وظایف همسری امین

  من و امین چند ماهی بود که دوست بودیم ، هیچ وقت از حد عشقبازی و مالیدن و خوردن و لیسیدن جلوتر نرفته بودیم تا اینکه یه روز امین زنگ زد بهم و گفت شام رو بریم بیرون منم که کلا عاشق این بودم که یه لحظه بیشتر باهاش باشم سریع آماده شدم و حدودا ساعت 7 اومد دنبالم و رفتیم شام گرفتیم ، ساعت حدودا 8 و نیم بود که گفتم امین برگردیم خونه دیگه که گفت باشه اما یه کم دیگه می خوام وظایف همسریمو انجام بدم منم خندیدم و گفتم باشه امین حرکت کرد و رفتیم یه جای خیلی خلوت و ساکت که هیچ کس نبود . امین ماشینو اونجا پارک کرد و طبق معمول من سرمو گذاشتم رو پاهاش و شروع کردیم به لب بازی لباشو می مکیدم و گاز میگرفتم اونم زبونشو تا حلقم میکرد تو و زبونمو میمکید بهم گفت لباتو غنچه کن منم غنچه کردم و اونم با زبونش مثه کیر تو دهنم تلمبه میزد ، همزمان هم با دست راستش سینه هامو از رو لباس می مالید و با دست چپش با گوشم بازی میکرد . وقتی دستش رفت سمت دکمه های مانتوم خودم دکمه هامو باز کردم و زیپ لباسمو کشیدم پایین ، دستشو کرد تو سوتینم و سینه هامو چنگ میزد منم که با ولع لباشو می خوردم و آه و اوه میکردم ، حشرم زده بود بالا و داشتم میمردم پاهامو به هم فشار میدادم که کسم آروم شه آخه مثه نبض میزد اما فایده نداشت ، امین یه لحظه سرشو بلند کرد و وقتی منو اونقد خمار دید اونم حشری شد و سوتینمو کشید و گفت باز کن این لعنتیو اما منتظر من نموند و خودش دستشو برد که بازش کنه ، گوششو لیس زدم و آروم تو گوشش گفتم از جلو باز میشه عشقم و خودم بازش کردم ، مثه همیشه تا سینه هامو دید آه و نالش بلند شد و شروع کرد به خوردن و گاز گرفتنشون منم دیگه شروع کرده بودم به مالیدن کسم و چوچولم ، امین صورتشو میمالید به سینه هام و منم چوچولمو میمالیدم و از اونجا که پردم حلقوی بود خودمو انگشت می کردم ، آه و ناله ی هردومون بلند شده بود که امین گفت نکیسا کیرم داره میترکه بیا بریم منم قبول کردم و رفتیم خونه ی امین ( امین خونه دانشجویی داشت ) توی کل راه دست امین توی شرت من بود و من واسه اینکه کسی نبینه کیفمو گذاشته بودم روی دستش ، واااای عالی بود . یه کم میمالید کسمو بعد انگشتشو میذاشت لای شیار کسم و عقب جلو میکرد بعدشم شروع کرد به انگشت کردنم اول انگشت وسطشو کرد توی کسم و بعدش بعدیا . وقتی رسیدیم در خونش 4 تا انگشتش تو کسم بود و تمام شرتم خیس شده بود بماند که چون داشت منو انگشت میکرد نمیتونس دنده عوض کنه و من با اون خماریم چطور واسش دنده عوض میکردم ، خلاصه دستشو از کسم بیرون اورد و رفتیم تو خونه همون دم در بغلم کرد و یه لب وحشی ازم گرفت و دستشو کرد تو شرتم کلا عاشق مالیدن کس و چوچولم بود پشتمو کردم بهش و دکمه های مانتومو باز کردم سوتینم هنوز باز بود امین از پشت بغلم کرد و با یه دستش سینه هامو میمالید و چنگ میزد و با دست دیگش هم کسمو انگشت میکرد و توش تلنبه میزد ، منم گوش و گردنشو میلیسیدم و می مکیدم و میگفتم امین عاشقتم یه هو امین دستشو از کسم کشید بیرون و برم گردوند فهمیدم میخواد واسش ساک بزنم ، عاشق خوردن کیر کلفت و بلندش بودم ، تا نصف که میکردمش تو دهنم خفه میشدم غیر عادی بلند بود زیپ شلوارشو باز کرد و یه کم کشیدش پایین تا کیرشو تخماشو دیدم مثه وحشیا افتادم به جونشون با یه دستم تخماشو میمالیدم و با اون دستم ریشه ی کیرشو گرفته بودم و سرشو لیس میزدم یهو امین داد زد بکنش تو حلقت دیگه منم تا جایی که میشد کردمش تو حلقم و شروع کردم بخ مکیدنش ، امین موهامو باز کرد و گرفتتشون تو دستش و سرمو عقب جلو میکرد و پشت سر هم میگفت جوووووووووون .... اااااخ ...... نکیسا عاشقتم ... بعد موهامو چنگ زد و آبش اومد تو دهنم منم مجبور شدم همشو بخورم که یه وقت نریزه رو لباسم و تابلو بشه ، امین که ارضا شد خوابوندم رو مبل خودشم دراز کشید روم و دستشو گذاشت رو سینم و گفت عشق من ارضا شد ؟ گفتم آره اما هنوز می خوام
  نگام کرد و گفت نکیسا سکس کنیم ؟ گفتم میترسم گفت از چی تو که پردت حلقویه منم که دیوونتم و آخرش مال خودمی منم لباشو بوسیدم و چون هیچ وقت نمیتونستم بهش نه بگم گفتم باشه اونم شروع کرد به خوردن لبام و مالیدن سینه هام منم موهاشو چنگ میزدم و نمیذاشتم لباش از لبام جدا شه چند دیقه بعد زیپ شلوارمو باز کرد و منم کمرمو دادم بالا که بکشتش پایین بعد موهاشو ول کردم و اونم شلوارمو کامل دراورد و خودشم لخت شد . منم تو این فرصت مانتو و سوتینمو که باز بود رو کامل دراوردم و وقتی امین کامل لخت شد رفتم چسبیدم بهش و سینه هامو مالیدم به سینش اونم کیرشو گذاشت لای کسم و گوش و گردنمو میلیسید . چند دیقه همون طور من رو پاش نشسته بودم که آروم تو گوشم گفت عشق من حاضری ؟ گفتم آره و دراز کشیدم رو مبل و گفتم امین تو رو خدا سریع بکنش تو دارم میمیرم امینم که شیطونیش گل کرده بود گفت من دیگه کیرم راست نمیشه یه بار خالیش کردی من که دیگه کم مونده بود گریم بگیره کس و سینه هامو میمالیدم و میگفتم امین تو رو خدا بکنش تو بعد دست امینو کشیدم و انداختمش رو خودم و کیرشو گذاشتم لای شیار کسم و شروع کردم به آه و ناله کردن و تحریک کردن امین ، زیر لب میگفتم این کس نکیسای خودته جرش بده کسشو جر بده کسم کیرتو میخواد که بکنیش امین کس عشقتو بگا امین دارم میمیرم و امین هم تو شیار کسم تلمبه میزد تا کرش راست شه ، وقتی باز حشرش زد بالا پاهامو باز کرد و تا پیش گردنم دادشون بالا و کیرشو گذاشت در سوراخ کسم وای قلنبگیشو زیر چوچولم حس میکردم ، کیرش داغ بود اما کس من داغتر از اون بود سر کیرشو میمالید به سوراخمو وقتی داد زدم امین منو بکن با یه فشار سرشو داد تو سوراخ تنگ کسم جیغ زدم و امین پشت سر هم میگفت عشقم الان تموم میشه
  من میگفتم خیلی درد داره امین میگفت دردش خوبه الان خوب میشی عشقم یه کم سر کیرشو همون جا نگه داشت وقتی جیغای من تبدیل به آه و ناله شد به یه حرکت دیگه تا نصفه کردش تو کس بیچارم هردومون خیس عرق شده بودیم امین تلمبه میزد و میگفت قربون کس تنگ عشقم برم منم که دیگه دردو احساس نمیکردم و لذت رفت و آمد کیر امین تو کسم داشت دیوونم میکرد لباشو بوسیدم و گفتم تا آخر بکنش تو نفس نکیسا اونم با یه حرکت کیرشو تا ته داد تو کسم که یه دفعه کیرش خورد به یه جایی توی بدنم که کم مونده بود از شدت لذت از هوش برم وقتی دید اینقد با اون ضربه حال کردم چند بار دیگه هم بهش ضربه زد و من با چند تا جیغ بلند و لرز تو بغلش ارضا شدم همزمان با ارضا شدن من آب امینم اومد که سریع کیرشو از کسم کشید بیرون و آبشو ریخت رو کسم . و بیحال افتاد رو بدن من که از خوشی داشتم میلرزیدم و کسم زق زق میکرد . چند دیقه بعد که حال هردومون جا اومد امین یه دستمال اورد و کسمو تمیز کرد و گفت عاشقتم نکیسا تا ابد مال خودمی و لباسامونو پوشیدیم و منو رسوند خونه اما تا صبح داشتیم راجع به اتفاقات اون شب با هم حرف میزدیم .
  الان سال چهارمه که من و امین دوستیم و اونم سر حرفش مونده .


  نوشته: toktam

 • 6

 • 0
 • نظرات:
  •   Leila sh
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • مطمئن باش بهم می زنه
   تو هنوز جنس مرد رو نشناختی کارش تموم بشه اصلاً نمی شناست
   از این روزای مجردیت لذت ببر ، ازدواج که کنی همه چی برات حسرت میشه
   داستانت هم قشنگ بود


  •   محتاجيم به سوراخ
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • بازم پرده حلقوي و از اين کسشعرات.


  •   کفتار پیر
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • سلام خدمت دوستان عزیز.
   چه اون هایی که بنده رو میشناسن و چه اون هایی که نمیشناسن.
   متاسفانه ادمین بصورت مستقیم اجازه نداد لینکی که میخوام رو بذارم به همین خاطر مجبور شدم تاپیک بزنم.
   پس خوشحال میشم از این تاپیک دیدن کنید.


   shahvani.com/content/آدرس-پیج-کفتار-پیر-در-فیسبوک


  •   hamed_1364
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • شبیه اون خاطره ای که تو ماشین دستش تو شرتت بود رو زیاد دارم خیلی حال میده
   تنها بدیش دنده عوض کردنه


  •   hamed_1364
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • شبیه اون خاطره ای که تو ماشین دستش تو شرتت بود رو زیاد دارم خیلی حال میده
   تنها بدیش دنده عوض کردنه


  •   شراره جون
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • سرمو گذاشتم رو پاهاش و شروع کردم به لب بازی...ببخشید لباش رو پاهاش بود؟؟
   ببخشید ریشه کیر؟؟؟؟داریم؟؟؟داریم؟؟؟اصلا همچین چیزی داریم؟؟؟؟دوستان دوربین رو طرف من برگردونن و تعجب منو ببینن!!!!! :)) :))


  •   T0rshak
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • دوستان دقت کنین!!
   دوستمون سرشون گذاشته روی پای طرف و لب بازی کرده!!!!!!!!!!!!!!
   خو کمتر خالی ببن!


  •   kiircombo
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • bazam in kalameye "wala" man nemidoonam in wala mage ghashogh changale?
   hamatoon ba wala mikhurin hame ba wala mikhoran
   aaaaaaaaaaaaaaah
   ta wala bishtar nakhundam


  •   sedaytooty
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • نادرمشهدی/ نکیسا بگفت کیر خواهم امینمکه من گفتمش جان من مه جبینم/ومنهم امینم وکیرم کلفتبیا بخورش تا که هست باز مفت/چنان خورد کیرم که ابم بریختهمه را بخورد وبازم فریفت/که ای نا قلا باز بکن تو کسمومن گفتمش شق نشد وگرفته چسم(مرادگوزیدن است)/نکیسا بگفت ای امین چسیچه راضی شوی به چنین کسی/وامین هم بکردوبکردوبکردونکیسا بگفت حال شدی تو یه مرد/نادر مشهدی


  •   1mokhan
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • عالی بود عزیزم


  •   sharare3x
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • :)) :)) ayval sharare joon khub gofti


  •   sharare3x
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • :)) :)) ayval sharare joon khub gofti


  •   محمد خوبه
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • خسته نمیشید از این تخیلات تکراری؟؟؟


  •   sh2762807
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • جالب بود.


  •   Stiffen
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • با داستانت خیلی حال کردم.


  •   yakarim
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • خیلی زیبا بود
   امیدوارم تا ابد با احساس و عاشقانه زندگی کنین ...


  •   majid tala
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • kos sher


  •   Saberwolf
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • شراره جون و ترشک میخاین ایراد بگیرین یه چیز درست رو سوژه کنین و گیر بدین. بنظر شما دوتا نمیشه سر گذاشت رو پای کسی و لب گرفت؟ اتفاقا من خودم این پوزیشن رو خیلی دوست دارم.


  •   عمه رویا
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • خانمی اخر داستانتون نوشتید سر حرفش مونده ...
   میخواستم بدونم سر کدوم حرفشون این امین خان شما مونده ؟؟
   اینو مشخص نکردیااااااااااا
   بعدش این اقا خونه دانشجویی داشت برای حال دادن بهم ی جای خلوت رفتید !


  •   Mary69
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • Chert bod


  •   mohammadrezalotfi1974@yahoo.co
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • خوب بود .متشکرم


  •   mohammadrezalotfi1974@yahoo.co
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • =D> خوب بود .متشکرم


  •   ma_na612000@yahoo.com
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • تويي كه ٤تاانگشت توي كست جاشد چيجوري ميتوني بگي كست تنگه؟؟؟:-):-):-)


  •   arabkon7749
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • :^o :^o :^o :^o
   کیر پاپ جدید تو کون دروغگو [ببخشید اول سلام از بس بعضیها جفنگ مینویسند برای جواب دادن مجبور شدم وارد گروه بشم با نام Arabkon (عرب کن)]


  •   Shameless
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • اينكه دستت تا آرنج بره اون تو از وظايف همسرى بوده و ما خبر نداشتيم؟!
   اون قسمتى از بدنت كه آلت امين باهاش تماس پيدا كرد - و تو از شدت لذت نزديك بود كه بيهوش بشى - احتمالأ ديواره واژنت بوده كه بالاخره يه تماسكى با آلت امين پيدا كرده. بس كه تنگى تو! ( راستى ميدون آزادى هم حلقويه)
   ضمنأ دختر خوب موقع رانندگى دنده رو هم اون تو جا ميدادى كه امين خان از همون جا عوض كنه و شما به زحمت نيفتى با اون حالت..!


  •   Zhandarm
  • 5 سال،2 ماه
   • None

  • 4ساله می خواد بگیرتت ولی هنوز باهات دوسته که؟!


  •   mester gold
  • 5 سال،2 ماه
   • None

  • سرمو گذاشتم رو پاهاش و شروع کردیم به لب بازی لباشو می مکیدم؟
   امین جان چجور جونوری هستن که لباشون روی پاهاشونه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟////


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو