سکس فامیلی

  1389/6/14

  سلام ميخوام سكسهام رو با خاله هام و مامانم رو براتون بنويسم؛من با خاله کوچیکم خیلی رفیق هستم اون الان دانشجویه و خیلی باحاله اندام خوبی نداره ولی من که ازش نمیگذرم ما همیشه با هم دستمالی داشتیم یعنی من همیشه دستمو از پشت بهش حلقه میکردم و پشتشو میمالوندم اونم رونمو یه چند بار هم تمام صورتشو ماچ کردم البته به جز لبش اونم پیش من راحت بود و خیلی وقتا پیرهنشو میداد بالا تا من سینه هاشو ببینم تا چند ماه پیش که کتاب خاطراتشو خوندم و در اون از سکسش با دوست پسرش و اینکه پرده نداره و چه لذتی برده نوشته بود تازه داشتم به جاهای حساسش میرسیدم که یهو اومد کتابو ازم گرفت و گفت خوندی گفتم اره ولی به هیچ کس نمیگم تا این که گذشت و یه شب که خونمون بوددیدم خوابیده دستمو بردم زیر شلوارش و اروم دستمو کردم تو و دستمو زدم به کسش دیدم لبشو گازكرفت فهمیدم بیداره دستمو رو کسش کشیدم که یهو دستمو گرفت گفت بی شعور چیکار داری میکنی گفتم هیچی و اومدم جلو و صورتشو بوسیدم که حلم داد عقب و گفت من دیگه از این غلط ها نمیکنم گفتم باشه نکن و دستمو بردم و کیرمو گرفتم دستمو یکم باهاش ور رفتم دیدم داره کسشو میمالونه گفتم خیلی نا مردی اونم روشو کرد اونورو خوابید.


  فردا صبح که شد گفت پاشو بریم یه دوری بزنیم و رفتیم و بعد برگشتيم من رفتم اشپزخونه و اون رفت بالا شلوارشو عوض کنه و من زود رفتم بالا دیدم شلوارش پایینه و شورتش تنشه شورتش نخی بود و کسش معلوم بود ایستادو منو نگاه میکرد و هچ حرکتی نمیکرد منتظر بود و من رفتم طرفش و کیرمو از رو شلوار چسبوندم به کسشو دستمو بردم زیرشورت روي کسش و لبامو گذاشتم روی لباش و اونم لباشو فشار میداد و واروم کسشو میمالوندم که یهو مامانم صدام زد دستمو کشیدم بیرون و گذاشتم تو دهنش و زود رفتم؛شب که شد گفتم من تورو خیلی دوست دارم و میخوام گرمای تنتو حس کنم و اونم روشو کرد به من و گفت ظهر میخواستم لخت بشمو تو منو بکنی تو مثل یه مردی و منم یک زنم خودمو بهش نزدیک کردم و کیرمو از تو شلوارم کشیدم بیرون و اونم زود گرفت دستش و گفت ماله خودمه میره تو کس خودم و از این حرفا و منم فقط نگاش میکردم و گفتم اگه الان بکنمت نمیتونیم حال کنیم و بهتره بزاریم تا یه موقعه دیگه که وضعیت بهتر بشه و اونم گفت باشه و منم دستمو گذاشتم تو دهنشو و اروم ساک زدنو باهاش تمرین میکردم و اونم دستشو میکرد تو کسش که حالا خيسم شده بود و می اورد بیرون و ميخورد و خلاصه خوابش برده بود که دیدم ضایعس و پتوشو زدم کنار و کسشو بوسیدمو و شرتشو کشیدم بالا تو اون لحظه میخواستم بکنمش اما چون دوست داشتم میخواستم بیدار باشه و لذتشو ببره
  صبح سر صبحانه بهم گفت که تا صبح خواب سکس بامنو میدیده و منم گفتم نگو الان کیرم بلند میشه و اونم خندید و گذشت تا رسید به تابستون همین سال که من بودمو اون تنها توخونه؛ رفته بود حموم و من بیرون بودم اومدم خونه در زدم و دیدم کسی نیست از دیوار اومدم دیدم تو حمومه و حوله جلوی دره اون معمولا حموماشو طول میده و معلومه کسشو میمالونه شلوارمو در اووردم ودر رو باز کردم و دیدم بله کون تپلشو گذاشته رو چارپایه داره خودشو ارضا میکنه تا منو دید ترسید ولی یه لحظه دید منم بلند شد و اومد جلو دید کیرم راسته راسته گفت بابا ترسیدم گفتم ادامه بده و بغلش کردم و بردمش به سمت دیوار و کیرمو گذاشتم زیر کسش و دو تا پستونای کوچیکشو گرفتم و ازش لب گرفتم و لیسیدمش و رسیدم به سینه هاش سینه هاش تو دهنم جا میشد و قشنگ مثل بچه میمکیدمشون و اونم بادستش سر كیرمو گرفته بود و اه میکرد و اروم برام جلق میزد؛ من رسیدم به کسش و گفتم پاهاتو باز کن و کس صورتیش اومد بیرون و من تا میتونستم خوردمو انگشتمو کردم توش و تا به خودش لرزید و اب کسش اومد تو دهنم بلند شدمو باهم لب تو لب شديم؛دیدم چشاش بسته میشه خوابوندمش کف حموم و گفتم پاهاتو بگیر بالا که یه لحظه کیرمو گرفت و گفت واقعا دوستم داری گفتم اره و خم شدم طرف صورتش و همزمان کیرمو کشیدم رو کسش که یه اه ظریفی کشید و من کیرمو دادم تو كوسش اونم پشتمو گرفت و کیرم تا دسته رفت تو کسش افتاده بودم روشو تلمبه میزدم و اون با ناز نگام میکرد و من میکردمش که دیدم بسشه و دوباره اب کسش راه افتاده؛کیرمو کشیدم بیرون بردم سمت دهنش فکر کردم نمیخوره اما تا دسته کرد تو دهنش و قشنگ خورد و تخمامو لیس زد؛گفتم برگرده و زانوهاشو بزاره پایین و حالت سگی بگیره؛گفت که اروم تر بکنم و منم گفتم باشه و دیدم کونش جلومه شروع کردم لیس زدن و انگشتمو کردم توش و گفت چی شد کردی گفتم نه انگشتمه و بعد کشیدم بیرون و گفتم ببین کونت چه مزیه ای و انگشتمو گذاشتم تو دهنشو و اونم لیسید و گفت بازم ميخوام من یه سیلی دم کونش زدم و کونشو بوسیدم و گفتم قبل کون کردن بزار 69 بشیم؛اونم کسشو گذاشت تو دهنمو کیرمو گرفت بدهنش قشنگ لیس میزد تا تخمام؛منم کسشو میلیسیدمو و دیدم داره دیر میشه زود بلند شدم و کیرمو گذاشتم دم کونش و هل دادم تو که گفت اي ي ی گفتم چی شد در بیارم
  گفت نه در نیاری بده تو جر بخورم و من هل دادم تو و گفت تند تر و منم تندترش کردمو تادسته میكردم که دیدم ابم داره میاد و کیرمو بیرون کشیدم و بردم جلوی دهنش و اون با دستای خیسش برام یه جلق حرفه ای زد و کیرمو کردم تو دهنش و همه ابمو خورد؛بعد دستمو بردم سمت سینه هاش و گفتم تا سال دیگه اندازه هندونشون کن من زن سينه کوچیک نمیخوام اونم گفت اقای من تو هم کمرتو سفت تر کن که خانومت بیشتر حال کنه و زود بلندش کردم بعد زیر دوش همدیگه رو بوسیدیم اومديم بيرون؛من دیگه حال سکس نداشم؛ باز اومد نشست کنارم کیرمو گرفت تو دستش تا یکم باهاش بازی کنه؛گفتم فیلم سوپر میبینی گفت خوراکمه گفتم چی گفت همین لزبین و از پشت کردن گفتم اگه لز میبینی تا حالا با کسی داشتی گفت اره گفتم کی گفت دوستای دانشگاهم چهار نفری شبها وقت خواب لخت میخوابیم و پستونای همدیگرو میخوریم و اونا کونه منو میخورن و منم بهشون شیر میدم گفتم پس حال میکنی ها گفت با تو بیشتر خوش گذشت گفتم پس پاشو یه قمبل کن کونتو دوباره بکنم گفت باشه و کیرمو دوباره گذاشتم تو کونشو و تلمبه زدم و این دفعه شدید تر بود و کم کم داشت ابم میومد که دیدم در میزنن زود کیرمو کشیدم بیرون و رفتم سمت در دیدم خاله بزرگمه و گفتم دیر اومدی و بوسیدمش اون منو بوسید و به سمت سینه های بزرگش هل دادو گفت افروز خونس گفتم اره؛ رفتیم خونه و دیدم رفته دستشویی تا کار نیمه تمومشو تموم کنه؛منم پشت سرش زود رفتم و یه جلق زدم؛بعد اون سعی میکردیم وقتی کسی نیست سکس کنیم البته من از 4 تا خالم سه تاشونو کردم که هیچ کدومشون به هم نمیگن شایدم گفتن ولی من نمیدونم؛حالا جريان سکسم با خاله بزرگم رو مینویسم این خالمو خیلی دوستش دارم واقعا؛چون منو دوست داره و پیشم ازاده این خالم اسمش سار و قهرمان شنا هست بخاطر همین بدنش خیلی سکسیه سنشم دو سال از مامانم کوچیکتره و حدود 35 سالشه کونش خیلی تپله و سینه هاش که نگو اندازه هندونه ولی افتاده نیست و سر بالاست البته ازدواج نکرده ولی اهل خوشگذرونیه و عرق خور اما یکم خجالتی؛کون همه دخترا و زنهای فامیل رو سوزونده منم که خیلی دوستش داشتم خیلی دور و برش هستم خالم تو یه منطقه بالاي شهر یه اپارتمان اجاره کرده بود و منم که همیشه پیشش پلاس بودم و اونم که از خداشه میدونستم که کسش اکبنده اکبنده و همین منو تشويق ميكرد که زودتر بکنمش یه روز که شبش خونشون بودم باهم میخوابیدیم شب دیدم خوابیده اروم دستمو بردم روی صورتشو نازش کردم و گفتم اگه خالم نبودی میبردمت یه جای دور پیش خودم خیلی دوستت دارم و بعد دستمو گذاشتم کنار سینشو خوابم برد؛صبح دیدم رفته حموم و منو صدا میکنه حموشون هم کنار اتاقه و شیشهاش مات بود دیدم سینه هاشو چسبونده به درحموم میگه حوله رو بیار زود حوله رو دادم تو دستشو اومد بیرون حوله رو دور کونش پیچیده بود و سینه هاش معلوم بود خودمو زدم به بیخیالی و لی اومد نشست کنارمو گفت میبینی واسشون زحمت کشیدم وپاشد رفت و منم حال کردم که مقاومت کردم مقابلش؛گذشته و گذشت تا اینکه یه دو هفته بعد اومد خونه ما همه رفته بودن بیرون و منم که اومدم دیدم تنها نشسته تو اتاقم و داره فیلم نگاه میکنه و دستشو از زیر دامنش برده توشورتش و کسشو داره میماله یه اوهوم کردمو اومدم تو اتاق که دیدم خودشو جمع کرد و کامپیوترم زود ریستارت کرد؛منم گفتم دارم میرم حموم راحت باش عزیزکم؛اینو که گفتم حالش بهتر شد؛رفتم جلوش گفتم بشین فیلمتو ببین نگران نباش خانمی من به کسی نمیگم و رفتم حموم؛ به عشقش یه جلق حسابی زدم دوش رو که بستم اروم اومدم بیرون دیدم نشسته دامن و شرتشو داده پایین داره یه فیلم سوپر نگاه میکنه و کوسشو میماله كیرم دوباره راست شد رفتم کنارش و تا دید لختم و کیرم کنار صورتشه شوکه شد گفتم راحت باش نشستم کنارش کیرمو گرفتم تو دستم و مالوندم و اروم دستمو بردم سمت کسش و واسش مالوندم اونم سینه هاشو اورد بیرون و میمالوند منم سرسینه هاشو میبوسیدم حال ميكرد دیدم بسشه نشستم و زانو زدم وشروع کردم به خوردن کسش دیدم داره ارضا میشه بلند شدم گفتم وقت كردنه کیرمو گذاشتم دم کسش و یه دستمال کاغذی دادم دستش و گفتم میخوام زنم بشی گفت باشه و کیرمو فشار دادم توكوسش گفت ا ي ي ي ی منم بیشتر فشار دادم تا پردش پاره شد و زود دستمال رو گرفت جلوی کسش خونها رو که خوب پاک كرد دستشو گرفتم و کشوندمش سمت تخت و به پشت خوابوندمش گفتم پاهاتو بده بالابعد کیرمو گذاشتم دم کسش و سینه هاشو گرفتم و دادم کیرمو تو کسش تا دسته حسابی که تلمبه زدم دیدم اره وقتشه که کونشم افتتاح کنم برگردوندمش و گفتم رو زانو هاش بایسته کیرمو گذاشتم دم کونشو دادم تو داد نزد ظاهرا كون داده بوده تند تلمبه میزدم که دیدم داره از کسش اب میاد دستمو بردم جلو کسشو ماليدم حسابی تلمبه زدم تا اب کیرم همش ریخت تو کونش و همونطوری روی کمرش موندم تا حالم جا اومد رفتم سمت سینه هاش ویکیشونو گرفتم تو دهنم و مکیدم بعد بلند شدیم و خودمونو مرتب كرديم شب که دوباره وقت خواب شد مامانم با خنده گفت تو برو پیش خالت من شب تنها میخوابم اخه بابام رفته بود بار داشت تا 1 ماه دیگه نميومد منم رفتم دیدم خالم رفته زیر پتو زود شلوارمو کشیدم پایین و اومدم بزارم تو دهنش زود بلند شد دیدم لخته لبه های تختو گرفت و گفت از کونم میکنی گفتم عشقمه و يه توف و کیرمو گذاشتم دم کونش دادم توش تا یه ربع ميکردم نگو مامانم از لای در دید میزده و فکر کنم اینا دست به یکی کرده بودن من سینه های خالمو گرفته بودمو میکشیدم و وکونشو جر میدادم که یهو ابم با فشار اومد نصفش ریخت تو کونش خالم زود برگشت کیرمو گرفت تو دهنش بقيه آبمو تا اخرش خوردچند روز از رفتن خالم ميگذشت و من دلتنگ يه سکس بودم مامانم هم اخلاقش فرق کرده بود ديگه مارو تحويل نميگرفت از بچگي منو ميبرد حموم و تو حموم کيرمو دستش ميگرفت و ميگفت ببينم کي به درد مامانت ميخوري و تا همين سه هفته پيش هم همينطوري بود تو حموم که رفت گفت تو هم بيا منم لخت شدم و با کير شق رفتم حموم ديدم مامانم نشسته رو چارپايه داره خودشو ميشوره گفت بيا بند کرستمو باز کن منم بازش کردم اما کيرم خورد به پشتش که يه لحظه برگشت کيرمو ديد و خندش گرفت بعد جدي شد که هوي من مامانتم ها يه وقت فکر گاييدن منو نکني اين گاييدنو يه طوري گفت که فهميدم اگه بکنمش هم چيزي نميگه ولي نکردمش اما وقتي اون بلند شد که دوش بگيره گفتم مامان موهاي کستو نزدي گفت نه وقت نکردم زود دستمو بردم طرف ماشين اصلاح و بعد گفتم همونطوري وايستا تا بزنمش گفت کسمو نبري گفتم نه بابا منم شروع کردمو موهاي کسشو زدنو و يکم با کسش بازي کردن که نزاشت خودشو شست رفت بيرون منم دنبالش رفتم اما ديدم که چيزي نصيبم نشد بلند شدم يه جلق زدمو رفتم بيرون تا امروز که دوباره من حموم بودم و داشتم جلق ميزدم که در زد اومد تو کيرم شق بود و اونم ديد اخم کرد و گفت چرا جلق ميزدي گفتم از بي سکسي گفت که از بي سکسي؟ رفت زير دوش و کونشو کرد طرف من براي اولين باراز پشت بغلش کردم گفتم دوست دارم و کيرم رفت لاي پاهاش گفت برو عقب نامرد گفتم چرا مامان من خيلي دوست دارم ها گفت اره ميبينم خم شد که صابون از کف حموم برداره زود کير شقمو کردم تو کونش يه جيغي زد و گفت بکش بيرون کيرمو کشيدم بيرون و نشستم يه گوشه گفتم مارو باش که فکر کردم ميتونيم با مامانمون راحت باشيم و ببوسيمش و بغلش کنيم گفت واقعا که رو داري کونشو دوباره طرف من گرفت شروع کرد سينه هاشو شستن من از پشت کونشو بوسيدم گفتم ببخشيد ديگه نميکنمت گفت پاشو خودتو لوس نکن منم پا شدم بغلش کردم و يکم منو به سينه هاش فشارداد و زود رفت بيرون منم 10 دقيقه اي رفتم بيرون و حوله رو دور خودم پيچيدم رفتم طرف حال تا بلکه بتونم يه جوري کيرمو بهش برسونم ديدم وسط حال لخت لخت ايستاده داره ميرقصه حوله رو انداختم و از پشت بغلش کردم با يه دست کس و با يه دست ديگه سينه هاشو گرفتم و گفتم چرا از من ناراحتي مگه خودت نگفتي ميتوني منو بکني گفت : بخاطر همينه افتاده بودي روي خاله سارا بلند هم نميشدي اونطوري ميکرديش نميگي منم که مامانتم بيشتر از اون نياز دارم
  گفتم اخ که قربون اين مامانم برم من که نميدونستم ميخواي وگر نه همون شب ميومدم پيشت تا صبح کستو ميخوردم و هزار بار ابتو مياوردم من يه موي کس تورو با هيچ کس عوض نميکنم و همونطوري بردمش سمت مبل و نشوندمش گفتم بشين ميخوام کستو بخورم اونم نشست و من شروع کردم به خوردنش و تا ميتونستم زبونمو دادم تو اونم سينه هاشو گرفته بود و اه ميکرد منم انگشتمو ميکردم تو و کسشو ميخوردم ديدم که وقتشه گفتم بلند شو ؛نشستم زيرش و گفتم يه پاتو بزار رو مبل که پاشو گذاشت رو مبل و کيرم و گذاشتم دم کسشو دادم توش كفتم تلمبه بزن ماماني اونم تند تند تلمبه ميزد و منم سينه هاشو گرفته بودم و کيرم ميرفت تو کس نرم و مرطوبش بعدش ديدم کونش داره بهم چشمک ميزنه گفتم حالا رو زانو بشين رو مبل اونم نشست و کونشو داد سمتم منم كيرمو دادم تو کونش داشتيم حال ميکرديم اون ميگفت اهان خودشه بدي تو جرم بده منم گفتم چشم ماماني انقدر كردم ديدم ابم داره مياد گفتم برگرد دهنتو بيار جلو که زود کيرمو گفت دهنشو منم ريختم تو دهنشو اونم کيرمو گرفت تو دهنش و يه دو دقيقه خورد و بعد همونطوري دراز افتاد کف حال منم رفتم کنارش و پستونشو گرفتم دهنم و خوابيديم.

 • 8

 • 2
 • نظرات:
  •   shapoor
  • 7 سال،9 ماه
   • 6

  • koli haaaaal mikoni ke ....nemishe ye sahme koochik az khalehat dashte basham?????


  •   chiko22cm
  • 7 سال،9 ماه
   • 3

  • بابا خیلی تخیلی بود.تخمی تخیلی.
   گند زدی پسر با اون تصنعی بودنت.
   این کارایی که تو کردی جنده هام خوششون نمیاد.من این کار کردم اون این گفت اون این کرد این اون کرد
   برو پی بازیت بچه.کی بهت فیلتر شکن داده؟ چه حماقتی کرده!
   اگه وی پی ان داری پولشو بده قاقالیلی بخر:دی:دی


  •   ashahvani
  • 7 سال،9 ماه
   • 6

  • داستان بدی نبود ولی اگه درقالب 3 داستان جداگانه بیانش میکردی بهتر بود


  •   Benjamin_Alex
  • 7 سال،9 ماه
   • 5

  • خیلیییییییییییییییییییییییییییی آماتور بود.
   برو تمرین کن.


  •   zinoxsex
  • 7 سال،9 ماه
   • 7

  • بابا فردوسی به اون فردوسی بودنش سی سال زحمت کشید تا شد این.یه کم انصافم خوبه.(انجمن حمایت از داستان نویسان اماتور مورد حمله قرار گرفته شده)


  •   Sepehr90
  • 7 سال،9 ماه
   • 4

  • Bad nabud,ama benazar khiali miad.Dokhtari 18 be paein az Shiraz hast bekhad dust beshe ba man?


  •   meysam212
  • 7 سال،9 ماه
   • 4

  • yekam rast kardam
   vali dar hade jalgh nabood
   yekam bayad ghovveye takhayyolet ro ghaviitar koni
   vali edame bede hamin ke be khodet jorat dadi vase neveshtan kheyli khobe


  •   akval7
  • 7 سال،9 ماه
   • 6

  • اونایی که دارن دلداریت میدن کس میگن
   می خونا بازم بنویسی که به ریشت بخندن
   آدم هیچوقت نباید یه اشتباه رو دوبار تکرار کنه
   وقتی این کاره نیستی تو هم مثه من سنگین و رنگین بشین و داستان های بقیه رو بخون
   در ضمن یه چیزی نوشتی که من کف کردم
   اونجا که خالت رو شکم خوابید بعدش تو بهش گفتی پاهاتو بده بالا ! ! !
   یعنی چی اونوقت ؟ ؟ ؟
   خودت امتحان کن ببین میشی !
   اگه خواستی صحنه همونجوری باشه من حاضرم بیام بکنمت :)))))))
   در کل ریدی .


  •   MOTI
  • 7 سال،5 ماه
   • None

  • فیلم سکسی میدیدند حشری می شدند من هم می گاییدم تمام مجراها انگار از رو هم کپی شده یک کم هم به خودتون زحمت فکر کردن بدید


  •   arash_3x
  • 7 سال،5 ماه
   • None

  • kiram to kose khaleha va nane jendat....martike khaliband...koooooooooniiiiii


  •   solaris57
  • 7 سال،5 ماه
   • None

  • برو بوقتو بزن جوجه شرط میبندم تا حالا ازنزدیک کس ندیدی تو رو چه به داستان نویسی


  •   farshad25
  • 7 سال،4 ماه
   • None

  • dadash az mamanet bishtar benevis bayad dastanhaye bahali dashte bashiiii az jer dadanesh bishtar benevis merc


  •  
  • 7 سال،4 ماه
   • None

  • http://alirezamagic.blogfa.com/


   http://alirezamagic.blogfa.com/


   http://alirezamagic.blogfa.com/


   http://alirezamagic.blogfa.com/
   dcovjhiocv


   http://alirezamagic.blogfa.com/


   http://alirezamagic.blogfa.com/


   http://alirezamagic.blogfa.com/


   http://alirezamagic.blogfa.com/
   ;dfhic'vh


   http://alirezamagic.blogfa.com/


   http://alirezamagic.blogfa.com/


   http://alirezamagic.blogfa.com/


   http://alirezamagic.blogfa.com/


  •   abab1350
  • 7 سال،4 ماه
   • None

  • برو خواهرتو گاییدم با خالت بااین داستانت برو کونتو بده بچه کون


  •   sikish
  • 7 سال،3 ماه
   • None

  • آخه كس كش تخيلي خاله جندت 24 ساعته خونه شماست؟
   دستمو گذاشتم تو دهنشو و اروم ساک زدنو باهاش تمرین میکردم
   اين يعني چه؟
   كس خل.مادر جنده.تخمي تخيلي.
   كيرم تو مغزت


  •   wolfman
  • 7 سال،3 ماه
   • None

  • آخه بچه کونی مگه تو چند سالته؟
   خالت 35 سالشه و از مامانت 2 سال کوچیکتره پس مامانت 37 سالشه اگه مامانت تو 17 سالگیش هم تو را می زایید تو الان 15 سالت بیشتر نبود که حالا تو مدعی هستی چند سالته ها؟؟؟
   100% تخیلی بود و الکی
   برو ماشین بازیتو بکن


  •   mojtaba.2102
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • حلم داد عقب و گفت من دیگه از این غلط ها نمیکنم گفتم باشه نکن


  •   amir jigoloo
  • 7 سال
   • None

  • از بس فیلم سوپر نیگا کرده توهمی شده.جنگ ستارگان جلو داستانت کم میاره


  •   salamdost
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • آخه لاپایی ، چقدر خیانت و فکر های کثیف . با خاله و مامان؟ ریقو


  •   k-d-m1374
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • kheili bahal bood baash hal kardam...


  •   mehran_lo3y33
  • 6 سال،8 ماه
   • None

  • چاخان


  •   aminmohammadmazreali
  • 6 سال،8 ماه
   • None

  • خیلی تخیلی بوووووووووووووووووووووووووووووود


  •   aminmohammadmazreali
  • 6 سال،8 ماه
   • None  •   saleh1371
  • 6 سال،8 ماه
   • None

  • akhey


   teflaki


   khob ba 2-3 nafar sex kon k inghad tuye kaf nabashi o tuye zehnet khaleha o nanato bokoni


   bichare


   inghadam jalgh nazan


  •   jabiz
  • 6 سال،8 ماه
   • None

  • شمارتو بده منم بیام خالتو بکنم آخه توکه تکی از پس این همه کس بر نمیای اگه خواستی مامانتم میتونم بکنم


  •   Farhad.70
  • 6 سال،6 ماه
   • None

  • cheghad kossherrr boddd asan eyne filmaye takhayoli bod dastane takhayoliam darim vali na inghad tablo khasti bia khaleye manam bokon asan hame khalehayr donya male too :)))))))))


  •   مرد قوی
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • رفته بود حموم و من بیرون بودم اومدم خونه در زدم و دیدم کسی نیست از دیوار اومدم دیدم تو حمومه
   کیر تو کونه آدمه دروغگو
   عن آقا


  •   mamal15yas
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • مردم از خنده از فردا میرم سلام خاله کس میدی ؟
   سلام عمه کس میدی ؟
   سلام ننه بزرگ کس میدی ؟
   بابا کس و کون فامیلو که یکی کردی تو =)))))


  •   hosien20
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • مادر تخیل رو گائیدی بابا
   این تخیلات موقعی که داری کون میدی به ذهنت میرسه


  •   mamal15yas
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • مردم از خنده از فردا میرم سلام خاله کس میدی ؟
   سلام عمه کس میدی ؟
   سلام ننه بزرگ کس میدی ؟
   بابا کس و کون فامیلو که یکی کردی تو =)))))


  •   mola
  • 6 سال،4 ماه
   • None

  • توکه قلم فرسایی کردی یه خورده به ذهنت فشار میدادی یه چیز خوب در میومد


  •   ارغوان♥
  • 6 سال،4 ماه
   • None

  • برو بمیر باباااا
   نصفه خوندم خلی بیخود بود از قرار قحطیه کیره که همه فک و فامیلتون میان بتو چسونه میدن اونم باکره هاش!


  •   behijun
  • 6 سال،3 ماه
   • None

  • کیرم تو کونت بچه قرطی


  •   سيد سعيد
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • به نظرمن استعدادت تو رمان نويسي چون كه قوه تخيلت قويه


  •   hwxrm
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • به نظر میرسه پدربزرگت درامد خوبی داشته جنده خونه با5کس تمیز و جوان داشته نگو توهم بچه یکی از مشتری ها بودی راستی جنده خونه پدربزرگت کجاست ماهم بریم یه حالی با خالهات ونننت بکنیم


  •   arman.k8492
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • مزخرف


  •   farzan2212
  • 5 سال،7 ماه
   • None

  • من از زمان ۳کاف درم داستان سکسی‌ میخونم، احتمالا نمیدونی‌ ۳کاف چیه، مهم نیست


   می‌شه بیشتراز ۸ سال یا حدود ۱۰ سال ، دقیق نمیدونم


   ولی‌ تا امروز حتا یه بار هم یه کامنت زیر داستانا نذاشتم، گفتم به هر حال طرف زحمت کشیده، یا تخیل یا واقعی‌ ...


   ولی‌ این چیزی که تو نوشتی‌ تخمی‌ترین چیزی بود که تو این مدت خوندم


   خیلی‌ خیلی‌ خیلی‌ بد بود


   دگه چیزی ننویس لطفا


   موفق باشی‌


  •   farzan2212
  • 5 سال،7 ماه
   • None

  • من از زمان ۳کاف درم داستان سکسی‌ میخونم، احتمالا نمیدونی‌ ۳کاف چیه، مهم نیست


   می‌شه بیشتراز ۸ سال یا حدود ۱۰ سال ، دقیق نمیدونم


   ولی‌ تا امروز حتا یه بار هم یه کامنت زیر داستانا نذاشتم، گفتم به هر حال طرف زحمت کشیده، یا تخیل یا واقعی‌ ...


   ولی‌ این چیزی که تو نوشتی‌ تخمی‌ترین چیزی بود که تو این مدت خوندم


   خیلی‌ خیلی‌ خیلی‌ بد بود


   دگه چیزی ننویس لطفا


   موفق باشی‌


  •   farzan2212
  • 5 سال،7 ماه
   • None

  • من از زمان ۳کاف درم داستان سکسی‌ میخونم، احتمالا نمیدونی‌ ۳کاف چیه، مهم نیست


   می‌شه بیشتراز ۸ سال یا حدود ۱۰ سال ، دقیق نمیدونم


   ولی‌ تا امروز حتا یه بار هم یه کامنت زیر داستانا نذاشتم، گفتم به هر حال طرف زحمت کشیده، یا تخیل یا واقعی‌ ...


   ولی‌ این چیزی که تو نوشتی‌ تخمی‌ترین چیزی بود که تو این مدت خوندم


   خیلی‌ خیلی‌ خیلی‌ بد بود


   دگه چیزی ننویس لطفا


   موفق باشی‌


  •   tanha_92g
  • 4 سال
   • None

  • کصافط خیلی تخیلی بود اخه نامرد آدم با مامانش هم سکس می کنه


  •   pooya711
  • 3 سال،11 ماه
   • None

  • کیرم یه راست تو کس خاله ی جندت
   داستانت خیلی کیری بود
   حتی اگه واقعی هم باشه خیلی تخمی بود
   دیگه ننویس مگرنه میام کیرمو می کنم تو کونت


  •   asi 60
  • 3 سال،11 ماه
   • None

  • این کثافت بازیا چیه مزخرف.....
   تو چقدر مغزت خرابه که اینقدر دوست داری خاله هات رو بکنی؟؟؟؟؟ بدبخت بیرون پر جنده برو راستکی حال کن نه با رویا و ......
   همون وسط بیخیال شدم ارزش خوندن نداره این کثافت نوشته هات.... bad


  •   reza011345
  • 3 سال،10 ماه
   • None

  • مخالفان سکس با محارم بیان تاپیک زیر


   shahvani.com/topics/سکس-با-محارمموضوعی-که-داستانهای-سکسی-ما-رفته-سمتش


  •   pesare_kooni
  • 3 سال،9 ماه
   • None

  • Khosh b halet


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  داستان های مشابه


  جستجو