وقتی کسم اولین بار کیر دید

  سلام.من خیلی وقته تو سایت میام و داستانهای بچه هارو میخونم.اما خودم داستان ننوشنم چون همیشه میترسیدم از اینکه یکی منو بشناسه!!کلا خیلی از این نظر ترسو هستم و علت اینکه نتونستم اونجور که میخوام سکس داشته باشم بیشتر به خاطر احتیاط کردنای خرکیمه!اما این خاطره مربوط میشه به اولین رابطه فیزیکی که من با جنس مخالف داشتم.من 20 سالمه.160 قدم و 55 وزنمه.سبزه هستم و تقرببا میشه گفت خوشگلم.اما خب ریزم!سینه هامم 65 اما باسن بزرگی دارم.هیکلم تقریبا سکسیه (به گفته بعضی پسرا)من 2-3 ساله که خیلی حشر و عاشق سکس شدم.سوم دبیرستان بودم که شروع کردم به سکس تل و سکس چت.اما سکس واقعی نداشتم.
  عید بود.من اصلا حوصله دید و بازدید عید رو ندارم.مامانمینا میرفتن و من میموندم خونه و همش فیلم سوپر میدیدم.یه روز بابام گفت عموم قراره بیاد چند روزی بمونه.عموم 42-43 سالشه که یه بار ازدواج کرده و جدا شده.برادر بابام نیست دوستشه و من از بچگی بهش میگفتم عمو.جلوشم هم من هم مامانم مثل بقیه بودیم باهاش راحت بودیم. خیلی هم ادعا داره و هیکل گندس.من حس خاصی بهش نداشتم.زیاد دوسشم نداشتم چون همش بهم تیکه مینداخت.اصلا هم به سکس باهاش فکر نمیکردم.خلاصه اومد و نهار خوردیم و خوابیدن همه.منم رفتم حموم.تو حموم بودم مامانم در زد گفت شام میرن خونه داییم من میرم؟که گفتم نه.گفت عموتم نمیاد پس یه چیزی ردیف کن بخورین.یه تیشرت سفید با شلوار برمودا مشکی پوشیدم.عموم گفت فیلم چی داری؟رفتم چندتا فیلم باحال آوردم.گفت بیا یا هم ببینیم.منم از خدا خواسته آخه مامانینام اهل فیلم نیستن همش تنها میبینم.دو تا بالش آوردم . دراز کشیدیم.یه جاش یه صحنه داشت که پسره داشت کون زنرو میمالید.هی زنه آه و ناله میکرد.من یکم خجالت کشیدم گفتم برم چای بیارم.عمومم چیزی نگفت.از آشپزخونه اومدم دیدم عموم رفته سر لپ تاپم.گفت پسوردتو بگو.گفتم ولی قلبم تند تند میزد که اگه بره تو درایو اف به گا میرم!!آخه توش کلی فیلم و داستان سکسی بود.رفتم تو دستشویی هی دعا میکردم که نره یا ای خدا توبه میکنم آدم میشم و از این غلتا دیگه نمیکنم!بعد نیم ساعت عموم در زد گفت بیا میخوام برم دستشویی.اومدم بیرون دیدم پررو میگه عمو این فیلما واسه سنت خوب نیس یه لبخندم میزنه!گفتم نه عمو واسه دوستامه به خدا، پاکش میکنم.خلاصه تا شب دیگه جز حرفای معمولی نگفتیم.شب که همه خوابیدن عمومم تو اتاق مهمان خوابید،دیدم بهم اس داد گفت بیا کارت دارم.خیلی ترسیدم.همش میگفتم به بابااینا میگه.رفتم پیشش.گفت بیا پیشم میخوام بهت یه چیزایی بگم.پیشش دراز کشیدم اونم شروع کرد که الان سنت اینه و باید خودتو کنترل کنی و ...هم زمان دستشو گذاشت زیر سرم با اون دستش موهامو ناز میکرد.صداش خیلی نازه و بوی ادکلنشم خیلی حشرم کرد!اون حرف میزد من فکر میکردم که بیشعور این عموته آدم باش به خودم هی فحش میدادم!یهو گفت عمو سکس دوس داری؟من نگاش کردم با خجالت یه لبخند کج زدم تا اومدم حرف بزنم گفت:سکس بد نیس.یه نیازه باید بهش اهمیت بدی (داشت شکمو کمرمو میمالید هم زمان)باید حد بزاری واسش .من هیچی نگفتم.اونم همینجوری داشت نازم میکرد.منتظر بودم بهم بگه برم که سریع بپرم تو تختم یکم فیلم ببینم کسمو بمالم!نمیدونم چرا خیلی حشر شده بودم!آروم لپمو بوسید گفت حرفام درست بود؟منم منگ گفتم آره آره عمو.اومدم بوسش کنم لباشو بوسیدم.اونم لبامو بوسید.فکر کنم فهمیده بود حالم بده.داغ بودم.آروم دستشو کرد زیر بولیزم شکمو کمرمو میمالوند.زل زده بود تو چشام.آروم دستشو گذاشت رو سینم منو چسبوند به خودش.سرمو چسبوندم به گردنش که نبینمش خجالت میکشیدم!اونم آروم سرمو بوس میکرد سوتینمو باز کرد سینه هامو گرفت گفت جوووون فنچه.اوف چه نوکی داره.خیلی حال میکردم.خودمو بهش چسبوندم .یهو دستشو از زیر سرم برداشت نیم خیز شد شلوارشو در آورد شورتشم درآورد.وای تا حالا کیر ندیده بودم از نزدیک.زل زده بودم به کیرش.دوباره اومد زیر پتو بولیزمو درآورد منو به پهلو خوابوند بغلش .شلوارمو درآورد دستشو برد تو شرتم گذاشت رو کسم.گر گرفتم.گبف جوووون فداش خیسسسس شده که.منم خندیدم.شروع کرد لبامو بوسیدن.یه دستشوگذاشت رو سینمو هی میمالوندشون با اون دستش کسمو میمالوند.چوچولمو با انگشتش بازی میداد.خیلی حال میداد.دستمو گذاشتم دور گردنش آه آه میکردم.اونم میگفت جووووونم.قربون آه و نالت.جون فدا کست.حال میده؟دارم میمالمش.آره؟منم میگفتم آااااه آره.حال میده گردنشو بوس میکردم.شرتمو داد پایین کیرشو میمالوند به کسم.کسم حسابی آب افتاده بود.حالم بد بود.کیرشو به چوچولم فشار میداد.منم آه و ناله دیگه میکردم.محکم سینه هامو فشار داد شروع کرد رو کسم عقب جلو کردن.2دقیقه اینکارو کرد آبش اومد.آه کشید و ولو شد.من ارضا نشده بودم هنوز ولی چیزی نگفتم.لباسامو پوشیدم رفتم تو اتاق خوابم نمیبرد.هی کسمو مالوندم.بدجور تو کف بودم داشتم میمردم!خلاصه با بدبختی خوابیدم.ظهر بود بیدار شدم دیدم عمو رفته.خیلی حالم گرفته شد.اومدم تو اتاق دیدم اس دارم.عمو گفت بعد از ظهر میام دنبالت!از خوشحالی بال درآوردم رفتم حموم خودمو حسابی تمیز کردم.بعد از ظهر اومد به مامانم گفت میخوام طنازو ببرم واسش کتاب درسی بگیرم خیلی بیخیال درس شده!مامانمم کلی تشکر و تعارف کرد و منو فرستاد.تو راه دل تو دلم نبود.خندید گفت دیشب که ببخشید بهت حال نداد.امروز حسابی ردیفت میکنم.منم خندیدم.رفتیم خونش.هنوز کفشامو در نیاورده بودم سریع لباسامو داشت میکند!گفتم آروم چه خبره.سریع لخت شد خودش.همه لباسامو پرت کرد رو زمین.با شورت و سوتین مشکی بودم جلوش.گفت جوووون .دست گذاشت رو کسم بلندم کرد برد تو اتاق.منو نشوند رو زمین کیرشو مالوند به لبام.گفتم بخورم؟گفت آره جیگرم.زیاد خوشم نیومد.ولی نوکشو زبون زدم بد مزه نبود.آروم نوکشو لیس زدم.عموم میگفت جووون بخور عزیزم جووون.منم همه جای کیرشو لیس میزدم.جوون گفتن و حرفاش تحریکم میکرد.کیرشو دهنم میکردم در میاوردم.گفت تخمامو بلیس.منم شروع کردم لیسیدن تخماش.جوون جوون میکرد موهامو ناز میکرد.سرمو با دستاش گرفت کیرشو کرد تو دهنم آروم عقب جلو میکرد.هی میگفت اووف لبات چه ناز دور کیرم غنچه شده.داری چی میخوری گلم؟کیرشو عقب جلو میکرد و میگفت جووون کیرم تو حلقته جانم دوس داری برام عق بزنی؟آره؟واسم عق میزنی؟چشامو باز و بسته کردم که آره.موهامو زد کنار صورتمو محکمتر گرفت یه کم تلمبه زد و یهو چپوند تو حلقم.بیشتر دردم گرفت تا خفگی ولی بهم حال داد.هی میزد کیرشو رو صورتم میچپوند یهو تو دهنم.جوون جون میکرد.آخرین بار کیرشو که کرد ته حلقم گفت کونمو بغل کن بمال.منم کونشو میمالیدم.کیرشو از دهنم در آورد منو خوابوند رو تخت.شروع کردیم لب گرفتن.حسابی داغ بودم.عمو خیلی حشر شده بود و سوتینمو درآورد گردنمو میخورد و سینمو فشار میداد.منم میگفتم آاااه حال میده.وووی آه .همش ناله میکردم.دیگه پررو شده بودم خجالت نمیکشیدم!کیرشو گرفتم دستم گفتم فرزااام؟(عمو دیگه نمیگفتم!)گفت:جووونم؟گفتم کیرت مال منه.یهو محکم سینمو چنگ زد گفت آرررره عزیزم ماله خودته.شروع کرد مثل نخورده ها به خوردن سینم .شرتمو درآورد دوباره شروع کرد به خوردن سینه هام.گاز میگرفت که جیغ میزدم.همزمان با دستش چوچولمو فشار میداد .له له میزدم دیگه ناله هام بلندتر شده بود.اومد روم کیرش رو کسم بود.کیرشو گذاشت رو چوچولم هی فشار میداد سینه هامو میچسبوند به هم وسطشو لیس میزد.میگفتم آه فرزام خیلی حال میده.دارم زیر کیرت له له میزنم.وای آی چوچولم درد میاد.اونم حشری میشد.دوست داشتم کسمو بخوره ولی یهو محکم برم گردودند که گفتم آی ی ی.گفت جون قنبل کن.گفتم کون نمیدم.گفت جون چی نمیدی؟گفتم کون نمیدم.گفت میدی وای چه کونی اوف میخوام جرش بدم.منم شروع کردم تقلا کردن که برم میترسیدم از دردش کیرش کلفت بود.اونم محکم از پشت گرفتتم.دستاشو گذاشت رو سینه هام شروع کرد مالوندن.کیرشو رو کسم عقب جلو میکرد سینه هامو میمالید.وای حال میکردم با این حالت.میگفت جووون داری به فرزام کس میدی؟آخ این کس تنگو من باید بکنم.من که ناله میکردم میگفت جوون عزیزم.کس کوچولوی من .با یه دست دیگش چوچولمو میمالید.یهو احساس کردم دارم گر میگیرم توی تنم خالی میشه.محکم دستاشو گرفتم خودمو بهش چسبوندم اونم تند تند چوچولمو مالوند .احساس کردم تنم بی حس شده و یه لذتی بهم داد گفتم آه همه تنم لرزید و بی حال شدم.گفت جووون فدات شم کیرشو دوباره رو کسم گذاشت دو طرف کونمو گرفت شروع کرد عقب جلو کردن و اوف اوف کردن.دو سه بارم محکم زد رو کونم که دردم گرفت جیغ و ناله کردم.نزدیک اومدن آبش برم گردوندچهار دست و پا که بودم کیرشو گذاشت لای سینم شروع کرد عقب جلو کردن یهو آبش پاشید رو سینه و شکمم.گفت آه ه ه ه جاان.منو به پشت خوابوند.منم دیگه نا نداشتم اولین بار بود اینجوری آبم اومده بود.کلی صورتمو بوسید و قربون صدقم رفت.هرکاریم کرد که بهش کون بدم گفتم میترسم نمیتونم.حدودا یه ماه بعدشم دوباره سکس کردیم که من بازم کون ندادم میترسیدم.اما خب الان دیگه حیف که تهران نیست تا بهش کون بدم!
  امیدوارم خوب نوشته باشم.نظراتتونم بدید البته من فحش خورم ملسه!!دفعه بعد از بهترین حالی که تا حالا با دوست پسرم داشتم میگم!!


  نوشته: طناز

 • 11

 • 1
 • نظرات:
  •   گاو باز
  • 6 سال،3 ماه
   • None

  • طناز عشق من!!!!!!
   واقعا عالی بود !!!!!!!
   انگار که تو ذاتا یک نویسنده و البته یک دختری!!!!
   ( اینا چیزایی بود که دوست داشتی بگم!!)
   .
   .
   اخه مرتیکه نصف شب میری ببینی چیکارت داره میپری بغلش میخوابی??
   اه و اوووه میکردی هیشکی نمیشنید?!!
   متاسفانه دختر نیستم ولی خوشبختانه دختر دیدم، حست اصلا شبیه حس دخترا نبود...
   ( اینم یه کم از چیزایی که باید میگفتم)


  •   saeid d
  • 6 سال،3 ماه
   • None

  • به یه پیرمرد 100ساله کون دادی اومدی واسه ما تعریف میکنی کون ده لاشی برو سره قبره بابابزرگت تعریف کن


  •   behzad33
  • 6 سال،3 ماه
   • None

  • پس پرده چي شد حتما از بچگي نداشتي؟


  •   behzad33
  • 6 سال،3 ماه
   • None

  • پس پرده چي شد حتما از بچگي نداشتي؟


  •   hosein7460@yahoo.com
  • 6 سال،3 ماه
   • None

  • سکس با يه آدم۴۴ ساله بدريخت که تعريف نداره برو تو خونه ي سالمندان تعريف کن


  •   سپانلو
  • 6 سال،3 ماه
   • None

  • کیرم کووووسسسس میخواد .. :X :X .


  •   کفتار پیر
  • 6 سال،3 ماه
   • None

  • من یه داستان فرستادم منتها هنوز آپلود نشده(خدمت دوست عزیزی و با فرهنگ و با تمدنی که گفته بودن چرا خودتون داستان نمینویسید)
   یکی نیست بگه با بالا رفتن سن شهوت مرد کمتر میشه و نعوذ یا همون باد شدن و حجیم شدن کیر دیگه صورت نمیگیره؟


  •   saeed2248
  • 6 سال،3 ماه
   • None

  • عزیزم داستانت عالی بو د من 42 سالمه اگه خواستی بگو مردهای سن بالا قدر کسها ی کوچولو رو میدونن


  •   kiabaran
  • 6 سال،3 ماه
   • None

  • خیلی هم قشنگ بود کونتون بسوزه


  •   Siamak-f14
  • 6 سال،3 ماه
   • None

  • عالي بود طناز ...ايول داري مدتي بود كه يك داستان خوشگل مثل اين نخونده بودم واقعا دست گلت درد نكنه درسته كه موجبات تحريك وپيامدهاي آنرا فراهم كرد وبه زحمتمون انداخت ولي چه كني كه اولين وقاطعترين شرط موفقيت يك داستان شهواني همانا توانايي تاثيرگذاري ونيز القاء همذات پنداري خواننده با شخصيتهاي فعال داستان ميباشد_گذشته از اينها جالبه نظرهاي معتادين به فحاشي وتخريب كه بجز تعدادي معدود كه فحشهايشان را بدون عقده شخصي وصرفا بخاطر به چالش كشاندن فضاي نقد وآنهم باشيريني ومهارت خاص خودشان مطرح ميكنند بقيه بصورت كاملا آشكار ومبتذل شروع كردند به بالاآوردن عقده هاي شخصي خودشون كه بعنوان نمونه ميخوام به انهايي كه به سن وسال مرد داستان اشاره كرده وآشكارا به دليل حسادت وياحس حقارتي كه باخواندن ماجراي جنسي آنمرد آنهم بادختري اينچنيني دچارشان شده اند ازاو با عناوين تحقيرآميز "پيرمرد و ناتوان جنسي و..."
   يادميكنند وجالب اينجاست كه همين افراد هنگامي كه با كامنتي مواجه بشوند كه درآن دختري از مردهاي چهل وچهل به بالا دعوت به دوستي ويا سكس بكند بلافاصله وبدون فوت وقت وصدالبته بدروغ خود را مردي چهل به بالامعرفي كرده و به لاف وگزاف در رسا ومناقب وفضائل افراد چهل به بالا! وقدرت جسمي وجنسي بينظيرشان خواهند پرداخت_وختم كلام خطاب به آقايي كه نميدونم چه اصراري داره به اينكه زن ومردهاي زير پنجاه وحتي چهل وپنج را تمام شده قلمداد كرده و ناتوان جنسي بيانگاردشان! حضرت آقا احتمالا "كار
   نيكان را قياس ازخود" ميگيرند وهمه خلايق را بسان خود ميپندارد به نظر ميايد كه ايشان به دلايلي دچار سوء تغذيه شده ويا بالكل از بنيه اي ضعيف برخوردار ميباشند وبهمين دلايل متاسفانه چار افت پرچم! زودهنگام شده اند كه اينچنين در مورد ديگران فتواي قطعي ميدهند/


  •   horse men
  • 6 سال،3 ماه
   • None

  • خوب بود طناز ........ جالب بود :mail: :mail: :mail: :mail: :mail: :mail: :mail: :mail: :mail:


  •   zeid.bazi
  • 6 سال،3 ماه
   • None

  • 20


  •   rezausefi
  • 6 سال،3 ماه
   • None

  • خوب بود طناز ادامه بده همین....


  •   کفتار پیر
  • 6 سال،3 ماه
   • None

  • الان آقا سیامک به من گیر دادن؟
   آقای محترم بنده 18 سالمه
   همین 19 اسفند روز تولدم بود
   والا الکل و شیره و کراک و شیشه و هرویین و این چیزا رو هم هنوز نه تجربه کردم نه دوست دارم تجربه کنم
   پس نه سنم رفته بالا نه الکلیم
   این چیزایی هم که میگم علمیه عزیزم
   مردای مسن میل جنسیشون کم میشه
   آلتشون نعوذ نداره
   میگی نه نگاه کن
   بزار پیر بشی :)
   فحشم بهت نمیدم چون نه جنگ دارم نه دعوا
   پس برو تا میتونی حالتو ببر


  •   FORZA
  • 6 سال،3 ماه
   • None

  • سلام خدمت طناز جون داستانت باحال بود مرسی اگ سکس دیگی داشتی برمون بفرست از حرف بعضی حا هم ناراحت نشو بیشعور تشریف دارن
   نایس


  •   ش.م.ر
  • 6 سال،3 ماه
   • None

  • تا جايي كه من ميدونم سن بره بالا اين اتفاقات ميوفته_واقعا كجاي اين داستان خوب بود?خيلي خيلي تخيلي بود!همتون سريع نظر ميدين خوب بود خوب بود


  •   کفتار پیر
  • 6 سال،3 ماه
   • None

  • راستی یادم رفت
   محسن جون منم برات میکنم
   البته آرزو رو
   اونم از جنس موفقیتش
   با سکس لاشخور بازی هم حال نمیکنم
   منظورم دوتایی باهم بریم آرزو رو بکنیم
   من مال خودمو میکنم تو هگ مال خودتو بکن
   ایشالا دوتامون به مرادمون برسیم


  •   nejasat
  • 6 سال،3 ماه
   • None

  • dastanesh ghashang bud
   nesbat be kos sherayi ke kheilia minevisan kheili behtar bud
   edame bede


  •   SEX WITH YOU
  • 6 سال،3 ماه
   • None

  • کیرم تو کونت.جنده


  •   cloud1234
  • 6 سال،3 ماه
   • None

  • عالی بود عزیزم
   ولی مادرتو گاییدم کونی


  •   کفتار پیر
  • 6 سال،3 ماه
   • None

  • یادم نمیاد. گفته باشم موتورشون کلا از کار میوفته
   گفتم شهوتشون خیلی کم میشه و بصورت قبل نیست
   هرچه سن بیشتر شهوت کمتر البته از 45 به بعد این حالت پیش میاد
   نمیگم کلا میلی به سکس ندارن ولی خب مقدارش خیلی کمه
   یه مثل هست میگه اگه نخوردیم نون گندم دیدیمش دست مردم
   درسکه خودم سنم زیاد نیست ولی خب دلیلی نداره درباره ی حالت هایی که توی اون سن پیش میاد هیچی ندونم
   مثلا همه ی ما میدونیم و برامون اثبات شده که با بالا رفتن سن موهای آدم سفید میشه
   حالا اگه خوده آدم سنش هنوز زیاد نباشه و موهاشم سفید نشده باشن باید بگه من همچین چیزی رو قبول ندارم؟؟
   بعضی چیزا تجربه کردنی نیست
   از تجربه ی دیگرانم میشه استفاده کرد
   درسته خودم پیر نیستم
   اما بر حسب اطلاعاتی که دیگران کسب کردن و تجارب اونا که الان شده همین علم پزشکی میاد میگه با بالا رفتن سن شهوت کم میشه
   دقت کردین؟
   کم میشه نه ته میکشه ولی هرچه سن بره بالاتر کمتر میشه تا اینکه ته بکشه و حالت نعوذ دیگه صورت نگیره
   منم ادعای کیر 19 سانتی ندارم
   فکر کنم یه 15 یا 16 سانتی باشه
   حالا دیگه خود دانید
   بزارید پیر بشم اونوقت با قاطعیت میگم همچین حالتی صورت میگیره یا نه


  •   خاله میترا
  • 6 سال،3 ماه
   • 1

  • داستان خیلی خیلی قشنگی بود خاله یکی از محدود داستانهایی بود خوندم اینجا وحشری شدم عالی بود بازم بنویس


  •   کفتار پیر
  • 6 سال،3 ماه
   • None

  • حرفاتو قبول دارم
   دخترا معمولا دنبال مردای جا افتاده هستن
   نمیدونم از نظر شما جا افتاده به چه معنیه اما من به آدمای 30 به بالا میگم جا افتاده
   و یه چیز دیگه اینکه استاد جون برخلاف چیزی که تو درباره طرز تفکر من فکر میکنی تازه بنده میگم خیلی از دوستانی که اینجا هستن نه کاندوم کیشدن رو کیرشون نه آماده ی کیر خوردن شدن
   خیلی هم با مرام و با معرفتن که اینو خیلی راحت میشه از کامنت هایی که پای داستاتای سکس با محارم یا غیره میزارن فهمید و درکش کرد
   خیلی از دوستان فهمیده و عاقلن و برزن چیز هایی رو میبینن که نیاز به تیزبینی و دقت زیاد داره
   و من از این تیزبینیشون لذت میبرم و مطمینم خیلی از دوستانی که اینجا میان فقط جهت سرگرمیه و همینطورم وجود آدمایی مثل جنابعالی که بودن با شما و دوست بودن با شما لذتبخشه و اینکه آدم میبینه پای داستانای سکس با محارم یا مثلا خیانت ها بچه ها چه کامنت هایی میزارن و تنفر خودشونو اعلام میکنن باعث خوشحالیه
   بچه های ایرانی غیرت داشتن دارن و خواهند داشت و توپ و تانک هم نمیتونه تکونشون بده بچه ها واسه سکس چهارچوب قایلن من هیچوقت به خودم اجازه نمیدم که بهشون بگم همتون فقط اینجا اومدین واسه کس تور کردن
   همیشه استثنا وجود داره
   مثلا کامنت همون دوست42 ساله رو دقت کنید
   یارو اومده میگه اگه بخوای من پایه ی سکسم و ما مردای مسن قدر کس های کوچیکو میدونیم
   همه اینجور نیست ولی خب همچین آدمایی هم پیدا میشن
   همین جا صورت همه ی بچه های با مرام شهوانی که بعضی ارزش هارو با هیچ لذتی عوض نمیکنن میبوسم
   اگه پرحرفی کردم ببخشید دوستان


  •   fare21
  • 6 سال،3 ماه
   • None

  • اخه مرتيكه ي كس مغز حاضرم قسم بخورم 100 سالتم بشه كيرت به اندازه ي من كه21 سالمه واز كردستانم نميشه مرتيكه ي كيري به تو چه كه نظر ميدي ها من ميل خودمه ميخوام تخيلاتمو بگم به تو چه مربوطه كسكش. ميتوني نخوني افتاد؟


  •   fare21
  • 6 سال،3 ماه
   • None

  • منظورم گاوباز بود.


  •   jojo.ordak_zesht
  • 6 سال،3 ماه
   • None

  • نمیخوام بهت فحش بدم و دری وری بگم ولی چند تا چیز هست باید بدونی:::::
   1ـ((((اوف لبات چه نازه دور کیرم غنچه شده)))) به به عجب شعریه راستی قالبش چیه؟فکر کنم غزل مثنوی باشه از قدیم هم گفتن شعر نگو شاعر میشی تو کون دادن ماهر میشی roliling on the floor.....
   2_(((دوس داری برام عق بزنی؟آره؟واسم عق میزنی؟))))))این به چه زبانی نوشته شده عق میزنی یعنی چی؟اگه یه بار بود میگفتم اشتباه چاپی به جای جق/ولی چون دوباره مطمئن شدم یه مشکلی هست/یا سوادت نم کشیده بیسواد جان بابا یا اون کیبوردت تخمیه/اینم راه داره جای اینکه به اون (مثلا)عموی تخمیت بدی میرفتی درس میخوندی یا میومدی به من میدادی که بهت پول بدم بری کیبورد نو بخری
   3ـ تازه انقدر اوف اوف میکنی کونت اوف شده؟بیا خونمون پماد بزنم بعد یه آمپول بکنم توش تا دیگه اوف اوف کردنو نفس کشیدن یادت بره
   4ـفحش ندادم چون از من بزرگتری احترامت واجبه هر چی باشه چند تا شرت پیشتر از ما پاره کردی(یا پارش کردن)اون عموت هم 2راه داره
   گفتی طلاق گرفته اگه بچه داره یا پسرش کونی میشه یا دخترش جنده
   دیگه نمیدونم چی بگم با احترام
   fuck uour mother and you coming soon................ :) :) :) :) :) :) :) :)


  •   jojo.ordak_zesht
  • 6 سال،3 ماه
   • None

  • نمیخوام بهت فحش بدم و دری وری بگم ولی چند تا چیز هست باید بدونی:::::
   1ـ((((اوف لبات چه نازه دور کیرم غنچه شده)))) به به عجب شعریه راستی قالبش چیه؟فکر کنم غزل مثنوی باشه از قدیم هم گفتن شعر نگو شاعر میشی تو کون دادن ماهر میشی roliling on the floor.....
   2_(((دوس داری برام عق بزنی؟آره؟واسم عق میزنی؟))))))این به چه زبانی نوشته شده عق میزنی یعنی چی؟اگه یه بار بود میگفتم اشتباه چاپی به جای جق/ولی چون دوباره مطمئن شدم یه مشکلی هست/یا سوادت نم کشیده بیسواد جان بابا یا اون کیبوردت تخمیه/اینم راه داره جای اینکه به اون (مثلا)عموی تخمیت بدی میرفتی درس میخوندی یا میومدی به من میدادی که بهت پول بدم بری کیبورد نو بخری
   3ـ تازه انقدر اوف اوف میکنی کونت اوف شده؟بیا خونمون پماد بزنم بعد یه آمپول بکنم توش تا دیگه اوف اوف کردنو نفس کشیدن یادت بره
   4ـفحش ندادم چون از من بزرگتری احترامت واجبه هر چی باشه چند تا شرت پیشتر از ما پاره کردی(یا پارش کردن)اون عموت هم 2راه داره
   گفتی طلاق گرفته اگه بچه داره یا پسرش کونی میشه یا دخترش جنده
   دیگه نمیدونم چی بگم با احترام
   fuck uour mother and you coming soon................ :) :) :) :) :) :) :) :)


  •   s70
  • 6 سال،3 ماه
   • None

  • داستان خوبي بود


  •   yakhforooshejahanam
  • 6 سال،3 ماه
   • None

  • داستانت بد نبود اما اون کسخلی که به ما که نظر میدیم چرت و پرت میفگت بهش بگم اره این داستان بد نبود اما تو واقعا کسخلی وجلقی هستی که تا اسم دختر میاد شل میشی بعدم ما مثل تو ندیده و نکرده نیستیم و نمی نویسیم چون تو باید یه داستان کیری بخونی و وقتی تموم شد بتونی با کون بپری روش تا کرم هات مار نشه اما چرا فحش میدیم چون میفهمیم داره چرت میکه و تو چون موقع خوندن دستت تو شورتته هییچی نمی فهمی حالا نویسنده جرا همون اول نمیگی که این داستان از تخیلت اومده چون خیلی حشری و دوست داری احساساتت رو بروز بدی تا فحش نخوری چرا فکر میکنی ما مثل این مرتیکه جلقی کسخلیم .اخه تو خونه از ظهر تنها بودید و عموت هیچ کار نکرده گذاشته شب که همه میان .تازه یه جور گفتی عموم اومد خونه مون که انگار از اون ور دنیا اومده جون وقتی هم رفت همین حس رو داشتی بعدش مگه بچه اس خونه شما بخوابه یا جایی میخواستید برید کی دیدیه ادم بزرگها شب خونه کسی بخوابه وقتی خونه خودش دو قدم فاصله داره و از همه مهمتر کدوم کسخلی تو عید میره کتاب بخره اخه امتحان کسه ننت رو داری و اونم اون واست بخره اخه تو یه جور ازش تعریف کردی امگار زیاد باهات جور نیست و همیشه تیکه میندازه حالا فهمیدی جلقی کسخل


  •   mr_69
  • 6 سال،3 ماه
   • 1

  • میگم خوبه احتیاط میکنی...یکم جسارت داشتی که دهنت سرویس بود


  •   playboy061
  • 6 سال،2 ماه
   • None

  • داستانا همه جدیدا همه افتضاح شدن
   همه تکراری و غیر واقعی


  •   GHazaaal
  • 6 سال،2 ماه
   • None

  • تخمى بووووود!همين!


  •   gozaf
  • 6 سال،2 ماه
   • None

  • :hat: KHALI BH MAN HAL DAD


  •   gozaf
  • 6 سال،2 ماه
   • None

  • :hat: KHALI BH MAN HAL DAD


  •   emperor.1
  • 6 سال،2 ماه
   • None

  • منکه فقط نظرا رو میخونم
   این آدمینم با حاله ها فک میکنه جمع 16 با 4 رو بلد نیستم


  •   emperor.1
  • 6 سال،2 ماه
   • None

  • منکه فقط نظرا رو میخونم
   این آدمینم با حاله ها فک میکنه جمع 16 با 4 رو بلد نیستم


  •   emperor.1
  • 6 سال،2 ماه
   • None

  • منکه فقط نظرا رو میخونم
   این آدمینم با حاله ها فک میکنه جمع 16 با 4 رو بلد نیستم


  •   emperor.1
  • 6 سال،2 ماه
   • None

  • منکه فقط نظرا رو میخونم


  •   Nilpar65
  • 6 سال،2 ماه
   • 1

  • نخوندم؛چون وقت ندارم!


  •   eliii_lover
  • 6 سال،2 ماه
   • None

  • اینجا چرا اینجوری شده چرا همه به کاره هم کار دارن یکی دوس داره یکی نداره چرا تو کاره بقیه دخالت می کنید؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   داستان خیلی کیری بود و حتی از تصور اینکه یه روز با یکی که 25سال ازم بزرگ تره سکس داشته باشم حالم بهم می خوره بعدن تو اومدی تعریفم کردی؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


  •   Jackbauer1888
  • 6 سال،2 ماه
   • None

  • برای یه تازه وارد بد نبود


  •   keysi
  • 6 سال،2 ماه
   • None

  • خوب بود طناز جان شاید زاده ذهنت بود اما همینقدر که نوشتی به نظرم خوب بود


  •   agha_shayan
  • 6 سال،2 ماه
   • None

  • کیرم تو مغز کسخلتون!
   این مگه نگفت طرف تهرانی نیست!
   پس دیگه رفتم خونش چی بود؟
   جق زده به یاد عموش اومده نوشته!


  •   arsham.sahraiee
  • 6 سال،2 ماه
   • None

  • داستانش خوب بودو کس مادر هرکی که بهش فهش داد
   طناز جان خوب بود عزیزم


  •   takavarjoon
  • 6 سال،2 ماه
   • None

  • خیلی تخمی بود. لطفا نظر دهندگان احترام همدیگه رو نگه دارند. معنی نداره که بعضی ها پیشاپیش به کسانی که نظر مخالف دارند فحش بدند. در مورد این داستان یک موضوع خیلی کیری بود که عمو جانت داشت فیلم میدید و تو رفتی آشپزخونه و برگشتی دیدی رفته سراغ کامپیوترت؟ کله کیری خودت هم میفهمی چه شکری میخوری؟ کلا طرز نوشتنت هم 100 درصد پسرونه بود که نشون میده کونی هستی و عقده داری که کوس بکنی. هرچی کوس شعر بود که نوشتی آخرش هم در حسرت کون دادن موندی. خلاصه بهت بگم کسی کون خر نمیذاره منتظر نباش برو جلق بزن.


  •   behnood_m
  • 6 سال،2 ماه
   • None

  • داستانت خیلی قشنگ بود عزیزم ، امیدوارم همیشه سکسهات به لذت اولین سکست باشه و روز و شبت پر از کیر باشه ...


  •   div salar
  • 6 سال،2 ماه
   • None

  • داستان خوبی بود.. یکی از معدود داستانهای سکسی خوب بود که تو این سایت دیدم. دوستان توجه کنن.. مقوله باور پذیری که به عنوان یکی از شرط های لازم برای داستان عنوان میشه، اصلا" ربطی به این نداره که نویسنده زنه یا مرد..؟ پیره یا جوان..؟ مهم قدرت انتقال اون حس به مخاطب داستانه.. مگه تمام نویسنده های دنیا داستان زندگی خودشونو مینویسن؟!! مث این میمونه به ویکتور هوگو فحش بدی که فلان فلان شده تو که کوزت یا ژان والژان نیستی..؟!!!


  •   div salar
  • 6 سال،2 ماه
   • None

  • داستان خوبی بود.. یکی از معدود داستانهای سکسی خوب بود که تو این سایت دیدم. دوستان توجه کنن.. مقوله باور پذیری که به عنوان یکی از شرط های لازم برای داستان عنوان میشه، اصلا" ربطی به این نداره که نویسنده زنه یا مرد..؟ پیره یا جوان..؟ مهم قدرت انتقال اون حس به مخاطب داستانه.. مگه تمام نویسنده های دنیا داستان زندگی خودشونو مینویسن؟!! مث این میمونه به ویکتور هوگو فحش بدی که فلان فلان شده تو که کوزت یا ژان والژان نیستی..؟!!!


  •   amir.mohsen
  • 6 سال،2 ماه
   • None

  • bad nabood


  •   bboyarmin
  • 6 سال،1 ماه
   • None

  • khob bod vali tanaz 44 sal kiresh choloside be dospesaret sex mikardi ablah


  •   omid abadi
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • بی مزه


  •  
  • 3 سال،10 ماه
   • None

  • حقا که دوست بابات خیلی دیوث تشریف داشته!!
   تعجب میکنم چطور باباها به هر آدم کونده لاشی ای اعتماد میکنن و دخترشونو پیشش تنها میذارن!


  •   ادیوس
  • 3 سال
   • None

  • سلام عالی بود طناز جون ولی با هم سن های خودت حال کن با سن بالا ها حال نکن کس ات جر میخوره خخخخخخخ


  •   kamran1981
  • 4 ماه،2 هفته
   • 0

  • اگه قابل بدونی بیام خدمتت بقیشو خودم برات انجام بدم


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو