سکس با شوهر دوستم

  من زمانی که براکنکوردرس میخواندم سرکلاس بادختری بنام نرگس آشنا شدم که بعددردانشگاه هم کلاس شدیم تا اینکه من ازدواج کردم شوهرم 12سال بام تفاوت سنی داره و مهدسه و جزیره لاوان کارمیکنه 15روزسرکارو15روزتوخونه ازوانجاکه من ادم خیلی گرم با نیاز جنسی بالا برام این شرایط کمی سخت بودطوری که تو یکی ازسفرهای خارج ازکشورداشتیم برام الت مصنوعی گرفت که نیازمو تا حدودی رفع کنم تا اینکه نرگس هم ازدواج کرد از اونجا که باهم خیلی صمیمی شده بودیم یه روز زنگ زدو گفت دنبال خانه کرایه ای میگرده گفتم که تواپارتمان مادوسه واحدخالی هست میتونی بیای ببینی تااینکه شدوهمسایه ماشدن .نرگس همش ازشوهرش وروابط سکسشون میگفت که تیمورخیلی گرمه وحسابی میکنتش وطوری که یه روز امد گفت مقعدم زخم شده بیا بریم دکتردارم میریم گفتمش چته گفت اره دیشب سکس خفنی داشتیم وازاونجا که کیرتیموربزرگ وکلفته همشه گذاشت توکونم وازدیشب تاحالا درد دارم .یه روزای که به نرگس سر میزدم میدم که گردنش کبودوتمام سینش خون مردگی داره میگفتم که چته کتک کاری داشتیدمیگفت نه عزیزم مال سکس دیشبه .خلاصه هرچی اون برام میگفت من بیشترحریص میشدم که باتیمور رابطه برقرارکنم وازسکس باش لذت ببرم.


  تیمور یه مرد33ساله باقدبلندحدود185سانت ووزن100کیلوچهارشونه باپوست گندمی روشن وچشای درشت مشکی وگردن کلفت که جون میدادبرای بوسیدن ومک زدن وحال کردن.
  خلاصه همش تو فکر بودم چطورخودمو بهش نزدیک کنم و رویاهام عملی بشن تا اینکه یه روزنرگس بهم گفت فرداداره میره شهرستان به خواهرش که مریض بودسربزنه ودوسه روزمیمونه گفتم با تیمور میری گفت نه .خلاصه اون روزهمش منتظر تیمور بودم که کی ازسرکاربرمیگرده تا اینکه از پنجره دیدم ماشینش داره واردحیاط میشه من هم رفتم تواشپزخونه و با لوله سینک ور رفتم تااینکه ازیجاش شروع به شورکردن کردطوری که دیگه اشپزخونه داشت خیس میشدرفتم طرف تلفن وبهش زنگ زدم گوشی روبرداشت گفت الو گفتم سلام اقاتیمور خسته نباشی گفت سلامت باشی صدای گرمی داشت گفتم لوله آشپزخونه خراب شده خواستم اگه امکانش هست ببیای برام درستش کنی گفت چشم الان میام .5دقیقه نشده بودکه صدای زنگ خونه روشنیدم من هم که اماده بودم وتنم فقط شورت وسوتین بود یه چادرسفیدانداختم روخودم ورفتم درروبازکردم وتااون ودیدم قلبم شروع به زدن کردطوری که احساس کردم داره از جا درمیاد یه نگاش کردم واقعا زیبا و جذابه یه دست لباس گرم کن ورزشی تنش بود گفت سلام گفتم سلام بفرماید اونوطرف اشپزخونه هدایت کردم ودراین حین بهش گفتم شرمنده مزاحم شدم گفت خواهش میکنم دشمنت وظیفه اس وازاین حرفا .تیمور رفت طرف لوله وبااچاری که باخودش اورده بودشروع به وررفتن بالوله کرد منوبگی دیگه طاقت نداشتم ومیخواستم بغلش کنم تااینکه دیگه نتونستم تحمل کنم چادروانداختم ورفتم طرفش وازپشت بغلش کردم وگفتم لوله رو ول کن به فریادمن برس و اون باتعجب گفت چی روشو برگردوند و دید که بله من لخت درمقابلش واینا همش نقشه و بازی فقط اونو اینجا بکشم. دستامو از دور کمرش هر طور بود جدا کرد و گفت این چه کاریه هنا خانوم تومثل خواهرزنم هستی این کاراچیه ورفت طرف در که رفتم دنبالش وگفتم تیمورنروبمون بهت احتیاج دارم افرین گفت هناخانوم من اینارونادیده میگردم وبه کسی چیزی نمیگم تودیگه ازاین کارانکن پریدم توبغلش وبه گردنش چنگ زدم هر کار کرد که جدام کنه نتونست. با هزار زحمت تونستم گردنش ببوسمش که منو هول دادطرفی ورفت من هم در و نیمه بازگذاشتم ورفتم طرف اطاق که لباس بپوشم وناراحت ازاینکه این دیگه کیه زن لخت دربرابرش ولی گذاشت ورفت تواطاق بودم که صدای بسته شدن درو شندیم گفتم یعنی کیه نکنه سعید(شوهرم)برگشته ولی اون که بایدهفته دیگه می امدازاطاق امدم بیرون که دیدم اره تیمورکه وسط حال ایستاده گفتم چی شده برگشتی
  امدطرفم بغلم کردومنوکنارگوشم بوسیدوگفت منو اسیر کردی برگشتم ومن که خوشحال بودم که به مراد دلم رسیده بودم نگاه توچشاش کردم گفتم خوش امدی دوست دارم بیاکه دارم برات میمیرم بابوسه رفتیم تواطاق خواب تاتونستیم هم دیگه روبوسیدیم ولب هم وخوردیم من دست کردم و زیپ گرمکنشو کشیدم پایین وگردنشوخوردم اونم باسینهام بازی میکردوبادست دیگش کسمومیمالوند ومن هم دست بردم وازپشت شلوارکیربزرگشولمس کردم حسابی سفت بوداون طورکه نرگس گفته بودهم بزرگ دیگه دل تودلم نبودنگاه توچشاش کردم وبادستام شلولرشوکشیدم پایین بله وای خداکیرشحداقل35سانت داشت بزرگ وکلفت وقتی دستش میزدم انگازبه یه چوب بزرگ مثل گرزدست میزدم سرش هم برزگ بود رفتم پاین زانوزدم وکیرشوگرفتم تودستم وسرشوبوسیدم و مثل بستی قیفی شروع به لیسیدن وخوردن کردم تیمورهم باموهام بازی میکردواه ....اه...اه....میکردنگاهش کردم گفت لذت ببربخورحسابی بهش برس تاجرت بده بلندشدم لباشوخوردم وگفتم مشتاقم باتمام وجودم که جرم بده بعد منوتوگردنم بوسیدوگفت توچقدرحال میدی امدسینه هاموگرفت تودهنش وگازگرفت ومن جیغ بلندیزدم گفت جون.....درت بخوره توسرم شروع کردبه خوردن ودستشوگذاشت توکسم وگفت پاتوبازکن حسابی کسمومیمالوندوسنه هامومیخوردمن هم ازخودبیخودشده بودم ودرگوش اه...اه....اه...میکردم اون میگفت جونم .....بازبگودوست دارم سوزه بکش وبع هم زمان سنموگازگرفت وکسمونشکون من هم صدام درامدوجیغ بلندی کشیدم گفت چته خانومی من که هنوزنکردم توکوس وکونت صدات درامده نگاهش کردم وخودموازتوبغلش دراوردم رفتم روتخت خوابیدم پاهاموبازبازکردم طوری که کسم بازبازشده بود گفتم بیاعزیزم منوبکن گفت بله امدم نشست وسط پاهام اول کسموبوس کردبویدبعدپاهاموگرفت گذاشت روشونه هاشوبوسیدبعددهنشوگذاشت روکسم وشروبه خوردن ولیس زدن کردوزبون میزد حسابی وحرفی مخوردوباچوچولم بازیمکردومن ازفرت لذت اه میکشیدم وباموهاشوگردنش بازی میکردم سرکیربزرگشوگرفت تودستش وبه کسم مالوندوگذاشت داخل وای چه حسی داشت کیربزرگ کلفت وباسربزرگ وگرم داخل کسم حسابی لذت میبردم اون تلمبه میزدومن انگارروابرسیرمیکردم کیرش توکسم سینم تودهنش وگازم میگرفت وبعدلبامومیخوردحسابی لذت میبردموجیغ میزدم میگفتم اخ....اخ...جرخوردم پاره شدم اون میگفت بازم میخوای من هم میگفتم اره میخوام بعدکیرشودراورومنویه هوچرخوندوگفت خانومی بلندشوبرام سجده کن من هم به حالت سجده درامدم واون شروع کردبه بوسیدن وخوردن سوراخ کونم وباسنم بعدگفت خودتوشل کن انگشتشوکردتوسوراخ من گفتم اخ گفت جون بعدیه هواحساس کردم که سوختم اره کیربزرگشوتاته یه هوکرده بئدتوکنم کفتم اخ سوختم درداره گفت حال میکنی گفتم اره بکن بکن گفت حالاپارت میکنم حسابی میکردوبادستش محکم میزدبه باسنم ولباموحسابی میخوردطوری تکونم میدادکه سینهام تندتندتکون میخوردن بعدگفت کجای اسعیدشدی یابازبکنم گفتم اره ازنفس افتادم گفت ابم وکجادوست داری بریزیم گفتم روسیناهم بریز اونم منوچرخوندوبوسید وکیرشوگرفت تودستش وابشوریخت روسینام وای چقدرابش داغ بود بعدبغلم کردوبوسیدوتاعصرتوبغلم خواب بود حالا نزدیک یک ساله باهم رابطه داریم ولی هروزبیشترعاشق میشم وانگارباراول که داره منومیکنه واقعامردتمام عیار و قوی


  نوشته: هنا

 • 6

 • 0
 • نظرات:
  •   takavarjoon
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • جلقوی کوس مشنگ ننویس. . . . . . . . . . . . . .
   کاملا مشخصه که پسر هستی. کیر تو خودت و داستان تخمی تخیلیت. بچه کونی مگه خر کونت گذاشته اومدی این مزخرفات رو مینویسی. اگه کونت میخواره خب برو کونت رو بده چرا اومدی اینجا کوس کش بی همه چیز. آشغالهایی مثل تو رو باید از کون دار زد. کله کیری دیگه ننویس.


  •   pesarake alone
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • جنده عوضی کیر ۳۵سانتی؟ از تو کونت درآوردی؟ البته اگه پسر نباشی


  •  
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • پسرم
   رویاهای فانتزی قشنگی داری
   اولش خوب شروع کردی ولی به سی وپنج سانتی آلت طرف که رسیدی داد زدی که یه پسر جلقوی شفته مغزی که اون مغزت گچیت نم کشیده وباد کرده .
   موقع نوشتن کار دیگه ای نکن وجلقتو بزار واسه بعد از نوشتن . درضمن قبل از نوشتن یا برو مستراب یا خودتو مامی کن که نیای اینجا برینی .
   آره دفعه دیگه یادت باشه وگرنه اگه یه بار دیگه بیای اینجا برینی
   مجبورت میکنم همشو با زبونت بلیسی تا کل سایت تمییز بشه


  •   taymer
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • جنده دوست داری بدی بیا به ما بده چرا به تیمور لنگ میدی مگه ما بد میکنیمت
   داستانت باحال نبود بهت فحش نمیدم ولی تمام تخم هایی که تو کتاب مهندس گل پسر هست به اضافه ی کیر تمام بچه های شهوانی تو کونت که به شوهرت خیانت کردی


  •   faust
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • يه پسر جلقي ديگه


  •   آريزونا
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • ما كه چند وقت نبوديم ولى انگار هنوز مسابقه ادامه داره..
   35سانت كير ! حتما 1.5 ليترم آب داشته ؟


   بنظرم اون نوشابه خانواده رو از كونت دربيار بعد بنويس


  •   bache mashhad
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • شغال خان اول برواملای اسمت رایادبگیرتاوقتی خواستی خودت رادخترجابزنی بدونی که حناچطوری نوشته میشه وبعدش کوس ملخ میرزا هیچ زن ودختری نمیگه چادررا روم انداختم سعی کن با پدیده چادرسرکردن اشنابشی ودرپایان من یقین دارم تویک دوجنسه هستی چون نه اندام زنانه رادرست تشریح کردی ونه شناختی ازاندام تناسلی مردانه داری دراخرهم به احتمال قوی طرف پاشوکرده توی کونت که 35 سانت بوده


  •   Hamed eshghi
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • جنسش خیلی خوب بوده بد توهم زدی .موقع توهم تو استبل نبودی؟فکر کنم اسبه بلایی سرت اورده، چنان کیر 35سانتیشو فرستاده تو دلو رودت که به مخچت رسیده واز کار انداختتش.عمو جقی دیگه ننویس


  •   teen wolf
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • شوهرت کیر مصنوعی واست خرید؟؟
   یعنی خودش میدونست چه جنده ای هستی؟؟
   کیرم پس کله ات کونکش زاده.
   یادش بخیر منم قبل از دبستان حسین رو هسین مینوشتم :)))))
   کیر سید حسن نصر الله تو کونت کیر هر چی سگ ارمنیه تو کونت.
   تخم آفتابگردون تو کونت گاومیش برینه تو دهنت گاو بشاشه به هیکلت کونی زاده.


  •   Dr BimOkh
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • ay khoda dobare kos sher


  •   mostoufi
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • اسمتم بلد نیستی بنویسی. داستانتو دیگه کجای دلمون جا کنیم؟


  •   alexproto22
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • کیییییییییییرخرتوکس اول تا آخرت دیگه نویس..........................
   کیری بودپسرکه جلقو


  •   omidvaomid
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • بابا ولش کنین بیچاره رو بچه که زدن نداره


  •   salam2022
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • آخه چرا مينويسي؟ مجبوري كسكش؟؟؟ داستانت تخمي بود. نگارشت تخمي تر. و خودت و زنت از همه تخمي تر.كير علي دايي تو دهنت


  •   omidvaomid
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • بابا ولش کنین بیچاره رو بچه که زدن نداره


  •   kamear
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • خیلی مزخرف بود


  •   saghar.24
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • که 35 سانت بود؟
   عجب!
   پسر جون اگه دوست داری با اسبت حال کنی،نیا اینجا جار بزن
   توهمات مخ معیوبت برای ما هیچ جذابیتی نداره
   دیگه نبینمت این طرفا


  •   kolah ghermezi
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • چه جالب هرکی داستان مینویس کامل میدونه طرف دقیق قد چند چند کیلو.... واسه نوشتن داستان قبلش تحقیق کردی؟


  •   arash slv
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • kiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir tu amvatet ba in neveshtanet kos keshe jalllllllllllllllghiiiiiiiiiiii


  •   bi_neshun
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • اصلا خوب نبود


  •   after.life
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • اخه مادر جنده کونی داری داد میزنی که یک پسر جلقی توهم زده هستی اخه بیشرف کیر 35 سانت!!!1؟
   مادر جنده بزرگترین کیری که تا حالا توی دنیا ثبت شده فقط 21 سانت بوده پس حتمی اونی که تورو کرده انسان نبود یه اسب حشری بوده!!!

   برو کیرم توی اون نگارشو اون توهمات تخماتیکت بیشرف مادرجنده دیگه ننویس................


   تو یا پسری یا یک دختر


   اگر دختری پس از اون دخترای حشری ترشیده توی خونه هستی که دارن به انتظار یکی که بیاد بگیرتشون هی کسشون رو میمالن خیلی توهم زدی جاکش به همین خیال باش که یکی بیاد تو جنده بی شرف رو بکنه


   اگر پسری که کیر تکاور جون توی ما تحتت اخه بیشرف جلقی مگه مجبوری بیایی اینجا کوس شعر تلاوت کنی کیر کاپیتان مک تاویش توی اجدادت کونی!

   دیگه ننویس کله کیری! ............................


  •   مازیار خان
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • یه مشت خرعبلات نوشتی که واقعا بی سروتهه


   پسر خودتو جقکش کردی
   خودتو کور میکنی


   تو کیر 35 سانتی دیدی؟ حتما یکی تو رو با لوله پولیکا کرده تو فکر کردی کیره


   دیگه ننویس باشه؟ جقتو بزن سنگینتری


  •   h..a..d..i
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • چی میکنه این تیمور لنگ .....تو که اسمتو بلد نیستی بنویسی میایی داستان می نویسی متاسفم برات :bigsmile:


  •   silanush
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • khili mozakhraf boud dige nanivis


  •   heraxi
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • اولش و خوب اومدی آخرش فکر کنم داشتی با جق ارضا میشدی که تتتتتتترررررررررر زدی


  •   saeed7989
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • سلام بروبچ حیف فش که بدین اینو باید داد اوستا ادر بگاد تا متر خوندن یادش بده


  •   ♥arghavan_27♥
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • جدا نقادای باحالی هستین
   کلی بانظراتتون خندیدم
   خدا خیرتون بده دلمو شاد کردین
   مخصوصا با تکاور جون وشیر جوان


  •   aaaahhhhh
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • فقط میتونم بگم گور به گور شی دختره ی بی همه چیز


  •   saeid_sarfaraz
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • مادرتو


  •   saeid_sarfaraz
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • مادرتو


  •   saeid_sarfaraz
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • مادرتو


  •   Simorgh0939
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • کسکش کیرم تو حلقت کونی با این داستان تخمی تخیلیت!


  •   mahmod-ina
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • کیر صفا کاروان جغلو تو کونت
   ننویس
   ممگه مجبوری بنویسی
   ننویس کیر سگ تو گوشت ننویس


  •   mhl
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • شلوار گرم کن زیپ داره؟


  •   taymer
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • تو دهات اینا زیپ داره


  •   milikirkoloft
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • كسكش ...35سانت يا 35ميلي متر؟؟!!!برو جلقتو بزن...


  •   Cpt.mac.reza
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • دسته بیل بره تو کونت با این نگارش تخمیت
   کاش بمیری بعد گرگ بخورتت بعد تو رو برینه بیرون بعد وقتی می بینمت هیچ فرقی با الان نکرده باشی


  •   Cpt.mac.reza
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • دسته بیل بره تو کونت با این نگارش تخمیت
   کاش بمیری بعد گرگ بخورتت بعد تو رو برینه بیرون بعد وقتی می بینمت هیچ فرقی با الان نکرده باشی


  •   after.life
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • بکنش تو کون این نویسنده داستان بعدش هم بکن تو کون خودت مادر جنده


  •   bazigoosh1
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • اینجور ادما نیازمند توجه هستند و براشون فرقی نمیکنه این توجه مثبت باشه یا منفی ...الان به هدفش رسیده و داره حال میکنه ...به نظر من بی توجهی و ندادن نظر در مورد اینجور داستانای تخمی تخیلی که با نگارش تخمی تر نیز همراهه بهترین ضربه به اینجور ادماست.....................................................................................................................


  •   hot3
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • اخه کیر تو کونت
   آخوند با منبر تو کونت
   کشتی با لنگر تو کونت
   کیر منو کلی سرباز مسلح تو کونت
   کیر حاجی قنبر تو کونت.........
   دیگه بسته خوب پسرک جرقی ۳۵سانت کیر از کجات درآوردی غلط املایی هم که زیاد داشتی جان همون تیمور جونت دیگه ننویس حالم به هم خورد


  •   hot3
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • اخه کیر تو کونت
   آخوند با منبر تو کونت
   کشتی با لنگر تو کونت
   کیر منو کلی سرباز مسلح تو کونت
   کیر حاجی قنبر تو کونت.........
   دیگه بسته خوب پسرک جرقی ۳۵سانت کیر از کجات درآوردی غلط املایی هم که زیاد داشتی جان همون تیمور جونت دیگه ننویس حالم به هم خورد


  •   mamali888
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • برای اولین بار یه داستانو تا نصف خوندم تا همون جا که گفت کیرش 35 سانته , مطمینی که باخر سکس نکردی?


  •   tr@ll
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • آخه برات چه جذابیتی داره خودتو دختر جلوه بدی!؟
   کیر نهنگ پشمالو تو کون جر خورده ی گشادت!
   آخه تو هم اگه زن بگیری میری براش کیر مصنوعی بخری که اینو نوشتی؟!آخه مشنگ خان چرا ضر ضر میکنی؟!
   راستی کلاس چندمی عمویی؟
   بی شرف آخه ((هنا))؟! مادر ساکر چرا این قدر کون گشادی؟! وقتی یه اسمیو بلد نیستی بنویسی چرا می نویسی؟!(یا به عبارت دیگه:تو که نمیتونی گه بخوری گه میخوری گه میخوری!) خوب یه اسم دیگه بلغور میکردی گوزو!!! کون گشاد بازی در آوردی و چون این اسم نگارشش راحت تر بود نوشتیش؟!
   واقعا جای مهندس گل پسر خالیه که همچین نقدت کنه که مجبور بشی سر پایی واسه خودت ساک بزنی.
   بعدشم مردک آخه کیر 35سانتیو از کدوم سوراخ کون ننت در آوردی؟!
   برو........برو جلقتو بزن و دیگه این دور و ورا پیدات نشه.
   داستانت سراسر کس شعر بود.
   بیشتر کمدی بود تا سکسی.
   شیر سماور تو کونت.


  •   persian pirate
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • بیچاره از تخیلش استفاده کرده.حالا این همه اذیتش نکنید


  •   sooooofiii
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • Khak to saret bad bakht!! Akhe be toye jende ham migan duuuust! Kire khar mikhay?! Shayad niyazeto bartaraf kard!!


  •   soheil 950
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • کس کش ما را کس گیر آوردی تابلو پسری کیر خودت تو کونت <========= بیا اینم کیر من دو تاش تو کونت


  •   soheil 950
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • کس کش ما را کس گیر آوردی تابلو پسری کیر خودت تو کونت <========= بیا اینم کیر من دو تاش تو کونت


  •   آیریانا
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • حالا وزن طرف مهمه تو داستان نوشته بشه؟


  •   آیریانا
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • حالا وزن طرف مهمه تو داستان نوشته بشه؟


  •   rahimiomid74
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • همچین عجیب هم نبود
   متاسفانه خود من هم همچین چیزی رو با زن همسایه تجربه کردم ؛ ولی بعدش مثل سگ پشیمون شدم و توبه کردم
   نمیدونم چی شد که فریبش رو خوردم ... نکنید این کارها رو ... اگه خوب ارضا نمیشید طلاق بگیرید ولی خیانت نکنید !


  •   zizi.golo
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • دوستان سلامی نووجدید!ببینیدمن8ترم روانشناسی خوندم1ترمم مونده که درسم تمومشه کموبیش باهمچین افرادی . سروکارداشتم ومعضل این افرادومیدونم!اینجورادمامشکی روحی دارن ودچارکم توجهی هستن من خودم درموردسکس دارم تحقیق میکنم تواینجورسایتازیادمیرم اینجام عضوشدم فقط بخاطرداستاناشکه باروحیات افراداشنابشم ازنوع سکس وتصوراتشون!الان این داستان درحدفحش دادن نیست اعصاب خودتونوخوردنکنین به این انسان دست یاریتونودرازکنین ومشکل جنسیشوحل کنین باتشکر


  •   rahimiomid74
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • همچین عجیب هم نبود
   متاسفانه خود من هم همچین چیزی رو با زن همسایه تجربه کردم ؛ ولی بعدش مثل سگ پشیمون شدم و توبه کردم
   نمیدونم چی شد که فریبش رو خوردم ... نکنید این کارها رو ... اگه خوب ارضا نمیشید طلاق بگیرید ولی خیانت نکنید !


  •   halmat
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • اخه مشنگ یکی به رفیق زندگیش خیانت کنه افتخاره؟ یا باید شرم سار باشه -والا من نمیدونم چه ملخی هستی


  •   halmat
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • اخه مشنگ یکی به رفیق زندگیش خیانت کنه افتخاره؟ یا باید شرم سار باشه -والا من نمیدونم چه ملخی هستی


  •   MONSTERCOCK
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • کسکس مادرجنده مگه کیر پیوندی بوده 35 سانت ای تف تو کس ننت


  •   MISS RAMESH
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • یعنی تا این حد بت فشار اومده بود که نمیتونستی دندون رو جیگر بزاری تا شوهرت بیاد؟
   امیدوارم داستانت دروغ باشه چون با این کارت خیانت خیلی بدی کردی هم ب شوهر بیچارت هم ب اون دوست احمقت


  •   alisix
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • داستانت کیری و خالی بندی بود نویسنده جقی


  •   ارغوان ♥
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • شاشیدم تو اون دانشگاهی که تو ازش فارغ التحصیل شدی!!!! همین بســته... درضمن داسانتم نخوندم چون لهجه ی دهاتیت تو ذوق میزد! شما که تازه با الفبای فارسی آشنا شدی لطف کن ننویس چون ریددددی!!!!!!!!!!!!!


  •   محمد دکتر
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • کیرم دهنت ریدنت که هیچی چرا با لحجه نوشتی پسرک تخمی


  •   siah lolo
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • من تا حالا اصلا فوش بار نویسنده ها نکردم < اولین بار به نویسنده مثل تو میگم برج ایفل با مجسمه خود ایفل که او بالا تو اتاق گذاشتن تو کس و کون همه اقوامت با اون کیر 35 سانتی گفتنت


  •   استعاره از سکوت
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • آخه مادر.........
   قدش185بود وزنش 100کیلو من90کیلوام با قد187بازم چاقم


   کیر 35سانتی


  •   after.life
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • خوب دوستان شهوانی خوب ازت پذیرایی کردن جا داره از همه یه تشکر حسابی بکنم از همه دوستان شهوانی که زدن مادر خواهر این تخم سگ دهاتی رو نفله کردن

   کیر تکاور جون با اون نقد های دل نشینش توی ما تحتت


   کیر مهندس گل پسر با کتاب تخم شناسیش توی امواتت


   شاشیدم تو داستانت با قبر مادرت اگه مادرت مرده هم باشه میرم قبرشو میکنم انگشتمو میکنم تو کونش بیشرف تخمی

   دیگه ننویس مادر ساکر ...........................


  •   axh
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • 35 سانت ؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟دیگه از این غلتها نکن کونی


  •   taymer
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • ای جای مهندس گل پسر خالیه ای خالیه که هر چی تخم بلده بکونه تو کونت


  •   Nopoleon 70
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • اقایون تو نوبت وایسین مادر حنا خانم به همه میرسه


  •   Cpt.mac.reza
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • من به خودم اجازه نمیدم به دوست دخترم هم خیانت کنم چه برسه به زنی که میگیرم
   از داستان های خیانت متنفرم حالا هر چی باشه
   راستی ۳۵سانت مطمئنی کیر بود؟ شلنگ باغچه نبود ؟


  •   Cpt.mac.reza
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • من به خودم اجازه نمیدم به دوست دخترم هم خیانت کنم چه برسه به زنی که میگیرم
   از داستان های خیانت متنفرم حالا هر چی باشه
   راستی ۳۵سانت مطمئنی کیر بود؟ شلنگ باغچه نبود ؟


  •   anti33
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • دمت گرم باحال بود!!!!!(فقط واسه اینکه خود کشی
   نکنی از این همه فحش نظر دادم)


  •   anti33
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • دمت گرم با این همه قوه تخیل میتونی یه داستان مثل هری باتر بنویسی اینجا ننویس استعدادت هدر میره....


  •   arash13661988
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • midooni 35cm yani chi??
   dg kos nanevis in hame ham fosh nakhar
   majboor ke nisti akhe


  •   sagharjoon
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • آفرين به تو كه تمام تلاشتو كردي و تا ميتونستي زور زدي تا بريني توو داستان.
   اين هم از عواقب جلقه هاااااااااااااااااااااااااااااا
   انقدر زدي كه مغزت كپكي شده.


  •   sagharjoon
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • آفرين به تو كه تمام تلاشتو كردي و تا ميتونستي زور زدي تا بريني توو داستان.
   اين هم از عواقب جلقه هاااااااااااااااااااااااااااااا
   انقدر زدي كه مغزت كپكي شده.


  •   Farshad73shz
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • Amdin site ro hal kon. ta delet bekhad dastan haye khub va jaleb up mikone. nemunash hamin dastan. admin jan mahze rezaye khoda aval khodet dastan ro 1 bar bekhun. bekhoda hamash az dam kos sher. ey baba. nesfe shabi ride shod to asabam.


  •   Gurobe darya
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • Khaste nabashi delavar he he kos mokh


  •   _bokon_
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • عزیزم برو 1متر بگیر دستت ببین 35سانت چقده بعد بیا کسوشعر بگو!


  •   striker2012
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • احتمالا اسمه شوهره خودت چنگیز نیست!!!
   این همه فحشای جورواجور دمتون گرم هرکی اومده نظر داده!!!
   داستان واقعا کیری بود اما با نظرایی که دادین مردم از خنده!!!


  •   striker2012
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • احتمالا اسمه شوهره خودت چنگیز نیست!!!
   این همه فحشای جورواجور دمتون گرم هرکی اومده نظر داده!!!
   داستان واقعا کیری بود اما با نظرایی که دادین مردم از خنده!!!


  •   prancsex
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • نمیخوام از منطقدان عزیزانتقاد کنم میدونم خلافه . اما من کیرم 21 سانته و کلفته . 31سانت فکر نکنم زیادبزرگباشه.طرف از تو فیلمای سکس یه کیر گنده انتخاب کرده اونا 31 سانت بیشتره هاااا!!!!!!!!!!!!!
   البته با کمال احترام گفتم و اگه اشتباهمیکنم بازم شما به تجربه خودتون ببخشید . منم قبول دارم طرف پسره و 100% کونیه.
   شایدم دختره اما ناقص الخلقه هستش!!!!!!!!


  •   prancsex
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • نمیخوام از منتقدان عزیزانتقاد کنم میدونم خلافه . اما من کیرم 21 سانته و کلفته . 31سانت فکر نکنم زیادبزرگباشه.طرف از تو فیلمای سکس یه کیر گنده انتخاب کرده اونا 31 سانت بیشتره هاااا!!!!!!!!!!!!!
   البته با کمال احترام گفتم و اگه اشتباهمیکنم بازم شما به تجربه خودتون ببخشید . منم قبول دارم طرف پسره و 100% کونیه.
   شایدم دختره اما ناقص الخلقه هستش!!!!!!!!


  •   alireaza123
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • سلام در مورد كير 35 سانتي بلوف كردي چطور تو كونت تحمل كردي


  •   ZimZex
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • :|


  •   haaat man
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • ماشاءالله دوستان سنگ تموم گذاشتن وازخجالتت دراومدن.
   من فقط میگم دیگه این خزعبلات رو ننویس الاااااااغ


  •   h1391
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • خانمی ایمیل بزار تاقرار بذاریم خودم بیام بکنمت


  •   jimbalo
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • چی بگم جون من یکی پیدا بشه این پسره رو نکنه که اگه من بگیرمش واقعی لختش میکنم
   کس شعر نوشته بچه جقی


  •   h1391
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • خانمی ایمیل بزار تاقرار بذاریم خودم بیام بکنمت


  •   soltane.kir
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • اگه گیره سلطان کیر بیفته کونشو میترکونم،جرش میدم من فقط پسرمیکنم


  •   mohandes21
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • آخه نکبت ننه کونی خودت مفهمی گو نوشتی ، جلقی بیشعور تو عمرت تاحالا کس نکردی از ریدنت معلومه! آشغال کس کش کونی دیگه ننویس گوزوووووووووووووووووووووووو


  •   mohandes21
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • آخه نکبت ننه کونی خودت مفهمی گو نوشتی ، جلقی بیشعور تو عمرت تاحالا کس نکردی از ریدنت معلومه! آشغال کس کش کونی دیگه ننویس گوزوووووووووووووووووووووووو


  •   mohandes21
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • آخه نکبت ننه کونی خودت مفهمی گو نوشتی ، جلقی بیشعور تو عمرت تاحالا کس نکردی از ریدنت معلومه! آشغال کس کش کونی دیگه ننویس گوزوووووووووووووووووووووووو


  •   پارسا کیر دراز
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • ey madareto gayidam koskeshe kuni ame jende ghotre sorakhe kunet 35 sante tokhme harume madarje de ame sag goh mikhori dg benevisi kos maghze jalghi >> :Sp


  •   Abbas Ghaderi
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • جلق ، جلق ، جلق !


  •   Sadafamf
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • خیلی خیلی تخمی تخیلی بود مگه گرم کن هم زیپ داره کسخل خاک بر سرت با داستانت آبرو هر چی داستان نویسه را بردی.


  •   Sadafamf
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • خیلی خیلی تخمی تخیلی بود مگه گرم کن هم زیپ داره کسخل خاک بر سرت با داستانت آبرو هر چی داستان نویسه را بردی.


  •   Sara H
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • وااااااااای......داستانو ول کنید باز یه بی سواد دیگه!!!!


  •   حسن خر کير
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • چي شده گلم خيلي دوس داري دختر بشي عيب نداره به عمو حسن بگو بياد با همون کير 35 سانتي البته يکم کوچيکتر بکندت تا وقت ديگرانو با اين کسشرا نگيري باشه.


  •   حسن خر کير
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • چي شده گلم خيلي دوس داري دختر بشي عيب نداره به عمو حسن بگو بياد با همون کير 35 سانتي البته يکم کوچيکتر بکندت تا وقت ديگرانو با اين کسشرا نگيري باشه.


  •   shz_ramin
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • جقی مالیاتی میله بارفکیس کرده توت 35cm!!!!قد 185 وزن 100؟؟؟؟؟؟لا مصب طرف از چاقی داشته میترکیده:|ننویس...


  •   گرگستان
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • ما هم به نوبه خودمون میگیم گیر تمام اونای که نظر دادن تو کس مادرت مادر جنده حروم زاده دیگه بسه ننویس وگر نه به تعداد حرف که نوشتی کیر تو کس خودت و مادرت باشه گربه صفت خیانت کار


  •   9 6
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • mohtava=0
   negaresh=0
   sabk=ridemalism
   enteghadat=20
   akhe duste aziz:
   sage man az to kamtar lahje dare
   savadesham bishtare
   shouresham bishtare
   dige nanevis kos tavahhomi


  •   maryy
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • اره والا این یکی رو خوب اومدی اخه این چرت وپرتها رو ننویسی میمیری که کم با خودت ور روحالت خوب میشه داغ کردی هرات زده بالا مغزت از کارافتاد قشنگ حالا منو ببین اینقدرقاطی کرده بودم 8+9میزدم 18


  •   vahid.ime
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • onja ke neveshti kiresh hadagal 35 cm mishod dg bagiyasho nakhondam jagi


  •   vahid.ime
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • onja ke neveshti kiresh hadagal 35 cm mishod dg bagiyasho nakhondam jagi


  •   vahid.ime
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • onja ke neveshti kiresh hadagal 35 cm mishod dg bagiyasho nakhondam jagi


  •   sadafla
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • man ashegheee in nazaraaam faghaaaat vayyyy khodaaa:))):)):)):)):)):))


  •   boof33
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • داستان کاملا واقعی بود، لطفا پیام خصوصی یا ایمیل بدید.


  •   Takkhal
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • ی توصیح پزشکی بهت میکنم.به تیمور بگو کیرشو 5قسمت کنه قسمت اولو وازلین بزن دردت نیاد.قسمت دومو ویکس بزنه کمردرد نگیری.قسمت سومو رانی تیدین بزن معده دردنگیری قسمت چهارمو آموکسوسیلین بزنه گلودردنگیری قسمت پنجمم نفازولین بزنه که اشک نریزی.
   ی سئوال علمی ام برا من پیش اومده:وقتی آقاتیمور با کیر35 سانتی میکنتت بعد شوهرت نمیگه کس وکونت چرامثل تونل کندوان گشاد شده؟


  •   سامان تک
  • 5 سال،2 ماه
   • None

  • کیر خر 35 سانتیه نه ادم خوشم نمیاد فحش بدم ولی....


  •   sharare284
  • 3 سال،10 ماه
   • None

  • بازم یه پسر جقی مال اسبم اینقدرا نیست


  •   کامیار0143
  • 3 سال،5 ماه
   • None

  • جقو بایک دست مینوشتی وبایک دست میمالیدی که ریدی توداستان مشکل داری وکمبودکیرندابده بچه های شهوانی ترابه فانتزیت میرسانند


  •   kamranpoya
  • 2 سال،5 ماه
   • 0

  • یه سلامی هم عرض کنیم خدمت اون مهندسی که تو جنوب داره کونش پاره میشه ولی زنش اینجا زیر کولر داره کوس میده. سلام کس کش


  •   areza135
  • 2 سال،2 ماه
   • 0

  • همش دروغه


  •   hasanjakesh
  • 1 سال،5 ماه
   • 0

  • ناموسن فيلم اينو ديده بودن من :)))


  •   Arad.T1989
  • 1 سال،3 ماه
   • 0

  • کس شعر نوشتی..
   کس مغز


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو