کردن مزاحم تلفنی حشری

  سلام خدمته همه دوستان من یه هفتست میام به این سایت،داستانهای زیادی خوندم ولی 80 درصد دروغ بافتن تخیلات مغزیه جقیشون فقط.من این داستان که میخوام تعریف کنم ماله 6 ماه پیشه با یه دانشجوی حشری.اصلا هم دروغ نمیخوام کله داستان عین حقیقت هرکی باور کنه استفاده میکنه اونا هم که دستشون نمیرسه چنگ میندازن.از خودم بگم 26 سالمه اسمم نیماست تو کرج زندگی میکنیم بینه اقوام فامیلا دوستان واقعا تعریف میکنند میگن برو رو داری میگن با این قیافت خیلی راحت میتونی مخ بزنی منم به خاطره موقعیت خونوادم وشخصیتم زیاد به دختر و سکس اهمیت نمیدم ولی خوشم میاد با دخترای آس سکس کنم.داستان؛یه روز تو مغازه بودم گوشیم زنگ خورد یه دختر بود با صدای ناز گفت که یه شماره اشتباه گرفته ببخشید منم خطم خیلی رند بود شب شد بازم زنگ زد بهم گفت بچه کجایی گفتم به شما چه گفت از برخوردت خوشم اومده من ردش کردم گفتم شاید دوست دخترم امتحان میکنه،گفتم دیگه مزاحم نشه.فردا زنگ زد دیدم دارن مسخرم میکنن میخندن معلوم بود چندت دختر بودن تو یه خونه از سکس میگن میخندن ردکردم صدبار زنگ زد بهش گفتم کجایی بیام ببینمت ادرس داد گفت بیا خونه،با پسر عمم رفتم ولی سره کار بودم وای داشتم دیوونه میشدم بهش زنگ زدم فش های خیلی بد دارم داشتن میخندیدن انگار مست بودن،به پسر عمم گفتم پسره بابام نیستم اگه پیداش نکنم.
  زنگ زد یه هفته جواب ندادم،دیگه تصمیم گرفتم مخشو بزنم ببینمش عوضه کارشو در بیام،با نرمیت مخشو زدم اسمشو گفت که دانشجویه از شهرستان اومده بچه اهوازه .
  قرار شد فردا برم سره قرار تو خیابون جلو یه بانک که من گفتم که با ماشین میرم ورش دارم ،ساعته مقرر رفتم نزدیک شرکتمون بود.تو راه به خودم میگفتم باید بزنمش با سیلی دندوناشو میریزم،رسیدم دوتا دختر بودن وای هنگ کردم چقدر ناز چقدر خوشگل بدنش حرف نداشت البته باهام حرف میزد فهمیدم اونه واقعا به جور کونشو تو شلوار جم کرده بود قد بلند کمر اصلا نداشت،تو ماشین شق کرده بود.
  خودمو نشون ندادم گفتم مستقیم بره سمته راستش یه خیابون جلوته بره منتظرم باشه منم با ماشین دنبالش میرفتم وای همه به کونش نگا میکردند از قیافش معلوم بود 20 اینا سالشه.
  خودمو نشون نداده بودم ترسیده بود دیگه وقتش بود خودمو نشون بدم،رفتم ماشینو نگه داشتم جلو یه دربه خونه بود خلوت بود.منو دید کپ کرد.بهم گفت وای ببخشید باهات بد کردم معذرت به دوستش گفت تو بورو من گفتم نه نرو،دستمو گرفت فشار داد بهش گفتم من اومده بودم بزنمت ولی دلم سوخت،اخه واقعا هم ناز بود هم کردنی،هی دستمو فشار میداد انگار میخواست تو کوچه بغلم کنه،دستشو زدم اومدم سواره ماشین شدم برگشتم،میدونستم قاپشو زدم صدتا بهم اس داد ببخشیدو فلان منم واقعا ازش خوشم اومده بود.
  شب شد تو باغه یکی از دوستام بودیمو عرق خوری پسر عمم بود من زیاد خورده بودم ،دیدم داره زنگ میزه برداشتم فهمید مستم ازم خواست برم پیشش دوس داره باهام بخوره،شیشرو ورداشتم پسر عمم باهام بود ماشینمو میرون،از یه طرف مست از طرفی هم تو کفش بودم رفتم پشت نشستم اومد نشست،سلام احوال پرسی دستشو گذاشت تو دستم،دره گوشم گفت نیما عاشقتم دلم میخواد الان بغلت کنم،شیشرو از زیره پام برداشتم براش ریختم اصلا باهاش حرف نمیزدم،خورد.پشته سره هم براش ریختم مشروب تموم شد گفت من کم دارم،بهش گفتم مگه میخوری؟گفت آره با دوستام هفته ای دوبار،بهش گفتم بسدشه،دستشو گذاشت لای پام مست کرده بود،داشتم با پسر عمم حرف میزدم ولی تو کفش بودم،دستمو گذاشته بودم لای پاش،دستم داشت میسوخت چقدر نرم دلم میخواست تو ماشین روناشو بوخورم ولی دلم میخواست یه جای تنها راحت بوخورمش جرش بدم تو همین فکرا بودم صدام زد نیما !برگشتم وای لبای گوشتیشو گذاشت رو لبام چشای سیاهش قرمزه قرمز بود با ولعه تمام لبامو میخورد منم با دستم مستقیم کوسشو میمالیدم پره اب بود ابش در اومده بود خیلی حشری بود خیلی ارضا شد بهم گفت نیما میشه تو ماشین سکس کنیم؟لباشو خوردم گفتم نه زشته پیشه پسر عممو تو خیابون میگیرنمون
  داشتم بالا می اوردم .زود بردم پیادش کردم رفتم خوابیدم تا صبح بهم اس داده بود که نیما کیرتو ندیدم دوس داشتم کیرتو بوخورم،بدنه لختمو ببینی ابت میاد،میخوام جرم بدی،من کلا در اختیارتف برات میمیرمو فلان فردا شد،بهم اس داد اگه میشه یه جا برای امشب ردیف کن باهات باشم،وای منم داشتم میمردم هنوز مست بودم با حرفاش سیخ کرده بودم که امشب سکس دارم،به پسر عمم گفتم کلیده باغ دستش باشه،تو خونه هم به بهانه پسر عمم قرار شد شب اونم باشه اونم با ما بوخوره.
  شب شد مشروب گرفتم رفتم ورش داشتم تو ماشین به کیرم بازی میکرد خیلی ردیف بود رسیدیم باغ هومن درو وا کرد ترسید بهم گفت اون اینجا چیکار میکنه گفتم نترس اون فقط میخوره میخوابه خیالش راحت شد.نشستیم کلی حرف زدیم خوردیم هر چقدر میریختم میخورد مزم شده بود لباس دیدم دیگه بسشه جلو هومن بغلم کرد دره گوشم گفت نیما کدوم اتاق میریم پاشو بریم دیگه دارم میمیرم بهش گفتم بره اون اتاق منم با هومن دو پیک بزنم بیام.از هومن معذرت خواهی کردم گفت ماداداشیم زشته بورو راحت باش نیما خیالت راحت.
  صدام زد نیما؟رفتم که بخوابیم منم کم خورده بودم سرحال بودم درو وا کردم واااااااااای دیدم لخت دراز کشیده شرت و سوتین هم نداشت ناله میکرد نیما بوخورمت درش بیار میخوام تا صبح بوخورم داشت ابم میومد بهترین بدنی بود که میدیدم کمر نداشت کون وا روناش وای کوسش باد کرده بود چراغو خاموش کردم لباسمو در بیارم،بلند شد کمرمو وا کرد شلوارو شرتمو کشید پایین وای قورت داد داشت از جاش میکند کیرمو کیرم قالبه دهنش بود منم ایستاده خم میشدم کونشو بازی میدادم .
  تا ته میکرد تو دهنش کیرم پره اب بود خایه هامو میک میزد،کیرتم مثله خودت خوشگله من کیرتو میخوام،میخوام تو وجودم احساسش کنم .
  سره کیرمو میخورد داشت ابم میومد خواستم سرشو بکشم عقب نداشت فهمیده داره ابم میاد،فکر کنم یه استکان دهنش ارضا شدم همشو با نازو ادا خورد دهنم وا مونده بود،خسته شدم دراز کشیدم ده دیقه گذشت بوسم میکرد نازم میکرد بدنمو لیس میزد،بازم کیرم سیخ شد بازم انداخت دهنش پا شد نشست رو کیرم،کیرم تا ته رفت تو کوسش داشت خودشو میکشت موهامو میکشید سینمو چنگ مینداخت گردنمو گاز میگرفت راحت بیست دیقه خودش تلمبه زد کیرم داشت میترکید گفتم داره ابم میاد.بلند شد بهم گفت میخوام بریزی کونم میخوام نبضشو احساس کنم،گرماش بره تو وجودم بمونه.
  صورتشو گذاشت زمین کونشو کاملا دادا بالا وای کونش خیلی بزرگ بود نازو سفید لکه روش نداشت.
  بهش گفتم کیرمو ساک بزنه ابکی کنه پر ابه غلیظ کرد خوابید،با کیر نشستم رو کونش وای کردم تو کیرمو داشت قط میکرد داغه داغ بود 5 دیقه تلمبه زدم کونش وا شده بود ولی با کونش کیرمو فشار میداد،وقتی میخواستم ارضا شم داد زد درش نیا درش نیار میخوام نبضشو بچشم منم همشو ریختم تو کونش .کونشو فشار داد داد میزد نمیزارم بریزه بیرون،ازش پرسیدم 5 بار ارضا شده بود خوابیدیم .صبح که بیدار شدم کونش لخت رو کیرم بود صبح هم به جای صبحانه یه دست کردمش .وقت کردم بازم براتون میزارم قربونتون.&&%


  نوشته: نیما

 • 4

 • 0
 • نظرات:
  •   serano
  • 6 سال،1 ماه
   • None

  • حوصله خوندنشو نداشتم ولی با کردنه مزاحم تلفنیا موافقم


  •   meloodi
  • 6 سال،1 ماه
   • None

  • کس کش این چرت و پرتی بود که نوشتی؟ کامل نخوندم.
   خودتم فهمیدی چی نوشتی؟
   اینقدر هم ملت بی صاحب نیستن که هر وقت تویه اوزگل اراده کنی بیان خدمتت
   کس مشنگ کیر خول
   چشت توی نافم


  •   Ho33ein 021
  • 6 سال،1 ماه
   • None

  • جالب بود مرسي


  •   ramtinvahshi
  • 6 سال،1 ماه
   • None

  • کس ننت مرسی


  •   new.mexico
  • 6 سال،1 ماه
   • None

  • پست حذف شد.


  •   meloodi
  • 6 سال،1 ماه
   • None

  • راستی کس شعری که نوشتی تا اونجاش صحت داره که تو رو انکت کردن
   بقیش ساخته و پرداخته ذهن جلقی و علیلته
   حالا هم ماتهتانت داره میسوزه دخترا کیرت کردن تو هم هیچ گوهی نخوردی
   جلقو


  •   ارغوان ♥
  • 6 سال،1 ماه
   • None

  • من که پاراگراف اولشو خوندم بنظرم مالی نبود... بچه کرجی اما یه فکری واسه لهجه ات بکن بخصوص وقتی چیز مینویسی خیلی عذابه! این بچه بازی ها درخور یه پسر 26 ساله نیست، خیلی کمتر از این بهت میخوره.
   هرکی یه سکس الکی هم داشته سریع ذوق میکنه که یه چیزی واسه تعریف داره ، بهش شاخ و برگ میده سریع میاد اینجا مینویسه و غافل از اینکه اصلاً با زبان نوشتار آشنا هست یا نه!


  •   mahmodtaleghani
  • 6 سال،1 ماه
   • None

  • لوله کشی رحمت آبادبود که یک استکان آب تو دهنش خالی کردی بعد این دختر دانشجو بود یاازاین جنده لاشی ها بود ..... ببین نمیخواستم بهت فحش بدم اما مقصرخودتی پس دیگه خودت ببخش واین نذرونیاز ازاین بنده قبول عطاءفرما ولی بازیک مشکل وجودداره دارفکرمیکنم تو که ناموس نداری حالامن چطوربگم بی ناموس ای بابا شانس آوردی که ناموس نداری وگرنه الان بهت میگفتم ای عقرب ناموس ای گربه ناموس....................


  •   shervinyekta2
  • 6 سال،1 ماه
   • None

  • كس مغز عرق تو شيشه؟؟؟؟؟؟؟


  •   takavarjoon
  • 6 سال،1 ماه
   • None

  • تخمی نوشتی دیگه ننویس . . . . . . . . . . . . .
   سوادت که کیریه، انگار شاشت گرفته بود تند تند سرهم بندی کردی و مزخرف نوشتی. اون هم که جنده بوده رفتی کردیش البته تو خیالاتت. آدم نباید توهمات جلقی خودشو به صورت داستان در بیاره و بیاد اینجا وقت خودشو و ما رو بگیره پس در نتیجه کیرم تو توهماتت دیگه ننویس. نه رمانتیک بود و نه سکسی دیگه ننویس. در ضمن چند جا نوشتی که کمر نداشت!!! منظورت اینه که شکم نداشت؟ هنوز فرق این دو تا رو نمیدونی کله کیری؟ حوصله فحش دادن ندارم جلقو. برو کونتو بده. دختره مست کرده بود ولی 5 بار ارضا شد؟ معلومه که هنوز بوی مشروب به دماغت نخورده. بطری مشروب کجا بره؟ آفرین تو کونت. دیگه ننویس.


  •   kosdehkony
  • 6 سال،1 ماه
   • None

  • كس كش تو هنوز افعال رو بلد نيستي
   ميگه تو ماشين بودم شق كرد بايد بگي شق كردم مادر كسه بچه خشكل بيا بكونيمت


  •   ariah
  • 6 سال،1 ماه
   • None

  • واسه من هم پیش اومد یه بار و آبروم رو هم جلو دوست دخترم برد. من هم مخشو زدم که بترکونمش اما وقتی دیدمش خیلی مالی نبود بی خیال شدم


  •   فرشید صلاحی
  • 6 سال،1 ماه
   • None

  • :davie: :davie: :davie:
   از این اراجیف بی محتوی ننویسین ، پسر جون چی رو میخواستی با این چرت و پرت ها ثابت کنی : بچه پولداری ؟ شماره تلفن همراهت رونده ؟ خوش تیپی ؟ !!!!...... یا اینکه خیلی جنتلمن تشریف داری ؟ نمیخوام فحش بدم دوستان زحمت می کشن . ولی خوشم میاد اونهایی که این چرندیاتو می نویسن چقدر پوست کلفتن . اینهمه فحش های ناجور حوالتون میشه بازم از رو نمیرین . بابا روتونو باید گا......... . پسرم ننویس . جوون ننویس ، دودول طلا ننویس ....... .


  •   Silver_fuck
  • 6 سال،1 ماه
   • None

  • بازم مجبورم قلمم رو به فحش الوده کنم..
   اخه بچه کونی عوضی که حاصل ازدواج ننه جنده ت با بابای نجارت شده توی کس میخ این چرت و پرتا چی بود سرهم کردی. هی بعد من بعد اون کمر نداشت یعنی چی؟ یعنی چاق بود و یه تیکه یا لاغر بود... تا اخرش هم نخوندم تا ببینم که دختره پستون تو کونت کرد یا نه ولی امیدوارم کرده باشه...


  •   hasan25
  • 6 سال،1 ماه
   • None

  • آخه بچه کونی , تو که داستان بقیه رو خیالبافی میدونی فکر کردی ادعا کنی چرندیات واقعیه همه بهت آفرین میگن , من آدم بی تربیتی نیستم اما تو لیاقت داری که فحش بخوری , تو کیر بچه های اهواز هم نیستی اونوقت ادعای گه خوری میکنی !!


  •   Majed.sex
  • 6 سال،1 ماه
   • None

  • kir t0 k0se ajie jalghie p0lakit ,binam0s


  •   XXXXXXX
  • 6 سال،1 ماه
   • None

  • به نظر میاد اون باری که آدرس خونه رو الکی دادن، ایشون رفته یه خونه ای که توش چندتا جوان عرب اهوازی با آلت هایی چنان که افتد و دانی، منتظر نشسته بودن! بالاخره ایشونم که بچه خوشگل (پسرعمه اش رو نمیدونم!)، تا اومده بجنبه .. ! بعد خواسته ضایع نشه نوشته خلاصه! حالا ایشون به همه گفته زده، ما هم میگیم زده، خوبیت نداره! آره! :)


  •   ZimZex
  • 6 سال،1 ماه
   • None

  • دیگه ننویس پسر خوب
   ننویس
   ننویس
   ننویس


  •   kirtalae
  • 6 سال،1 ماه
   • None

  • روم سیاه! باید ببخشید عزیز!ولی تو یک خط دوتا غلط املایی؟!
   شق؟!؟درستش:شخ
   بکونیمت؟!؟درستش:بکنیمت
   ضمنا بنظر میاد همون شخ کرد درست تر باشه تا اینکه بگیم:شخ کردم چون در حالت دوم خودمون رو یه کیر فرض کردیم که راست شدیم.نویسنده این چرت و پرت برای کیرش شخصیت مستقل قایل هست برای همین گفته شق(شخ)کرد.


  •   mamali888
  • 6 سال،1 ماه
   • None

  • تخمی ترین داستان خاور میانه بود کیر تمام موجودات مذکر اهواز وحومه تو کونت اگه داستانای دیگه 80% دروغ بود مال تو 1000% خالی بندیه نوشتنت هم افتضاح بود خواهشا دیگه دست به قلم نشو خوبیت نداره اینهمه واسه خانواده محترم فحش جمع وجور کنی


  •   kamyar joon
  • 6 سال،1 ماه
   • None

  • ناموسا دیگه ننویس حاظرم قسم بخورم همش خیالبافی بود
   ای کیر تو داتت آدم که از خودش تعریف نمیکنه.احتمالا عقده داری.


  •   مارکی دو ساد
  • 6 سال،1 ماه
   • None

  • خیلی خودتو خالی کردی پسرم؛،؛،؛ ولی روش خوبی نبود چون شخیت تو با وجود خریت زیادت حساسم هست که الانم یه مقدار گاییده شد؛ این توهماتتو باید یه روانشناس بخونه که کمکت کنه،؛،؛، X(


  •   mr.shawkh
  • 6 سال،1 ماه
   • None

  • bachea zahmat mikeshan . faghat bet begam kosmaqze chaqall kose nanat ke u 1 % qiafe khobi :hat: :bigsmile: dashte bashi


  •   sexadict
  • 6 سال،1 ماه
   • None

  • چقدر مزخرف نوشتی واقعا نیما جون....


  •   ehsanahvazi
  • 6 سال،1 ماه
   • None

  • این ملت چه بیکارن که میان ترجمه داستانای تخمی خارجیو میخونن.


  •   Derrick Mirza
  • 6 سال،1 ماه
   • None

  • کیر اسب آبی و سبز و سرخ و سفید و صورتی و نارنجی و بنفش و گل بهی و قرمز و سیاه و سایر رنگها
   تو حلقت
   تو داستانت
   تو اون لهجه تخمیت .


  •   Dada saeed
  • 6 سال،1 ماه
   • None

  • اووووووه
   چقدر هم از خودش تعريف كرده كه: بر و رو دارم،شخصيتشون و موقعيت خانوادگيشون هم خيلي بالاس و به همين خاطر اصلا به دختر و سكس اهميت نميدند! ولي با اين شخصيت بالا توي٤ خط داستان ٦ تا غلط داره !


  •   Ali_winz
  • 6 سال،1 ماه
   • None

  • دوستان داستانش تخمی تخیلی بود درست اما اون بدبخت واسه حال کردن شما نوشته بود نکنید زشته بخونید و جق بزنید و حال کنید مثه من دادا نیما مرسی دست درد نکنه جالب بود


  •   ay
  • 6 سال،1 ماه
   • None

  • کون میدادی بهتر بود با این اراجیفت


  •   bache rastgo
  • 6 سال،1 ماه
   • None

  • کاری به دروغ یا راست بودن داستان ندارم
   اونجایی که دخترگفت میشه تو ماشین باهام سکس کنیم هیچ دختری این کا رو نمیکنه حتی جنده اش
   ولی دستمالی کردن رو میشه
   واینکه اگه دختر بود چطور از کس بهت داد پس بهتر بگی یه جنده رو کردی
   وبعد از اینها خواهشا اگه خالی میبندی طوریباشه که تو مغز بگنجه
   و دراخر اینکه تو که دوست دختر داری آیا دوست داری دوست دخترت هم تو یه جایی دیگه به یه پسر که خوش تیپ وبا کلاس وهمچنین دارای شماره رند وبچه اهواز( از نوع کیر کلفتش) که دانشجووساکن کرج است از کس وکون بده ........................................


  •   bache rastgo
  • 6 سال،1 ماه
   • None

  • کاری به دروغ یا راست بودن داستان ندارم
   اونجایی که دخترگفت میشه تو ماشین باهام سکس کنیم هیچ دختری این کا رو نمیکنه حتی جنده اش
   ولی دستمالی کردن رو میشه
   واینکه اگه دختر بود چطور از کس بهت داد پس بهتر بگی یه جنده رو کردی
   وبعد از اینها خواهشا اگه خالی میبندی طوریباشه که تو مغز بگنجه
   و دراخر اینکه تو که دوست دختر داری آیا دوست داری دوست دخترت هم تو یه جایی دیگه به یه پسر که خوش تیپ وبا کلاس وهمچنین دارای شماره رند وبچه اهواز( از نوع کیر کلفتش) که دانشجووساکن کرج است از کس وکون بده ........................................


  •   gh-hashari
  • 6 سال،1 ماه
   • None

  • از داستان های دیگه بیشتر تابلو بود دروغه!


  •   بدکار
  • 6 سال،1 ماه
   • None

  • کس ملول مجلغ کیر لهجه


  •   بدکار
  • 6 سال،1 ماه
   • None

  • کس ملول مجلغ کیر لهجه


  •   بدکار
  • 6 سال،1 ماه
   • None

  • کس ملول مجلغ


  •   کسو
  • 6 سال،1 ماه
   • None

  • بچه ها من همین الان عضو شدم خیلی باحالین
   یعنی کامنت خوندن خیلی بهتره از داستانه
   این داستان بالا رو نخوندم
   معمولاً اول کامنت ها رو می خونم اگه خوب باشه داستان رو می خونم


  •   mahsa_yaghi1
  • 6 سال،1 ماه
   • None

  • بدنبود اما ننویس دیگه


  •   4Paye
  • 6 سال،1 ماه
   • None

  • ba in k jaleb nabud ama az on charanDaT k bazia neveshtan behtar bod shayad dafe bad levele roya pardazit kamtar she


  •   4Paye
  • 6 سال،1 ماه
   • None

  • ba in k jaleb nabud ama az on charanDaT k bazia neveshtan behtar bod shayad dafe bad levele roya pardazit kamtar she


  •   bestkir28
  • 1 سال،4 ماه
   • 0

  • اول جقتو بزن بعدش داستان بنویس


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو