ميکنيم. ابتدا نعوظ با تحريکات دو مسير, يکي مسير رفلکسي ( reflexogenic ) که ناشي ازتحريک حس پنجگانه بخصوص لامسه و بينائي , و ديگري مسير ذهني ( psychogenic ) که ناشي از تحريکات ذهني است.
از طريق اين دو مسير مراکز نخاعي و فوق نخاعي ( supraspinal ) و سيستم عصبي مرکزي و هيپوتالاموس , ابتدا منجر به بروز نعوظ و سپس ادامه و استمرار تحريکات مراکز جنسي مغز, شدت تحريکات به حدي بالا ميرود که به حد آستانه ارضاي جنسي فرد برسد و عمل انزال صورت گيرد . اين مسير طبيعي تا انزال, با عمل نزديکي ميتواند رخ دهد و يا طي مرحله REM خواب ( rapid eye movment ) انجام شود. ( خواب شامل چندين مرحله سطحي تا عمقي ميباشد. در يکي از اين مراحل , حرکت سريع کره چشم وجود دارد که به اين مرحله REM گقته ميشود).
در اين مرحله در افراد سالم نعوظ آلت تناسلي ايجاد شده و خواب ديدن و رويا نيز رخ ميدهد. طي نعوظ ممکن است همراه با تحريکات جنسي ناشي از روياي شبانه, ميزان تحريکات به حد آستانه انزال رسيده و منجر به ارضاي جنسي و انزال طبيعي گردد ( محتلم شدن يا جنابت ).
آنچه توضيح داده شد مسير طبيعي ارضاي جنسي و انزال بود ولي طي عمل استمناء مسير تحريکات رفلکسي ناشي از حس هاي پنج گانه, بجاي حس لمس تمامي بدن, محدود به حس لمس موضعي ناحيه محدودي از آلت تناسلي ميباشد. همچنين تحريک ساير احساس مانند بينائي, شنوائي و حتي بويائي که طي عمل نزديکي اهميت دارد در حد صفر خواهد بود.
لذا جهت رسيدن به آستانه ارضاي جنسي, لازم است مسير ذهني (psychogenic) جبران کمبود تحريکات مسير رفلکسي و حسي را بنمايد, لذا با فشار ذهني و عصبي مضاعف , مغز مسير را به سمت رسيدن به حد آستانه انزال طي ميکند. که اين فشار مضاعف ميتواند با تکرار, عوارض عصبي ببار آورد. و همچنين بتدريج مرکز عصبي تحريکات جنسي با کاهش آستانه ارضاي جنسي وانزال, سعي در جبران اين کمبود تحريکات حسي را خواهد کرد تا مغز فشار کمتري را متحمل گردد.
در نتيجه با کاهش آستانه ارضاي جنسي بتدريج فرد مبتلا به زود انزالي (premature ejaculation) خواهد شد. که عارضه شايع ناشي از استمناء ميباشد. بدين معني که زماني که فرد تحت تاثير تحريکات انذک جنسي قرار ميگيرد حتي زماني که تصميم به عمل نزديکي ميگيرد, مسيرهاي عصبي مرکزي جنسي فعال شده و با سرعت بيشتر, مدت زمان کمتر و با تحريکات جنسي کمتر, و با توجه به کاهش آستانه انزال, در مدت زماني کمتري فرد را به مرحله انزال و ارضاي جنسي ميرساند.
گاهي حتي قبل از نعوظ کامل آلت تناسلي واقدام به عمل نزديکي و دخول آلت تناسلي, فرد ارضاي جنسي ميگردد و آنچه را که سالها با آرزو و ذهنيت آن اقدام به استمناء ميکرده. پس از ازدواج قادر به انجام آن و يا لذت بردن از آن نخواهد بود.
حالا باز برو بزن :davie:

بالا
0 لایک

با این کیری که زدی تو نگارشت حس می کنم بعد اون حادثه رشد مغزیت از کار افتاده. ببین من خیلی کم نظر می دم تا حالا هم فحش ندادم ولی مگه گذاشتی کونی که هیچی بهت نگم.ببین بچه جون نهایتا 12 سالته یه سری چیزارو بهت بگم. این آقای رییس جمهور که اسمشو نمی دونی خاتمی بوده 14 سال پیش. از بابای کس کشت یه سوال می کردی که نخوای اینجا هی آقای رییس جمهور آقای رییس جمهور کنی. بعدم پسرک مادر جنده اون موقع ها زنگ میزدن کلانتری که بعدا تو دوره ی هم سنای شما شد 110
کیر تو کس اون ننت که تورو از کون زایید تو توالت.
آقای mamali888 شما و بقیه اینایی که تا یه داستان اینجوری میبینین نگرانین الان همه برن تو خیابون بهم حمله کنن زیاد نگران نباش الان مشکل جوونا اینه چطوری دختررو خر کنن ببرن خونه کسی وقت واسه این کونده بازیا نداره

بالا
0 لایک

حالاهمهءچیزایی که بروبچ گفتن کنار.
میخوام بدونم توکدوم شهرزندگی میکنی که14سال پیش شهرتون پرازآدمای فشن بود؟
آخه جاکش اونموقع فشن کجابود؟اصلاکی تخم داشت فشن کنه بیناموس؟

بالا
0 لایک

سلام.اخه چی بهت بگم.14سال پیش بچه های فشن؟اخه حیوان تو تو سن 7سالگی متوجه ارضا شدن مادرتم میشدی؟در حال گریه و ترس و دادوبیداد ادم ارضا هم میشه؟پسره اومد درو حل میداد ترس اینو نداشت که ممکنه بابات خونه باشه؟

بالا
0 لایک

سلام.اخه چی بهت بگم.14سال پیش بچه های فشن؟اخه حیوان تو تو سن 7سالگی متوجه ارضا شدن مادرتم میشدی؟در حال گریه و ترس و دادوبیداد ادم ارضا هم میشه؟پسره اومد درو حل میداد ترس اینو نداشت که ممکنه بابات خونه باشه؟

بالا
0 لایک

مادر جنده سفر استانی از زمان احمدی نژاد مد شد اونوقت چهارده سال پیش؟کس کش از زیر چادر سینه میمالوند چادر مادرت تا کجاش بود اونوقت؟اون مناره که تو گنجشک جا نشد تو کونت چاقال

بالا
0 لایک

اصلا ارزش کامنت گذاشتن نداره .فقط یاد یه اتفاق مشابه افتادم .یه چوپان کنار یه رودخونه یه زنی رو خفت گیر میکنه و بهش تجاوز میکنه وقتی یارو رو میگیرن که مجازاتش کنن زنه که از کردن چوپان خوشش اومده بوده میگه اگه با من ازدواج کنی از شکایتم میگذرم.یارو میگه من زن دارم ولی یه برادر مجرد دارم .زنه میگه مثل خودت باحال و قویه؟چوپان میگه نمیدونم ولی 2سال پیش توی جنگل به یه خرس تجاوز کرد.خرسه هرسال برامون عسل میاره .جالبه که مامان تو هم توی اونهمه گریه و التماس ارضا شده .شانس آوردی یارو اعدام شد وگرنه الان مامانت زیر پاش خوابیده بود.
با اینکه داستانت همه اش تراوشات مغز معیوبت بود ولی خاک بر سرت که در مورد عزیزترین موجود زندگیت حاضر شدی همچین مزخرفاتی رو بنویسی.

بالا
0 لایک

سلام.اخه چی بهت بگم.14سال پیش بچه های فشن؟اخه حیوان تو تو سن 7سالگی متوجه ارضا شدن مادرتم میشدی؟در حال گریه و ترس و دادوبیداد ادم ارضا هم میشه؟پسره اومد درو حل میداد ترس اینو نداشت که ممکنه بابات خونه باشه؟

بالا
0 لایک

سلام.اخه چی بهت بگم.14سال پیش بچه های فشن؟اخه حیوان تو تو سن 7سالگی متوجه ارضا شدن مادرتم میشدی؟در حال گریه و ترس و دادوبیداد ادم ارضا هم میشه؟پسره اومد درو حل میداد ترس اینو نداشت که ممکنه بابات خونه باشه؟

بالا
0 لایک

سلام.اخه چی بهت بگم.14سال پیش بچه های فشن؟اخه حیوان تو تو سن 7سالگی متوجه ارضا شدن مادرتم میشدی؟در حال گریه و ترس و دادوبیداد ادم ارضا هم میشه؟پسره اومد درو حل میداد ترس اینو نداشت که ممکنه بابات خونه باشه؟

بالا
0 لایک

Salam
kari be subjecte dastanet nadaram amma hala girim ke mamanet az tarse abroo sedash too oon sholooghi dar nayoomade to ham ke haft salet boode va oon ghadr root hesab mishode ke tanha mirafti madrese oon ghadr shock shode boodi ke vaysadi negah kardi ke yaroo tartibe mamanet ro do bar bede , mamanet ham sabr karde ta zohr babat oomade basate abgoosht o torshi lite o noon sangak baba jooneto alam karde barash, bad dar halike agha joonet tekye dade boode be poshti o dashte ba nakhoon laye dandoonash o pak mikarde ye chayee lab sooz gozshte jelo aghash o taze majara ro gofte?akhay be in migan zane kadbanoo . taze in maman joone to na tanha khaili kadbanoo hast khaili ham superwomane chon too sharayete tajavoz ERZA ham shode. in dige khaiil joke bood bache joon. yekam fekr kon bad .benevis

بالا
0 لایک

چقدر بدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

بالا
0 لایک

آخه کس مغز کیرم توعمرت روحتو گایدم چوب نتراشیده تو کونت از یک طرف میگی پسره خیلی حواسش جمع بود چون هرلحظه امکان داشت مردم بگیرن کتک بزننش ازطرف دیگر مینویسی اینقدر شلوغ بود وسروصداو صدای شیپور که مامانم هرچقدر هم جیغ میکشید کسی صداشو نمی شنویدخیلی دلم میخواست کس ننتو آباد کنم ولی ایندفعه فحشت نمیدم

بالا
0 لایک

آخه کس مغز کیرم توعمرت روحتو گایدم چوب نتراشیده تو کونت از یک طرف میگی پسره خیلی حواسش جمع بود چون هرلحظه امکان داشت مردم بگیرن کتک بزننش ازطرف دیگر مینویسی اینقدر شلوغ بود وسروصداو صدای شیپور که مامانم هرچقدر هم جیغ میکشید کسی صداشو نمی شنویدخیلی دلم میخواست کس ننتو آباد کنم ولی ایندفعه فحشت نمیدم

بالا
0 لایک

اون موقع فشن مشن کجا بود؟ 110 کجا بود؟ سفره استانی کجا بود؟
چطور پسره دست برد زیر چادر ممه مامیتو گرفت؟ چطووور دست برد بین پاش؟؟؟؟؟؟؟ شما همسایه نداشتین؟ آخه من یکی که یادم میاد 14 سال پیش همسایه ها دماغشون تو زندگی هم بود؟ پسر جان چرا قضیه رو خفتگیری کردی؟ مادرت جنده بوده دیگه........ تاروف داری ننه جنده

بالا
0 لایک

اون موقع فشن مشن کجا بود؟ 110 کجا بود؟ سفره استانی کجا بود؟
چطور پسره دست برد زیر چادر ممه مامیتو گرفت؟ چطووور دست برد بین پاش؟؟؟؟؟؟؟ شما همسایه نداشتین؟ آخه من یکی که یادم میاد 14 سال پیش همسایه ها دماغشون تو زندگی هم بود؟ پسر جان چرا قضیه رو خفتگیری کردی؟ مادرت جنده بوده دیگه........ تاروف داری ننه جنده

بالا
0 لایک

عزیزدلم من ازت یه سوال دارم تو اون جمعیت که هرکی به هرکی بود تو خفه نشدی می خوام بدونم تو کجا بودی زیر پاب مردم یا پشت اون اقاهه سیل جمعیت نتونست ... تورو ازمامان جان جدا کنه من نمی خوام ازت ایراد بگیرم ... فقط یه سوال بود ..

بچه ها من دارم داستانه خودمو می نویسم بگید که چطور می شه خلاصه کرد که نه حوصلتون سربره نه اینکه اگه خواستم خلاصه کنم یه سوتی دادم شما فحش ندید بدونید فقط از روی خلاصه کردن حاشیه ها بوده و شاید نتونستم مثله این دوستمون درست کلماتو جایگزین کنم؟ لطفا جواب بدید اقایون عزیز.... من دارم کلی وقت وانرژی می زارم چون برام مهمید...

بالا
0 لایک

خیلی مسخره بود،آدم بی غیرتی هستی که مادرت میاری مضحکه میکنی،آخه بی شعور تگزاز نیست که یارو به زور بیاد و دست وپاهای یکی رو ببندن وبیان بش تجاوز کنن..نکن این کارو لاشی دیوس

بالا
0 لایک

بچه كوني براي يه داستان نوشتن ننه ات رو جنده كردي؟
اول داستان فكر كردم يه دختر داستان رونوشته اماباخوندن اسمت درپايان تعجب كردم يه پسر 7ساله خيلي كاراميكنه غيرازگريه كردن.

بالا
0 لایک

احمقانه بود دیگه ننویس . . . . . . . . . . . . . . .
واقعا آشغالهای عوضی مثل تو از آب کیر کدوم دیوثی نطفه‌تون بسته شده؟ تمام نکات دروغی که در داستانت بود بچه‌ها برات توضیح دادن. کاملا مشخصه که شخص جاکشی مثل تو به نیت خاصی تو این سایت داستان میذاره. ریدم به روح و روانت. کیر تو تک تک سلولهای خاکستری مغز کثیفت. بی ناموس قرمساق برو کونت رو جایی دیگه بده اینجا کسی کون سگ نمیذاره. از کی پول میگیری که این اراجیف رو اینجا مینویسی؟ دیگه ننویس بیشرف. دیگه ننویس کله کیری. کیر تو گوش و حلق و بینیت دیگه ننویس.

شعری برای تو

هف ساله بودم که کونم گذاشتن (هف=هفت)
کونی شدم راهی برام نذاشتن

با ساندویچ راضی بودم به دادن
به جای آب، آبِ منی میدادن

الان دیگه بزرگ شدم خرابم
با هر کسی بگی فوری میخوابم

کاسبیه من توی شهر چه خوبه
هر کی میاد تو کون من میکوبه

از یه جایی پولای مفت میگیرم
باید که ساندیس بخورم نمیرم

خلاصه من کثیف ترین کونیم
دیوثمو با کوس کشا جونیم

شرف برام مثل یه دسمال شده (دسمال=دستمال)
کون گشادم دیگه کیر مال شده

داسنانمو اینجا همه بخونید
نمره بدید کیر تو کونم برونید

بالا
0 لایک

با خوندن نظر bache mashhad من یه سوال فنی برام پیش اومد.اگه جواب قطعی و موثق دارید منو هم روشن کنید.
راسته که تا زن نخواد نمی شه بهش تجاوز کرد؟یعنی ممکنه زن در حالیکه ترس و نفرت تمام وجودشو گرفته باز هم تحریک بشه؟ یعنی این همه بینوایی که بهشون تجاز شده خودشون هم خواستند؟من یه فیلم تجاوز دیدم که زنه از اول تا آخر جیغ می کشید و گریه می کرد...یعنی در اون حالت هم تحریک شده بوده که تونستند کوسش بذارند؟

بالا
0 لایک

خیلی چرت بود
تواونهمه جمعیت که همه استقبال رایس جمهور امدند
یامادرت کونش میخوارید . یا اون پسره خیلی دیوانه یاپیلی خایه دار بوده .
در هرصورت فرقی نداره تومیخوای داخل مغز نداشته جغتو بزنی با مجسم کردن کون ننت
بدبخت مگه صابون انقدر کمیابه و گران که به ننت گیر میدی کونی حرامزاده.

بالا
0 لایک

آخه عزیز من 14 سال پیش پسر فشن مشن ! و 110 کجا بود ؟! آخه کی شماره خونه خودش رو تو دفترچه تلفن مینویسه ؟ Lol تخیل خوبه اما به جا و درست استفاده کن ! با این نوشتن به شعور مخاطبت توهین میکنی !

بالا
0 لایک

چه جالب 14 سال پیش هم مد فشن بوده و هم تو خیابون شیپور میزدن... این کیر کافتم توی کون اون کسی که فکر کرده جوونای ایرانی حالیشون نیست..من که فقط پاراگراف اولشو خوندم... خواهش میکنم از گذاشتن این داستانای ترجمه شده و یا ساختگی نزارین ..وگر نه با کیرم جرتون میدم..

بالا
0 لایک

ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

بالا
0 لایک

ها من روحه همونی بیدم که ننه ی شمارو به فیضه اکمل ورسوندم هاهاهاهاهاها امروزم در خانه نشسته بیدم داشتم تخمه میخوردم که و دیدم جنابعالی هوس کیر بنموده اید بنده هم تصمیم وگرفتم که بیام و شما و ننه ی عالیه رو به گایه عظما ودهم پس به ننت وگو شورت ظوری قرمزه رو وپوشه که اومدم بایییییییییییییییی

بالا
0 لایک

خیلی کسخلی.
من الان 15سلمه از13سلگی هم تو این سایتم اما کسخل تر از تو ندیدم من پارسال یکی بهم فش خواهر داد جوری زدمش کفقط شیش میلیون فقط دیه با افتخار پدرم داد اون وقت تو کسخل نتونستی ی گوهی بخوری.
تازه من الان از پدر و مادرم پرسیدم فهمیدم ک چهارده سال پیش 110 نبوده دوغ گو کس کش دم دستم بودی میکردمت.

بالا
0 لایک