سکس بی مقدمه من و نیما

  یه روز با یه پسری دوست شدم .بعد از چند بار بیرون رفتن و ماشین سواری دعوتم کرد که برم آپارتمانش منم رفتم خب هم دلم می خواست برم هم فضولی ام گل کرده بود . وقتی رفتیم تو من نشستم روی مبل راحتی جلوی تلویزیون اونم رفت که یه شربت خنک بیاره . وقتی اومد نشست روی مبل کناریم منم شربت و برداشتم و یواش یواش می خوردم .... دیدم زل زده بهم و نگام می کنه با شوخی بهش گفتم نیما چرا اینطوری زل زدی به من ؟ لبخندی زد و هیچی نگفت . رفت از تو اتاقش آلبوم عکس بچگیاشو اورد تا با هم نگاه کنیم . رفتم کنارش نشستم . خودمو چسبوندم بهش و آلبومو ورق می زدم و کلی قربون صدقه اش می رفتم .... آروم دستشو آورد بالای پشتی کاناپه و گذاشت پشت سرم . همینطور که من آلبوم رو می دیدم با موهام بازی می کرد دستشو می کرد تو موهام و گوشم و میمالید .یه جوری شده بودم مور مور می شدم ولی هیچی نگفتم . دستشو آورد رو بازوم و فشار داد منو تو بغلش و آروم گونه ام رو بوسید . برگشتم نگاش کردم . همون موقع بود که لبش و گذاشت رو لبم و آلبوم رو از دستم گرفت انداخت رو میز . دستشو گذاشت پشتم و منو سفت گرفت کشید سمت خودش . لبمو با لباش می کشید زبونشو می کرد تو دهنم منم دستمو گذاشتم رو شونه اشو لبشو می مکیدم سفت سفت و گاهی یه گاز کوچولو ! سینه هام سفت شده بود و فشار نوکشو تو سوتینم حس می کردم . نیما منو خوابوند رو کاناپه و افتاد روم و زیر گوشمو زبون می زد منم با موهاش و گردنش ور می رفتم و سعی می کردم زیرش وول وول بخورم و نفس نفس بزنم . دستشو روی پهلوام می کشید و خودشو بهم فشار میداد . منم آروم دگمه های پیرهنشو باز کردم و سینه اشو می بوسیدم . پیرهنشو و درآوردم و دستمو می کشیدم رو پشتش از بالا تا پایین کمرش با سر انگشت و گاهی ناخن . یه ذره پاهامو بازتر کردم . نیما دستشو برد زیر تاپم و یهو کشیدش بالا طوری که دستام قفل شد و درش آورد . یه سوتین مشکی توری با شرت مشکی توری تنم بود . سینه هام انقدر سفت شده بود که بااینکه دراز کشیده بودم قلمبه بود . نیما سرشو گذاشت رو سینه امو با یه دست همزمان سینه امو از تو کرستم کشید بیرون . یه آخی گفتم و ناخنم و کردم تو پشتش ... اونم از حرصش سینه امو گاز گرفت و همه اشو کرد تو دهنش ووو می مکیدش ... می کشیدش با دندوناش .... می لیسیدش ... نوکش مثل سنگ شده بود و این نیما رو حشری تر کرد . نوک سفتش و می خورد و می کشید طوری که من صدام دراومد و به التماس افتادم . با اون یکی دستش اون یکی سینه امو کشید بیرون و می مالیدش و نوکشو فشار می داد تا دردم بگیره . این یکی رو با دندون و اون یکی رو با انگشت فشار میداد و کیرشو با شلوار می کرد لای پام ... داشتم ضعف می کردم آه و ناله ام در اومده بود یک دفعه سینه هامو ول کرد و کرستمو در اورد بعدش شلوارمو کشید پایین و درآورد . مونده بودم با یه شرت توری مشکی خیس و دو تا سینه سفت و رگ کرده . پاشد دیدم کیرش از تو شلوارش زده بیرون انقدر سیخ شده . شلوارشو درآورد و شرتشو انداخت یه کنار . قد بلند و چهارشونه و کیر بزرگ و سفتش حالمو صد بار بدتر کرد . کشیدمش رو خودم . لبشو خوردم سینه ام میمالید رو سینه اش و کیرش رو شرتم . باز سینه هامو می لیسید و نوکشو می کشید دستشو برد رو شرتم می کشید وسطش و یه فشار می داد تو . آه و اوهم در اومده بود خیلی و خودشم نفس نفس می زد . با کنار شرتم بازی بازی می کرد و رو نامو می مالید . حسابی خیس شده بود کسم . داشتم می مردم . یه دفعه دستشو کرد زیر شرتمو بی خبر جوجومو فشار داد یه جیغی زدمو بازوشو گاز گرفتم . همینطوری انگشتشو می کشید لای کسم و با جوجوم بازی بازی می کرد بین دوتا انگشت فشارش می داد و یه انگشتشو می کرد توی کسم تا ته . حشرم زده بود بالا خیلی سینه اشو می لیسیدم زیر گوششو . لاله گوششو با دندون می کشیدم و دستم روی کیرش بود . دیدم دیگه نمی تونم اینطوری ادامه بدم . پاشدم رفتم تو اتاقش اومد دنبالم هلش دادم رو تخت و آروم رفتم روش هر دوتامون دیگه لخت لخت بودیم . یه زانومو گذاشتم لای پاهاشو یه پامو روی پاش دراز کردم آروم سینه امو چسبوندم به سینه اش و کسم روی کیرش بود . کسمو می مالیدم روی کیرش و گاهی کیرشو می انداختم لای کسم تا بماله به چوچولم که خیس خیس بود . بعدش لبامو می مالیدم زیر گوشش و لاله گوششو می خوردم . سینه هامو می مالیدم به صورتش و می کردم تو دهنش اونم با دست سفت باسنم گرفته بود و فشار می داد پایین رو کیرش . اومدم پایین تر ... روی سینه اش شکمش ... کنار رونش و آروم می بوسیدم و سینه هامو می مالیدم روی زانوهاش و روناش ... رسیدم به کیرش سینه امو می کشیدم روی کیرش نوک سینه هام می مالید زیرش یه دفعه همشو کردم تو دهنم و فشار دادم ... یه آه بلندی کشید و سعی می کرد سینه هامو از بالا با دست بماله . کیرشو می خوردم و میلیسیدم . زیرشو و سرشو و روشو و رگاشو و زبونمو می کشیدم دورش دایره ای و می کردم تو دهنم و با دست و سر ناخن بیضه هاشو می مالوندم ... بیضه هاشو لیسیدم و کیرشو تو دستم بالا پایین می کردم . نیما حسابی حشری شده بود و صداش دراومده بود منو کشید بالا و انداخت رو تخت . پاهامو باز کرد و خم کرد با انگشتاش لبه های کسمو کشید باز کرد و همه چوچولمو کرد تو دهنش و می مکید داشتم دیوونه می شدم موهاشو چنگ می زدم و آه و اوه می کردم . اونم همه زبونشو می کشید از بالا به پایین کسم و می کرد توش نگه می داشت و می چرخوند توش و یه دفعه چوچولمو با انگشت فشار می داد و می مالید . التماسش می کردم که نیما نکن دیگه نمی تونم نیما بکن توش زود باش تا ته بکن فشار بده توش ... اما نیما اومد بالا و کیرش و می کشید روی کسم و نمی کرد توش و سینه هامو می خورد . همینطور که حواسم به سینه ام بود یه دفعه کیرشو تا ته کرد توی کسم و فشارش داد تو یه آخی بلندی گفتم و چنگ زدم به باسنشو فشارش دادم به خودم . نیما هم پشت سر هم می کرد تو و در می آورد ولی یواش یواش ... دیگه تحمل نداشتم . آروم می کشید بیرون یه فشار می داد تو نگه میداشت اون تو کسم داشت نبض می زد داغ و خیس شده بود یه دفعه شروع کرد به عقب و جلو کردن که سر و صدای هردومون دراومد و یهو همه چیز به بهترین وضعش رسید و نیما همه آبشو ریخت توی کسم و منم ولو شدم روی تخت . منو چرخوند و پشتمو کرد به خودش یه پامو داد بالا و کیرشو گذاشت لای کسم ... وسینه هامو از پشت گرفته بود توی دستاش و می مالید و پشت گردنمو می خورد . دوباره حالی به حالی شدم خیلی . یه دستشو اورد پاینن و از پشت کرد توی کسم و فشار داد تا تهش یه جای خوبیو پیداکرد اونو و میمالید روی اون داشت آبم میو مد که دستشو کشید بیرون و از عقب کیرشو کرد توی کسم و دستشو از جلوی کسم می مالوند روش . از پشت کیرشو توی کسم می کرد و از جلو روی کسم می مالید و بازو هامو گاز می گرفت دوباره ارضا شدم ولی نیما نشد . منو خم کرد ... باسنم تو هوا بود و سرم روی تخت . کیرشو می مالید روی باسنم و با دست سینه هامو گرفته بود چندتا زد روی باسنم خیلی محکم و می گفت ماندانا عجب کسی هستی قربون اون کونت برم و کیرشو با دست گرفته بود می زد روی سوراخ کونم . می گفت مانی جونم می خوام بکنمت می خوام کیرمو بکنم توی کست که خیسه داغه . منم گفتم نیما زود باش بکن توش می خوامش خیلی .. نیما کیرشو میمالید روی کسم و یه ذره سرشو می کرد تو و می کشید بیرون روانی شده بودم گفتم لعنتی چرا اینجوری می کنی ؟ بکن توش جرش بده دیگه دارم میمیرم نیما زود باششش و هی کونمو می چرخوندم . نیما گفت الکی که نیست می خوام درست و حسابی حشری شی بعدش می کنم توش انقدر نگه می دارم که آبت بیاد . داشتم له له می زدم که یهو کرد توی کسم و شروع کرد به عقب و جلو کردن . داد می زدم نیما قربون اون کیرت برم چقدر سفت و کلفته داره پارم می کنه و نیما می زد روی کونم با دست تا دردم بیاد و داد بزنم ... فشار میداد تو و می گفت چه کسی داری چه نرم و لیزه توش . چه پستونایی داری سفت شده رگ کرده نوکشو فشار می داد با انگشت و همینطور منو می کرد یه دفعه انگشت اون دستشو هم کرد توی سوراخ کونم و فشار می داد و می کشید بیرون دیگه داشتم حسابی حال می کردم از همه جام و آخ و اوخم استریو شده بود که یه دفعه کیرش به یه جایی توی کسم مالید که آبم فوران زد بیرون و ارگاسم شدم . همون موقع که داد زدم نیما هم آبشو ریخت توی کسم . افتاد روم .....................


  نوشته: ماندانا

 • 4

 • 0
 • نظرات:
  •   hasanspr
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • واقا بی مزه بود!!!!!!!همین!!!!


  •   Hamed eshghi
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • اینارو نوشتی که بگی جنده ی تمام عیاری


  •   ali.santorii
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • mer30 khili ghashng bod


  •   ali.santorii
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • 111


  •   father on mother
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • من تا کی باید واسه مامانم جق بکوبم؟


  •   hadi fucker
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • خیلی کیری بود ننویس دیگه.حشری ترین دختر جهان هم اینجوری تو سکس حرف نمیزنه.والا من 5 سال با یه دختر دوست بودم خیلی هم هات بود کلی با هم سکس کردیم و یه بار از این حرفا نزد یا توی دوستای من تا حالا هر کی سکس کرده و داستانشو برام تعریف کرده همچین کس و شرررایی رو ندیدم تعریف کنن.


  •   salami553
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • said
   cf
   jhhgd


  •   shahin2I2
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • کیرم دهنتون که فقط بلدید فحش بنویسید...حالمونو بهم زدید بخدا...


  •   یاورهمیشه مؤمن
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • نمیدونم چرااحساس میکنم بااین داستانت داری دنبال مشتری میگردی؟
   اصولابه دخترجماعت فحش نمیدم ولی فکرنکنم جنده واسه توفحش باشه.
   جنده


  •   ارغوان ♥
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • فیلم سوپر با زیر نویس فارسی دیدی؟!!!!!
   یه جا که گفتی نیما آبشو ریخت تو کُست بعدم اضافه کردی خودت دوبار ارضاء شدی ولی هنوز نیما آبش نیومده بود و در آخر هم بلاخره این اتفاق خجسته اومد و گلهای قالیو حسابی آب دادین... این سکس حرفه ایی که فقط تعداد ارضاء هاش معلوم نبود از دید زدن آلبوم عکس شروع شد؟! شروع مسخره اش به این تفسیراتش نمیخورد!
   کلاً خسته نباشی.......


  •   Derrick Mirza
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • این دروغا که اینجا نوشتی
   .
   .
   .
   .
   راسته ؟


  •   Derrick Mirza
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • این دروغا که اینجا نوشتی
   .
   .
   .
   .
   راسته ؟


  •   saghar.24
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • به قول دوستمون ارغوان فکر کنم فیلم سوپر میدیدی
   خیلی اغراق داشت
   شروع داستان اصلا خوب نبود و این یعنی هرچی به ذهنت رسیده نوشتی
   از داستان های بی سرو ته خوشم نمیاد پس دیگه ننویس


  •   malose_kossorati
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • تابلو بود دنبال مشتری میگردی .کاملا نشون دادی حرفه ای هستی.ولی داستانی که احساس توش نباشه به دل نمیشینه.داستان تو هم کیری بود


  •   takavarjoon
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • تخمی بود دیگه ننویس. . . . . . . . . . .
   اینقدر مزخرف نوشتی که نتونستم تا آخرش بخونم. جنده خانم برو یه جای دیگه مشتری جمع کن. راستی از نظر من تابلو که پسر هستی. کیر سگ تو کونت دیگه ننویس. چلغوز دیگه ننویس. چولمنگ کله کیری دیگه ننویس.


  •   Dada saeed
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • بچه : بابا مامان چطور بچه دار شد؟بابا : يه شب كه خواب بود يه فرشته اومد يه ني ني گذاشت تو شكمش بچه: يعنى اين همه كرديش فايده نداشت؟


  •   shahabporro
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • اره از خودت دراوردی معلوم بود درضمن به ماچی


  •   فیلسوف باکره
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • خیلی دیگه صحنه دار بود . با نظر بچه ها موافقم . به خصوص ارغوان


  •   فیلسوف باکره
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • خیلی دیگه صحنه دار بود . با نظر بچه ها موافقم . به خصوص ارغوان


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو