سکس بچگی

  سلام اسم من علی 24 سالمه ، من از بچگی سکس و تجربه کردم و می خوام یه خاطره از بچگیم بگم ...بچگی دوران خوب و پر خاطره ای واسه من بود ،انگار همین دیروز بود ، از صبح که بیدار میشدیم فکر بازی بودیم تا شب که بخوابیم ، خونه ی ما یه حیات بزرگ داشت که تابستونا خیلی خلوت و ترسناک میشد .. ما یه همسایه داشتیم که یه دختر 10 ساله داشتن اسمش پریسا بود یه دختر با موهای مشکیِ بلند یه اندام خوشکل و مامانی که همیشه بلوز شلوار میپوشید منو به خودش جذب کرده بود .. شاید یه چیز تو فکرتون بیاد، که یه دختر 10 ساله تو ایران باید باحجاب باشه ..؟ ولی اون موقع اینجوری نبود ...! ماجرا از این جا شروع شد که ... یکی از همون روزای گرم تابستون بود، ساعت 3 ، 4 بعد از ظهر که همه خواب بودن ، من از خونه اومدم بیرون تا یه هوایی بخورم یه چند قدم اومدم تا پیچ کوچمون یه نگاه به چپ کردم برگشتم طرف راست که دیدم پریسا تنهایی نشسته داره بازی میکنه .. فقط یه چیز بود که اون لحظه بهش فکر می کردم، برم جلو و از فرصت استفاده بکنم و باهاش دوست بشم، برگشتم طرفش یه مکس کردم آروم آروم رفتم جلو، رو به روش پشت به دیوار وایستادم... من داشتم نگاش میکردم اونم داشت بازیشو میکرد و هیچ توجهی به من نداشت ، منم که دیدم اینجوری نمیشه ، شروع کردم به سوت زدن تا یه کم نظرشو جلب کنم ، دیدم یه نگاه به من کرد و بازم با افه ی بچگونش به بازی ادامه داد ، من که فهمیده بودم این افه الکی بازم سوت زدن و ادامه دادم تا اینکه ... یه نگاه ترسناکِ یه کم خنده دار به من کرد و گفت: برو جای دیگه سوت بزن .منم با تمعنینه گفتم : باشه چرا عصبانی میشی ... بعد ازش پرسیدم ،چرا تنهایی، می خوای باهم بازی کنیم . اونم با یه " نه " معنی دار که بیشتر به بله شبیه بود ، به من اشاره کرد .. منم که دیگه ساکت شده بودم ، بی خیال دوستی شدم .. ولی هنوز داشتم به اندام بیرون زده از لباس نازکش نگاه میکردم... رفته بودم تو خیالم و تجستم میکردم که من و اون تو یه خونه تنهاییم وداریم بازی میکنیم، داشتیم باهم کشتی میگرفتیم و پریسا تو خاک من بود منم پشتش بودم و آماده ی علامت داور بودم ...! بعد پریدم روشو خوابیدم رو کون نرمش .. کشتی گیرا فقط میخوان طرفو بچلونن ولی من هم میچلوندمش، هم کیرم و از روی شلواربه کونش میمالیدم.... توهمون خیال بودم که دیدم یکی داره به من میگه هی هی هی ... چشامو بازتر کردم، یه دفعه دیدم پریسا جلو روم وایستاده ، هول شدم و خودمو تو کوچه دیدم .. گفتم چیه ؟ گفت میخوای بازی کنیم من که اصلا باورم نمیشد ، یه نگاه به پایین انداختم دیدم یه چیزی از شلوارم زده جلو ....! دستمو زود گذاشتم روشو گفتم باشه ، چی بازی..؟ پریسا که یه خنده ی شیرینی تو چهره ی زیباش بود گفت: تو بگو ، منم با تفکر یه نگاه به بالا کردمو گفتم .. آب بازی چطوره هوا خیلی گرمها ... اون با تعجب گفت اینجا که آب نیست . منم که منتظر همین بودم گفتم بامن بیا خونه ی ما آب هست . پریسا که تازه میتونستم اسمشو بگم سرشو انداخت پایین و به سختی با اون نگاه یه جورایی نارضیش قبول کرد. من جلوتر رفتم و دّر حیاط و باز کردم زود آوردمش تو ...! پریسا همون جا وایستاده بود تکون نمیخورد انگار برق 300 ولتی گرفتتش ، منم که دیگه پرو تر شده بودم با گفتن "پریسا" بردمش کنار شیر آب تو حیاط...آب و باز کردم ، یه نگاه به لوپای سرخ شدش انداختم و یه کم پاشیدم روش ... هول شد و با اون باسن نازش افتاد رو چمنا..منم که دیگه سرم و میبریدی صدام در نمی اومد ، رفتم جلو دیدم یه کم چشاش قرمز شده ، انگار میخواست گریه کنه...دستمو بردم جلو نشستم ، با یه کلمه ی کلیدی گفتم ببخشید .. بعد دستشو گرفتم.. (اولین بارم بود که دستشو میگرفتم) بلندش کردم و یه خنده ی همرا با گریه تحویلم داد . حالا نوبت پریسا بود که با آب بیوفته به جون من، منم که از خدا خواسته همونجوری مثل فیل آب ندیده وایستاده بودم و خیس میشدم ...
  بعد از این که هر دومون مثل جوجه ی آّبکشیده شدیم .. رفتیم تو اون حیاط بزرگ یه جای آفتاب گیر پیدا کنیم تا یکم خشک بشیم . من نشستم اونم نشست ! من که هنوز تو فکر اندام اون بودم این دفعه دیگه برام فرق کرده بود لباسای اون خیس بود و زیبایی بدنش دو چندان .. من داشتم لای پاهای مثل هلوشو که تو اون آفتاب مثل الماس میدرخشید و مثل زنای سکسی شده بود و نگاه میکردم پریسا نشسته بود رو زمین و خودشو پهن میکرد ، توی این اوضاع کیر منم داشت پهن تر و دراز تر میشد . من داشتم به این فکر میکردم که چجوری حداقل اون رونای گوشتی و لمس کنم ... ما کنار هم نشسته بودیم و منم حشری تر از همیشه، تو این فکر بودم" یا فرصت از دست میره یا من حالم و میکنم دوستیمون تموم میشه.
  دستمو آروم آروم مثل مار رو زمین به طعمه نزدیکتر میکردم یه سانت مونده بود که به رونش برسم وایستادم و یه چیزی بهش گفتم واونم خواست جواب بده که من ، دستمو نخودآگاه گذاشتم روی رون نرمش ، نمیدونستم دارم حال میکنم یا سکته...! بایه مکس جواب داد .!( من که تو چشماش تعجب و دروی از خودمو میدیم!) شما که یه حیاط به این بزرگی دارین چرا اینجا بازی نمیکنی.. البته دستش و گذاشته بود لای پاشو اینا رو میگفت! گفتم تنهایی که نمیشه آدم اینجا میترسه انقدر که بزرگِ..! پریسا با تعجب دست منو آروم کنار زدو گفت : کاش حیاط ماهم بزرگ بود .. من که دیگه کلافه شده بودم، همش کیر شق شدمو قایم میکردم دستو از روی کیرم برداشتم و گفتم : بعضی چیزا بزرگش خوبه ولی بعضی چیزا کوچیکش..!! یه نگاه بهش کردم دیدم این دفعه نوبت اونه که لای پای منو نگاه کنه..! تو نگاهش تعجب و حس کم بینی رو میشد دید...( کم بینی حسی که نسبت به جنس مخالفت داری. خودتو کمتر از اون میبینی!) من که همینو میخواستم بهش گفتم من میرم دسشویی .
  پریسا که هنوز نگاهش همونجوری بود!؟ داشت سرشو بالا پایین میکرد . من که اصلا دسشویی نداشتم وعقب عقبکی راه میرفتم..! پریسا هم که معلوم بود نگاش به منِ و حواسش یه جای دیگه . از اینکه تونسته بودم حس کنجکاویشو نسبت به اون چیز دراز برانگیخته کنم ، خوشحال بودم . من که از پریسا دور شده بودم رفتم پشت درختا قایم شدم که ببینم چیکار میکنه .. چه لحظه ای بود دیدم دستشو کرده لای پاش داره براندازی میکنه ببینه چرا مال اون دراز نیست.! من باخودم فکر میکردم که چطوری باید پریسا رو راضی کنم که به من حال بده !؟
  تصمیمم و گرفته بودم ولی این تصمیم مثل تصمیم کبرا نبود، فرقش این بود که من با غریزم میرفتم پریسا با حسش . میخواستم از این فرصت استفاده کنم و پریسا رو قافلگیر کنم از پشت درختا قایمکی اومدم یه دفعه پریدم بیرون کم مونده بود از ترس سکته کنه .. میخواست فحش بده که پریدم رو حرفشو گفتم : شیطون داشتی چی کار میکردی .؟ زبونش گرفت م م م من...بازم پریدم رو حرفش و با پررویی پرسیدم، دخترا چجوری جیش میکنن ؟ قاطی کرده بود با تعجب منو نگاه کرد و سرشو انداخت پایین و گفت : همونجور که پسرا جیش میکنن.. بعد که به خودش اومد و حس کنجکاویش گل کرد پرسید منم نمیدونم پسرا چجوری جیش میکنن . چه سوال خوبی بود ، داشتم حشری تر میشدم .. منتظر بود ببینه چی میگم .. دستمو بردم پایین گفتم میخوای ببینی ، یه خنده ی ملیهی زدو سروشو تکون داد . نفهمیدم منظورش چی بود ولی کیرم و از روی شلوارم گرفتم... پریسا دستشو که لای پاش بود آورد بالا گذاشت تو دهنش فکر کنم خودشم نمیدونست داره چیکار میکنه ! خودمم نمیفهمیدم دارم چی کار میکنم شلوارمو یه کم کشیدم پایین دیدم پریسا اومد نزدیکتر ، عجیب بود .. گفتم اگه من نشون بدم تو هم نشون میدی ... پریسا حواسش پرت بود چیزی نگفت . انگار خیلی دوست داشت ببینه . منم یه هو کیر شق شدمو انداختم بیرون مثل برّه ای که از تویلش بیاد بیرون اومد بیرون و خود نمایی کرد . خودشو کشید جلوتر گفت میتونم دست بزنم ؟! راستشو بخواین انتظار این یکی رو نداشتم گفتم اول تو نشون بده تا بذارم دست بزنی..
  یه زره رفت عقب گفت من خجالت میکشم من خندیدم و با دست زدم به کیرم .. چه خجالتی داره من که نشون دادم نوبت تو شد بهونه نیار .. هنوز داشتم با کیرم ورمیرفتم پریسا زیرزیرکی کیر منو سیر میکرد و اوم اوم میکرد آخرین باربود که ازش پرسیدم؛ نشون میدی یا نه .. با عجله گفت باشه دستشو از دهنش درآورد با خجالت برد پایین گذاشت رو شلوار تنگِ نخیِ گل گلیش ، منم مثل خر سرم اومد جلو پریسا یواش یواش دستشو برد طرف کسش، گفتم زود باش دیگه خجالت نداره که دستم و بردم جلو گذاشتم روی رون داغش...( از فرصت استفاده کردم ) دیدم هیچ عکس العملی نداره ... دستم خود به خود داشت میرفت طرف کسش .. کیرم که هنوز مثل کیر خر آویزون بود داشت از درد شقی میترکید .. پریسا که هنوز مثل یه مارمولک خشکش زده بود هیچ حرکتی نمیکرد بهش گفتم اگه خجالت میکشی خودم میکشم پایین .. دستمو بردم بالای کسش وای چقدر گرم بود تو اون گرما، بدنم گرمتر شد دستم رو کسش بود و مثل کس ندیده ها میرفت لای پاشو میومد بیرون .. پریسا رو یه نگاه کردم ببینم تو چه وضعی ، رنگش یکم پریده بود فکر کنم داشت کیف میکرد .. کسش انگار پف کرده بود و مثل نبض میزد میخواست بیاد بیرون کیر منم بدتر از اون . پریسا کاری نمیکرد، دستشو گرفتم بردم لای پام گفتم حالا میتونی دست بزنی وقتی با دست نرمش کیرم و گرفت مثل این بود که یه بچه 5 ساله ماهی گرفته باشه. تو دست عرق کردش لیز میخورد و می خواست از دستش در بیاد .. چه حس عجیبی بود وقتی کیرم و فشارمیداد منم کسش و فشارمیدادم کم مونده بود کسشو جر بدم هر دو مون داشتم از سکس به جنون میرسیدیم. تازه رسیده بود به جاهای خوبش دستمو بردم بالاتر شلوارشو کشیدم پایین شورت صورتی بچگونش با اون گلای سفید که خط کسش رو میشد از روش دید مثل هلو نمایان شد .. دستم روی کسش بود و داشتم میمالوندمش ، پریسا هم که دستش رو کیرم بود و باهاش ور میرفت ، دیگه طاقت نداشتم شرتشو بدون اینکه خودش بفهمه آروم از لای کسش کشیدم بیرون و یه چیز قلمبه ی گوشتی مثل یه موجود زیبا که پوست انداخته از زیر مخملش اومد بیرون .. منم مثل کس ندیده ها اول یه کم نگاش کردم و بعد دستمو آروم بردم لای پاشو از پایین شروع کردم به مالیدنش انگشتم رفته بود وسط کسش میشد گرماشو حس کرد وقتی پریسا رو نگاه کردم چشماش بسته بود و لباش باز .. تازه غریزم بهم میگفت که چی کار کنم اونجا حیاط بود و نمیشد کاری کرد . گوشه ی حیاط یه انباری بود دست پریسا رو گرفتم دون دون بردمش تو انباری دَر انباری و بستم اونجا به کرسی قدیمی بود نشوندمش روشو گفتم میخوام کیرم و بمالم به کست تا اون بخواد چیزی بگه ...شلوار شو تا زیر کسش کشیدم پایین و کیرمو گرفتم دستمو رسوندم به کسش ، وقتی سر کیرو میکشیدم به کسش یه جور سوزش عجیب و باحال اول سر کیرم احساس میکردم و بعدش ته دلم خالی میشد اولین باری بود که این حس بهم دست داده بود همینطورکه ادامه میدادم یه دفه سر کیرم رفت تو کسش پریسا صدا دراومد با اون صدای نازک و مظلومانش گفت ، نکن علی دردم میاد آخه ... من که میدونستم خوشش اومده همین کارو تکرار کردم سرکیرم و درمی آوردم میمالیدم به کسشو بازم میکردم تو کس گرم و لیزش این کار به من که خیلی حال میداد به پریسا هم فکر کنم حال میداد آخه یه ناله های آرومی به گوش میرسید ....آی ... آه ..انگار نمیخواست من صداشو بشنوم ولی بی اراده این ناله ها رو از خودش در می آورد . آه و ناله های پریسا منو حشری تر می کرد خود به خود تندتر کیرم تو کسش حرکت میکرد چند بار کیرم و رو کسش بالا پایین میکردم و سرشو میرفت تو میومد بیرون دیگه پریسا داشت نفس نفس میزد و آه و ناله هاش بلندتر شده بود هواسم رفته بود به ناله های پریسا کیرم تا نصفه رفته بود تو کسش و راحت تر تو کس گشادش حرکت میکرد . لذتی که این جور کردن برام داشت هیچجور دیگه ای نمیتونستی بهش برسی . دستم رو کونش بود و کیرم تو کسش دیگه داشت لذتم به پایان میرسید آبم داشت میومد نتونستم جلوی خودمو بگیرم و آبم ریخت تو کس پریسا ..هر دومون یه آهی کشیدیمو ارضا شدیم .. تو اون لحظه نمیدونستم ولی فکر کنم من یه دختر و بار دار کرده بودم و ممکن بود تا آخر عمرم از این قضیه خجالت زده بشم .. پایان


  نوشته:‌ علی

 • 9

 • 2
 • نظرات:
  •   negahe marg
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • اخه بچه کونی این دختر 10ساله پرده نداشت.جلقی بدبخت.


  •   mimikhanom
  • 5 سال،11 ماه
   • 3

  • 1- موقع نوشتن داستان دستت رو از توی شلوارت در بیار


   2- اینقدر جققققققققققققق نزن کور میشی


  •   taymer
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • دختر 10ساله کردن داره کونی از بس جلق زدی کسخل شدی


  •   Taha 1372
  • 5 سال،11 ماه
   • 2

  • میزارم به حساب فانتزیه سکس و ازش میگذرم.


  •   farhadif63
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • آخه کیرم تو اون مخ جلقی و خیال پردازت یه دختر بچه 10 ساله با اولین بار سلام و علیک چجور راضی میشه که از کس بکنیش هیچ درد و خونریزی هم نداشته پرده اش هم مثل پرده خواهرت تو 5سالگی بگا رفته خوبه که نه گفت بازم بکن آبتو هم ریختی تو کوسش بس تو خیالت باهاش کشتی هم گرفتی آفرین. مغزت هنگ کرده کشتی بین خواهرت و کسی دیگه بود قاطی نکن. بنازم کونتو دختر 10ساله رو از کس کردی بیخیال رفت خونشون کسی هم متوجه راه رفتن وچهره اش نشد که بیاد کون خودتو با کس و کون خواهرت تو یه سیخ بکشه بگوزم تو مغزت با این خیال پردازیهات دیگه از این مزخرفات ننویس برو کون دادنتو ارتقا بده من دیگه فحش بدردبخور ندارم دوستان از خجالتت در میان.


  •   farhadif63
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • آخه کیرم تو اون مخ جلقی و خیال پردازت یه دختر بچه 10 ساله با اولین بار سلام و علیک چجور راضی میشه که از کس بکنیش هیچ درد و خونریزی هم نداشته پرده اش هم مثل پرده خواهرت تو 5سالگی بگا رفته خوبه که نه گفت بازم بکن آبتو هم ریختی تو کوسش بس تو خیالت باهاش کشتی هم گرفتی آفرین. مغزت هنگ کرده کشتی بین خواهرت و کسی دیگه بود قاطی نکن. بنازم کونتو دختر 10ساله رو از کس کردی بیخیال رفت خونشون کسی هم متوجه راه رفتن وچهره اش نشد که بیاد کون خودتو با کس و کون خواهرت تو یه سیخ بکشه بگوزم تو مغزت با این خیال پردازیهات دیگه از این مزخرفات ننویس برو کون دادنتو ارتقا بده من دیگه فحش بدردبخور ندارم دوستان از خجالتت در میان.


  •   farhadif63
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • آخه کیرم تو اون مخ جلقی و خیال پردازت یه دختر بچه 10 ساله با اولین بار سلام و علیک چجور راضی میشه که از کس بکنیش هیچ درد و خونریزی هم نداشته پرده اش هم مثل پرده خواهرت تو 5سالگی بگا رفته خوبه که نه گفت بازم بکن آبتو هم ریختی تو کوسش بس تو خیالت باهاش کشتی هم گرفتی آفرین. مغزت هنگ کرده کشتی بین خواهرت و کسی دیگه بود قاطی نکن. بنازم کونتو دختر 10ساله رو از کس کردی بیخیال رفت خونشون کسی هم متوجه راه رفتن وچهره اش نشد که بیاد کون خودتو با کس و کون خواهرت تو یه سیخ بکشه بگوزم تو مغزت با این خیال پردازیهات دیگه از این مزخرفات ننویس برو کون دادنتو ارتقا بده من دیگه فحش بدردبخور ندارم دوستان از خجالتت در میان.


  •   25M7
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • کس شعر در حد المپیک کس مخ توهمی


  •   farhadif63
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • آخه کیرم تو اون مخ جلقی و خیال پردازت یه دختر بچه 10 ساله با اولین بار سلام و علیک چجور راضی میشه که از کس بکنیش هیچ درد و خونریزی هم نداشته پرده اش هم مثل پرده خواهرت تو 5سالگی بگا رفته خوبه که نه گفت بازم بکن آبتو هم ریختی تو کوسش بس تو خیالت باهاش کشتی هم گرفتی آفرین. مغزت هنگ کرده کشتی بین خواهرت و کسی دیگه بود قاطی نکن. بنازم کونتو دختر 10ساله رو از کس کردی بیخیال رفت خونشون کسی هم متوجه راه رفتن وچهره اش نشد که بیاد کون خودتو با کس و کون خواهرت تو یه سیخ بکشه بگوزم تو مغزت با این خیال پردازیهات دیگه از این مزخرفات ننویس برو کون دادنتو ارتقا بده من دیگه فحش بدردبخور ندارم دوستان از خجالتت در میان.


  •   farhadif63
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • آخه کیرم تو اون مخ جلقی و خیال پردازت یه دختر بچه 10 ساله با اولین بار سلام و علیک چجور راضی میشه که از کس بکنیش هیچ درد و خونریزی هم نداشته پرده اش هم مثل پرده خواهرت تو 5سالگی بگا رفته خوبه که نه گفت بازم بکن آبتو هم ریختی تو کوسش بس تو خیالت باهاش کشتی هم گرفتی آفرین. مغزت هنگ کرده کشتی بین خواهرت و کسی دیگه بود قاطی نکن. بنازم کونتو دختر 10ساله رو از کس کردی بیخیال رفت خونشون کسی هم متوجه راه رفتن وچهره اش نشد که بیاد کون خودتو با کس و کون خواهرت تو یه سیخ بکشه بگوزم تو مغزت با این خیال پردازیهات دیگه از این مزخرفات ننویس برو کون دادنتو ارتقا بده من دیگه فحش بدردبخور ندارم دوستان از خجالتت در میان.


  •   farhadif63
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • آخه کیرم تو اون مخ جلقی و خیال پردازت یه دختر بچه 10 ساله با اولین بار سلام و علیک چجور راضی میشه که از کس بکنیش هیچ درد و خونریزی هم نداشته پرده اش هم مثل پرده خواهرت تو 5سالگی بگا رفته خوبه که نه گفت بازم بکن آبتو هم ریختی تو کوسش بس تو خیالت باهاش کشتی هم گرفتی آفرین. مغزت هنگ کرده کشتی بین خواهرت و کسی دیگه بود قاطی نکن. بنازم کونتو دختر 10ساله رو از کس کردی بیخیال رفت خونشون کسی هم متوجه راه رفتن وچهره اش نشد که بیاد کون خودتو با کس و کون خواهرت تو یه سیخ بکشه بگوزم تو مغزت با این خیال پردازیهات دیگه از این مزخرفات ننویس برو کون دادنتو ارتقا بده من دیگه فحش بدردبخور ندارم دوستان از خجالتت در میان.


  •   farhadif63
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • آخه کیرم تو اون مخ جلقی و خیال پردازت یه دختر بچه 10 ساله با اولین بار سلام و علیک چجور راضی میشه که از کس بکنیش هیچ درد و خونریزی هم نداشته پرده اش هم مثل پرده خواهرت تو 5سالگی بگا رفته خوبه که نه گفت بازم بکن آبتو هم ریختی تو کوسش بس تو خیالت باهاش کشتی هم گرفتی آفرین. مغزت هنگ کرده کشتی بین خواهرت و کسی دیگه بود قاطی نکن. بنازم کونتو دختر 10ساله رو از کس کردی بیخیال رفت خونشون کسی هم متوجه راه رفتن وچهره اش نشد که بیاد کون خودتو با کس و کون خواهرت تو یه سیخ بکشه بگوزم تو مغزت با این خیال پردازیهات دیگه از این مزخرفات ننویس برو کون دادنتو ارتقا بده من دیگه فحش بدردبخور ندارم دوستان از خجالتت در میان.


  •   saghar.24
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • :hat: توهمی بیش نبود.........


  •   bos.
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • واقعا که فحش دادن حق بعضى هاست .............


  •   princessirani
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • یک ذهن مریض!


  •  
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • چی بگم والا؟ جای حرف نذاشتی


  •   mehdisaeghi
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • زرشک


  •   amirhashaesf
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • کسو شعر بود


  •   ABRA
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • خیلی مسخره بود کیر ایمون زائد تو ده دقیقه تو سه تا سوراخت


  •   Takkhal
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • ی جوری تعریف کردی که آدم فکرمیکرد 2تا آدم بالغ دارن برای هم نقشه میکشن!!! بعد ی جوری ازاندامولباس دختره حرف میزدی که من جنیفرلپز بای لباس شب بازو سکسی میومد توذهنم!!!دختر10ساله اندامش کجابود؟! بعدم پسر بچه شمبول داره خیلی باشه میشه دول حال چون تویی دودول ،اونوقت این داستان کیرم کیرمت چی بود؟!ببینم نکن اون ی دختر بچه 10 ساله بوده وتو ی پسربچه 24 ساله خدای بچه بازی میکنی ؟ اگه از اینکارا میکنی خیلی خیته دیگه نکن.نکته آخرم اینکه بعضی از دوستان دنبال پرده دختره میگشتن که ایرادشون وارد نیست چون میتونسته حلقوی ارتجاعی بوده باشه ولی پسربچه 10ساله آبش کجا بود که فازه حامله کردن گرفتی؟!پسرا تقریبأ ازسن 15 به بلوغ میرسن حالا ی کم اینور اونور ولی بچه 10ساله ی 5 سالی باید با دولش یابقول شماباکیرش وربره تا آبش بیاد.شواهد نشون میده احتمالا شماهمون بچه 24ساله بودی وروت نشده بگی توکاربچه بازی هستی.اگه اینجوری دیگه اینکارو نکن بابای یکیشون آخر میفهم بعد باید بیای داستان کرده شدنتو تعریف کنیا.همون جق بزن خطرش برات کمتر آفرین آقای کیرکیر.


  •   jik o pik
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • کل داستانت رو تو 3 دیقه خوندم
   اصلا حوصله ی کامنت گذاشتنم نداشتم
   نمیدونم چرا کامنت گذاشتم
   احساس میکنم با خوندن این داستان کسم دسته دراورد
   :~


  •   jik o pik
  • 5 سال،11 ماه
   • 1

  • کل داستانت رو تو 3 دیقه خوندم
   اصلا حوصله ی کامنت گذاشتنم نداشتم
   نمیدونم چرا کامنت گذاشتم
   احساس میکنم با خوندن این داستان کسم دسته دراورد
   :~


  •   mostoufi
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • مخت گوزیده نه الان. از بچگیت گوزیده بوده ...
   خونتون هم که یه حیات! بزرگ داشته بهش میگفتین آقای حیاتی (بزرگ) از جوونی اخبار میگفت تا الان ولی قیافش هنوز عوض نشده. انگا همین دیروز بود ... (که عمت زیر شوهر عمت بود)


  •   shater24
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • خاک بر سر کس مغزت کنن


  •   میلاد...مجاز
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • واقعیت داستان:سلام اسم من علی کونی الان 42 سالمه.من از بچگی میدادم ومیخواستم یه خاطره از کون دادنمو تعریف کنم.سر کوچه نشسته بودم که یه آقایی اومد گفت بیا بریم آب بازی.....


  •   rahian
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • کیر مغز جلقی.........


  •   bache mashhad
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • کل تراورس های راه اهن جمهوری اسلامی ایران پشت سرهم توی کونت کیرنصف مردم دنیا توی دهنت مابقی هم توی کونت


  •   sex_ba_eshgh
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • اولا این داستان و یه جا دیگه خوندم

   بعدشم دختر 10 ساله حس شهوتش کجا بود آخه! بعد اون دختر راحت اجازه داد شلوار و شورتشو بکشی پایین و راحت بکنیش؟؟ هیچم نترسید و فرار نکرد؟؟؟ عجب! والا ما که 10 سالمون بود یکی لپمونو می کشید سرخ می شدیم!!!
   درسته اینجا شهوانیه اما ملت عقلشونو پشت در سایت جا نذاشتن!نکن دیگه این کارو
   بدو برو اینورا پیدات نشه بچه کوچولو. فک کنم اشتباهی به جا سی دی بازی، فیلم سوپر باباتو برداشتی دیدی توهمی شدی!!


  •   Deyako
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • کسکش ننویس دیوث ننویس چاقال ننویس حرومی تخم یابو ننویس مادرتو% ننویس خواهرتو% ننویس / آخه بی همه چیز میمون صفت کدوم دیوثی بهت بنویس .


  •   ZimZex
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • یه چند وقت نبودم چه خبره اینجا
   ارزش نداره ادم واسه داستان های تخمی شهوانی کامنت بذاره


  •   takavarjoon
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • ممنوع بود دیگه ننویس. . . . . . . . . . . . . . . .
   ننویس آشعال ننویس، بی همه چیز ننویس، بچه کونی ننویس، متوهم ننویس. حالم رو بهم زدی بیشرف پست فطرت ننویس. کون کش بیسواد طمأنینه رو اینجوری مینویسن. دیگه ننویس.


   ادمین مگه در قوانین اینجا ننوشتی سکس با بچه ها ممنوعه؟ چرا گذاشتی؟


  •   night raven
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • آيا به قوانین سايت شهوانی توجه كردين؟


   ((شهوانی یک سایت آزاد است. طبق قوانین کاربری شهوانی، تجاوز به حریم خصوصی مردم، سکس با کودکان_، سوءاستفاده ی جنسی، راسیسم، هموفوبی و نقض حقوق مولفان جایی در این سایت ندارند.))


   ايا محتواي اين داستان تجاوز به كودكان نبود؟؟
   وقتي ادمين قوانین رو رعايت نميكنه
   انتظار نداشته باش ما به قوانین
   احترام بذاريم.
   كيرم تو چشم ادمين
   كه كور شده و اينجور داستانارو آپ ميكنه


  •   کفتار پیر
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • حس و حال درست و حسابی نداشتم اودم پای داستان...
   ظاهرا چنگی بدل نمیزد بخاطر همین نمیخونم.
   آش با جاش مال خودت.


  •   jack222
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • همش کس شعر بود کوچولو


  •   etmam_mz
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • تورو جون اون مادر جندت از تخیل بیا بیرون. اگه آرزو داری داستان بنویسی برو از یه سایت کپی کن شاید حداقل 4نفر نخونده باشن. مخت ریده جقی جون.


  •   etmam_mz
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • تورو جون اون مادر جندت از تخیل بیا بیرون. اگه آرزو داری داستان بنویسی برو از یه سایت کپی کن شاید حداقل 4نفر نخونده باشن. مخت ریده جقی جون.


  •   simaa223
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • عجب.........


  •   vampire2012
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • حالمو بهم زدی اگهی ک بار دیگه ببینم داستان نوشتی قید همه چیو میزنم و به بار فحش میبندمت
   اخه این چه داستان مزخرفی بود نوشتی
   تو دوران کودکی سیر میکنی هنوز و خیالات بچه گونه داری


  •   kir shah
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • قربونه کست برم بزار کیر من از کست در بیاد


  •   mani001
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • کیرم تو داستان نوشتنت بیاد .بزن به چاک


  •   sex755
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • کیرم تو اول وآخرت


  •   amir footjob
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • هر داستانی رو که می خونی بعدش یک سری فحش میدن به نویسنئش؟؟؟!!!!!


  •   hamed_clever
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • اخه کیرم تو کس خواهر مادرت بی ناموس بچه آب داره
   کیرم تو مغزت جقی


  •   کس ناب
  • 3 سال
   • None

  • تواحمق24سالته اگه اونوقت 14سالت بوده میشه ده سال پیش اگه تازهروخشت افتادی بازم میشه 24 سال پیش ان وقتا دخترده ساله حجاب نداشت پس خواهرت بود
   چراشما پسرها اکثر خیالباف وخالی بندین


  •   hhn73
  • 1 سال،4 ماه
   • 0

  • آخه کسکش جقی یه دختر ۱۰ ساله مگه پرده نداره؟اونوقت تو آبتو ریختی تو کوسش!!!


  •   mimi1368
  • 1 سال
   • 0

  • نظر شما چیه؟
   اونوقت کره خر تو چند سالت بود ؟ اخه الاغ یه پسر دوازده ساله میتونه یه دخترو حامله کنه؟ اصلا دختر ۱۰ میتونه حامله شه؟


  •   رشیدخان
  • 1 سال
   • 0

  • آخه قحبه ننه دختر ده ساله هم جذابیت داره کونکش بچه باز؟


  •   gay-18
  • 1 سال
   • 0

  • توصیه انجمن تخم ورکشان به شما نویسنده عزیز"
   کم تر دری وری بنویس
   کس و شعر ننویس
   عمو پورنگ و خاله شادونه ببین
   هیچ خواننده ای خر نیست
   شامپوتا عوض کن


   باتشکر مدیر انجمن


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو