شما اینجا هستید

سکس مریم و مجید

سلام خدمت تمام دوستان عزیز من دفعه اولم که دارم خاطرمو براتون میذارم اگه بد بود ببخشید.این خاطره مربوط میشه به 2سال پیش.قبل از اینکه با مجید باشم سکس های زیادی داشتم البته بیشترش لزبود.خرداد ماه بود که باهم رفتیم بیرون منم خیلی گرمم بود بهش گفتم اگه خونتون کسی نیست بریم اونجا باهم حرف بزنیم منتظر بودم ضایم کنه بگه نه.ولی گفت باشه بریم.

وقتی رسیدیم من زود مانتو وشالمو در اوردم و دراز کشیدم اونم رفت واست اب میوه بیاره خیلی استرس داشت اولین بارش بود که یکی میاورد خونه.اب میوهمو خردمو رو پاش دراز کشیدم اونم داشت نازم میکردو کم کم احساس عجیبی بهم دست داد.بلندشدم نشستم وتوچشماش نگاه کردم خیلی لروم بهم نزدیک شدیم ولبامون روبه روهم که من لبامو گذاشتم رولباش وبایه طرز خواستی داشتیم لبای همدیگرو خوردیم ومنو خوابوندو اومد روم یه احساس خواستی داشتم بدنم دااغ داغ بود همینجور که داشت لبمو میخورد یه دستشم روسینم بود و داشت سینه هامو میمالیدمنم دستم روکیرش بود .بعد لباسای هم دیگرو در اوردیم حالا دیگه لخت بوبغل هم بودیم خیلی حال میداد بعد از اینکه لب گرفتنش تموم شد اومد سینه هامو خرد حشرم خیلی زده بو بالا از شدت حشر سرم داشت میترکید سینه هامو عین یه بچه کوچولو میخورد.بعدش شکممو بوس کرد ورفت سمت کسم کسم خیس خیس شده بود وقتی داشت کسمو میخورد جیغم رفته بود هوا دیگه داشتم میمردم دلم خیلی کیرشو میخواست.خیلی خوشگل بود سفید وایییییییییی الان منتظرم هرچه سریعتر بیاد خونه تا کیرشو بخورم.خوب داشتم مشگفتم به حالت 69در اومدیم کس من دم دهن اون بود کیراون تو دهن من اولش خیلی برام سخت بود اخه خیلی کلفت بود ولی بالاخره جاش دادام تا اخرکیرشو میخوردم .دیگه هیچ کدوممون طاقت نداشتیم قمبل کردم واونم یه ذره به کیرش کرم زد کرد تو کونم خیلی درد داشتم ولی دردش واسه اولش بود بعد از 2دقیقه کونم به کیر گندش عادت کرده بود من داشتم ازشدت لذت اه ه ه ه هواوه ه ه ه میکردم اونم مدام داشت قربون صدقم میرفت دلم میخواست کیرش بره توکسم بهش گفتم گفت نه دوست دارم شب عروسیمون این کارو بکنم و پرده تو بزنم .ولی وقتی دید من میخوا قبول کر پرده من حلقوی بود من مشکلی نداشتم.وایییییییییییی وقتی کیرش رفت توکسم یه لحظه دهنم همینجوری باز موند و داشتیم بهم نگاه میکردیم بعد 2 بار زدن تلمبه زدن گفت ابم داره میاد.ومنم کیرشو کردم تو دهنم وبراش ساک زدم وکل ابشو ریخت تو دهنم خیلی باحال بود ولی من هنوز ارضا نشده بودم اومد وسط پام نشست انقدر کسمو خرد که بالاخره ابم بود خیلی بهمون حال داده بود.الانم باهم ازدواج کردیمو هرشب باهم سکس دارم اگه خوشتون امد یه خاطره دیگه ازسکس بعد ازدواجمون براتون تعریف میکنم.مریم

نوشته: مریم

داستان سکسی:

3.636365
نمره شما: هیچ میانگین 3.6 (11 votes)

نظرات

ینی کوالا با درختش تو همون کوس حلقویت !!!!! چی بود نوشته بودی لااقل یبار ازروش میخوندی غلط املاییاتو درست کنی ! هرچند برای باراول بدنبود ولی زود تمومش کردی حس ندادی به داستان Fool

بالا
0 لایک

ینی کوالا با درختش تو همون کوس حلقویت !!!!! چی بود نوشته بودی لااقل یبار ازروش میخوندی غلط املاییاتو درست کنی ! هرچند برای باراول بدنبود ولی زود تمومش کردی حس ندادی به داستان Fool

بالا
0 لایک

ینی کوالا با درختش تو همون کوس حلقویت !!!!! چی بود نوشته بودی لااقل یبار ازروش میخوندی غلط املاییاتو درست کنی ! هرچند برای باراول بدنبود ولی زود تمومش کردی حس ندادی به داستان Fool

بالا
0 لایک

حالم از داستانهای تخمی تخیلی اینچنینی بهم میخوره. همشون هم مثل هم میمونن. میرم خونه طرف، اون براشون آب میوه میاره و بعدش هم سکس میکنن.نمیدونم جای واقعیت این وسط کجاست.. ؟!!!!

بالا
0 لایک

حالم از داستانهای تخمی تخیلی اینچنینی بهم میخوره. همشون هم مثل هم میمونن. میرم خونه طرف، اون براشون آب میوه میاره و بعدش هم سکس میکنن.نمیدونم جای واقعیت این وسط کجاست.. ؟!!!!

بالا
0 لایک