شما اینجا هستید

سکس با شوهر دوستم

من زمانی که براکنکوردرس میخواندم سرکلاس بادختری بنام نرگس آشنا شدم که بعددردانشگاه هم کلاس شدیم تا اینکه من ازدواج کردم شوهرم 12سال بام تفاوت سنی داره و مهدسه و جزیره لاوان کارمیکنه 15روزسرکارو15روزتوخونه ازوانجاکه من ادم خیلی گرم با نیاز جنسی بالا برام این شرایط کمی سخت بودطوری که تو یکی ازسفرهای خارج ازکشورداشتیم برام الت مصنوعی گرفت که نیازمو تا حدودی رفع کنم تا اینکه نرگس هم ازدواج کرد از اونجا که باهم خیلی صمیمی شده بودیم یه روز زنگ زدو گفت دنبال خانه کرایه ای میگرده گفتم که تواپارتمان مادوسه واحدخالی هست میتونی بیای ببینی تااینکه شدوهمسایه ماشدن .نرگس همش ازشوهرش وروابط سکسشون میگفت که تیمورخیلی گرمه وحسابی میکنتش وطوری که یه روز امد گفت مقعدم زخم شده بیا بریم دکتردارم میریم گفتمش چته گفت اره دیشب سکس خفنی داشتیم وازاونجا که کیرتیموربزرگ وکلفته همشه گذاشت توکونم وازدیشب تاحالا درد دارم .یه روزای که به نرگس سر میزدم میدم که گردنش کبودوتمام سینش خون مردگی داره میگفتم که چته کتک کاری داشتیدمیگفت نه عزیزم مال سکس دیشبه .خلاصه هرچی اون برام میگفت من بیشترحریص میشدم که باتیمور رابطه برقرارکنم وازسکس باش لذت ببرم.

تیمور یه مرد33ساله باقدبلندحدود185سانت ووزن100کیلوچهارشونه باپوست گندمی روشن وچشای درشت مشکی وگردن کلفت که جون میدادبرای بوسیدن ومک زدن وحال کردن.
خلاصه همش تو فکر بودم چطورخودمو بهش نزدیک کنم و رویاهام عملی بشن تا اینکه یه روزنرگس بهم گفت فرداداره میره شهرستان به خواهرش که مریض بودسربزنه ودوسه روزمیمونه گفتم با تیمور میری گفت نه .خلاصه اون روزهمش منتظر تیمور بودم که کی ازسرکاربرمیگرده تا اینکه از پنجره دیدم ماشینش داره واردحیاط میشه من هم رفتم تواشپزخونه و با لوله سینک ور رفتم تااینکه ازیجاش شروع به شورکردن کردطوری که دیگه اشپزخونه داشت خیس میشدرفتم طرف تلفن وبهش زنگ زدم گوشی روبرداشت گفت الو گفتم سلام اقاتیمور خسته نباشی گفت سلامت باشی صدای گرمی داشت گفتم لوله آشپزخونه خراب شده خواستم اگه امکانش هست ببیای برام درستش کنی گفت چشم الان میام .5دقیقه نشده بودکه صدای زنگ خونه روشنیدم من هم که اماده بودم وتنم فقط شورت وسوتین بود یه چادرسفیدانداختم روخودم ورفتم درروبازکردم وتااون ودیدم قلبم شروع به زدن کردطوری که احساس کردم داره از جا درمیاد یه نگاش کردم واقعا زیبا و جذابه یه دست لباس گرم کن ورزشی تنش بود گفت سلام گفتم سلام بفرماید اونوطرف اشپزخونه هدایت کردم ودراین حین بهش گفتم شرمنده مزاحم شدم گفت خواهش میکنم دشمنت وظیفه اس وازاین حرفا .تیمور رفت طرف لوله وبااچاری که باخودش اورده بودشروع به وررفتن بالوله کرد منوبگی دیگه طاقت نداشتم ومیخواستم بغلش کنم تااینکه دیگه نتونستم تحمل کنم چادروانداختم ورفتم طرفش وازپشت بغلش کردم وگفتم لوله رو ول کن به فریادمن برس و اون باتعجب گفت چی روشو برگردوند و دید که بله من لخت درمقابلش واینا همش نقشه و بازی فقط اونو اینجا بکشم. دستامو از دور کمرش هر طور بود جدا کرد و گفت این چه کاریه هنا خانوم تومثل خواهرزنم هستی این کاراچیه ورفت طرف در که رفتم دنبالش وگفتم تیمورنروبمون بهت احتیاج دارم افرین گفت هناخانوم من اینارونادیده میگردم وبه کسی چیزی نمیگم تودیگه ازاین کارانکن پریدم توبغلش وبه گردنش چنگ زدم هر کار کرد که جدام کنه نتونست. با هزار زحمت تونستم گردنش ببوسمش که منو هول دادطرفی ورفت من هم در و نیمه بازگذاشتم ورفتم طرف اطاق که لباس بپوشم وناراحت ازاینکه این دیگه کیه زن لخت دربرابرش ولی گذاشت ورفت تواطاق بودم که صدای بسته شدن درو شندیم گفتم یعنی کیه نکنه سعید(شوهرم)برگشته ولی اون که بایدهفته دیگه می امدازاطاق امدم بیرون که دیدم اره تیمورکه وسط حال ایستاده گفتم چی شده برگشتی
امدطرفم بغلم کردومنوکنارگوشم بوسیدوگفت منو اسیر کردی برگشتم ومن که خوشحال بودم که به مراد دلم رسیده بودم نگاه توچشاش کردم گفتم خوش امدی دوست دارم بیاکه دارم برات میمیرم بابوسه رفتیم تواطاق خواب تاتونستیم هم دیگه روبوسیدیم ولب هم وخوردیم من دست کردم و زیپ گرمکنشو کشیدم پایین وگردنشوخوردم اونم باسینهام بازی میکردوبادست دیگش کسمومیمالوند ومن هم دست بردم وازپشت شلوارکیربزرگشولمس کردم حسابی سفت بوداون طورکه نرگس گفته بودهم بزرگ دیگه دل تودلم نبودنگاه توچشاش کردم وبادستام شلولرشوکشیدم پایین بله وای خداکیرشحداقل35سانت داشت بزرگ وکلفت وقتی دستش میزدم انگازبه یه چوب بزرگ مثل گرزدست میزدم سرش هم برزگ بود رفتم پاین زانوزدم وکیرشوگرفتم تودستم وسرشوبوسیدم و مثل بستی قیفی شروع به لیسیدن وخوردن کردم تیمورهم باموهام بازی میکردواه ....اه...اه....میکردنگاهش کردم گفت لذت ببربخورحسابی بهش برس تاجرت بده بلندشدم لباشوخوردم وگفتم مشتاقم باتمام وجودم که جرم بده بعد منوتوگردنم بوسیدوگفت توچقدرحال میدی امدسینه هاموگرفت تودهنش وگازگرفت ومن جیغ بلندیزدم گفت جون.....درت بخوره توسرم شروع کردبه خوردن ودستشوگذاشت توکسم وگفت پاتوبازکن حسابی کسمومیمالوندوسنه هامومیخوردمن هم ازخودبیخودشده بودم ودرگوش اه...اه....اه...میکردم اون میگفت جونم .....بازبگودوست دارم سوزه بکش وبع هم زمان سنموگازگرفت وکسمونشکون من هم صدام درامدوجیغ بلندی کشیدم گفت چته خانومی من که هنوزنکردم توکوس وکونت صدات درامده نگاهش کردم وخودموازتوبغلش دراوردم رفتم روتخت خوابیدم پاهاموبازبازکردم طوری که کسم بازبازشده بود گفتم بیاعزیزم منوبکن گفت بله امدم نشست وسط پاهام اول کسموبوس کردبویدبعدپاهاموگرفت گذاشت روشونه هاشوبوسیدبعددهنشوگذاشت روکسم وشروبه خوردن ولیس زدن کردوزبون میزد حسابی وحرفی مخوردوباچوچولم بازیمکردومن ازفرت لذت اه میکشیدم وباموهاشوگردنش بازی میکردم سرکیربزرگشوگرفت تودستش وبه کسم مالوندوگذاشت داخل وای چه حسی داشت کیربزرگ کلفت وباسربزرگ وگرم داخل کسم حسابی لذت میبردم اون تلمبه میزدومن انگارروابرسیرمیکردم کیرش توکسم سینم تودهنش وگازم میگرفت وبعدلبامومیخوردحسابی لذت میبردموجیغ میزدم میگفتم اخ....اخ...جرخوردم پاره شدم اون میگفت بازم میخوای من هم میگفتم اره میخوام بعدکیرشودراورومنویه هوچرخوندوگفت خانومی بلندشوبرام سجده کن من هم به حالت سجده درامدم واون شروع کردبه بوسیدن وخوردن سوراخ کونم وباسنم بعدگفت خودتوشل کن انگشتشوکردتوسوراخ من گفتم اخ گفت جون بعدیه هواحساس کردم که سوختم اره کیربزرگشوتاته یه هوکرده بئدتوکنم کفتم اخ سوختم درداره گفت حال میکنی گفتم اره بکن بکن گفت حالاپارت میکنم حسابی میکردوبادستش محکم میزدبه باسنم ولباموحسابی میخوردطوری تکونم میدادکه سینهام تندتندتکون میخوردن بعدگفت کجای اسعیدشدی یابازبکنم گفتم اره ازنفس افتادم گفت ابم وکجادوست داری بریزیم گفتم روسیناهم بریز اونم منوچرخوندوبوسید وکیرشوگرفت تودستش وابشوریخت روسینام وای چقدرابش داغ بود بعدبغلم کردوبوسیدوتاعصرتوبغلم خواب بود حالا نزدیک یک ساله باهم رابطه داریم ولی هروزبیشترعاشق میشم وانگارباراول که داره منومیکنه واقعامردتمام عیار و قوی

نوشته: هنا

داستان سکسی:

2.61905
نمره شما: هیچ میانگین 2.6 (21 votes)

نظرات

جلقوی کوس مشنگ ننویس. . . . . . . . . . . . . .
کاملا مشخصه که پسر هستی. کیر تو خودت و داستان تخمی تخیلیت. بچه کونی مگه خر کونت گذاشته اومدی این مزخرفات رو مینویسی. اگه کونت میخواره خب برو کونت رو بده چرا اومدی اینجا کوس کش بی همه چیز. آشغالهایی مثل تو رو باید از کون دار زد. کله کیری دیگه ننویس.

بالا
0 لایک

پسرم
رویاهای فانتزی قشنگی داری
اولش خوب شروع کردی ولی به سی وپنج سانتی آلت طرف که رسیدی داد زدی که یه پسر جلقوی شفته مغزی که اون مغزت گچیت نم کشیده وباد کرده .
موقع نوشتن کار دیگه ای نکن وجلقتو بزار واسه بعد از نوشتن . درضمن قبل از نوشتن یا برو مستراب یا خودتو مامی کن که نیای اینجا برینی .
آره دفعه دیگه یادت باشه وگرنه اگه یه بار دیگه بیای اینجا برینی
مجبورت میکنم همشو با زبونت بلیسی تا کل سایت تمییز بشه

بالا
0 لایک

جنده دوست داری بدی بیا به ما بده چرا به تیمور لنگ میدی مگه ما بد میکنیمت
داستانت باحال نبود بهت فحش نمیدم ولی تمام تخم هایی که تو کتاب مهندس گل پسر هست به اضافه ی کیر تمام بچه های شهوانی تو کونت که به شوهرت خیانت کردی

بالا
0 لایک

شغال خان اول برواملای اسمت رایادبگیرتاوقتی خواستی خودت رادخترجابزنی بدونی که حناچطوری نوشته میشه وبعدش کوس ملخ میرزا هیچ زن ودختری نمیگه چادررا روم انداختم سعی کن با پدیده چادرسرکردن اشنابشی ودرپایان من یقین دارم تویک دوجنسه هستی چون نه اندام زنانه رادرست تشریح کردی ونه شناختی ازاندام تناسلی مردانه داری دراخرهم به احتمال قوی طرف پاشوکرده توی کونت که 35 سانت بوده

بالا
0 لایک

جنسش خیلی خوب بوده بد توهم زدی .موقع توهم تو استبل نبودی؟فکر کنم اسبه بلایی سرت اورده، چنان کیر 35سانتیشو فرستاده تو دلو رودت که به مخچت رسیده واز کار انداختتش.عمو جقی دیگه ننویس

بالا
0 لایک

شوهرت کیر مصنوعی واست خرید؟؟
یعنی خودش میدونست چه جنده ای هستی؟؟
کیرم پس کله ات کونکش زاده.
یادش بخیر منم قبل از دبستان حسین رو هسین مینوشتم :)))))
کیر سید حسن نصر الله تو کونت کیر هر چی سگ ارمنیه تو کونت.
تخم آفتابگردون تو کونت گاومیش برینه تو دهنت گاو بشاشه به هیکلت کونی زاده.

بالا
0 لایک

اخه مادر جنده کونی داری داد میزنی که یک پسر جلقی توهم زده هستی اخه بیشرف کیر 35 سانت!!!1؟
مادر جنده بزرگترین کیری که تا حالا توی دنیا ثبت شده فقط 21 سانت بوده پس حتمی اونی که تورو کرده انسان نبود یه اسب حشری بوده!!!

برو کیرم توی اون نگارشو اون توهمات تخماتیکت بیشرف مادرجنده دیگه ننویس................

تو یا پسری یا یک دختر

اگر دختری پس از اون دخترای حشری ترشیده توی خونه هستی که دارن به انتظار یکی که بیاد بگیرتشون هی کسشون رو میمالن خیلی توهم زدی جاکش به همین خیال باش که یکی بیاد تو جنده بی شرف رو بکنه

اگر پسری که کیر تکاور جون توی ما تحتت اخه بیشرف جلقی مگه مجبوری بیایی اینجا کوس شعر تلاوت کنی کیر کاپیتان مک تاویش توی اجدادت کونی!

دیگه ننویس کله کیری! ............................

بالا
0 لایک

یه مشت خرعبلات نوشتی که واقعا بی سروتهه

پسر خودتو جقکش کردی
خودتو کور میکنی

تو کیر 35 سانتی دیدی؟ حتما یکی تو رو با لوله پولیکا کرده تو فکر کردی کیره

دیگه ننویس باشه؟ جقتو بزن سنگینتری

بالا
0 لایک

اینجور ادما نیازمند توجه هستند و براشون فرقی نمیکنه این توجه مثبت باشه یا منفی ...الان به هدفش رسیده و داره حال میکنه ...به نظر من بی توجهی و ندادن نظر در مورد اینجور داستانای تخمی تخیلی که با نگارش تخمی تر نیز همراهه بهترین ضربه به اینجور ادماست.....................................................................................................................

بالا
0 لایک

اخه کیر تو کونت
آخوند با منبر تو کونت
کشتی با لنگر تو کونت
کیر منو کلی سرباز مسلح تو کونت
کیر حاجی قنبر تو کونت.........
دیگه بسته خوب پسرک جرقی ۳۵سانت کیر از کجات درآوردی غلط املایی هم که زیاد داشتی جان همون تیمور جونت دیگه ننویس حالم به هم خورد

بالا
0 لایک

اخه کیر تو کونت
آخوند با منبر تو کونت
کشتی با لنگر تو کونت
کیر منو کلی سرباز مسلح تو کونت
کیر حاجی قنبر تو کونت.........
دیگه بسته خوب پسرک جرقی ۳۵سانت کیر از کجات درآوردی غلط املایی هم که زیاد داشتی جان همون تیمور جونت دیگه ننویس حالم به هم خورد

بالا
0 لایک

آخه برات چه جذابیتی داره خودتو دختر جلوه بدی!؟
کیر نهنگ پشمالو تو کون جر خورده ی گشادت!
آخه تو هم اگه زن بگیری میری براش کیر مصنوعی بخری که اینو نوشتی؟!آخه مشنگ خان چرا ضر ضر میکنی؟!
راستی کلاس چندمی عمویی؟
بی شرف آخه ((هنا))؟! مادر ساکر چرا این قدر کون گشادی؟! وقتی یه اسمیو بلد نیستی بنویسی چرا می نویسی؟!(یا به عبارت دیگه:تو که نمیتونی گه بخوری گه میخوری گه میخوری!) خوب یه اسم دیگه بلغور میکردی گوزو!!! کون گشاد بازی در آوردی و چون این اسم نگارشش راحت تر بود نوشتیش؟!
واقعا جای مهندس گل پسر خالیه که همچین نقدت کنه که مجبور بشی سر پایی واسه خودت ساک بزنی.
بعدشم مردک آخه کیر 35سانتیو از کدوم سوراخ کون ننت در آوردی؟!
برو........برو جلقتو بزن و دیگه این دور و ورا پیدات نشه.
داستانت سراسر کس شعر بود.
بیشتر کمدی بود تا سکسی.
شیر سماور تو کونت.

بالا
0 لایک

همچین عجیب هم نبود
متاسفانه خود من هم همچین چیزی رو با زن همسایه تجربه کردم ؛ ولی بعدش مثل سگ پشیمون شدم و توبه کردم
نمیدونم چی شد که فریبش رو خوردم ... نکنید این کارها رو ... اگه خوب ارضا نمیشید طلاق بگیرید ولی خیانت نکنید !

بالا
0 لایک

دوستان سلامی نووجدید!ببینیدمن8ترم روانشناسی خوندم1ترمم مونده که درسم تمومشه کموبیش باهمچین افرادی . سروکارداشتم ومعضل این افرادومیدونم!اینجورادمامشکی روحی دارن ودچارکم توجهی هستن من خودم درموردسکس دارم تحقیق میکنم تواینجورسایتازیادمیرم اینجام عضوشدم فقط بخاطرداستاناشکه باروحیات افراداشنابشم ازنوع سکس وتصوراتشون!الان این داستان درحدفحش دادن نیست اعصاب خودتونوخوردنکنین به این انسان دست یاریتونودرازکنین ومشکل جنسیشوحل کنین باتشکر

بالا
0 لایک

همچین عجیب هم نبود
متاسفانه خود من هم همچین چیزی رو با زن همسایه تجربه کردم ؛ ولی بعدش مثل سگ پشیمون شدم و توبه کردم
نمیدونم چی شد که فریبش رو خوردم ... نکنید این کارها رو ... اگه خوب ارضا نمیشید طلاق بگیرید ولی خیانت نکنید !

بالا
0 لایک

یعنی تا این حد بت فشار اومده بود که نمیتونستی دندون رو جیگر بزاری تا شوهرت بیاد؟
امیدوارم داستانت دروغ باشه چون با این کارت خیانت خیلی بدی کردی هم ب شوهر بیچارت هم ب اون دوست احمقت

بالا
0 لایک

شاشیدم تو اون دانشگاهی که تو ازش فارغ التحصیل شدی!!!! همین بســته... درضمن داسانتم نخوندم چون لهجه ی دهاتیت تو ذوق میزد! شما که تازه با الفبای فارسی آشنا شدی لطف کن ننویس چون ریددددی!!!!!!!!!!!!!

بالا
0 لایک

من تا حالا اصلا فوش بار نویسنده ها نکردم < اولین بار به نویسنده مثل تو میگم برج ایفل با مجسمه خود ایفل که او بالا تو اتاق گذاشتن تو کس و کون همه اقوامت با اون کیر 35 سانتی گفتنت

بالا
0 لایک

خوب دوستان شهوانی خوب ازت پذیرایی کردن جا داره از همه یه تشکر حسابی بکنم از همه دوستان شهوانی که زدن مادر خواهر این تخم سگ دهاتی رو نفله کردن

کیر تکاور جون با اون نقد های دل نشینش توی ما تحتت

کیر مهندس گل پسر با کتاب تخم شناسیش توی امواتت

شاشیدم تو داستانت با قبر مادرت اگه مادرت مرده هم باشه میرم قبرشو میکنم انگشتمو میکنم تو کونش بیشرف تخمی

دیگه ننویس مادر ساکر ...........................

بالا
0 لایک

من به خودم اجازه نمیدم به دوست دخترم هم خیانت کنم چه برسه به زنی که میگیرم
از داستان های خیانت متنفرم حالا هر چی باشه
راستی ۳۵سانت مطمئنی کیر بود؟ شلنگ باغچه نبود ؟

بالا
0 لایک

من به خودم اجازه نمیدم به دوست دخترم هم خیانت کنم چه برسه به زنی که میگیرم
از داستان های خیانت متنفرم حالا هر چی باشه
راستی ۳۵سانت مطمئنی کیر بود؟ شلنگ باغچه نبود ؟

بالا
0 لایک

نمیخوام از منطقدان عزیزانتقاد کنم میدونم خلافه . اما من کیرم 21 سانته و کلفته . 31سانت فکر نکنم زیادبزرگباشه.طرف از تو فیلمای سکس یه کیر گنده انتخاب کرده اونا 31 سانت بیشتره هاااا!!!!!!!!!!!!!
البته با کمال احترام گفتم و اگه اشتباهمیکنم بازم شما به تجربه خودتون ببخشید . منم قبول دارم طرف پسره و 100% کونیه.
شایدم دختره اما ناقص الخلقه هستش!!!!!!!!

بالا
0 لایک

نمیخوام از منتقدان عزیزانتقاد کنم میدونم خلافه . اما من کیرم 21 سانته و کلفته . 31سانت فکر نکنم زیادبزرگباشه.طرف از تو فیلمای سکس یه کیر گنده انتخاب کرده اونا 31 سانت بیشتره هاااا!!!!!!!!!!!!!
البته با کمال احترام گفتم و اگه اشتباهمیکنم بازم شما به تجربه خودتون ببخشید . منم قبول دارم طرف پسره و 100% کونیه.
شایدم دختره اما ناقص الخلقه هستش!!!!!!!!

بالا
0 لایک

صفحات