شما اینجا هستید

کس خاله جون

من سه تا خاله دارم که خاله کوچکم از دوتای دیگه خوشگل تره بیست و پنج سالشه یعنی سه سال از من بزرگتره پنج سال پیش ازدواج کرده. رابطه ما از روز عروسی دائیم شروع شد البته از چند سال قبل هم من هر فرستی پیدا میکردم خاله مریمو دید میزدم چه کون باحالی داشت. سینه هاش تو یه مشت جا میگرفت وقتی شلوار تنگ می پوشید رونای گوشتیش ادمو میکشت.همه چی از عروسی دائی رضا شروع شد.چند روز قبل از عروسی منزل دائی بودیم و داشتیم تدارکات عروسی را می چیدیم. خانمها هم داشتند مقدمات پختن غذا را برای ظهر میچیدند که مامانم صدام کرد وگفت بیا خالتو برسون تا خونه شون لباس هاش کثیف شده میخواد تعویض کنه منم از خدا خواسته گفتم چشم مامان جون.با خاله مریم سوار ماشین شدیم وراه افتادیم خاله کنار من نشسته بود وداشت در مورد عروسی دائی صحبت میکرد منم زیر چشمی اونو دید میزدم وای چه بدن سکسیی داشت.رسیدیم خونه خاله. توی حیاط ایستادم وخاله هم رفت داخل که لباس هاشو بپوشه.منم این فکر به سرم زد که از جا کلید. خاله را دید بزنم یواش یواش رفتم داخل واز سوراخ جا کلید نگاه کردم وای من داشتم چه می دیدم خاله پیراهنشو از تنش در اورد بود چه سینه هایی بدنش سفید مثل برف بود. حالا داشت شلوارشو در می اورد پشتش طرف من بود خم شد که شلوارو بیاره بیرون عجب کون باحالی چاک کونشو که دیدم دیگه کنترلمو از دست دادم. کیرم شق شق شده بود درو باز کردم رفتم تو خاله تا منو دید جا خورد. گفت تو اینجا چکار میکنی ولی من دیگه حشری شده بودم رفتم به طرفش وگرفتمش تو بغل وای چه بدن گرمی داشت میخواست مقاومت کنه که من سینه هاشو گرفتم وشروع کردم به خوردن همین جور که داشتم سینه هاشو میمکید با دستهام با کونش ور رفتم خاله دیگه نتونست مقاومت کنه اخه او هم داشت حشری می شد. لیس زدنو به طرف پائین ادامه میدادم به شکم .رون تا انگشتهاش. خاله را رو شکم خواباندم و کونشو شروع کردم به لیسیدن کون سفیدشو گاهی گاز می گرفتم.میبوسیدم .میخوردم وای چه طعم خوبی داشت لای کونشو باز کردم و سوراخشو لیس میزدم.انگشتمو خیس کردم اروم اروم کردم تو کونش اولش خودشو جمع میکرد ولی بعد از چند بار عقب وجلو خوشش اومد . به خاله جونم گفتم برگرده و رو به جلو بخوابه. چند لب گرفتیم بعد من با چشمام اشاره کردم به کیرم .خاله هم متوجه شد که باید برام ساک بزنه شلوارمو کشید پائین وشروع کرد به ساک زدن کیرمو تا ته میکرد تو دهنش وچنان می لیسید که انگار چند سالی گرسنه بوده من هم موهاشو توی دستهام گرفته بودم و صدای ناله هام بلند شده بود. کیرمو از دهنش اوردم بیرون ورفتم به طرف کسش وای کس خاله چه بوی خوشی می داد زبونمو کردم تو کس خاله مریم و شروع کردم به لیسیدن همین جور که داشتم کسشو می خوردم با دستمهام سینه هاشو می مالیدم کم کم صدای اخ اخش شروع شد من کسشو می خوردم خاله هم ناله می کرد.همین جور میگفت خاله قربونت بره بخور.بخور خوب میخوری عزیزم من هم زبونمو کرده بودم بین لبهای کسش و میمکیدم. خاله گفت دیگه طاقت ندارم زود باش کیرتو بکن تو کسم منم سر کیرمو با تف خیس کردم وگذاشتم در کس خاله جونم وای چه کس گرمی هر چه بیشر کیرم میرفت داخل حرارت کسشو بیشتر احساس میکردم .شروع کردم به تلمبه زدن همین جور که عقب وجلو می کردم پاهای خاله هم می رفت بالا تر.با مو هام بازی میکرد ونا له میداد.بهش گفتم برگرد از پشت میخوام بکنمت حالت فرغونی(سجده)شد و منم کیرموخیس کردم و گذاشتم در کونش یواش یواش کردم تو کونش اولش میگفت در می کنه ولی بعد از چند لحظه دیگه چیزی نگفت متوجه شدم داره خوشش میاد. مشخص بود شوهرش هم از عقب اونو میکرده چون خیلی دردش نگرفت.شروع کردم به تلمبه زدن چنان تلمبه میزدم که وقتی به کون خاله می خوردم موج تو لمبه هاش می افتاد دپگه داشت منیم می امد به خاله گفتم داره می یاد بریزم تو کونت گفت اره همشو بریز توکونم گفتم امد.امد.....وتا اخر خودمو چسباندم به خاله جونم جوری که کیرم تا ته رفته بود تو کونش . خاله اروم اروم خوابید من هم روش خوابیدم دوست داشتم ساعتها همین جور رو خاله بخوابم. این اولین سکسی بود که من وخاله باهم داشتیم .ولی دیگه هر وقت دوست داشتیم با یه زنگ همه چی حل بود.

نوشته: نیما

3.314285
نمره شما: هیچ میانگین 3.3 (70 votes)

نظرات

ﺷﺎﺭﮊ ﺭﺍﻳﮕﺎن
ﺍﻳﺮﺍﻧﺴﻞ
)ﺗﺮﻓﻨﺪﺟﺪﻳﺪﻭﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ
(ﻭﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ
ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ
ﺳﻼﻡ ﺧﻤﺖ ﻫﻤﻪ
ﺷﻤﺎﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯﻣﻴﺨﻮﺍﻡ
ﺗﺮﻓﻨﺪﻱ ﺭﻭﺑﺬﺍﺭﻡ ﻛﻪ
ﺑﺎﻫﺎﺵ
ﻣﻴﺘﻮﻧﻴﺪﺍﻳﺮﺍﻧﺴﻠﺘﻮﻧﻮ
ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﺷﺎﺭﮊ ﻛﻨﻴﺪ.)ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﭘﺴﺖ
ﻗﺒﻠﻴﻢ ﻫﻢ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ(ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻲ ﻛﻪ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻥ
ﻧﻈﺮﺷﻮﻧﻮﺩﺍﺩﻥ.ﻣﻤﻨﻮﻥ
ﺍﺯﻧﻈﺮﺍﺗﺘﻮﻥ.ﻛﺴﺎﻳﻲ ﻛﻪ
ﻧﻤﻴﺪﻭﻧﻦ:ﺍﻳﻦ
ﻳﻪ
ﺗﺮﻓﻨﺪﺟﺪﻳﺪﻭﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻳﻪ
ﻭﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺟﺎﻟﺐ.ﺗﻮﻱ
ﺍﻳﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪﻣﻴﺘﻮﻧﻴﺪ
ﺍﺯﻳﻚ ﻛﺎﺭﺕ
ﺷﺎﺭﮊ10000ﺭﻳﺎﻟﻲ ﺳﻪ ﺗﺎ
ﺭﻣﺰﺷﺎﺭﮊ50000ﺭﻳﺎﻟﻲ
ﻣﻌﺎﺩﻝ15000ﺗﻮﻣﺎﻥ
ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.ﺍﻳﻦ
ﺗﺮﻓﻨﺪﻛﺎﻣﻼﻣﺨﻔﻲ ﺍﺳﺖ
ﻭﻣﻦ ﺗﻮﻱ ﺍﻳﻦ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺍﺯﺵ
ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺭﻭﺑﺮﺩﻡ.
ﺑﺎﺍﻳﻦ
ﺗﺮﻓﻨﺪﻣﻴﺘﻮﻧﻴﺪﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ
ﺍﻳﺮﺍﻧﺴﻞ ﺭﻭﻫﻢ ﻣﺠﺎﻧﻲ
ﻳﺎﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﻛﻨﻴﺪ. ﺍﻭﻝ
ﺑﺎﻳﺪﻳﻪ
ﺷﺎﺭﮊ1000ﺗﻮﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ
ﺍﻳﻤﻴﻞ
ﺯﻳﺮﺑﻔﺮﺳﺘﻴﺪﻭﺳﻪ
ﺗﺎﺭﻣﺰ5000ﺗﻮﻣﺎﻧﻲ
ﺑﮕﻴﺮﻳﺪﻭﺍﻳﺮﺍﻧﺴﻞ
ﺭﻭﮔﻮﻝ ﺑﺰﻧﻴﺪ. ﺍﺑﺘﺪﺍﻭﺍﺭﺩ
ﺍﻳﻤﻴﻞ ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ
ﺑﺸﻴﺪ.ﺩﺭﻗﺴﻤﺖtoﺍﻳﻤﻴﻞecharge_free@ymail.comﺭﻭ
ﻭﺍﺭﺩ
ﻛﻨﻴﺪ.ﺩﺭﻗﺴﻤﺖsupjectﻛﻠﻤﻪhackﺭﻭ
ﻭﺍﺭﺩﻛﻨﻴﺪﻭﺩﺭﻗﺴﻤﺖ ﻣﺘﻦ
ﺑﺎﻳﺪ
ﺭﻣﺰﺷﺎﺭﮊ1000ﺗﻮﻣﺎﻧﻲ ﺭﻭ
ﻭﺍﺭﺩﻛﻨﻴﺪ)ﺩﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪﻛﻪ
ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻭﻣﺼﺮﻑ ﻧﺸﺪﻩﺑﺎﺷﻪ،ﭼﻮﻥ
ﺩﺭﻏﻴﺮﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﻣﺰﻱ ﺑﻪ
ﺍﻳﻤﻴﻠﺘﻮﻥ ﺍﺭﺳﺎﻝ
ﻧﻤﻴﺸﻪ(.ﻓﻘﻂ
ﻫﻤﻴﻦ.ﺭﺍﺳﺘﻲ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ
ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ2ﺑﺎﺭﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ
ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻛﻨﻴﺪ.+_+++

بالا
0 لایک

ﺷﺎﺭﮊ ﺭﺍﻳﮕﺎن
ﺍﻳﺮﺍﻧﺴﻞ
)ﺗﺮﻓﻨﺪﺟﺪﻳﺪﻭﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ
(ﻭﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ
ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ
ﺳﻼﻡ ﺧﻤﺖ ﻫﻤﻪ
ﺷﻤﺎﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯﻣﻴﺨﻮﺍﻡ
ﺗﺮﻓﻨﺪﻱ ﺭﻭﺑﺬﺍﺭﻡ ﻛﻪ
ﺑﺎﻫﺎﺵ
ﻣﻴﺘﻮﻧﻴﺪﺍﻳﺮﺍﻧﺴﻠﺘﻮﻧﻮ
ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﺷﺎﺭﮊ ﻛﻨﻴﺪ.)ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﭘﺴﺖ
ﻗﺒﻠﻴﻢ ﻫﻢ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ(ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻲ ﻛﻪ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻥ
ﻧﻈﺮﺷﻮﻧﻮﺩﺍﺩﻥ.ﻣﻤﻨﻮﻥ
ﺍﺯﻧﻈﺮﺍﺗﺘﻮﻥ.ﻛﺴﺎﻳﻲ ﻛﻪ
ﻧﻤﻴﺪﻭﻧﻦ:ﺍﻳﻦ
ﻳﻪ
ﺗﺮﻓﻨﺪﺟﺪﻳﺪﻭﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻳﻪ
ﻭﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺟﺎﻟﺐ.ﺗﻮﻱ
ﺍﻳﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪﻣﻴﺘﻮﻧﻴﺪ
ﺍﺯﻳﻚ ﻛﺎﺭﺕ
ﺷﺎﺭﮊ10000ﺭﻳﺎﻟﻲ ﺳﻪ ﺗﺎ
ﺭﻣﺰﺷﺎﺭﮊ50000ﺭﻳﺎﻟﻲ
ﻣﻌﺎﺩﻝ15000ﺗﻮﻣﺎﻥ
ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.ﺍﻳﻦ
ﺗﺮﻓﻨﺪﻛﺎﻣﻼﻣﺨﻔﻲ ﺍﺳﺖ
ﻭﻣﻦ ﺗﻮﻱ ﺍﻳﻦ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺍﺯﺵ
ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺭﻭﺑﺮﺩﻡ.
ﺑﺎﺍﻳﻦ
ﺗﺮﻓﻨﺪﻣﻴﺘﻮﻧﻴﺪﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ
ﺍﻳﺮﺍﻧﺴﻞ ﺭﻭﻫﻢ ﻣﺠﺎﻧﻲ
ﻳﺎﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﻛﻨﻴﺪ. ﺍﻭﻝ
ﺑﺎﻳﺪﻳﻪ
ﺷﺎﺭﮊ1000ﺗﻮﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ
ﺍﻳﻤﻴﻞ
ﺯﻳﺮﺑﻔﺮﺳﺘﻴﺪﻭﺳﻪ
ﺗﺎﺭﻣﺰ5000ﺗﻮﻣﺎﻧﻲ
ﺑﮕﻴﺮﻳﺪﻭﺍﻳﺮﺍﻧﺴﻞ
ﺭﻭﮔﻮﻝ ﺑﺰﻧﻴﺪ. ﺍﺑﺘﺪﺍﻭﺍﺭﺩ
ﺍﻳﻤﻴﻞ ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ
ﺑﺸﻴﺪ.ﺩﺭﻗﺴﻤﺖtoﺍﻳﻤﻴﻞecharge_free@ymail.comﺭﻭ
ﻭﺍﺭﺩ
ﻛﻨﻴﺪ.ﺩﺭﻗﺴﻤﺖsupjectﻛﻠﻤﻪhackﺭﻭ
ﻭﺍﺭﺩﻛﻨﻴﺪﻭﺩﺭﻗﺴﻤﺖ ﻣﺘﻦ
ﺑﺎﻳﺪ
ﺭﻣﺰﺷﺎﺭﮊ1000ﺗﻮﻣﺎﻧﻲ ﺭﻭ
ﻭﺍﺭﺩﻛﻨﻴﺪ)ﺩﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪﻛﻪ
ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻭﻣﺼﺮﻑ ﻧﺸﺪﻩﺑﺎﺷﻪ،ﭼﻮﻥ
ﺩﺭﻏﻴﺮﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﻣﺰﻱ ﺑﻪ
ﺍﻳﻤﻴﻠﺘﻮﻥ ﺍﺭﺳﺎﻝ
ﻧﻤﻴﺸﻪ(.ﻓﻘﻂ
ﻫﻤﻴﻦ.ﺭﺍﺳﺘﻲ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ
ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ2ﺑﺎﺭﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ
ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻛﻨﻴﺪ.+_++++_+_

بالا
0 لایک

يك خبرمهم...يك خبرمهم
به خبرى كه هم اكنون بدستمان رسيدتوجه فرمائيد:
هذه الهنربيشه(اين هنربيشه), اسمه معه(اسمش روشه),هو لعب الفيلم(داره فيلم بازى ميكنه)!ياهو اخوة الترفندستان(ياداداشه همون ترفندستانهكه ايرانسل راجبش اطلاعيه صادركرده!)
براى كسب اطلاعات بيشتر,به نظرات داستان*كردن دوست دختره شريكى*رجوع شود!!!
ومن ا...توفيق
دفترمقام معظم رهبرى(مفقودشده,ازيابنده تقاضاميشه زودتربياردش كه آقاشنبه امتحان بايان ترمه محرم وسفرداره)

بالا
0 لایک

اكه خاله جونت اينقد زود كس و كون ميده واي بر مامان و خواهرت اونا ديكه جي هستن!? اخه كسي نيست كه بكه اين كس شعرا جيه مينويسين اينم شد داستان كس ننه! فيلم زياد ميبيني بجه جون مواظب باش جاتو خيس نكني.

بالا
0 لایک

من می خواستم شارژ بگیرم بفرستما ولی مجبور شدم همه پولمو بدم به خواهرت بابت کسی که بهم داده بود :''(
ایشالا دفعه بعدی میفرستم ولی تو هم باید به خواهرت بگی یکم باهامون راه بیاد Wink

بالا
0 لایک

aval dar morede dastan:
nokteye jalebi vojod dare va oonam ine ke dge ghofl hayi ke sorakhe kelideshon bozorge jam shodan va nasleshun mongharez shode,dar morede khaleye nadashtat ham ino begam ke u zehne khalaghi dari pesar jun saey kon darsato bekhuni chon fek konam emsal gharare dge rahnamayi ghabol beshi dge na?kelase panjomet tamum shode dge na?
dovom ham dar morede sharj
azizan man ferestadam ye ramze 1000 riali va didam in dostemun rast migoft chon bad az 30 min khahare in dostemun ba 3 ta sharje 50000 riali omad dame khunevo kartaro dad behemo behesh tarof kardam ke biad to,onam omado ye dast ham kardamesho raft.shoma ham emtehan konid shayad madaresh biad!!!!

بالا
0 لایک

كيرم تو اين داستاناي تخمي كه ميزاري اه.
كسكش جواب بده ديگه.
تا 2روز ديگه از ارا داستان گذاشتي كه هيچ اگه نزاشتي ميبندمت به فوش.
ديگه خسته شدم از دستت. از ارا داستان بزار

بالا
0 لایک

حضور محترم نويسنده :
سلام و خسته نباشيد . برادر عزيز ، اونيكه تعويض ميكنند روغن موتور ماشينه نه لباس هاي كثيف خاله جان . حكايت سوييچ در خونش نكن جان خودت .من نمي فهمم اين نويسندگان فرهيخته مملكت چرا اينقدر اصرار به ميل كردن كلمات ركيك و ناشايست دارن ؟ واقعا" فحش خوردن ، داره براي نويسنده هاي اين سايت - مثل اعتياد به فست فود - تبديل به يك بيماري مسري براشون ميشه ها !!!!!!!!!!!!!!!!!! نكن برادر عزيز !!!! نكن آقا جان !!!!! به خر يكبار حرف ميزنن ميفهمه . چرا درك نميكنين ؟

بالا
0 لایک

سلام دوستان من يه ادم شهوتيم كه خيلي عاشق خالمم8سال شوهرش فوت كرده و كسش پلوم مونده من گه گداري ميرم خونشون ميخوابم خالم 2تا بچه ي كوچيك داره كه ابتدايين خودش خيلي اندامه سكسيي داره من خيلي تو كفشم وهميشه مجبورم به خاطرش جلق بزنم هرسري كه ميخواستم بهش بگم ترسيدم كه مبادا تو كله فاميل پخش كنه من بيچاره شم خلاصه روم نشده نميدونم بايد چيكاركنم روزاي كه ميرم خونشون يواشكي با شورتو سوتيناش تو اتاقش مخفيانه حال ميكنم خلاصه اينكه فكرميكنم اون خودشم همچي ازمن خوشش مياد اخه ميگه باما راحت باش بياجاي ما و عزيزمو از اينجورچيزا حتي يك سري گفت ميخواستم زنگت بزنم اهنگ گوش كني نميدونم حالا چيكاركنم ممنون ميشم كمكم كنيد و راه هاتونو بگين چيكاركنم كه از شهوت اين كسه دارم ميميرم خواهش ميكنم كمكم كنيد؟

بالا
0 لایک

خسته نباشی ببین داداش گلم چه جوری از سوراخ قفل در نیگا کردی با تلسکوپ یا با کس بیبی جونت اخه مادری بابات ابش خورده بود بهتر بود تا تو رو درست کنه کله کیر بازم خسته نباشی

بالا
0 لایک