سکس تو خونه ی دانشجویی

  1389/7/21

  سلام من محسن هستم 22 ساله مهندس IT
  تقریبا 2 سال پیش بود که من دانشجو بودم و از شیراز واسه دانشگاه اومده بودم اصفهان و اونجا درس میخوندم.
  ترم دوم بودم که همه با دوستام تو خونه دانشجویی بودیم و داشتیم در مورده رفتن به چادگان(یکی از محل های زیبای اصفهان که معمولا مردم اونجا 2 3 میمونن )
  اون روز بچه ها تصمیم گرفتن که برن به چادگان ولی من مخالفت کردم
  چون واحدهام با بقیه ی بچه ها فرق داشت روز بعد امتحان داشتم و خدا رو شکر همون اصفهان موندم.
  بچه ها عصر اون روز رفتن چادگان و من از خدا خواسته با دوست دخترم قرار گذاشتم بریم بیرون تا شاید بتونم مخشو بزنم.
  2 دقیقه نشده بود که بچه ها رفتن من سریع زنگ زدم مژده که امروز با هم بریم بیرون
  اونم از خدا خواسته قبول کرد و واسه ساعت 6 قرار گذاشتیم.
  مژده یه دختر خوشگل خوش هیکل و شاسی بلند بود که من واقعا هر وقت میدیدمش یا دستشو میگرفتم کیرم شق میشد.
  وقتی که داشتم میرفتم سر قرار همش تو فکر این بودم که چجوری بکشمش خونه و کاری کنم که هر دو لذت ببریم.
  تو همین جور فکرا بودم که یهو راننده ی آژانس گفت رسیدیم آقا.
  منم ازش تشکر کردمو پولشو دادم و پیاده شدمو دنبال مژده گشتم.
  بعد از چند دقیقه یهو یه پژوپارس جلوم وایسادو گفت بپر بالا منم پایینو نگا کردم دیدم مژده است!!!!!
  تا سوار شدم گفتم ماشینه نو مبارک!!
  گفت نه بابا از دامادمون کش رفتم آخه خیلی با هم خوبیم!!!
  منم گفتم آفرین به دامادتونو خندیدم و بعد گفتم بزن بریم!!!!!!!
  اونم با تمام توانش گازو فشار داد طوری که دور موتور رفت رو100000000000000!!!!
  تو راه دم یه کافی شاپ وایسادیم رفتیم اونجا یه نیم ساعتی نشستیم و حرف زدیم
  خودم باورمنمیشد اینقد پررو باشم یهو بش گفتم مژده تو درباره ی سکس فکر کردی؟؟!!
  یهو مژده رنگ عوض کردو گفت: چطور مگه؟
  گفتم هیچی همین جوری؟؟
  گفت چندان علاقه ای ندارم
  از لحنش مشخص بود که بدش نمیاد داشته باشه
  منم گفتم خوب دیگه بریم اونم گفت بریم
  تو راه برگشت من رانندگی کردم در حین رانندگی تو اتوبان بودیم
  من یهو یه فکری به سرم زد!!!
  دستم گذاشتم رو پاش یهو احساس کردم بدنش لرزید
  دستمو پس زد ولی هیچی نگفت
  من دوباره امتحان کردم اینبار گرفت و دستمو به کوسش نزدیک کردم و اون رو مالوندم
  کم کم بدن مژده نرم شد و من راحت تر تونستم کارمو انجام بدم کیرم داشت از شلوار میزد بیرون من جلو رو نکاه میکردمو کوسشو میمالوندم معلوم بود که خیلی حشری شده ولی هیچی نمیگفت و با دندون لبشو گاز میگرفت
  من در حال رانندگی بودم که یهو یه چیزیو رو کیرم احساس کردم یه لحظه انگار از این دنیا رفتم
  بعد به خودم اومدمو گفتم مژده
  گفت جانم
  گفتم میخوای سکس داشته باشیم؟
  گفت اممممممممممممم آره
  منم گفتم پس بزن بریم
  وقتی رسیدیم به خونه دانشجوویی
  راستی یادم رفت بگم اون یه مانتوئه تنگ مشکی
  و یک شلوار مشکی پوشیده بود.
  خوب وقتی رسیدیم خونه اون رفت رو زمین نشست و منم رفتم یه پتوی نرم آوردم و انداختم زیرش.
  کم کم نزدیکش شدم دشتمو انداختم دوره گردنش و یه بوس از لپش کردم و اون خندیدو لبشو به لبم نزدیک کرد و وااااای عجب لحظه ای بود نتونستم خودمو کنترل کنم خوابوندمش رو زمین و در حین مالوندن سینه هاش شالشو از سرش در آوردم و کم کم دکمه های مانتو شو باز کردم یه تاپ آبی داشت خیلی چسپون بود و بند سوتینش از زیر تاپه معلوم بود یه بار دیگه ازش لب گرفتمو گفتم عزیزم بذار تاپتو در بیارم اونم این اجازه رو داد من کم کم داشتم سکته رو میزدم
  وقتی که تاپشو در آورم چشمم به شکمش افتادصاف وسفید بود و به بالا تر که رسیدم سوتینه آبیشو دیدم خیلی حشری شده بودم سریع سوتینشو در آوردم ....
  عجب سینه هایی داشت خیلی خوشفورم بودن
  و چون خودشم سفید بود خیلی زیبا تر شده بود.
  کم کم با بوسه اومدم پایین تا رسیدم به شلوارش از رو شلوار به کسش دست زدم بازم خودشو سفت کرد دکمه ی شلوارشو باز کردم دستمو بردم زیره شلوارش کونشو فشار دادم و اونو کم کم کشیدم پایین.
  شورتش آبی بود و کونش کاملا معلوم بود بر عکسش کردم کونشو مالیدم و کم کم شورتشو از پاش در آوردم کوسش خیلییییییی خوشگل بود اول اونو مالوندم بعد یه ذره خوردمش با چوچولش بازی کردم و اونو انگشت کردم آروم داد زد.
  بعد اون اومد تی شرتمو از تنم در اورد و منو درازوند و اومد روم نشست شلوارم رو کشید پایین و بعد گفت:کیرت چند سانته؟ گفتم 19 چطور مگه گفت گندس گفتم
  متعلق بشماس اونم زد زیر خنده اول با دست برام جلق زد وبعد شروع کرد به ساک زدن خیلی داشت حال میداد بعد بهش گفتم بسه دیگه عزیزم.
  بعد اونو خوابوندم رو زمین کیرمو رو کوسش و کونش مالیدم اول بعد بش گفتم میخوام از کون بکنمت با هزار بدبختی اون قبول کرد که از کون بکنمش اونو دمر خوابوندم و گردنشو بوسیدم
  اول آروم آروم کیرمو رو کونش چرخوندم و بعد کونشو با دست باز کردم و به سوراخه کونش تف زدم بعد یهو یه تکون خورد و بعد به کیر خودمم توف زدم و کمکم شروع کردم بکنم تو کونش اولا سخت میرفت تو و اونم آه وناله ی زیادی میکرد بعد کم کم کیرمو تا ته میکردم تو کونش و اونم هی میگفت جرم جرم بده محسن.
  کونش خیلی گردو نرمو سفید بود من اون موقع خیلی حشری بودم.تلمبه زدنم سریع تر شده بود و اونم خیلی حال میکرد.
  کمکم کیرمو از تو کونش درآوردم و بعد یه لب ازش گرفتم و با کیرم کوسشو تحریک میکردم کم کم کیرمو به کوسش نزدیک کردم بعد هول دادم تو اونم یهو گفت آآآخخخخ
  خیلی درد داره.شروع کردم به تلمبه زدن معلوم بود خیلی بش حال دادم
  معلوم بودارضائم نزدیک شده بود کیرمو سریع از تو کوسش در آوردم
  بعد اون واسم جق زد و پر تو صورتش آب منی شد
  سریع رفتم دستمال آوردم و اون صورتشو پاک کرد. بش گفتم بیا بریم حموم رفتیم اون تو من اینقد خوشحال بودم اونو بقلش کردم و اونم منو بقل کرد بعد 2باره کیرمو گرفت و سینه اشو به من چسپوند منم دستمو بردم و کوسشو مالیدم نشست و برام ساک زد منم خیلی حال میکردم کیرمو تا ته حلقش میبرد.
  بعد از 2 3 دقیقه بش گفتم بسه گفتم بخاب کف حموم اونم دمر خوابید منم خوابیدم روش و با کونش بازی میکردم بش گفتم آماده ای؟
  گفت آره منم با توف کارمو شروع کردم اینقد تلمبه زدم که دیگه خسته شدم و اون اومد رو کیرم و کیرمو کرد تو کوسش
  بالا پایین میرفت منم سینه هاشو میمالیدم من داشتم ارضا میشدم ولی هیچی نگفتم اونم داشت بالا پایین میرفت که یهو تمام آبمو ریختم تو کوسش گفتم مژده آبم ریخت گفت فهمیدم اشکال نداره عزیز
  بعد اومد کنار من خوابید و گفت بازم از این کارا میکنیم؟
  گفتم آره چرا که نه.
  خودمونو خشک کردیم اون لباساشو پوشبد منم پوشیدم
  و بعد زنگ زد مامانش گفت من امشب با دوستامم و دیر میام خونه اونام قبول کردن.
  اون موقع که اون زنگ زد ساعت 9 بود بعدش منو اون تا ساعت 11 حرف میزدیمو لب میگرفتیم البته چند بار هوس سکس کردم ولی دیگه توانشو نداشتم.
  از اون روز تا حالا ما با هم خیلی صمیمییم و به هم قول دادیم که با هم ازدواج کنیم و من با مامانم صحبت کردمو میخوایم بریم خواستگاری.
  واقعا به خودم افتخار میکنم که تونستم تا اینجا باهاش باشم و بهش وفادار بودم.


  نوشته: محسن

 • 5

 • 0
 • نظرات:
  •   Jack989
  • 7 سال،6 ماه
   • 6

  • تابلو هستش که تا حالا اصلا سکس نکردي !!


  •   ahang
  • 7 سال،6 ماه
   • 3

  • با سلام به ادمين عزيز
   ميشه لطف كنين به نويسنده ها بگين كه داستانهاي سريالي سكسي بزارن؟
   ممنون


  •   kosparekon
  • 7 سال
   • None

  • اه اه حالم بد شد نفهمیدیم این دختر بود یا جنده بابا ولم بکن برم....


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  داستان های مشابه


  جستجو