شما اینجا هستید

سكس من وهمكارم با زنم

11 posts / 0 new
آخرین پست
reza1353
آف لاین
عضو از: 1390-06-16 21:48
پست ها: 13

سكس من وهمكارم با زنم

سلام به همگي قبل از همه چيز از اين كه دست به قلمم خوب نيست از همه دوستان معذرت ميخوام.
قبل از اين كه ماجرا را براتون تعريف كنم خودمونو معرفي ميكنم و چگونگي شروع اين ماجرا رو براتون ميگم:
من اميد 36 ساله و زنم ندا 33 ساله قد 171 وزن 62 سينه 75 سفيد مو بور و فوق العاده خوشتيپ و تو دل برو و همكارم مهرداد 36 ساله
من و ندا 9 ساله ازدواج كرديم و قبل از ازدواج 6 سال با هم دوست بوديم و خيلي با هم راحتيم من يه مدتي بود تو ياهو ميچرخيدم و با لوتي و شهواني آشنا شدم كم كم اين داستانا و اين چت كردنا تاثير زيادي رو من داشت كه خيلي وقتا ميشد كه تو سكسمون فكرم ميرفت پيش اين داستانا كه خونده بودم و خيلي حشري ميشدم ندا يه دختر خاله داره به نام تينا 26 سالشه و فوق العاده زيبا و سكسي يه بار به ندا گفتم خيلي دوست دارم با تينا سكس كنم اين شد كه گاهي اوقات از تينا تو سكسمون حرف ميزديم و يه فانتزي برا خودمون درست كرده بوديم حتي برا اينكه بياريمش و باهاش سكس 3 نفره كنيم با هم نقشه ميكشيديم ( البته همه اينا فقط حرفاي تو سكسمون بود هيچوقت عملي نميشد)كم كم صحبت از ديلدو شد ( خيلي دنبالش گشتم اخيرا" تونستم تهيه كنم) يه بار وسط سكس از ندا پرسيدم ميخواي تو هم با يكي ديگه سكس كني ؟ جواب داد تو كه تنوع ميخواي تو سكس فكر ميكني من نميخوام . ديگه بعد از اون ماجرا كمتر حرف از تينا ميشد . فانتزي سكسمون mfm شده بود .
يه خط هم در مورد همكارم مهردادبگم :
من و مهرداد و ندا همدوره دانشگاه بوديم من و ندا باهم دوست بوديم با مهرداد هم بيرون ميرفتيم بعد از دانشگاه مهرداد و من تو يه شركت مشغول بكار شديم و هنوزم با هم همكاريم مهرداد در حال حاضر متاهل هست ولي با زنش اصلا" دوست نيستند و زنش خيلي نچسبه ارتباطمون زياد خانوادگي نيست.( يه چيزي هم بگم كه مهرداد منو با اينترنت آشنا كرد و خودش هميشه تو اينترنت بود)
( اين مقدمه رو گفتم كه بدونين ذهنيت قبلي از كجا بوده)
يه روز پنجشنبه بهد از ظهر مهرداد باهام تماس گرفت كه زنش با پدر مادرش رفته شهرستان تنهاست و بيا اينجا باهم مشروب بخوريم . به ندا كه گفتم گفت اتفاقا" منم اونور ميخواستم برم خريد ( شهرك غرب) منم ميام تو رو ميرسونم آخر وقت ميام دنبالت .
باهم رفتيم منو رسوند و خودش رفت . با مهردادنشستيم حسابي مشروب خوري مهرداد يه سايت سكسي برام باز كرد خيلي باهال بود ( www.xhamster.com) واقعا" حشري شده بودم تقريبا" ساعت 10/5-10 شب سيگارم تموم شده بود به ندا زنگ زدم كجايي گفت دارم ميام دنبالت گفتم پس يه بسته سيگار هم بخر .
تماس گرفت كه من پايينم مهردادگوشيو ازم گرفت بهش گفت بيا بالا خيلي اصرار كرد خلاصه گوشيو گرفتم گفتم حالا ميخاي بيا بالا 10 دقيقه بشينيم بريم.
ندا اومد بالا و سلام احوالپرسي با مانتو نشست مهرداد اصرار كه شامو باهم ميخوريم منم تنهام شما هم كه كاري ندارين و از اين حرفا . ندا به من نگاه كرد گفتم هر جور راحتي من بدم نمياد بمونيم شامو بخوريم بريم . خلاصه ندا مانتوشو در آورد يه تاب بندي با شلوار جين پوشيده بود موهاشم فر كرده بود خيلي خيلي جذاب شده بود يه لحظه مهردادو نيگاه كردم ديدم داره آب دهنشو قورت ميده فهميدم كه حسابي حشرش زده بالا يهو تمام داستانايي كه خونده بودم و چت كرده بودم اومد جلو چشم سرم گيج ميرفت ( يه جورايي كنترلمو از دست دادم) گفتم من ميرم بالكن يه سيگار بكشم كف سيگارم رفتم بالكن از اونجا نيگاشون ميكردم باهم داشتن ميگفتن ميخنديدن حس عجيبي داشتم .
برگشتم مهرداد به ندا گفت مشروب ميخوري ؟ بهم نيگاه كرد گفتم ديگه مثل اينكه امشب اينجا طلپيم بخور. مهردادرفت براش يه گيلاس آورد يكي دو پك خورديم من بد جور مست كرده بودم از طرفي هم همش تو فكر سكس 3 نفره بودم حالم بد بود . ندا ميخواست بره دستشويي مهرداد پاشد رفت چراغو براش روشن كنه يهو پاي ندا پيچ خورد مهردادبغلش كرد نيوفته با ديدن اين صحنه كيرم داشت ميتركيد .
ندا اومد نشستيم به مشروب خوري حسابي مست كرديم شامم كه مهرداد سفارش پيتزا داده بود باهاش خورديم.
تو كل اين مدت همش تو فكر سكس 3 نفره بودم . بلند شدم به ندا گفتم پاشو بريم خونه كه مهرداد گفت من با اين حالتون اصلا" نميزارم برين همينجا بمونين به شوخي گفتم ميخواي زنت طلاقت بده ؟گفت بهش نميگيم خلاصه اينو كه گفت انگار محيط مجردي شد هممون يه حس مجردي گرفتيم . قرار شد حالا بمونيم شب برا خواب بريم خونمون.
دوباره نشستيم 3 نفره مشروب خوري تمومش كرديم .
مهرداد گفت يه فيلم ببينيم ؟ به اتفاق قبول كرديم يه فيلم كه اصلا" يادم نيست چي بود (چون تو فكرم همش مشغول بودم ) گذاشت 3 نفره نشستيم روي كاناپه كه درست روبروي تلويزيون بود من وسط نشستم ندا اينورم اونور هم مهرداد . ندا لم داد رو من منم با موهاش داشتم بازي ميكردم يهو طبق روال كه وقتي باهم تنها بوديم دستمو ميكردم لاي سينش شروع كردم با سينش بازي كردن . من پيشنهاد دادم چراغا رو خامش كنيم و فقط آباژور بمونه . داشتيم فيلم ميديديم و من و ندا هم تو كار هم بوديم ندا هم حسابي مست بود و هم حسابي حشري . يواشكي در گوشش گفتم بريم خونه يه سكس حسابي بكنيم
گفت مي خواي همينجا سكس كنيم؟ من كه يه جورايي از خدا خواسته بودم بهش گفتم جدي داري ميگي؟ گفت اگه تو بخواي آره . مهرداد هم كنجكاو شد ما به هم چي ميگيم.
گفتم هيچي بابا بي خيال
به ندا گفتم امشب خيلي مست و حشريم اونم گفت منم همينطور . با سينه هاش بازي كردم ديدم ندا از پشت من داره شونه مهردادو ميماله اولش مهرداد جا خورده بود ولي برا اين كه مطمئن بشه هيچي به رو خودش نياورد من پا شدم گفتم ميرم بالكن سيگار بكشم
برگشتم ديدم دارن از هم لب ميگيرن ( بعدا" ندا به من گفت كه تا من رفتم بالكن رفته پيش مهرداد ازش لب گرفته اونم گفته چيكار ميكني الان اميد مياد زشته ندا بهش گفته كه از اميد خيالت راحت باشه) اومدم هيچي نگفتم رفتم كنار ندا نشستم ( حالا ندا وسط بود) من ازش لب ميگرفتم مهرداد با سينش بازي ميكرد و برعكس. ندا دستشو برد كير مهردادو گرفت ماليد منم تاب ندا رو در آوردم سوتينشو باز كردم سينشو خوردم ندا كير مهردادو در آورد باهاش بازي كرد جامو دادم به مهرداد اون شروع كرد سينه هاي ندا رو خورد ندا و من و مهرداد تو مرز جنون بوديم من تكمه شلوارشو باز كردم بلندش كردم شلوارو كشيدم تا روي رونش دوباره نشست خم شد رو كير مهرداد براش ساك بزنه منم اومدم پايين شلوارشو از پاش در آوردم شروع كردم از لاي شورتش كسشو خوردم مهرداد شلواركشو در آورد بلند شديم رفتيم رفتيم اتاق خواب آباژور اتاق خوابو روشن كرديم ندا تيشرت مهردادو درآورد منم لباساي خودمو درآوردم رفتيم رو تختخواب . جامو دادم به مهرداد اونم شورت ندا رو درآورد شروع كرد به خوردن كسش ندا داشت برام ساك ميزد مهرداد ندا رو به پشت خوابوند كيرشو كرد تو كس ندا ، ندا جيغش دراومده بود آروم رفتم بيخ گوشش گفتم خوشت مياد ؟ گفت آره خيلي گفتم برو روش
ندا برگشت مهردادو به پشت خوابوند منم با آب كسش در كونشو حسابي ليز كردم منم از پشت گذاشتم تو كونش دوتايي بهش تلمبه ميزديم. بالاخره آب هر 3 تامون اومد رو تخت يه 15 دقيقه اي دراز كشيديم بعد من پاشدم لباسمو بپوشم ندا لباساشو برداشت رفت حموم خودشو بشوره لباسامونو پوشيديم گفتيم ديگه ما ميريم. من گفتم كه هر 3 تامون مست بوديم يه كاري كرديم همينجا فراموشش كه نميشه كرد ولي مدفونش ميكنيم و ديگه حرفي نميزنيم.
خداحافظي كرديم و اومديم خونه .
اولين تجربه و آخرين بود تا اين لحظه
ندا ميگفت نميدونستم به كدوم كير و به كدوم سوراخ تمركز كنم آبم بياد.
خيلي تجربه جالبي بود .
منو مهرداد شنبه كه همديگه رو ديديم تا الان هيچ حرفي از اون شب نزديم.
اميدوارم هركسي برداشت خودشو داشته باشه از اين جريان

4
نمره شما: هیچ میانگین 4 (6 votes)
kave1355
آف لاین
عضو از: 1390-10-06 00:13
پست ها: 6

عالی بود

اولین بار بود از یک داستان سکسی خوشم اومد . راست یا دروع خیلی خوب نوشتی و نرفتی سراغ حاشیه پردازی های طولانی و کسل کننده . خود داستان حشری کننده بود و خوب کاری کردی که نرفتی سراغ پر و بال دادن بیخودی به مراحل سکس . بازم بنویس.

بالا
0 لایک
Takkhal
آف لاین
عضو از: 1391-04-16 03:38
پست ها: 275

ایول خوب بود.فقط حیف دیگه

ایول خوب بود.فقط حیف دیگه تعطیلش کردید وگرنه حتمأ منتظرداستان بعدیت میموندم.

بالا
0 لایک
Takkhal
آف لاین
عضو از: 1391-04-16 03:38
پست ها: 275

ایول خوب بود.فقط حیف دیگه

ایول خوب بود.فقط حیف دیگه تعطیلش کردید وگرنه حتمأ منتظرداستان بعدیت میموندم.

بالا
0 لایک
saman_yoosefi
عکس های saman_yoosefi
آف لاین
عضو از: 1391-12-03 22:39
پست ها: 82

سلام به اين فكر نكردي كه ندا

سلام
به اين فكر نكردي كه ندا از سكس با مهرداد خوشش بياد بازم بره سراغش

بالا
0 لایک
nima_es
عکس های nima_es
آف لاین
عضو از: 1391-08-22 09:31
پست ها: 272

20

فانتزی خوبی داری رضاجون ادامه بده منتظر کارهای بعدیت هستیم.

بالا
0 لایک
sahar ssss
عکس های sahar ssss
آف لاین
عضو از: 1391-12-01 19:50
پست ها: 22

منم......:.<

منم......:.<

بالا
0 لایک
کلاریس
آف لاین
عضو از: 1391-01-02 07:44
پست ها: 903

جالب بود

بازم بنویس

بالا
0 لایک
sava7
عکس های sava7
آف لاین
عضو از: 1393-02-13 11:08
پست ها: 124

خوب

خو ب بود...

منتظرم...

بالا
0 لایک
لیسی
عکس های لیسی
آف لاین
عضو از: 1391-05-18 22:06
پست ها: 26

سلام

جالب بود اما نمیره تو مخ من چه جوری میشه یک مرد این کارو کنه البته ادما خیلی متفاوتن و هر کس ازاده کاری و که دوست داره بکنه

بالا
0 لایک
mikhamet miay
عکس های mikhamet miay
آف لاین
عضو از: 1392-07-27 01:34
پست ها: 1

دادا یه سر خونه ما هم بیاید

دادا یه سر خونه ما هم بیاید یه کم مشروب بدم بخورید بعد تنها بفرستمت بری خونه

بالا
0 لایک
برای ارسال دیدگاه وارد شوید یا ثبت نام کنید .