پسر شهوتی

  1390/2/27

  سلام اسم من امید میخوام ماجرای که بین منو مامانم اتفاق افتاد براتون تعریف کنم ما یه خانواده چهار نفری مامانم که 37سالش پدرم 44سالشوخواهرم12 وخودم درحال حاضر 18سالمه. من از بچگی شهوتم زیاد بود نمیدونم چرا دست خودم نبود یادم میاد دختر خاله هام از دستم فراری بودن چون تو یه فرصت کوچولو میمالیدم بهشون یا وقتی تو خواب بودن مخصوصا شبا پیششون میخوابیدم تا حسابی بهشون بمالم. یادم حدودا 16سالم بود یه شب که خانوادگی خونه عمم رفته بودیم دختر عمه ام که 11سالش بود تو حموم خونشون روی سکوی حمام شلواروشورتشو باهم کشیدم پایینو گذاشتم لای کونش لا پایی حسابی کردمش ابمو ریختم لای کونش با حوله حمام تمیزش کردم بعد اومدیم بیرون تازه فهمیدم چیکار کردم شانس اوردم به کسی نگفت تا صبح مثل سگ میترسیدم که نکنه به کسی بگه ولی شانس باهام یار بودو به کسی نگفت .از موضوع اصلی دور شدیم .یه روز تلفن خونمون زن خورد مامانم گوشیرو برداشت از صحبتها فهمیدم خالمه که داشت درباره من حرف میزد چون به من نگاه میکردو سرشو تکون میداد منم جفت کرده بودم شاهکارامو مرور میکردم که کی چیزی گفته. مادرم میگفت نه بابا امکان نداره مگه میشه اونجور بچه ای نیست بزار ازش سوال کنم بهت زنگ میزنم فعلا بین خودمون باشه خلاصه گوشیرو گذاشت با عصبانیت منو نگاه کردو لباسای بیرونشو تنش کردو رفت بیرون .بعد از تقریبا یه ساعت اومد خونه( البته اینو بگم که سابغه خوبی پیش مادرم ندارم ) میدونست که من جق میزنم دوبار منو برده بود پیش دکتر صامت که دکتر اعصاب بود اونم یه مشت قرص ایمی پرامین داده بود که شبا بخورم ولی نمیدونست که جق ساعت مشخصی نداره. خلاصه اومد به من چیزی نگفت فقط با من سنگین صحبت میکرد منم داشتم دیوونه میشدم که چی شده خالم چی گفته.شب شدو بابام اوم همراه خواهر کوچیکم که اون موقع 9سالش بود مادرم شام خوردیم منم که انگار زهر مار میخوردم بابام بهم گفت چته تو فکری منم گفتم هیچی حالم خوب نیست شامو خوردمو رفتم تو اتاقم بعد از تقریبا نیم ساعت مادرم اومد تو اتاقمو بهم گفت بازم شاهکار کردی خالت زنگ زده بود گفتم میدونم گفت میدونی چیکار کردی گفتم نه گفت میخوای به بابات بگم گفتم اخه چیو بگی من که نمیدونم یه نگاه بهم کردو گفت فردا بهت میگم بیچاره دکتر گفت این با قرص خوب نمیشه این تنها راه حلش چیز دیگه ایه . ولش کن فردا با کسی قرار نزار خونه بمون باهات کار دارم منم گفتم باشه خلاصه فردا شد بابام رفت سر کارو خواهرمو با خودش برد که برسونه کلاس تابستانه نقاشی وخطاطی و من منتظر بودم ببینم چی میشه مادرم صبحونرو اوردو با هم خوردیم گفت میدونی چیکار کردی گفتم نه خوب بگو از دیروز دیوونم کردی گفت اونروز که رفتیم خونه خالت تو شب بغل خالت خوابیدی دامنشو دادی بالا خودتو روش راحت کردی گفتم من . گفت حتما من بودم. اونشب تنها مرد خونه تو بودی صبح که خالت از خواب بیدار شده وقتی رفته دستشویی دیده یه قسمتی از شرتش به بدنش چسبیده به من گفت که شب تو خواب حس کرده که کاملا بهش چسبیدی ولی از بس خوابش میومده حال نداشته که برگرده ببینه کیه. من سرمو انداختم پایین گفتم خودت که مشکل منو میدونی گفت مگه اونشب قرص نخورده بودی گفتم چرا ولی اثر نکرد خوابم نبرد (در صورتیکه دروغ میگفتم قرصارو از قبل خورد کرده بودم تویه فرصت مناسب ریخته بودم تو لیوان شربت سن ایچ پرتغال خالم اونم خورده بودو خوابش سنگین شده بود) گفت دیگه موندم با تو چیکار کنم واقعا در نوع خودت بی نظیری بعد گفت تو سنی هم نیستی یه زن برات بگیرمو از دست اینکارات راحت بشم. دلم شکست بغض گلومو گرفت زدم زیر گریه بهش گفتم نمیتونم خودمو کنترل کنم اگه شنیدی با خاله این کارو کردم دست خودم نبود خاله پشتش به من بودو دامنش رفته بود بالا منم دیگه نتونستم خودمو کنترل کنم گفت شانس اورد کار دیگه ای باهاش نکردی فقط موندم که بهش چی بگم شانس اوردی تا به حال به شوهرش نگفته چون من ازش خواستم خجالت نمی کشی با خواهر من این کارو کردی حتما یه شبم خودو می خوای رو من خالی کنی دیگه منم سرمو انداختم پایین (پیش خودم گفتم خبر نداری وقتی میری توالت میرم از بالا پشت بام از تو روشنایی دید میزنمت تازه من تا به حال بارها ابمو رو کون خاله ریختم نمی دونم چرا ایندفعه متوجه شده)خلاصه اینقدر نصیحتم کردو منو کلافه کرد. شب شدو موقع خواب گفت از امشب پیش خودم می خوابی تا من کنترلت کنم در ضمن قرصتم فراموش نشه منم طبق معمول نخوردم. نیمه های شب از صدا. از خواب بیدار شدموزیر چشمی دیدم مامانم روش به سمت منه ولی صدای اه اه خیلی ارومی داره میاد فهمیدم پشت مامانم خبریه بله بابام از پشت داشت ترتیب مامانمو میداد خودمو زدم به خوابوسرمو برگردوندم یه طرف دیگه گوشامو تیز کردم بابام به مادرم گفت این از فردا شب تو اتاق خودش میخوابه مامانم گفت باشه بنده خدا دیشب تو خواب ترسیده اوردمش اینجا که نترسه منم فهمیدم مامانم چیزی در رابطه بامنو خاله جق هر شبم نگفته کلی حال کردم .یواش یواش رفتم تو کار مامانم پیش خودم می گفتم فقط مامانم چاره این کاره یه روز که از خواب بیدار شدم گفتم امروز یه حالی به مامانم بدم دم ظهر بود که ناهار حاضر شدو منم رفتم دوتا لیوان شربت درست کردم 2تا قرص ایمی پرامینو خورد کردم ریختم تو شربتش دادم خورد منم شربت خودمو خوردم منتظر شدم تا ببینم چی میشه خلاصه بعد از ناهار خوابیدو گذاشتم تا خوابش سنگین بشه رفتم یه بالش گذاشتم کنارش چون روی شکمش خوابیده بود اروم دامنشو دادم بالاتا رسیدم به شورتش یه شرت مشکی تنش بود منم کیرمو دراوردمو گذاشتم روی شرتش یواش فشار دادم لای کونش بعد ترسیدم بیدار بشه شروع کردم جق زدن ریختم روی کونش خیلی بهم حال داد اینقدر صبر کردم تا ابم جذب شرتش بشه وبریزه روسوراخ کونش کلی حال کردم بعد یکی دو ساعت از خواب بیدار شدورفت اشپزخونه تا ظرفارو بشوره به من با حالت مشکووکی نگاه میکرد انگار به من شک کرده بود بعد رفت دسشویی وقتی از دسشویی اومد بیرون دیدم شورتشوگوله کرده یواشکی انداخت تو لباسشویی .منم از پشت داشتم نگاش می کردم یواش گفتم قربون اون کونت بشم که الان شرت روش نیست رفتم اشپزخونه کیرم دوباره راست شده بوداروم به بهانه اب خوردن اروم چسبوندم بهش و لیوانو پر اب کردم سر کشیدم نمیدونم چی شد که دستام بردم دور شکمش سرمو گذاشتم رو شونش اروم چسبوندم بهش اونم پیشونیمو بوسیدو گفت میدونم خیلی نیاز داری ولی من مامانتم ادم که با مامانش از این کارا نمیکنه منم بغض کردم گفتم من دارم میمیرم یکی به دادم برسه بابا چقدر قرص بخورم اونم هیچی نگفت گذاشت بهش بچسبم حسابی مالیدمش کم کم اونم داشت به هوس میوفتاد زبونمو به گردنش میگشیدمو با دستام سینشو میمالیدم کیر راست شدمو به کونش میمالیدمبا دست راستم اروم شلواروشورتمو کشیدم پایین با دستم کیرمو به کونش میمالیدم چون میدونستم شورت تنش نیست اروم دامنشو دادم بالا کیرمو گذاشتم رو کونش مامانم گفت دیگه برای امروز بسه ولی کو گوش شنوا گفتم بزار ابم بیاد بعد که اون گفت بده من مامانتم دیگه من حالیم نبود فقط تندتند داشتم لای پاش تلمبه میزدم اونم گفت من هر چی میگم تو که حالیت نمیشه بیا بریم تو حال اونجا راحتتری منم همینجور چسبیده باهاش رفتم تو حال اونجا مامانم دراز کشیدو من تازه سوراخ کونشو دیدم سریع تا پشیمون نشده رفتم پماد سوختگیرو از توجعبه دارو اوردمو زدم سر کیرمو یه ذره هم رو سوراخ کونش زدمو اروم سر گیرمو فشار دادم تو کونش (خلاصه کیر بابام دیشب حسابی گشادش کرده بود) راحت کیرم رفت توشو شروع به تلمبه زدن کردم حدودا ده دقیقهای داشتم میکردمش تو عمرم اینقدر حال نکرده بودم سوتینشو باز کرده بودمو دستم رو سینه هاش بود وتند تند تلمبه میزدم ابمو با فشار ریختم توش همونجوری خوابم برد بعد بیدار شدم روم نمشد تو صورتش نگاه کنم اونم سعی میکرد منو کمتر نگاه کنه دیگه با کسی کار نداشتم هر وقت نیاز داشتم دیگه مامانم بود فقط از کون بهم میداد می گفت جلوش برای باباته دیگه بعد ازاون جق زدن از یادم رفت .ممنون که به ماجرام گوش کردید.


  نوشته:‌ امید

 • 7

 • 0
 • نظرات:
  •   NAOH
  • 6 سال،11 ماه
   • None

  • يه عزيزى گفته بوداينجورجاها نظرنذاريم ،به احترامش فحش نميدم ازاين به بعدپاي داستاناي سكس بامحارم نظرهم نميذارم.


  •   sara sweet
  • 6 سال،11 ماه
   • None

  • NAOH خیلی حرف تو دلمه ولی با حرفت موافقم


  •   Punk.man
  • 6 سال،11 ماه
   • None

  • منم دیگه نظر نمیدم


  •  
  • 6 سال،11 ماه
   • None

  • منم مثه بقيه ى اعضاي محترم!


  •   arman0kiss
  • 6 سال،11 ماه
   • None

  • مشکلت قابل درکه
   مادرت هم حق مادری رو برات تمام کرده
   خدا شفات بده
   و ببخشدت
   مواظب مادرت باش


  •   lvlr.sinner
  • 6 سال،11 ماه
   • None

  • ama man injaha hamshe nazar dadam indafam midam.rag nadari dayus.jaghie binamus.dastanetam mese khodt jaghi bud.fk kardi ma o0shkulim?arezuhato neweshti y das jagham bashun zadi.khak tu un saret knam.ingha jagh zadi fk knam muhatam rikhte.darkol harumi


  •   Farashـada
  • 6 سال،11 ماه
   • None

  • barkhalafe baqie,az nazare man bayad haqe shoma lashiaro bezaran kafe dastetun.to chetor rut mishe tu cheshaye pedaret nega koni.namarde jaqi.ba un madare kunet.


  •   kalash
  • 6 سال،11 ماه
   • None

  • منم نظر نمیدم.متاستفم برات.


  •   siyavash 93
  • 6 سال،11 ماه
   • None

  • البته منم میخوام نظر بدم ولی نمیشه (ببخشین بچه ها)


  •   siyavash 93
  • 6 سال،11 ماه
   • None

  • بابا به خدا به پیر به ... نمیشه همچی کاری کرد.
   آدم هر چقدرم ناچار باشه( البته اینا همش بهونه ست) بازم نمیتونه حتی به عشق ننش جق بزنه چه برسه بکنتش. چی بگم آخه به تو؟


  •   siyavash 93
  • 6 سال،11 ماه
   • None

  • چیزی که زیاده جنده 10-20 تومنی. چرا جنده نمیکنی. چرا دوستاتو نمیکی(پسر یا دختر)
   اصلا چرا باید کسی رو بکنی؟ توکه از پس خودت نمیتونی بر بیای و جق رو ترک کنی بهتره همون ننتو بکنی


  •   siyavash 93
  • 6 سال،11 ماه
   • None

  • ننتو بکن بیا اینجا بنویس که به احترام مامانت جق بزنن
   تخم چپم تو چشم راست کونایی مثل تو و مامانت


  •   redbuzz
  • 6 سال،11 ماه
   • None

  • akhe in ham nazardadan date?


  •   shahryar84
  • 6 سال،11 ماه
   • None

  • siavash kiram dahanet


  •   anooshe pesian
  • 6 سال،11 ماه
   • None

  • آفرین به همتون


  •   pedram bahram
  • 6 سال،11 ماه
   • None

  • دیگه از قرص راحت شدی،مامان بود دیگه،تو که این همه شاهکار زدی،میریختی تو کس مامانت که یه دادش یا آبجی کوپل موپل هم برات بیاره که باباش هم بشی.


  •   amirjojo
  • 6 سال،11 ماه
   • None

  • كسكش!فقط همين لايقته.
   كسايي كه قبلا داستان تخيلي مينوشتن حداقل به فكر مادرشون نميوفتادن.
   كوني چطور به خودت اجازه دادي كه به همچين چيزي حتي فكر كني?


  •   amirjojo
  • 6 سال،11 ماه
   • None

  • ما ايرانيا الان فقط همين غيرت رو داريم كه كسكشايي مثل اين دارن خرابش ميكنن.دوستان بياين از حالا تمام داستانهاي سكسي با محارم رو تحريم كنيم


  •  
  • 6 سال،11 ماه
   • None

  • کسکش کونی به جای این که مامانتو بکنی برو جق بزن


  •   ratore
  • 6 سال،11 ماه
   • None

  • بچه كوني داستان لاقل مثل واقعيام نيست
چون تو چطور با سن ۱۶ سالت تو آشپزخونه از پشت چسبوندي به مامانت و گردننشو خوردي يا قد شما زيادتر از سن و سالته يا قد مامان كونيت كوتاهتره


  •   amir.m.
  • 6 سال،11 ماه
   • None

  • فقط فكركن پسرت بازنت روهم بريزن.
   من اخته كردن روبرات تجويزمي كنم.
   ضمنا"براي امثال توفحشي وجودنداره.


  •   Vorojake_Topool
  • 6 سال،11 ماه
   • None

  • عالی بود.به اینها توجه نکن.اینها حسودیشون میشه بهت.داستانو خوندن.جقشونو زدن.بعد می یان فوحش میدن.خیلی خوبه که بالاخره به آرزوت رسیدی و یه شریک جنسی برای خودت پیدا کردی


  •   General Dodool
  • 6 سال،11 ماه
   • None

  • نظر نمیدم.
   تحریم


  •   sayeshab-spammer
  • 6 سال،11 ماه
   • None

  • با اینکه اکثر دوستان این داستانو تحریم کردن اما باید به این مساله توجه داشت که مثل دیگر داستانها تخیلی نبود و حقیقت داشت


  •   aziz1990
  • 6 سال،11 ماه
   • None

  • kireeeeeeeeeeeeeeeeee kharrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ta daste to konettttttttttttttt koneeeeeeeeeeeeeeee yaboooooooooooooooooooo haromzadeeeeeeeeeeeee


  •   jeyd
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • خاک بر سرات.بی غیرت بی ناموس.واقع غیرتی باسه ایرانی ها مونده؟برو بمیر، کثافت ،هرزه ،عوضی ،تخم هروم،بی پدر مادر،هوسباز،عقده ای،حالم از تو همه اونایی که حریم خانواده رو زه گند کشیدن به هم میخوره.اینم بگم من اصلا داستان مضخرف تو رو نخوندم تخم سگ بی شرف.


  •   Bahar jojo
  • 6 سال،1 ماه
   • None

  • Vaghean moteasefam.akhe shahvat ta in had!!! Sex ba mamanet??? Laieghe fohsh dadanam nisti.khoda be rahe rast hedaiatet kone...


  •   Bahar jojo
  • 6 سال،1 ماه
   • None

  • Vaghean moteasefam.akhe shahvat ta in had!!! Sex ba mamanet??? Laieghe fohsh dadanam nisti.khoda be rahe rast hedaiatet kone...


  •   armita1500
  • 3 سال،8 ماه
   • None

  • نیما/22/کرمان(گی) .یه دوست پسر میخوام منو بکنه armita1400 آیدیمه.از کرمان باشید و مکان داشته باشه.


  •   armita1500
  • 3 سال،8 ماه
   • None

  • نیما/22/کرمان(گی) .یه دوست پسر میخوام منو بکنه armita1400 آیدیمه.از کرمان باشید و مکان داشته باشه.


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  داستان های مشابه


  جستجو