کردن زنم

  1390/5/5

  این داستانی را که میخوام برای شما تعریف کنم دوماه پیش اتفاق افتاد

  اسم من میلاد 27 سال دارم وهمسرم مینا20 سال سن دارد که اندامی پر وهیکلی مرد پسند داشت .سینه هایی باسایز 65 وقدی 170ووزن 60 کیلوبودهمسرم خیلی سکسی بود و همیشه سعی میکرد که وقتی باهم سکس داشته باشیم تکراری نباشد تااینکه یک روز شب جمعه بود ومن هوس کرده بودم که مینا را بکنم به او پیشنهاد دادم اون هم قبول کرد ورفت تاخودشو برای سکس آماده کنه بعد از نیم ساعت مینا با یک لباس سکسی عجیب که پولش از من کش رفته بود پیش من اومد یک بلوز صورتی رنگ کوتاه بالای ناف ویک دامن صورتی خیلی کوتاه که تا خم میشد تمام کس وکونش معلوم بود اومد وبغل من نشست وگفت امشب میخوام پاره پورم کنی در همین حال بودکه من شروع به مالیدن رونهاش کردم داشتم ازحشر میمردم وکیرم از داخل شلوار یک دفه منفجر شد مینابادیدن کیرم از پشت شلوار بادست شروع به مالیدن کیرم کرد وگفت بده کیرتو بخورم اون شب مینا خیلی خوشکل ومامانی شده بود توهوس خودم بودم وبه مینا فکر میکردم که اگه مینایک فیلم سکسی بازی کنه ومن نگاهش کنم چه حالی میده توحشر خودم بودم ومیدونستم نه مینا راضی میشه ونه این فکر شدنی زود بلند شدم ولختش کردم وکیرم را تا ته فرستادم تو کسش تااینکه بعداز نیم ساعت آبم اومد واونوروری صورتش خالی کردم خسته روی تخت دراز کشیدم ولی مینا اخمو ازکنار من بلند شد وقتی پرسیدم چی شده جوابی نداد وبه حموم رفت که صورتش را بشوره منتظر ماندم تااینکه دوباره برگشت گفتم جرا جواب منو نمیدی گفت تواصلا به فکر من نیستی حشر خودتو خالی می کنی ومن توکف می مونم آخه اینم شد سکس من کردن زیادمیخوام تا منمآبم خالی بشه.


  کمی به فکر رفتم بعد به میناگفتم من میخوام به زنم کمک کنم ولی اگه مخالفت نکنه مینا گفت چی فکری بهسرت زد گفتم اره بهشرطی که دعوام نکنی گفت چیه گفتم نظرت درمورد اینکه بعد ازمن کسی دیگه باتو حال کنه چیه؟
  مینا ساکت موند وبعد گفت آخه مگه میشه همچین چیزی که یکی دیگه بیاد بامن حال کنه حتی اگه بشه توقبول نمیکنی من گفتم توچی قبول میکنی اونم گفت اگه بتونه منو ارضا کنه وتوهم قبول کنی من حرفی ندارم
  گفتم پس تا اینج مشکل حله مینا با خوشحالی اومد بغلم کرد ویک لب طولانی ازمن گرفت وگفت آخجون یک کیر دیگه خیلی دوستت دارم میلاد گفتم منم دوستت دارم ولی کی باشه که بعدازمن توروبکنه وکس وکونتو پاره کنه داشتیم باهم صحبت میکردیم که به یاد یکی از همکارانم افتادم که خیلی هیکلی وکیر بزرگی داشت بامینا راجب دوستم که اسمش صالح بود صحبت کردم واون هم قبول کرد روز بعد که سرکار رفتم به صالح سلام کردم وگفم امشب را میتونی بیای خونمون ماهواره را روی اروپا تنظیم کنی اون هم چیزی نگفت وقبول کرد چون او واقعا استاد تنظیم دیش بود وتو کارش حرف نداشت رءاس ساعت 10 شب بااو قراگذاشتم وقتی برگشتم خونه به مینا گفتم که صالح قبول کرد بیاد اون هم از خوشالی داشت پرپر میزد گفتم صبر کن اون برای تنظیم ماهواره میاد ولی توباید دخلشو دربیاری گفت باشه خودم واسه خودم میسازمش شب که شد ساعت نه مینارفت حموم وتمام بدنشو کرم موبر زد وبعداز چند دقیقه خودش راب اب گرم شست ولخت از حمام اومد بیرون وقتی دیدمش باورم نشد انگار یک ادمیزاد که با پنیر درستش کرده باشن خودشو باحوله خشک کرد ویک کرم نرم کننده به تمام بدنش به خصوص سینهای اناریش زد تا نرم نرم بشن کیرم داشت منفجر میشد وبه خودم میگفتم حیف نیست که این خوشکل خانوم را اول یک مرد سیاه بکنه بعد من توهمین فکربودم ومیناگفت خوشکل شدم گفتم آره خوشکل شدی ولی برو زود لباس بپوش که دیگه وقت نیست الانه که مهمونمون پیداش بشه مینا هم بدو بدو رفت ویک سوتین مشکی تور پوشید ویک شورت مشکی درو قرمز که ازطرف سوراخ کسش پاره بود البته قدیمی نبود بلکه مدلش اینجوری بود تا وقتی که زن بپوشه بای کردنش لازم نیشت شورتشو بکنه خلاصه یک تاپ گردنی سبز ویک دامن کوتا پوشید در همین وقت صدای زنگ در را شنیدم رفتم در را بازکردم صالح بود تعرف کردم اومد داخل رفتیم داخل پزیرایی نشستیم صالح گفت بریم شروکنیم ماهواره را درست کنیم گفتم باشه ولی ما هنوز چیزی برای پزیرایی به شما تقدیم نکردیم این جوری که نمیشه بع مینارا صدا کردم وگفتم میناجان میوه بیار از آقا صالح پزیرای کن تا من ماهواره رو ببرم بالا بعد از چند لحظه مینا باهمن تیپ یه تاپ ویک دامن کوتا باسبد میوه به پیش ما اومد صالح بادیدن میناسرش راانداخت پایین وسلام کرد میناباکلی ناز جواب سلام راداد وروبروی صالح ایستاد وخم شد طوری که تمام سینه هاش معلوم بود وگفت بفرما میوه آقاصالح دیدیمئتکونی نخوردکه مبادا من از کاری که مینا انجام داده ناراحت باشم بهش گفتم سرتو بگیر بالا خجالت نکش ماباهم این حرفا رانداریم سرش کرد بالا وگفت نه خواهش میکنم وچشماش طرف سینه ها مینا کرد ومیوه را باترس ولرز ورداشت مات ومبهوت منا شده بود به کیرش نگاه کردم بادکرده بود وبزرگیش ازپشت شلوارمعلوم بودمن بلند شدم وماهواره رابردم بالا وصالح ومینا تنها تو پزیرایی ماندن بعد اومدم پایین وبهصالح گفتم که ماهواره آماده است اگه لطف کنی یه دستی روش بکشی صالح هم که دوست نداشت دل ازنگاه کردن به مینا بکنه بلندشد واینجاست که دیگه کیرش خیلی تابلو بود رفتیم بالا بعد از ده دقیقه ماهواره درست شد اومدیم پایین صالح که خیلی زوق داشت دوباره مینارالخت ببینه تند تند رفت پایین وگفت میرم تا کانالهاش رادرست کنم رفتیم پایین میناروی مبل نشسته بود .از صورتش معلوم بود که کس وکونش برای کردن لهله میزد ماهواره راپایین اوردیم وبه تلویزیون 42 ال سی دی وصل کردیم به صالح گفتم که اول کانالهای سکسی را به ما نشون بده گفت که همسرتون اینجاست نمیشه گفتم مشکلی نیست زنم فیلم سکسی زیاد دوست داره صالح تعجب کرد وشروع به گشتن دنبال برنامه های سوپر کرد که اولین برنامه مولتی ویجن بود که یک مرد سیاه پوست ویک زن سفید بکن بکن راه انداخته بودن مینا گفت همین خوبه صالح به م خیره شد وگفت جریان چیه امشب مینافیلم سوپر نگاه میکنه مینا گفت خیلی خوشم میاد فیلم سوپر نگاه کنم ودر همون وقت هم یکی مثل شما باشه که منو بکنه صالح باتعجب گفت چی؟من گفتم ارهآقاصالح من از عهده زنم برنمیام گفتم شما بااون کیر بزرگت مینا رو حسابی بکنی اونم جلوی من صالح با شنیدن این حرفا خیلی راحتتر شد وتونست باتمام پرویی بگه باشه اگه شما نمی تونید من مینا خانم میکنم طوری که تا آخرعمر یادش نره در همین حرفا بود که مینااز جاش بلند شد وبه طرف صالح اومد وصالح روبغل کرد وشروع کردن به لب گرفتن از همدیگه من که می دیدم صالح بااون کف دستهایی بزرگش باسن مینا راگفته وشروع به مالیدن کرد کیرم شق شد وزیپ شلوارم راباز کردم وکیرم را دراوردم وشروع به جق زدن کردم میناروی زانو نشست وزیپ شلوار صاح را باز کرد وشورتش را کشید پایین کیر صالح که سیاه 32 سانتی داشت افتاد بیرون مینا هم بلا فاصله اونو گرفت وکله بزرگش را کرد توی دهن خودش وشروع به خوردن کرد خیلی حشری شده بودم طوری که دوست داشتم صالح اول منو بکنه بعد زنمو صالح بادستش موهای مینارا ازپشت کرفت وشروع به تلمبه زدن داخل دهن مینا کرد طوری که نمی زاشت تنفس کنه و بع مینارا بلند کرد وروی مبل 3نفره انداختش وشروع به خوردن کسش کرد مینادیگه صدای اه واوهش درومد اینقدر کسشو خورد که یس خیس شده بود من هم نشسته بودم وباکیرم ور میرفتم مینا هی تکرار میکرد بسه دیگه منو بکن کیرتو بکن توی کسم دیگه تاقت ندارم بکن منو پارم کن صالح بلند شد وسر کیرش را باتف نرم کرد وسر کیرش را دم سوراخ کس مینا گزاشت ویواش یواش کرد داخل خیلی حال میداد ببینی زنت زیر یه مرد دیگه است بارفتن کیر صالح توی کس میناجیقی کشیدوگفت بکن صالح یواش یواش شروع بهتلمبه زدن تو کس منا کرد وبع از چنددقیقه مینا با کرم سوراخ کونش را نرم کرد واز من خواست که من اونو اکون بکنم من هم که از خدام بود لباسام راکندم وکیرم راتوی کونش فورکردم من ازکون وصالح ازکس تااینکه حس کردم که داره آبم میاد کیرم رادرآوردم وآبم را روی کون میناخالی کردم وبعدصالح بلند شد وکیرش راداخ کون میناکرد که این دفعه برای مینا کمی درد داشت ولی بازهم عادت کرد مینا که داشت برای صالح عقب جلو میکرد صدای اهواوه صالح بلند شد که فهمیدم داره آبش میاد مینازود کیرصالح رادارورد وبادست شروع کرد به جق زدن برای صالح واون هم آبش رخت روی سینه مینا ولی آبش خیلی زیاد بو به طوری که تمام بدن مینا با اب صالح خیس شده بود بعداز اینکه کار کردن مینا تموم شداز منا تشکر کرد وتابه حال هشت باره که صالح میاد خونه و مینای منو میکنه حالا هم صالح به مینا پیشنهاد داده که دوستش هم مثل صالح کیر کلفتی داره وقراره که هردوتا بیان کس.کون مینا رو بکنن و این داستان ادامه دارد


  نوشته: میلاد

 • 6

 • 1
 • نظرات:
  •   sara sweet
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • خاک بر سر بی غیرتت میمون . می خوام ادامه نداشته باشد دیگه ننویسی ها


  •   eshqoolane
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • شب جمعه ، لباس صورتی و ....چند تا نکات که تابلویه دروغه تازه مگه می شه ؟؟؟؟؟؟ به صالح پیشنهاد می دادی خواهرش و بیاره تو هم می کردیش بد نمیشد.


  •   KHKH
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • نفهم بیشعور


  •  
  • 6 سال،9 ماه
   • 1

  • زیبائیهای منحصر به فرد این داستان:
   1-میدونستم نه مینا راضی میشه ونه این فکر شدنی
   2-مینا با خوشحالی اومد بغلم کرد ویک لب طولانی ازمن گرفت وگفت آخجون یک کیر دیگه
   3-وقتی دیدمش باورم نشد انگار یک ادمیزاد که با پنیر درستش کرده باشن
   ما می فهمیم که میلاد زن خودشو علاوه بر اینکه در نیم ساعت تلمبه ردن نمیتونست ارضا کنه شناخت کافی هم از اون نداشته به جمله مینا که میگه آخ جون یه کیر دیگه اونم بلا فاصله بعد از پیشنهاد شرافتمندانه میلاد دق کنید !! البته با توجه به اینکه مینا بخاطر حضور یه کیر دیگه طوری پشماشو میزنه که میلاد هم همچین چیزی رو تا به حال ندیده کمی باید دلمون به حال میلاد بسوزه خب آخه به قولی نو که میاد به بازار..........
   4-این جوری که نمیشه بع مینارا صدا کردم
   به این بع وسط جمله دقت کنید این یه اشتباه تایپی نیست اینجا میلاد با گوسفند به نوعی همذات پنداری پیدا میکنه چون در برابر صالح خودشو مثل گوسفند میبینه
   5-روبروی صالح ایستاد وخم شد طوری که تمام سینه هاش معلوم بود وگفت بفرما میوه
   در این قسمت میلاد با زیرکی صنعت تشبیه رو بکار میگیره و پستونای زنشو که به انار تشبیه کرده بود رو به صالح تعرف میکنه یعنی در اصل مینا میگه : بفرما انار........
   6-بعدصالح بلند شد وکیرش راداخ کون میناکرد که این دفعه برای مینا کمی درد داشت ولی بازهم عادت کرد
   مینا در این قسمت حالت فوق بشری به خودش میگیره یعنی از برکت این سکس دو نفره به متا فیزیک میرسه و درد فرو رفتن یه کیر 32 سانتی رو با لذت تحمل میکنه...
   فکرشو بکن یه کیر 32 سانتی !!!!!!!!!!
   7-تابه حال هشت باره که صالح میاد خونه و مینای منو میکنه
   در اینجا اوج عشق میلاد به مینا رو شاهد هستیم میلاد هنوزم میگه مینای من
   مینای من!!!!
   8- حالا هم صالح به مینا پیشنهاد داده که دوستش هم مثل صالح کیر کلفتی داره وقراره که هردوتا بیان کس.کون مینا رو بکنن
   این یکی رو به نیت اینکه صالح هشت بار مینا رو کرده مینویسم که اعداد منم با کردنای صالح بخونه
   صالح در این قسمت مستقیمن با مینا وارد مذاکره میشه که به نوعی جای تقدیر داره اینکه بتونی واسطه ها رو حذف کنی یه قدم مثبت در اقتصاده اینم از برکات سکس سه نفره با یه زنه شوهر داره که نباید نادیده گرفتش


  •  
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • از این که توی همه داستان ها لباس صورتی هست معلومه همش مال خود ادمین حرومزادست .فکر کنم عموش پدر واقعیش باشه .


  •   helheli
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • چرا کپی میکنی آخه بچه کونی؟


   این داستان سکس زنم و حسن بلوچه که برداشتی اسمارو عوض کردی و یه ذره ام تغییر دادی
   برو در کونتو بگیر


  •  
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • ادرار خوک تو چهار نسل قبل و بعدت
   خواهر صلواتی،دیگه ننویس


  •   رویا عشقی
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • خیلی باحال نظر دادن برات ولی یکم غیرتم بد نیست در ضمن اون 5 زیبایی منحصر بفرد از همه باحالتر انتقاد کرد دمش گرم


  •   amir1459
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • كس خواهر و مادرت


  •   hami.20
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • میخوام با ھمین تخم...ام خفت کنم! =))
   این قسمت داستانارو بکنید جاش شھربازی درست کنید!
   والا سنگین ترھ


  •  
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • اینم از طرف
   Wolf.man
   بی ناموس عوضی
   اخه مادر کونی تو جقی بیست سالت هست که این کس شعرارو میگی ،
   اینقدر لاشی هستی که نمیشه بهت فحش داد
   تف تو ذاتت


  •   Mandana25
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • والا نديدم كسي با دوست دخترشم اي كار را بكنه أنوقت تو بي وجود ... كشي زنت را ميكني؟؟؟؟؟؟؟ خاك بر سر بي غيرتت . ادرست را بده شايد بدرد كسي بخوره آلبته واسه كردن خودتD:


  •   mr.simpson
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • داستانت كه كلا تخمي بود ولي اگه بازم 1 درصد فكر كني راست باشه خاك تو سرت بي غيرت خيلي بي ناموسي


  •   مستي
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • خيلى مزخرف بود. تا به حال نديده بودم كسى از بى غيرتى خودش تعريف كنه.


  •   ehsan__sheytonak
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • آدمین مگه دستم بت نرسه.اخه خوک بیشتر از تو غیرت داره


  •  
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • دوستان درسته که این سایت سکسیه .اما ایا تجاوز پدر به دختراش یا پسر به مادرش یا حتی تخیل اون سکس واقعیه .اشکال بعضی از ایرانی ها ی خود باخته اینه که فکر میکنند هرچی که ادای بی ناموس ها را دربیارند کلاسشون بالاتره . نه دااش تو خود اروپا مجازات اینجور کثافت کاریها سی سال زندانه .این چیزها کلاس نمیاره حرومزاده ی محارمی .


  •  
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • بی غیرت
   دوستان یه سری هم به این سایت بزنید
   ضرر نمیکنید
   http://ads.inpersia.com/users/ref/44212


  •   shadow_man
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • feri151 ایول خیلی ی ی ی باحالی


  •   mahdi _565
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • بی غیرتیت حالمو بد کرد،،بنظر من تو که داری کوس کشی میکنی حداقل یه پولی هم ازشون بگیر
   به قول گفتنی اسمش بده که برای تو موردی نداره ولی پولش خوبه


  •   googoli
  • 6 سال،8 ماه
   • None

  • kire manam 33 sante age khasti midam albatte be mina na ha be khodet


  •   far7
  • 6 سال،8 ماه
   • None

  • 1.اندامی پر وهیکلی مردپسند داشت!!!!
   2.همسرم خیلی سکسی بود!!!
   دیگه سکسی نیست؟فکر کنم یا زیر کیر 32 سانتی زنت جونشو از دست داده بود یا توی این 2 ماه هیکلش مثله بشکه شده یا دیگه زنت نیست و تبدیل به جنده شده!!!
   3.میگم اشتباه نکردی شاید کیر صالح 42 سانت بوده و ال سی دی 32 اینچ!!!


  •   sunrise
  • 6 سال،8 ماه
   • None

  • گوریل انگوری را که می شناسی؟پلنگ صورتی چطور؟راستی بامبزی؟پدر پسر شجاع؟رابین هود وبقیه شخصیتهای کارتونی همشون کیرشون تو کونت


  •   behruz-tehran
  • 6 سال،8 ماه
   • None

  • خاک تو سر بی غیرتت


  •   dibz1985
  • 6 سال،6 ماه
   • None

  • :P :? من به نظر تمام شما احترام میزارم.حتی به نظر نویسنده.هر کس دیدگاهی داره و واسه خودش هم محترم .شما هم میتونی انتقاد کنی اما توهین خوب نیست
   از داستان خوشم اومد قشنگ نوشته بود به لحاظ محتوا وتکنیک نویسندگی اصلا به موضوع و کاراکترای داستان کاری ندارم.از این دست داستانها هم زیاد تو اینترنت دیده میشه .سکس با مادر.سکس با خواهر .سکس ضبدری .ووووووو
   یه نکته تو داستان بود خیلی بهش خندیدم همونو میگم و دگر هیچ
   یک روز شب جمعه بود !!!!!!!! بالاخره یک روز بود یا یک شب بود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


  •   منتظرمنتقم
  • 6 سال
   • None

  • کیرم دهن خودت و صالح و اون زن جنده ات . . .
   کیر بچه های شهوانی هم هست خواستی بگو بیایم سه تا تون و بکنیم . . .
   کونی . . .
   حشری شدی میخواستی به صالح بدی ؟ بیا خودم میکنمت 22 سانت بسته ؟ . . .


  •   ShirinXXX
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • فحش دیوث که میگن تورو میگن


  •   behrad68
  • 5 سال،4 ماه
   • None

  • dustan fosh nadin in harumzade takhayolate zehnisho neveshte


  •   e.m.gold
  • 4 سال،4 ماه
   • None

  • اصلا شما ميدونيد غيرت چى هست؟
   من فکر ميکنم ما تو آمريکا زندگى ميکنيم نه ايران!؟
   والا آمريکاش هم اينجور ديگه نيست حداقل يه ذره غيرت تو مردهاشون وجود داره!؟


  •   gholamsex
  • 3 سال،11 ماه
   • None

  • خاک برسربیغیرتت کنندالبته خانمت هم جنده هست وخودتم کونی


  •   مغعول181
  • 3 سال،8 ماه
   • None

  • همکارت تورو گاییده بود که میدونستی کیر بزرگی داشت کونی


  •   2ali2
  • 3 سال،3 ماه
   • None

  • کس کش بی ناموس بی غیرت
   آخه اگه دوست داری ملت فحشت بدن و کس و کون همه کستو بکنن فحش بدن جاکش خواب یه پس بزار بگو لطفا فحش بدین
   من خودم قول میدم روزی دوهزارتا کیرخر حواله خواهر جنده و مادر بیناموس و پدرکسکشت میکنم
   کیرخر تو مغزت


  •   alborz36
  • 3 سال،2 ماه
   • None

  • خیلی حال کردم با حرفات. دمت گرم!!!!!!!!


  •   96khoshtip96
  • 3 سال،2 ماه
   • None

  • اینا همش یه مشت مزخرفاته یه جقول مجرده


  •   Amoo_sajjad
  • 2 سال،8 ماه
   • None

  • چیزی برای گفتن ندارم
   بی غیرت


  •   Amoo_sajjad
  • 2 سال،8 ماه
   • None

  • احسنت


  •   Male46Teh
  • 2 سال،8 ماه
   • None

  • دقيقا از روي فيلمهاي پورن كپيبرداري شده و فقط اسمها رو عوض كرده , حداقل از تخيل و فانتزيهاي خودت كمك بگير نه اينكه بشيني جلوي تي وي و از رو فيلم داستان بنويسي .


  •   palange kirtala
  • 1 سال،11 ماه
   • 0

  • نظر شما چیه؟اه مرض داری جاکش آخه مرمو چی فرض کردید


  •   1234hoshang
  • 1 سال،10 ماه
   • 0

  • تلوزیون ۴۲ اینجی نکته قشنگی بود


  •   m677072
  • 1 سال،9 ماه
   • 0

  • آفرین بازم بنویس


  •   بی ادعا مرد عمل
  • 1 سال،8 ماه
   • 0

  • شرف داشته باش . یک حیوون هم نسبت به شریک جنسیش تعصب داره .


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو