سکس در سفر حج

  سلام به همه دوستانی که عاشق داستان سکسی هستند امیدوارم از این خاطره من خوشتون بیاد


  من اسمم ارش و 18 سال دارم یادمه از اول راهنمایی کم و بیش درمورد سکس میدونستم و از دوستام فیلم سوپر میگرفتمو باهاشون خودمو ارضا میکردم ولی یه 2 سالی شده بود که دیگه خود ارضایی حال نمیداد ومن همش دونبال یه دختر برای سکس بودم ولی جراتشو نداشتم که برم تو خیابون و دنبال دختر جنده بگردم تو چت روم هایی یاهو اگهی میدادم ولی کسی پیدا نمیشد برگردیم به اصل ماجرا من یه دختر دایی دارم که اگه ببینیدش میفهمید من چی میکشیدم وقتی دختر داییمو میدیدم ولی نمیتونستم چیزی بهش بگم اسم دختر داییم شبنمست .بزارید کمی از اندامو ترکیب چهرش براتون بگم {بدنی سفید ولبایی صورتی وقتی هم رژ لب میزد که دیگه نگو .موهای زرد با خط هایی مشکی داشت. سینه هاش مثل این پورن استار ها متوسط بود . باسن نسباتا بزرگ و خوش فرم داشت }برعکس ما خونواده داییم زیاد اهل حجاب و غیرت نبودن ودختر داییم با لباس هایی کوتاهو بدون روسری جلو ما میگشت . ماجرا از اونجا شروع شد که دو سال پیش خانواده ما وداییم برای سفر حج اسم نوشته بودیمو امسال اسم ما در اومده بود و توی کاروان همدیگه بودیم {خدا منو ببخشه ولی برام زیاد مهم نبود که کجا میریم مهم این بود که با دخترداییم داریم میریم} روز رفتن فرا رسیده بود ساعت 4 ظهر بود که توی فرودگاه بودیم و تمام فامیل برای بدرقه ما اومده بودن ساعت 5 بود که رفتیم تو هواپیما و 3 ساعت بعد تو مدینه نشستیم قرار بود 1 هفته تو مدینه بمونیم من تو این یه هفته سعی میکردم خودمو بیشتر بهش نزدیک کنم مثلا: تو انتخاب سوغات واسه دوستاش نظر میدادمو توخرید لباس کمکش میکردمو از این چور کارا !!! خلاصه یه هفته تموم شد و ما برای محرم شدن رفتیم مسجد شجره برای محرم شدن باید غسل بکنی ولباساتو در بیاری و حوله دور خودت بپیچی ولی زنا به جای حوله یه مانتو سفید میپوشن ولی بازم نباید چیزی زیرش باشه.مونو بابامو داییم رفتیم غسل کردیم و رفتیم تو اتوبوس شبنم اومد بالا و کیسه ای که توش وسایلشم بود کذاشت کنار صندلی که اتوبوس را افتادو سوتین صورتیش افتاد زمین من که عاشق این جور چیزا بودم بهش خیره شدم که شبنم داد زد بیشعور نگاه چی میکنی من که پاک ابروم رفته بود خدمو جم کردمو رومو کردم اونبر وخودمو به خواب زدم خلاصه رفتیم کعبه و حج کردیم و رفتیم هتل . اتاق های هتل 2 تخته بود مامانو بابام رفتن تو یه اتاق داییمو زنش هم همینطور من رفتم تو یه اتاق و شبنم هم تو یه اتاق دیگه من با حوله احرام رفتم خوابیدم که یکی در زد تق .. تق..تق … من رفتم درو باز کردم دیدم بابام گفت منو مامان دایت میخوام واسه نماز صبح وظهر بریم کعبه مییای گفتم نه خستم و درو بستمو رفتم خوابیدم ساعتو که نگاه کردم 4.30 صبح بود چشامو بستم وبعد از یه روز خسته کننده د بی ابرو بازیم خوابیدم ساعت 9 بود که در اتاق زده شد گفتم اگه شبنم باشه هرجور که شده میکنمش ولی پیش خدمت بودو میوه و از اینجور چیزا داد من رفتم رو تخت که در دوباره زده شد در باز کردم . دیدم شبنمست گفتم : سلام بله کاری داشتید --- نه میخواستم از اینکه دیروز باهاتون اینجوری حرف زدم معذرت بخوام --گفتم اشکالی نداره خواستم در و ببندم گفت - نمیزاری یام تو !!!!

  گفتم بفرمایید و رفت روی تخت نشست رفتم میوه وچیزایی که این پیش خدمته اورده بود گذاشتم جلوش و خودم رفتم رو تخت عقبی وتلوزیونو روشن کردم دیدم داره high school musicul 3 میگزاره من هر وقت اون دختره مو زردرو میبینم کیرم شق میشه که یه دفعه شبنم برگشو چشمش به من افتاد و گفت چیزی زیر حولت مخفی کردی من که قرمز کرده بودم به پته پته افتادمو گفتم نه خندیدو چهار دستو پایی اومد به طرفم و گفت چیه خجاللت نکش و از زیر حوله دستشو برد کنار کیرمو تخممو گرفت گفتت وایییی چه تخم هایی بزرگی من که از خدام بود هیچ مقاومتی نکردم و اون حولهمو زد کنار کیرمو که سفت شده بود گرفت دستش لبشو برد نزدیک کیرم و یه ساک زد فکر کنید واسه من که تا حالا دست کسی به کیرم نخورده بود حالا یه دختر هم سن خودم دهنشو زده به کیرم چه حسی داره که ناگهان سرشو بلند کردو گفت اه!!!!اه!!اه ای که مزه عرق میده برو حمام من بهش گفتم مییای با هم بریم که گفت واستا برم حوله ام رو از تو اتاق بیارم بیام رفتو اومد رفتیم تو وان من نیشستم توش و شبنم ا بیرون واستاد و دستشو به کیرم میکشید یه دو دقیقه ای شد که ابم اومدو مثل شیر رو اب واستاد دختر داییم خندهاش گرفتو گفت بی جنبه چرا به این زودی اومدی تا اینو گفت گفتم مگه میدونی کی میان که اینو میگی بار اولت نیست نه گفت نه قبلا 2 3 باری سکس داشتم همینجور که داشت میمالید کیرم دوباره پاشد من مطمین بودم که بار دوم ابم به این زودیها نمییاد بلند شدم توی وان گفتم حالا که شستیش میشهه... خودش فهمیدو دهنشو برد جلو تا ته کیرمو کرد تو دهنش وایی سرم داشت سوت میکشید از گرمایی دهنش همینطور داشت ساک میزد من هم حسابی منگ شده بودم یه 2یا3 گذشت که گفت میخوایی تا اخرش واست بخورم گفتم نه گفت پس بشین تو وان تا منم بشینم رو کیرت من که تو فیلما میدیدم مرده کس زنه را میخوره دوست داشتم ببینم چه مزه ایی میده که گفم میشه اول من کستو بخورم گفت اره وشورتشو پایین کشید من رفتم کنار اومد بالای وان نشست گفتم میخوام پستوناتم ببینم که دستشو برد پشت سرش و سوتینشو باز کردو انداختیه کناری منم شروع کردمو دستمو گذاشتم روسینشو فشار دادم مثل پنبه رفت تو ولی خبری از سرش نبود دهنمو گذاشتم رو قرمزی سینش وشروع به خوردن کردم که دیدم یه چیزی داره بالا مییاد سر سینش بود همراه با سر سینش صداشم بالا رفته بودو اه اه شروع شده بود که دهنمو از سینش ور داشتم و خم شدمو نوک زبونمو زدم به بالای کسش که گفت ااااااااااییییییییی منم که تحریک شده بودم همینطور لیس میزدم ااه اه بیشتر شد 5یا6 دقیقهای براش خوردم که گفت دیگه بسته داره دیر میشه بریم سر اصل کار من نشستم پایین وان و اون نشست روم طوری که پشتش به من بود کیرمو با دستش گرفتت و اروم گذاشت روسوراخ کونش وفشار میداد کهبر تو اما نه تنگتر از این حرفا بود من خودمو کشیدم جلو و یه زوری زدم که یه جیق بلندی زد که گوشم سوت کشید و حس کردم کیرم تو کوره اجر پزی گرم و نرم قرار داره من بالا پایین کردم ولی دیدم همراهی نمیکنه گفتم چی شدده یه نگاهی به اب کرد ومن هم نگاه اب کردم دیدم اب یه ذره قرمز شده گفتم جاییت برید گفت نه ابله تو خودتو کشیدی جلو کیرت رفت تو کسم من تا اینو شنفتم دو دستی زدم تو سرم و احساس کردم دنیا رو سرم خراب شده که دیدم کیرم داره حال میکنه چشامو باز کردم دیدم شبنم داره رو کیرم بالا و پایین میره و اه اه میکنه منم دوباره شهوتم بالا ردو گفتم گور پدرش و محکم بالا و پایینش میکردم وایی کیرم از گرما داشت میسوخت حسکردم داره ابم مییاد گفتم دارم مییام پاشد منم پا شدم گفت زود باش کیرتو بکن تو کونم منم کیرمو گرفتمو با تمام زورم فشار دادم که رفت تو وااییی از کسش داغتر بود که یه جیغ بلندب زدو گفت وحشی جرم دادی منم اروم از پشت سینه هاشو گرفتم شروع به خوردن گردنش کردم همینطور داشتم میزدم که المیره گفت سوختم ابم ریخته بود تو کونش که کیرم خوابیدو از تو کونش در اومد من دوباره رفتم تو فکر پاره شدن پردش که رفت بیرون منم خودمو شستم اومدم بیرون که دیدم شبنم رو تخت تاق باز خوابیده منم با دیدن یه دختر خوشکلو لخت کیرم دوباره پاشد و بدون مقدمه کیرمو تا ته کردم تو کسش وایی از گرمی ونرمی هرچی بگم کم گفتتم تا تجربه نکنید نمیدونید چی میگم یه 15 دقیقه ای تلمبه میزدم که توگوشم گفت مرسی بابت سکس که حشری شدمو سریع کیرم بیرون کشیدم گفتم دارم مییام کهکیرمو تو دستش گرفتو بالا پایین و تمام ابم با فشار روسینه هاش ریخت بعد ازکنار کیرم یه ماچ کردو دستمال ور داشت و کیرمو با سینه هاش پاک کرد نگاه ساعت کرد دید1 گفت الانه که بیان رفت لباسشو بر داشت و گفت دوست دارمو درو بست من باورم نمیشد منوووووسکس اونشب به مدت 6 روز وقتی ساعت1 شب میشد و همه میخوابیدن با هم سکس میکردیمو من کاملا مهر دختر داییم به دلم نشست الان که دارم ای خاطره را تایپ میکنم 21 سالمه و 1 هفته ست که با دختر داییم ازدواج کردم الان ماه عسل تو انزلی هستیمو بدون نگرانی زنم شبنم روی پام نشسته امیدوارم همتون طعم سکس و عشق و از نزدیک بچشید دوستار همتون ارش لطفا نظر بدید تا دوباره از خاطرات سکسم تو شهر خودم و زمان 19 سالگیم بنویسم بین خودمون باشه شبنم اخرین دختری نبود که کردمش!!!!!!!!!!!!


  نوشته: آرش

 • 8

 • 3
 • نظرات:
  •   mamal17
  • 6 سال،4 ماه
   • None

  • دیوث اون دختر داییت احتمالا جنده بوده خبر نداشتی


  •   emin3m_Rap2001@yahoo.com
  • 6 سال،4 ماه
   • None

  • 1 man dastaneto nakhondam faghat az esme dastanet daram behet migam
   kiram vasate khodeto nanato dastane tokhmit
   ke chera?
   esme hajo ovordi
   akhe nane jende
   chie behet begam kooos kesh


  •   Prince27
  • 6 سال،4 ماه
   • None

  • Azizam yekam sabr kon ishalla nobate to ham mire3 ! Lazem nist fako famileto b fuck bdi ! Senetam 16 17 bishtar nis dawshi...Enqadam Zehneto dargire shabnam nkn o dr3eto bekhun :)


  •   Prince27
  • 6 سال،4 ماه
   • None

  • Azizam yekam sabr kon ishalla nobate to ham mire3 ! Lazem nist fako famileto b fuck bdi ! Senetam 16 17 bishtar nis dawshi...Enqadam Zehneto dargire shabnam nkn o dr3eto bekhun :)


  •   porn writer
  • 6 سال،4 ماه
   • None

  • داستانت رو بايد اينجوري مينوشتي
   سلام من 15 سالمه و بدجور فيلم نگاه ميكنم.
   بدنم خوبه و يك روز يك فيلم ديدم كه يك مرد عرب داشت يك پسر رو از پشت ميكرد.
   خلاصه حشري شدم و پريدم حموم و شامپو تخم مرغي صحت رو ريختم رو شومبولم.
   تو تخيلاتم رفتم مكه(اخه اونجا عرب زياده) و به يكيشون دادم.
   كلا خيلي حال داد باور كنين واقعي كون ميدادم اينقدر حال نميداد.
   بعد رفتم به مامانم گفتم كه عربا كيرشون خوبه.
   مامانم چون تجربش زياده گفت عزيزم كاربراي شهواني كيرشون بزرگتره.
   گفتم راست ميگي
   گفت بله پسر كوني ام.
   گفم كجا بهشون بدم؟
   مامانم گفت وقتي جغ ميزني بايد تخيلالت رو در قالب داستان بنويسي تو شهواني بزار يتا ملت كيرشون رو بكنن تو كون تو و كس من.
   خلاصه الانم نتيجه داد.
   مرسي


  •   sesk
  • 6 سال،4 ماه
   • None

  • خاک تو سرت فرق جلو و عقب رو نمیدونی یعنی دختر داییت اینقدر گشاد بود


  •   navid CoYoTe
  • 6 سال،4 ماه
   • None

  • یعنی کس شعرم حدی داره ها!آخه میگی الان رو پام نشته بعد میگی بین خودمون باشه این آخرین نفری نبود که کردمش؟اصلا خودت میفهمی داری چی میگی؟بعد آخه کسکش تو رو چه به مکه!آدم تو 13 شالگیش حج میره؟حج برا 40 به بالاست وقتی کساتو کردی نه اینکه اول محرم شی بعد بری کس کنی!یعنی کیرم تو این داستانتا!احتمالا 14 15 سالته خیلی خیلیم جقی ای!یه بار کس کنی درست میشی


  •   navid CoYoTe
  • 6 سال،4 ماه
   • None

  • یعنی کس شعرم حدی داره ها!آخه میگی الان رو پام نشته بعد میگی بین خودمون باشه این آخرین نفری نبود که کردمش؟اصلا خودت میفهمی داری چی میگی؟بعد آخه کسکش تو رو چه به مکه!آدم تو 13 شالگیش حج میره؟حج برا 40 به بالاست وقتی کساتو کردی نه اینکه اول محرم شی بعد بری کس کنی!یعنی کیرم تو این داستانتا!احتمالا 14 15 سالته خیلی خیلیم جقی ای!یه بار کس کنی درست میشی


  •   navid CoYoTe
  • 6 سال،4 ماه
   • None

  • یعنی کس شعرم حدی داره ها!آخه میگی الان رو پام نشته بعد میگی بین خودمون باشه این آخرین نفری نبود که کردمش؟اصلا خودت میفهمی داری چی میگی؟بعد آخه کسکش تو رو چه به مکه!آدم تو 13 شالگیش حج میره؟حج برا 40 به بالاست وقتی کساتو کردی نه اینکه اول محرم شی بعد بری کس کنی!یعنی کیرم تو این داستانتا!احتمالا 14 15 سالته خیلی خیلیم جقی ای!یه بار کس کنی درست میشی


  •   مرد قوی
  • 6 سال،4 ماه
   • None

  • <:P همینطور داشتم میزدم که المیره گفت سوختم
   المیره دیگه کدوم جنده ایه که وسط داستان در اومد


  •   no pm sanaz
  • 6 سال،4 ماه
   • None

  • حجکم مقبول و سعیکم مشکور
   ضمنا دوستان این المیرا از داستان بعدی
   (کردن خواهرزنم المیرا)
   اومده بود توی این داستان بی زبون نویسنده گه گیجه گرفته!!
   بهش گیر ندین!
   این موهای زرد با خطوط مشکی من را یاد فیلم ریش قرمز انداخت.


  •   Pesar kermanshah
  • 6 سال،4 ماه
   • None

  • واقعا آدم متأسف ميشه ! بابا ديگه خودم خجالت ميكشم بس كه فهش دادم ؛ آخه به اون لحجه كيري اصفهانيت گير بدم به غلط هاي فاحش املايت فهش بدم يا به چرند و پرند ها و تخيلات ذهن جلقيت ؟ آخه عمه ننه بزار 15 سالو تموم كني بعد شمبولتو دستت بگيرو جلق بزنو ملتو خر فرض كن


  •   amiir mahdi
  • 6 سال،4 ماه
   • None

  • نظری ندارم !!!! ولی چرا >کیرم تو داستانت عوضی فکر جقم حدی داره 6روز ؟


  •   مهدى 68
  • 6 سال،4 ماه
   • None

  • به روح اعتقاد دارى؟


  •   takavarjoon
  • 6 سال،4 ماه
   • None

  • خیلی جلق میزنی بچه جان، دیگه مخ برات نمونده اگه سرت رو شکاف بدن به جای مغز فقط آب منی توشه. برو وقتی بزرگ شدی بیا اینجا داستان بنویس. دختر دایی شما شبنمست یا المیراست؟ به قول دوستمون اصفهانی هستی؟


  •  
  • 6 سال،4 ماه
   • None

  • از توهمت داستان قسنگی در اوردی. جالب بودومرسی.


  •   kosbaz29
  • 6 سال،4 ماه
   • None

  • جقی با فکر دختر داییت میزنی نه؟


  •   omidrokari
  • 6 سال،4 ماه
   • None

  • داستانت خیلی خیلی تخمی بود. بعدش یه سوالم ازت داشتم. قل می خوری اینو می خوری.یا اینو می خوری بعد قل می خوری؟ آخه کونی مونی این داستان بود یا کس شر. دیگه از این کس شرا ننویس خواهشا. چون وقتمونو الکی میگیره


  •   sammsx
  • 6 سال،4 ماه
   • None

  • خـــــــــــــــــــــــــــــــــــاك عـــــــــــــــــــــــــــالم بـــــــر ســــــرت
   وديگرهيچ
   آشغاله عوضي افتخارم ميكنه


  •   teh-hossein021
  • 6 سال،4 ماه
   • None

  • کیرم تو خودتو داستانتو المیرا و شبنمو پدرتو مادرت


  •   jimi70
  • 6 سال،4 ماه
   • None

  • کیر هرجا عربه بره تو کونت، چرا اینقد کسوشعر نوشتی


  •   faraz hot
  • 6 سال،4 ماه
   • None

  • Juju gaf dadi dar hade olampiyad.elmire dg ki bud? shabnam dokhtar daite elmire zanete ya elmire dokhtar daite shabnam zanete? kos maghz.taze ghesmate sexy k asan kiri shoru shod.malum bud tavahome kiri zadi.hala chera tavahometo ba moghadasat yeki kardi kale kirie kir tas kabab.shashet kaf nakarde rafti zan gerefti? aha khob pardasho eshtebahi be ja kun zadi hamine dg.bet andakhtan.akhey nazi telllfak.


  •   yassi1369
  • 6 سال،4 ماه
   • None

  • اولش گفتي ١٨ سالمه و امسال رفتيم حج!!!!!
   بعد گفتي الان ٢١ سالمه
   كوچولو ما هم مكه رفتيم،
   بهترين هتل هاشم ديديم
   تو وان كل كثيف اونجا سكسداشتيد؟؟؟؟
   چرا دروغ مينويسيد؟؟؟؟؟
   يه كلام بيا از خاطرات جلق زدنت بگو


  •   Kir69
  • 6 سال،4 ماه
   • None

  • خییییییلی تخمی بود کیر تو ننت کس کش زنا کار جقی


  •   saeidgraph
  • 6 سال،4 ماه
   • None

  • من فحش نمیدم
   ولی راحت بگو دروغ میگم
   دروغ که نه حناق میاره و نه کنتور میندازه کونی


  •   كير كلفت خوشگل
  • 6 سال،4 ماه
   • None

  • moragheb bash to anzali ham toro ham zaneto nagan


  •   dada1360
  • 6 سال،4 ماه
   • None

  • خاک بر یرت کونم مگه مجبوری کس بگی دیوس هیچی ندار


  •   milad0000
  • 6 سال،4 ماه
   • None

  • بیچاره اینقدر جق زدی که مخ تعطیل شده آخه میگن روزی سه بار بیشتر جلق بزنی اینطوری میشی بیچاره کس ندیده رفتی مکه خدا شفات داد؟ خبرم کنیا نگرانتم
   کوووووون دادی میدونم روت نمیشه بگی عیب نداره


  •   zahra660
  • 6 سال،3 ماه
   • None

  • بچه ها این کسکش داره دروغ میگه من چند ساله که با شبنم دوستم حالش از این پسره بهم میخوره چه برسه که باهاش سکس یا بخواد ازدواج کنه مرتیکه لاشی کسمشنگ


  •   navid CoYoTe
  • 6 سال،3 ماه
   • None

  • تو از کجا میدونی این همون شبنمه؟ ?-:


  •   پلی_بوی
  • 1 سال،2 ماه
   • 0

  • شما شاگرد سعید طوسی نیستی؟


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو