شب عروسی من و داداشم

  1391/5/3

  صبرانه منتظرم شب بشه و باز با عشقم سکس کنیم، می‌خوام ماجرای اولین سکس با داداشم (عشقم) که پردم رو زد براتون تعریف کنم


  راستی‌ سکسه خواهرو برادر هرکس دوس نداره، نخونه، فحشم اگه بدین همش لایق خودتون و نوش جون خودتون، چون با تخم چپ داداشم برخورد می‌کنه و برمی‌گرده به خودتون....


  اول از خودمو خانواده‌ام بگم که من الان ۲۳ سالمه و تو یه خانواده ۴ نفری به همراه مامان و بابا و داداشم که از من ۳ سال بزرگتر زندگی‌ می‌کنم، ما یه خونه‌ ۲ خواب داریم که اتاق منو داداشم یکیه، ۱۶ سالم بود که تازه کامپیوتر گرفته بودیم و با سیستم دایال‌آاپ می‌رفتیم اینترنت، من فوضول بودمو همیشه تو کارای داداشم فضولی می‌کردم، همیشه میرفتم سایتهای سکسی که رفته بود یا عکس‌هایی که دیده بود و پیدا میکردم میدیدم، یه شب که من خواب بودم صدای کیبورد بیدارم کرد،من از نیم رخ داداشمو میدیدم و یکم هم صفحهٔ مانیتورو که دیدم داره عکسهای سکسی‌ میبینه و دستش تو شلوارشه، اینم بگم که من از ۱۳ سالگی همه‌چیو در مورد سکس میدونستم( دختر خالم که از من ۲ سال بزرگتر بود بهم گفته بود و من بعضی‌ شبا یا تو حموم با خودم ور میرفتم)، اتاق تاریک بود و اون منو نمیدید، منم یواشکی دید میزدم که برگشت نگام کرد ( فکر کنم واسه اینکه مطمئن بشه خوابم) و فکر کرد خوابم که کیرشو در آورد از تو شلوارکش... وااااای چی‌ میدیدم یه کیر واقعی‌ِ خیلی‌ کلفت و دراز، میمالیدش با دستش که من احساس کردم کسم خیسه آبه، یواشکی دستمو بردم تو شورتمو آروم کسمو مالیدم، یکم کیرشو مالید، آبش اومد ریخت رو شلورکش،یکم همون‌جوری موند بعد کامپیوترو خاموش کرد ، پاشد شلورکشو عوض کرد و رفت رو تختش خوابید... منم کسمو مالیدم و ارضا شدم و خوابم برد... بعد از اون شب من فهمیدم که داداشم شبا چیکار می‌کنه، از اون شب لباسایه لختی تر و تنگتر میپوشیدم ( اینم بگم که من کونم و سینه‌ام گنده بودن از بچگی‌) یه تاپه یقه‌ باز میپوشیدم که خوابیدنی نوک سینم بیاد بیرون یا دامن میپوشیدم و کونمو مینداختم بیرون، و شبها خودمو میزدم به خواب تا داداشم شروع کنه... منم با جق زدن اون کسمو بمالم.... چندین شب به این منوال گذشت تا یه شب که سینمو انداخته بودم بیرون و منتظر داداشم بودم، خوابم برد، که یه لحظه احساس کردم یکی‌ پیشمه، از خواب پریدم دیدم داداشم کنارمه ، تا چشامو باز کردم شروع کرد به مالیدن سینه‌ام ، شوکه شده بودم، می‌ترسیدم اما خب یه هیجان و لذت خاصی‌ هم داشت، نمیتونستم حرف بزنم... نفسم بند اومده بود که گفت نترس عزیزم، دیدم امشب خوابت برده، بیدارت کردم که حال کنی‌ بعد بخوابی، تو خواب باشی‌ به من هم حال نمیده...کم کم داشتم آروم میشدم که گفتم مگه می‌دونستی شبا من بیدارم؟ خنیدید گفت مگه می‌شه صدای شلپ شولوپِ کس خیستو که میمالیشو نشنوم؟ خجالت کشیدم و خندیدم، گفت آبجی گلم با کیر داداشش خودشو میماله و حال می‌کنه؟ امشب می‌خوام خودم بهش حال بدم! یهو چشام گرد شد و ترسیدم گفتم می‌خوای چیکار کنی‌؟ خم شد دره گوشم گفت می‌خوام بکنمت، موهای تنم سیخ شد، احساس کردم با این حرفش یه لیتر آب از کسم ریخت تو شورتم، هیچی‌ نگفتم، لباشو گذشت رو لبمو، لبمو میمکید و با دستش سینمو میمالید، یهو گفتم مامانینا نیان؟ گفت من شبا درو قفل می‌کنم، نگران نباش عزیزم...خوابید روم و خودشو میمالید به من و سینهاامو میمالید و کیرشو میمالید به پاهامو روی کسم، بعد سینه‌ام و کرد تو دهنشو نوکشو لیس میزدو میک میزد، داشتم از حال میرفتم، احساس کرد دارم ارضا میشم، دستشو از رو شورت گذاشت رو کسم، شورتم خیسه آب بود، سینمو میخوردو کسمو میمالید که ارضا شدم، تنم می‌لرزید، داداشم فقط میگفت جونم، مال خودمی... من بیحال شدم یکم، پاشد لباساشو در آورد، لخته لخت کرد خودش رو، کیرش سیخ سیخ بود و خیلی‌ کلفت و دراز، اومد کنارم، شروع کرد لباسایه منو در آوردن، منم لخت کرد، خوابید پیشم،لبممو یکم بوسید و خورد و با دستش همه‌جای بدنمو لمس کرد، کم کم باز حشری شدم، دستمو بردم سمت کیرش، گرفتمش یکم فشارش دادم و مالیدم، نفسش تندتر شد، گفت میخوایش؟ گفتم می‌خوام بخورمش ببینم چه مزه ایه( تو عکسا دیده بودم که کیر رو می‌شه خورد) رفتم پائینتر و سرشو بوو کردم، یه بوی خاصی‌ داشت که من خوشم اومد، سرشو کردم تو دهنم و لیسش زدم و میکش زدم دیدم داره اه و ناله می‌کنه، سرمو فشار میداد رو کیرش، کیرش میخورد به ته گلوم و عوق میزدم، اما دوس داشتم، یکم ساک زدم براش گفت اینوری شو( منظورش ۶۹ بود ) گفتم اوکی و سرشو برد لایه پام، منم کیرشو گرفتم تو دهانم، واسه همدیگه میخوردیم که من حالم داشت بد میشد، ۲بار ارضا شدم و اونم همهٔ آبمو خورد، من حشریتر شدم و کیرشو میک میزدم که یهو اونم ارضا شد و آبشو ریخت تو حلقه من، منم همشو خوردم، پاشدم کنارش دراز کشیدم، جفتمون بیحال بودیم، ساعتو دیدیم که ۲:۴۵ بود، بغلم کرد، گفتم مرسی‌ داداشی، بخوابیم؟ گفت نه تازه باهات کار دارم... خودم دلم نمی‌خواست تموم شه، اما الکی‌ ناز کردم و گفتم مگه بست نشده؟ گفت تا مال من نشی‌ نمیخوابیم، از حرفش خوشم اومد، گفتم مال تو شدم دیگه، گفت نه باید مال خودم شی‌، زنِ خودم شی‌، منم لذت میبردم از این حرفا... یکم گذشت، دستشو برد لایه پامو کسمو مالید، هنوز خیس بود، دست منم گرفت گذاشت رو کیرش که نیم خیز بود، من کیرشو میمالیدم و اونم کسمو، باز حشری شدیم، کیرش سیخ شد، بغلم کرد، کیر سیخشو گذاشت لایه پام، یکم جلو عقب کرد، اولین بار بود یه کیر میخورد به کسم، خیلی‌ حسّ خوبی‌ بود، روبروی هم و تو بغل هم بودیم که منو چرخوند، اومد روم، کیرش هنوز لایه پام بود، گفت تو هم می‌خوای مال من شی‌؟ منم حشری بودم گفتم آره می‌خوام، خم شد از کنار تخت شلوارکشو برداشت، یکم کونمو بلند کرد، انداختش زیرمون، خوابید روم، کیرشو لایه پام جلو عقب میکرد میمالید به کسم، بوسم میکرد، دستشو می‌کشید رو بدنم، کم کم به کمک دستای داداشم پاهامو از هم باز کردم، سر کیرش رو گذشت جلوی سوراخم، یکم بازیش داد، چند سانت چند سانت سرشو میکرد تو و در میاورد، من خیلی‌ ترسیده بودم و از طرفی‌ هم خیلی‌ حشری بودم که حتی یک بار هم ارضا شدم، وقتی‌ ارضا شدم، خوابید روم، گفت آماده‌ای عشقم؟ با سرم جواب دادم که آره،بازم چند بار سر کیرشو کرد تو، محکم کمرشو گرفته بودم و فشار میدادم به خودم که یهو گفتم دوست دارم بکن دیگه می‌خوام زنت شم، با این حرفم یهو کیرشو تا ته کرد تو کسم، فوری لباشم گذاشت رو لبم که جیغ نزنم، یه سوزشی که احساس کردم جر خوردم، کل وجودمو گرفت، ۳-۴ ثانیه کیرشو نکشید بیرون، بعد کشید بیرون و دوباره تا ته کرد تو کسم و همش قربون صدقم میرفت و میگفت امشب شب عروسیمونه عشقم، سوزشش یکم کمتر شد و حال میداد بهم، چند بار کرد تو کسمو در آورد، دیدم رو کیرش خونی یه، شلورکشو از زیرم کشید بیرون دیدم رو اون هم خونی یه، کیرشو پاک کرد با همون شلوارک، انداختش کنار، باز اومد روم و کیرشو با دستش گرفت گذشت جلوی سوراخ کسم فشار داد، این دفعه یکم راحتتر رفت تو، گفت باهم ارضا بشیم؟ گفتم اوکی اما من الان ارضا میشم، گفت منم الان آبم میاد با ارضا شدن تو، کیرشو کرد تو کسم یکم جلو عقب کرد‌‌ سینمو میخوردو میمالید که من ارضا شدم، این دفعه بدتر از دفعه‌های قبل ارضا شدم، که دستشو گذشت رو دهانم که جیغ نزنم، دیدم داره اه میکشه و کیرشو کمتر تو کسم تکون میده، آبش اومد، ریخت تو کسم، یکم روم موند و نوازشم کرد، گفتم حامله نشم؟ گفت صبح من میبرمت مدرسه، قرص میگیریم تو راه، می‌خوری، هیچی‌ نمی‌شه، ساعتو دیدیم ۳:۵۰ بود، پاشد لباساشو پوشید، لباسایه منم داد پوشیدم، شلوارکشو گذاشت تو کیف دانشگاهش، درو باز کرد، رفتم دستشویی‌، خودمو شستم، اومدم رو تختم، داداشم اومد پیشم و یکم بوسم کرد‌‌ نازو نوازشم کرد من خیلی‌ خسته بودم، فوری خوابم برد، اونم رفت خوابید.


  صبح که بیدار شدم، دیدم داداشم قبل از من بیدار شده، رفتم دست و صورتمو شستم، رفتم آشپز خونه ، داشت صبحونه میخورد، مامان هم اونجا بود، دیدمش یه چشمک زد بهم، یکم خجالت می‌کشیدم، گفت خواهر گلم، چه خوشگل شده امروز،بدو صبحونتو بخور، من میرم دانشگاه، تورو هم میبرمت، منم گفتم باشه! حاضر شدم، رفتیم پارکینگ که ماشینو در بیاره از پارکینگ، راه پلّه خلوت بود ( چون همه با آسانسور رفت آمد می‌کنن) کشید منو تو راه پله، یکم از هم لب گرفتیم، دستشو برد تو شورتم، گفت خانومم خوبه؟ امشبم میخوامت، گفتم شورتم خیس شد، دارم میرم مدرسه، گفت یه شورته خوشگل هم واست می‌خرم، یکم کسمو مالید و بوسم کرد، سوار ماشین شدیم، رفتیم اول جلوِ یه سوپر مارکت ایستاد، واسم کلی‌ شکلات و خوردنی گرفت، گفت عشقم امروز خانوم شده، باید یکم بهش برسم، بعد جلوی یه داروخونه ایستاد، ۲تا قرص گرفت، گفت اینو الان یکیشو بخور، یکیشم ۱۲ ساعت بعد بخور که بابا نشم، زوده هنوز! خندیدیم و خوردمش، گفتم دیرم شده، زود باش، باید برم مدرسه، گفت با شورت خیس که نمی‌شه بری، وایستا یجا پیدا کنم، شورت بگیریم، بعد برو! بعد از نیم ساعت گشتن، یجا پیدا کردیم، رفتیم باهم ۲تا شورته توری که یکیش قرمز و لامبادا بود و اون یکی‌ هم مشکی‌ خریدیم، منو برد مدرسه و از اون روز من زن داداشم شدم و تا الان که ۶ سال از روش میگذره باهمیم و همدیگرو دوس داریم و بابام کارمون رو درست کرده که من و داداشم باهم از ایران بریم uk که به قول اونا ادامه تحصیل بدیم...


  نوشته:‌ سارا

 • 9

 • 1
 • نظرات:
  •   neda_1360
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • بد نبود


  •   Aminyad
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • داستان خوب به این میگن.بااینکه من از سکس با محارم خوشم نمیاد ولی کاملاً با این داستانت تحریک شدم.
   ممنون گلم


  •   saghar.24
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • سکس محارم بود خوشم نیومد
   ولی خب علف باید به دهن بزی شیرین بیاد که اومده
   اینم که میگیم محارم ننویسید واسه اینه که ترویج سکس محارم باعث از هم پاشیدن نظام خانواده میشه
   و تو چون نمیفهمی لایق فحش شنیدن هستی
   اینم بگم که فحش هایی که میشنوی دقیقا بهت برخورد میکنه
   چون تخم چپ داداشت رفته تو دهنت احمق جون
   دیگه ننویس


  •   ساناز 3200
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • تا نصفه بیشتر نخوندم
   بعدشم از طرز نگارشت معلومه پسری انگار خودتم میدونستی فوش میخوری


  •   sex and love
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • یه اینه گرفتم تو دستم که اگه فحشم خورد به تخم چپ داداش خوار کست وبرگشت سمت خودم دوباره برگرده بوخوره تو کس ننت. کیرم تو حلقت کاربرارو تهدید میکنی که ... من داستانتو نخوندم ولی از اسمش ملوم بود که عجب داستان تخیلی و تخمی نوشتی. کس ننت


  •   رامونا
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • این مدل دیگه هیچ رقمه تو کت من نمیره!
   برو بابا برو


  •   hamed.mmt
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • بدک نبود. هرچند میدونم که کوس بستی


  •   Rozita.Hot
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • harf nadasht, 2 bar khundamesho bahash kosamo malidam, erza shodam, khosh be haletoon, kash manam ye dadash dashtam intori mano mikard :* dar zemn, hamunaval gofte harki doos nadare nakhune, pas kos kesha doos nadarin nakhunid dige


  •   karim hamidi
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • تو هم برای شاد کردن بچه های شهوانی تو این سایت نیومدی آقای مزد بگیر.


  •   mimikhanom
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • میشه آدرس شورت فروشی که ساعت 8 صبح بازه رو به ما هم بدی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


   یاد گوجه فرنگی های ارزون نزدیک خونه احمدی نژاد افتادم


  •   مهندس گل پسر
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • نویسندکی-پست فطرتکی
   آشغال پست فطرت سکس با داداشت؟
   "راستی‌ سکسه خواهرو برادر هرکس دوس نداره، نخونه، فحشم اگه بدین همش لایق خودتون و نوش جون خودتون، چون با تخم چپ داداشم برخورد می‌کنه و برمی‌گرده به خودتون...."
   در حدی نیستی که بخوای بگی ما بخونیم یا نخونیم
   اینجا نمک ریختی؟
   نمکدون
   سدیم کلرید
   هر هر هر!مردم از خنده
   با کسی سکس کنی که یه خون تو رگاتونه؟
   من که نمیتونم اینو هضم کنم
   کیره میمون شبگرد هندی تو کون گشادت حروم زاده


  •   maya.dokhtare bala
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • :O مگه ممکنه!
   ادم با داداشش سکس کنه!
   نه حتما آدم نبوده


  •   farbodt
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • کسکش جنده تهدید می کنی؟این داستانا قدیمی شده مادری.من یه پیشنهاد دارم برو به بابات هم کس بده جنده ی دیوسه.


  •   kirkoloftehot61
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • Badam miad.Ah


  •   made in Iran
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺍﮔﻪ ﻭﻗﺕ ﮐﺮﺩﯼ ﻭﺷﻮﺭﺕ ﺩﺍﺷﺘﯼ ﺑﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻢ ﺑﺪﻩ ..........کسخول


  •   ABRA
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • بی غیرت کس کش داداشت تخم نداره اگه تخم داشت نمیزد کس خواهرش بی غیرت کیر ایمون زائد تو کون خودت و برادرت


  •   more--bahal
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • من نه از سکس محارم بدم میاد نه خوشم ولی داستانت تحریک کننده بود و همین یعنی داستانت خوب بود مر30


  •   ...MOHAMMAD...
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • کیییییییییرم تو قابلمه شام ننت که تو حروم زاده رو حروم زائید.


  •   bi neshun
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • سکس با محارم یعنی برگشتن به داستان هابیل و قابیل.واقعا متاسفم.


  •   alisix
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • :D hhhhhh


  •   M.P44
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • خیلی کس خولی جنده ی مادرزاد کسی دروغ نگوزشته جنده ی مادرزاد


  •   Sadism79
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • يه مشورتي باهات دارم.
   اگه ميتوني باهام تماس بگير مر‎.c


  •   اوهوم اوهوم
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • فحش نمیدم چون ارزش فحش دادن هم نداری!
   فحش ارزشش بیشتر از تو و داداشت هست!
   خوب فکر کن ببین چیکار کردی و چی نوشتی و بعدش بیا جوابمو بده!


  •   اوهوم اوهوم
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • فحش نمیدم چون ارزش فحش دادن هم نداری!
   فحش ارزشش بیشتر از تو و داداشت هست!
   خوب فکر کن ببین چیکار کردی و چی نوشتی و بعدش بیا جوابمو بده!


  •   lilied
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • خوب اگه منم جنده و تخم حروم بودم از اینکارا می کردم.


  •   DODOL DARAZ
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • گوهه


  •   shaghayegh_red
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • از پسرای اینجا یه سوال دارم ... شما حاضرید با خواهرتون سکس کنید؟؟؟؟؟؟؟ آخه چرا این شعرارو مینویسید؟ به روح اعتقاد دارین؟ عمه چی؟ دارین؟


  •  
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • بچه ها شما هم که فقط فحش حروم می کنید نمی دونم اگه یه روزی منم بخوام داستانمو بنویسم از ترس اینکه شما فحش میدید ترجیح میدم که ننویسم هر چند که خیلی داستانه احمقانه ای بود و تو درکه من سکس با هم خونواده قابله درک نیست ولی ترا به خدا فحش ندید ........ ادم های حقیر حقیر می مونن


  •   Takkhal
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • خب به سلامتی همه چی به خوبی وخوشی برگذارشد فقط فکرکنم ی کم برای بچه تون گیج کننده بشه،دایی کیه باباکدوم!!! این عمم یامامانم من کیم تو کی ای اینجا کجاست،بالاخره کی کیرو کرده؟!!! تازه مجبورهرکیم شوخی عمه ای باهاش کرد براش قاطی کن


  •   Takkhal
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • خب به سلامتی همه چی به خوبی وخوشی برگذارشد فقط فکرکنم ی کم برای بچه تون گیج کننده بشه،دایی کیه باباکدوم!!! این عمم یامامانم من کیم تو کی ای اینجا کجاست،بالاخره کی کیرو کرده؟!!! تازه مجبورهرکیم شوخی عمه ای باهاش کرد براش قاطی کن


  •   konvict
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • khali bandish inja bood ke goft man 13 salam bood dadashamam 3 sal az man bozorgtar... pas dadashesh 16 salesh bood... khob bacheie 16 sale mire daneshgah???????


  •   CAPITANA2013
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • خوب بود ولي ديگه زياد پر رو شدي كه اگه فحش بدين به تخم چپ برادرم باز چي بود به قول يارو گفته كه منم يه آينه ميگيرم دستم كه انعكاسش بره تو كس ننت


  •   ronnin_baby
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • دیوث پاپتی جغی!!! کیره بابام تو مغز فندوقیت!!!


  •   ronnin_baby
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • دیوث پاپتی جغی!!! کیره بابام تو مغز فندوقیت!!!


  •   ronnin_baby
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • دیوث پاپتی جغی!!! کیره بابام تو مغز فندوقیت!!!


  •   Sooren2000
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • درسته که داستانت تخیلی بود ولی جالب


  •   Sooren2000
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • درسته که داستانت تخیلی بود ولی جالب


  •   nima1360
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • حتما خودتونم حروم زاده بودید که میخوای بچتم حروم زاده بشه ته جهنم میبینمت


  •   Rozita.Hot
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • tahala shode zire ye dastan fohsh nanevisan? hamun aval gofte dastan chie va harki doos nadare nakhune, dige oghdei bazi bara chetoone? jaghetoono bezanid dige
   hal nemikonid az sex ba maharem,titre dastano ke mibinid chie, goh mikhorin bazesh mikonin
   man ke doos daram o kolli hal kardam, harki doos nadare herri


  •   afsoon.27
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • mobarak bashe aroositoon. yeki az doostan doros gof haroomzade boodin khodetoon ke toonestid baham sex konid. age esmesho mizashty dastan mishod begi tavahomat va fantacye ye zehne bimare,vali inke say dary vaghei neshoonesh bedy yani kheilo kasifi.


  •   سمانه20
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • تصورشم برام سخته
   دختر تو چجوری میتونی با داداشت باشی واقعا عجیبه من اصلا تایید نمیکنم ولی به قول یکی از دانشمندای سایت علف باید به دهن بزی شیرین بیاد.


  •   شکلات تلخ2012
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • استاد سوال دارم


   اول صبح کدوم شورت فروشی بازه!؟


   لطفا از تخیلت استفاده نکن.افرین جوجو!


  •   saamaa
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • صبح زود شورت فروشی باز نبود کیرباباش دراز نبود
   داداشش کونی بود اتاق خوابش گونی بود
   دست بردارید اینقدر ایرادنگیرید شما که بهتر بلد هستید داستان بنویسید شروع کنید . ببینیم چه کار می کنید ؟


  •   gorami
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • گفتم حامله نشم؟ گفت صبح من میبرمت مدرسه، قرص میگیریم تو راه، می‌خوری، هیچی‌ نمی‌شه، بهت قول میدم پسری و 2 زار سوادم نداری کسی که میخواد باردار نشه از روز پنجم قاعدگی باید به مدت یک ماه هر روز 2 یا 3 تا قرص که اونم تعدادشو دکتر باید مشخص کنه بخوره که 3 تا 5 روز بعد اولین قرصی که خورد دیگه حامله نمیشه اونوقت تو شب دادی آبشم ریخته تو کست فرداش قرص خوردی باردار نشدی؟ کیر دکتر مرد داروخونه ی که بهت قرص داد از پهنا تو کس ننت چرخ مریخ نورد ناسا از عرض تو کونت


  •   jack222
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • جالب بود ولی باز هم کس ننت.....................
   مادر جنده عجب داستان خوبی نوشته


  •   jack222
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • جالب بود ولی باز هم کس ننت.....................
   مادر جنده عجب داستان خوبی نوشته


  •   jack222
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • جالب بود ولی باز هم کس ننت.....................
   مادر جنده عجب داستان خوبی نوشته


  •   jack222
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • جالب بود ولی باز هم کس ننت.....................
   مادر جنده عجب داستان خوبی نوشته


  •   rahroo
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • اخه کس ننه جلقو کاملا مشخصه که یه پسر این داستانو نوشته ......................
   به قول دوستمون قرص ضد حاملگیو باید بعد از هفته پریودی هر شب اونم دقیقا قرص همون روزو بخوری چون قرصا روزش فرق داره و پشت هر قرص اسم روزهارو نوشته(شنبه.1شنبه...)
   حالا برو جلق بزن کس مغز فقط یادت نره قرصد بخوری یه موقع موخت حامله نشه .....کس مغز مخ پریودی
   حتما داداشت تو دانشگاه رشته کونده لوژی میخونه


  •   extruder23
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • |( كس شعري بيش نبود كيرم تو تخيلاتت


  •   extruder23
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • |( كس شعري بيش نبود كيرم تو تخيلاتت


  •   CHAKAVAK_KAVIR
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • اینجانب باید رسماً خدمت شما عرض کنم که با اینکه حشم به تخم چپ داداشت برخورد میکنه ولی : ای کیر هر چی امام جمعه است تو کون مامانت با این دروغای خفنت .


  •   takavarjoon
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • سکس محارم بود ننویس. . . . . . . . . . . .


   شب و روزم شده جلق فراوان
   همی کون میدهم بی هیچ تاوان
   شدم خسته از این فکرای باطل
   رود تو کون من هر روز شاتل
   برایم چاره‌ای سازید، یاران
   سرازیر است اشکهایم چو باران

   ادمین جان نمیشه یه تاپیک مخصوص سکس با محارم، فک و فامیل و حیوانات اهلی درست کنی که دیگه اینجا نیان بنویسن؟ بابا سرویس شدیم اینقدر گفتیم ننویسید بابا سکس با محارم ننویسید.
   در مورد این داستانت که تا آخرش نخوندم بگم که کاملا مشخص بود که پسری. کیر تو کونت. اینقدر جلق نزن. آخه کوس مغز چکار داری به خواهرت که اینجوری تو خیالاتت میکنیش؟ پست فطرت ننویس. اگه بلدی داستان بنویسی چرا یک موضوع بهتر پیدا نمیکنی؟ ببین جلق چه به روزت آورده کوس کش دیگه ننویس. حرومزاده دیگه ننویس. آشغال کله عوضی دیگه ننویس.


  •   Samy aria
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • اخه نجسه حرومي ادم با برادرش
   اون داداشتم اگ تخم داشت پرده خواهرشو نمي زد
   حتما ننه باباتم خواهر برادر بودن


  •   Sres
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • زندگیه حلالوحروموکشتند
   باکریه قبل از ازدواج مرد
   ملوان زبل تامیتونست ازجیب منوتواسفناج خورد اسکناس برد
   بی ناموسی افتخارشد
   بهم اعتماد کن با بقیه فرق دارم بزن بحساب ما بقیه حرفامم...
   ناراحتت کنندست واقعا این حتی فک کردن بهش چه برسه...


   بدهکارخدام سلامتیش مال من دلش مال شما


  •   mehdisaeghi
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • خدایی با هیچیش حال نکردم ولی اون uk آخرشو حال کردم.
   ینی آخرشی.......
   uk?????
   چی میشد بگی انگلیس؟؟؟؟؟


  •   kiret tu kosam
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • اساتید عزیز شما واحد تنظیم نگذروندید؟این قرص قرص اضطراری ضد بارداریه که ایشون گفتن در ضمن شاید اینا رفتن از یه فروشگاه زنجیره ای که از 8 صبح بازن خرید کردن


  •   ShirinXXX
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • آفرین دمت گرم بازم به این حرومی رو فحش بده!!!!


  •   mahmood0197
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • با سلام
   شهوت چیز بدیه!؟؟؟؟؟؟


   چرا من حشری میشم!نمیخوام خسته شدم از شهوت


  •   negarin
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • اون مشنگایی که در مورد جلوگیری نوشتن باید بگم که اگه دوروز بعد یا یک هفته بعداز سکسم قرص بخوری بازم همه چی ازبین میره من امتحان کردم پس نیازی به استفاده یک ماه نیست. درضمن من خودم از سکس با محارم بدم میاد ولی قدرت تخیلشو آفرین میگم و اینهم بدونبن که شهوت محرم و نا محرم نمی شناسه. چه بسا که این توی داستانهای واقعی ثابت شده. آدمین جان شما هم لطفا یه پیج به این عنوان باز کنید که هرکی دوست نداره وارد نشه که بعد ازاون هرچی فحش بده لایق خودشه چون اگه واقعا دوست نداشت نمی خواند.


  •   سنگ خارا
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • نمی خواد بری UK ادامه تحصیل بدی...بتمرگ همین جا جندگیتو بکن...ادامه تحصیل بخوره فرق سر خودت و داداشت
   امیدوارم همه فحشهایی که بچه ها بهت دادند محکم بخوره به تخمای داداشت و از مرد بودن بیفته تا دیگه ککیرش سیخ نشه و تو از غصه دق کنی چون هیچ کس غیر اون داداش حیوون صفتت حاضر نیس توی کوست تف هم بندازه چه برسه به اینکه بکنتت
   اوققققم گرفت


  •   alisix
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • :X


  •   aliii68
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • با نظر شما کاملا موافقم


  •   حاج عطا
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • من از سکس با محارم و شنیدنو دیدنو خوندنشم متنفرم
   خواهشا دیگه ننویسین ننویس کسو ننویس کونی!!!!
   کاش از این قدرت قوه تخیلت واسه داستانایی به جز محارمو خیانتو...
   استفاده کنی..... thx


  •   Aziiii
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • فقط می تونم بگم عق


  •   soroosh69
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • kir to dastanet faght hamin barat baste hayf fosh dadan be to


  •   badboykarkas
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • زنا زاده برو جلقتو بزن ، شما ها چقدر پول میگیرین از این کس شعرات بنویسین ؟!


  •   Khunasham
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • vay yani aliiiii bud faghat nazararo khundam yeki uni ke gofte :خب به سلامتی همه چی به خوبی وخوشی برگذارشد فقط فکرکنم ی کم برای بچه تون گیج کننده بشه،دایی کیه باباکدوم!!! این عمم یامامانم من کیم تو کی ای اینجا کجاست،بالاخره کی کیرو کرده؟!!! تازه مجبورهرکیم شوخی عمه ای باهاش کرد براش قاطی کنه. va yeki uni ke gofte :khali bandish inja bood ke goft man 13 salam bood dadashamam 3 sal az man bozorgtar... pas dadashesh 16 salesh bood... khob bacheie 16 sale mire daneshgah??????? vayeki uni ke goft :میشه آدرس شورت فروشی که ساعت 8 صبح بازه رو به ما هم بدی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


   یاد گوجه فرنگی های ارزون نزدیک خونه احمدی نژاد افتادم
   mimikhanom ali bud damet garm asheghetam:D
   konvict ali bud hal kardam bahat :D
   takkhal asheghetam ali bud kheyli bat hall kardammmmmmmm


  •   mehdimmb
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • از تمام دوستان فحاش تشکر میکنم اما باید بگم که ما باید اصولی پیش بریم تا در این امر مهم شکست نخوریم
   باید بگم که کوه دماوند تریلی هیجده چرخ مشت رونی کلمن حالا ببینم خایه ی داداشت که باید بگم معلوم نیست داره یا نه چن نتونست یکی رو جز تو جنده پیدا کنه واسه تخلیش اینقدر قدرت قدرت داره اینارو برگشت بده فقط چند سوال ۱. شنیده بودیم که یکی از راهای ایجاد ایدز سکس با همخون هست ولی باید ابش حتما ریخته شده پس جای زده حاملگی باید بری شیمی درمانی
   ۲.شای صدمین بار بود ایطور داستانی رو خونده بودم موضوع جدیدتری نیست مثلا سکس من با تمام اعضای خانواده(گی با بابا.سکس با مادر.کونم گذاشت برادرم)برو رو این کار کن بهتره


  •   amir_kir koloft
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • kho0b bo0d,raziam azat ;)


  •   amir_kir koloft
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • kho0b bo0d,raziam azat ;)


  •   kfc hot
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • بازم گفتم من کشته مرده تو ونقدتم دوست عزیز


  •   sagharjoon
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • سكس محارم ننويسين.
   به اميد جنده شدن تمام فك و فاميلت و گشادي روز افزون كون و كوست.
   سپاس دوستان


  •   She xno
  • 5 سال،5 ماه
   • None

  • Kheyliam aliii bod dastanesh, faghat heyf ke yeseria janbe injor dastanaro nadaran moteasefam, naghd konid ama fosh nadin, man paine har dastani ro khondam be nevisande fosh dadan,zeshte motehajera fosh nadin


  •   ملودی سکسی
  • 3 سال،10 ماه
   • None

  • از تصورش تمام تنم لرزید ...
   حتی خیالش هم خیلی خیــــــــــــــــــلی وحشتناکه :|


  •   sanaz jn
  • 3 سال،8 ماه
   • None

  • kheyli tamiz RiD behesh!!!!
   tablo Bood khali Bandieee!!!!
   SaAt hasht!!!!!!!!
   :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-)


  •   E2PAT
  • 3 سال،5 ماه
   • None

  • اساتید عزیز .. یارو رو پشیمون کردین انقدر بهش فحش دادین .. مگه اسلحه گذاشتن روسرتون؟؟؟؟؟؟اولش گفت خب ..توکه یاد هابیل و ق... میفتی نخــــون!!!!! بــــرو نمـــاز بخــون ....


   کوچک شما E2PAT


  •   deletarik
  • 2 سال،3 ماه
   • 0

  • خاک تو سرت


  •   parii_kos
  • 1 سال،4 ماه
   • 0

  • كاش منم يه داداش داشتم هر شب بهش كوس ميدادمممم


  •   maral616161
  • 11 ماه،3 هفته
   • 0

  • همه داستان یه طرف uk هم یه طرف!!!!
   چی میشه گفت واقعا؟ مردم رد دادن و خدایی تو دنیای حیوانات هم بعیده همچین چیزی


  •   Mehran5b
  • 6 ماه،4 هفته
   • 0

  • اولن این پسر بوده که نوشته.

   ثانیا کجای ایران صبح به اون زودی بوتیک بازه
   سومن، فانتزی تخمی تخیلی بود
   چهارمن، شاید ننت عمت هم است و بابات هم میشه دایی ات. داداشت که میشه پسر عمه و به قولی پسر دایی گزاشته وس دختر عمه اش یا دختر دایی اش. خلاصه...تو این خر تو خری ، یه خری مثل تو هم پیدا میشه اوهم برداره.
   هههههه


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو