سوينگر

  1390/2/14

  اون به طرز عجيبي سكسي و جذاب بود...ميتونم بگم مادرزادي يك طناز بسيار دلفريب بود..
  آرايش به صورتش به شكل نازي مينشست..چشماي عميق و مشكي اون يك نفوذ كشنده داشت. همه توصيف از سن 17 سالگي اون در اندامش پنهان بود ..كمري باريك و باسني با رانهاي گوشت آلود و خوشتراش، آدم جز هوس گاييدن اين دختر چيزي به مغزش راه پيدا نميكرد..اسمش شيما بود..من دانشجوي مهندسي بودم و اون سال دوم دبيرستان بود..دوست پسري به نام مهرداد داشت كه وضعش توپ بود ..اون همكلاس من بود..خيلي رفيق بوديم من هميشه خونه اش ميرفتم..صميمي بودن ما تا حدي بود كه از روابط سكسي دوست دخترامون هم به هم ميگفتيم..اون شيما رو به خونه مجرديش مياورد و باهاش عشق بازي ميكرد..شيما اوپن نبود اما ميتونست هر پسري را حتي با حرف به اوج لذت برسونه...مهرداد از عشق من به شيما با خبر بود ولي من و مهرداد كه اولين بار علايق سكسي مون به هم گفتيم فهميديم هردومون سكس گروهي و 2 به 1 رو دوست داريم يا اينكه دختر مورد علاقه جفتمونو باهم بكنيم خيلي اتفاق نظر داشتيم. فيلماي زيادي ميديديم گاهي تو 17 – 18 سالگي با پيداكردن يك سوژه غير قابل دسترس باهم جق ميزديم يا براش ميزدم..
  من عاشق سكس گروهي و ضربدري هستم..اين احساس رواز اول با مهرداد مشترك داشتيم و هميشه ديدن فيلمهاي مردهاي سوينگر يا لذت جو كه همسرشونو يك يا چند نفر جلوشون ميكردند از دست نميداديم. اول ها وقتي دست مهرداد روي كون شيما ميلغزيد و من از لاي در يا دوربين وبكم جاسازي شده داشتم ديد ميزدم چه حالي ميداد...حس اينكه اين زن منه و مهرداد داره حال ميكنه باهاش، كلي كيف ميداد بمن.
  يادمه كه مهرداد از شدت عشق سكسي اش به شيما جون قصد داشت باهاش ازدواج كنه . اما خانواده اش نميذاشت..با اينكه شيما بيرون و خيابون ظاهر بدي نداشت زيبا بود و خوش اندام
  اما خواهر و مادرش نذاشتند با شيما ازدواج كنه. با اين حال باهم فكر ميكرديم اون نامزدشه و منم موقع سكس ديد ميزدم ..و از اندام زيباش كيف ميكردم..تو يكي از اين دفعات مهرداد در حال ماليدن اندام شيما ميگفت:
  مهرداد: اين بدن چه بدني كه لختش منو ديونه كرده و با مانتو تو خيابون مرداي ديگه رو
  شيما: ممممم....آرررره...جووووون عزيزم....الان زير تو ام....مال تو ام.آخخخخخ مهرداد جووون دوست داري .بيرون كه هستم مال مرداي ديگه باشم؟...مممممم
  مهرداد : آآخخخ....نگو..از اين حرفا نگو كه ميميرم برات.....خيلي دوستت دارم وقتي برام فانتزي ميسازي .....مي خواهي يكي از اين مردا ديد بزنه گاييدن مارو....؟ جنده من؟...آرهههه
  تو اين لحظه من كيرم دستم بود براي شيما جون و كون زيباش ميزدم.....وقتي سوالش با ناله و آخ و اوخ شيما همراه شد مهرداد به من اشاره كرد بيا تو...با ترس نزديك شدم مهرداد به آرومي دم گوشش گفت اين مرد داره كون زيباتو ديد ميزنه....شيما از شدت سكس ناله ميكرد و احتمال اومدن منو از راهرو به اطاق ميداد و با حسس ما آشنا بود ...ميگفت
  شيما : مهردادجون... لختم كن.....ممممم....
  مهرداد:الان جيگرم.....(شرت مشكي شيما را با يه ضرب از بدنش كند...شيما چاردست وپا كونش بالا و سرش نزديك فرش مهردادپشتش با كير شق شده تو دستش و دست ديگش ميزد رو كون شيما)...ببين شيما جونم چه كوني داره مازي جون( مازيار اسم من) عشق من بهترين بدن دنياست.....
  مازيار : آرهههههه...چه كون ناز و گرديه ...خيلي بزرگ و لوند ه .....ممممم...مهرداد جون دوست داري چي بگم از اين كون و بدن .....چي كار كنم برات....؟؟؟؟
  شيما با صداي من بدجوري كونشو بالا پايين ميكرد...له له ميزد...... مهرداد كيرشو تف زد لاي كون شيما جون گذاشت و بالا و پايين ميبرد كون و كس شيما رو با سر كيرش نوازش ميداد.... ميكشيد و شيما هم ناله ميكرد... سوال من از مهرداد جوابي رو ميخواست كه اين اطاق منفجر بشه..
  مهرداد: مازي جون هرچي كيرت ميخواد بگو تا حال كنم...بگوووو..
  مازيار: آخخخ مهرداد عجب نامزدي داري...چه كوني داره...آخخخخ....مهرداد...مهرداد...
  مهرداد: چيه عزيز بگوووووو
  مازيار: كيرن تو كس نامزدت...كيرم تو كون زنت...
  مهرداد: وايييييييييييي آرهههه ...جووووووون كيرت تو كون نامزدم...كيرت تو كس زنم آخخخخخخخ...بيا كيرتو بزارم لاي كون نامزدم.....
  مهرداد جلو كيرم زانو زده بود و كيرمو گرفت يه كم ماليد ...
  مهرداد: اره چه كيريه....عزيزم شيماجونوم كير غريبه ميخوايي لاي پات بذارم خودم ؟ آرهه جنده من ؟ عزيزم بگوووووو


  شيما كه به اوج رسيده بود و كسش را به سرعت ميماليد گفت
  شيما: آره...ميميرم براي دو كير همزمان....مهرداد جون...ميدونم ميخواهي جندت باشم...عزيزم....مممممم....مهرداد...مهرداد..
  مهرداد: چيه؟ بگو...چي دوست داري ؟ ...مممممم
  مهرداد همينطوري كه ميماليد كيرمو منم راست راست كرده بودم و آه ميكشيدم.... شيما چاردست وپا پشت به ما بود سرشو برگردوند و با چشماي نيمه بسته و خمارش با ناله گفت :
  شيما: مازي جون ....مازي جون.....
  مازيار: چيه.....ممممم...چه كسو كوني داري شيما جووون....
  مهرداد كيرم رو ميماليد و كيرش كه رو كون نامزدش بود رو بالا پايين ميكرد.
  شيما: مازي....كيرت تو كس و كونم....ميميرم برا كيرت ..بتپون تو كونم....ممممممم
  من كه حشري شده بودم دست مهرداد از كيرم كشيدم كيرمو جلو صورت مهرداد گرفتم و با حرص و شهوت گفتم:
  مازيار: مهرداد.... بيا ....كسكش زن جنده ...سر كيرمو تف بزن بزارم لاي كس و كون زنت مهردادكه يه دفعه حشر من و ديد ...كلي حال كرد ...له له ميزد برا اين لحظه ...يه جوري مست و خمار از پايين به بالا نگام كرد ...يه تف انداخت سر كيرم و با دست كيرمو ماليد .....گذاشت لاي كون نامزدش ....داشتم از حس لمس كون شيما پرواز ميكردم...كس و كون همون دختري كه از پشت سرش تو خيابون دنبالش ميرفتم و هر روز و آرزوي داشتن او بدن و گاييدنش هر روز تو خيالم بود الان جلوي من و كيرم لاي كون سفيدش بود..
  مازيار: آخ چه كوني داري شيما جون ....كيرم توشه .....
  شيما :‌ مممم ديوونه اشي اره....ميديدم كف كون مني....كيرت تو من چه حالي ميده....
  مهرداد: ....آخخخخخ...جون...شيما ...عزيزم...لاي پات يه كير كلفته ....جلوم داره ميگاد تورو.. .... چه مرد كسكشي شدم برات....ممممممممممممم.
  من همينطور كه لاپاش گذاشتم با حشر زياد گفتم
  مازيار: مهرداد لاي كون نامزدتو بازكن برام.. نامزد كوني تو رو ميگام .. ...مهرداد جون.... جون.......
  مهرداد لاي كون شيما رو باز كرد سوراخشو ماليد برام....كون چاقو سفيد و برام كامل از هم باز كرد. منم كه كنترل نداشتم رو خودم يه دفعه سر مهرداد رو گرفت فشار دادم روي كون نامزدشت طوري كه از نزديك نزديك سوارخ كون شيماو كيرمو ببينه.... شروع كردم تپوندن تو كون نامزدش...
  مازيار: آخخ....ببين چه ميره توششش...تو كون زنت .... كير من تو كون تنگ زنت ميره ميبيني؟ ممممم.....جون.....( سرش كه رفت ...شيما ناله اي جيغ مانند كرد و . كم كم باز شد ....تو آسمونها بودم كيرم رو عقب جلو تو كون تنگش ميكردم ......مهرداد هم نفس نفس ميزد.... كيرمو كشيدم بيرون كه يه دفعه مهرداد سر كيرمو تف انداخت ...من حشري تر شدم دست خودم نبود ...سرشو كه سفت نگه داشتم ..كيرمو جلو دهنش بردم و با يه ضربه تو دهنش كردم...نميدونستم چكار ميكنم . اما مهرداد بدش نيومد... دوباره و دوباره كردم داشت ابم مي آمد كه زدم تو كون نامزدش...با سه بار حركت عقب جلو آبم پمپ شد توش...از بغل كيرم زد بيرون ...ناله هاس شيما تمومي نداشت ...دستمو از سر مهرداد برداشتم و ديدم كه كيرش شل شل شده اما آب كيرش سرازير آروم مياد بيرون...گذاشت جاي كير من تو كون نامزدش ... اونم آبشو ريخت ...و افتادند زمين كف اطاق تو بغل هم لب گرفتند... نميدونم چي شد بالا سرشون رفتم كيرمو گذاشتم بين صورتهاشون....چه جور ميليسدنش .... واي كه مرده بودم از سكس........آخ.....


  اينطوري بود كه اين حس شوهر لذت جو تو خونم رفت و سوينگر شدم....


  نوشته: swinger

 • 5

 • 0
 • نظرات:
  •   -NASTARAN-
  • 7 سال
   • None

  • هاهاهاها شیما مگه فیل بود که با دونفر س....س کرد؟ دروغگو خاک تو سرت فیلم امریکایی رو ترجمه کردی؟هاهاهاها


  •  
  • 7 سال
   • None

  • ترجمه سوینگر در ایران: یعنی یه بی ناموس کسکش جق زن کونی زنازاده هزارپدر دیوس.
   ریدم تو دهنت با این داستانت حرومی.


  •   Mr.ok
  • 7 سال
   • None

  • واقعا به اینجور آدما چی میشه گفت
   حالا شانس اوردی دوست دخترت دوستت بوده؛نه زنش؛وگرنه کیرمو از پشت میکردم تو حلقت
   حروف و جملات رو خیلی کشیدی
   ریدی به داستان


  •  
  • 7 سال
   • None

  • هر کسی یه سلیقه سکسی داره و هر کسی یه مدل سکسی رو دوست داره و ازش لذت می بره اما از اونجاییش که پستی خودت و دوستت رو نوشتی دیگه ادامه به خوندن ندادم. آخه کثافت هخای بی شعور دیگه چرا ازش فیلم می گرفتید؟
   اون بدبخت که بهتون حال می داد و لذت می بردید هر سه تون.
   خیلی کثیف هستید که ازش فیلم گرفتید و از اعتمادش سو استفاده کردید


   تا یادم نرفته یه فحش هم بهت بدم:
   پاهای گودزیلا تو کس مادرت
   پاهای یه هزارپای بزرگ یکی یکی به نوبت و بعدش دسته جمعی تو کونت


  •   parazit_00700
  • 7 سال
   • None

  • داش سامان دمت گرم کمر دشمنت خم


  •   arash ym
  • 7 سال
   • None

  • آدرس بده تا بیام تو و شیما و مهرداد رو همزمان بکنم اونوقت میشه سکس انتگرالی.آخه بچه کونی کی به تو گفته داستان بنویسی؟برو جلقتو بزن.


  •  
  • 7 سال
   • None

  • مهدي بيكس مينويسد:


   نمایی از تابلوی دیواری منسوب به کاما سوترا، واقع در قصر شهر کوچمان در راجستان
   010101.JPG
   سکس کروهی می‌تواند شامل سه نفر یا بیشتر از هر جنسیت یا گرایش جنسی باشد. خود رویدادهای سکس گروهی را می‌شود طبق نوع سکس طبقه بندی کرد؛ برای مثال، یک نشست سکس گروهی دگرجنس‌گرا تنها شامل سکس بین دو جنس مخالف خواهد بود. برخی ضیافت‌ها برای سکس گروهی ممکن است برای گروه یا گروههای خاصی از مردم در نظر گرفته شده باشند. در جامعهٔ همجنسگرایان مذکر، برخی باشگاههای شبانه، گرمابه‌ها، و گروههای اینترنتی هستند که سکس گروهی را برگزار می‌کنند و در آن شرکت میجویند. انواع مختلف سکس گروهی ممکن است شامل تعویض شریک جنسی باشد و یا نباشد. در بعضی باشگاههای سکس ورود همراه با زوج الزامی است و معمولاً تماس فیزیکی واقعی بین افراد زوج‌های مختلف رخ نمی‌دهد. سکس گروهی ممکن است شامل فعالیتهای سکسی خاصی باشد؛ به عنوان مثال، برخی شامل برده-اربابی و دگرآزاری هستند در حالی که سکس گروهی تابی‌لاو (Tobylove) و وانیل (vanilla) این‌گونه نیست.


  •  
  • 7 سال
   • None

  • در بسیاری از فرهنگ‌ها سکس در معرض عموم تابو و غیر قانونی است. همچنین بسیاری از گروهها سکسی را که تک زوجی نباشد تقبیح می‌کنند. سکس گروهی معمولاً به طور خصوصی یا در مکان‌های زیرزمینی و مخفی مثل خانه ها؛ مناطق غیر مسکونی مانند جنگل ها؛ ساختمان‌های متروک یا باشگاههای خصوصی به وقوع می پیوندد. باشگاه‌های سکس غالباً تنها بر روی اعضا باز هستند، در حالی که مکان‌های کمتر رسمی (توقف گاههای کامیون، مناطق پردرخت، پارکینگ ها) می‌توانند نیمه-سری باشند. سکس گروهی همچنین گاهی اوقات در باشگاههای شبانه، حمام‌های عمومی، سالن‌های ماساژ، یا بارها رخ می‌دهد. سکس گروهی ممکن است جزئی از فعالیتهای اجتماعی دیگر مانند میهمانی‌ها باشد، با این حال در برخی ضیافت‌ها مانند حمام‌های همجنسگراها اغلب مراجعه کنندگان از حرف زدن اجتناب می‌کنند.


   با وجود (یا بخاطر) تابو بودن سکس گروهی، شرکت در سکس گروهی برای برخی یک رویاست، ولی شرکت منظم جستن در سکس گروهی در بیشتر فرهنگ‌ها غیر معمول است.


  •  
  • 7 سال
   • None

  • از آغاز همه گیری ایدز، سکس گروهی عمدتاً فعالیت خطرناکی شمرده می‌شود. در پاسخ به خطر ابتلا از راه سکس، بعضی از افراد شروع به سازماندهی میمهانی‌های سکس بی خطر تر کردند. تا به مردمی که از سکس گروهی لذت می‌برند راهی برای شرکت جستن ارائه دهند. چنین رویدادهایی غالباً شامل دخول یا سکس بدون کاندوم نیست، و بیشتر گرایش به استمناء گروهی، سکس دهانی محافظت شده، استفاده از اسباب بازیهای سکسی، یا فعالیت‌های دیگر با حداقل خطر سرایت دارند. در بسیاری از مکانهایی که اغلب سکس گروهی روی می‌دهد، اغلب کاندوم، دستکشهای لاتکس، چرب کننده یا ابزارهای دیگری برای سکس کم خطر تر به مشارکت کنندگان ارائه می‌شود. با این وجود، سکسی که احتمال تبادل مایعات در آن است، یک عامل خطر اصلی برای اچ‌آی‌وی و بیماری‌های دیگر شمرده می‌شود.رضایت هم می‌تواند مورد مهمی برای شرکت کنندگان در سکس گروهی باشد، زیرا شرکت کنندگان منفرد ممکن است نخواهند اعمال خاصی را انجام دهند (مثلاً ممکن است تنها سکس بی دخول بخواهند) و برقراری حدود مشخص قبل از اینکه سکس گروهی شروع شود می‌تواند مشکل باشد. بیشتر انواع سکس گروهی سازمان یافته، مرزبندی‌ها و محدودیت هایی اعمال می‌کنند یا از رسومی پیروی می‌کنند تا اطمینان حاصل کنند که سکس تماماً رضایتی است؛ به عنوان مثال، بعضی گروها اشارات غیرگفتاری (ارتباط چشمی، اشاره‌های دست) برای بیان رضایت یا عدم رضایت دارند. بعلاوه، الکل و دیگر داروها ممکن است به عنوان عوامل خطر برای تماس جنسی ناخواسته حین سکس گروهی دیده شوند
   در ادیان مختلف از جمله اسلام، مسیحیت و یهودیت این عمل هوس نفس و از گناهان شمرده می‌شود.


  •  
  • 7 سال
   • None

  • Ardimanish:مهدى خان بيكس
   نه خسته دادا!


  •  
  • 7 سال
   • None

  • كسخل خيلى باحال بود.بس كه كيرى بود ولى خيلى خنديدم.اگر به چشم طنز بهش نيگا كنى از خنده ميميرى.حساب كن نامزدش رو با رفيقش به صورت 100% جنده كش كردن...كلامهاى بكار رفته در هنگام به گا رفتن 20 بود.نمره بقيش هم ساينا بهت ميده...


  •   kamran kirtiz
  • 7 سال
   • None

  • ووووووووووووووووووووووووییییییییییییییییییییییییی چچچچچچچهههههههه ککککار مممممسسسسسخخرررهایییییییییییییی وووووییییییییییی
   مممممممممممممممممممممممممممممممم


  •  
  • 7 سال
   • None

  • TAVAJO TAVAJO


   kiram to in sayt ba adamash.
   yeki zandashesho mikone.khaharo madaro/baradarzade/khaharzade/familo /minevisan ke kardan.
   malome ke az dam oghdeyi hastino darin kos shere.
   khare kharetono gayidam ke az dam koniyo jendeyid.
   shoma kojayido ma koja.
   shoma khodeeton konid bad migid kardam.
   dolat kharetono dare migae hichkasi nemige.vali yekhab mibine miyad vase ye ede jaghi minewise onam jagh mizanan.
   kiram to saiteton


   in khako ma be khak neshondim.
   ma koshtimesho ro saresh roze khondim.
   ma ghamate shekasteye on harfim
   ma alefim ya alaf nafahmidim/harja lazem beshe melate ghayorim/khar ke az pol gozasht khso khashakim


  •   sara sweet
  • 7 سال
   • None

  • اه نه سکس بلدی نه داستان نویسی نه تخیل


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  داستان های مشابه


  جستجو