همسایه ای که مامان رو می کرد

  1390/12/28

  سلام من اسمم نیماست الان25 سالم خاطره ای که می گم مال 2 سال پیش ما یه خونواده 3نفره ایم من بابام مامانم که اسمش ناهیده یه زن با قد متوسط سفید ویکم تپل ما یه خونه 2 طبقه داریم با حیاط قشنگ تو یکی از محله های شرق تهران اون موقع ما یه همسایه داشتیم به اسم سعید که پسر همکار بابام بود وطبقه پایین ما زندگی می کردسعید مهتدس کامپیوتر بود من اون موقع تازه یه لپ تاپ خریده بودم که کارای دانشگاه باهاش انجام بدم هر وقت هم سوالی داشتم میرفتم پیش سعید تا کمکم کنه من خودم گی بودم از20 سالگی کون میدادم یه روز یه نرم افزارگرفتم نصب کنم رو لب تاب ولی هر کاری کردم نتونستم گفتم زنگ بزنم به سعید ببینم خونه اس تا کمکم کنه زنگ زدم اون هم گفت خونه است خلاصه من لب تاب برداشتم رفتم پایین سعید در باز کرد رفتیم تو اتاق تا کمکم کنه تو اتاق یه تخت بود وکامپیوتر سعید ولباساش که هر کدوم یه جا افتاده بود نشستیم سعید شروع کرد به یاد دان یکم که کار کردیم سعید رفت تا شربت بیاره منم رفتم دراز بکشم رو تخت پتو که مچاله بود کنار زدم که دراز بکشم که دیدم یه شورت سوتین از لای پتو افتاد بیرون جا خوردم خدایا این چیه سعید که مجرد این مال کیه بعد گفتم حتما مال دوست دخترش ولی اون که نمیتونه کسی بیاره خونه بعدش هم کدوم دختر سایزش به این بزرگی؟ مانده بودم پس این مال کیه ؟حتما جنده اورده ولی چطوری بعدش هم اون که همه اش سر کار وقتی هم میاد خونه ما هستیم جرات نمی گنه کسی بیاره اخه بابای من سپاهی واز اون گیرهاست تو فکر بودم که سعید اومد من هم سریع اومدم نشستم روزمین شربت خوردیم بعد سعید نشست پای لب تاب من باهاش ور رفتن من هم نشستم پشت کامپیوترش داشتم اهنگ گوش میکردم عکس های سیستم میدیدم که یه دفعه دیدم یه پوشه هست که اسم عجیبی داشتXXPICشک کردم که عکس سکس باشه دیدم سعید تو بر بازی رفتم توش پر بود از انواع عکس های سکس ایرانی وخارجی همین جور که نگا میکردم یه دفعه یه عکس اومد جلوم دیدم یه زن غنبل مرد کرد توکسش از بالا با موبایل عکس گرفته تخت سعید بود یعنی زن کیه عکس عوش کردم که یه دفعه خشکم رای چی میبینم مامانم کیر سعید تو دهنش دیگه داشتم دیوونه میشدم یه نگا کردم دیدم سعید حواسش نیست زدم عکس بعدی که کیر سعید تو کس مامانم بود نشسته بود روش سریع اومدم بیرون از پوشه با اضظراب به سعید گفتم کاری نداری من برم اون گفت کچا .واستا فیلم بزارم ببینیم گفتم نه مرسی کار دارم اومدم بالا رفتم تو اتاق چند روز هما اش به این موضوع فکر کی کردک که چکار کنم به بابا بگم نگم؟
  همه اش فکرم مشغول بود تا اینکه کم کم از اون حال اومدم بیرون چند وقت گذشت تا اینکه یه روز خونه بودم دوستم زنگ زد نیما میای فوتبال منم گفتم اره رفتم وسایلم حمع کردم برم مامان تو هال بود گفت کجا منم گفتم برم فوتبال گفت کی برمی گردی ؟گفتم 2-3 ساعت دیگه اومد لباس ورزشی ها که شسته بود داد بهم گفت منم شاید برم خونه خالت هر وقت خواستی بیای بهم زنگ بزن بیا اونجا یه سر با هم بیایم گفتم باشه رفتم پایین موتور از زیر زمین در اوردم که دوستم زنگ زد کجایی زود باش گفتم اومدم اینقد عجبه داشتم که کلاه یادم رفت بر دارم زدم بیرون به چهار اره نرسیده بودم که دیدم پر پلیس ترسیدم موتور بگیرن گذاشتم همونجا برگشتم کلاه بر دارم یه رب تول کشید تا رسیدم در خونه مستقیم رفتم سمت زیر زمین دیدم در بسته گفتم چتما مامان رفته اونجا تمیز کنه ترسیدم که الان سیگار ها فیلم سوپرهام ببینه خاستم ببینم تو چه خبر یادم اومد که شیشه ها رو از تو روز نامه زده بودم تو فکر بودم که یه دفعه یادم اومد پشت ساختمن شیشه زیر زمین به خاطر لوله بخاری سوراخ کردیم رفتم از اونجا نگا کنم دیدم چیزی نیست تو که یه دفعه دیدم مامان با یه تاب شلوارک اومد جبو بعدهم سعید اومد چسبید بهش شروع کرد لب گرفتن بعد هم لیس زدن گردنش بعد هم تاپش در اورد وای چه هیکلی داشت مامان سفید مس برف یه سوتین قرمز به سینه هاش بود که سینه های گنده اش توش جا داده بود کم کم داشتن کنجکاو میشدم ببینم چی میشه گوشیم خاموش کردم تا صداش در نیاد سعید بند سوتین باز کرد سینه های بلوری مامان افتاد بیرون شروع کرد به خوردنش ون بعد دستاش گذاشت رو دیوار کونش کرد شمت خودش اروم شلوارک کشید پایین وای الان داشتم کون گنده مامانم با یه شرت توری ست با سوتینش میدیدم که قنبل کرده برای سعید که شرت کشید پایین کون سفید تپلش زد بیرون بعد شروع کرد به خوردنش بعد نشوندش رو تخت انگشتش گذاشت لا کسش شروع کرد به نوازش هی انگشتش میکرد تو دهن بعد نشست جبو کس مامان شروع کرد خورده انقد خورد که یه دفعه مامان پرتش کرد کنار با یه جرکت کیر سعد کشید بیرون چقد بزرگ بود اول سرش بوس کرد گفت جون فدات شم و شروع کرد خوردن کیرش خیای حرفه ای میخورد چند دقیقه که خورد دوباره سعید افتاد به خوردن کسش که مامان گفت بسه بکن اونم گفت چشم کیرش خیس کرد گذاشت رو کسش چند دقیقه مالید روش که مامان گفت بکن تو دارم میمیرم اونم گفت چشم عزیزم فدای کس نازت بعد سرش گذاشت در سوراخ با یه جرکت کرد تو که جیغش رفت هوا وشروع کرد به تلمیه زدن پاهای مامانم بالا بود سعید همون جور که می کرد انگشت های پاش لیس میزد هی میگفت حیف این کس نیست که اون سپاهی کسخول بکنه ؟ سرهنگ کجایی که زنت گاییدم مامانم حشری تر میشد انقد تلمبه رد که یه دفعه مامان پرتش کرد کنار اومد رو کیر ش با کسش مماس کرد نشست روش شروع کرد بالا پایین کردن تا اینکه یه لرزه ای گرفت افتاد رو سعید اونم بقلش کرد محکم چسبوند به خودش بعد چند دقیقه سعید گبت ناهید جون قنبل کن مامان گقت خودم برات میارم ابت که سعید گفت شیطون قولت یادت رفته؟میخام از در پشتی بیام تو بهشتت مامان گفت نه دیگه سعید جون ولی سعید گفت قول دادی گلم تا اینکه راضیش کرد مامان قنبل شد اونم شروع کرد لیس زدن کونش کونش مثل کیک خامه ای بود سفید نرم بعد کیرش گذاشت در سوراخش واییی چقد سوراخش تنگ بود سعید گقت جون چه کون تنگی مامان گقت فکر کنم دیگه دوران تنگیش سر اومد سرهنگ بد بخت تو ارزوش موند سعید گفت حیف این نیست سرهنک بکنه هر کاری می کرد نمیرفت مامان هم التماس می کرد بیخیال شو که یه دفه سرش کرد تو مامان جیف زد ایییییییییییییییییییییییی سوختم خاست فرار کنه سعید نذاشت اونم هی التماس میکرد نده تو بزار همین جور باشه سعید همون جور مکخ سینه هاش گرفته بود شروع کرد عقب جلو مامان هم داشت فقط اخ اوف می کرد که یه دفعه سعید چند تا عقب جلو کرد محکم تلمبه رد که مامان سرخ شد گفت ایییییییییییییی سعید در بیار ریدم دسشویی دارم اونم گفت چشم صبر کن یه ضربه مجکم زد ابش خالی کرد تو کونش مامان گفت در بیار دربیار ریدم دیوانه بعد سعید گفن بیا عزیزم همین که کیر کشید بیرون یه دفعه زووووووووووررررت زووووووووووووورت مامان گوزید اب تو کونش پاشید بیرون سعید شروع کرد خندیدن اونم گفت کوفت گه میخورم بهت بدم نگا چه کثافت کاری راه انداختی بعد سعید بقلش کرد شروع کرد دلداری دادن وبعد خودشون تمیز کردن خواستن لباس بپوشن که من رفتم.


  نوشته: NIMA77

 • 12

 • 7
 • نظرات:
  •   کفتار پیر
  • 6 سال،3 ماه
   • None

  • اولا که حالم بهم خورد با این کثافت کاریایی که نوشتی
   دوما نمیخوام چیز زیادی بگم فقط یکی واسه من غیرت و ناموس رو تعریف کنه ممنون میشم
   البته حواسم نبود جوک گفتم
   توی کثافت چه میدونی اینا چین البته اگه داستانت واقعی باشه
   هرچه انسان ها را بیشتر میشناسم سگ ها را بیشتر ستایش میکنم


  •   caspian lord
  • 6 سال،3 ماه
   • None

  • احسنت چه پسر باغیرتی ماشاالله!!!!!!


  •   hashari bokon
  • 6 سال،3 ماه
   • None

  • بدبخت بی غیرت
   آبروی هر چی مرد بردی
   جرات داری آدرس بده تا بیام خودتو ننتو سعیدو با هم بگام کیرم تو نطفه ی بابات هر چند با این توصیفاتت بابات سرهنگ نیست احتمالا بابات بقال محله!!!


  •   mrp1
  • 6 سال،3 ماه
   • None

  • تخمی تخیلی مشکوک به واقعی
   خوشمان آمد


  •   ش.م.ر
  • 6 سال،3 ماه
   • None

  • كير دهنت بي غيرت ولد زنا


  •   SEXIMAN.75
  • 6 سال،3 ماه
   • None

  • اگه داستان واقعی باشه که خاک تو سر تو کجا رفته غیرت کجا رفته مردونگی اون وقت وایمیسی نگاه میکنی که مامانتو می گائن!


  •   luxor
  • 6 سال،3 ماه
   • None

  • خیلی چرت بود
   خاکبرسرت با این داستانت


  •   jijiboy
  • 6 سال،3 ماه
   • None

  • مامانت رو بیار یک بارم من بکنمش :D


  •   mehdizedni
  • 6 سال،3 ماه
   • None

  • یعنی کیرم تو دهنت
   بی شرف بی غیرت بی ناموس کثافت
   مگه شعور نداری کیرم تو داستانت...
   واقعی و غیر واقعی مگه آدم چقدر میتونه بی غیرت باشه در مورد مامانش این طور بگه
   کیرم تو اول تا آخرت لاشی


  •   ابی جون
  • 6 سال،3 ماه
   • None

  • خواستم بگم کیرم تو مخت با این داستانت حالاکه فکرشو میکنم میگم حیف کیر من نیس
   پس کوس مادرت تو مخت


  •   xTrishx
  • 6 سال،3 ماه
   • None

  • خوک کثیف


  •   yakhforooshejahanam
  • 6 سال،3 ماه
   • None

  • دیوس از اول یک کلمه میگفتی که خودت کونی و مادرت جنده . باشه قبول مادرت جنده اس بچه کونی .دیدی چه راحت همه فهمیدن احتیج نداشت اینهمه دروغ و کس و شعر بنویسی


  •   serano
  • 6 سال،3 ماه
   • None

  • یادش بخیر بچه که بودیم مردم غیرت داشتن!!!


  •   ali_fucker
  • 6 سال،3 ماه
   • None

  • يعني من كيرم تو اون هنگي كه بابايه تو سرهنگشه
   زن جنده
   پسر كوني
   خواهر نداري؟


  •   ali-1993
  • 6 سال،3 ماه
   • None

  • ما که باور کردیم خاک تو سرت که این فکرارو در باره مادرت میکنی شاید مامانت جنده باشه که در اون صورتم خاک تو سر ننه جندت ریدم تو قبر اون بابا بی غیرتت


  •   cloud1234
  • 6 سال،3 ماه
   • None

  • کلا بی غیرت هست همچین چیزی نوشته
   کونی
   کیر بز روسی با گاو اسرائیلی تو کون بابات
   کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..کونی..


  •   evanescenceboy
  • 6 سال،3 ماه
   • None

  • من نمیدونم این کاربرای اینجا جچوری این همه چیز رو فقط از یه سوراخ یا یه همچین چیزی میبینن؟؟؟؟


  •   androidam
  • 6 سال،3 ماه
   • None

  • خجالت بکش کسی راجب مادر خودش فکرای بد میکنه بخدا غربی ها هم اینطوری نیستن


  •   takavarjoon
  • 6 سال،2 ماه
   • None

  • اولش خودتو کونی معرفی کردی بعدش هم داستان جنده بازی و ریدن مامانت رو تعریف کردی که هر کسی میخونه بهت بگه بچه کونی و تو هم حال کنی؟ ای کوس کش کوس مغز عوضی. اولش دو دل بودی که به بابای جاکشت بگی ولی بعدش پشیمون شدی اومدی اینجا داستانشو نوشتی؟ چقدر هم تخمی نوشتی. هزار تا غلط املایی و انشایی هم داشت. من مطمئن هستم از بچه گی بابات کونت میذاشته که این قدر بی غیرت و بی صفت و کثافت از آب در اومدی. معلوم نیست با این مامان جنده که داری خودت بچه کدوم کوس کشی هستی.


  •   delkhaste
  • 6 سال،2 ماه
   • None

  • هویج بیشراز تو خاصیت داره نکبت با این داستانت .یه کلاس سواد آموزی هم برو


  •   hamzeh s
  • 6 سال،2 ماه
   • None

  • با این توصیفی که کردی مامانت باید خوب چیزی باشه آدرس بده خودم مخشو میزنم تو نمیخوای زحمت بکشی.راستی خودتم که کونی هستی
   کسکش عوضی مامانت جنده اس وایسادی با افتخار تعریف میکنی


  •   mxdi
  • 6 سال،2 ماه
   • None

  • همین که موتورو گذاشتی سر چارراه پیاده برگشتی معلومه با خر نسبت مستقیم داری!


  •   off_boy
  • 6 سال،2 ماه
   • None

  • من غیرت نداشت تو تحسین میکنم که جلو چشت مادرتو گاییدن و مثل یه روشن فکر برخورد کردی
   کیرم دهنت مادر جنده...وقتی خودت کون میدی میخوای نه نه ات بچه پیغمبر باشه


  •   bahram91
  • 6 سال،1 ماه
   • None

  • اشغال ریدم تو هیکلت این اشغالا رو برا مادر کس کشت تعریف کن دیوس مادر قهبه ،گه میخوری این اشغالا رو می نویسی ،ریدم تو دهن شماها که این مملکتو گاییدین ،ریدم تو خوک صفتت کس کش مادر کسه برو مادرتو دید بزن کووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووننننننننننننننیییییییییییییییییییی
   کووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووننننننننننننننیییییییییییییییییییی
   کووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووننننننننننننننیییییییییییییییییییی
   کووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووننننننننننننننیییییییییییییییییییی
   کووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووننننننننننننننیییییییییییییییییییی
   کووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووننننننننننننننیییییییییییییییییییی
   این شخصیته تو هسش بی ناموس


  •   jey11
  • 6 سال
   • None

  • kire alamo adam to konet
   bache ........


  •   حمید اشکول
  • 6 سال
   • None

  • این که تکراری بود من فکر کنم توی همینجا خوندمش


  •   mehran_az_tehran
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • داستانت قشنگ بود ولی واقعی نبود


  •   mehran_az_tehran
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • داستانت قشنگ بود ولی واقعی نبود


  •   sex ta marg
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • اخرش خیلی خنده دار بوووووووووووووووووووود قشنگ بود :bigsmile:


  •   matrix_68
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • اون پاشیدن بیرون آب سعید از تو کون ننت .واقعا جالب بود .کلیییی حال داد.


  •   Shaheeen
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • درآینده داستان نویس خوبی میشی کامأ دروغ واضح بود چرت نویس


  •   هانی عسلی
  • 5 سال،4 ماه
   • None

  • خاک عالم بر سرت بی شرفه بی ناموس.. با سرنگ هوا خودتو بکش خوک کثیف


  •   Saeed Saghi
  • 4 سال،8 ماه
   • None

  • کاش اون شب ننه جندت پريود بود بابات تو رو ميريخت تو دستمال کاغذى مادرتو جر دادم و اين ک تو احتمالا ى عمه دارى؟ اونم گاييدم


  •   bx_tr
  • 4 سال
   • None

  • baba chera darin fosh medin in bichare va bagigeye adam haye dar mondeye site daram takhayolateshono migan khob vageyi ke nist hame medonan hata khodesham medoneh


  •   saeed a2
  • 3 سال،10 ماه
   • None

  • گفتی خودتم کون میدی?
   کوه غیرت میرفتی تو میگفتی خودتم بکنه دیگه!"


  •   hamed_20001520
  • 3 سال،10 ماه
   • None

  • سلام حامد هستم از کرمانشا 19 سالمه دنبال یه دختر یا بیوه میگردم جهت دوستی قدم 185 شیک پوش و خوشکلم اگه کسی مایل بود پیام بده


  •   hamid.khan66
  • 3 سال،10 ماه
   • None

  • داستانت واقعا باحال بود


  •   AMIR AHLE HAL
  • 3 سال،8 ماه
   • None

  • ماان خوبی اری بده بکنیمش


  •   mohamadreza77615
  • 3 سال،4 ماه
   • None

  • مادرقهوه ننویس با این داستانت ابروی هر چی مرد که هیچی ابروی همه ی ادما رو بردی یارو امریکایی غیرتش از تو بیشتره حداقل نمیاد جنده بودنه ننشو بزار روی سرش همه جا بچرخه واقعا برات متاسفم بیناموس


  •   اریا21سانتی
  • 3 سال،2 ماه
   • None

  • دنیا بگارفته خلاص


  •   casperad
  • 2 سال،6 ماه
   • 0

  • خوشمان آمد از غیرتت احسنت (clap)


  •   amir_20
  • 2 سال،5 ماه
   • 0

  • نمیدونم دردتون چیه انقد بی غیرت شدید........


   کونده برو اون رفیقتو از وسط تیکه کن


   میفهمی؟؟؟؟


   انقد بی ناموس نباش


   اون ننه ت هم بزن بترکون


   کسکشای بی غیرت


   عین زامبی شهرو گرفتین


  •   mohamad1349
  • 2 سال،3 ماه
   • 0

  • انو قت تو همه اینها رو از تو یه سوراخ دیدی و شنیدی کونی بیا این کیر منو بکن تو کونت تا اینقدر مخت نگوزه


  •   mohamad1349
  • 2 سال،3 ماه
   • 0

  • اقای حشری مگه بقال محله چشه که تو از یه سرهنگ پو کیده کمترش میبینی
   کون چاقال
   بقال محله برجی هفت میلیون درامد داره کوس و کون و هم از رو لباس میکنه


  •   Kirkolft2016@gmail.com
  • 1 سال،10 ماه
   • 0

  • قشنگ مشخص بود کوسسسسسسس شعر محضه .


   قشنگ مشخصه دروغغغغغغغغغغغغغغه .


   بادقت بخونی سوتی هاش درمیاد.


  •   mahmood2590
  • 1 سال،8 ماه
   • 0

  • وای حشری شدم


  •   Sara84x
  • 1 سال،8 ماه
   • 0

  • کاش یکی هم مامان منو میکرد


  •   sara.76
  • 1 سال،6 ماه
   • 0

  • فقط ی چیز مینویسم خاک توسر بی غیرتت کونی لاشی احمق حیف نکن


  •   dimmu.borgir
  • 1 سال،2 ماه
   • 0

  • خدایش ما داریم کجا میریم. داداش فوش نمیدیم ولی شماهم گناهی نداری. ملت کف کوس که میگن ما ایرانیایم


  •   sexy_boy_shomal
  • 10 ماه،2 هفته
   • 0

  • مزخرف


  •   sexwithyou
  • 8 ماه،3 هفته
   • 0

  • ناموسن فازت چیه؟ چی میزنی؟


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو