سکس سارا و بابا

  1392/5/8

  اسم مستعار من سارا هست و داستانی که میخوام تعریف کنم کاملا واقعی است و هیچ خالی بندی و تخیلی درش نیست .
  من 23 سالمه و تازه ازدواج کزدم.بعلت زود ازدواج کردن بابا و بچه بزرگ بودن خانواده فاصله زیادی بین من و پدر نیست.بابام خیلی مرد جذاب و خوشکل و خوشتیپی است و معمولا نظر خیلی از زنها رو به خودش جلب میکنه و یکم هم سرو گوشش میجنبه.
  19 سالم که بود تازه با یک پسری دوست شده بودم و یک کچولو با هم سکس هم داشتیم.از همون موقع وقتی بابام رو با رکابی و شلوارک یا شرت میدیدم تو خونه یجوای میشودم و دائم فکرای سکسی به ذهنم میرسید.نا گفته نماند بابام تو خونه خیلی راحت میچرخه و من هم با بابام خیلی راحتم. تابستون ها معمولا همه ما با شرت تو خونه میچرخیم و من مراعات می کنم شلوارک خیلی کوتاه میپوشم ولی بایام و مامانم راحت هستن.بعد سکسم وقتی بابام رو با شرت اسلیپ میدیدم دلم میرفت و خیلی دوست داشتم نگاش کنم ولی زود میرفت شلوارک میپوشید.اخه بعضی وقتها قشنگ میشود کیر بزرگش رو از روی شرت دید.
  یروز ظهر بعد از ناهار بابام رفت تو اتاق بخوابه و مامانم هم رفت خونه خالم .من و داداش کوچیکم که پنج سالش بود داشتیم انتن نگاه میکردیم که یک صحنه جذاب دیدم یدفه یکم شیطون شدم.بابام معمولا همیشه فقط با شرت میخوابه به همین خاطر بلند شدم رفتم در اطاق که نیم لا بود رو باز کردم تا ببینم در چه وضعه که یحو دلم ریخت تو شرتم.بابام لخت با یک شرت اسلیپ طاق باز خوابیده بود و کیرشم راست کرده بود.تابحال کیر به این گنده ای ندیده بودم.دراز و کلفتیش از روی شرت کاملا دیده میشود.خشکم زده بود و داشتم از بیرون در بهش نگاه میکردم.بعضی وقتها هم کیرش دل میزد.اب از همه جام راه گرفته بود.تو ی همین لحضه دیدم دستش رو بروز زیر شرتش و شروع کرد به خاروندن تخماش که همون موقع بود کیرش از زیر شورت امد بیرون.خیلی ترسیم.خیلی کلفت و بزرگ بود.خودم رو کنار کشیدم .دلم نیامد دوباره نگاه کردم دیگه نبود و بابام روش رو اونور کرده بود.از صحنه ای که دیده بودم بهتم برده بود و تا شب اون صحنه جلو چشام بود.
  اخر شب موقع خواب خیلی حشری بودم و با شرت و یک تاپ رفتم تو رختخواب و تخیل فانتیزی میزدم.خوابم برد که یک دفعه نصف شب با یک خواب وحشت ناک از خواب بیدار شدم که دیدم مامانم بالا سرم هست و میگه چیزی نیست عزیزم خواب دیدی.بهم اب داد داشتم اب میخوردم که دیدم بابام هم امد و گفت چی شده مامانم بهش گفت هیچی خواب وحشت ناک دیده.خیلی ترسیده بودم نمیدونم خواب چی بود ولی خیلی خواب ترسناکی بود و من در دیدن اینجور خوابها سابقه دارم.مامان بابام رفتن و من هم خوابیدم هنوز چشمم گرم نشده بود دوباره جیغ زدم و از جام پریدم و دویدم سمت اطاق خواب مامان و بابام که دیدم اونا هم جلو در هستن و پریدم تو بغل مامانم.اونم بغلم کرد و بهم گفت چیزی نیست خواب دیدی.بهشون گفتم میشه پیشه شما بخوابم اونا هم قبول کردند و من هم رفتم وسط تخت اونا خوابیدم.خیلی ترسیده بودم و دیگه خوابم نمیبرد.یک نیمساعتی گذشت و من حالم خوب شده بود و تازه به خودم امدم که دیدم یک طرفم مامانم هست و یک طرف دیگه بابام.دوباره یاد صحنه ظهر افتادم اینبار تو بغل بابام بودم.چون جا کم بود تقریبا بهم چسپیده بودیم.از جور نفس کشیدنشون معلوم بود که خواب هستم.منم رومو طرف مامانم کردم و از پشت خودم رو چسپاندم به بابام.کونم که فقط یک شرت بام بود رو رو کیر بابام گذاشتم .نفسم به سختی بالا میامد.داغی بدنش رو حس میکردم.ولی کیرش رو احساس نمیکردم.میترسیدم بیشتر خودم رو بهشش فشار بدم.تو همین افکار بودم که بیدم بابام دستش رو انداخت رو م و خودش رو بیشتر بهم نزدیک کرد.اول ترسیدم و خودم رو سریع زدم به خواب ولی بعد از مدتی فهمیدم خواب هست و طبق عادت این کار رو کرده.داشتم دیونه میشدم الان داشتم کیر کلفتش رو رو کونم حس میکردم.طبق معمول راست کرده بود و سختیش و کلفتیش رو خوب حس میکردم.حتی دل زدنای کیرش رو.کلافه شده بودم و داشتم تو رویا با کیرش حال میکردم.
  یک لحظه از شدت شهوت فکری به سرم زد میدونستم بابام خواب سنگینی داره برای همین از روی نفس کشیدنش هم میشود بفهمم خوابه هنوز یا بیدار.یک تکون خوردم و یکم فاصله گرفتم از بدنش.دیدم نفساش هیچ تغییری نکرد و فقط حالتش رو عوض کرد و طاق باز خوابید. شرتم رو اوردم پایین و انگشتم رو ابدهنی کردم و کردم تو کونم.این کار رو با توهمی که زده بودم مچ کرده بودم و داشتم حال میکردم.نیم ساعتی همینجوری سرگرم بودم و کونم حسابی جا باز کرده بود و اب انداخته بود.بابام چند بار کیرش و تخماش رو خاروند.از تکون خوردت پتو و صدای خاروندن معلوم بود.داشتم دو انگشتی تو کونم جلو عقب میکردم که دیدم دوباره بابام روش رو طرف من کرد و خودش رو چسبوند به من.(من هم سریع دستم رو با حرکت اولش برداشتم.)شکه شده بودم کیر بزگ و داغش رو روی کونم حس میکردم بدون شرت.خودم رو زدم به خوب و منتظر عکس العملش شدم ولی بعد از چند دقیقه فهمیدم که خوابه و از شدت گرما شرتش رو در اورده است.حالا کیر گندش روی کونم بود ولی جرعت نمیکردم تکون بخورم.دوباره یک تکون خوردم و از کیرش کم فاصله گرفتم.دستم رو از لای پام بردم و کیرش رو گرفتم دیدم هیچ عکس العملی نشان نداد کیرش خیلی بزرگ و داغ بود.اوردمش لای پاهم گزاشتمش و پاهام رو بستم.وای فکر میکردم تنه درخ لای پاهامه.کیرش قشنگ روی کسم قرار گرفته بود و داغی کیرش داشت کلافم میکرد.جرات نداشتم خودم رو تکون بدم.پاهام رو دوباره باز کردم دستم رو اب دهنی کردم و زدم سر کیرش.خیلی ولع داشتم نمیدونستم باید چکارش کنم.با اینکه میدیدم خیلی کلفته و درد داره دوست داشتم بکنمش تو کونم.خودم رو جلو دادم سر کیرش رو گذاشتم جلوی سوراخ کونم.خیلی داغ و نرم بود یکم فشار دادم دیدم نمیشه.سریع اب دهن گرفتم و با انگشت افتادم به جون کونم.اول و انگشته بعد سه تایی .چند دقیقه اینکار رو کردم کونم دیگه خیلی باز شده بود و اب انداخته بود.انگشتام رو سریع در اوردم و کیرش رو سریع کردم توش.خیلی هول بودم که یدفه درد خیلی زیاد ی رو احساس کردم که نزدیک بود جیغ بکشم.
  تکون نخوردم.بعد از یک مدتی درد ش اروم شد دستم رو بردم دیدم سر کیرش تو کونمه خیلی داشت حال میداد.هی در مییاوردم و دوباره سرش رو میکردم تو .اروم اروم خودم رو جلو عقب میکردم و کیرش تو کونم حرکت میکرد و من خیلی لزت میبردم.تو حال خودم بودم و از این کار لزت میبردم که به خود امدم دیدم نصف اون کیر گنده تو کونمه.خیلی ترسیده بودم.اگه بابام بیدار میشود باید چکار میکردم .دوست نداشتم به این موضوع فکر کنم.شهوت سرتا پامو گرفته بود و توی یک دنیای دیگه بودم.با دست کیر کلفتش رو گرفته بودم و باقیش رو توکونم کرده بودم.کونم رو کیرش پر کرده بود.دوست داشتم بیدار بشه و مردونه روم تلنبه بزنه.از تو کونم درش اوردم و سرش رو گداشتم جلوی کسم و میمالیدمش لای کسم.داغی ,نرمی سر کیرش وگلفتی و سفتیش منو به راعشه انداخت.داشتم همیطور میلرزیدم که احساس کردم یک چیز داغی با فشار از کیرش زد بیرون.فعمیدم دار ابش میاد.خیلی با فشار تیرک میزد و میریخت کف دستم که باهاش کیرش رو روی کسم نگه داشته بودم.تیرک زدن ابش و داغی اون منو بیشتر هیجان زده کرد تا جایی که منم ارضاء شدم.بیحال تو همون حال ولو شدم و کیر بابام رو هم همنجا ولش کردم.یک چند دقیقه گذشت که با جابه جا شدن بابام از خواب پریدم.دیدم بابام روش رو اون ور کرده و منم اروم شرتم رو بال کشیدم.جای من خیلی خیس شده بود و نمیتونستم بخوام اروم از جام بلند شدم رفتم توی اطاقم خوابیدم.فردای اون روز روم نمیشود تو صورت بابام نگاه کنم.
  الان چهار سال از اون موقع میگذره و من ازدواج کردم و هنوز من تو کف کیر بابام هستم .الان که به اون موقع فکر میکنم میبینم چه جرا تی داشتم.یکم هم مشکوک شدم نکنه بابام بیدار بوده و خودش رو به خواب زده بود.برای همین نوشتم شما اقایون بیشتر مهارت دارین بگید بابام خواب بوده یا بیدار.یکی از سوالای بزرگ زندگیم همینه.خیلی دوست دارم یک بار دیگه با بابام سکس داشته باشم. ولی اینبار من خودم رو به خواب بزنم و اون حال کنه.خیلی دوست دارم بدونم چه دردی داره وقتی بصورت وحشیانه با اون کیر بزرگ و گلفت تلنبه بزنه.منتظر نظرات اموزنده شما هستم.


  نوشته: سارا

 • 11

 • 4
 • نظرات:
  •  
  • 4 سال،9 ماه
   • None

  • سلام گلم. من فكر كنم پدر تون تقريبا بيدار بوده يا شايدم شما رابا مامانت عوضي گرفته بود. اما خيلي زيبا نوشتي .شاهينم استاد ماشاژبدن


  •   takavarjoon
  • 4 سال،9 ماه
   • None

  • هرزه‌گی بود، ننویس . . . . . . . . . . .
   بابات بیدار بود یا خواب؟ مسئله این است. آخه دختره‌ی چشم سفیدِ خیره سرِ جنده. حالا که ازدواج هم کردی و هر شب کیر میخوری باز هم میخوای از کیر بابات بالا بری؟ از جلوی چشام خفه شو. دیگه ننویس.


   نکن تو هرزه‌گی با کیر بابا
   بیا بنشین به روی کیر آقا
   لجن از روی تو شرمنده باشد
   نماند درد در دستان ماما


  •   Hosein-h-b
  • 4 سال،9 ماه
   • None

  • یک کچولو با هم سکس هم داشتیم
   سکس ام بزرگ ، کوچیک داره؟ :d باباهه خواب بوده ولی کیرش بیدار؟؟؟ :d
   فقط میتونم بگم خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ تف :D


  •   mahsa_yaghi1
  • 4 سال،9 ماه
   • None

  • ببین دیگه ننویس خب؟داستانت بوی تحفن و تنفر میده حالمو بهم زد


  •   Amir xxxv
  • 4 سال،9 ماه
   • None

  • امیرم غرب تهران
   مطمئن باش که بیدار بوده، عزیزم. شک نکن


  •   MS.TEACHER
  • 4 سال،9 ماه
   • None

  • بشکنه کیری که واسه ناموس خود آدم بلند شه
   دختره همه کس لاشی، مرد می بینی از همه جات آب راه می گیره اونوقت خواب ترسناک می بینی میری تو خشتک ننه بابات کپه می کنی؟ ریدم تو اون وجودت که هیچیش سر جاش نیست انگار.
   هی این روانشناسان بد بخت می گن جلو بچه کون پتی راه نرین دچار بلوغ زود رس می شن، بیا اینم نمونش. هنوز از ترس کابوس شلوارشو خیس می کنه اونوقت کیر می بینه اونم مال آقا جونشو، آب از لب و لوچش راه میافته.


  •   MS.TEACHER
  • 4 سال،9 ماه
   • None

  • تو کامنت گذار ها هم خوب بی سواد پیدا می شه ها. تحفن؟؟؟؟؟؟؟ تعفن. هم خانواده عفونت .


  •   yaghob sexi
  • 4 سال،9 ماه
   • None

  • با سلام من یه باری خودم رو به خواب زدم و نامزدم نزدیک 3 ساعت با من ور رفت با اینکه خیلی حال میداد ولی آخرش نتونستم دوام بیارم اینو بدون بابات هم دوست داشته باهات حال کنه خودش رو زده بوده به خواب وگرنه کیر هیچوقت موقع خواب بلند نمیشه نمیگی برو وقتی شوهرت خوابه ببین کیرش چجوریه.....


  •   حمید64
  • 4 سال،9 ماه
   • None

  • والا با دیدن خوابهای ترسناک و زنجیره ای این نویسنده عزیز باید معرفیش کنیم به یه روان پزشک... :? :B :B :B :B :B
   اگه دم کون خر هم میلگرد بزارن بیدار میشه چه برسه بابات که داشته کونتو میکرده :D :D :D :D :D


  •   3k30123789
  • 4 سال،9 ماه
   • None

  • صد در صد بابات بیدار بوده شک نکن


  •   شراره0111
  • 4 سال،9 ماه
   • None

  • سلام
   من داستانهاي تخيلي خيلي خوانده بودم ولي خداييش اين يه چيزه ديگه بود
   آقا سارا اگه ميخاي داستان بنويسي تو رو خدا يه چيزي بنويس كه حداقل خودت باورش كني
   مثلا هوا آنقدر گرم بوده كه بابات حتي پيش دخترش شرتشو درآورده بود .خداييش اگه كسي اينو مينوشت خودت باور ميكردي؟؟؟؟البته منو ببخشيد اين فقط نظر منه
   استعداد نوشتنت بالاست منتظر داستانهاي باور كردني بعديت هستم. اميد وارم ناراحت نشده باشي. باي


  •   msrh20
  • 4 سال،9 ماه
   • None

  • بد نبود


  •   sahell90
  • 4 سال،9 ماه
   • None

  • سارا جون به بابای گرامتون بگيد لطف کنن يه کولر بخرن برا اتاق خوابشون.
   تا از شدت گرمای زياد!!! مجبور به لخت شدن نشن......


  •   mehran1346
  • 4 سال،9 ماه
   • None

  • نظري ندارم


  •   Leila sh
  • 4 سال،9 ماه
   • None

  • فوق العاده زیبا بود ادامش بده دست به قلمت بیسته


  •   Silver_fuck
  • 4 سال،9 ماه
   • None

  • من فکر کنم بعد از این عمل بر شما واجب باشد که دو غسل انجام بدهید. یک عسل جنابت و یک غسل مسح میت!! زیرا با این توصیفاتی که به عمل اوردید پدر محترمان در آن لحظه مرده بودن!! چون فقط یک مرده تا این حد از دنیا فارغ است.
   برو آب بکش..


  •   nima_es
  • 4 سال،9 ماه
   • None

  • چه باباي اوسكولي داري كه كير تو كونت بوده آبشم اومده ولي هنوز تو خواب عميق بودي. خيلي بيخود بود


  •   نهايت آزادى
  • 4 سال،9 ماه
   • None

  • ............................
   ده أخه كونباره لاشى اينم برسيدن داره ؟؟؟ ينى تو نمدونى يكى ازحساس ترين اعضاى هر ادمى دم و دسكاشه ؟؟؟؟ حلا شايد در يه سنى كير مرد دجار كم كارى بشه ولى تا دم مرك هم دجار بي حسى نميشه... در نتيجه
   كير خاتم الاجقيا توكونت با اين سئوال برسيدنت !!!


  •   پسر تهروني تنها
  • 4 سال،9 ماه
   • None

  • جنده خانم توبا يه خرس كه تو خواب زمستوني بوده سكس كردي !! كير خرس قطبي تو كونت كس نوشتي!!!


  •   شراعظم
  • 4 سال،9 ماه
   • None

  • خوب بود


  •   سامان تک
  • 4 سال،9 ماه
   • None

  • خوب بود...اگه میخوایی یه کیر کلفت وحشیانه بیفته به جونت ...یا وقتی خودت رو زدی به خواب بیاد بکنه من در خدمتم
   در مورد سوالت باید بگم که بابات بیدار بوده


  •   hamid pishro
  • 4 سال،9 ماه
   • None

  • دروغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ!


  •   hamed atish pare
  • 4 سال،9 ماه
   • None

  • medium_20140103511[1].jpg


  •   zapata 0341
  • 4 سال،9 ماه
   • None

  • arajif bood.daste harki be kire man bokhore mese bargh gerefte ha miparam az khab.


  •   AFSHIN2shin
  • 4 سال،9 ماه
   • None

  • داستان دروغه محضه(با اینکه 19سالت بوده ولی انگار 30سال تجربه سکسی داشتی مثلا با 3تا انگشتات کونتو باز میکردی این نشون میده حسابی تجربه کار داری. واین بمعنای اولین بارت نبوده تازه کسیکه میخوابه هیچ وقت کیرش راست نمیمونه مگه کیر چی هستش که ازش افسانه ساختین کیر هم عضو ی از بدن انسانه....


  •   ماهان_12
  • 4 سال
   • None

  • بیشعور خارجی پاشو یه ذره فارسی یاد بگیر بعد شروع کن بنویس اخمخ..!! چقدر باید سایت بی ساهاب باشه آخه..!!!


  •   YASER213
  • 3 سال،11 ماه
   • None

  • خدا شفات بده جنده


  •   بی ناموسه هر کی محارم بازه
  • 3 سال،4 ماه
   • 1

  • کیر بابات به کلفتی کیر من بود جیگر طلا؟؟؟؟؟؟؟؟


  •   پوریا 18
  • 3 سال،3 ماه
   • None

  • بیداررررررررررررر بوده نترس برو بازم بهش بده برووووووووووو biggrin


  •   کیارش تهران
  • 3 سال،3 ماه
   • None

  • خوش به حال بابات خب کعلوم بیدار بود


  •   _sepehr_
  • 3 سال،1 ماه
   • None

  • تخیلی بود یه کم . ولی احساستو دوست داشتم . سکس لطیف و با ترس هیجان میده . ادامه بده .


  •   abol kir
  • 3 سال
   • None

  • احتمال زیاد بیدار بوده چون هم تو کونت کردی کیرشو هم آب کیرشو در آوردی.ما مردا تو خوابم اگه آبمون بیاد زودی از خواب میپریم .
   چه حالی کرده دیوث خودشو به خواب هم زده بوده خخخخخخخ


  •   _morteza
  • 3 سال
   • None

  • Mard hatA khabe amighham bashe abesh biyad mahale bidar nashe motmaenbash inbar bakhiyale rahat behesh lezat bede:


  •   VAHIDNAHSS13
  • 2 سال،1 ماه
   • 0

  • صوتی اینو شنیدم
   کس شعر واقعا


  •   جغ
  • 1 سال،9 ماه
   • 0

  • خیلی عالیه کاش من جای بابات بودم


  •   mahmood2590
  • 1 سال،4 ماه
   • 0

  • واقعا عالی بود خیلی بااحساس نوشتی یعنی قابل درک بود که چقدر حشری شدی ولی اگه خرس قطبی هم بود همون اولش بیدار شده ولی خب روش نشده عکس العملی نشون بده. حالا هم تو زنی میفهمی که هنوز دوست داره ترو بکنه براش شرایط و جور کن و یا غیر مستقیم بهش بفهمون که اون موقع خوشت اومده و دوباره میخای. مسلا بهش بگو یادش بخیر اون شب که ترسیدم اومدم بین تو و مامان خابیدم


  •   shahrokh1396
  • 1 سال
   • 0

  • دو تا عشق هرگز از بین نمیره;ی عشق خواهر و برادر,
   اون یکی هم عشق پدر و دختری.....


  •   parii_kos
  • 10 ماه،4 هفته
   • 0

  • عالي بود
   منم خيلي دوس دارم با پدرم يا كسي كه همسن و سالشه سكس داشته باشم :(


  •   Armin_koni
  • 7 ماه
   • 0

  • لطفا دیگه ننویس
   یه بیسواد کس مغز بهتر از این مینویسه
   حالم بهم خورد


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو