شما اینجا هستید

نصب ماهواره و زن همسایه

سلام به همه بچه های سایت خوب شهوانی. من مهرانم .میخوام خاطره خوب سکس با زن همسایمونو واستون بفرستم.جریان برمیگرده به پاییز سال 89.رفته بودم پشت بوم واسه تنظیم دیش.البته مجبور بودم واسه دور دیش یه کم تیر تخته بذارم تا دید نداشته باشه.ساعت حدودا 4 بود.زنم رو برده بودم خونه آبجیش.مشغول بودم و یه کم سروصدا راه انداخته بودم.یهو جشمم افتاد به حیاط خونه روبرویی.یه زن قد کوتاه داشت برگها رو جارو میزد. تا فهمید که دارم نگاش میکنم جارو رو پرت کرد رمین و رفت تو خونه.بعد از چند دقیقه بازم دیدم تو حیاطه.ایندفعه دیدم اونم داره نگام میکنه.چند لحظه ای به هم نگاه کردیم.لبخند قشنگی زد.با سر بهش سلام کردم.خندید.گوشیمو از جیبم در آوردم و فهموندم که شماره بده.با هزار زحمت با انگشتاش شماره خونشون رو داد.زنگ زدم رفت گوشی رو ورداشت.وایییییی که چه صدایی داشت.نیم ساعت باهم حرف زدیم .از خودمون گفتیم.اسمش پری بود.یه دختر دو ساله داشت که سزارینی بدنیا اومده بود.شوهرش سر کار بود که گفت الآنه که بیاد.گفت داری دیش میذاری؟ گفتم خیلی تابلوئه؟ گفت آره.تازه اومدین اینجا؟ یهو شوهرش رو دیدم که داشت در رو باز میکرد که از حیاط بره تو.بهش گفتم و قطع کردیم.

دو روز دیگه سرکار بودم که اس داد.باز زنگ زدم.قرار گذاشتیم که بریم بیرون .عصر همون روز با هم رفتیم کافی شاپ معروف شهرمون که اسمش کافی شاپ وزرا بود.بچه های قزوین خوب میشناسنش.رفتیم بالا.از شانس خوب من کسی نبود.روی یه میز نشستیم که دایره ای بود! دخترشو نشوند کنار خودش.دستاشو بی مقدمه گرفتم وبوسیدم.خوشش اومد.زانومو بردم طرف پاش که دیدم پاهاشو وا کرد.پام موند بین دو تا پاش.زانوم رسیده بود به ته رانش.دیدم وضعش خیلی خراب شد چشاشو بست و سرشو گذاشت رو میز.صدای اومدن چند نفر از راه پله ما رو از هم جدا کرد.کلی قربون صدقش رفتم وبلند شدیم.فردا زنگ زد.تو صحبتامون گفت اگه قرار باشه با هم باشیم مکانمون کجا باشه؟انتظارشو نداشتم.گفم خونه ما یا خونه شما.گفت خونه شما بهتره ولی زنت چی؟ گفتم اگه بهش بگم بیا ببرمت خونه مامانت با سر میاد.واسه جمعه ساعت یازده قرار گذاشتیم.از شانس خوب من مادرزنم ما رو واسه جمعه ناهار دعوت کرد.ساعت ده بردمش اونجا.بهش گفتم یکی از دوستام میاد اینجا تابا هم pes (فوتبال کامپیوتری) بازی کنیم.ساعت یک میام.اومدم خونه سریع رفتم حموم و صاف وصوفش کردم.قرص لیواگرا هم داشتم و خوردم.اولین باری بود که قرار بود با یکی بجز زنم سکس کنم. یه کم استرس داشتم.سر ساعت یازده زنگمونو زد.درو باز کردم.یکه خوردم آخه بچه اش بغلش بود!! حالم گرفته شد.به روم نیاوردم.اومدن تو.سلام و احوالپرسیمون که تموم شد گفت نترس بابا شربت دادم بهش الآن میخوابونمش.یه بوس گنده از لپای دخترش گرفتم گفت پس من چی؟ گفتم عزیزم سفارشیاشو واست کنار گذاشتم.رفت تو اتاق که بخوابوندش.دمش گرم. چند دقیقه نشد که اومد.دویدم سمتش و بغلش کردم.از همون اول فهمیدم یه روز رویایی دارم.مانتوشو درآورد .یه تاپ قهوه ای تنش بود که زیاد بهش نمیومد.شلوار پارچه ای مشکی پاش بود.خودش دکمه و زیپشو باز کرد.منم مثل وحشیا کشیدمش پایین.تاپشم خودش درآورد.جوووووووووووووون حالا فقط شورت و کرست مشکیش تنش بود.حالا وقتشه از اندامش بگم : قدش 160 بود،از من 25 سانتی کوتاه تر بود.لاغر بود و استخونی.سینه های کوچیکی داشت .دستمو بردم سمت کسش و از روی شورتش مالوندمش.برعکس، کسش گوشتی بود.درازش کردم رو زمین و شروع کردم به خوردن سینه هاش.زیاد سفت نبودن چون شیر میداد.شیرینی شیرش رو چشیدم گفتم خوش به حال دخترت.گفت فعلا که خوش به حال توئه! از رو شورت کسشو آروم گاز گرفتم.داشت دیوونه میشد.شورتش رو کشیدم پایین .آب دهنم بدجور راه افتاده بود.سه چهار دقیقه ای خوردمش.با لبام چوچولشو گرفتم و کشیدم بالا.خیلی خوشش اومد.وقتی زبونمو توی کسش میچرخوندم ناله ش بلند شده بود.بلند شدیم اون نشست و خواست که واسم ساک بزنه گفتم پری جون راستش میترسم آبم بیاد.یه کم از رو شلوارکم مالیدش و گفت تو نمیخوای آزادش کنی؟! گفتم کار خودته.سریع لختم کرد و کیرم رو درآورد بیرون.راستش کیر من زیادم بزرگ نیست.15 سانته ولی خوشگل و خوش فرمه.خوابوندمش رو فرش.داد زد لعنتی من که مردم زود دیگه.وقتی کسش کیرمو حس کرد چشماشو بست.انگار تو فضا بود.گفتم چیزیت شده؟گفت نه فقط دلم میخواد کیرتو حس کنم.بذار بذار بذاااااااااااااااار.کسم از وقتی رو پشت بوم بودی کیرتو میخواد.آروم کیرمو دادم توش.سرش که رفت داغیش رو حس کردم.خیلیم تنگ بود.آروم آروم دادم تو.تا ته که رفت یه کم مکث کردم.لبشو بوسیدم و گفتم پری جون خوبی؟ سرشو تکون داد و گفت آرهههههههه.بزن.بزن.دلم میخواد جرم بدی.گفتم چشم عزیزم.شروع کردم به تلمبه زدن.خیلی حال میکردیم.وقتی میکردمش زیر چشمی نگام میکرد ولباشو گاز میگرفت.یه دستم رو سینه هاش بود و دست دیگه م رو صورتش و گردنش.پنج شش دقیقه ای بود که کیرمو جاداده بود تو کسش.جیغای کوتاهش نشون میداد که داره ارضا میشه.با یه جیغ بلند خودشو از زیرم کشید بیرون و غلت خورد رفت کنار.همش کسش رو میمالید و میگفت سوختم سوختم.رفتم کنارش و بوسش کردم.چند لحظه ای گذشت تا برگشت.متکا رو گذاشت زیر کسش و قمبل کرد و گفت اینطوری خیلی دوس دارم.رفتم پشتش و گفتم عزیزدلم قول بده این کون کوچولوتم بدی بهم.خندید. گفت به شوهرمم ندادم هنوز.کیرم اینبار خیلی راحتتر رفت تو.دستم رو کمرش بود گرفته بودمش.تا حالا اینقدر حال نکرده بودم .این جمله ای بود که همش میگفت.برش گردوندم و پاهاشو گذاشتم رو شونه م.حالا دیگه کیر تا ته ته تو کس پری جونم بود.صدای شالاپ شولوپ داشت دیوونمون میکرد.یه ربعی بود که میکردمش.آخ و اوخش تمومی نداشت.گفت کس کش چه کمری داری!!!این حرفش حشری ترم کرد.محکمتر تلمبه میزدم.دیگه داشت داد میزد.دوباره ارضا شد.کیرمو درآوردم بیرون و بلندش کردم بردم رو مبل نشستیم.چند دقیقه نشستیم. لباشو خوردم.آروم که شد گفت کیرت هنوز که بیداره گفتم قرص خوردم گلم.بلند شد.کیرمو گرفت دستش و مالید. بعدشم گذاشت دهنش شروع کرد به خوردن.وایییییی که داشتم میمردم.دوباره حشری شد.گفت به پشت بخواب میخوام بشینم رو کیرت.گفت هر کی مال خودشو خیس کنه.این حرفش همیشه یادمه.نشست رو کیرم و شروع کرد به بالا پایین رفتن.حالا دیگه من چشمامو بسته بودم.گفت حال میکنی عزیزم؟با اوووووووف جوابشو دادم.چشمامو باز کردم دیدم داره سینه هاشو میماله.سینه های کوچیکش خیلی دوست داشتنی بودن.آبم داشت میومد.بهش گفتم سریع بلند شد و سینه هاشو رو آورد جلو.منم همه آبم رو که زیادم بود رو ریختم روشون.با دست پخش کرد رو بدنش.خیلی خیلی حال داد بهم.هنوزم که هنوزه یاد آوری اون روز کیرمو شق میکنه.رفت حموم خودشو شست.وقتی که اومد آبمیوه آوردم و خوردیم.گفت که داره دیرم میشه.لباس پوشید دخترشو بغل کرد که بره.ازش تشکر کردم و لباشو بوسیدم و رفت.از خونه زنگ زد و گفت این بهترین سکس عمرم بود.منم همینو گفتم و بازم تشکر کردم گفت نوش جوووونت ....قبل از اینکه از محله ما برن دو بار دیگه اومد خونمون و منم دو بار رفتم تا با هم pes کنیم......

نوشته:‌ مهران

داستان سکسی:

1.916665
نمره شما: هیچ میانگین 1.9 (12 votes)

نظرات

اي داد بيداد چرا از خيانت مينويسيد چرا سكس هاي كثيفتونو با عشق وحال تموم اينجا ميذاريد همون ديش ماهواره تو كونت ،كثافتي مثل تو كه به زن شوهردار رحم نميكنه در صورتيكه خودتم مجرد نيستي كه ٥ درصد حق بهت بديم پس نتيجه طبيعي كارت اينه كه زنت هم بره به يه نره خر ديگه كوس بده!
شعر ناصر خسرو يادت هست كه ميگه :
عيسي به رهي ديد يكي كشته فتاده
حيران شد و بگرفت به دندان سر انگشت
گفتا كه كرا كشتي تا كشته شدي زار
تا باز كه او را بكشد آنكه ترا كشت
بدون كه اين دنيا دار مكافاته و هيچ عملي مثل خيانت اثرات عملي و سوء روي زندگي دو طرف نخواهد گذاشت بخصوص چون تو خودتم متاهلي در واقع به ٢نفر داري خيانت ميكني هم به شوهر آن زن و هم به زنت ،
و اين عمل از درون روحتو خواهد خورد و بزودي با ديدن خيانت زنت به خودت آثار كثافتكاريتو به چشم خواهي ديد قطعا

بالا
0 لایک

شعری برای تو . . . . . . . . . . . . . .

یه روزی ابلهی بر بام خانه
همی کوس‌خُل شدو زد در میانه

یکی مهران ازو نام و نشان بود
درون اِشکمش آتش فشان بود

بدستش دیش ماهواره نگه داشت
که تا تنظیم کند؛ دنیا رو برداشت

از اون بالا زن همسایه را دید
به یک دم کون او را در نوردید

بگفتا این زنک هم جنده باشد
به مانند زنم کون داده باشد

اشارت کرد به زن؛ چشمک گرفتش
به گوشی موبایل خفتک گرفتش

به همسر گفت که در خانه، نمانه
زنش آماده شد رفت جنده خانه

بکردش این زن همسایه‌اش را
زن مکار و حیلت سازه‌اش را

زنش از آنطرف در حال دادن
میون باغی از گلهای لادن

خودش در خانه می‌گایید کوس را
کشید از سینه‌‌اش هم خاک رُس را

پس از آن شد ندیم از کرده‌ی خویش
ولیکن همسرش کارش بشد ریش

نمی‌داند که فرزندش حلال است؟
و یا از تخمک یک بی خیال است؟

چنین است سرنوشت جنده‌بازی
تو زن داری، زِ جنده بی‌نیازی

تکاور با تو هیچ کاری نداره
ولی پُر رو بشی، کونت می‌ذاره

بالا
0 لایک

تاكيد بر سزارين كردى كه وقتى ميگى خيلى تنگ بود قابل باور باشه؟ :)
من معتقد نيستم كه اگه ادم خيانت كنه همسرشم بهش خيانت ميكنه ولى ادماى خائن شكاك ميشن، اونوقت همسر بدبختشون علاوه بر اينكه مورد خيانت واقع شده، تو محدوديتم قرار ميگيره...  

بالا
0 لایک

من از چند سال پیش تا حالا واسه فک و فامیلو در و همسایه ماهواره نصب میکنم اتفاقا نصب ویندوز هم بلدم تو پلی استیشن هم کم نمیارم ولی تا حالا همچین مواردی به پستم نخورده وخدا کنه هیچوقت هم واسم پیش نیاد , حالا چجوریه که هر ننه قمری که میره دیش تنظیم کنه یا ویندوز نصب کنه حتما باید یه کس و کون هم بکنه واسم سواله پس از این به بعد برای نصب ماهواره وتعمیر کامپیوتر همراه داشتن اسپری وکاندوم الزامیه.
بابا بسه دیگه یه خورده خلاقیت خرج کنید این موضوع کامپیوتر وماهواره خیلی نخ نما شده یه طورایی تابلو شده اونم تابلویی که هر بیسوادی میتونه بخوندش

بالا
0 لایک

باید میزاشتی خوب ساک بزنه برات . تو که قرص خورده بودی . تلمبه زدن هم چندان لذت نداره . باید آروم آروم میکردیش . وقتی رو کیرت نشست حتما خیلی حال داده دادا . واقعا نوش جونت .من نمیدونم این بچه ها چرا اینهمه نصیحت میکنن که زن شوهر دارو نکنین . اینجا یه جاییه واسه نوشتن همین چیزا . حسودیتون شده بچه ها ؟

بالا
0 لایک

توبه گرگ مرگه خاین بی شرف حتما زنت باسر میره خونه مادرش حتما همسایگی مادرش پسری که اون قبل ازتو میشناخت وکسش میذاشت خوب حق به حقدار رسید پسر تنها تونیستی که زن مرد مردم رومیکنی زنتو گاییدن وخبر نداری بااحترام

بالا
0 لایک

راستش کامنتها رو که میخوندم به این فکر میکردم چی بنویسم که رسیدم به شعر تکاور. اتفاقا برعکس شعرهای قبلیش که بار طنز و کمدی داشت، این یکی شعری خیلی تأمل برانگیز و جالب بود ونشون میداد که اگه کاری رو انجام بدی مطمئنا تقاصش رو پس میدی. منم به همون شعر تکاور قناعت میکنم پس هرچی رسیور، دیش ، ال ان بی ، فاندر ، ماهواره ی امید ، سازمان فضایی ناسا ایستگاه فضایی میرو موشک آریان 5 و... هست توی کونت مردک خیاتکار جفتگ الواط

بالا
0 لایک

تکاوری،تکاوری،تکاور
برای شهوانی یه یار و یاور
تک میاری یدونه ای همیشه
تو قلب بچه ها دووندی ریشه
تو تخته نرد شهوانی جفت شیشی
برای جلقی ها زنبور و نیشی
با گفتنت قلبامونو شاد بکن
بچه هارو از غما آزاد بکن
درد و بلات تو سر این جلقیا
یاری بکن مارو تو این سختیا
حال ندارم اگه نه حرف زیاده
شرمندتم چون که کونم گشاده
خسته نباشی تکاور.خیلی خندیدم از دستت و لازم دیدم قدر دانی کنم...

بالا
0 لایک

تکاوری،تکاوری،تکاور
برای شهوانی یه یار و یاور
تک میاری یدونه ای همیشه
تو قلب بچه ها دووندی ریشه
تو تخته نرد شهوانی جفت شیشی
برای جلقی ها زنبور و نیشی
با گفتنت قلبامونو شاد بکن
بچه هارو از غما آزاد بکن
درد و بلات تو سر این جلقیا
یاری بکن مارو تو این سختیا
حال ندارم اگه نه حرف زیاده
شرمندتم چون که کونم گشاده
خسته نباشی تکاور.خیلی خندیدم از دستت و لازم دیدم قدر دانی کنم...

بالا
0 لایک

سلام بر sokoot e sard . . . . . . . . . . . . . . .
شما که خودتون شاعری چیره دست هستید. شعری که نوشتید واقعا زیباست کاش در وصف همین ملت خل و چل بنویسید تا بقیه حظ کنن. در هر حال ممنون از لطف شما.
مخلص شما...تکاور

بالا
0 لایک

سلام.این داستان مال من بود ک کپی کردی؛اسم زنه پری نبود نسترن بود،درضمن این داستان واقعی بود،حرفم بااوناییه که میان و خودشون رو امامزاده میدونن(شاید فک و فامیل امامزاده بیژن باشن)؛هرکس که با یکی دیگه سکس میکنه لابد یه مشکلی داره که فکر نمیکنم نیاز به گفتنش باشه،با اونایی هم که بی حرمتی میکنن حرفی ندارم چون شرف ندارن،منم میتونم فحش بدم همه تون مسلما کسایی رو دارین که قابل بی احترامی باشن ولی مثل شما نیستم

بالا
0 لایک