سکس با آبجی

  1389/6/20

  من اسمم حامد و 22 سالمه و دانشحجوی رشته حسابداری ام.من تو شهری دانشگاه قبول شدم که خونه ی خواهرم اونجا بود.به خاطر همین من خونه ی خواهرم اینا بودم.خواهرم اسمش لیلا و 24 سالشه و شوهرشم نیما 27 ساله و کارمند بانکه . من حدود 2 ساله که خونه ی خواهرم اینا تلپم و همیشه همین جام.من 4 روز اول هفته از صبح تا 2 ظهر کلاس دارم و 3 روز بعدش بیکار بودم.خونه ی خواهرم اینا یه خوابه است و حموم و دستشویی اونا توی یه راهروه که فقط راهرو در داره و حموم و دستشویی در نداره و وقتی می خوای بری دستشویی باید از جلوی حموم رد بشی.سال اولی که دانشگاه بودم یه روز کمر درد شدیدی گرفتم رفتم دکتر و گفت که باید عکس بگیری .یه شیشه روغن کرچک دادو گفت اینو فردا صبح بخور و بعد از ظهر بیا تا ازت عکس بگیرم.آقا چشمتون روز بد نبینه ما این روغن و ساعتای 8 صبح خوردیم از ساعت 9 شکم ما شروع به فعالیت کرد دیگه داغون شدم ساعت 10/30 بود که خواهرم از خواب بیدار شدو وقتی حال منو دید یه خورده مسخرم کرد و گفت که می خواد بره حموم گفتم بشین بعداز ظهر برو من حالم خوب نیس 3-4 دقیقه یه بار باید برم دستشویی ولی خواهرم گفت که زود میاد بیرون گفتم باشه خواهرم رفت حموم تازه صدای آب اومد که شکم من دوباره فعالیت کرد و باید می رفتم دستشویی در زدم گفتم لیلا اگه لباساتو در نیاوردی بیا که من برم دستشویی اونم گفت که لختم و لباسامم ریختم تو ماشین گفتم حوله رو بپیچ دورت درو باز کن تا من برم دستشویی گفت پس صبرکن. یه چند لحظه بعد در باز شد و من رفتم تو ولی تا چشمم خورد به خواهرم جا خوردم آخه اون پشت به من تو حموم بود ولی هیچی دورش نبود و لخت لخت بود ولی تو اون لحظه من به هیچی جز رفتن به دستشویی فکر نمی کردم .پریدم تو دستشویی و بعد از راحت شدن اومدم بیرون ولی اینبار یه جوری خجالت می کشیدم رد شم یواش از جلوی حموم رد شدم ولی چشمم نا خوداگاه افتاد به داخل حموم وای خواهرم طوری ایستاده بود که یه ذره از پستونش معلوم بود آخه یه وری ایستاده بود ،از راهرو رفتم بیرون و داشتم به کون سفید و تپل خواهرمو پستون گندش فکر می کردم ولی زود از فکرش اومدم بیرون چون 3-4 دقیقه نگذشته بود که دوباره دستشویی داشتم چون درو خواهرم اینبار قفل نکرده بود فورا پریدم تو راهرو وای اینبار خواهرم روش به طرف من بود چشم تو چشم شدیم سریع رفتم تو دستشویی که دیدم خواهرم عصبانی داد می زنه بی شعور یه صدایی می زدی همینجور مث گاو اومدی تو منم گفتم ببخشیدحالم خوب نیست دوباره رفتم از راهرو بیرون ولی اینبار برگشتن باز خواهرم پشتش به من بود و دوباره کونش و دیدم رفتم بیرون یاد کس خواهرم افتادم که تو یه نیگاه دیدمش چقدر مو داشت نمی دونم چند وقته موهای کسشو نزده ولی پستونای خیلی گنده ای داشت ولی اون موقع چون حالم خوب نبود اصلا بیخیال شدم .بلاخره خواهرم اومد بیرون و من بعداز ظهر رفتم عکس گرفتمو خدا رو شکر کمرم سالم بود.ولی فردا شبش بابه یاد کس و کون و پستونای خواهرم یه کف دستی مشتی زدم.


  تا یه چند روز همش بیاد خواهرم جلق می زدم . همش فکر می کردم دارم اون کس پر موشو براش لیس میزنم. وای که من عاشق کس پر مو و زیر بغل پرموی دخترم. یه روز یکشنبه بود من کلاس داشتم ساعت 7/5 رفتم دانشگاه رسیدیم دانشگاه گفت که استاد امروز نمیاد من هم 4 ساعت با همین استاد داشتم برگشتم خونه، خواهرم هنوز خواب بود و نیما رفته بود سرکار .منم گرفتم خوابیدم یه 1ساعتی میشد که دیدم صداهایی میاد ، از خواب پا شدم رفتم تو در اتاق خواهرم دیدم داره ناله می کنه فکر کردم مریضه خواستم برم تو که دیدم میگه نیما نیماجون وای چی میشد دیشب منو 2 بار میکردی تو که میدونی من عاشق کس دادنم بیا منو بکن کیرم راست شد اروم در باز کردم خواهرم رو تخت به پشت خوابیده بود و تو دستش برس موهاش بود که میمالید رو کسش و می گفت نیما بیا منو جر بده نیما کیرتو بکن تو کسم فهمیدم که خواهرم شدید شهوتیه دو دل بودم می ترسیدم ولی بد جور شهوتی شده بودم گیج بودم پاهام سست بود خواهرم لخت با یه برس تو کسش جلوم بود منم داشتم کیرمو میمالیدم .شلوارمو در اوردم و شرتمم کشیدم از پاهام بیرون دیوونه شده بودم حرفای خواهرم تحریکم می کرد رکابیمو که در اوردم دیگه لخت لخت شدم ولی می ترسیم برم تو خواهرمم هر لحظه ممکن بود ارضا شه وقت تنگ بود چیکار کنم چیکار نکنم شیطون زورش زیاد شد و اروم چار دستو پا رفتم تو رسیدم جلوی تخت،روبروی کس پر موی خواهرم، شاید فاصله من با کس خواهرم 25 سانت بود دیگه راه پس نداشتم اروم دستمو گذاشتم رو کس خواهرم که خواهرم یه جیغ کشید و بلند شدو رفت عقب و تامنو دید شروع کرد فحش دادن وای که دیگه داشتم میمردم اصلا انگار شهوت خواهرم به یکباره تموم شد منم با یه کیر راست تو اتاق خواهرم دیگه می دونستم که اگه نتونم راضیش کم فاتحه ام خوندست رفتم رو تخت که خواهرم تهدید کرد جیغ می زنه و فحشم میداد ولی من تصمیمو گرفته بودم گفتم جای اون برس خوب با من حال کن گفت خفه شو گمشوبرو بیرون کثافت دید که من دارم میرم طرفش و پاشو گرفتم شروع کرد جیغ زدن گفتم لیلا الان هر کی بیاد تو من و تو رو لخت مادرزاد ببینه می فهمه که من زورکی نیومدم پس جیغ نزن لیلا دید که من حالیم نیس التماس کرد داداش تو رو خدا ولم کن به هیشکی نمی گم اصلا انگار هیچی نشده ولی من دیگه قشنگ گرفته بودمش تو بغلم و اون دست و پا میزد دستم و گذاشتم رو کسش هنوز خیس بود و لیز انگشتم کردم تو کسش که دوباره جیغ زد و می خواست بلند شه ولی محکم گرفته بودمش و تند تند کسشو میمالیدم که دیدم کم کم داره شهوتی میشه و دیگه میگه داداش تو رو خدا داداشی من شوهر دارم داداش جونم نکن که دوتا انگشت کردم تو کسش که یهو گفت وواااای فهمیدم دیگه حشری شده با یه دست دیگم که تا این موقع دستاشو گرفته بودم شروع کردم به مالیدن پستوناش که دیگه تو حرفاش می گفت داداش جونم ییوواااش اه نننکککنن اه هو اوف نکن حامد دررش بیار دیگه کامل خوابوندمش اونم با دستاش داشت موهاشو بالا پایین میکرد مثلا ناراحته از رولباش یه بوس کردمو اومدم رو پستونش داشتم پستوناشو میخوردم و که ابم اومد و ریخت رو تخت ولی لیلا نفهمید یه 5 دقیقه با سینه هاش بازی کردم اومدم سمت کسش که لیلا گفت نخور کثیفه گفتم من عاشق این کستم اونم هیچی نگفت سرمو بردم لای پاهاشو شروع کرم به لیس زدن که هنوز 10 تا لیس نزده بودم که لیلا ارضا شد و اب کسش اومد تو دهنم کاملا کرخت بود و بی حال ولی بازم براش لیس زدم و با دستام پستوناشو مالیدم که لیلا پاشد و یکم عصبانی گفت بسه دیگه تا همینجاشم زیاد اومدی هرچی اصرار کردم نذاشت و گفت پاشو دیگه میدونستم که نمیشه کاریش کرد و پاشدم لیلا یه نیگا بهم کرد وگفت اگه نیما بفهمه می کشتت منم واسه اینکه نقطه ضعف من نباشه گفتم اگه منو می کشه پس تو رو چی کار میکنه که گذاشتی من کس و کونتو بلیسم با این حرفم بیشتر عصبانی شد و گفت خفه شو رفت تو حموم.منم دیگه با کیر شق شدم نشستم رو تخت و جلق زدم ابمو ریختم تو شرتش و رفتم تو حال که بعد از 10 دقیقه از حموم اومد بیرون منو که لخت دید گفت عوضی یه چیزی بپوش گفتم چشم خواهرم و رفتم تو حموم می دونستم بره تو اتاق با دیدن شرتش عصبانی میشه از حموم که اومدم گفت حامد هر چی که گذشت و اتفاق افتاد رو از ذهنت پاک کن. منم گفتم به شرطی که باهام بدرفتاری نکنی.


  بعد اون روز من همش حسرت کس خواهرمو می خوردم که چرا نکردمش و تو کف موندم.دیگه از اون جریان 2 ماهی می گذشت و تقریبا خواهرم فراموش کرده بود و با من مثل قبل رفتلر می کرد.نزدیکای عید بود که کلاسای من تموم شده بود و می خواستم برگردم شهر خودمون که نیما گفت یه چند روز صبر کن با هم میریم منم گفتم باشه تقریبا 3 روز مونده بود به عید که با ماین نیما رفتیم شهر خودمون.روز 3 عید بود که به نیما گفتن باید 5 فروردین سر کار باشی که بانک قراره تو عید سرویس دهی کنه بلاخره نیما رفت و زنگ زد که 11 فروردین میاد خواهرم حالش گرفته بود ولی من خوشحال بودم که شاید بتونم خواهرمو بکنم .روز 7 فروردین بود که مامان و بابامو داداشم قرار شد برن طرفای خونه ی مادربزرگم لیلا گفت که بدون نیما نمیاد شما برید نیما که اومد میایم منم می خواستم نرم ولی گفتم بذار یه جوری رفتار کنم که لیلا شک نکنه .به مامانم گفتم من میام ولی حمید بمونه با لیلا بیاد که مامانم گفت اخه حمید هنوز خودش به مراقبت نیاز داره راستی حمید 16 سالش بود مامانم گفت نه تو بمون لیلا تنهاست با نیما که اومد بیاین منم علکی ناراحت شدم ولی گفتم باشه ولی تو صورت لیلا معلوم بود که یکمی ترس هست.بلاخره مامانم اینا رفتن و من موندم و لیلا .می خواستم یه جوری حرفی رو وسط بکشم ولی نمیشد .بعداز ظهر رفتم پیش دوستام تا بلاخره تونستم یه فیلم پیدا کنم که وسطاش چند تا صحنه 18 داشت یه فیلم ایتالیلیی که دختره کس و زیر بغل پرمویی داشت .شب بعد از شام لیلا گفت برو یه فیلم بگیر نیگا کنیم گفتم من یه فیلم خارجی از دوستم گرفتم هنوز ندیدمش بیارم با هم ببینیم لیلا هم گفت باشه فیلمو آوردم و نگا کردیم یه فیلم عاشقانه که هر 10 دقیقه یه صحنه از دختری رو با کس پرمو نشون میداد که پسره داشت وتسش می خورد یه 50 دقیقه از فیلم دیدیم که خواهرم با حالتی عصبانی گفت ای چه فیلمییه که آوردی گفتم خوب ندیده بودمش دوستم گفت عاشقانه ست . هیچی لیلا رفت تو اشپزخونه و چند تا سیب اورد خوردیم که همین موقع فیلمم داشت کس دختره رو نشون میداد البته فیلمش کیر نشون نمیداد که گفتم وای چه چیزی لیلا با عصبانیت گفت خاموشش کن بسه دیگه گفتم لیلا من از این کسا خیلی خوشم میاد گفت حامد خیلی پررو شدی که دیگه داغ کرده بودم گرفتمش تو بغلم و گفتم ابجی بذار کستو بخورم که شروع کرد داد و بیداد فوری دستمو کردم تو شلوارشو از زیر شرتش کسشو مالیدم دیدم کسش خیسه فهمیدم فیلمه یه خورده تحریکش کرده و سرعک انگشتمو کردم داخل کسش می دونستم با این کار زود شهوتی میشه اینبار بر عکس دفعه قبل خیلی زود اروم شد و خودش باهام راه اومد و لبلم و خورد وبا دستشو برای اولین بار کیرمو گرفت می دونستم اگه ارضا شه دیگه نمیذاره واسه همین اول پستوناشو لخت کردمو شروع کردم به خوردن لیلا هم داشت با کیرم بازی میکرد که ابم اومد و ریخت تو دستش ولی بدش نیومد همه ی ابمو با دستش کشید رو کسش من که دیگه لخت بودم لیلا رو هم لخت کردم و گرفتمش تو بغلمو خوابدم روش نیگاش کردم گفتم چرا موهای کستو نمیزنی گفت نیما عاشق کس پر موی منه گفتم منم کس پر مو دوس دارم اروم کیرمو لای پاش تکون میدادم که یه دفعه خواهرم توف کرد تو دستش به منم گفت تف کن منم تف کردم کیرمو گرفت و یکمی مالیدش حسابی خیس و لیز شده بود و گذاشت در سوراخ کسش و کمرمو محکم فشار داد وای که چه احساسی بود اولین بارم بود کس میکردم کیرم انگار داخل کوره میرفت لبای خواهرمو خوردم هنوز 30 تا تلمبه نزده بودم که دیدم دارم میام به خواهرم گفتم اونم گفت بزن که من دارم ارضا میشم محکم بزن تندتر تندتر کمرمو محکم گرفت و همه ی ابم ریخت تو کس خواهرم اونم همزمان با من ارضا شد یه چند دقیقه تو بغل هم بودیم که دوباره بداخلاق شد و گفت اخر کار خودتو کردی نامرد. تو به خواهرت رحم نکردی.تو حیوونی تو خیلی پستی.راستش خودمم یکمی عذاب وجدان داشتم هیچی نگفتم و رفتم تو حموم که لیلا گفت هیچوقت فکر نمی کردم به نیما خیانت کنم ولی توی نامرد به نیما هم خیانت کردی.اروم بودم و دوشو باز کردم . هنوز منگ و گیج بودم .


  نوشته:‌ حامد

 • 14

 • 1
 • نظرات:
  •   سیاوش 55
  • 7 سال،9 ماه
   • 8

  • نوش جونت اما نذار که دوباره حشرش بخوابه حالا دیگه مزه شو چشیده بکنش و مرتب ابشو بیار . نونت توی تریت روغنه.کس خونگی مزه ش چیز دیگه اس.


  •   Benjamin_Alex
  • 7 سال،9 ماه
   • 6

  • خوب بود ادامه بده.


  •   mamado
  • 7 سال،9 ماه
   • 8

  • خیلی خوب نوشتی .... دمت گرم ... خوب حال کردی ..


  •   poya1
  • 7 سال،9 ماه
   • 13

  • از سکس خانوادگی حالم بهم میخوره.همتون یه عده بی غیرت کونی هستین.کیرم تو دهن کس نخوردتون.کونی خانه خالی بند واسه عکس کمر روغن کرچک نمیدن.اون واسه عکس شکمه صاب مردتونه.


  •   arvin_tanha33
  • 7 سال،9 ماه
   • 8

  • اخه بي غيرت سكس با خواهر
  •   behnam-vito
  • 7 سال،8 ماه
   • 12

  • خجالت بکش مردک
   ننت رو میکردی بهترت بود تا آبجیتو
   خاک بر سرت
   کثافت
   ننگ بر تو
   مگه میخای از خواهرت جنده بسازی؟
   رذل
   mother fuck


  •   sali 7
  • 7 سال،8 ماه
   • 9

  • بد نبود.


  •   amirbadboy
  • 7 سال،7 ماه
   • 10

  • کیرم دهنت.مردیکه کس خل ادم نمیاد که با خواهرش سکس کنه.شاشیدم تو اون غیرتت


  •   siyanoor
  • 7 سال،7 ماه
   • 9

  • بی غیرت


   خاک بر سرت


   اوکوز


  •   ali armin
  • 7 سال،5 ماه
   • None

  • مادر وخواهر هرچی دروغ گو خرگایید


  •  
  • 7 سال،4 ماه
   • None

  • halam beham khord
   az kesaft boodane khaharet lezat mibari???
   koskeshe mariz
   OON KHAHARE jende ke be dadashesh mide haghesh ye dadashe haroomzadeie mese to


  •   setare-jon
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • ba harfayi ke behnam o poya zadan moafegham vali ba faohsh o nasezayi ke goftan na poya /behnam shoma ha mitonid dorost harfeton ro bezanid


  •   mori.nahid
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • اینها واقعیت نداره فقط کمی تحریک کننده اس و بس ، اگه میتونی واقعیت نگار باش مثلا از از خودت و زنت بگو از سکسهای واقعی ، خود من تا بحال با صد نفر خوابیدم اونم با رضای خاطر طرف مقابل که انواع و اقسام دردسرها رو برام درست کردن و بعدش دست از سرم برنمیداشتن تا با اونا ادامه بدم راستش هنوز هم دوست دارم با بعضی از اقوام نزدیک برم رو کار آخه تا الان شاید با ده نفرشون خوابیدم که خیلی خوش گذشته شما هم برید اونا رو امتحان کنید مثلا عروس خواهر زن ، عروس برادرزن ، آخرش تا زن برادر زن برید جلو یا زن رفیقت که خیلی پا میده احتیاط فراموش نشه و دلگی نکنید مطمئن باشید اگه طرف مورد نظر خودش خوشش بیاد حتما پا میده و نخ ول میکنه شما با یک شاخه گلشروع کنید اگه موافق هستید برام نظر بدید خوشحال میشم .


  •   mori.nahid
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • بالائی راست گفت .


  •   hofalala
  • 7 سال
   • 11

  • 5646


  •   babak b
  • 6 سال،11 ماه
   • None

  • آخه خاركوسه اول صبحي آبجيت براي چي حشري شده بود ، كوس كش اينايي كه نوشتي همش كوس شعره .


  •   نوكيا
  • 6 سال،11 ماه
   • None

  • الهي بميري ميري با خواهرت زنا ميكني كسكش خيلي بي غيرتي غيرت نداري كاش ميشد خدا عذابتو همين دنيا بده


  •   kosse nanat
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • کس کشای حرومزاده شک نکنین ننتون داده که امر به سکس با زن های شوهر دار میکنید


  •   farzim
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • این حرفا امکان داره درست باشه. و بیشتر از اونجا آب میخوره که طرف نمی تونه از راه صحیح خودشو ارضا کنه (ازدواج) .
   ولی به نظر من بیشتر این حرفا فقط در حد حرفه و دلیلش همونیه که بهتون گفتم یعنی احساس نیاز و ارضا نشدن.
   درثانی فکر کنم تنها جایی که ایشون راست گفتن البته امیدوارم هیچ جاش درست نباشه:
   اون قسمت یاشه که گفت من به یادش جلغ زدمو ریختم تو شورتش.
   اونم به این دلیل اتفاق می افته که بعد از چندین سال بلوغ جنسی بالاخره روزی پیش میاد که تو خونه، خواهر یا برادرمونو لخت یا نیمه لخت ببینیم.
   امیدوارم مشکل هممون حل بشه تا از این فکرا و ازین غلطا نکنیم


  •   بچه شهر
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • منم بازی؟ L)


  •   METAL SEX
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • :& ~X(


  •   achachi
  • 6 سال،6 ماه
   • None

  • vay be to ham migan mard tof be rot?


  •   kir kolofte shomali
  • 3 سال،2 ماه
   • None

  • biar ma ham bezanim dg baw ajab bi ensafi hasti tak khor


  •   Silverbooy
  • 2 سال،8 ماه
   • None

  • کس خواهر یه چیز دیگس


  •   Silverbooy
  • 2 سال،8 ماه
   • None

  • بابا چقدر کس خولین این یارو داستان نویس سکسیه نویسندس هنر منده . هرکی هم میگه این کارابده . چرا اومده این پست رو خونده . اسمش که معلومه


  •   amir nb
  • 2 سال،3 ماه
   • 0

  • عالی بود پسر. دمت گرم خیلی حس خوبیه من تجربشو داشتم


  •   kiratory
  • 1 سال،9 ماه
   • 0

  • جقولی بقولی کس (مُزمِحِل)کن(مزمحل یعنی: بی ارزش کردن،حیف ومیل کردن،خراب کردن هرچیزی)هی زرت وفِرت آبتم که میاد!یخورده کمتربجق دلبندم.خواهرت هم متوجه شدبعدازارضاشدنش ریدی توکسش بااون سکس کردنت،یدفه قاطی میکرد برات که دیگه سمتش نری بااین مدل سکس مسخرت.کس خل نشسته جق زده پاچیده تو شورت یارو...!! (wanking)


  •   Amir_irani33
  • 3 ماه،1 هفته
   • 0

  • یکی از لذت بخش ترین سکسهاست


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو